РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 29
статия Hristova,I., Koleva G.,. COMPLEX PROGRAM FOR OPTIMIZATION OF HEALTH CARE AND ACTIVITIES IN CORONARY-VASCULAR PROCEDURES.// KNOWLEDGE – International Journal, Medical sciences and health, Budva, Montenegro, May, 2018, 2018, No Vol. 23.2, pp. 453-459, ISSN 2545-4439. (Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact&Quality Factor*)
статия Koleva,Gr., Hristova, I.,. MONITORING AND TREATMENT OF PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION PERFORMED BY NURSE.// KNOWLEDGE – International Journal, Medical sciences and health, Budva, Montenegro, May, 2018, 2018, No Vol. 23.2, pp. 545-551, ISSN 2545-4439. (Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact&Quality Factor*)
статия Георгиева Д., Гр. Колева, Д. Константинова, Ир. Христова. Сестрински грижи при когнитивни нарушения и деменция.// Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив, 2015, брой серия Г ХVI, стр. 19-22, ISSN 2534-9392.
статия Георгиева, Д., Г. Колева, Д. Константинова, И. Христова,. Предипломният стаж значим фактор за бъдещата реализация на медицинската сестра,.// сп. Здравни грижи,, 2016, брой 1, стр. 71-76, ISSN 1312-2592.
статия Георгиева, Д., Гр. Колева, И. Христова, Б. Сърталанска,. Мотивация и нагласи на професионалистите по здравни грижи за продължаващо обучение.// Известия на съюза на учените - Русе, 2017, брой том 7, стр. 62-66, ISSN 1311-1078.
статия Гр. Колева, Д. Георгиева, Ир. Христова. Нагласи и отношение на професионалистите по здравни грижи за продължаващо обучение и научна дейност.// Здравни грижи, 2018, брой 1, стр. 28-34, ISSN 1312-2592.
статия Драганова Д., Ир. Христова, Д. Георгиева, Гр. Колева. Социални услуги за възрастни и хора с увреждания и мястото им сред новите социални услуги – резидентен тип.// Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив, 2015, брой Г XVIII, стр. 11-15, ISSN 2534-9392.
статия Христова Ир. Роля и място на медицинската сестра в инвазивната кардиология.// Известия на съюза на учените – Русе, 2017, брой том 7, стр. 125-128, ISSN 1311-1078.
статия Христова Ир. Необходимост от обучение на медицински сестри за работа в лаборатория за инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания.// Здравни грижи, 2016, брой бр. 3, стр. 11, ISSN 1312-2592.
статия Христова, Ир., Д. Георгиева, Гр. Колева, Д. Константинова. Историческо развитие на сърдечната катетеризация.// Научна конференция на СУБ-Пловдив, 2015, брой серия Г, том, стр. 8-10, ISSN 1311-9427.
доклад Despina Georgieva, Greta Koleva, Irinka Hristova, Bianka Sartalanska. Мotivation and attitude of the health care professionals to research work. IN: списание Известия на съюз на учените – Русе, Ruse, Съюз на учените Русе, 2017, pp. 62-66, ISBN 1311-1078.
доклад Georgieva D., Koleva G., Hristova I.,. Strtegies for Burnot syndrome prevention in the nurses practice. IN: Booklet of the 55th Science Conference of Ruse University,, Buigaria, Ruse University, 2016, ISBN 1311-3321.
доклад Gergana Stoyanova, Despina Georgieva, Irinka Hristova. Prophylaxis of overweight and obesity in school age. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, Ruse, “Angel Kanchev” Univesity of Ruse, 2017, ISBN 1311-3321.
доклад Greta Koleva,Irinka Hristova,Despina Georgieva, Danela Draganova, Ivanichka Serbezova. Level of awareness of Republic Bulgarias population for treatment of ischemic stroke via thrmblysis. IN: Sea-international conference, Constanta, Publishing House Naval academy, 2016, ISBN 2457-144X, L 2457.
доклад Hristova Ir., Gr. Koleva., D. Georgieva. The invasive cardiovascular procedures as a factor for economic efficiency in healthcare. IN: Annals of the "Eftimie Murgu" University of Resita, Romania, 2017, pp. 127-134, ISBN 2344 – 6315.
доклад Koleva, G., I. Hristova. Models of intervention, which are applied by the nurse and aimed at changing the behavior of hypertensives – review. IN: IN: SEA – Conf 2017, 3 INTERNATIONAL CONFERENCE Constanta, Румъния, Констанца, 2017, pp. 454-461
доклад Tsoneva L., Ir. Hristova. SPANISH FLU PANDEMIC. IN: 57th Science Conference of Ruse University, Ruse, под печат, 2018
доклад Velikova B., Ir. Hristova. CORONARY DISEASE AND MODERN METHODS OF TREATMENT. IN: 57th Science Conference of Ruse University, Ruse, под печат, 2018
доклад Yashova G., Ir Hristova. NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE WITH GADOLINIUM CONTRAST - GENERAL AWARENESS OF THE POPULATION. IN: 57th Science Conference of Ruse University, Ruse, под печат, 2018
доклад Балчева, Т., И., Христова,. Състояния на кома, дефиниция, видове. Процедури при приемане на коматозен пациент.. В: СНС-2016, Русенски университет, 2016, стр. 201, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.