РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 44
доклад Йорданова, Д. Изследване на нагласите за професионална реализация при завършващите висшисти. В: Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието, Научна конференция с международно участие, Бургас, Еко-прес, CEEOL, 2015, стр. 357-368, ISBN 978-619-7126-10-5.
доклад Йорданова, Д. Преход от висше образование към професионална реализация – специфики, проблеми и заинтересовани страни. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2013, том 52, серия 5.1, Русе, 2013, стр. 182-186, ISBN 1311-3321.
доклад Йорданова, Д. Концептуален модел на фактори за трудова реализация при завършващи висше образование. В: Годишник на Висше училище "Международен колеж", Том IV, Четвърта международна научно-приложна конференция на младите изследователи "Модерни методи на образование", Добрич, ВУМК - гр. Добрич, 2013, стр. 65-71, ISBN 1312-6539.
доклад Йорданова, Д. Изследване на подходи за насърчаване на професионалната ориентация и трудовата реализация на завършващите висшисти. В: Доклади от ІХ международна научна конференция Мениджмънт и инженеринг’11, Созопол, 19-22 юни 2011, Том І, София, 2011, стр. 340-349, ISBN ISSN1313-7123.
доклад Йорданова, Д. Анализ на нуждите и съответствие на инструментите на европейските политики за стимулиране на инвестициите в изостаналите малки общини. В: Научна конференция с международно участие „Присъединяването на България към Европейския съюз - предизвикателства, проблеми, перспективи”, сборник доклади том 2, Бургас, 09.06 -11.06.2006, Бургас, 2006, ISBN 954-937.
доклад Йорданова, Д. Влияние на глобализацията върху пазара на труда. В: Трудове на юбилейна научна конференция на РУ „Ангел Кънчев” – Том 44, сер., Русе, 2005, стр. 75-81
доклад Йорданова, Д. Подходи и инструменти за привличане на инвестиции в българските общини. В: Известия на Съюза на учените – Русе, Серия 2 “Обществени науки”, том 4, Русе, 2003, стр. 68-74
доклад Йорданова, Д. Комуникационный микс свободных беспошлинных зон. В: Сборник доклади от конференция “Свободните безмитни зони в страните с икономики в преход”, Украйна, Тернополь, Издателство "Економiчна думка", 1998, стр. 93-98, ISBN 966-95230-2-8.
доклад Йорданова, Д. Венелинова, Н. Мястото на мениджмънта на проекти и регионалното развитие в Дунавски регион. В: Конференция “Европейски идентичности”, Русе, Годишник на РУ, Русе, 2001, стр. 165-170
доклад Йорданова, Д., Г. Милева. Политики и мерки за насърчаване на младежката заетост: проучване на мнението на работодателите. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2017
доклад Йорданова, Д., Косулиев, А. Изследване на връзката между Кохезионната политика на ЕС и развитието на регионите в България , RePEc. В: Регионална икономика и устойчиво развитие, Варна, Издателство „Наука и икономика”, 2018, стр. 86-98, ISBN 978-954-21-0956-3.
доклад Йорданова, Д., Косулиев, А. Разпределение на средствата от оперативните програми в периода 2007-2013 година по региони в България. В: Финансово-икономическата интеграция на България в ЕС за 10 години членство - предизвикателства и перспективи, Свищов, Академично издателство „Ценов“, 2017, стр. 141-149, ISBN 978-954-23-1378-6.
доклад Йорданова, Д., О. Петров. Анализ на практическата ориентация на обучението в Русенския университет "Ангел Кънчев" Analysis of Practical Aspects of Education in University of Ruse. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Русе, Русенски университет, 2017
доклад Йорданова, Д., О. Петров. Ролята на научноизследователската дейност за повишаване на качеството на висшето образование. В: Научни трудове на Русенски университет - 2016, Качество на висшето образование, Русе, Русенски университет, 2016, стр. 25-30, ISBN 1311-3321.
доклад Йорданова, Д., Пенчева, М., Великова, П., Недялков, А. Ценностна ориентация и нагласи за професионална реализация - резултати от проучване на мнението на завършващи студенти. В: Научни трудове на Русенски университет, 55 (9), Русе, Русенски университет, 2016, стр. 47-54, ISBN 1311-3321.
доклад Йорданова, Д., Пенчева, М., Недялков, А., Великова, П. Методика за оценка на ценностната ориентация и нагласите за професионална реализация на завършващи студенти. В: Научни трудове на Русенски университет, 55 (9), Русе, Русенски университет, 2016, стр. 42-46, ISBN 1311-3321.
доклад Найденов, Н., Д. Йорданова, Н. Колев, А.Петков, Ем. Трифонов. Методика за изследване на проблемите на сътрудничеството „университети – предприятия” с цел повишаване пригодността за заетост на студентите. В: Международна научна конференция „Лидерство и организационно развитие“, София, Университетско издателство, 2016, стр. 695-702, ISBN 978-954-07-4129-1.
доклад Пенчева, В., Д.Йорданова, Цв. Христов, Ив. Евстатиев, М.Михайлов, Б. Ангелов, Ив. Белоев. Университетски информационен портал за бизнес партньори – основа за професионално ориентиране на възпитаниците на Русенски университет. В: Научни трудове на Русенски университет - 2015, Качество на висшето образование, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
доклад Пенчева, М., Д. Йорданова. Неравенство на половете при обучението и реализацията на жените с инженерни специалности. В: Научни трудове на Русенския университет - 2009, том 48, серия 5.1, Русе, 2009, стр. 99 – 103
доклад Петров,О., Д. Йорданова. Влияние на Закона за развитие на академичния състав върху структурата на академичния състав. В: Научни трудове на Русенски университет - 2016, Качество на висшето образование, Русе, Русенски университет, 2016, стр. 31-41, ISBN 1311-3321.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.