РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 26
монография Велев Мл. Клъстърен подход за повишаване на конкурентоспособността. София, ИК “Софттрейд”, 2007, стр. 150, ISBN 978-954-334-045-3.
монография Велев Мл., Накова Р. Методика за оценка на потенциала за растеж и повишаване на конкурентоспособността. София, Издателство на ТУ- София, 2010, ISBN 0000.
монография Велев Мл., Цветанова А. Масова къстамизация – стратегия за повишаване на конкурентоспособността. С., Софттрейд, 2010, стр. 108, ISBN 978-954-334-111-5.
студия Велев Мл. "Клъстърен подход за икономическо развитие”, Студии за ускорено развитие на българската икономика. С., БАН – Икономически институт, 2007, ISBN 0000.
статия Velev M, L Ilieva, T Todorov. Modeling Photovoltaic Electricity Production in Bulgaria.// Entrepreneurship & Innovation Journal, 2012, No 4, pp. 75-87, ISSN 1314-0175.
статия Велев М. Избор на изпълнители при проекти за публично-частно партньорство с използване на АНР метода.// Списание “Индустриален мениджмънт”, 2011, брой 1
статия Велев Мл. Клaстърен подход за повишаване на конкурентоспособността, International Congress “Mechanical Engineering Technologies’06”, Varna.// сп.”Machines, technologies, materials”, 2007, брой issue 1
статия Велев Мл., Фурнаджиева М. Усъвършенстване на контролинга на маркетинговата дейност на индустриалното предприятие,.// Списание “Индустриален мениджмънт”, 2008, брой 11
доклад Velev M., O. Andreev, T. Panayotova. Using AHM Approach to Position CODP. IN: First International Sympozium Business Modeling and Software Design, Sofia, 2011, pp. 80-87, ISBN 978-989-8425-68-3.
доклад Velev, М., Atanasova, S., Vergiev, D. Consumer-oriented product packages evaluation and selection. IN: Zbornik VIII May conference on strategic management, Serbia, 2012
доклад Велев М. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЕГИОНОВ И СТРАНЫ. В: IX Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ РЕГИОНА, 24-25 мая 2012 г., ЭЖЕКОН, Санкт- Петербург, 2012
доклад Велев М., Маринов И. КОНЦЕПЦИЯТА „СИСТЕМИ ПРОДУКТ-УСЛУГА” – МОДЕРНО БИЗНЕС-РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ РАЗРАБОТВАНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ. В: Международната юбилейна научна конференция „Икономиката и управлението в XXI век – решения за стабилност и растеж”, СА’Д.А.Ценов” - Свищов, Свищов, 2011
доклад Велев М., Милушева В. Количествена оценка на факторите на средата. В: Международна научна конференция „Управление на проекти”, гр.Трявна, 2011
доклад Велев М., Милушева В. Оценка на вътрешните фактори за конкурентоспособност на предприятията. В: IX международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг’11”, Созопол, София, 2011, ISBN 1313 – 7123.
доклад Велев М., Цветанова А. Модел на вземане на решение за аутсорсинг при реализация на стратегия за масова къстамизация. В: Юбилейна X международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг’12”, Созопол, София, 2012, ISBN ISSN 1310-3946.
доклад Велев М., Цветанова А. Вземане на решение за аутсорсинг при реализацията на стратегията за масова къстамизация. В: Трети международен научен конгрес „50 години Технически университет – Варна", Сборник доклади, Варна, 2012
доклад Велев М., Цветанова А. Подход за приложение на аутсорсинга при реализаация на стратегията за масова къстамизация. В: Международна юбилейна научна конференция „Икономиката и управлението в XXI век – решения за стабилност и растеж”, СА’Д.А.Ценов” - Свищов, Свищов, 2011
доклад Велев Мл. Конструиране на продуктите от потребителите. В: VII международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг’10”, Сборник научни доклади, Созопол, 2010, ISBN ISBN 1310-3946.
доклад Велев Мл. Влияние на маркетинговите иновации върху стопанските резултати и конкурентоспособността на предприятията. В: Юбилейна научно-практическа конференция на тема “Конкурентоспособен растеж на българската икономика”, УНСС, 2008
доклад Велев Мл. Концептуален модел на кластърния подход за повишаване на конкурентоспособността. В: Стратегия за ускорено икономическо развитие на Република България, София, 2007, стр. 113-118
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.