Списък на публикациите

монографии

 1. Факирска Й. Предучилищна педагогика – съвременни проекции и проблеми.. РУ А. Кънчев, ИЦ при РУ „А. Кънчев”, 2012, стр. 168, ISBN 978-954-712-559-9.
 2. Факирска, Й. Педагогически технологии за стимулиране на познавателната дейност на 5-7-годишните. София, Интерклас, 2009, стр. 136, ISBN 978-954-91016-2-1.
 3. Факирска, Й. Детето - нашият домашен любимец. София, НИО, 2000, стр. 112, ISBN 954-9783-24-3.
 4. Факирска, Й. Готовност на 5-6 годишните деца за обучение в училище. 1998, 80 с.. София, Макрокосмос, 1998, стр. 80, ISBN 954-8917-13-0.
 5. Факирска, Й., Р. Милянкова. Предучилищното възпитание в развитите страни. София, Микрокосмос, 1994, стр. 115, ISBN 954-8355-05-1.
студии
 1. Fakirska, J. Requirements to proceedings in preschool group. Strategies for policy in science and education – Summaries,. София, НИО, 1998, pp. 26-27, ISBN 00.
 2. Факирска, Й. Информационни компютърни технологии в детската градина. В: Компютърни дидактични игри в детската градина (методически насоки). Русе, РУ, 2012, стр. 2-25, ISBN 123.
 3. Факирска, Й. Превенция на насилието в предучилищна възраст. – Педагогика,. сп. Педагогика, 3, МОН, 2011, стр. 40-64, ISBN 0861-3982.
 4. Факирска, Й. Система на работа в подготвителена група за училище - Иновации, N2. София, НИО, 1997, стр. 36, ISBN 1310-9030.
 5. Факирска, Й. Особености във възпитанието и развитието на децата от домовете за деца от предучилищна възраст. - Резонанс,2,. София, НИО, 1997, стр. 36., ISBN 1310-9413.
 6. Факирска, Й. и др. Strategie National lors de l’utilisation des ordinaters dans l’ enseignmemt. Sofia. София, НИО, 1988, ISBN 000.
 7. Факирска, Й., Г.Близнаков, Д. Лазаров и др. Българското училище на 21 век. София, Тилиа, 1995, стр. 71, ISBN 000.
статии
 1. Fakirska, Y. At the school threshold - new approach to children's preparation for school.// Scientific Bulletin - Education Sciences Series, 2011, No 1, pp. 92-108, ISSN 1584-5915.
 2. Факирска, Й. Възпиране на детската агресия чрез умения на емоционалната интелигентност.// Педагогически новости, 2013, брой 1, стр. 67-78, ISSN 1314-7714.
 3. Факирска, Й. Информационните технологии за развитие на емоционалната интелигентност у 5-7-годишните деца.// Педагогически новости, 2012, брой 1, стр. 3-12, ISSN 1314-7714.
 4. Факирска, Й. Изменение форм или разумное использование современных образовательных технологии в детском саду..// Современный детский сад , Москва., 2011, брой 1, стр. 47-55, ISSN 2221-1608.
 5. Факирска, Й. Предучилищното образование на деца на мигранти в България..// Предучилищно възпитание,, 2009, брой 5, стр. 15-19, ISSN 0204-7004.
 6. Факирска, Й. Ранно откриване на деца със специфични образователни потребности..// – Предучилищно възпитание,, 2009, брой 1, стр. 17-25, ISSN 0204-7004.
 7. Факирска, Й. Профилактика на агресията чрез формиране на нагласи за толерантно поведение.// Предучилищно възпитание, 2006, брой 7, стр. 22-27, ISSN 0204-7004.
 8. Факирска, Й. Проблемът за подготовката на децата за училище.// Предучилищно възпитание, 2004, брой 9, стр. 29-33, ISSN 0204-7004.
 9. Факирска, Й. Интеркултурното образование в детската градина..// Предучилищно възпитание, 2003, брой 9, стр. 6-10, ISSN 0204-7004.
 10. Факирска, Й. Превенция на ранното отпадане от училище на децата роми.(ІІ част).// Стратегии на образователната и научната политика, 2002, брой , стр. 170- 184, ISSN 1310-0270.
 11. Факирска, Й. Децата в риск и бъдещото им развитие.// Предучилищно възпитание, 2001, брой 2, стр. 30-35, ISSN 0204-7004.
 12. Факирска, Й. Подбор и структуриране на образователното съдържание за подготвителна група.// Предучилищно възпитание, 2000, брой 1, стр. 32-37, ISSN 0204-7004.
 13. Факирска, Й. Детската градина - място за защита правата на детето..// Предучилищно възпитание,, 1999, брой 3, стр. . 7-9,, ISSN 0204-7004.
 14. Факирска, Й. Традиции и тенденции в подготовката на децата за училище.// Предучилищно възпитание,, 1998, брой 4, стр. 18-23,, ISSN 0204-7004.
 15. Факирска, Й. Предучилищното обучение - предпоставка за успешно образование..// Предучилищно възпитание,, 1998, брой 2, стр. 45-48, ISSN 0204-7004.
 16. Факирска, Й. Съвременни аспекти на приемствеността между детската градина и училището..// Отворено образование, 1998, брой 6, стр. 113-120, ISSN 0861-0738.
 17. Факирска, Й. Изисквания към работата в подготвителна група за училище.// Стратегии на образователната и научната политика, 1997, брой 4, стр. 64-71, ISSN 1310-0270.
 18. Факирска, Й. Груповата работа - форма на възпитание и обучение..// Предучилищно възпитание, 1997, брой 10, стр. 12-19, ISSN 0204-7004.
 19. Факирска, Й. Единна възпитателна микросреда в детската градина и семейството.// Предучилищна възпитание, 1997, брой 9-10, стр. 7-8, ISSN 0204-7004.
 20. Факирска, Й. Система на възпиателно-образователна работа в подготвителна за училище група.// Предучилищно възпитание, 1997, брой 2-3-4, стр. 12-19, ISSN 0204-7004.
 21. Факирска, Й. Диагностика на готовността на децата за училище.// Стратегии на образователната и научната политика, 1997, брой 1, стр. 91-94, ISSN 1310-0270.
 22. Факирска, Й. Алтернативни форми за организация на педагогическия процес в детската градина.// Предучилищно възпитание, 1995, брой 5, стр. 34-37, ISSN 0204-7004.
 23. Факирска, Й. Иновации в дейността на ДДЮ.// Предучилищно възпитание, 1994, брой 5, стр. 26-30, ISSN 0204-7004.
 24. Факирска, Й. Образователни програми за предучилищните заведения.// Предучилищно възпитание, 1994, брой 1, стр. 45-48, ISSN 0204-7004.
 25. Факирска, Й. Социална дезадаптация на възпитаника от ДДЮ.// Обществено възпитание, 1994, брой 1, стр. 34-38, ISSN 0204-8515.
 26. Факирска, Й. България и световните тенденции в предучилищното възпитание.// Дом, дете, детска градина, 1994, брой 6, стр. 24-32, ISSN 1310-0580.
 27. Факирска, Й. Вариативност при организиране на педагогическия процес в детската градина.// Предучилищно възпитание, 1993, брой 2, стр. 40-41, ISSN 0204-7004.
 28. Факирска, Й. Специфика на психосоциалните потребности на децата от ДДПВ.// Предучилищно възпитание, 1992, брой 3, стр. 29-32, ISSN 0204-7004.
 29. Факирска, Й. Предучилищното възпитание в Скандинавските страни.// Предучилищно възпитание, 1992, брой 6, стр. 41-44, ISSN 0204-7004.
 30. Факирска, Й. Концептуалност при създаване на нова програма за детските градини (дискусия).// Предучилищно възпитание, 1991, брой 4, стр. 18, ISSN 0204-7004.
 31. Факирска, Й. Микрокомпютър в детската градина.// Предучилищно възпитание, 1990, брой 2, стр. 23-27, ISSN 0204-7004.
 32. Факирска, Й. Самодейността на детето и ръководенето на творческата игра.// Предучилищно възпитание, 1989, брой 4, стр. 22-24, ISSN 0204-7004.
 33. Факирска, Й. Развиващи функции на учебния процес.// Предучилищно възпитание, 1988, брой 1, стр. 19-20, ISSN 0204-7004.
 34. Факирска, Й. Проблеми при ползване на микрокомпютъра в детската градина.// Предучилищно възпитание, 1987, брой 5, стр. 47-52, ISSN 0204-7004.
 35. Факирска, Й. Готовност на 5-6 годишните деца за овладяване на учебната дейност.// Предучилищно възпитание, 1986, брой 4, стр. 2-4, ISSN 0204-7004.
 36. Факирска, Й. Играта и умственото възпитание.// Предучилищно възпитание, 1984, брой 3, стр. 30-21, ISSN 0204-7004.
 37. Факирска, Й. Комплексния подход при многостранното формиране на детето.// Предучилищно възпитание, 1981, брой 5, стр. 9-14, ISSN 0204-7004.
 38. Факирска, Й. Възможности за усвояване на елементарни математически знания.// Предучилищно възпитание, 1981, брой 9, стр. 1-7, ISSN 0204-7004.
 39. Факирска, Й. Условия за възпитаване на самостоятелност у децата чрез сюжетно-ролеви игри.// Предучилищно възпитание, 1980, брой 5, стр. 1-5, ISSN 0204-7004.
 40. Факирска, Й. Някои съвременни разработки за формиране на елементарни математически представи..// Предучилищно възпитание, 1980, брой 10, стр. 39-40, ISSN 0204-7004.
доклади
 1. Fakirska, Y. Computer Didactic Game for cognitive activity of the 5-7-year-old children.. IN: XV-th International Conference „Educational reform in the 21st century in Balkan countries”, Букурещ, Румъния, 2012
 2. Fakirska, Y. At the School Threshold – New Approach to Children’s Preparation for School. (под печат). В: Scientific bulletin., Pitesti University., 2012
 3. Fakirska, Y. Preparation of pre-school pedagogues to work in multi-cultural environment.. IN: “Quality education for all through improving teacher training”., Sofia, Paradigma,, 2010, pp. 159-164, ISBN 978-954-326-120-8.
 4. Fakirska, Y. The contribution of Professor Dr. Elka Petrova to Bulgarian pre-school theory and practice.. IN: mm, Thessalonica (Greece), nn, 2008, pp. nn, ISBN nn.
 5. Fakirska, Y. Preventing aggression by forming tolerant behavior. - International conference “Edu-world 2006” V. IN: International conference “Edu-world 2006” V, Pitesti, Romania., Editura Universitatii din Pitesti, 2006, pp. 26-35., ISBN (10)973-690-539-X.
 6. Fakirska, Y. Computer didactic game in the kindergarten.. IN: Quality in education in the Balkans, Greece.Thessaloniki, Kyriakidis Brothers,, 2005, pp. 141-149,, ISBN 960-343-829-4.
 7. Fakirska, Y. Jocul didactic pe calculator in gradinita.. IN: Buletin stiintific - Education Sciences series 1, Romania., Universitatea din Pitesti, 2005, pp. 133-138, ISBN 1584-5915.
 8. Fakirska, Y. Educatia interculturala incepe inca din gradinita.. IN: Invatamantul primar, N 4, Romania., Editura Universitatii di Pitesti, 2004, pp. 48-53, ISBN 00.
 9. Fakirska, Y. The Program “At the School Threshold” – New Approach to Children’s Preparation for School.. IN: І Balkan congress Educational Programs in Balkan Countries Education, Drama, Greece., Eпimeлнрio, 2004, pp. 145-156, ISBN 960-88106-0-4.
 10. Fakirska, Y. Intercultural Education in the Kindergarten.. IN: Intercultural Education in the Balkan Countries, Greece., Kyriakidis Brothers,, 2004, pp. 121-129, ISBN 960-343-763-8.
 11. Fakirska, Y. National education for all. Plan of action of republic of Bulgaria.. IN: Preparation of National Plans of Action (2002-2015). Balkan Sub-Regional Consultative Seminar, Sofia, NIE, 2003, pp. 52-59
 12. Fakirska, Y. Prevention of ethnically conflicts through intercultural education.. IN: Symposium “Intercultural education. Groups with distinctive cultural identities.”, Greece., Thessaloniki, 2001, pp. 114-115, ISBN 00.
 13. Fakirska, Y. Andersen, the moral values and the children s ideas for good.. IN: In:“Hahs Christian Andersen a poet in Time”., Denmark., Odense Univesity Press, 1999, pp. 255-259, ISBN 87-7838-449-4.
 14. Fakirska, Y. Educational system of Bulgaria. National report.. IN: Резонанс, 1, София, НИО, 1997, ISBN 00.
 15. Факирска, Й. Способи за саморегулация и преодоляване на детския гняв.. В: Научни трудове на Русенския университет, Русенски университет, Издаделски център на РУ, 2014, стр. ----, ISBN 1311-3321.
 16. Факирска, Й. Формиране на умения на емоционалната интелигентност в предучилищна възраст. В: Научни трудове на Русенския университет, РУ „А. Кънчев”, ИК, РУ "А. Кънчев", 2013
 17. Факирска, Й. Способи за активизиране на познавателната дейност на студентите първокурсници. В: Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование, СУ "Св. Кл. Охридски", АПСС., ЕКС-ПРЕС, 2013
 18. Факирска, Й. Тенденции в организацията и развитието на предучилищното образование и възпитание в страни от ЕС. В: Водим бъдещето за ръка. 6. национална конференция по предучилищно образование - 21-23. 04. 2013, Варна, Славена, 2013, стр. 21-23, ISBN 978-954-579-971-6.
 19. Факирска, Й. Формиране на професионални умения у студентите от предучилищна и начална училищна педагогика за работа с нестандартни деца в детската градина. В: Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование. т. I, гАБРОВО, СУ, АПСС, 2012, стр. 191-197, ISBN 978-954-490-335-0.
 20. Факирска, Й. Подготовка дошкольных педагогов к работе в мультикультурной среде.. В: Конф. Повышение профессиональной квалификации руководящих и педагогических работников в условиях модернизации образования., Москва, МГПУ, ГБОУ, 2012
 21. Факирска, Й. Откриване и взаимодействие с агресивните деца в детската градина. 2012.. В: конференцията в РУ, 26-27.10., РУ А. Кънчев, 2012
 22. Факирска, Й. Подготовка дошкольных педагогов к работе в мультикультурной среде. 2012.. В: Повышение профессиональной квалификации руководящих и педагогических работников в условиях модернизации образования., Москва,, МГПУ, 2012, стр. 168-171, ISBN 978-5-8429-1092-2.
 23. Факирска, Й. Формиране на професионални умения у студентите от предучилищна и начална училищна педагогика за работа с „нестандартни” деца в детската градина.. В: Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование. т. 1., България, АПСС, екс-прес,, 2012, стр. с. 191-197, ISBN 978-954-490-335-0.
 24. Факирска, Й. Информационно-педагогическата среда на ВУЗ фактор за стимулиране на познавателната активност на студентите.. В: Педагогическата среда в университета като пространство за професионално-личностно развитие на бъдещия специалист. сб. доклади, книга ІІ, т. І, Габрово, ЕКС-ПРЕС, 2011, стр. 138-140,, ISBN 978-954-490-244-5.
 25. Факирска, Й. Причини за прояви на агресия в предучилищна възраст.. В: Научни трудове на Русенския университет,, Русе, РУ, 2011, стр. 0, ISBN 0.
 26. Факирска, Й. Детската агресивност. Психо-социални и педагогически измерения.. В: Обучението като път към образованието., Пловдив, УИ „П. Хилендарски”,, 2011, стр. 148-159, ISBN 978-954-423-667-0.
 27. Факирска, Й. Взаимоотношенията учители-родители и образованието на учениците.. В: В: Международен семинар „Образование за всички”, Предучилищно и начално училищно образование. т.1,, Шумен, УИ „Епископ К. Преславски”, 2010, стр. 15-23, ISBN 1313-4310.
 28. Факирска, Й. Доверие, Эмоциональная отзывчивость и требовательность – педагогические оружия против ранней агресии.. В: Jezuk wspotczesnej pedagogiki, Poland, Siedlece, 2008, стр. 87-94, ISBN 978-83-923928-3-5.
 29. Факирска, Й. Причини за ранното отпадане от училище (ученици до ІV клас). В: Годишник, ПК Дупница,, Дупница, ИИА "Девора-МарБи", 2005, стр. 141-148, ISBN 1311-9354.
 30. Факирска, Й. Тенденции и перспективи пред ранното чуждоезиково обучение.. В: Годишник, ПК Дупница, Дупница, ИИА "Девора-МарБи", 2005, стр. 135-141, ISBN 1311-9354.
 31. Факирска, Й. Правата на детето в практиката на българското предучилищно възпитание.. В: Детската градина – институция за закрила на детето и помощник на семейството при отглеждането и възпитанието му, Добрич, 2004, стр. 10-13
 32. Факирска, Й. Отношение на учители и родители към образованието и отпадащите ученици.. В: В: Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения.,, София, Веда-Словена - ЖГ, 2004, стр. 461-464, ISBN 954-8510-87-1.
 33. Факирска, Й. Ранно отпадане от училище (начален етап) – състояние и проблеми.. В: Общество на знанието и образование за всички,, София, НИО, 2003, стр. 193-203, ISBN 954-9783-54-5.
 34. Факирска, Й. Компютърът – условие и средство за усъвършенстване на учебния процес в подготвителна група за училище. В: Научни съобщения на СУБ, клон Добрич т. 5, N 2., Добрич, „Етна”, 2003, стр. 256-263, ISBN 1311-2708.
 35. Факирска, Й. Интеркултурното образование – перспектива пред образованието на Балканите. В: Образованието на Балканите. Традиции и перспективи,, Благоевград, ЮЗУ "Неофит Рилски", 2001, стр. 94-99,, ISBN 954-680-210-7.
 36. Факирска, Й. Игрови образователни технологии.. В: 65 години институционализирани изследвания в образованието, София, НИО, 2001, стр. 156-160, ISBN 9783-28-6.
 37. Факирска, Й. Готовността за училище – фактор за реализиране на интеграцията между детска градина и начално училище.. В: Научни трудове - Педагогика и обществознание, т.38, серия 6, РУ “А. Кънчев, Русе, 2001, стр. 192-198, ISBN 1311-3321.
 38. Факирска, Й. Ранно чуждоезиково обучение – проблеми и тенденции.. В: В: сб. Хуманизъм и прагматизъм в образованието на 21 век, международна научно-практическа конференция,, Варна, Славена, 2001, стр. 185-188, ISBN 954-579-169-1.
 39. Факирска, Й. Съвременни образователни технологии за постигане на готовност за училище.. В: Съвременни образователни тенденции в предучилищна възраст, София, Свят, 2001, стр. 66-70
 40. Факирска, Й. Превенция на ранното отпадане от училище на децата роми.. В: Юбилеен годишник, НИО, София, НИО, 2000, стр. 48-56
 41. Факирска, Й. Детската градина - микросреда за семейно и обществено възпитание. В: Семейството и променящият се свят, Международна година на семейството - 1994, София, Национален статистически иститут, 1995, стр. 137-139
 42. Факирска, Й. Световни тенденции в подготовката и квалификацията на детските учители. В: Подготовка и квалификация на педагогически кадри с висше образование, София, ФНПП, 1994, стр. 146-150
 43. Факирска, Й. Алтернативни форми, подходи и методи на обучение при формиране на ЕМПП. В: Детето и математиката 1-3 и 4 клас, Ст. Загора, 1992, стр. 54.55
 44. Факирска, Й. Подготовка на децата за училище чрез формиране на елементи на учебна дейност. В: Постижения и перспективи в научноизследователската работа на НИИО, София, НИО, 1989, ISBN 0000.
 45. Факирска, Й. Творческата игра за умственото възпитание на децата. В: Взаимодействие между естетическото и умственто възпинатие в учебно-възпитателния процес на детската градина, София, МКНП, НИО, 1988, стр. 120-130
 46. Факирска, Й. Микрокомпютърът - средство за оптимизиране на учебния процес в детската градина.. В: Образованието в условията на преустройство, София, МКНП, 1988, стр. 118-122, ISBN 0000.
 47. Факирска, Й. Готовност на 5-6 годишните деца за обучение в училище. В: Образование и възпитание в условията на съвременната научно-техническа революция, София, МНП, 1987, стр. 179-187, ISBN 0000.
 48. Факирска, Й. Педагогически и методически проблеми на използване на компютъра в детската градина. В: Известия на НИИО, N 33, София, НИИО, 1987, стр. 201-207
 49. Факирска, Й. Педагогически изисквания към компютърните дидактически игри за предучилищна възраст. В: Подходи за разработване на компютърни програми за обучение, София, МНП, 1987, стр. 46-53
 50. Факирска, Й. Взаимовръзката на умственото и естетическото възпитание на децата в играта. В: Известия на НИИО, N. 33, София, НИИО, 1987, стр. 35-39, ISBN 000.
 51. Факирска, Й. Интегралния подход при обучението в детската градина. В: Първа национална школа по социални и педагогически проблеми на образователното дело., София, МНП, 1984, стр. 206-212
 52. Факирска, Й. Доклад на конференцията в РУ, 26-27.10. 2012. Откриване и взаимодействие с агресивните деца в детската градина. В: Научни трудове на русенски университет, Русе, Русенски университет, 2013
 53. Факирска, Й. Ст.Даскалова и др. Образование за всички. Национална оценка 2000. В: Образование за всички. Национална оценка 2000, София, МОН, 1999, стр. 135
 54. Факирска, Й., С. Стефанов. Създаване на е-книга на класа. В: Нови технологии в съвременното училище, Русе, 2012, стр. 48-51, ISBN 978-954712577-3.
учебни пособия
 1. Факирска, Й. Играя, мисля, смятам. София, Тилия, 1999, стр. 32, ISBN 00.
 2. Факирска, Й., С. Стефанов и др. Компютърни дидактични игри в детската градина (учебно-методическо пособие) - "За децата, компютрите и... мъдростта" (60 идеи за използване на ИКТ в детската градина) - стр. 35-44. Русе, РУ, 2012, стр. 46, ISBN 978-954-8467-88-9.
книги
 1. Факирска, Й. Предучилищното образование - съизмеримо с новите реалности. В сб: Образованието на 21 век - национални проекции.. София, UNESCO, НИО, 1998, стр. 153-156, ISBN 954-9783-02-2.
 2. Факирска, Й. Концепция за предучилищното възпитание. - В: Концепции за предучилищно възпитание (проекти). София, НИИО, 1991, стр. 57-80, ISBN 0000.
 3. Факирска, Й. и колектив. Груповата организация в подготвителната група за училище. - В кн.: Групова организация на образователния процес в училище. София, НИО, 1998, стр. 229-271, ISBN 954-9783-03-0.
 4. Факирска, Й. О. Занков, Ф. Даскалова, М. Колева и др. Книга за учителя на подготвителна група за училище.. София, НИО, 2001, стр. 244, ISBN 954-9783-34-0.
 5. Факирска, Й. О. Занков, Ф. Даскалова, М. Колева и др. Пред прага на училището (програма за подготвителна група за училище). София, Труд, 2000, стр. 100, ISBN 954-528-180-4.
 6. Факирска, Й. П. Балкански и др. Гражданското образование в предучилищна възраст. - В кн.: Въведение в гражданското образование. София, ИК Ласка, 1998, стр. 159 - 164, ISBN 00.
 7. Факирска, Й., Ст.Станев и др. Методология и технология за създаване на държавните образователни изисквания. София, НИО, 2000, стр. 175-187, ISBN 954-9783-20-0.