Списък на публикациите

статии

 1. Ivanova, D., N. Valov, A. Krasteva. Energy Efficiency Control of Home Heating.// TEM JOURNAL - Technology, Education, Management, Informatics, 2018, No 7 (2), pp. 263-267, ISSN 2217-8309.
 2. Ivanova, D., N. Valov, I. Valova, D. Stefanova. Optimization of Convective Drying of Apricots.// TEM JOURNAL - Technology, Education, Management, Informatics, 2017, No Vol.6, No.3, pp. 572-577, ISSN 2217-8309.
 3. Ivanova, D., N. Valov, V. Stoyanov. Dynamic models for apricots drying using genetic algorithm.// INFORMATION, COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, 2013, No 1, pp. 29-33, ISSN 1314-7455.
 4. Ivanova, D., N.Valov, V. Stoyanov. Optimal Control of Thin-layer Drying of Apricots.// INTERNATIONAL JOURNAL EMERGING OF TECHNOLOGY AND ADVANCED ENGINEERING (IJETAE), 2016, No vol.6,Issue5, pp. 26-32, ISSN 2250-2459. (SJR rank: 2.324 /2014, International Society for Research Activity)
 5. Вълов, Н., Б. Петров, Д. Иванова, И. Вълова, Г. Лехов. Система за поддържане на ниво на течности.// Компютърни науки и технологии, 2015, брой 2, стр. 31-37, ISSN 1312-3335.
 6. Вълов, Н., Д. Иванова, И. Вълова, В. Стоянов. SMART УПРАВЛЕНИЕ НА КОНВЕКТИВНА СУШИЛНЯ ЗА КАЙСИИ.// Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2014, брой 17, стр. 1044-1060, ISSN 1311-0489.
 7. Иванова, Д., К. Андонов, А. Кръстева, Н. Вълов. Модел за определяне на енергоефективната граница при дроселно и честотно регулиране дебита на помпени агрегати.// Селскостопанска техника, 2006, брой 1, стр. 34-40, ISSN 0037-1718.
 8. Иванова, Д., Н. Вълов. Размито управление на сушилня за плодове и зеленчуци.// Селскостопанска техника, 2007, брой 2, стр. 2-7, ISSN 0037-1718.
 9. Иванова, Д., Н. Вълов, В. Стоянов. Дефиниране на критерии за оптимално управление на процеса сушене на кайсии.// Хранително-вкусова промишленост, 2012, брой 3, стр. 38-41, ISSN 1311-0179.
 10. Иванова, Д., Н. Вълов, В. Стоянов. Оптимално управление на сушилни процеси на плодове и зеленчуци.// Автоматика и информатика, 2012, брой 4, стр. 30-34, ISSN 0861-7562.
доклади
 1. Ivanova, D., N. Valov, D. Ilieva. COMPARATIVE ANALYSIS OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AND MATHEMATICAL MODELS FOR APRICOTS DRYING. IN: INTERNATIONAL CONFERENCE АUTOMATICS AND INFORMATICS'2016, SOFIA, 2016, pp. 121-124, ISBN 1313-1850.
 2. Valov, N., D. Ivanova, V. Stoyanov. INFORMATION TOOLS FOR DRYER FOR FRUITS AND VEGETABLES. IN: SIELA 2012, XVIIth International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies, Sofia, 2012, pp. 336-343, ISBN 1314-6297.
 3. Valov, N., I. Valova. Drying Process Management Laboratory with Remote Access. IN: IEEE ITHET 2017 - 16th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training, Ohrid, Macedonia, 2017
 4. Valov, N., I. Valova. System for monitoring and control of the drying process. IN: INTERNATIONAL CONFERENCE ON E-LEARNING'14, Tenerife, Spain, University of La Laguna, 2014, pp. 96-102, ISBN 976-954-712-611-4.
 5. Ангелов, Н., Л. Георгиева, И. Вълова, Н. Вълов. Рефрактометричен анализатор за непрекъснато измерване. В: Юбилейна научна сесия с международно участие ВВОВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 1998
 6. Ангелов, Н., Л. Георгиева, Н. Вълов. Капацитивен нивомер с двупозиционен регулатор. В: Юбилейна научна сесия с международно участие ВВОВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 1998
 7. Ангелов, Н., Л. Георгиева, Н. Вълов. Управление на пречиствателни инсталации за отпадни води. В: Юбилейна научна сесия с международно участие ВВОВУ “Васил Левски”, ВеликоТърново, 1998
 8. Ангелов, Н., Л. Георгиева, Н. Вълов. Автоматичен контрол на ниво в технологична линия за фракциониране. В: Международна научна сесия ВВУАПВО “Панайот Волов”, Шумен, 1997
 9. Ангелов, Н., Л. Георгиева, Н. Вълов. Система за измерване и регулиране параметрите на средата при хладилно съхранение на плодове. В: Международна научна сесия ВВУАПВО “Панайот Волов”, Шумен, 1997
 10. Ангелов, Н., Л. Георгиева, Н. Вълов. Система за автоматично дозиране на многокомпонентни хранителни среди. В: Юбилейна научна сесия на ВТУ”Кирил и Методий” и ВВОВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 1997
 11. Вълов, Н. Управление на процеса в експериментална сушилня. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Печатна база при Русенски Университет, 2012, стр. 122-126, ISBN 1311-3321.
 12. Вълов, Н., Д. Иванова, И. Вълова. Отдалечен достъп и управление на процеса сушене през Internet. В: International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS ’15, SOFIA, 2015, стр. 47-49
 13. Вълов, Н., В. Стоянов, Д. Иванова. Система за събиране на данни от експериментална сушилня. В: Научна конференция – РУ & СУ’11 секция Електротехника, електроника и автоматика, Русе, Печатна база при Русенски Университет, 2010, стр. 90-95, ISBN 1311-3321.
 14. Вълов, Н., Д. Иванова, В. Стоянов, И. Вълова. Система за контрол и управление на процеса в експериментална сушилня. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Печатна База при Русенски Университет, 2011, стр. 163-169, ISBN 1311-3321.
 15. Вълов, Н., Ц. Драганова. Компютърно базирани средства за измерване на ниво. В: Международна конференция „Automatics and informatics’08”, София, 2008, стр. 13-16, ISBN 1313-1850.
 16. Георгиева, Л., Н. Ангелов, Н. Вълов. Електронен влагомер за експресен анализ на зърно. В: Юбилейна научна сесия на ВТУ”Кирил и Методий” и ВВОВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 1997
 17. Георгиева, Л., Н. Ангелов, Н. Вълов. Унифициран токов преобразувател за диференциално налягане. В: Юбилейна научна сесия на ВТУ”Кирил и Методий” и ВВОВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 1997
 18. Драганова, Ц., Н. Вълов, С. Пенчев. Приложение на уейвливното преобразувание при сегментация на цветни изображения. В: Втора Национална конференция“Младежта на България, Европейската ни идентичност и иновативни постижения“, София, 2008, стр. 232-237, ISBN 1313-5589.
 19. Евтимов, И., Р. Иванов, Н. Вълов. ИЗСЛЕДВАНЕ РАЗХОДА НА ЕНЕРГИЯ НА ЕЛЕКТРОВЕЛОСИПЕД ПРИ РАЗЛИЧНИ РЕЖИМИ НА ДВИЖЕНИЕ. В: BulTrans-2012, Sozopol, ТУ-София, 2012, стр. 212-216, ISBN 1313-955X.
 20. Иванова, Д., М. Попова, Н. Вълов. Приложение на генетичен алгоритъм за настройка на ПИД регулатори. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Печатна база при Русенски Университет, 2009, стр. 123-128, ISBN 1311-3321.
 21. Иванова, Д., Н. Вълов, В. Стоянов, И. Вълова. Моделиране кинетичните криви на сушене на кайсии. В: Научна конференция – РУ & СУ’11 секция Електротехника, електроника и автоматика, Русе, Печатна База при Русенски Университет, 2011, стр. 170-174, ISBN 1311-3321.
 22. Илиева Д.,Иванова Д., Вълов Н. Оценяване на качеството на сушени кайсии КАЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА СУШЕНИ КАЙСИИ. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 57, серия 3.4, Русе, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “Ангел Кънчев”, 2018, стр. 36-40, ISBN 1311-3321.
 23. Христозов, С., Н. Вълов, Д. Иванова, В. Стоянов. Контрол на параметрите в експериментална сушилня. В: Студентска научна сесия, Русенски университет, Русе, Печатна база при Русенски Университет, 2011, стр. 17-21, ISBN 1311-3321.
учебници
 1. Вълов, Н. Управление на електромеханични системи. Русе, Издателство ʺБРЯГʺ, 2017, стр. 128, ISBN 978-619-90584-1-1.
учебни пособия
 1. Вълов, Н. СЕНЗОРНА ТЕХНИКА-лабораторни упражнения. Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2016, стр. 73, ISBN 978-954-712-704-3.