РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 26
монография Андреева, М. Коцев, Е. Йорданова, Д., Пенчева М. Новите тенденции на трудовия пазар в Европейския съюз и влиянието им върху организациите в България, глава ІV Организационна среда и отношение към труда. Русе, Примакс, 2010, стр. 86-96, ISBN 978-954-8675-04-8.
монография Андреева, М. Коцев, Е., Йорданова, Д., Пенчева М. Новите тенденции на трудовия пазар в Европейския съюз и влиянието им върху организациите в България, глава ІІ Състояние на програмите и мерките по заетостта в България в контекста на глобална криза. Русе, Примакс, 2010, стр. 46-65, ISBN 978-954-8675-04-8.
монография Антонова, Д. Глава ІІІ. Глобален бизнес, човешки ресурси, синтетични култури. В: Кирова, М., Коцев, Е., Паскалева, М., Пенчева, М., Рускова, С. "Ситнетични култури и организационно поведение". Русе, Примах, 2005, стр. 37-60, ISBN 954-9972-61-5.
статия Pencheva, M. Organizational Culture in Business, Public and Non Profit Sectors.// Review of International Comparative Management, 2009, No volume 10, 2, pp. 367-374, ISSN 1582-3458.
статия Пенчева М. Теоретичен анализ на основни моменти свързани с трансфера на знание.// Списание, 2016, брой 1, стр. 145-156, ISSN 1314-7390.
статия Пенчева, М., Антонова, Д. Съпоставимост между националните приоритети в административното управление и личностните нагласи на служителите от публичния сектор.// Списание"Управление и устойчиво развитие", 2009, брой 3-4, стр. 398-403, ISSN 1311 - 4506.
доклад Antonova, D., M. Pencheva. Innovation Culture Building – Contemporary Dimensions and Challenges upon the Public Sector in Bulgaria. IN: 5th International HSSS Conference, Greece, Xanthi, 2009, pp. 82-90, ISBN 1751-0589.
доклад Pencheva M. Organizational Culture in Public Sector and Non Profit Organizations. IN: In: Proceedings of international Conference on Business and Economy, Constantza, Romania, Editura Montenia, 2008, pp. 122-128, ISBN 978-973-692-233-6.
доклад Йорданова, Д., Пенчева, М., Великова, П., Недялков, А. Ценностна ориентация и нагласи за професионална реализация - резултати от проучване на мнението на завършващи студенти. В: Научни трудове на Русенски университет, 55 (9), Русе, Русенски университет, 2016, стр. 47-54, ISBN 1311-3321.
доклад Йорданова, Д., Пенчева, М., Недялков, А., Великова, П. Методика за оценка на ценностната ориентация и нагласите за професионална реализация на завършващи студенти. В: Научни трудове на Русенски университет, 55 (9), Русе, Русенски университет, 2016, стр. 42-46, ISBN 1311-3321.
доклад Пенчева М. Профил на ръководител от публичната администрация (по примера на Северен централен и Северозападен район). В: Научна конференция, Варна, 2017
доклад Пенчева М. Методически аспекти на изследване на поколенчески различия в предпочитанията за начина на учене. В: Научни трудове на научна конференция организирана от РУ „Ангел Кънчев” и СУ – Русе, Русе, 2017
доклад Пенчева М. Лидерство и практики за трансфер на знание в публичната администрация. В: Международна научна конференция „Лидерство и организационно развитие“, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2016, стр. 358-365
доклад Пенчева М. Различия между поколенията и техни проекции върху процеса на учене. В: Научни трудове на научна конференция организирана от РУ „Ангел Кънчев” и СУ – Русе, Русе, под печат, 2016
доклад Пенчева М. Организационна култура и трансфер на знание в публичната администрация. В: Меджународна конференция "Лидерство и организационно развитие", София, Университетско издателство, 2016, стр. 827-834
доклад Пенчева М. Необходимост от изследване влиянието на организационната култура и лидерството върху управление на знанието в публичната администрация. В: Сборник с доклади от международна научна конференция на тема: Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения, Варна, 2015, стр. 88-96, ISBN 978-954-21-0835-1.
доклад Пенчева М. Организационната култура като модератор на лидерството и практиките за управление на знанието. В: Сборник с доклади от международна научна конференция „Лидерство и организационно развитие“, София, Университетско издателство "Свети Климент Охридски", 2015, стр. 726-732, ISBN 978-954-07-3946-5.
доклад Пенчева М. Взаимоотношения между частен, публичен и трети сектор в аспект организационна култура. В: Научни трудове на научна конференция организирана от РУ „Ангел Кънчев” и СУ – Русе, том 45, серия 4, Русе, 2006, стр. 56-60, ISBN 1311 - 3321.
доклад Пенчева М. Социална и организационна култура или модел на културната пригодност. В: Научни трудове на научна конференция организирана от РУ „Ангел Кънчев” и СУ – Русе, том 44, серия 5.1-5.2, Русе, 2005, стр. 179-183, ISBN 179-183.
доклад Пенчева, М. Характеристики на ефективността (ефикасността) в публичните организации и връзката им със социокултурните фактори. В: : Сборник с доклади от юбилейна научно-практическа конференция организирана от Икономически университет - Варна, Варна, 2008, ISBN 978-954-21-0369-1.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.