РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 19 от общо 19
статия Драганова Г., И.Владимиров, М.Петрова. Information system QUESTION 1.0.// Математическа и компютърна лингвистика, 2005, No 3
доклад Draganova G., K.Markov. On a model of damage in polymer materials. IN: Continuum Models of Discrete Systems, Proc. 8 International Symposium (Varna 1995), Sofia, World Sci., 1996, pp. 615-622
доклад Draganova G., K.Markov. On the brittle fracture of a pin-jointed frame. IN: Годишник на Софийския университет, Книга 2 - Приложна математика и информатика, том 8, София, 1995, pp. 193-202
доклад Драганова Г., И.Крумова. Термичната преработка на птичите екскременти- икономически изгодна и екологически ефективна. В: Студентска научна конференция 2011, Русе, 2011
доклад Драганова Г., К.Милков. „Преработката на птичите екскременти - неотменимо звено от общата технология в птицепроизводството”. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, Том 49, серия 9.2 Биотехнологии и хранителни технологии, Русе, 2010, стр. 92, ISBN 1311-3321.
доклад Драганова Г., К.Милков. „Печеливша стратегия за превръщане на птицевъдството в безотпаден отрасъл чрез прилагане ефективни методи на утилизация на птичия тор ”. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, Том 49, серия 9.2 Биотехнологии и хранителни технологии, Русе, 2010, стр. 96, ISBN 1311-3321.
доклад Драганова Г.,М.Петрова, И.Петров. Тест по Техническа механика върху раздели „Кинематика” и „Динамика”. В: Научна конференция с международно участие „Стара Загора 2005”, Обществени науки, Том 6, Съюз на учените - Стара Загора, 2005, стр. 70, ISBN 954-9329-24-0(т.6.
доклад Драганова, Г. Европейски програми в подкрепа на образованието, науката и младежките политики. В: Научно-приложна конференция 12-13 декември 2009г., Сборник материали по проект BG051PO001/07/3.3-01/0, Русе, 2009, стр. 59
доклад Драганова, Г. Разрешаване на конфликти и медиация. В: Научно-приложна конференция 21-25 април 2009 г., Сборник по Проект „Партньорство-успех-устойчивост”, София, 2009
доклад Драганова, Г. "Развитие на комуникативните умения". В: Научно-приложна конференция 21-25 април 2009 г., Сборник материали по Проект „Партньорство-успех-ус, София, 2009
доклад Драганова, Г. "Подобряване на уменията за работа в екип". В: Научно-приложна конференция 21-25 април 2009 г., Сборник материали по Проект „Партньорство-успех-ус, София, 2009
доклад Колев Б.,М.Попова, И. Раева, Г.Драганова. „Студентските практики и адаптирането на бъдещите специалисти в реална производствена среда”. В: Научно-приложна конференция 12-13 декември 2009г., Сборник материали по проект BG051PO001/07/3.3-01/0, Русе, 2009, стр. 9-16
доклад Колев Б.,М.Попова, И.Раева, Г.Драганова. „Проектите по структурните фондове – възможност за повишаване на качеството на обучение на студентите”. В: Конференция по „Качеството на висшето образование в България – проблеми и перспективи”, Сборник материали на конференцията., Русе, 2009
доклад Колев, Б., М. Попова, И. Раева и Г. Драганова. Проектите по структурните фондове – възможност за повишаване качеството на обучение на студентите. В: Сборник доклади от Втората национална научна конференция с международно участие “Качеството на висшето образование в България – проблеми и перспективи ‘2009”, Русе, Печатна база на Русенски Университет, 2009, стр. 49-53
доклад Колев, Б., М. Попова, И. Раева, Г Драганова. Студентските практики и адаптирането на бъдещите специалисти в реална производствена среда. В: Сборник доклади от научно-приложна конференция по проект BG051PO001/07/3.3-01/09 на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2009
доклад Петров И., Г.Драганова, М.Петрова. "Показателни уравнения". В: Научни трудове на РУ, Русе, Печатна база при РУ „Ангел Кънчев”, 2006, стр. 186-190, ISBN 1311-3321.
доклад Петров И.,Г.Драганова, М.Петрова. "Някои методи за решаване на тригонометрични уравнения". В: Научни трудове на РУ, Русе, 2003, ISBN 1311-3321.
доклад Петрова М., Г.Драганова, И.Петров. "Решаване на някои диофантови уравнения в часовете по информатика". В: Научни трудове на РУ, Русе, 2003, ISBN 1311-3321.
доклад Петрова М.,И.Владимиров, Г.Драганова. "Приложение на информатиката за решаване на задачи от теория на числата". В: Научни трудове на РУ, Русе, 2006, стр. 183-185, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.