РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 141
монография Борисов, Б. Изследване на комбиниран наситняващ апарат за груби фуражи. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор". Русе, Русенски университет, 1991, ISBN 1234.
монография Георгиев, Ив., К.Василев, Ив. Дочев, Б.Борисов, П.Терзиев, М.Василева, Св. Митев, Ат.Ташев. Технологии и комплекси машини за прибиране на грубите фуражи.. Русе, ПБ на ВТУ, ВТУ, 1991, стр. 194, ISBN 15071951.
студия Борис Борисов,Йордан Дойчинов,Ивайло Стоянов, Иванка Николова. ЕКО-ТУРИЗЪМ: ЕДНА ПЕРЕСПЕКТИВА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДВЕ МАЛКИ ТРАНСГРАНИЧНИ ОБЩИНИ. Русе, ИК, 2013, стр. 102, ISBN 978-954-9664-63-8.
студия Борисов, Б., Св.Митев. Технологични възможности и технически решения за прибиране на слама и слънчогледови стебла.. Русе, РУ, 2006, стр. 17, ISBN 5107155305.
студия Борисов,Б, Св.Митев, Б.Колев. Основи на биологичното земеделие. Русе, РУ, 2012, стр. 92, ISBN 2012,Русе.
студия Митев, Св., Б.Борисов. Ресурсни възможности от оползотворяването на растителните остатъци от земеделието.. Русе, РУ, 2002, стр. 18, ISBN 19510715.
студия Найденов, Н, Б.Борисов и др. Усъвършенстване на производствените и управленски процеси в земеделието чрез трансфер на иновации. Мениджмънт на фермата и производството - Управление на отпадъците в земеделието, РУ "А.Кънчев", Русе, 2013, стр. 88, ISBN 556612.
статия Boris Borisov, Nguyễn Năng Nhượng. Теоретични аспекти при проектирането на фуражообработващи машини.// Journal of rural industry, Vietnamese Society of Agricultural Enegineering /VSAGE/, 2011, брой 2
статия Boris Borisov, Nguyễn Năng Nhượng. Đồng dạng và mô hình – Một phương pháp có thể ứng dụng hiệu quả trong lĩnh vực nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy nông nghiệp.// Journal of rural industry, Vietnamese Society of Agricultural Enegineering /VSAGE/, 2011, No 1, pp. 17-21
статия Boris Borisov, Sv.Mitev, Abdula Hasanov. Basic Principles in the Design of Agricultural Machinery.// CIGR Journal, Renewable Agriculture and Food System, 2011, No On line, pp. On line
статия Boris Borissov. COMPARATIVE ANALYSIS OF FODDER COMMINUTION THEORIES.// Механізація та електрифікація сільського господарства Загальнодержавний збірник, 2016, No №4 (103), pp. 216-219, ISSN 0202-1927.
статия Borisov B., Kolev B. Graphical method for power-quality assessment of milling machine feed. ГРАФІЧНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ ЕНЕРГОЗАТРАТ І ЯКОСТІ КОРМІВ ПІСЛЯ ПОДРІБНЕННЯ..// Механізація та електрифікація сільського господарства, 2015, брой Випуск №1 (1, стр. 121-126, ISSN ISSN 0202-1927.
статия Borisov, B. Method of Justification of Multifunctional Device for Mechanical Processing of Fodder.// Annals of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering, 2011, No 3, pp. IX, ISSN 1584-2673.
статия Borisov, B. Justification of Principles and Construction of Fodder Grinding Apparatus.// Sustainable development in the function of environment protection, 2011, No 4
статия BORISOV,B.,B.KOLEV. EFFICIENCY IN THE DESIGN OF AGRICULTURAL MACHINERY BY THE CRITERIA OF SIMILARITY.// Механізація та електрифікація сільського господарства, 2015, No 2 (101), pp. 115-119, ISSN 0202-1927.
статия Borissov, B. Comparative Analysis of Fodder Comminution Theories.// Lietuos zemes ukio universitetas. Редакция журнала “Agricultural Engineering”, 2011, No 53, pp. 4-164
статия Borissov, B. Resistance of Operating Equipment and Agricultural Machinery During Progressive and Rotary Motion.// Bulg.J.Agric. Sci., 2007, No 13, pp. 141-149
статия Ciupercă R.,L.Popa, A. Nedelcu, B.Borisov, At.Atanasov. Braking of trailer endowed with inertial braking system, working in aggregate with tractor,.// Journal INMATEH - Agricultural Engineering,, 2010, No Vol. 32, No., pp. 48-54
статия Georgiev Iv., B. Borisov. On the problem of fooder comminution.// Zemedelska Technika,Ceskoslovenska akademie zemedelska, Praha, CS., 1991, No 9, pp. 509-514
статия H.Al-Rifai, Y.Enakiev, B.Borisov, S.Mitev. Research on Practical Opprtunities for Utilization of Plant Lefts of the Corn Industry.// Energy Efficiency and Agricultural Engineering. Association of Agrcultural Engineering in Southeastern Europe. Rousse, Bulgaria, 2004, No 1, pp. 658-665.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.