РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 12 от общо 12
статия Balbolov, E., M. Skumov, S. Kotov. Palladium(II)-catalysed oxidation of (E,E,Z)-1,5,9-cyclododecatriene.// Oxidation Communications, 2003, No 26/2, pp. 193-197
статия Kolev, A., M. Skumov, E. Balbolov. Selective palladium(II)-catalyzed acetoxylation of cyclododecatriene: a kinetic study.// React. Kinet. Catal. Lett., 2003, No 78/2, pp. 325-330
статия Skumov, M., E. Balbolov. Oxidation of dicyclopentadiene catalyzed by palladium(II) acetate and p-benzoquinone in the presence of inorganic acid: A kinetic study.// Catalysis Letters, 2000, No 69 (1-2), pp. 102-107
статия Skumov, M., S. Brailovskii, O. Temkin. Oxidation of cyclopentadiene in alcoholic solutions of copper halides.// Oxidation Communications, 2007, No 30/4
статия Балболов, Е. Х., М. Я. Скумов, М. С. Миткова. Синтез трициклических спирановых оксосоединений на основе алооцимена.// Ж. орг. химии, 2005, брой 41, стр. 40-42
статия Скумов М. Я., С. М. Брайловский О. Н. Темкин. Окислительные превращения 1,3-циклопентадиена в системе CuBr2-этиленгликоль.// Ж. орг. химии, 2003, брой 39/2, стр. 199-202
статия Скумов, М. Я., С. М. Брайловский, О. Н. Темкин. Новые подходы к синтезу простых диэфиров и галоидэфиров из циклопентадиена.// Известия Академии наук. Серия Химическая, 2002, брой 51/4, стр. 572-579
доклад Миткова, М., М. Скумов. Разделяне на 4-метил-1-пентен и 2,3-диметил-2-бутен от смеси на димери на пропена посредством екстрактивна ректификация. I. Приложение на термодинамичните функции на междумолекулно взаимодействие при. В: Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2004”, Стара Загора, 2004, стр. 251-255
доклад Миткова, М., М. Скумов. Изследване влиянието на етиленхлорхидрин и дихлор-кумилфенол върху каталитична система от типа Циглер-Ната в реакцията диме-ризация на пропен. В: Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2003”, Стара Загора, 2003, стр. 194-199
доклад Миткова, М., М. Скумов, Е. Балболов. Възможност за оползотворяване на глицерола, получен при производството на биодизел. В: Годишник на Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, 2009, стр. 41-44
доклад Скумов, М., М. Миткова. Окисление на хексени в присъствие на каталитични системи, състоящи се от паладиева сол и реокислител. В: Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2003”, Стара Загора, 2003, стр. 327-331
доклад Скумов, М., М. Миткова, Е. Балболов. Окисление на глицерол в присъствие на хомогеннокаталитични системи. В: Годишник на Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, 2009, стр. 45-49
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.