РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 21
студия Банчев, П. Стратегически решения за комбиниране на елементите на маркетинговия микс. // И к о н о м и ч е с к и изследвания.. София, ИИ на БАН, 2007, стр. 117-143, ISBN 1312....
студия Банчев, П., П. Горанова, Ж. Тананеева, В. Динкова. Развитие и приложение на стратегиите за управление на взаимоотношенията с клиентите. // А л м а н а х научни изследвания. т. 8.. Свищов, АИ Ценов, 2008, стр. 47-79, ISBN 1312-3815.
студия Горанова, П., П. Банчев, Н. Веселинова, Ж. Тананеева. Проектиране на маркетингови стратегии за производство и продажба на биогорива. // А л м а н а х научни изследвания. т. 10. Свищов, АИ Ценов, 2009, стр. 265-303, ISBN 1312-385.
статия Банчев, П., П.Горанова, Ж.Тананеева, В.Динкова. Развитие и приложение на стратегиите за управление на взаимоотношенията с клиентите. //.// Д и а л о г, Свищов, 2008, брой 2, стр. 56-71
статия Банчев,П. , Горанова, П., Веселино Н., Тананеева Ж. Стратегии за екологичен маркетинг при производството и продажбата на биогорива.// Диалог ( Юбилеен брой), 2009, брой 93-107
статия Горанова, П., П.Банчев, Н.Веселинова, Ж. Тананеева. Стратегии за екологичен маркетинг при производството и продажбатаа на биогорива.//.// Д и а л о г, Свищов, 2009, брой Юбилеен брой, стр. 93-107
доклад Банчев ,П. Модели за поведение на крайните точки на дистрибуция спрямо производителите. В: Маркетингът - реалност и проекции в бодещето, Икономически университет - гр. Варна, 2012
доклад Банчев П. Модели на поведение на крайните точки на дистрибуция спрямо производителите. В: Маркетингът - реалност и проекции в бодещето, Икономически университет - гр. Варна, 2012
доклад Банчев П. Още веднъж за същността, обхвата и процедурата на плановата задача в икономиката. В: Стратегическото и бизнес планиране в икономиката на знанието, Свищов, Сборник от научни публикации, 2012
доклад Банчев П.,Григорова В. Стратегически анализи - съвременен подход за бизнесинтеграция. В: Проблеми и перспективи на развитието и сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество, Свищов -Десета международна научно-практическа кон, Сборник доклади - Албена, 2012
доклад Банчев П.,Тананеев Ж. Комплексно оценяване на знанията при електронното обучение. В: Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето училище, Свищов, "Ценов", 2010
доклад Банчев П.,Тананеев Ж. Комплексно оценяване на знанията при електронно обучение. В: Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето училище, Свищов, "Ценов", 2009, стр. 271-274
доклад Банчев, П. Един модел за комбиниране на елементите на маркетинговия микс. // С ъ в р е м е н н и управленски практики V.. В: Научна конференция. т. II, Бургас, БСУ, 2007, стр. 222-236, ISBN 978-954-9370-52-2.
доклад Банчев, П. Възможности за оптимално комбинииране на елементите на маркетинговия микс.// М а р к е т и н г ъ т през 21 век. Парадигми, стратегии, тактики.. В: Сборник с доклади от научна конференция с международно участие., Варна, Наука и икономика. ИУ, 2007, стр. 108-117, ISBN 978-954-21-0333-2.
доклад Банчев, П., Ж. Тананеева. Комплексно оценяване на знанията при електронното обучение.// Т р е т а национална конференция с международно участие по електронно обучение. Т.II.. В: Сборник доклади, Свищов, 2010, стр. 253-256, ISBN 978-954-23-0487-6.
учебник Банчев ,П. Количествени методи в планирането. Свищов, книгоиздателство Ценов, 2011, ISBN няма.
учебник Банчев, П. Количествени методи в планирането. Свищов, АИ "Ценов", 2010, стр. 200, ISBN 978 ....
учебник Банчев, П. Маркетинг. В.Търново, Фабер, 2010, стр. 647, ISBN 978-954-400-202-2.
учебник Банчев, П. Пазарни проучвания. В.Търново, Фабер, 2010, стр. 360, ISBN 978-954-400-115-5.
учебно пособие Банчев ,П. Количествени методи в планирането.Свитък с изпитни материали. Свищов, книгоиздателство Ценов, 2011, ISBN няма.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.