РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 36
монография Йорданова, З. Изборите в България - актуални конституционноправни проблеми. Русе, Медиатех - Плевен, 2017, стр. 260, ISBN 978-619-207-104-2.
статия Yordanova, Z. ELECTORAL DISPUTE SETTLEMENT IN BULGARIA ACCORDING TO THE ELECTION CODE OF 2014.// CRC- journal, 2015, No 2, pp. 75-82, ISSN 1857-9744.
статия Йорданова, З. ОТНОСНО ВЪПРОСИТЕ И ПИТАНИЯТА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.// Сборник на Научна конференция, посветена на 25-годишния юбилей на ЮФ на РУ, 2017, брой 1
статия Йорданова, З. Гражданството като изискване за избираемост в конституциите на Република България и на държавите от Европейския съюз.// Свобода, сигурност, правосъдие /сборник/, 2013, брой 1, стр. 16-33, ISSN 978-954-712-581-0.
статия Йорданова, З. Историческo развитие на изискванията за избираемост при заемане на публичнa длъжност.// Сборник от Юбилейна научна конференция "20 години Юридически факултет", 2012, брой 1, стр. 50-65, ISSN 978-954-712-576-6.
статия Йорданова, З. Изисквания към кандидатите за президент в държавите членки на Европейския съюз.// Европейски измерения на правото /сборник/, 2012, брой 1, стр. 207-227, ISSN 978-954-712-556-8.
статия Йорданова, З. ЗДРАВЕТО КАТО КОНСТИТУЦИОННО ОСНОВАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА.// Сборник "Социалните права на българските граждани - проблеми и перспективи", 2015, брой 1, стр. 163-173, ISSN 978-619-7092-02-8.
доклад Marinova, E., Kumanova, E., Yordanova, Z., Dimova, D., Velchev, I. The actual paradigm of freedom of movement in the context ot EU migrants rights. IN: UBT International Conference 2017, Dures, Albania, 2017
доклад Yordanova, Z. POSSIBLE CONSTITUTIONAL AMENDMENTS CONCERNING THE MAJORITY FOR VOTING IN THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF BULGARIA. IN: Научни трудове на Русенския университет' 2017 /под печат/, Русе, 2017
доклад Йорданова , З. Развитие на условията за назначаване на съдиите, прокурорите и следователите в България от Търновската конституция до наши дни. В: Научни трудове на Русенския университет, том 48, серия 7, Русе, Печатна база на РУ, 2009, стр. 84-93, ISBN 1311-3321.
доклад Йорданова, З. За съотношението между народния суверенитет и законовата уредба на националния референдум. В: Сборник с доклади от Научна конференция на ЮФ, посветена на 125-годишнината от рождението на проф. Л. Владикин, Русе, Медиатех, 2017, стр. 72-83, ISBN 978-619-207-116-5.
доклад Йорданова, З. ПРОБЛЕМИ НА ДЕЙСТВАЩАТА ПРАВНА УРЕДБА НА МЕСТНИТЕ РЕФЕРЕНДУМИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. В: Сборник с доклади от Юбилейната научна конференция на ПУ "Паисий Хилендарски" /под печат/, Пловдив, 2017
доклад Йорданова, З. Политическите права на гражданите съгласно Конституцията на Република България след присъединяването към Европейския съюз. В: Сборник с доклади от Национална научна конференция на Нов Български университет "10 години България в ЕС", София /под печат/, 2017
доклад Йорданова, З. Развитие на правната уредба на гласуването извън страната в съвременното българско изборно законодателство. В: Сборник с доклади от лятна научна сесия на Юридическия факултет на ВСУ /Алманах на ВСУ, серия Юрид.науки и общ.сигурност/, Варна, 2016, стр. под печат, ISBN 1313-7263.
доклад Йорданова, З. Законови аспекти на финансирането на изборите в България. В: „ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА – ПРЕДПОСТАВКА ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА И ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ./НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПАМЕТ НА ПРОФ. Д-Р БОРИС ЛАНДЖЕВ/, София, Издателски комплекс - УНСС, 2016, стр. 348-357, ISBN 978-954-644-848-4.
доклад Йорданова, З. По въпроса за избирателните права на осъдените лица. В: Научни трудове на Русенския университет' 2016, Русе, Печатна база на РУ, 2016, стр. 65-72, ISBN 1311-3321.
доклад Йорданова, З. Оспорването законността на изборите за членове на Европейския парламент от Република България. В: Актуални проблеми на действащото законодателство в контекста на правото на Европейския съюз, Варна, ВСУ "Черноризец Храбър", 2016, стр. 178-190, ISBN 1313-7263.
доклад Йорданова, З. Използването на езици, различни от официалния, в предизборната кампания в Република България. В: Сборник доклади от научен семинар “България и Балканите в условията на динамична международна среда, Пловдив, 2016, стр. под печат, ISBN 978-619-202-207-5.
доклад Йорданова, З. Местните избори в практиката на Конституционния съд на Република България. В: Научни трудове на Русенския университет - 2015 , том 54, серия 7, Русе, Печатна база на РУ, 2015, стр. 27-36, ISBN 1311-3321.
доклад Йорданова, З. КЪМ ВЪПРОСА ЗА ОСПОРВАНЕТО НА ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ПРЕД КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. В: Научна конференция с международно участие "Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието" /сборник доклади/, Бургас, Бургаски свободен университет, 2015, стр. 340-348, ISBN 978-619-7126-11-2.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.