РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 34
статия Mindova S., I. Karaganova, I. Stefanova. Procedural options for measuring muscle strength.// ACTA MEDICA BULGARICA, Central Medical Library, 2016, No vol. XLIII, pp. 80-85 (SJR rank: 0.21 /2016, https://www.researchgate.net/journal/0324-1750_Acta_Medica_Bulgarica)
статия Б. Тодорова, И. Стефанова. Анализ върху елементи от демографския, социалния и мотивационния профил на студенти, приети за обучение по здравни специалности в Русенския университет.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2016, брой Серия 4, стр. 50 - 58, ISSN 1311-1078.
статия Братанов, Д., Янев, Ст., Стефанова, Ив., Миндова, Ст., Парашкевова, П., Делева Р. Роботизирана система за рехабилитация на горен и долен крайник.// Сп. Физиотерапия, 2012, брой 1
статия Караганова, И., С. Миндова, И. Стефанова. Радиална нервна дисфункция – симптоми, функционална диагностика и физикална терапия.// Известия на Съюза на учените - Русе, Медицина и екология, 2016, брой 6, стр. под печат, ISSN 1311 - 1078.
статия Миндова С., И. Караганова, И. Стефанова. Превенция на мускулно-скелетните смущения.// Известия на Съюза на учените - Русе, Медицина и екология, 2015, брой 5, стр. 51 - 54, ISSN 1311 - 1078.
статия Миндова С., И. Стефанова, И. Караганова. Кинезитерапевтично поведение при екзацербация на ХОББ.// Известия на Съюза на учените - Русе, Медицина и екология, 2015, брой 5, стр. 111 - 115, ISSN 1311 - 1078.
статия Миндова, С., И. Стефанова. Гастроптоза – кинезитерапия и препоръки.// Известия на Съюза на учените - Русе, Медицина и екология, 2016, брой 6, ISSN ISSN 1311 – 1078.
статия Стефанова Ив. Мускулният дисбаланс - предпоставка за развитие на постурални нарушения.// Сп." Известия" на Съюза на учените - Русе, 2015, брой том 5, ISSN ISSN 1311-1078.
статия Стефанова Ив., Д. Братанов. Апарати за пасивно раздвижване – минало и настояще.// Сп. “Известия“ СУБ – клон Русе, 2014, брой 4, ISSN 1311-1078.
статия Стефанова Ив., И. Караганова, С. Миндова. Значенето на изометричните мускулни контракции в ранния възстановителен период след фрактури на проксималния край на бедрената кост при възрастни и стари хора.// Известия на Съюза на учените - Русе, 2016, брой 6, стр. под печат, ISSN 1311 - 1078.
статия Тодорова, Б., Ив. Стефанова. Анализ върху елементи от демографския, социалния и мотивационния профил на студенти, приети за обучение по здравни специалности в Русенския университет.// Известия на Съюза на учените – Русе, серия 4 „Медицина и екология“, 2016, брой 6, стр. 50-58, ISSN 1311-1078.
доклад Ivelina Stefanova. Effects of using continuous passive motion device in the rehabilitation upper limb following stroke. IN: Electronic International Interdisciplinary Conference, EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, Slovakia, 2016, ISBN 978-80-554-1248-1.
доклад Todorova B., Iv. Stoyanova, L. Todorova, L. Venova. Quality Control in Russe University, Bulgaria – Impact on the Physiotherapy Programme Development.. IN: IN: ENPHE (European Network of Physiotherapy in Higher Education) “Quality management in competence-based physiotherapy education”, Sofia, Bulgaria, 2007, pp. pp. 41- 43
доклад Баракова П., П. Парашкевова, Ив. Стефанова. Фрактури на карпалните кости и кинезитерапевтичните проблеми при тяхното възстановяване. В: І ва Национална Конференция по медицинска рехабилитация и ерготерапия, Плевен, 2007
доклад Баракова П., П. Парашкевова, Ив. Стефанова. Мястото на PNF- техниката при кинезитерапевтично възстановяване на пациенти с неврит на n. ulnaris. В: Юбилейна научна конференция по Кинезитерапия, София, 2007
доклад Баракова П., Парашкевова П., Стефанова Ив. Кинезитерапевтично лечение при комбинирани фрактури в областта на лакътна става, съчетани с ендопротезиране на радиалната глава. В: І Балканска Конференция, “Наука, образование и изкуството през 21век”, Благоевград, 2007
доклад Ивелина Стефанова, Стефка Миндова, Ирина Караганова. Значението на кинезитерапията в профилактиката на остеопорозата. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2016, том …, серия …, Русе, 2016
доклад Миндова С., И. Стефанова, А. Върбанова. Систематизиране и оптимизиране на тестове и методи за функционална оценка при увреди на нервната система като инструмент в учебно клиничната практика. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2012, том 51, серия 8.1, Русе, 2012
доклад Миндова Ст. , Ив. Стефанова. Практически насоки за овладяване на метода Бутейко. В: Научни трудове на РУ, том 50, серия 8.1., Русе, 2011, стр. 134-137, ISBN 1311-3321.
доклад Миндова Ст., Ив. Стефанова, П. Парашкевова. Система за ефикасно и пълноценно дишане по метода Бутейко. В: Научни трудове РУ том 48, серия 8.1, Русе, 2009, стр. 130 - 132, ISBN 1311- 3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.