Списък на публикациите

монографии

 1. Dobreva, А., S. Stoyanov. Optimization Research of Gear Trains with Internal Meshing. Ruse, University Publishing Centre, 2012, pp. 144, ISBN 978-954-8467.
 2. Master Eng. Miglena Julianova Angelova. Prerequisites for the economic sustainability of higher education. Scholar`s Press, Scholar`s Press, 2018, ISBN 978-620-2-31636-1.
 3. Terziev V. Opportunities for improving the efficiency of the social adaptation of servicemen discharged from military service in Bulgaria:. Novosibirsk, Russia, CRNS, 2015, pp. 272, ISBN 978-5-00068-402-3.
 4. Terziev V. Assessment of active social policies impact of social policies on transformation processes in bulgarian economy. издателство, Москва, 2015, ISBN 978-500086-881-2.
 5. Terziev V. Impact of active social policies and programs in the period of active economic transformations in Bulgaria. Vienna, Austria, „East West” Association for Advanced Studies and Higher Education, 2015, pp. 434, ISBN 78-3-903063-44-0.
 6. Terziev V. Analyses of Labor Market Development in the Republic of Bulgaria and the influence of the transition period,. Novosibirsk, Russia, CRNS, 2015, ISBN xxxxxxx.
 7. Terziev V. Analysis ofthe national program „From social assistance to employment”. Novosibirsk, Russia, CRNS, 2015, pp. 244, ISBN 978-5-00068-3.
 8. Terziev V. OPPORTUNITIES FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE SOCIAL ADAPTATION OF SERVICEMEN DISCHARGED FROM MILITARY SERVICE IN BULGARIA. Novosibirsk, Russia, CRNS, 2015, pp. 272, ISBN 978-5-00068-402-3.
 9. Terziev V., E. Arabska. Theoretical and methodological basis of social programming and social activity,Колективная монография. Уфа, Россия, Аэтерна, 2015, ISBN 978-5-906808-20-2.
 10. Terziev V., E. Arabska. Organic production and management in the Republic of Bulgaria contributing to sustainable development and assurance of safe and healthy living environment. Уфа, Россия, Аэтерна, 2015, ISBN 978-906781-40-6.
 11. Terziev V., E. Arabska. Assessment of active social policies’ impacts on labor market in the Republic of Bulgaria. Уфа, Россия, Аэтерна, 2015, ISBN 978-5-906769-97-8.
 12. Terziev V., S. Dimitrova. Social Programming in the context of stimulating social activity and regulation of social development through active policies. Vienna, Austria, East West” Association for Advanced Studies and Higher Education, 2015, pp. 222, ISBN 978-3-903063-47-1.
 13. Terziev V., Дворкина М.А, Гичиев Н.С., Василенкова Н.С., Бухтиярова Т.И., Дубьнина А.В.,Шкиотов С.В.,Солоников И.В.,Соткин И.С.,Артухина М.В.,Соловьева Н.В.,Пахомова Е.В.,Шуклина З.Н. Социально-экономическое развитие на современном этапе:проблемьi и направления. Москва, издателство „Перо“, 2015, ISBN 978-5-00086-650-4.
 14. Terziev V., М.М.Брутян, А.А.Дамбовская, Ж.Ж.Захарова, Р.С.Златева, Т.Л.Короткова, С.С.Кузьмин, Н.Б.Куршакова, О.В.Кучеренко, А.Н.Левенцов, В.А.Левенцов, Н.В.Муханова. Современная модель эффективного бизнеса. Novosibirsk, Russia, ЦРНС, 2015, ISBN 978-500068-332-3.
 15. Замфиров, Ив., М.Енчев. Технология на машиностроенето, ч.1. Русе, TEMPUS JEP 13417-97, 1999, стр. 142, ISBN УДК 621.7.04..
 16. Замфиров, Ив. Методи за насочено въздействие на силовите деформации при струговане. Русе., Хабилитационен труд за присъждане на научно звание, 2010, стр. 225, ISBN не.
 17. Замфиров, Ив. Конструиране на машинни приспособления. Русе, TEMPUS JEP 13417-97, 2000, стр. 100, ISBN УДК 621.9.06(075..
 18. Замфиров, Ив., М. Енчев. Технология на машиностроенето, ч.1. Русе, ПБ на РУ, 1999, ISBN TEMPUS JEP 12417-.
 19. Иванов В., Ал. Иванов. Профилиране на инструменти за формообразуване на винтови повърхнини. Русенски университет, Русенски университет, 2012, стр. 160, ISBN 978-954-712-575-9.
 20. Кънев М., И.Михайлов, В.Узунова, Р.Шишков. Вакуумно термично и химикотермично. София, Техника, 1984, стр. 158, ISBN 9533122211.
 21. Пламен Данев, Данаил Господинов, Мария Николова. Взаимодействия между нагрятото изделие, охлаждащи среда и средство за закаляване. Русе, Авангард принт, 2012, стр. 428, ISBN 978-954-337-161-7.
 22. Севдалина Д., В. Терзиев. Основа стратегических решений правления ресурсами безопасности и обороны. Уфа, Россия, Аэтерна, 2015, ISBN ххххххх.
 23. Славянова Л. И. Специфика на общуването в английския и българския език. Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", МЕДИАТЕХ-Плевен, 2016, стр. 144, ISBN 978-619-207-083-0.
 24. СОТИРОВ, Бранко. Двупрофилният метод за контрол на цилиндрични зъбни колела. Русе, Гаяна – Русе, 2014, стр. 120, ISBN 978-954-8633-44-4.
 25. Сучков А.Г., В.С.Костадинов, М.К.Кършаков, В.И.Григоров. Довършващо обработване чрез повърхностно пластично деформиране на вътрешни цилиндрични повърхнини. Русе, Издателска къща „Наука и практика, 1999, ISBN 954-8861-07-0.
 26. Терзиев В. Предизвикателства пред социалното програмиране в контекста на насърчаването на социалната активност и регулирането на социалното развитие чрез активни политики. Русе, Примакс -Русе, 2015, стр. 375, ISBN 978-619-7242-02-7.
 27. Терзиев В. Възможности за повишаване на ефективността на социалната адаптация на военнослужещи, освободени от военна служба. Русе, Примакс -Русе, 2014, стр. 438, ISBN 978-954-8675-88-8.
 28. Терзиев В. Въздействие на политиките на пазара на труда за осигуряване на заетост. Русе, Дема-прес, 2013, ISBN 978-954-92964-2-6.
 29. Терзиев В. , Е. Стоанов. ВЫЗОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ. Новосибрск, ЦРНС, 2015, стр. 318, ISBN 978-5-00068-445-0.
 30. Терзиев В., Е. Стоянов. Управленският контрол в социалното програмиране:Моделно усъвършенстване на процеса по социална адаптация. Русе, издателство „Авангарт Принт“, 2015, стр. 348, ISBN 978-954-337-283-6.
 31. Терзиев В., С. Димитрова. Социалното програмиране в контекста на насърчаването на социалната активност и регулирането на социалното развитие,издателство. Русе, издателство „Авангард принт”, 2015, стр. 322, ISBN 978-954-337-267-6.
 32. Шишков Р.И. Плазмено Вакуумно-дифузионно метализиране /ПВДМ/. Русе, Русенски университет, 2004, стр. 182, ISBN ХХХ-ХХХХ-ХХ-Х.
студии
 1. Dobreva A., N. Stancheva, K. Arnaudov, V. Dobrev, S. Stoyanov. Machine Design, Selected Themes. Ruse, Publishing house at the University of Ruse, 2006, pp. 63, ISBN 10: 954-9906-99-X.
 2. Dobreva A., N. Stancheva, K. Arnaudov, V. Dobrev, S. Stoyanov. Machine Design, Selected Themes. Ruse, “Publishing house” at the University of Ruse, 2006, pp. 63, ISBN -10: 954-9906.
 3. Ivanov I.V., D.S. Velchev, Tomasz Sadowski, Marcin Kneć. Computational models of laminated glass plate under transverse loading. Berlin Heidelberg, Springer-Verlag, 2011, pp. 469-490, ISBN 3642218547.
 4. Slavianova L.I. Politeness and Indirectness: Speech Stereotypes for Making Requests in Modern English and Bulgarian. Пенза, Русия, Научно- издательский центр Социосфера, 2012, pp. 129-142, ISBN 978-5-91990-099-3.
 5. Venelin T., S. Dimitrova. Cost effectiveness analyses models in the defence system in Republic of Bulgaria. Ghina, China-USA Business Review, 2014, pp. 18, ISBN 1537-1514.
 6. Venelin T., S. Dimitrova. Social Adaptation as a Social Process in the Adaptation of Military Personnel. Istanbul, Turkey, EBES 2014 Anthology, 2014, ISBN 978-605-84468-0-9.
 7. Vodenicharov S. K. Stoichev M. Dimitrov G. Botev D. Bratanov. Development of tools needed to coordinate inter-sectoral power and transport CIP activities at a situation of multilateral terrorist threat. Increasing of the protection capacity of key CIP objects in. София, България, България, 2013, pp. 504, ISBN 978-954-9255.
 8. Бенин, Н., И. Бенина. Франсоа Бонивар – затворникът от Шильон и „Шильонският затворник” от Джордж Байрон. Русе, GAIANA, 2016, ISBN 978-954-8633-88-8.
 9. Братанов Д., Р. Братанова. Определяне на преходните процеси при позициониране на манипулатор на робот за обезвреждане на взривове. София, България, БАН, 2013, стр. 111-163, ISBN 978-954-92552-7-0.
 10. Венелин Т. Практики и модели в социалната адаптация на военнослужещите, освободени от военна служба, с потенциал и приложение за постигане на успешна заетост на уязвими групи на пазара на труда. Велико Търново, Годишник на Национален военен университет, 2016, ISBN 1312-6148.
 11. Венелин Т. Приложение на социалното програмиране в регулирането на социалното развитие: ефективни социални политики чрез насърчаване на социалната активност на човешкия ресурс. Годишник на Стопанска академия, Стопанска академия, 2015, ISBN xxxxx.
 12. Венелин Т. Практики и модели в социалната адаптация на военнослужещите, освободени от военна служба, с потенциал и приложение за постигане на успешна заетост на уязвими групи на пазара на труда. Годишник на Национален военен университет, Национален военен университет, 2015, ISBN xxxxx.
 13. Венелин Т. Възможности за повишаване на ефективността на социалната адаптация на военнослужещи, освободени от военна служба. ВУАРР - Пловдив, сп.Ново знание, 2014, стр. 15, ISBN 2367-4598.
 14. Венелин Т., Е. Арабска. Състояние на националния пазар на труда и реализация на активните политики в България. Велико Търново, Годишник на Национален военен университет, 2016, ISBN 1312-6148.
 15. Венелин Т., Н. Ничев, С. Банков. Приложение на ефективната методика на разследване на корупцията сред полицейските служители в България. Велико Търново, Годишник на Национален военен университет, 2016, ISBN 1312-6148.
 16. Венелин Т., Н. Ничев, С. Банков. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕФЕКТИВНА МЕТОДИКА НА РАЗСЛЕДВАНЕ НА КОРУПЦИЯТА СРЕД ПОЛИЦЕЙСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ. Велико Търново, Национален военен университет, 2015, стр. 42, ISBN хххххххх.
 17. Венелин Т., С. Димитрова. Трансформациите на българския пазар на труда в годините на преход. ВУАРР - Пловдив, сп.Ново знание, 2014, стр. 30-48, ISBN 2367-4598.
 18. Димитров Л., Т. Тодоров, С. Вичев, Хр. Дограмаджиян, К. Иванов, В. Киров,. Справочен материал за режещите свойства и режимите на рязане на инструменти, изработени от бързорежеща стомана Р6А2М5. Русе, Печатна база на ВТУ, 1990, ISBN УДК 66.017.
 19. Иванов, И. Компютърно моделиране на непрекъснати среди. Русе, РУ “Ангел Кънчев” – Русе, 2004, стр. 120, ISBN 9547122576.
 20. СОТИРОВ, Б., ИВАНОВ, С. История и развитие на уредите за измерване на цилиндрични зъбни колела. Русе, Гаяна – Русе, 2014, стр. 31, ISBN 978-954-8633-45-1.
 21. Терзиев, В., Е., Арабска. Научный механизм решения проблем инновационного развития университетов посредством экономической социализации студентов. Создание комфортной среды социализации учащихся, студентов и учёных, Академия за иновации и устойчив, Академия за иновации и устойчивост – Пловдив, 2018, стр. 61-64, ISBN 978-619-7246-17-9.
 22. Терзиев, В., Е., Арабска, В., Банабакова. Социально-экономическое положение незащищённых слоёв населения. Создание комфортной среды социализации учащихся, студентов и учёных, Академия за иновации и устойчив, Академия за иновации и устойчивост – Пловдив, 2018, стр. 87-89, ISBN 978-619-7246-17-9.
 23. Терзиев, В., Е., Арабска, В., Банабакова, М., Игнатова, Э., Ковалёв. Влияние творчества Г. В. Свиридова на качество социализации студенческой молодёжи. Создание комфортной среды социализации учащихся, студентов и учёных, Академия за иновации и устойчив, Академия за иновации и устойчивост – Пловдив, 2018, стр. 71-80, ISBN 978-619-7246-17-9.
 24. Терзиев, В., Е., Арабска, В., Банабакова, М., Игнатова, Э., Ковалёв. Проблемы и перспективы развития дошкольного отделения детского дома. Создание комфортной среды социализации учащихся, студентов и учёных, Академия за иновации и устойчив, Академия за иновации и устойчивост – Пловдив, 2018, стр. 33-42, ISBN 978-619-7246-17-9.
 25. Терзиев, В., Е., Арабска, В., Банабакова, Э., Ковалёв. Болгарско-Российское сотрудничество в области проектирования и реализации международных сетевых образовательных программ. // Создание комфортной среды социализации учащихся, студентов и учёных, Академия за иновации и устой, Академия за иновации и устойчивост – Пловдив, 2018, стр. 65-69, ISBN 978-619-7246-17-9.
 26. Терзиев, В., Е., Арабска, В., Банабакова, Э., Ковалёв. Влияние Китайско-Российско-Болгарского экономического сотрудничества на качество социализации молодёжи. Создание комфортной среды социализации учащихся, студентов и учёных, Академия за иновации и устойчив, Академия за иновации и устойчивост – Пловдив, 2018, стр. 51-56, ISBN 978-619-7246-17-9.
 27. Терзиев, В., Е., Арабска, В., Банабакова, Э., Ковалёв. Межведомственное Российско-Болгарское взаимодействие как фактор социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. Создание комфортной среды социализации учащихся, студентов и учёных, Академия за иновации и устойчив, Академия за иновации и устойчивост – Пловдив, 2018, стр. 19-28, ISBN 978-619-7246-17-9.
статии
 1. Abate G., D. Perez, D. Martinez Krahmer, R. Bigot, R. Radev. Forja en caliente en matriz cerrada: Influencia del flash y el peso del material de partida sobre la fuerza de conformado y el llenado de la matriz.// Técnica y tecnología, 2017, No 49, pp. 22-28, ISSN 2462-6090.
 2. Angelov Y. A. Multicriteria Optimization of Metal Cutting Machine's Main Drive.// Mechanika z. 80, 2010, No NR 274, pp. 7-13, ISSN 0209-2689.
 3. Angelov Y., I. Draganov. Some guidance in the designing of a roller for the automotive testers.// Transport problems, 2018, No Vol. 13, Iss, pp. 97-108, ISSN 1896-0596. (SJR rank: 0.205 /2107, Scimago Institutions Rankings)
 4. Aprahamian B., V. Zaharieva, M. Nikolova. Nanostructured sintered metal electrical contacts - types, production technologies, properties and application.// Nanoscience & Nanotechnology (Sofia, Bulgaria), 2014, No 14, pp. 165-168, ISSN 1313-8995.
 5. Aprahamian B., Zaharieva V., Nikolova M., A. Gaydardzhiev. Multilayered Nanostructured PVD Coatings Deposited on Electrical Contacts – Structure and Properties.// Nanoscience & Nanotechnology (Sofia, Bulgaria), 2013, No 13, pp. 177-180, ISSN 1313-8995.
 6. Aprahamian B., Zaharieva V., Nikolova M., A. Gaydardzhiev. Influence of the Nanostructured Multilayered Architecture on the Mechanical Properties of TiN-type Coatings.// Nanoscience & Nanotechnology (Sofia, Bulgaria), 2013, No 13, pp. 173-176, ISSN 1313-8995.
 7. Arnaudov B, S. Evtimova. P. Docheva, I. Dermendjiev, G. Vassilev. Electrical properties of CuInSe2 Films Deposited by DC Magnetron Sputtering.// Annual School Lectures, 1999, No 2, pp. 26-30
 8. Atanasov Ivo, Desislava Atanasova. Genetic Algorithms as a Toolkit for Automated Technological Design in CAD/CAM Environment.// Knowledge Based Automated Software Engineering (KBASE) (book), 2012, No 1, pp. 153-162, ISSN 978-1-4438-3771-2.
 9. B. Aprahamian, M. Marinova, J. Argirov, M.Nikolova, E.Yankov, V.Zaharieva. IMPROVEMENT OF THE PERFORMANCE OF ELECTRICAL BUSBARS BY APPLICATION OF MAGNETRON SPUTTERED COATINGS.// Nanoscience & Nanotechnology: Nanostructured materials application and innovation transfer, 2018, No 18 (2), pp. 14-18, ISSN 1313-8995.
 10. Baltov A., C. Kouyumdgiev, N. Stancheva, I. Ivanov. On the Modelling of the Sliding Friction Process Between Elastic Solids in the Presence of a Thin Contact Interlayer.// Journal of Theiretical and Applied Mechanics, 1998, No 2, pp. 88-95
 11. Belev, Stefan, Miroslav Penchev. Simulation Model of coremaking plant..// Technological Developments in Networking, Education and Automation, 2010, No 1, pp. 247-251, ISSN 9048191505.
 12. Bencheva, N., V., Terziev, M., Tepavicharova, T., Stoeva, E., Arabska. The role of social entrepreneurship for rural development.// Agricultural Sciences, Agricultural University– Plovdiv, 2017, No 9.21, pp. 89-98, ISSN 1313-6577.
 13. Benina I. G. The “Normal” Dursleys and the “Abnormal” Harry: The Binary Opposition “Normality” – “Abnormality” in the Text of the Harry Potter Series in Comparison with its representations in Fairy Tales..// Вестник современной науки, 2015, No 1, pp. 68 – 75, ISSN 2410-2563.
 14. Benina Iliyana. Representations of Knowledge – Ignorance Binary Opposition in the Text of the Harry Potter Series by J. K. Rowling and in Fairy Tales. International Journal of Language & Literature..// International Journal of Language and Literature, 2015, No 3(1), pp. 128-136, ISSN 2334-2358.
 15. Bilge T., A. R. Motorcu, Al. Ivanov. OPTIMIZATION OF DRILLING PARAMETERS FOR DIMENSIONAL ACCURACY IN DRILLING OF COMPACT LAMINATE COMPOSITE USING GRAY RELATIONAL ANALYSIS.// SDU International Journal of Technological Sciences, 2017, No Vol. 9, №2, , pp. 1-22, ISSN 1309-1220.
 16. Bilge T., Motorcu A.R., Ivanov A. Multi-Objective Optimisation of Drilling Parameters for Dimensional Accuracy in Drilling of Compact Laminate Composite Using Taguchi Based Grey Relational Analysis.// Gazi University Journal of Polytechnic, 2016, No Evaluation_o
 17. Bilge T., Motorcu A.R., Ivanov A. Evaluation of the Delamination Factor for Drilling of Compact Laminate Composite Material with Tungsten Carbide Tools.// Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, 2016, No Ahead of Pri
 18. Bohos АPRAHAMIAN, Vanya ZAHARIEVA, Мaria NIKOLOVA, Meline APRAHAMIAN. Electrical wear and transient resistance of contact rivets of electrical apparatus covered with nanostructured multilayer coatings of Ti/TiN typе.// Nanoscience & Nanotechnology (Sofia, Bulgaria), 2017, No 17, pp. 36-39, ISSN 1313-8995.
 19. Bohos АPRAHAMIAN, Мaria NIKOLOVA, Vanya ZAHARIEVA, Emil YANKOV. Protective TiN Coatings Deposited on Copper and Aluminum Medium Voltage Busbars of Electrical Distribution Boards.// Nanoscience & Nanotechnology (Sofia, Bulgaria), 2016, No 16, pp. 44-46, ISSN 1313-8995.
 20. Bratanov Daniel, Rumyana Bratanova. Measurement of the suspension effect towards the gripper positioning in mobile robot’s manipulator.// Global Virtual Conference 8-12 April 2013, 2013, No 3, pp. 539 – 543, ISSN 978-80-554-0649-7.
 21. Charmeux, J.-F., Minev, R., Dimov, S., (...), Minev, E., Harrysson, U. Benchmarking of three processes for producing castings incorporating micro/mesoscale features with a high aspect ratio.// Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 2007, No 221(4), pp. 577-589, ISSN 0954-4054. (SJR rank: 0.68 /2012, Scopus)
 22. Cheshankov, B.I., V.S. Bozdouganova, I.V. Ivanov, V.G. Vitliemov. Multi-objective Motion Synthesis of a Rolling Sphere in a Rectilinear Chute-conveyor with Transformed Dry Friction.// TECHNISCHE MECHANIK, Vol. 32, 2012, No 6, pp. 684-697, ISSN 0232-3869.
 23. Cheshankov, B.I., V.S. Bozdouganova, I.V. Ivanov, V.G. Vitliemov. Multi-objective motion synthesis of a rolling sphere in a rectilinear chute-conveyor with transformed dry friction.// TECHNISCHE MECHANIK, 2012, No Vol. 32, No., pp. 684-697, ISSN 0232-3869.
 24. Christov S.H., M. Ts. Trifonov, S. I. Raevska. About the Severity of some Cold - Cracking Welding Tests.// . Journal of Materials Science and Technology, 1998, No 1, pp. 56 - 63, ISSN -.
 25. Danev Pl. S., Balcheva M., Nikolova M. Pl. Оxy-carbonitration in vacuum of High-Strenght Ferrito-Perlite Cast Iron GGG 50.// Journal of the Technical University Sofia, branch Plovdiv, “Fundamental Sciences and Applications”,, 2009, No Vol. 14, pp. 97-103
 26. Danev, P., D.D.Gospodinov. Influence of cooling medium and cooling conditions on hardness and distortions after steel quenching.// International Journal of Microstructure and Materials Properties, 2016, No 11 (3-4), pp. 162-173, ISSN 1741-8410. (SJR rank: 0.244 /2015, Scopus)
 27. Dikova Ts., M. Nikolova, E. Yankov. ADHESION ANALYSIS OF TITANIUM OXIDE NANOCOATINGS ON TITANIUM SURFACE.// Scientific Technical Journal Material Science – Nonequilibrium Phase Transformations, 2016, No 1, pp. 46-51, ISSN 2367-749X.
 28. Dikova, Ts., D. Tsaneva, M. Ilieva, N. Panova, B. Galunska. Investigation of the Electro-Chemical Corrosion of Laser Melted Layers of Stainless Steel in Articial Saliva.// Advances in Materials and Processing Technologies, 2015, No 1, ISSN 2374-068X (Print).
 29. Dimitar Dimitrov, Tamas Szecsi. Machining accuracy on CNC lathes under the lack of unity of the process and design data.// PROCEDIA CIRP, 2016, No VOLUME 41, pp. 824-828, ISSN 2212-8271. (SJR rank: 0.572 /2015, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100243809&tip=sid&clean=0)
 30. Dimitar, K., V, Terziev. Behavioral economics: development, condition and perspectives.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2017, No Vol. III, 8, pp. 413-423, ISSN 2411-183X.
 31. Dimitar, K., V., Terziev. Behavioural economics: development, condition and perspectives.// Business Economics, 2017, No Vol. 52, 4(2, pp. 387-409, ISSN 1554-432X. (Impact factor: 1.017 /2017, Business Economics)
 32. Dimitrov D. ANALYSIS OF ACCURACY OF COORDINATE MEASUREMENTS WITH 3D TOUCH PROBE OF MACHINING CENTERS.// International Journal - Institute of Knowledge Management, 2016, No 13.1, 2016, No 13.1, pp. 321-326, ISSN 1857-92. (Impact factor: 1.023 /2015, http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal)
 33. Dimitrov D. AUTOMATIC SELECTION OF PROCESING WITH LESS ERROR IN THE POSITIONING OF MACHNINIG CENTERS.// International Journal - Institute of Knowledge Management, 2016, No 13.1, pp. 327-332, ISSN 1857-92. (Impact factor: 1.023 /2015, http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal)
 34. Dimitrov D. COMPENSATION OF SYSTEMATIC ERRORS OF 3D TOUCH PROBE USING A TOUCH SIGNAL.// International Journal - Institute of Knowledge Management, 2016, No 13.1, pp. 349-354, ISSN ISSN 1857-92. (Impact factor: 1.023 /2015, http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal)
 35. Dimitrov D., Geotgiev I.,Karachorova V. METHOD FOR TECHNOLOGY PROCESS CONTROL OF ALIGNMENT TO MACHINING CENTER WITH TWO SPINDLES.// INTERNATIONAL JOURNAL for sciense, technics and innovations for the industrtry, 2017, No 4, pp. 174-177, ISSN ISSN PRINT1313-02.
 36. Dimitrov D., Malchev N.,Karachorova V. RESEARCH THE ACCURACY OF THE GROUP APPROACH FOR RAPID DETERMINATION COST OF THE MACHINING PRODUCT.// INTERNATIONAL JOURNAL for sciense, technics and innovations for the industrtry, 2017, No 3, pp. 121-122, ISSN ISSN PRINT1313-02.
 37. Dimitrov D., V.Karachorova, V.Mihov, T.Szecsi. Investigating the possibilities of compensating systematic errors of three-coordinate touch probes using contact signal.// Elsevier, Procedia Manufacturing, 2017, No Volume 13, pp. 450-457, ISSN ISSN: 2351-9789. (SJR rank: 0.11 /2016, Scimago Journal & Country Rank)
 38. Dimitrov, D., Karachorova, V., Szecsi, T. Accuracy and reliability control of machining operations on machining centres.// Key Engineering Materials, 2014, No Volume 615, pp. 32-38, ISSN 1013-9826. (SJR rank: 0.173 /2015, https://journalmetrics.scopus.com/)
 39. Dimitrov, D., Karachorova, V., Nenov, G. Research the possibilities of the method for determining the Tolerances in geometric precision of machining center.// Internacional journal for science, technics and inovations for the industry, 2017, No 3, pp. 118-120, ISSN 1313.
 40. Dimitrov, D., Karachorova, V., Szecsi, T.,. System for Controlling the Accuracy and Reliability of Machining Operations on Machining Centres.// Procedia Engineering, 2013, No 63, pp. 108-114, ISSN 18777058. (SJR rank: 0.22 /2012, SCImago Journal & Contry Rank)
 41. Dimov S., E. Brousseau, R. Minev, S. Bigot. Micro and Nano Manufacturing: Challenges and Opportunities.// IMEchE Part C, Journal of Mechanical Engineering Science, 2012, No 226, pp. 3-15, ISSN 20412983, 0954406. (SJR rank: 2 /2012, http://www.scimagojr.com/)
 42. Dinev G., P. Angelov. COMPUTER AIDED DESIGN AND PRODUCTION ANALYSIS OF VANE PUMP.// RECENT, 2014, No 15, pp. 170-174, ISSN 1582-0246.
 43. Dinev G., P. Angelov, E. Chalakova. Virtual Analysis of Manufacturability of Vane Pumps.// Applied Mechanics and Materials, 2014, No 555, pp. 479-484 (SJR rank: 0 /2014, Scimago Journal and CountryRank)
 44. Dobrev, D., D. Tzaneva, S. Grudeva. Texture of silver films obtained by flash evaporation in vacuum on glass.// Comptes rendus de l’Academie Bulgare des Sciences, 1986, No V. 39, 5, pp. 67-69
 45. Dobrev, V., S. Stoyanov, A. Dobreva. Design, Simulation and Modal Dynamics of Gears and Transmissions. "International Conference on Gears 2015”, VDI-Bericht 2255, Munich.// VDI-Bericht 2255, 2015, No 3, pp. 695 - 707, ISSN 978-3-18-092255-3.
 46. Docheva P, A. Shopov. ITO films deposited by reactive D.C. Magnetron Sputtering using argon-oxygen-hydrogen atmosphere.// Известия на СУ – Русе, 2002, No 3, pp. 83-90
 47. Draganov I., D. Gospodinov. Experimental data and simulation by the finite element method of the cylindrical steel shaft quenching in water.// International Scientific Journal, 2018, No Year IV, 3, pp. 96-98, ISSN 2367-749X.
 48. Duminica D., B. Popescu, T. Gueorguiev, C. G. Alionte, H.Pop, Gh. Popescu, A.Battistuta. Euro-QLIO, an opportunity for education and professional development in quality, metrology and logistics.// Revista Română de Mecanică Fină, Optică şi Mecatronică, 2010, No 38, ISSN 1584-5982.
 49. E. H. Yankov and M. P. Nikolova. Orientation of the Digital Model for SLA 3D Printing and Its Influence on the Accuracy of the Manufactured Physical Objects for Micro- and Nano Technologies.// Materials Design and Applications II. Advanced Structured Materials, vol 98. Springer, Cham, 2018, No 98, pp. 283-291, ISSN 978-3-030-02257-0. (SJR rank: 0.19 /2017, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100222542&tip=sid&clean=0))
 50. Edneral N, Minev R., Kirko V., Panteleeva D. Structure and Properties of Amorphous Metallic Alloys Produced by Shock-Wave Compacting.// Soviet Metallurgy and Metal Ceramics, 1992, No 31(5), pp. 426-429, ISSN 0038-5735.
 51. Elkaseer A., S. Dimov, K. Popov, R. Minev. Tool Wear in Micro-Endmilling: Material Microstructure Effects, Modeling, and Experimental Validation.// Journal of Micro and Nano-Manufacturing, 2014, No 2(4), ISSN 2166-0468.
 52. Elkaseer A., S.Dimov, K.Popov, M.Negm, R.Minev. Modeling the Material Microstructure Effects on the Surface Generation Process in Microendmilling of Dual-Phase materials.// Jourmal of Manufacturing Science and Engineering, 2012, No 134(4), pp. 044501-1 to 044501-1, ISSN 15288935, 1087135. (SJR rank: 1 /2012, http://www.scimagojr.com/)
 53. Eng. M. Angelova Prof. V. Grigorov. METHODOLOGY FOR IDENTIFICATION OF TRAINING COURSES EXPENDITURE BY STRUCTURAL DEPARTMENTS.// PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE, 2018, No 57
 54. Erkul H., O. Okcu, T. Bilge. A STUDY ON EDUCATION OF FURNITURE DECORATION IN ÇANAKKALE VOCATIONAL COLLEGE.// Mesleki Bilimler Dergisi (MBD), 2014, No 1(1), pp. 8 – 17, ISSN 2146-7420.
 55. Ferdinandov N. V., D. D. Gospodinov, M. D. Ilieva, R. H. Radev. Mechanical properties of arc welded in vacuum Ti-6Al-4V alloy.// Proceedings of ICAMS 2018, 2018, No 7, pp. 319 - 324, ISSN 2068-0783.
 56. Ferdinandov N. V., D. D. Gospodinov, M. D. Ilieva, R. H. Radev. Structure and pitting corrosion of Ti-6Al-4V alloy and Ti-6Al-4V welds.// Proceedings of ICAMS 2018, 2018, No 7, pp. 325-330, ISSN 2068-0783.
 57. Gagov V., B. Tomov, R. Radev, E. Yankov. About the sheet metal testing by hydraulic bulging.// International Journal of Microstructure and Materials Properties, 2009, No 6, pp. 640-648, ISSN 1741-8410. (Impact factor: 0.32 /2009, Inderscience Enterprises Ltd.)
 58. Gagov V., D.-S. Comsa. Methods for mechanical and technological testing of sheet materials.// Машиностроителна техника и технологии, 2003, No 4, pp. 53-58, ISSN 1312-0859.
 59. Gagov V., R. Radev, M. Stanoeva, D. Gospodinov, E. Yankov. Some backgrounds of obtaining ultrafine grained metals by severe plastic deformation.// Машиностроене и машинознание, 2011, No 14, pp. 61-65, ISSN 1312-8612.
 60. Galin R. G., Biryukov A. I., Zakharyevich D. A., Batmanova T. V., Yankov E., Fisckuchev S. CORROSION PROPERTIES OF DIFFUSIONAL ZINC COATINGS OBTAINED BY NANOGALVANIZING.// МАТЕRIAL SCIENCE „NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS” 11-14 SEPTEMBER, 2017, VARNA, BULGARIA, 2017, No 1, pp. 118-119, ISSN 2535-0226.
 61. Galin R.1, Zakharievich D., Yankov E., Fisckuchev S., Semenov V. MECHANICAL PROPERTIES OF STEELS WITH DIFFUSIONAL ZINC COATING OBTAINED BY NANOGALVANIZING PROCESS.// MACHINES. TECHNOLOGIES. MATERIALS, 13-16.09.2017, VARNA, BULGARIA,, 2017, No 7, pp. 521-524, ISSN 2535-003X.
 62. Georgiev N., C. Kouyumdjiev. Analytical Modeling for Bend Stress Relaxation Tests Facilitating the Identification of Creep Parameters.// Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2005, No 35, pp. 19-28, ISSN 0861-6663.
 63. Georgiev N., C. Kouyumdjiev, D. Tatchev, S. Armyanov. Isothermal Investigation of Stress Relaxation in Metallic Glass Co58Ni10Fe5B16Si11.// Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2003, No 33, pp. 53-60, ISSN 0861-6663.
 64. Georgieva T., Tz. Gueorguiev, S. Kadirova, B. Evstatiev, N. Mihailov. Analysis of using digital learning materials in engineering laboratory courses.// Journal of Engineering Studies and Research, 2018, No 24(1), pp. 24-29, ISSN 2068-7559.
 65. Gospodinov D. D., N. V. Ferdinandov, M. D. Ilieva, R. H. Radev, St. P. Dimitrov. Welding of Grade 1 titanium by hollow cathode arc discharge in vacuum.// Proceedings of III International Scientific Conference Industry 4.0, 2018, No 1, pp. 39 - 41, ISSN 2535-0153.
 66. Gospodinov D., M. Nikolova, P. Danev. Influence of External Factors on the Cooling Ability of Vacuum Quenching Oils.// АSTM International, Materials Performance and Characterization, Advances in Methods; Quenchants, and Equipment for Hardening Steel, 2014, No Vol. 3, pp. DOI: 10.1520/MPC2013, ISSN 2165-3992. (SJR rank: 0.123 /2014, http://www.scimagojr.com)
 67. Grigorov V., B. Sakakushev, S. Kostadinov. RELATIVEMENT À LA VARIANTE CONSTRUCTIVE DU BLOC-SEMELLE MOBILE QUI A DES PROPRIÉTÉS ÉLASTIQUES ET DONT DES COUTEAUX À CHARIOTER ONT UN DÉPLACEMENT AXIAL.// Сп. Извесия на Съюза на учените - Сливен, 2006, No том 11, кн. , pp. 36 - 39, ISSN 1311 - 2864.
 68. Grigorov V.I., M.K.Karshakov. Shaping the distribution of plastic deformation the degh surface plastic deformation by means of tools employing once – only or periodic radial feeding.// Journal of Materials processing technology, 1995, No 2, pp. 385-387
 69. Grigorov W., B. Sakakushev, S. Kostadinov. INFLUENCE OF THE ELASTIC DEFORMATIONS IN A MOBILE BLOCK WITH TWO OPPOSITE CUTTING ELEMENTS WHEN MACHINING SHAFTS.// Journal of Materials Processing Technology, 2006, No 17, pp. 185 - 189
 70. Grigorov, V. I. . About the non-identity of the technological impact upon its repeat realization in the case of SPD. , – ,.// Journal TEHNOMUS: New Technologies and Products in Machine Manufacturing Technologies, 2013, No № 20, pp. pp.70-73, ISSN 1224-029Х.
 71. Grigorov, V. I., M. K. Karshakov, S. I. Savov, V. V. Vasilev. Neutralising the influence of spread on the diameter of processed holes by means of surface plastic deformation.// Journal of Materials Processing Technology, 1999, No 87, pp. 64-68
 72. Gueorguiev Tz. K. An Updated Model for Optimization of Quality Management Systems’ Documentation.// Prospects for development of education and science: Collection of scientific articles, 2016, No 1, pp. 273-276, ISSN 978-617-7214-28-0.
 73. Gueorguiev Tz. K. Social Responsibility as a Key Performance Indicator for the Quality of Educational Processes.// Journal of Thermal Engineering, 2015, No 1, pp. 35-41, ISSN 2148-7847.
 74. Gueorguiev Tz., B. Sakakushev. Current Advances in the Standardization of Management Systems.// Journal of Thermal Engineering, 2016, No 6, pp. 971-977, ISSN 2148-7847.
 75. Gueorguiev Tz., M. Krasteva. Social Responsibility as a Means for the Sustainable Development in the Lower Danube River Basin.// Journal of Danubian Studies and Research, 2014, No 1, pp. 52-62, ISSN 2284-5224.
 76. Gueorguiev Tz., N. Dimitrova. The Latest Trends in the Standardization of Automotive Quality Management Systems.// International Journal 'Knowledge, 2017, No 16.1, pp. 443-449, ISSN 1857-923X. (Impact factor: 1.322 /2016, http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/)
 77. Gueorguiev, Tz. K., Tonev, D.H, Sotirov, B.S. SIPOC Diagrams- a Solution for Leaner Management Systems.// Материалы X международной научно-практической конференции, 2013, No 10, pp. 36-42, ISSN 978-5-91891-349-9.
 78. Gueorguiev, Tz., B. Sakakushev, N. Dimitrova. Risk Management in the Automotive Industry.// Journal of Thermal Engineering, 2017, No 4
 79. Gueorguiev, Tz.K., Parvanov, S.D., Sotirov, B.D., Tonev, D.H. Quality costs associated with production of spheroidal graphite iron.// Науково-виробничий журнал Метрологiя та прилади, 2014, No 1, pp. 10-12, ISSN 2307-2180.
 80. Haralanova T.,M.Ilieva, C.Girginov. A STUDY ON THE CORROSION OF MILD STEEL IN A SOLUTION WITH ADDED ORGANIC COMPOUND.// proceedings volume 55 book 10.1. chemical technologies, 2016, No 10.1., pp. 68-73, ISSN 1311-3321.
 81. Hristova M., E.Yankov, N.Tontchev. Comparative Analysis of Models DSAT-16 and MOTP_VTU to Calculate the Properties of the Layer in the Welding Area.// International Jornal for Science, Technics and Inovations for the Industry - Machines,Technologies, Materials, YEAR - X, Borovetc,, 2016, No Issue 4, pp. 10-13, ISSN 1313-0226.
 82. Ivanov Al., G. Ivanova, K. Krastev. An Interactive Learning Tool for Measuring of Disk Type Gear Shaper Cutters.// Machines, Technologies, Materials, 2013, No 3, pp. 44-47, ISSN 1313-0226.
 83. Ivanov I. V. T. Sadowski D. Pietras. Crack propagation in functionally graded strip under thermal shock.// European Physical Journal: Special Topics, 2013, No 222, pp. 1587-1595 (Impact factor: 0.801 /2012, Scopus)
 84. Ivanov I., D. Velchev, M. Todorov. Modeling Of Laminated Glasses For Finite Element Analysis.// Challenges in Higher Education & Research in the 21st Century, 2004, No 2, pp. 260-263, ISSN 954-580-158-1.
 85. Ivanov I., A. Tabiei. Flexible woven fabric micromechanical material model with fiber reorientation.// Mechanics of Advanced Materials and Structures, 2001, No 9, pp. 37-51, ISSN 1537-6494.
 86. Ivanov I., A. Tabiei. Loosely woven fabric model with viscoelastic crimped fibers for ballistic impact simulations.// International Journal for Numerical Methods in Engineering, 2004, No 61, pp. 1565-1583
 87. Ivanov I., A. Tabiei. Collapsible shell finite element for composite materials.// Finite Elements in Analysis and Design, 2003, No 39, pp. 343-354
 88. Ivanov I., A. Tabiei. Three-dimensional computational micro-mechanical model for woven fabric composites.// Composite Structures, 2001, No 54, pp. 489-496, ISSN 0263-8223.
 89. Ivanov I., D. Velchev, N. Georgiev, I. Ivanov, T. Sadowski. A plate finite element for modelling of triplex laminated glass and comparison with other computational models.// Meccanica, 2016, No 51 (2), pp. 341-358, ISSN 0025-6455. (Impact factor: 1.828 /2016, Springer)
 90. Ivanov I.V. , T. Sadowski. Micromechanical material model of wooden veneers for numerical simulations of plywood progressive failure.// Key Engineering Materials, 2009, No 399, pp. 169-176
 91. Ivanov I.V. T. Sadowski, M. Filipiak, M. Knec. Experimental and numerical investigation of plywood progressive failure in CT tests.// Budownictwo I Architektura (Wydawnictwa Uczelniane, Lublin), 2008, No 2, pp. 79-94
 92. Ivanov I.V., Svetlana Paskaleva. Blank-holder force optimization for improving the stability of deep drawing.// RECENT (Rezultatele Cercetarilor Noastre Tehnice). University of Transilvania, Brashov, 2009, No 10, pp. 32-38, ISSN 1582-0246.
 93. Ivanov I.V., T. Sadowski. Numerical modelling and investigation of plywood progressive failure in CT tests.// Computational Material Science, 2009, No 45, pp. 729-734
 94. Ivanov V., Al. Ivanov. Rolling of rotationally shaped surfaces with tangential feeding of blanks. Force characteristics. Part 2.// Journal for Technology of Plasticity, 2004, No Volume 29, N, pp. 67– 76, ISSN 0354-3870.
 95. Ivanov V., Al. Ivanov. Rolling of rotationally shaped surfaces with tangential feeding of blanks. Kinematics and output. Part 1.// Journal for Technology of Plasticity, 2003, No Volume 28, N, pp. 109 – 120, ISSN 0354-3870.
 96. Ivanov, I. V. Finite Element analysis and modelling of Active Fibre Composites including damages.// Computational Materials Science, 2011, No 50, pp. 1276-1282
 97. Ivanov, I. V. Analysis, modeling, and optimization of laminated glasses as plane beam.// International Journal of Solids and Structures, 2006, No 43, pp. 6887–6907, ISSN 0020-7683.
 98. Ivanov, I.V. Mesh sensitivity of strain localization in finite element impact simulations of strain-softening composite materials models.// Механика на машините, 2002, No 46, pp. 50-53, ISSN 0861-9727.
 99. Ivelin V. Ivanov, Tomasz Sadowski. Numerical investigation of laminated glass impact.// ASPECTS OF FRACTURE AND CUTTING MECHANICS OF MATERIALS, 2010, No 1, pp. 81-87, ISSN 978-83-62025-08-4.
 100. Jordanova S.Koleva. DEFINING THE GEOMETRICAL ACCURASY OF INSTRUMENTAL DATUM SURFACES OF CNC LATHES.// «Актуальная наука», Международный научный журнал, 2018, No 10 (15), pp. 30-35, ISSN 2587-9022.
 101. Karshakov, M. Researching the behaviour of movable two-cutter blocks in case of skiving apertures.// MECHANIKA-2009 , Technologija,Kaunas, 2009, No 4
 102. Koleva S. M. Enchev T. Szecsi. Analysis of the Mechanical Deformations of Boring Tools.// MESIC Manufacturing Engineering Society International Conference 2015., 2015, No 132, pp. 529-536, ISSN 1877-7058. (Impact factor: 0.629 /2015, ResearchGate, Elsevier)
 103. Koleva S. M. Enchev T. Szecsi. The Influence of the Mechanical Deformations on the Machining Accuracy of Complex Profiles on CNC Lathes..// MESIC Manufacturing Engineering Society International Conference 2015., 2015, No 132, pp. 521-528, ISSN 1877-7058. (Impact factor: 0.629 /2015, ResearchGate, Elsevier)
 104. Koleva S., M. Enchev, T. Szecsi. Automatic dimension measurement on CNC lathes using the cutting tool.// Procedia CIRP, 9th CIRP Conference on Intelligent Computation in Manufacturing Engineering - CIRP ICME '14, 2015, No 33, pp. 568-575
 105. Korijkov, Ts., Dogramadjian, E., SOTIROV, B. Methods and techniques implemented for control of measuring, inspection and test equipment.// Научни трудове на Русенския университет “А.Кънчев”, Русе, 2001, No 38, серия 4, pp. 62-68
 106. Kostadinov V., М.Karshakov. Processing of the grooves through surface plastic deformation.// Mechanics 2008, Proceedings of the international Scientific Conference, Poland, Rzeszów, 2008, No 2, pp. 181-184
 107. Koukarenko E, G. Vassilev, N. Nancheva, P. Docheva, J. Tedenac, N.Freti. V. Shepelevich. Defects in Sb2-xBixTe3 foils.// Journal of Alloys and Compounds, 1999, No 287, pp. 239-242
 108. Kouymdjiev C., N.Stancheva. Validity of Theoretical Models for Determination of Stress in Coatings.// Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 1993, No 2, pp. 115-121
 109. Kouyumdjiev C., N.Stancheva, M.Todorov. An examination of the State of Stress in Coated Flat pieces by the Finite element Method.// Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 1992, No 1, pp. 92-107
 110. Kouyumdjiev, C.N., I.V. Ivanov, R.R. Tanov. Determination of stress in coatings by the bending strip method in the case of large displacements.// Surface and Coating Technology, 1999, No 113, pp. 113-119, ISSN 0257-8972.
 111. Kouyumdjiev, C.N., Ivanov, I.V. Mathematical Models of Thin Interlayer between Contacting Solids.// Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2001, No 31, pp. 78-86, ISSN 0204-6185.
 112. Kouyumdjiev, C.N., Ivanov, I.V. Determination of the Average Residual Stress in Orthotropic Elastic Coating by the Bending Strip Method.// Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 1998, No 4, pp. 81-88, ISSN 0204-6185.
 113. Kouyumdjiev, C.N., P.E. Hovsepyan, I.V. Ivanov, R.R. Tanov. Determination of Stress in Isotropic Multilayer Thin Coatings.// Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 1997, No 2, pp. 92-99, ISSN 0204-6185.
 114. L.A. Dobrzański, W. Kwaśny, Z. Brytan, R. Shishkov, B. Tomov. Structure and properties of the Ti + Ti(C,N) coatings obtained in the PVD process on sintered high speed steel.// • ARTICLE • Journal of Materials Processing Technology, 2004, No 157-158, pp. 312-316
 115. L.A.Dobrźanski, W.Kwasny, R.Shishkov, J.Madejski. Efect of The deposition parameters of the properties of the two-layer surface coatings obtained using magnetron sputtering.// Journalof Materials Processing Technology, 2001, No 113, pp. 493-501
 116. Lalev G., S.Dimov, J.Kettle, F van Delft, R.Minev. Data preparation for focused ion beam machining of complex three-dimentional structures.// J. of Engineering Manufacture (IMechE) Part B, 2007, No 222, pp. 67-76, ISSN 09544054, 2041297. (SJR rank: 2 /2007, http://www.scimagojr.com/)
 117. Latyshev, O., V., Terziev, E., Arabska. Scientific mechanism for solving problems of innovative development of universities through the economic socialization of students.// International Journal Of Applied And Fundamental Research, 2017, No 3
 118. Latyshev, О., V., Terziev, E., Arabska. Opportunities of university students’ socialization in contemporary world.// Knowledge – International Journal, Institute of Knowledge Management- Skopje, 2017, No 18.1, pp. 37-45, ISSN 1857-923X.
 119. Liopo V, I. Liaushuk, Y. Auchynnikau, A. Sabutz, V. Sarokin, E. Yankov. Analysis of The Point Group of Diamond Crystal.// International Scientific Journal, Industry 4.0, YEAR I, ISSUE 6, 12-15.12.2018, Borovets, Bulgaria,, Scientific-Technical Union Of Mechanical Engineering,, 2018, No 3, pp. 319-322, ISSN 2534-8582.
 120. Liopo V., S. Avdejchik, V. Struk, V. Sarokin, E. Yankov. The Geometrical Criterions of Nanoparticles.// Scientific Technical Union of Mechanical Engineering, "Industry 4" 12.2018, MACHINES. TECHNOLOGIES. MATERIALS, 2018, No 12, pp. 503-505, ISSN 1313-0226.
 121. Loukanov I. A., S. P. Stoyanov. Experimental Determination of Dynamic Characteristics of a Vibration-Driven Robot.// IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering (IOSR-JMCE), 2015, No 12 (3), pp. 62-73 (Impact factor: 1.485 /2014, African Quality Centre for Journals)
 122. Loukanov, I.A., V.G. Vitliemov, I.V. Ivanov. Dynamics of a Vibration-Driven One-way Moving Wheeled Robot.// IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering, Vol. 13, 2016, No 3, pp. 14-22, ISSN 2320-334X. (Impact factor: 1.753 /2012, http://iosrjournals.org/impact-factor.html)
 123. Loukanov, I.A., V.G. Vitliemov, I.V. Ivanov. Dynamics of a Mobile Mechanical System with Vibration Propulsion (VibroBot).// International Journal of Research in Engineering and Science (IJRES), Vol. 4, 2016, No 6, Ver. 3, pp. 44-51, ISSN 2320-9356. (Impact factor: 3.541 /2015, http://www.ijres.org/)
 124. Loukanov, I.A., V.G. Vitliemov, I.V. Ivanov. Multi-criteria Identification of VibroBot Dynamic Characteristics.// IOSR Journal of Engineering (IOSRJEN), Vol. 6, 2016, No 7, Ver. 1, pp. 26-35, ISSN 2278-8719. (Impact factor: 1.645 /2012, http://www.aqcj.org/ej.html)
 125. M P Nikolova, A Genov, S Valkov, E Yankov, D Dechev, N Ivanov, R. Bezdushnyi, P Petrov. Application of TiN/TiO2 coatings on stainless steel: composition and mechanical reliability.// IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series, 2018, No 992 (1), pp. 012032 (SJR rank: 0.24 /2017, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=130053&tip=sid&clean=0)
 126. M. Ilieva, R. Radev. Effect of severe plastic deformation by ECAP on corrosion behaviour of aluminium alloy AA 7075.// Archives of Materials Science and Engineering, 2016, No 81(2), pp. 55-61, ISSN 18972764. (SJR rank: 0.294 /2015, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19500157808&tip=sid&clean=0)
 127. M. P. Nikolova and E. H. Yankov. Corrosion Study of Ti5Al4V and Ti6Al4V in Different Simulated Body Fluids.// Materials Design and Applications II. Advanced Structured Materials, vol 98. Springer, Cham, 2018, No 98, pp. 39-58, ISSN 978-3-030-02257-0. (SJR rank: 0.19 /2017, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100222542&tip=sid&clean=0)
 128. M. P. Nikolova, E. Yankov, T. Hikov, D. Dechev, N. Ivanov, S. Parchorov, V. Zaharieva, P. Petrov. Comparison of the Corrosion Behavior of Differently Deposited PVD TiN/TiO2 Coatings on Electron Beam Modified Ti5Al4V Alloy.// IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018, No 416, pp. 012058 (SJR rank: 0.2 /2017, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700200831&tip=sid&clean=0)
 129. M. P. Nikolova, E.Yankov, D. Nikolov, D. Tonev, V. Zaharieva, M. Ormanova, S. Valkov, T. Hikov, P. Petrov. Influence of the Chemical Composition, Structure and Heat Treatment on the Topography and Mechanical Properties of Ti5Al4V and Ti6Al4V after Electron Beam Surface Treatment.// IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018, No 416, pp. 012031 (SJR rank: 0.2 /2017, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700200831&tip=sid&clean=0)
 130. M. Йорданов, Б. Табакова, В. Димитрова, М. Николова. Получаване и изследване на едно- и многослойни покрития на циркониева основа, нанесени върху стомани за едноканални палцови фрези.// Машиностроителна техника и технологии, Варна, 2016, брой 1, стр. 83-86, ISSN 1312-0859.
 131. M.P. Nikolova, P.S. Danev, I.D. Dermendjiev, D.D. Gospodinov. Vacuum Oxy-nitrocarburization of Ultra Fine Electrolytic Iron.// Procedia Engineering Vol.10, 11th International Conference on Mechanical Behavior of Materials (ICM11), 2011, No 10, pp. 2447–2452, ISSN 18777058. (SJR rank: 0.504 /2011, http://www.scimagojr.com)
 132. Mednev A., I. Radoslavov, R. Radev. Using RP Patterns from Abroad for Investment Casting is Infectious.// SARE - Newsletter of the Thematic Network Incorporation of New Technologies in the European Precision Foundry Industry, 2004, No 10, pp. 2-3
 133. Mednev A., R. Radev. Modern Investment Casting and RP: the Role of Education.// SARE - Newsletter of the Thematic Network Incorporation of New Technologies in the European Precision Foundry Industry, 2004, No 12, pp. 2-4
 134. Miettinen J., P. Docheva, G. Vassilev,. Thermodynamic description of the Cu–Pb–Sn system at the Cu–Pb side,.// Calphad, 2010, No 4, pp. 415-420
 135. Mihailov N., B. Evstatiev, S. Kadirova, T. Gueorguiev, T. Georgieva, A. Evtimov. Load Profile of Typical Residential Buildings in Bulgaria.// IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2018, No 172(1), ISSN 1755-1307. (SJR rank: 0.149 /2017, Scopus)
 136. Minev E., K. Popov, R. Minev, S. Dimov, V. Gagov. Grid method for accuracy study of micro parts manufacturing.// Micro and Nanosystems, 2011, No 3, pp. 263-269, ISSN 1876-4029. (SJR rank: 0.161 /2011, Bentham Science Publishers)
 137. Minev R. Rapid Investment Casting of Metals.// Foundry Trade Journal, 2002, No 4, pp. 19, ISSN 0015-9042.
 138. Minev R. Optimisation of the Parameters of Testing Samples for Mechanical Testing of Bimetal Using FEA.// Announcements of the Union of Scientists, Ruse, 1998, No 1, pp. 12-14
 139. Minev R. About the Bonding Mechanism and the Oxide Interface Layers in Dynamically Compacted Amorphous Alloys.// Announcements of the Union of Scientists, Ruse, 1998, No 1, pp. 15-17
 140. Minev R., B. Sotirov, V. Terziev, K. Ivanov. Innovation center for advanced materials and technologies for sustainable development.// International Journal „Knowledge”, 2016, No 13.1, ISSN 1857-92.
 141. Minev R.M., M.Ilieva, J.Kettle, G.Laleva, S.S.Dimov, D. Tzaneva, I. Dermendjiev, R. Shishkov. Deposition and focused ion beam milling of anticorrosive CrC coatings on tool steel substrates.// International Journal of Advanced Manufacturing and Technology, 2010, No 47, pp. 29-35, ISSN 1433-3015. (Impact factor: 1.071 /2010, https://jcr.incites.thomsonreuters.com/JCRJournalProfileAction.action?Init=Yes&tab=RANK&issn=0268-3768&SrcApp=IC2LS&SID=H2-Z7Jx2F7d0aq37Bm9yEte7uy11HfawFFglf-18x2dFvXNyx2FRunu2ix2BC4bxxs5fRAx3Dx3DfFtI)
 142. Minev Roussi, Dimitar Kamarinchev, Ekaterin Minev, Mariana Ilieva, Emil Yankov. Capability of Desktop 3D Printers to Produce Mezo-micro Features for Bio Implantable Meshes.// WCMNM 2018 the World Congress on Micro and Nano Manufacturing, 2018, No 1, pp. 331-334, ISSN 13-981-11-2728-1.
 143. Mladenov Y, D.Dimitrov, V.Karachorova. STRATEGY OF PRODUCT.// International Journal - Institute of Knowledge Management, 2016, No 13.1, pp. 215-220, ISSN ISSN 1857-92. (Impact factor: 1.023 /2015, http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal)
 144. Mourad Khechba, Beddiaf Zaidi, Chander Shekhar, Maria P. Nikolova. Effect of annealing temperature on the microhardness of tungsten carbide coatings deposited by RF sputtering.// European Mechanical Science, 2018, No 2(1), pp. 17-19, ISSN 2587-1110.
 145. Murthy Chavali, Periasamy Palanisamy, Maria P. Nikolova, Wu, Ren-Jang, Ravisankar Tadiboyina and Prasada Rao P.T.S.R.K.,. Inorganic Composites in Biomedical Engineering.// Inorganic Micro and Nanostructures, Handbook of Food Bioengineering (ELSEVIER) (Eds: Prof. A. Mihai Grumezescu, Ms V. Grumezescu), 2019, No Ch.02, pp. in press, ISSN 978-008-10-2814-8.
 146. N. Georgieva, V, Grigorov, S. Kostadinov. ANALYSIS OF THE CONDITIONS FOR SELF-FEEDING IN SEPARATOR TOOLS FOR SURFACE PLASTIC DEFORMATION.// Journal of International Scientific Publication: Materials Methods & Technologies, 2010, No 4, pp. 498-513, ISSN 1313-2539.
 147. N. Georgieva, V. Grigorov, S. Kostadinov. A new construction of a movable two-blade block for combined machining of external tubular surface by turning and surface plastic deformation.// Trakia Journal of Sciences, 2010, No 8, pp. 37-40
 148. N. Stancheva, R. Odoeme, M. Stepanov, D. Stanchev. On the Theoretical Determination of the Efficiency Coefficient of Mechanical Transmissions.// “ Energy Efficiency and Agricultural Engineering”-EE&AE, 2004, No 2, pp. 538-544, ISSN 1311-9974..
 149. N.V. Ferdinandov, D.D. Gospodinov. Conditions of steady arc ignition in vacuum and hollow cathode operational life.// Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 2016, No Volume 79. I
 150. Nancheva N, P. Docheva, N. Djourelov, M. Balcheva. Positron and X-ray Diffraction Study of Cu-Se, In-Se and CuInSe2 Thin Films.// Materials Letters, 2002, No 64, pp. 169 – 174
 151. Nancheva N, P. Docheva, N. Djourelov, M. Balcheva. Positron study of Cu-Se, In-Se and CuInSe2 Thin Films.// Materials Science Forum, 2001, No 363-365, pp. 147-149
 152. Nancheva N, P. Docheva, M. Misheva. Effect of the Substrate Bias on the Structural Defects in SnOx Films.// Proc. Suppl. BPL, 1997, No 5, pp. 904-907
 153. Nancheva N, P. Docheva, M. Misheva, N. Djourelov. A study of defect Structure of Sputter Deposited SnOx Films using the Doppler broadening of the Annihilation Line.// Bulg. J. Phys., 1998, No 3/4, pp. 171-176
 154. Nancheva N, P. Docheva, N. Feschiev, M. Misheva, N. Djourelov. Defects in sputter-deposited Aluminium Films, studied by X-ray diffraction and positron annihilation.// Scripta Metallurgica et Materialia, 1995, No 4, pp. 575-581
 155. Nancheva N, P. Docheva, P. Hadjijska, M. Misheva, N. Djourelov, D. Elenkov. Investigation of the effect of oxygen and substrate bias on the defect structure of sputter-deposited SnOx Films.// Scripta Materialia, 1997, No 12, pp. 1957-1962
 156. Nancheva N, P. Docheva, W. Anwand, G. Brauer. Characterization of Sn Films on Silicon by Slow Positron Implantation Spectroscopy.// Acta Physica Polonica A, 2001, No 3-4, pp. 435-440
 157. Nancheva N., P. Docheva, N. Djourelov. Effect of the Substrate Bias on the structural defects in copper films.// Известия на СУ – Русе, 2002, No 3, pp. 103-105
 158. Nancheva, N., N. Feschiev, D.Tzaneva, M.Misheva, N.Djurelov. Positron Trapping at Defects in Y-Ba-Cu-O, La-Nd-Ba-Cu-O and La-Nd-Pb-Cu-O Supperconductors.// J. of Materials Processing Technology, 1997, No 68, pp. 8-12
 159. Nancheva, P. Docheva, M. Misheva. Defects in Cu and Cu-O films produced by Reactive Magnetron Sputtering.// Materials Letters, 1999, No 39, pp. 81-85
 160. Nancheva, P.Docheva, W. Anwand, G. Brauer, P. Coleman. Magnetron Sputtered SnOx Films on Tin probed by Slow Positron Implantation Spectroscopy.// Acta Physica Polonica A, 1999, No 4, pp. 623-627
 161. Nelly B., V. Terziev, T. Stoeva, E. Arabska. Policies for encouraging social enterprises and improving skills for social entrepreneurship development in rural regions.// Списание „Икономика и управление на селското стопанство“, 2016, No брой, 2-4, pp. 116- 129, ISSN 0205-3845.
 162. Nenov G., T.Szecsi. Increasing CNC machine tool productivity by using tool-part touch control.// Robotics and Computer Integrated Manufacturing PERGAMON - ELSEVIER IRELAND, 2002, No 18, pp. 291-296
 163. Nikolov D., M. Nikolova. RESEARCH ON THE OPTIMUM TEMPERATURE REGIME FOR VACUUM OXY-NITROCARBURIZING OF AISI D2 STEEL.// Scientific Technical Journal, 2015, No 3, pp. 29-33, ISSN 2367-749X.
 164. Nikolova M., M. Yordanov, I. Dermendzhiev. Mechanical Properties of Biocompatible (Ti,Al,V)N/TiOx Coating for Titanium Implants.// Indian Journal of Applied Research, 2015, No Vol.5, Iss.4, pp. 248-250, ISSN 2249-555X.
 165. Nikolova M., P. Danev, I. Dermendzhiev. Structure, Mechanical and Tribological Properties of Vacuum Oxy-nitrocarburized 42CrMo4 Steel.// Journal of Materials Science and Technology, 2013, No Vol. 21, №2, pp. 84-96
 166. NIKOLOVA Maria P., YANKOV Emil, PETROV Petar, VALKOV Stefan, ORMANOVA Maria, ZAHARIEVA Vanya, TONEV Danko, ANDREEVA Andreana. Electron beam surface modification of Ti5Al4V alloy for biomedical applications.// METAL 2017 - 26th International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings, 2017, No 2017, pp. 1555-1559, ISSN 978-808729479-6. (SJR rank: 0.13 /2017, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100817401&tip=sid&clean=0)
 167. NIKOLOVA Maria P., YANKOV Emil, PETROV Peter, NIKOLOV Danail, VALKOV Stefan, ZAHARIEVA Vanya, ORMANOVA Maria. Phase and mechanical changes of Ti5AL4V alloy after heat treatment in vacuum.// METAL 2017 - 26th International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings, 2017, No 2017, pp. 1899-1904, ISSN 978-808729479-6. (SJR rank: 0.13 /2017, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100817401&tip=sid&clean=0)
 168. Nikolova Maria, Danail Nikolov, Bora Derin, Emil Yankov. Effect of Vacuum Oxy-nitrocarburizing on the Microstructure of Tool Steels: An Experimental and Modelling Study.// MATEC web of Conferences, 4th International Conference On Computing And Solutions In Manufacturing Engineering - CoSME'16, 79403011 DOI: 10.1051/matecconf/20179403011, 2017, No 94, ISSN 2261-236X. (SJR rank: 0.15 /2017, http://www.scimagojr.com)
 169. Nikolova М., M. Jordanov, I. Dermendjhiev. Structure and Properties of Vacuum Oxy-nitrocarburized Tool Steels Before and After a Reinforced Thermal Treatment.// Journal of Material Science and Technology, 2013, No in press
 170. Nikolova, M. BIOCOMPATIBLE NANOCOMPOSITE TiN/TiO2 COATINGS ОN cpTi PRODUCED BY Arc PVD METHOD.// Nanoscience & Nanotechnology (Sofia, Bulgaria), 2015, No 15 (2), pp. 62-65, ISSN 1313-8995.
 171. Nikolova, М., V. Zaharieva. BIOCOMPATIBLE MATERIALS FOR IMPLANTS AND STRATEGIES FOR THEIR SURFACE MODIFICATION: A REVIEW.// Nanoscience & Nanotechnology (Sofia, Bulgaria), 2015, No 15 (2), pp. 57-61, ISSN 1313-8995.
 172. Oleg, L., V., Terziev, E., Arabska. Тhe role of social media and the opportunities of their application in higher education for encouraging effective communications and socialization.// KNOWLEDGE – International Journal, 2017, No 19.1, pp. 39-42, ISSN 2545-4439.
 173. P. Enchew, T. Koreikow and M. Enchew. Geometrikal Accuracy of spindles of metal-cutting machines.// International Journal of Mashine tools & Manufacture, 37, №10, p.1441-1447, 1997, No 10
 174. P. Petrov, D. Dechev, N. Ivanov, T. Hikov, S. Valkov, M. Nikolova, E. Yankov, S. Parshorov, R. Bezdushnyi, A. Andreeva. Study of the influence of electron beam treatment of Ti5Al4V substrate on the mechanical properties and surface topography of multilayer TiN/TiO2 coatings.// Vacuum, 2018, No 264-271 (Impact factor: 2017 /2.07, http://jcr.incites.thomsonreuters.com/JCRJournalProfileAction.action?pg=JRNLPROF&journalImpactFactor=1.53&year=2016&journalTitle=VACUUM&edition=SCIE&journal=VACUUM)
 175. P. Vella, S.Dimov, R.Minev, E.Bruseau. Technology Maturity Assessment of Micro and Nano Manufacturing Processes and Process Chains.// Journal of Engineering Manufacture, Part B, 2017, No July (Impact factor: 1 /2017, http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0954405416668922#)
 176. P.Enchev, Tz.Korijkov, M.Enchev. Geometrical accuracy of spindles of metal-cutting machines.// Int.j.Mach Tools Manift, 1997, No Vol 37, №10, pp. pp.1441-1447
 177. Parvanov, S. D., Sotirov B. D., Tonev, D. H. Application of the ogranoleptic measuring methods in the manufactoring.// Науково-виробничий журнал "Метрологiя та прилади", 2014, No 1, pp. 13-18, ISSN 2307-2180.
 178. Peter B. SMITH, Pavla KRUZELA, Reka CZEGLEDI, Sevda TSVETANOVA, Dana POP, Beata GROBLEWSKA and Daniela HALASOVA. Leadership in Europe: Euromanagement or the Footprint of History?.// European Journal of Work and Organizational Psychology, 1997, No VOL: 6, pp. pp. 357-386
 179. Peter B. SMITH, Pavla KRUZELA, Reka CZEGLEDI, Sevda TSVETANOVA, Dana POP, Beata GROBLEWSKA and Daniela HALASOVA. Managerial Leadership in Eastern Europe: from University to Diversity.// Managerial Behaviour and Practices European Research Issues, 1997, No 1, pp. pp. 13-27, ISSN 90-334-3806-2.
 180. Petkov P., S. Dimov, R. Minev, D. Pham. Laser Milling: Pulse duration effects on surface integrity.// Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B, J. of Engineering Manufacture (IMechE), 2007, No 222, pp. 35-45, ISSN 09544054, 2041297. (SJR rank: 2 /2007, http://www.scimagojr.com/)
 181. Petrov, V.N., G.K.Gabrovski. A Mechano-Mathematical Model ofв Balancing Spring Suspension with Asymmetric Springs.// Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Bulg.Acad.Sci., Vol.24, 1993, No 3, pp. 97-101, ISSN 0861-6663.
 182. Petrova R. , D. Stefanova. Evaluation in Biblical proverbs: A linguo-cultural study from a systemic functional perspective.// Proverbium: A Yearbook of International Proverb Scholarship, 2017, No 34, pp. 293-336
 183. Piejewa I. W., M. S. Pienczew. Cechy charakterystyczne montazu polaczen czop–tuleja z zastosowaniem elementow sprezystych. (Особености при сглобяване на съединения вал-втулка с използване на еластични елементи).// Technologia i automatyzacja montazu, Warszawa, 1996, брой № 4, стр. 33 – 35
 184. Pop H., C. G. Alionte, M. Prisecaru, V. Apostol, G. Popescu, I. D. Filipoiu, B. Heit, T. Gueorguiev. Euro-QLIO a New Educational Tool for Specialist Training at European Level.// Technological Developments in Education and Automation, 2010, No 1, pp. 149-152, ISSN 978-90-481-3655-1.
 185. Popov D, P. Docheva. Deposition of Copper Oxide, Titanium Oxide and Indium Tin Oxide Films by Reactive Magnetron Sputtering.// Vacuum, 1991, No 1/2, pp. 53-55
 186. Popov Gencho, Yuliyan Angelov. Kinematic and dynamic irregularities of roller pumps. Part І. Modeling of kinematic and dynamic irregularities.// HIDRAULICA Magazine of Hydraulics, Pneumatics, Tribology, Ecology, Sensorics, Mechatronics, 2015, No 1, pp. 52-59, ISSN ISSN 1453 – 7303.
 187. Popov Gencho, Yuliyan Angelov. Kinematic and dynamic irregularities of roller pumps. Part ІІ Numerical research, results and analysis.// HIDRAULICA Magazine of Hydraulics, Pneumatics, Tribology, Ecology, Sensorics, Mechatronics, 2015, No 2, pp. 27-34, ISSN ISSN 1453 – 7303.
 188. Popov, D., D. Tzaneva, P. Mashkov. Composition of Thin Films Deposited by Magnetron Sputtering of Cu-Sn Alloy Target.// Vacuum, 1994, No V. 5, 45, 9,, pp. 967-971
 189. Popov, D., Uzunov, Ts., Pencheva, T., Docheva, P. Oxidation-induced changes in the optical transmittance of thin films deposited by magnetron sputtering of stainless steel.// Thin Solid Films, 1986, No 1, Vol. 135, pp. 129-135, ISSN ISSN: 00406090.
 190. Popov,D., P. Mashkov, D. Tsaneva. Composition of Thin films by Magnetron Sputtrering of Cu : Sn Alloy Target.// Vacuum, 1994, No 45, pp. 967
 191. Popova J., Tz. Gueorguiev. Danube: Future – A Promising Path to Connecting the Danube Region.// Journal of Danubian Studies and Research, 2016, No 1, pp. 385-395, ISSN 2392 – 8050.
 192. Popova, J., Ts. Harakchiyska, Tz. Gueorguiev. Good Practices of Knowledge Management at the University of Ruse, Bulgaria.// Knowledge - International Journal Scientific Papers, 2016, No 13.1, pp. 71-75, ISSN 1857-92. (Impact factor: 1.023 /2015, http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/)
 193. Prof. V. Grigorov PHD student M. Angelova. Opportunities to ensure the economic sustainability of university education.// Canadian International Journal of Social Science and Education, 2018, No Volum 9
 194. Prof. Veselin Ivanov Grigorov PHD Student Miglena Julianova Angelova. USING THE COST OF STUDENTS TRAINING FOR BUDGETARY PLANNING BY PROFESSIONAL DEPARTMENTS, SPECIALTIES AND UNITS.// ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ „ФАКУЛТЕТ И КОЛЕЖ - СЛИВЕН“ - Известие на съюза на учените, 2017, No 32
 195. Prof. Veselin Ivanov Grigorov, DcS Eng. Miglena Julianova Angelova, PhD student. METHODOLOGY FOR ESTABLISHING BUDGETARY FORECASTS BY DEPARTMENTS AND FACULTIES WITH REPORTING THE QUALITY OF THE USED RESOURCES..// PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE, 2017, No volume 56, b
 196. R. Minev, E. Minev. Technologies for RP – basic concepts, quality issues and modern trends.// Scripta Scientifica Medicinae Dentalis, 2016, No 2, pp. 12-22
 197. R. Shishkov, M. Jordanov and W. Kwaśny. Structure and properties of X150CrMo12 steel after PVDM-R by magnetron deposition of chromium nitride coatings with next heat treatment.// Journal of Materials Processing Technology,, 2004, No 157-158, pp. 415-421
 198. R. Shishkova, I. Dermendjieva, M. Peeva, W. Kwa´snyb, A. Kri¡zc. (Cr, Me)N coatings deposited in a vacuum furnace by magnetron sputtering of a ferrochromium alloy.// Journal of Materials Processing Technology, 2004, No 157–158, pp. 410–414
 199. Radev R. Numerical Investigations Regarding Necessity of Preforming Steps for Hot Closed Die Forging of Axisymmetrical Parts.// Journal for Technology of Plasticity, 2013, No 38 (2), pp. 125-130, ISSN 0354-3870. (SJR rank: 0.105 /2013, http://www.journalmetrics.com)
 200. Radev R., V. Gagov , D. Gospodinov, E. Yankov. Metal Forming Simulation of Ultrafine-Grained Aluminum Alloys.// Journal for Technology of Plasticity, 2014, No 39 (1), pp. 1-10, ISSN 0354-3870. (SJR rank: 0.105 /2013, http://www.journalmetrics.com)
 201. Radev R., V. Gagov, E. Yankov, D. Gospodinov, M. Stanoeva. Flow Curves of Al 7075 Alloy Processed by Equal Channel Angular Pressing.// Proceedings of the 21st International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2012, 2012, No 21, pp. 466-470, ISSN 978-80-87294-29-1. (SJR rank: 0.105 /2013, http://www.scimagojr.com/)
 202. Rees A., S. Dimov, R. Minev, G. Lalev, A. Rosochowski, L. Olejnik. The effect of material grain structure on the surface integrity of components processed by µWEDM.// Journal of Engineering Manufacture (IMechE), Part B, 2011, No 225 (9), pp. 1647-1656, ISSN 0954-4054. (SJR rank: 1 /2011, http://www.scimagojr.com/)
 203. Rizova M., R. A. Gatward, G. Cousin. Design Methodology for Developing Large Scale ODL Systems.// Dusseldorf, Proceedings of the 20th ICDE World Conference on Open Learning Distance Education, 2000, No 20, ISSN 3-934093-01-9.
 204. S. Koleva, M. Enchev, T. Szecsi. Compensation of the deviations caused by mechanical deformations during machining of threads.// Procedia Manufacturing, 2017, No 13, pp. 480 – 486, ISSN 2351-9789.
 205. S. Valkov, M. P. Nikolova, E. Yankov, T. Hikov, D. Dechev, N. Ivanov, P. Petrov. Comparison of the Phase Composition and Nanohardness of Gradient TiN/TiO2 Coatings on Ti5Al4V Alloy Deposited by Different PVD Methods.// IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018, No 416, pp. 012034 (SJR rank: 0.2 /2017, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700200831&tip=sid&clean=0)
 206. S.Bigot, Dimov S., Minev R., Dobrev T. Function and length scale integration in innovative products - technical solutions and new organisational models.// International Journal of Manufacturing Technology and Management (IJMTM), 2011, No 23(3/4), pp. 157-178, ISSN 1368-2148. (SJR rank: 3 /2011, http://www.scimagojr.com/)
 207. Sakakushev B., S. Parvanov, Tz. Gueorguiev. The Real Capabilities of the Photogrammetric and the Stereophotogrammetric Methods for Measurement in Mechanical and Manufacturing Engineering.// Proceedings of SOCIOINT 2018- 5th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, 2-4 July 2018- Dubai, U.A.E., 2018, No 1, pp. 108-114, ISSN 978-605-82433-3-0.
 208. Semenov V.I., G.A. Aleshin, A.G. Raab, N. Tontchev, V. Kamburov, E. Yankov. SCHEME OF TREATMENT AND ITS EFFECT ON THE STRAIN HETEROGENEITY AND STRUCTURAL CHANGES IN BILLETS OF LOW-CARBON STEEL.// МАТЕRIAL SCIENCE „NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS” 11-14 SEPTEMBER, 2017, VARNA, BULGARIA, 2017, No 1, pp. 83-87, ISSN 2535-0226.
 209. Shishkov R., D. Dochev, Iv. Dermendzhiev, V. Zaharieva, M. Ilieva. Vacuum metalisation equipment combining magnetron sputtering and arc evaporation methods (VME - MS/ARC)..// Journal of Material Science and Technology,IN: Втора НКМУ "Металознание, нови материали, хидро- и аеродинамика'2012", София, Институт по металознание, съоръжения и технологии "Акад. А. Балевски" - БАН, 2012, No 20-4, pp. 327-333, ISSN 0861-9786.
 210. Shishkov R., V. Zaharieva, M. Nikolova, D. Milanova. Thermal Treatment of Ti/TiC/TiN Coated 90CrSi5 Steel with the Presence of Barrier Sublayers.// Journal of Material Science and Technology, 2014, No Vol. 22, No., pp. pp. 98–105
 211. Shishkov R., V. Zaharieva, M. Nikolova, D. Milanova. Thermal Treatment of Ti/TiC/TiN Coated 90CrSi5 Steel with the Presence of Barrier Sublayers.// Journal of Material Science and Technology, 2014, No Vol. 22, pp. 98–105, ISSN 0861-9786.
 212. Shishkov R.I., E. M. Lisichkovа. A general model for vacuum condensates and vacuum diffusive coatings.// Vacuum, 1995, No 46, 11, pp. 1337-1346
 213. Shishkov, R.I. Technological version for diffusive metallizing by the PVDM element scheme metod.// Vacuum, Vol.46, 1995, No 12, pp. p.1357 to 1360
 214. Slavianova, L. Evaluation and Perception of Physical Beauty in 21st Century English, American and Australian Literature.// Language and Education, 2017, No 6 (2), volum, pp. 749-756, ISSN 0950-0782. (Impact factor: 0.921 /2015, Journal Citation Reports®, Thomson Reuters)
 215. SOTIROV, B., Tonev, D.. Мeasurement uncertainty of simple effective diameter using measuring wires.// Трета национална конференция с международно участие металознание, хидро-и аеродинамика, национална сигурност, БАН, 2013, No 1, pp. 74-80, ISSN 1313-8308.
 216. Sovilj,B., Popov, A., Ješié, D., Kolev, I., Sovilj-Nikić, I. Tribološki procesi obrde ozubljenja zupčanika u savremenoj poljoprivrednoj tehnici treatment in tribological processes of spur gear modern agricultural engineering.// Savremena Poljoprivredna Tehnika, Vol. 37,spt. 3, Novi Sad, Srbija, 2011, No 1
 217. Srinivasan Krishnan, Ravisankar Tadiboyina, Murthy Chavali, Maria P. Nikolova, Wu, Ren-Jang, Da Bian, Yeau-Ren Jeng, P.T.S.R.K. Prasada Rao, Periasamy Palanisamy, Sudhakar Reddy Pamanji. Graphene-Based Polymer Nanocomposites for Sensors Applications.// Hybrid Nanocomposites: Fundamentals, Synthesis, and Applications (Pan Stanford Publishing), (Ed: Dr. Kaushik Pal), 2019, No Ch.01, pp. in press, ISSN 978-981-4800-34-1.
 218. Stancheva N., V. Petrov. Intelligent Computer System for Control of Energy Efficiency of Mobile Machines.// International virtual journal for science, technics and innovations for the industry “Machines, Technologies, Materials”, 2012, No 2, pp. 22-25, ISSN 1313-0226.
 219. Stancheva N., V. Petrov. Analysis of Systems for Control of Energy Efficiency of Mobile Machines.// International virtual journal for science, technics and innovations for the industry “Machines, Technologies, Materials”, 2012, No 6, pp. 58-61, ISSN 1313-0226.
 220. Stefanov, S., V., Terziev, V., Banabakova. Simulation model of logistics system.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2018, No 4 (12), pp. 553-559, ISSN 2411-183X.
 221. Stefanov, S., V., Terziev, V., Banabakova. The understanding of security in the postmodern society.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2018, No 4 (12), pp. 570-579, ISSN 2411-183X.
 222. Stefanov, S., V., Terziev, V., Banabakova. Levels of security and postmodern society.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2018, No 4 (12), pp. 588-596, ISSN 2411-183X.
 223. Stoyanov, S. An experimental setup for determination of the resonant frequencies of a mechanical frame structure.// Fundamental Sciences and Applications, Journal of the Technical University – Sofia, Plovdiv branch, Bulgaria, 2018, No 24, pp. 67-71, ISSN 1310-8271.
 224. Stoyanov, S. Computer aided dynamics of machinery.// International virtual journal for science, technics and innovation for the industry “Machines, technologies, materials”, 2011, No 4/2011, ISSN 1313-0226.
 225. Stoyanov, S. Sensors mass influence on the natural frequency of a cantilever beam.// JOURNAL OF THE TECHNICAL UNIVERSITY - SOFIA, PLOVDIV BRANCH, BULGARIA, “Fundamental Sciences and Applications”, 2017, No 23, pp. 147-150, ISSN ISSN 1310-8271.
 226. Stoyanov, S. Analytical And Numerical Investigation On The Duffing Oscilator Subjected To A Polyharmonic Force Excitation.// Journal Of Theoretical And Applied Mechanics, 2015, No 45 (1), pp. 3-16 (Impact factor: 0.795 /2014, http://www.degruyter.com/view/j/jtam)
 227. Stoyanov, S., V. Dobrev, A. Dobreva. Numerical Investigation of Planetary Gear Trains and Transmissions.// Mechanisms and Machine Science/ 5th International Conference on Power Transmission BAPT, Ohrid, 2016, No 1, pp. 155-162, ISSN 978-608-4624-25-7. (SJR rank: 1 /2016, Google Scholar)
 228. Stoyanov, S., V. Dobrev, A.Dobreva. Investigating Dynamic Behavior of Planetary Gear Trains through the Systematic Approach.// VDI Verlag GmbH Duesseldorf VDI Berichte, 2017, No 2294.1, pp. 197 - 208, ISSN 978 - 3 18 -09229. (SJR rank: 1 /2017, Google scholar)
 229. Stoyanov, S.V. Dobrev, A. Dobreva. Finite Element Contact Modelling of Planetary Gear Trains.// Material Science and Engineeering, IOP Publishing, 2017, No 252, pp. 012034 - 38, ISSN 1757 - 8981. (SJR rank: 1 /2017, IOP)
 230. Stoyanov, Sv. Scientific software tools for machinery vibration diagnostic.// Proceedings of the 14th International Conference on Computer Systems and Technologies, 2013, No 14, pp. 105-111, ISSN 978-1-4503-2021-4.
 231. Tabiei A., I. Ivanov. Micromechanical model with strain-rate dependency and damage for impact simulation of woven fabric composites.// Mechanics of Advanced Materials and Structures, 2007, No 14, pp. 365-377
 232. Tabiei A., I. Ivanov. Materially and geometrically nonlinear woven composite micro-mechanical model with failure for finite element simulations.// International Journal of Non-linear Mechanics, 2004, No 39, pp. 175-188, ISSN 0020-7462.
 233. Tabiei A., I. Ivanov. Fiber reorientation in laminated and woven composites for finite element simulations.// Journal of Thermoplastic Composite Materials, 2003, No 16, pp. 457-474, ISSN 0892-7057.
 234. Tabiei A., I. Ivanov. Computational micro-mechanical model of flexible woven fabric for finite element impact simulation.// International Journal for Numerical Methods in Engineering, 2002, No 53, pp. 1259-1276, ISSN 0029-5981.
 235. Tabiei A., I. Ivanov. Computational micro-mechanical model of composite & flexible woven fabric with fiber reorientation.// American Society of Mechanical Engineers, Applied Mechanics Devision, AMD, 2001, No 249, pp. 333-350
 236. Terziev V. National security of the republic of Bulgaria.// International Journal of Management and Applied Science, 2017, No 3(4), pp. 22-28, ISSN 2394-7926.
 237. Terziev V. The system of social services in Bulgaria and the process of deinstitutionalisation of children.// Proceedings of the VII International Academic Congress “Fundamental and Applied Studies in EU and CIS Countries”, 2017, No Volume VII, pp. 338-351, ISSN 978-0-875-83597-4. (Impact factor: 7.549 /2017, Cambridge University Press)
 238. Terziev V. Research on the Status of Social Entrepreneurship in Bulgaria: a Presentation of a Project Report’s Primary Data.// Journal of Innovations and Sustainability, 2017, No V. 3(1), pp. 9-34, ISSN 2367-8127.
 239. Terziev V. A new view on social adaptation of the military, discharged from military service in Bulgaria.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2017, No Vol. III (7), pp. 49-59, ISSN 2411-183X.
 240. Terziev V. The system of social services in Bulgaria and the process of deinstitutionalization children.// Международньий научнъй журнал ИНОВАЦИОННАЯ НАУКА, 2017, No №3 (1), pp. 260-267, ISSN 2410-6070.
 241. Terziev V. Research identification and monitoring of the needs of occupational training of social activities experts.// Евразийский союз ученых (ЕСУ), Ежемесячный научный журнал, 2017, No № 1 (34) /2, pp. 78-93, ISSN 2411-6467.
 242. Terziev V. Model of methodology for determining the needs of continuing vocational training of social work specialists providing social services.// Евразийский союз ученых (ЕСУ), Ежемесячный научный журнал, 2017, No № 1 (34) /2, pp. 55-78, ISSN 2411-6467.
 243. Terziev V. Prevention and support to persons at risk of social marginalization.// Children & Schools, 2017, No Issue 4 (2), pp. 1139-1150, ISSN 1532-8759. (Impact factor: 1.086 /2017, Children & Schools)
 244. Terziev V. Essence and reasons for the manifestation and basic areas of corruption and government structures for corruption counteraction in Bulgaria.// The Chinese Journal of International Politics, 2017, No Issue 4 (2),, pp. 872-892, ISSN 1750-8916. (Impact factor: 1.594 /2017, Oxford University Press)
 245. Terziev V. National security of the republic of Bulgaria.// The Chinese Journal of International Politics, 2017, No Issue 4 (2), pp. 893-908, ISSN 1750-8916. (Impact factor: 1.594 /2017, Oxford University Press)
 246. Terziev V. Encouragement of organic production for sustainable rural development.// The XVIII International Academic Congress „History, Problems and Prospects of Development of Modern Civilizaton“, 2017, No 28, pp. 399-410, ISSN 978-4-835-755247-. (SJR rank: 3.783 /2017, Tokyo University Press)
 247. Terziev V. Opportunities for sustainable rural development in Bulgaria.// The X International Academic Congress „Contrmporary Science and Education in Americas, Africa and Eurasia“, 2017, No 10, pp. 100-113, ISSN 978-6-376-43475-8. (SJR rank: 3.926 /2016, Africa and Eurasia)
 248. Terziev V. Architecture of choice – advices of behavioral economics is the new book by professor Dimitar Kanev.// Educational Researcher, 2017, No Vol. 46, 9(2, pp. 662-665, ISSN 1935-102X. (Impact factor: 3.049 /2017, American Educational Research Association)
 249. Terziev V. Entrepreneurship in organic production-an incentive for sustainable rural development.// Agriciltural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 2016, No №4 Vol.2, pp. 30-42, ISSN 2414-58.
 250. Terziev V. Impacts of active social programs on labor market.// The X International Academic Congress „Contrmporary Science and Education in Americas, Africa and Eurasia, 2016, No 10, pp. 100-113, ISSN 978-6-376-43475-8. (SJR rank: 3.926 /2016, Africa and Eurasia)
 251. Terziev V. Social policy development in the Republic of Bulgaria during the transition period to a market economy.// Сборник научных трудов „Новый взгляд”- Международный научный вестник”, 2015, No 8, ISSN 978-5-00068-295-1.
 252. Terziev V. Audit-sources and institutionalization.// Journal of economic development, environment and people, 2015, No 4, ISSN 2285-3642.
 253. Terziev V. Analysis of educational needs assessment methodology of children with special education needs in Bulgaria.// Procedia Social and Behavioral Sciences, 2014, No 146, pp. 47-54
 254. Terziev V. Social Technlogy as a Method for Management of the Social Processes.// Economics, Management, and Financial Markets, 2014, No 9, pp. 370-375, ISSN 1842-3191.
 255. Terziev V. Analysis of Educational Needs Assessment Methodology of Children with Special Educational Needs in Bulgaria.// Open Journal of Education (OJE), USA, 2014, No =
 256. Terziev V. Social Technology as a Method for Management of the Social Process, Economics, Management and Financial Markets.// =, 2014, No =, pp. 370-375, ISSN 1842-3191.
 257. Terziev V. The Active Model of a Social Programme and its Strategic Advantage.// сп. Ново знание на ВУАРР - Пловдив, 2013, No 2, pp. 37-45
 258. Terziev V. The Role of Business in Society.// сп. Ново знание на ВУАРР - Пловдив, 2012, No 4, pp. 68-71, ISSN 1314-5703.
 259. Terziev V. Petrova E. The contract between society and authority in the context of the necessity of education in social security.// Международньий научнъй журнал ИНОВАЦИОННАЯ НАУКА Частъ 1, 2017, No №4 (4), pp. 15-20, ISSN 2410-6070.
 260. Terziev V. M. Georgiev. Ighlights on the evolution of the balanced scorecard as a model for managing strategy development and control.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2017, No 8 Vol. III, pp. 602-606, ISSN 2411-183X.
 261. Terziev V., A. Ekaterina. Chalenges to social entrepreneurship development in Bulgaria.// Social Problems. -Social Problems, 2017, No Issue 4 (2), pp. 1109-1124, ISSN 0037-7791. (Impact factor: 1.291 /2017, Oxford University Press)
 262. Terziev V., E. Arabska. Deinstitutionalisation of children as part of the development of social services in Bulgaria.// American Journal of Sociology, 2017, No No.6 (2), pp. 2191-2210, ISSN 0002-9602. (Impact factor: 2.574 /2017, American Journal of Sociology)
 263. Terziev V., E. Arabska. Social entrepreneurship development in Bulgaria.// Management and education economics, finance accounting, UNIVERSITY “Prof. Dr Assen Zlatarov”, 2017, No Vol. XIII, pp. 54-95, ISSN 13126121.
 264. Terziev V., E. Arabska. Improvement of national strategic framework in organic production and management in the republic of Bulgaria.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2017, No Vol. III (7), pp. 29-39, ISSN 2411-183X.
 265. Terziev V., E. Arabska. Social Entrepreneurship in Terms of Social Values and Social Impact.// International Journal of Research in Management, Economics and Commerce, 2017, No Vol. 7 (4), pp. 41-46, ISSN 2250-057X. (Impact factor: 6.384 /2017, International Journal of Research in Management)
 266. Terziev V., E. Arabska. Deinstitutionalisation of children as part of the development of social services in Bulgaria.// ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ (ЕСУ) Ежемесячный научный журнал, 2017, No № 2(35), pp. 77-85, ISSN 2411-6467.
 267. Terziev V., E. Arabska. Social entrepreneurship in Bulgaria and Europe.// Health Education Research, 2017, No Vol32,1(32), pp. 1458-1470, ISSN 0268-1153. (Impact factor: 1.667 /2017, Health Education Research)
 268. Terziev V., E. Arabska. Social policies on labor market as the theory and practice in Bulgaria.// Social Problems, Social Problems, 2017, No Issue 4 (2), pp. 1090-1108, ISSN 0037-7791. (Impact factor: 1.291 /2017, Oxford University Press)
 269. Terziev V., E. Arabska. Examining social enterprise business advisors job profiles and qualifications.// Review of Finance, 2017, No Issue 6 (2), pp. 1339-1355, ISSN 1572-3097. (Impact factor: 2.08 /2017, Oxford University Press)
 270. Terziev V., E. Arabska. Providing business support to social entrepreneurs.// Children & Schools, 2017, No Issue 4 (2), pp. 1151-1159, ISSN 1532-8759. (Impact factor: 1.086 /2017, Children & Schools)
 271. Terziev V., E. Arabska. Nature and evolution of capitalism in Bulgaria: 2020 Agenda.// The Nature and evolution of capitalism in all world- NECAW - Chelyabinsk State University, 2016, No 1
 272. Terziev V., E. Arabska. Sustainable rurar development through organic production and community-supported agriculture in Bulgaria.// Bulgarian Journal of Agricultural Science®, 2016, No 6, ISSN 1310-0351.
 273. Terziev V., E. Arabska. of Establishment of Destination Management and Marketing Organizations in Bulgaria.// Journal of economic development,environment and people, 2015, No 4, ISSN 2285-3642.
 274. Terziev V., E. Arabska. Application of New Instruments to Increase Effectiveness of Implementation of Social Policies on Labour Market in Bulgaria.// Journal of Economic Development, Environment and People, 2015, No 4, ISSN 2285-3642.
 275. Terziev V., E. Arabska. Opportunities of Establishment of Destination Management and Marketing Organizations in Bulgaria.// Journal of economic development,environment and people, 2015, No 4, ISSN 2285-3642.
 276. Terziev V., E. Arabska. Organic production business model and the concept of Corporate social responsibility.// Journal of economic development, environment and people, 2016, No 5, ISSN 2285-3642.
 277. Terziev V., E. Petrova. A brief analysis of the defence expenditure of the republic of Bulgaria.// Journal of International Business Studies, 2017, No Vol.48, 9(2), pp. 1478-6990, ISSN 1403-1424. (Impact factor: 3.62 /2017, Palgrave Macmillan)
 278. Terziev V., E. Stoyanov, N. Nichev. Functional characteristics and development of the idea for control.// Journal of International Business Studies, 2017, No 9(2) Vol.48, pp. 1366-1373, ISSN 1478-6990. (Impact factor: 3.62 /2017, Palgrave Macmillan)
 279. Terziev V., E., Arabska. Social enterpreneurship, social values and social impact.// Journal of International Business Studies, 2017, No Vol.48,9(2), pp. 1341-1351, ISSN 1478-6990. (Impact factor: 3.62 /2017, Palgrave Macmillan)
 280. Terziev V., E., Stoyanov, N., Nichev. Functional characteristics and development of the idea for control.// Proceedings of the 7 International Academic Congress “Science, Education and Culture in Eurasia and Africa”, 2017, No VII, pp. 231-240, ISSN 978-2-547-47596-7. (Impact factor: 3.9575 /2017, Paris University Press)
 281. Terziev V., E., Stoyanov, N., Nichev. Evolution in the concepts about audit.// Law and History Review, 2017, No Vol.35,4 (2), pp. 1166-1178, ISSN 1939-9022. (Impact factor: 0.173 /2017, Law and History Review)
 282. Terziev V., G. Marin. The active model of a social programme and its strategic advantage.// MedicalTeacher, 2017, No №7-8(39), pp. 1418-1437, ISSN 0142-159X. (Impact factor: 1.679 /2017, Medical Teacher)
 283. Terziev V., K. Enimanev, S. Enimaneva. Factors and a system of models for measuring their impact on the economic efficiency of investment in improving buildings condition.// Proceedings of the VII International Academic Congress “Fundamental and Applied Studies in EU and CIS Countries”, 2017, No Volume VII, pp. 574-609, ISSN 978-0-875-83597-4. (Impact factor: 7.549 /2017, Cambridge University Press)
 284. Terziev V., K. Enimanev, S. Enimaneva. Theoretic and methodological aspects of making a model for management of buildings condition.// Proceedings of the VII International Academic Congress “Fundamental and Applied Studies in EU and CIS Countries”, 2017, No Volume VII, pp. 533-573, ISSN 978-0-875-83597-4. (Impact factor: 7.549 /2017, Cambridge University Press)
 285. Terziev V., M. Georgiev. Impact of the labor market policies for ensuringemployment.// International Journal of Management and Applied Science, 2017, No 3, pp. 29-36, ISSN 2394-7926.
 286. Terziev V., M. Georgiev. Importance of human resources to social development.// International Journal of Management and Applied Science, 2017, No 3, pp. 37-39, ISSN 2394-7926.
 287. Terziev V., M. Georgiev. Active Social Programs Development in Bulgaria: Contemporary Challenges and Social Management Instruments.// International Journal of Humanities and Social Science Invention,, 2017, No Vol.6(1), pp. 94-101, ISSN 2319-7722.
 288. Terziev V., N. Bencheva, E. Arabska, T. Stoeva, M. Tepavicharova, N. Nichev. Facts and figures on social enterprises in Bulgaria.// International Journal „Knowledge”, 2016, No 13.1, ISSN 1857-92.
 289. Terziev V., N. Bencheva, E. Arabska, T. Stoeva, M. Tepavicharova, N. Nichev. Social entrepreneurship in Bulgaria:Barriers to growth.// International Journal „Knowledge”, 2016, No 13.1, ISSN 1857-92.
 290. Terziev V., N. Bencheva, E. Arabska, T. Stoeva, M. Tepavicharova, N. Nichev. Ïmplications on social entrepreneurship development in Bulgaria.// International Journal „Knowledge”, 2016, No 13.1, ISSN 1857-92.
 291. Terziev V., N. Nichev. Perspectives for use of the offset deals.// Economic Development and Cultural Change, 2017, No No. 4(2), pp. 1006-10015, ISSN 0013-0079. (Impact factor: 1.392 /2017, conomic Development and Cultural Change)
 292. Terziev V., N. Nichev. Offset policies of the countries of the European Union.// Economic Development and Cultural Change, 2017, No No. 4(2), pp. 994-1005, ISSN 1539-2988. (SJR rank: 1.392 /2017, conomic Development and Cultural Change)
 293. Terziev V., N. Nichev. Research of the motivation for management activities of cadets in the course of their military professional training.// Language and Education, 2017, No Issue 6 (2), pp. 695-706, ISSN 0950-0782. (Impact factor: 0.921 /2017, Language and Education)
 294. Terziev V., N. Nichev. Research of the value orientation and structural peculiarities of management activities of cadets in the course of military professional training.// Language and Education, 2017, No Issue 6 (2), pp. 682-694, ISSN 1747-7581. (Impact factor: 0.921 /2017, Language and Education)
 295. Terziev V., N. Nichev. Research of the motivation for management activities of cadets in the course of their military professional training.// Proceedings of the VII International Academic Congress “Fundamental and Applied Studies in EU and CIS Countries”, 2017, No Volume VII, pp. 659-670, ISSN 978-0-875-83597-4. (Impact factor: 7.549 /2017, Cambridge University Press)
 296. Terziev V., N. Nichev. Research of the value orientation and structural peculiarities of management activitiesofcadets in the course of military professional training.// Proceedings of the VII International Academic Congress “Fundamental and Applied Studies in EU and CIS Countries”, 2017, No Volume VII, pp. 646-658, ISSN 978-0-875-83597-4. (Impact factor: 7.549 /2017, Cambridge University Press)
 297. Terziev V., N. Nichev, S. Simeonov. Historical development and characteristics of pension systems.// Review of Finance, 2017, No Issue 6 (2), pp. 1321-1338, ISSN 1572-3097. (Impact factor: 2.08 /2017, Oxford University Press)
 298. Terziev V., P. Bogdanov, V. Madanski, S. Stefanov. Approaches to social adaptation of servicemen discharged of military service.// International Journal Scientific Papers, 2016, No 12.2, ISSN 1857-92.
 299. Terziev V., P. Dimitrova. Research. Identification and monitoring of the needs of occupational training of social activities experts.// American Journal of Education, 2017, No No.4 (2), pp. 825-879, ISSN 0195-6744. (SJR rank: 2.243 /2017, American Journal of Education)
 300. Terziev V., P. Dimitrova. Model of methodology for determining the needs of continuing vocational training of social work specialists providing social services.// American Journal of Education, The University of Chicago Press, 2017, No N.4(2)/123, pp. 757-797, ISSN 0195-6744. (Impact factor: 1.653 /2017, University of Chicago Press)
 301. Terziev V., P. Marin. Holding meetings and conferences and the ability to listen.// American Law and Economics review, 2017, No №1(1.9), pp. 460-465, ISSN 1465-7252. (Impact factor: 0.594 /2017, American Law and Economics review)
 302. Terziev V., P. Marin, B. Stoyan. On some problems of the infrastructure and the protection of the population.// American Law and Economics review, 2017, No №1 (1.9), pp. 454-459, ISSN 1465-7252. (Impact factor: 0.594 /2017, American Law and Economics review)
 303. Terziev V., S. Dimitrova. Social programming in the context of stimulating social activity and regulation of social development through active policies.// Аннотированный указатель научной и учебно-методической литературы, представленной авторами на I-XXXII всероссийских выставках, проводимых академией естествознания Материалы для экспозиции на XXX Моско, 2017, No XXVIII, pp. 153-157
 304. Terziev V., S. Dimitrova. Peculiarities of Labor Market Development in the Republic of Bulgaria.// Journal of Innovations and Sustainability, 2015, No 1, ISSN 2367-8127.
 305. Terziev V., S. Dimitrova. Cost Efectiveness Analyses Models in the Defence System in Bulgaria.// European Scientific Journal, 2014, No 1, ISSN 1857-7881.
 306. Terziev V., S. Dimitrova. A new on social adaptation of the military, discharged from military service.// Procedia- Social and Behavioral Sciences, 2014, No 156, pp. 219-222
 307. Terziev V., S. Dimitrova. Management of the process of social adaptation of servicemen released from military service.// Economics and management: 2014, 2014, No 19, ISSN 20299338.
 308. Terziev V., S. Dimitrova, E. Arabska. „From social support to employment”: Considering target groups’ needs in actice social policies.// Научный журнал „Апробация”, 2015, No 1, ISSN 2305-4484.
 309. Terziev V., S. Dimitrova, E. Arabska. Assessment of active social policies’ impacts on labor market in a period of transformation Bulgarian society.// Procedia Economics and Finance, 2015, No 30, pp. 890-902
 310. Terziev V., S. Dimitrova, E. Stoyanov. Assessment of Social Programming Efficiency in Dynamic Social Environment.// Journal of Innovations and Sustainability, 2015, No 1, ISSN 2367-8127.
 311. Terziev V., S. Dimitrova, E. Stoyanov. Development of Active Social Programs.// Journal of Innovations and Sustainability, 2015, No 1, ISSN 2367-8127.
 312. Terziev V., S. Filipov. Application of the principles of regionalism in Bulgaria.// International Journal „Knowledge”, 2016, No 13.1, ISSN 1857-92.
 313. Terziev V., S. Filipov. Improvement and modernization of military infrastructure in Bulgaria.// International Journal „Knowledge”, 2016, No 13.1, ISSN 1857-92.
 314. Terziev V., S. Filipov. Characteristics and elements of military infrastructure.// International Journal „Knowledge”, 2016, No 13.1, ISSN 1857-92.
 315. Terziev V., S. Simitrova. Human resources and social activity, as engines of social development.// Международньiй научнньiй журнал Иновационная наука,, 2015, No 4, ISSN 2410-6070.
 316. Terziev V., V. Banabakova, E. Arabska. Capitalism in contemporary world.// International Journal Scientific Papers, 2016, No 12.1, ISSN 1857-92.
 317. Terziev V., V. Banabakova, S. Stefanov. Development of a simulation model for accomplishing effective policy for logistic services.// Journal of International Business Studies, 2017, No 9(2) Vol.48, pp. 1389-1402, ISSN 1478-6990. (Impact factor: 3.62 /2017, Palgrave Macmillan)
 318. Terziev V., V. Madanski. Guidelines for development of military education system in Bulgaria.// Proceedings of the VII International Academic Congress “Fundamental and Applied Studies in EU and CIS Countries”, 2017, No Volume VII, pp. 610-625, ISSN 978-0-875-83597-4. (Impact factor: 7.549 /2017, Cambridge University Press)
 319. Terziev V., V. Madanski. Development of military education system in Bulgaria.// American Journal of Education, 2017, No No.4 (2), pp. 917-937, ISSN 0195-6744. (SJR rank: 2.243 /2017, American Journal of Education)
 320. Terziev V., V. Stefanova. Economic effectiveness in emergency rescue work.// International Journal „Knowledge”, 2016, No 13.1, ISSN 1857-92.
 321. Terziev V., V. Stefanova. Technical effectiveness as a component of economic performance in emergency rescue work..// International Journal „Knowledge”, 2016, No 13.1, pp. 227-233, ISSN 1857-92.
 322. Terziev V., V., Banabakova. Marketing.// Аннотированный указатель научной и учебно-методической литературы, представленной авторами на I-XXXII всероссийских выставках, проводимых академией естествознания Материалы для экспозиции на XXX Моско, 2017, No I-XXXII, pp. 148
 323. Terziev V., Z. Andreeva. La Politique de promotion de l'emploi et certains aspects de sa décentralisation, Status d'emploi Contrats de Travail et sécurité,.// Maison des sciences de l'homme 2003, 2003, No 1, pp. 259-269, ISSN 954-494-566-0.
 324. Terziev, V. The active model of a social programme and its strategic advantage.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2018, No 4 (12), pp. 664-677, ISSN 2411-183X.
 325. Terziev, V. Social assistance services and integrated employment in Bulgaria.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2018, No 4 (12), pp. 678-690, ISSN 2411-183X.
 326. Terziev, V. Impact of the labor market policies for ensuring employment.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2018, No 4 (12), pp. 697-707, ISSN 2411-183X.
 327. Terziev, V. Importance of human resources to social development.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2018, No 4 (12), pp. 708-716, ISSN 2411-183X.
 328. Terziev, V. Opportunities of application of a competence-based approach in social adaptation of militaries discharged of service.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2018, No 4 (12), pp. 757-767, ISSN 2411-183X.
 329. Terziev, V. Realities of implementing the social adaptation process of military personnel, discharged form service in Bulgaria.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2018, No 4 (12), pp. 795-805, ISSN 2411-183X.
 330. Terziev, V. Improvement in the work of the institutions on labor market through a process model.// European Sociological Review, 2017, No Vol33, 6.2, pp. 1377-1387, ISSN 0266-7215. (Impact factor: 1.76 /2017, European Sociological Review)
 331. Terziev, V. Opportunities for improving the efficiency of social adaptation of servicemen discharged from military service in Bulgaria.// Аннотированный указатель научной и учебно-методической литературы, представленной авторами на I-XXXII всероссийских выставках, проводимых академией естествознания Материалы для экспозиции на XXX Моско, 2017, No I-XXXII, pp. 91
 332. Terziev, V. Impact of active social policies and programs in the period of active economic transformations in Bulgaria.// Аннотированный указатель научной и учебно-методической литературы, представленной авторами на I-XXXII всероссийских выставках, проводимых академией естествознания Материалы для экспозиции на XXX Моско, 2017, No I-XXXII, pp. 150-153
 333. Terziev, V. Opportunities for improving the efficiencyof the socialadaptation of servicemen discharged from military service in Bulgaria.// Opportunities for improving the efficiencyof the socialadaptation of servicemen discharged from military service in Bulgaria. // Catalogue of the scientific, educational and methodical literature pres, 2017, No XXVII
 334. Terziev, V. Improvement of the effectiveness of social policies.// European Sociological Review, 2017, No Vol33, 6.2, pp. 1426-1434, ISSN 0266-7215.
 335. Terziev, V. Active social programs development in Bulgaria: contemporary challenges and social management instruments.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2018, No 4 (12), pp. 597-611, ISSN 2411-183X.
 336. Terziev, V. Building a model of social and psychological adaptation.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2018, No 4 (12), pp. 619-627, ISSN 2411-183X.
 337. Terziev, V. Possible aspects of occupational and psychological adaptation of the military, discharged from military service and their families to a new activity life cycle.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2018, No 4 (12), pp. 786-794, ISSN 2411-183X.
 338. Terziev, V. Impact of the labor market policies for ensuring employment.// Journal of Economic Geography, 2017, No Vol.17, 6 (2, pp. 1400-1410, ISSN 1468-2702. (Impact factor: 3.429 /2017, Journal of Economic Geography)
 339. Terziev, V. Social adaptation as a social process in the adaptation of military personnel.// Journal of Economic Geography, 2017, No Vol.17, 6 (2, pp. 1375-1399, ISSN 1468-2702. (Impact factor: 3.429 /2017, Journal of Economic Geography)
 340. Terziev, V. Development of the social assistance system in Bulgaria.// Past & Present, 2017, No Vol.237, 1 (, pp. 1107-1125, ISSN 0031-2746. (Impact factor: 0.588 /2017, Oxford University Press)
 341. Terziev, V. Development of the social assistance system’s structure in Bulgaria.// Past & Present, 2017, No Vol.237,1 (2, pp. 1087-1106, ISSN 0031-2746. (Impact factor: 0.588 /2017, Oxford University Press)
 342. Terziev, V. Management of the effective social programming or the controlled beginning of the good future.// European Review of Economic Hitory, 2017, No Vol.21, 4(2), pp. 928-935, ISSN 1361-4916. (Impact factor: 0.619 /2017, European Review of Economic Hitory)
 343. Terziev, V. Some features of institutionalization in the process of social programming.// European Review of Economic Hitory, 2017, No Vol.21, 4(2), pp. 921-927, ISSN 1361-4916. (Impact factor: 0.619 /2017, European Review of Economic Hitory)
 344. Terziev, V. Social entrepreneurship as an opportunity to model an active social program.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2017, No Vol. III, 8, pp. 489-495, ISSN 2411-183X.
 345. Terziev, V. The needs of continuing vocational training of social work specialists providing social services.// IJAEDU- International E-Journal of Advances in Education, 2017, No Vol. III, 8, pp. 383-395, ISSN 2411-1821.
 346. Terziev, V. , V. Banabakova. Customer relationship management (CRM).// Proceedings of the 7 International Academic Congress “Science, Education and Culture in Eurasia and Africa”, 2017, No VII, pp. 241-255, ISSN 978-2-547-47596-7. (Impact factor: 3.9575 /2017, Paris University Press)
 347. Terziev, V., V., Banabakova, M., Georgiev. Development of the personnel management in organizations.// Knowledge – International Journal, Institute of Knowledge Management- Skopje, 2017, No 19.1, pp. 57-61, ISSN 2545-4439.
 348. Terziev, V., V., Madanski, D., Kanev. Social entrepreneurship development in Bulgaria.// International Journal of Development Research, 2017, No Vol.07, N08, pp. 14733-14738, ISSN 2230-9926.
 349. Terziev, V., A. Dzhumalieva, R. Parvanov. Еfficient management as optimization of the organization.// Knowledge – International Journal, Institute of Knowledge Management- Skopje, 2017, No 20.3, pp. 1129-1137, ISSN 1857-923X. (Impact factor: 1.322 /2016, KNOWLEDGE – International Journal)
 350. Terziev, V., C., Hamit. The relation between the migration, population aging, labor force productivity and economic growth: an analysis for Bulgaria.// IJAEDU- International E-Journal of Advances in Education, April 2018, 2018, No 4,10, pp. 77-86, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 351. Terziev, V., D. Kanev, V. Madanski. Social programming as an alternative in front of small business or small business a challenge to social programming.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2017, No Vol. III (9), pp. 798-804, ISSN 2411-183X.
 352. Terziev, V., D., Kanev. Education and behavioural failures.// IJAEDU- International E-Journal of Advances in Education, 2017, No Vol. III (9), pp. 628-637, ISSN 2411-1821.
 353. Terziev, V., D., Kanev, D., M., Madanski. Social entrepreneurship in Bulgaria.// IJAEDU- International E-Journal of Advances in Education, International Organization Center of Academic Research, 2017, No Vol 3, N 9, pp. 913-917, ISSN 2411-18.
 354. Terziev, V., D., Kanev, E., Arabska. Social entrepreneurship development in Bulgaria.// ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ (ЕСУ) Ежемесячный научный журнал, 2017, No 9(42) ч. 2, pp. 51-60, ISSN 2411-6467.
 355. Terziev, V., E., Arabska. Social entrepreneurship development in Bulgaria.// Journal of Mountain Agriculture on the Balkans,Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, 2017, No 20 (4), pp. 324-343, ISSN 2367-8364.
 356. Terziev, V., E., Kovalyov, O., Latyshev. Possible ways of propaganda of the historical and cultural heritage of the voronezh region.// Knowledge – International Journal, Institute of Knowledge Management- Skopje, 2017, No 19.2, pp. 535-540, ISSN 2545-4439.
 357. Terziev, V., E., Petrova. A brief analysis of the defence expenditure of the republic of Bulgaria.// ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ (ЕСУ) Ежемесячный научный, 2017, No № 7(40), pp. 27-36, ISSN 2411-6467.
 358. Terziev, V., E., Stoyanov. Social programing as an alternative in front of small business or small business a achallenge to social programming.// Journal of Mountain Agriculture on the Balkans,Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, 2017, No 20 (4), pp. 344-360, ISSN 2367-8364.
 359. Terziev, V., E., Stoyanov. Problems of Control in the Social Sphere.// Proceedings of the XX International Academic Congress ‘History, Problems and Prospects of Development of Modern Civilization’, 2017, No XX, pp. 797-806, ISSN 978-0-578-84563-7. (Impact factor: 4.715 /2017, Sydney University Press)
 360. Terziev, V., E., Stoyanov. Administrative and Legal Nature of the Control in Bulgaria.// Proceedings of the XX International Academic Congress ‘History, Problems and Prospects of Development of Modern Civilization’, 2017, No XX, pp. 807-812, ISSN 978-0-578-84563-7. (Impact factor: 4.715 /2017, Sydney University Press)
 361. Terziev, V., E., Stoyanov. The Criterion ‘Competence’ in the Economic Sector.// Proceedings of the XX International Academic Congress ‘History, Problems and Prospects of Development of Modern Civilization’, 2017, No XX, pp. 813-820, ISSN 978-0-578-84563-7. (Impact factor: 4.715 /2017, Sydney University Press)
 362. Terziev, V., E., Stoyanov. A General Principle of the Development Process оf Balanced Scorecards as an Instrument of Control.// Proceedings of the XX International Academic Congress ‘History, Problems and Prospects of Development of Modern Civilization’, 2017, No XX, pp. 830-837, ISSN 978-0-578-84563-7. (Impact factor: 4.715 /2017, Sydney University Press)
 363. Terziev, V., E., Stoyanov. A general principle of the development process of balanced scorecards as an instrument of control.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2017, No Vol. III, 8, pp. 563-567, ISSN 2411-183X.
 364. Terziev, V., E., Stoyanov. The effect of the control system creation process.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2017, No Vol. III, 8, pp. 611-615, ISSN 2411-183X.
 365. Terziev, V., E., Stoyanov. Opportunities and solutions to modern improvement of Bulgarian control.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2017, No Vol. III, 8, pp. 635-639, ISSN 2411-183X.
 366. Terziev, V., E., Stoyanov. Problems of control in the social sphere.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2017, No Vol. III, 8, pp. 537-542, ISSN 2411-183X.
 367. Terziev, V., E., Stoyanov, N., Nichev. Conceptual grounds of managerial control – analysis and improvement.// Proceedings of the 7 International Academic Congress “Science, Education and Culture in Eurasia and Africa”, 2017, No VII, pp. 978-2-547-47596-7, ISSN 204-213. (Impact factor: 3.9575 /2017, Paris University Press)
 368. Terziev, V., E., Stoyanov, N., Nichev. Formal audit acts and institutionality.// Proceedings of the 7 International Academic Congress “Science, Education and Culture in Eurasia and Africa”, 2017, No VII, pp. 220-230, ISSN 978-2-547-47596-7. (Impact factor: 3.957 /2017, Paris University Press)
 369. Terziev, V., E., Stoyanov, N., Nichev. Evolution in the concepts about audit.// Proceedings of the 7 International Academic Congress “Science, Education and Culture in Eurasia and Africa”, 2017, No VII, pp. 277-288, ISSN 978-2-547-47596-7. (Impact factor: 3.9575 /2017, Paris University Press)
 370. Terziev, V., E., Stoyanov, N., Nichev. Conceptual grounds of managerial control – analysis and improvement, ngineering Studies.// Taylor & Francis, 2017, No Vol.9,N3(2), pp. 440-449, ISSN 1940-8374. (Impact factor: 0.417 /2017, Taylor & Francis)
 371. Terziev, V., E., Stoyanov, N., Nichev. Formal audit acts and institutionality.// American Journal of Philology, 2017, No Vol138,4(2), pp. 889-898, ISSN 0002-9475. (Impact factor: 0.485 /2017, American Journal of Philology)
 372. Terziev, V., E., Stoyanov, N., Nichev. Functional characteristics and development of the idea for control.// Business Economics, 2017, No Vol. 52,4(2), pp. 410-419, ISSN 1554-432X. (Impact factor: 1.017 /2017, Business Economics)
 373. Terziev, V., F., Brava. The role of the security policy in Kosovo.// Journal of Innovations and Sustainability, 2018, No 4 (3), pp. 69-74, ISSN 2367-8151.
 374. Terziev, V., G., Georgiev. Knowledge management in the context of the synergy of the future “human resources, knowledge and technology“ and the development of academic staff.// Knowledge - international journal invited scientific papers- Institute of Knowledge Management Skopje, Macedonia, 2018, No 21, 1, pp. 17-31, ISSN 1857-923X.
 375. Terziev, V., H. Can. Population, productivity and economic growth relations: the case of Bulgaria.// Journal of Innovations and Sustainability, 2017, No Vol. 3 (4), pp. 9-19, ISSN 2367-8151.
 376. Terziev, V., M. Georgiev. Opportunities of optimization in administrative structures for efficient management.// Journal of Innovations and Sustainability, 2017, No Vol. 3 (4), pp. 21-35, ISSN 2367-8151.
 377. Terziev, V., M., Georgiev. Efficient management as optimization of the organization.// IJAEDU- International E-Journal of Advances in Education, April 2018, 2018, No 4,10, pp. 6-15, ISSN 2411-183X.
 378. Terziev, V., N. Nichev, E. Stoyanov, M. Georgiev. A general principle of the development process of balanced scorecards as an instrument of control.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2017, No Vol. III (9), pp. 888-892, ISSN 2411-183X.
 379. Terziev, V., N. Nichev, E. Stoyanov, M. Georgiev. On some of the blank points in the application of administrative control in Bulgaria.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2017, No Vol. III (9), pp. 893-898, ISSN 2411-183X.
 380. Terziev, V., N. Nichev, E. Stoyanov, M. Georgiev. Key aspects of the problems of administrative control in Bulgaria.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2017, No Vol. III (9), pp. 909-912, ISSN 2411-183X.
 381. Terziev, V., N. Nichev, E. Stoyanov, M. Georgiev, P. Bogdanov. Opportunities for strategic development of small business in Bulgaria.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2017, No Vol. III (9), pp. 903-908, ISSN 2411-183X.
 382. Terziev, V., N. Nichev, P. Bogdanov. Prospects for development of higher education in Bulgaria.// IJAEDU- International E-Journal of Advances in Education, 2017, No Vol. III (9), pp. 438-449, ISSN 2411-1821.
 383. Terziev, V., N. Nichev, P. Bogdanov. Comparative analysis of the formation of military professional skills in the cadets to be trained in logistics specializations.// IJAEDU- International E-Journal of Advances in Education, 2017, No Vol. III (9), pp. 469-475, ISSN 2411-1821.
 384. Terziev, V., N., Nichev. Main features of the offsets in defense trade.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2017, No Vol. III, 8, pp. 502-507, ISSN 2411-183X.
 385. Terziev, V., N., Nichev. Strategic framework for social entrepreneurship development in Bulgaria.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2017, No Vol. III, 8, pp. 479-488, ISSN 2411-183X.
 386. Terziev, V., N., Nichev. Research, identification and monitoring of the needs of occupational training of social activities experts.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2017, No Vol. III, 8, pp. 508-525, ISSN 2411-183X.
 387. Terziev, V., N., Nichev. Model of methodology for determining the needs of continuing vocational training of social work specialists providing social services.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2017, No Vol. III, 8, pp. 543-557, ISSN 2411-183X.
 388. Terziev, V., N., Nichev. Some aspects on forming preparedness of logistics military officers for management activities.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2017, No Vol. III, 8, pp. 635-639, ISSN 2411-183X.
 389. Terziev, V., N., Nichev. Analysis of the environment for military educational system functioning and its impact on the preparation of cadets for military professional activities in the republic of Bulgaria.// IJAEDU- International E-Journal of Advances in Education, 2017, No Vol. III, 8, pp. 371-374, ISSN 2411-1821.
 390. Terziev, V., N., Nichev, E., Stoyanov, M., Georgiev. A general principle of the development process оf balanced scorecards as an instrument of control.// IJAEDU- International E-Journal of Advances in Education, International Organization Center of Academic Research, 2017, No Vol 3, N 9, pp. 888-892, ISSN 2411-18.
 391. Terziev, V., O. Latyshev, M. Georgiev. Building competencies for social work through continuing vocational training.// IJAEDU- International E-Journal of Advances in Education, 2017, No Vol. III (9), pp. 638-659, ISSN 2411-1821.
 392. Terziev, V., O., Latyshev, M., Georgiev. The warehousing as an element of army logistics system in conditions of arctics (From experience of Bulgarian- Russian cooperation).// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2018, No 4 (12), pp. 778-785, ISSN 2411-183X.
 393. Terziev, V., R., Koleci, B., Koleci. Security dilemmas and defense challenges in Kosovo and Western Balkans.// Journal of Innovations and Sustainability, 2018, No 4 (3), pp. 75-84, ISSN 2367-8151.
 394. Terziev, V., S. Dimitrova, O. Latyshev, E. Kovalyov. Regulation of social development through active policies.// Knowledge – International Journal, Institute of Knowledge Management- Skopje, 2017, No 20.1, pp. 437-443, ISSN 1857-923X. (Impact factor: 1.322 /2016, KNOWLEDGE – International Journal)
 395. Terziev, V., S. Enimaneva, S. Filipov. Economic efficiency and investment implementation in energy saving projects.// Journal of Innovations and Sustainability, 2017, No Vol. 3 (3), pp. 9-25, ISSN 2367-8151.
 396. Terziev, V., S. Stefanov, V. Banabakova, I. Iliev. Common european security and defense policy.// Knowledge – International Journal, Institute of Knowledge Management- Skopje, 2017, No 20.2, pp. 741-757, ISSN 1857-923X. (Impact factor: 1.322 /2016, KNOWLEDGE – International Journal)
 397. Terziev, V., S. Stefanov, V. Banabakova, I. Iliev. Implementation of the common European security and defense policy "in the context of its military aspect.// Knowledge – International Journal, Institute of Knowledge Management- Skopje, 2017, No 20.2, pp. 953-962, ISSN 1857-923X. (Impact factor: 1.322 /2016, KNOWLEDGE – International Journal)
 398. Terziev, V., S. Stefanov, V. Banabakova, I. Iliev. Levels of security and modern society.// Knowledge – International Journal, Institute of Knowledge Management- Skopje, 2017, No 20.2, pp. 1031-1041, ISSN 1857-923X. (Impact factor: 1.322 /2016, KNOWLEDGE – International Journal)
 399. Terziev, V., S. Stefanov, V. Banabakova, I. Iliev. Understanding of security in the postmodern society.// Knowledge – International Journal, Institute of Knowledge Management- Skopje, 2017, No 20.3, pp. 1379-1389, ISSN 1857-923X. (Impact factor: 1.322 /2016, KNOWLEDGE – International Journal)
 400. Terziev, V., S., Bankov, M., Georgiev. The Change in the approach of the court of justice of the European Union in the context of market freedoms and internal situations.// Journal of Innovations and Sustainability, 2018, No 4 (3), pp. 85-112, ISSN 2367-8151.
 401. Terziev, V., S., Bankov, M., Georgiev. The Stability and growth pact: pursuing sound public finances and coordinating fiscal policies in the EU member states.// Journal of Innovations and Sustainability, 2018, No 4 (3), pp. 53-68, ISSN 2367-8151.
 402. Terziev, V., S., Stefanov, S., Enimaneva. Models for energy efficiency of building thermo insulation.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2018, No 4 (11), pp. 229-238, ISSN 2411-183X.
 403. Terziev, V., S., Stefanov, S., Enimaneva. Determination of the investment costs for buildings renovation.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2018, No 4 (11), pp. 250-256, ISSN 2411-183X.
 404. Terziev, V., S., Stefanov, V., Banabakova. Implementation of the common European security and defence policy in the context of its military aspect.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2018, No 4 (12), pp. 542-552, ISSN 2411-183X.
 405. Terziev, V., S., Stefanov, V., Banabakova. Common European security and defence policy.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2018, No 4 (12), pp. 642-657, ISSN 2411-183X.
 406. Terziev, V., V. Banabakova, M. Georgiev. Standards and customer service: employees behavior towards customers.// Journal of Innovations and Sustainability, 2017, No Vol. 3 (3), pp. 27-37, ISSN 2367-8151.
 407. Terziev, V., V. Banabakova, M. Georgiev. Customer's Profitability analyses and customer service policies.// Journal of Innovations and Sustainability, 2017, No Vol. 3 (3), pp. 39-48, ISSN 2367-8151.
 408. Terziev, V., V. Banabakova, O. Latyshev, M. Georgiev. Opportunities of application of the balanced scorecard in management and control.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2017, No Vol. III (9), pp. 1056-1074
 409. Terziev, V., V. Banabakova, S. Stefanov, M. Georgiev. Evolution of the marketing concept, marketing mix –„mix of components“ or a set of actions.// Knowledge – International Journal, Institute of Knowledge Management- Skopje, 2017, No 20.1, pp. 213-218, ISSN 1857-923X. (Impact factor: 1.322 /2016, KNOWLEDGE – International Journal)
 410. Terziev, V., V. Banabakova, S. Stefanov, M. Georgiev. Study of consumer behavior.// KNOWLEDGE – International Journal, 2017, No 20.1, pp. 465-471, ISSN 1857-923X. (Impact factor: 1.322 /2016, KNOWLEDGE – International Journal)
 411. Terziev, V., V. Banabakova, S. Stefanov, M. Georgiev. The job contest - an efficient technology for selecting staff in the organization.// Knowledge – International Journal, Institute of Knowledge Management- Skopje, 2017, No 20.1, pp. 487-493, ISSN 1857-923X. (Impact factor: 1.322 /2016, KNOWLEDGE – International Journal)
 412. Terziev, V., V. Madanski, M. Georgiev. Offset implementation impact on technology transfer in Bulgaria.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2017, No Vol. III (9), pp. 923-927, ISSN 2411-183X.
 413. Terziev, V., V. Madanski, M. Georgiev. Offset as an economic operation and a trade practice.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2017, No Vol. III (9), pp. 1051-1055, ISSN 2411-183X.
 414. Terziev, V., V., Banabakova. Customer relationship management (CRM) as base for organization’s behavior.// Psychological Review, American Psychological Association, 2017, No Vol.124, 6.2, pp. 912-927, ISSN 0033-295X.
 415. Terziev, V., V., Banabakova, M., Georgiev. Possibilities for determining customer's profitability.// IJAEDU- International E-Journal of Advances in Education, April 2018, 2018, No 4,10, pp. 63-69, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 416. Terziev, V., V., Banabakova, M., Georgiev. Customer service standards.// IJAEDU- International E-Journal of Advances in Education, April 2018, 2018, No 4,10, pp. 49-55, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 417. Terziev, V., V., Banabakova, M., Georgiev. Influence on the process of delegation of powers.// Knowledge – International Journal, Institute of Knowledge Management- Skopje, 2017, No 19.1, pp. 403-408, ISSN 2545-4439.
 418. Terziev, V., V., Banabakova, M., Ilcheva. The cycle of the order as a base of logistics service of the clients.// Knowledge – International Journal, Institute of Knowledge Management- Skopje, 2017, No 19.1, pp. 133-137, ISSN 2545-4439.
 419. Terziev, V., V., Banabakova, S., Stefanov. Simulation model for accomplishing effective policy for logistic services.// Proceedings of the 7 International Academic Congress “Science, Education and Culture in Eurasia and Africa”, 2017, No VII, pp. 289-301, ISSN 978-2-547-47596-7. (Impact factor: 3.9575 /2017, Paris University Press)
 420. Terziev, V., V., Madanski, D., Kanev. Social programming as an alternative in front of small business or small business a challenge to social programming.// International Journal of Development Research, 2017, No Vol. 7, N 08, pp. 14423-14427, ISSN 2230-9926.
 421. Terziev, V., V., Madanski, D., Kanev. Entry opportunities in the Bulgarian military-educational system and ensuring of civil rights.// IJAEDU- International E-Journal of Advances in Education, 2017, No Vol 3, N 8, pp. 396-415, ISSN 2411-1821.
 422. Terziev, V., V., Madanski, D., Kanev. Entry opportunities in the Bulgarian military-educational system.// Sport, Education and Society, 2017, No Vol. 22, 8(2, pp. 1331-1346, ISSN 1470-1243.
 423. Terziev, V., V., Madanski, D., Kanev. Condition and capabilities of the military-educational system of the republic of Bulgaria.// Sport, Education and Society, 2017, No Vol. 22, 8(2, pp. 1355-1372, ISSN 1470-1243. (Impact factor: 1.269 /2017, Taylor & Francis)
 424. Terziev, V., V., Madanski, D., Kanev. Directions for improvement of the military-educational system and its contribution for strengthening national security and the defence of the country.// Sport, Education and Society, 2017, No Vol. 22, 8(2, pp. 1380-1393, ISSN 1470-1243.
 425. Terziev. V., E., Stoyanov. The challenges of management control in the process of social programming.// Аннотированный указатель научной и учебно-методической литературы, представленной авторами, 2017, No XXVIII, pp. 148-150
 426. Tímea Árgyelán, Chiara Beccalli, Stefano Bertuzzi, Tzvetelin Gueorguiev, József Krisztián Szalánczi, Viola Ternényová, Dijana Tralić. Former Socialist Countries Open their Past to Europe (SCOPE).// Stefano Brumat (eds.) "DIAnet International School Proceedings 2015. The role of cultural heritage for the sustainable development of the Danube Region, Gorizia 14th-23rd March 2015, 2015, No 1, pp. 133-149, ISSN 978-88-8303-669-9.
 427. Todorov M., I. Draganov. Equations of elasticity theory in a helical coordinate system.// IISC MECHANICS, 2010, No 81, pp. 253-264, ISSN 0209-2689.
 428. Tomov B., R. Minev, R. Radev, V. Gagov. About the input data selection at FEM analysis of bulk forming.// Journal of Materials Processing Technology, 2003, No 133, pp. 199-202, ISSN 0924-0136. (Impact factor: 0.45 /2003, Elsevier)
 429. Tomov B., R. Radev. Shape complexity factor for closed die forging.// International Journal of Material Forming, 2010, No 3(1), pp. 319-322, ISSN 1960-6206. (Impact factor: 0.509 /2010, http://www.springer.com)
 430. Tomov B., R. Radev. An Example of Determination of Preforming Steps for Hot Die Forging.// Journal of Materials Processing Technology, 2004, No 157-158, pp. 617-619, ISSN 0924-0136. (Impact factor: 0.578 /2004, Elsevier)
 431. Tomov B., R. Radev, V. Gagov. Influence of flash design upon process parameters of hot die forging.// Journal of Materials Processing Technology, 2004, No 157/15, pp. 620-623, ISSN 0924-0136. (Impact factor: 0.578 /2004, Elsevier)
 432. Tomov B., R. Radev, V. Gagov. About the preforming steps design for die forging using FEM simulation.// Journal of Technology for Plasticity, 1999, No 24, pp. 79-84, ISSN 0354-3870.
 433. Tomov B., V. Gagov. Modelling and description of the near-net-shape forging of cylindrical spur gears.// Journal of Materials Processing Technology, 1999, No 92/93, pp. 444-449, ISSN 0924-0136. (Impact factor: 0.196 /1999, Elsevier)
 434. Tomov B., V. Gagov, E. Yankov, R. Radev. Research highligths of sheet metal testing by hydraulic bulging.// Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 2011, No 46, pp. 65-70, ISSN 1734-8412.
 435. Tomov B., V. Gagov, R. Radev. Numerical simulations of hot die forging processes using finite element method.// Journal of Materials Processing Technology, 2004, No 153/15, pp. 352-358, ISSN 0924-0136. (Impact factor: 0.578 /2004, Elsevier)
 436. Tonchev N., E. Yankov. Multi-criteria support for decision-making by shifting restrictions Basic information.// NTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “MATHEMATICAL MODELING”, 2017, No 1, ISSN DOI10.13140/RG.2..
 437. Tonchev N., Hai Hao, Emil Yankov, Martin Ivanov, Ivanka Savova. MODELING PROPERTIES BASED ON THE CHEMICAL COMPOSITION IN MAGNESIUM ALLOYS.// MACHINES. TECHNOLOGIES. MATERIALS, 13-16.09.2017, VARNA, BULGARIA,, 2017, No 7, pp. 528-532, ISSN 2535-003X.
 438. Tonchev N., Mohammad Reza Khanzadeh, Emil Yankov, Ivanka Pencheva, Alexander Monov. MODELING EFFECTS OF IMPACT(SHOCK)-ABRASION WEAR OF IRON BASED HARDFACING.// Machines,Technologies, Materials, 2016, No 10, pp. 37-40, ISSN 1313-0226.
 439. Tonchev Nikolay , Mohammad Reza Khanzadeh Emil Yankov, Ivanka Pencheva, Alexander Monov. Modeling effects of impact (shock) - abrasion wear of iron based hardfacing.// Machines Technologies Materials,, 2016, No 23, pp. 25-28, ISSN 1310-3946.
 440. TONEV D., SOTIROV, B. Dimensional reconstruction of rotation surfaces by changing the regular relief by vibratory surface plastic deformation.// Науково-виробничий журнал "Метрологiя та прилади", 2014, No 1, pp. 19-22, ISSN 2307-2180.
 441. Tonev, D.H., Sotirov, B. S., Gueorguiev, Tz. K. Determining the Percentage of Nonconforming Parts Using the ‘Taits-Markov’ Method and Measurement Systems Analysis.// Материалы X международной научно-практической конференции, 2013, No 10, pp. 42-48, ISSN 978-5-91891-349-9.
 442. Tonev, D.H., Sotirov, B. S., Gueorguiev, Tz. K. Using the Possibilities of the Vibratory Surface Plastic Deformation Process as a Method for Machining Surfaces Which are Suitable for Bearing Fits.// Материалы X международной научно-практической конференции, 2013, No 10, pp. 49-56, ISSN 978-5-91891-349-9.
 443. Tontchev N., M. Ivanov, E. Yankov. Modeling and optimization of the composition of titanium - based alloys by approximation on with regression models.// XXII International Congress Machines, Technologies, Materials, Varna, 2015, No Volume21/184, pp. 120-122, ISSN 1310-3946.
 444. Tz. Gueorguiev, St. Yanev. Human Quality Management System.// Proceedings / The 27th International Working Conference 'Total Quality Management – Advanced and Intelligent Approaches', 3rd – 7th June, 2013, Belgrade, Serbia, 2013, No 1, pp. 149-153, ISSN ISBN 978-86-7083-.
 445. Tzaneva, D., D. Dobrev. Crystal orientation, in Cu-Sn alloy coatings obtained by magnetron sputtering.// Vacuum, 1986, No V.36, 10, pp. 605-607
 446. Tzaneva, D., D. Dobrev, M. Kanev. Topography and microstructure of Cu-Sn coatings deposited by magnetron sputtering.// Thin Solid Films, 1987, No 151, pp. 235-242
 447. Tzaneva, D., R. Stojanchev, D. Dobrev. Structural properties of coatings prepared by flash evaporation and magnetron sputtering of Cu -15 % Sn and Cu -20 % Sn alloys.// Vacuum, 1988, No V. 38, 11, pp. 1019-1024
 448. Tzaneva, D., V. Dimitrova and P. Hovsepian. Influence of the formation conditions of TiN layers on their electrochemical behaviour in sulfuric acid and sodium chlorid solutions.// Thin Solid Films, 1997, No 295, pp. 178-184
 449. V. Grigorov. About the non-identity of the technological impact upon its repeat realization in the case of surface plastic deformation (SPD)..// International journal for science and innovations for the industry: Innovations in Discrete Productions, Sofia, 2014, No 1, pp. 10-12, ISSN 1314-8907.
 450. V. Grigorov, S. Savov. Study on the degree of influence of cutting tools axial displacement on the behavior of a floating cutting block..// Сб. доклади от III НКМУ „Металознание, хидро- и аеродинамика, национална сигурност‘, 2013, No БАН–ИМСТ, pp. 61-63, ISSN 1313-8308.
 451. V. Grigorov, S. Savov. Processing grooves in openings through surface plastic deformation..// Proceedings 13th International Conference “Research and Development in Mechanical Industry”,, 2013, No 1, pp. 199-204, ISSN 978-86-6075-042-8.
 452. V. Grigorov, Y. Kraleva, М. Masheva. SPECIFICS OF THE PRELIMINARY CONTROL OF COMMERCIAL ACTIVITIES IN THE UNIWERSITIES..// Научни трудове на РУ”А.Кънчев”,, 2013, No т.52, с.9, pp. 104-108, ISSN 1311-3321.
 453. V. I. Grigorov. About the non-identity of the technological impact upon its repeat realization in the case of surface plastic deformation.// Journal of International Scientific Publications: Materials, Methods & Technologies, 2013, No Vol. 7, part, pp. pp.243-252, ISSN 1313-2539.
 454. V. I. Grigorov. Regarding the lack of identity of the technological force when repeatedly applying surface plastic deformation using tools with radial feed. Scentific Proceedings of the Scentific-Technical Union .// 10th International Congress MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS .VARNA, BULGARIA, 2013, No 2, pp. 31-34, ISSN 1310-3946.
 455. V. I. Grigorov. Regarding the lack of identity of the technological force when repeatedly applying surface plastic deformation using tools with radial feed. International journal for science, technics and inowati.// MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS. Year VII, 2013, No 10, pp. 42-45, ISSN 1313-0226.
 456. V. I. Grigorov. Tools with interrupted or uninterrupted action in processing of holes through by scheme with radial feed..// Journal TEHNOMUS: New Technologies and Products in Machine Manufacturing Technologies, 2013, No № 20, pp. pp.246-249
 457. V. I. Grigorov. Sustainability of the market presence of the production capacity – 1..// International jornal for science and innovations for the industry: Innovations in Discrete Productions,, 2013, No Year I, Issu, pp. pp.10-12, ISSN 1310-3946.
 458. Valentin Gagov, Rossen Radev, Danail Gospodinov, Emil Yankov. Severe Plastic Deformation of Ultrafine Grained Metals and Alloys.// Journal of Fundamental Sciences and Applications, 2009, No 15, pp. 111-118, ISSN 1310-8271.
 459. Vassilev G, B. Arnaudov, P. Docheva, N. Nancheva, M. Balcheva. CuInSe2 – Alternative Material for Solar Energy Conversion.// Annuaire de l’Universite de Sofia “St. Kliment Ohridski” Faculte de Chemie, 2000, No 92-94, pp. 207-210
 460. Vassilev G., P. Docheva, N. Nancheva, B. Arnaudov, I. Dermendjiev. Technology and properties of magnetron sputtered CuInSe2 layers.// Materials Chemistry and Physics, 2003, No 3, pp. 905-910
 461. Vassilev G., V. Gandova, P. Docheva,. Comments and reconciliation of the Ni–Bi-system thermodynamic reassessments.// Cryst. Res. Technol., 2009, No 1, pp. 25-30
 462. Velchev S, Kolev I, Ivanov K, Gechevski S. Empirical models for specific energy consumption and optimization of cutting parameters for minimizing energy consumption during turning.// Journal of Cleaner Production, 2014, No 80, pp. 139-149 (Impact factor: 3.59 /2013, Thomson Reuters)
 463. Velchev, S., Kolev, I., Ivanov, К. Research on the Influence of the Cutting Speed on the Specific Cutting Force During Turning.// Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, Vol. 55/6, 2009, No 1, pp. 401 - 406
 464. Velchev, S., Kolev, I, Ivanov, K. Investigating the influence of the rake angle on the specific cutting force by turn lathing. Annals of faculty engineering Hunedoara – international journal of engineering.// Tome ІХ, Fascicule 3, Romania, 2011, No 1, ISSN 1584-2673.
 465. Velchev, S., Kolev, I, Ivanov, K. Empirical mathematical models of the dependence of the specific cutting force on thickness of cut in turning.// Annals of faculty engineering Hunedoara – international journal of engineering, Tome ІХ, Fascicule 3, Romania, 2011, No 1, ISSN 1584-2673.
 466. Vitliemov, V.G., I.V. Ivanov and R.R. Tanov. Particles Flight Modelling and Optimization for Technological Processes in Mechanised Agriculture. Part 2: Identifiction Problems.// Agricultural Engineering, Prague, Vol. 43, 1997, No 1, pp. 9-13, ISSN 0044-3883.
 467. Vitliemov, V.G., I.V. Ivanov and R.R. Tanov. Particles Flight Modelling and Optimization for Technological Processes in Mechanised Agriculture. Part 3: Maximum Range of Flight.// Agricultural Engineering, Prague, Vol. 43, 1997, No 2, pp. 75-79, ISSN 0044-3883.
 468. Vitliemov, V.G., I.V. Ivanov and R.R. Tanov. Particles Flight Modelling and Optimization for Technological Processes in Mechanised Agriculture. Part 1: Flight Simulation.// Agricultural Engineering, Prague, Vol. 42, 1996, No 1, pp. 1-4, ISSN 0044-3883.
 469. Vitliemov, V.G., I.V. Ivanov and R.R. Tanov. The Problem of the Rectilinear Frictional Brachistochrone in Axisymmetric Centrifugal Field.// Mechanics of Machines, Vol. 3 (12), 1995, No 4, pp. 71-76, ISSN 0861-9727.
 470. Vitliemov, V.G., I.V. Ivanov and R.R. Tanov. VINCENT2: A Computer Programme for Global Parametric Optimization of Non-Linear Dynamical Systems Based on a Direct Method.// Mechanics of Machines, Vol. 3 (12), 1995, No 4, pp. 76-80, ISSN 0861-9727.
 471. Vitliemov, V.G., I.V. Ivanov, I.A. Loukanov. Bi-Criteria Smoothing of Data by Savitzky-Golay Filter. Vol. 13.// IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering (IOSR-JMCE), 2016, No 4, Ver. 2, pp. 109-113, ISSN 2320-334X. (Impact factor: 1.753 /2012, http://iosrjournals.org/impact-factor.html)
 472. Warminski J. , M.P. Cartmell, M. Bochenski, Ivelin Ivanov. Analysis and experimental investigations of an autoparametric structure.// Journal of Sound and Vibration, 2008, No 315, pp. 486-508
 473. Wuxia L., R. Minev, S. Dimov, G. Lalev. Patterning of Amorphous and Polycrystalline Ni78B14Si8 with a Focused Ion Beam.// Applied Surface Science, 2007, No 253 (12/15), pp. 5404-5410, ISSN 0169-4332. (SJR rank: 2 /2007, http://www.scimagojr.com/)
 474. Y. F. Baba, N. K. Sebbar, H. Elmsellem, Y.K. Rodi,M. Chraibi, K. F. Benbrahim, F. O. Chahdi, El M.Essassi, M. P. Nikolova and H. Steli. Effects of 6- substituted-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-4-carboxylic acid derivatives on mild steel corrosion in hydrochloric acid solution: Experimental and theoretical studies, and their antibacterial.// European Journal of Chemistry, Environment and Engineering Sciences, 2017, No 1, pp. 1-11, ISSN 2606-6025.
 475. Yankov E, M. P. Nikolova, D. Dechev, N.Ivanov, T. Hikov, S. Valkov, V. Dimitrova, M. Yordanov, P. Petrov. Changes in the Mechanical Properties of Тi Samples with ТiN and TiN/TiO2 Coatings Deposited by Different PVD Methods.// IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018, No 416, pp. 012062 (SJR rank: 0.2 /2017, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700200831&tip=sid&clean=0)
 476. Yankov E.,. Experimental and simulation determination of friction coefficient by using the ring compression test.// International Scientific Conference, Industry 4.0, Borovets, 12-15.12.2018, Bulgaria, Scientific-Technical Union Of Mechanical Engineerin, 2018, No 3, pp. 223-225, ISSN 2535-0153.
 477. Yankov E.,. Mechanical properties of parts of PLA-Natural as a function of the temperature of the 3D printing by FDM method.// MACHINES. TECHNOLOGIES. MATERIALS, VARNA, BULGARIA,, 2018, No 4, pp. 376-379, ISSN 2535-0021.
 478. Yankov E., N. Tontchev, S. Yonchev. Application of CAD design of tehnological processes in the field of material science..// International Scientific Journal, Industry 4.0, YEAR I, ISSUE 6, 13-16.12.2017, Borovets, Bulgaria,, Scientific-Technical Union Of Mechanical Engineering,, 2017, No 1, pp. 115-118, ISSN 2535-0161.
 479. Yankov Emil and Maria P. Nikolova. Peculiar Behaviour of Pure ENAW-Al99.5 Sheet Metal during Uniaxial Tensile Test.// MATEC Web of Conferences, 8th International Conference on Manufacturing Science and Education - MSE 2017; DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/201712103024, 2017, No 121, pp. 10, ISSN 112-91944. (SJR rank: 0.15 /2017, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100316064&tip=sid&clean=0)
 480. Yankov Emil and Maria P. Nikolova. Comparison of the Accuracy of 3D Printed Prototypes Using the Stereolithography (SLA) Method with the Digital CAD Models.// MATEC web of Conferences, The 13th INTERNATIONAL CONFERENCE MODERN TECHNOLOGIES IN MANUFACTURING (MTeM’17), 2017, No 135, ISSN 2261-236X. (SJR rank: 0.15 /2017, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100316064&tip=sid&clean=0)
 481. Yankov Emil, Maria Nikolova. Changes in the Mechanical Properties and Microstructure of Anisotropic Austenitic Stainless Sheet Steel after Uniaxial Tensile Test.// MATEC web of Conferences, 4th International Conference On Computing And Solutions In Manufacturing Engineering - CoSME'16, DOI: 10.1051/matecconf/20179402017, 2017, No 94, ISSN 2261-236X. (SJR rank: 0.15 /2017, http://www.scimagojr.com)
 482. YANKOV Emil, NIKOLOVA Maria P., PETROV Petar, ZAHARIEVA Vanya, VALKOV Stefan, ORMANOVA Maria. Influence of the combined vacuum heat treatment and electron beam surface modification on the elastic-plastic behavior of Ti5Al4V alloy.// METAL 2017 - 26th International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings, 2017, No 2017, pp. 1549-1554, ISSN 978-808729479-6. (SJR rank: 0.13 /2017, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100817401&tip=sid&clean=0)
 483. Yordanova, D., Ivanov, V., Barzev, K., Kolev, I., Mitev, G., Bratanov, D. Encouragment of the Relationships Science – Business Through Establishment of Centers for Technology Transfer in Bulgaria (The Case of the University of Rousse).// European Integration Studies,Vol.3, 2009, No Vo.3 No1, pp. 23-29 (SJR rank: 0 /2009, Index Copernicus International)
 484. Zamfrov Iv., Koleva Sv. Axis deformable front centre.// Проблемы машиностроения и автоматизации, 2009, No 2, pp. 46-48, ISSN не.
 485. Zlatev P., P. Docheva, J. Blanco, D. Alarcon. Efficiency Comparison of CPC Solar Collectors and a New Type of Flat-Plate Solar Collector with Liquid Absorber.// The IHP programme. Research Result at Plataforma Solar de Almeria within the Year 2003 Access Campaign 2003, 2004, No 1, pp. 35-42, ISSN 84-7834-474-8.
 486. Zlatev, P., D. Angelov, P. Docheva,. Investigation of Optical Properties of a Material for Flat-Plate Solar Collectors.// EE&AE'2002 - International Scientific Conference Rousseq Bulgaria, 2002, No Vol.2, pp. 208-215, ISSN 1311-9974.
 487. Аprahamian, B., M. Nikolova, V. Zaharieva. INFLUENCE OF COMBINED SURFACE TREATMENT (OXY-NITRICARBURIZING AND NANOSTRUCTURED PVD TIN COATING) ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF THE CONTACTS OF ELEKTROMAGNETIC CONTACTOR TYPE K6E.// Nanoscience & Nanotechnology (Sofia, Bulgaria), 2015, No 15 (2), pp. 47-50, ISSN 1313-8995.
 488. Ангелов П., И.Атанасов. Обучението по CAD/CAM системи - традиции и настояще.// CIO: CAD/CAM & GIS, 2008, брой 8, стр. 38-41
 489. Ангелов Ю. А., П.Т. Енчев, В.Г. Витлиемов. Многокритериална параметрична оптимизация на робастен главен превод на металорежеща машина.// Механика на машините, Т.14 (65), 2006, брой 4, стр. 134-137, ISSN 0861-9727.
 490. Ангелов Ю., В. Боздуганова, В. Витлиемов. Частично хармонично възбуждане на люлеене с превъртане (kiiking).// Механика на машините, 2014, брой Под печат, ISSN 0861-9727.
 491. Ангелов, Ю. А. Декомпозиционен подход за многокритериална параметрична идентификация на математичен модел на механична система.// Механика на машините, 2014, брой 108, стр. 81-84, ISSN 0861-9727.
 492. Ангелов, Ю. А. Параметрично изследване на виброустойчивостта на главен превод на металорежеща машина.// International virtual journal for science, technics and innovations “Machines, Technologies, Materials”, 2010, брой Issue 4-5, стр. 28-31, ISSN 1313-0226.
 493. Ангелов, Ю. А. Многокритериална параметрична оптимизация на кинематичната схема на главен превод на металорежеща машина.// Механика на машините, 2005, брой ХІІІ, кн. 2, ISSN 0861-9727.
 494. Ангелов, Ю. А. Многокритериална параметрична идентификация на математичен модел на главен превод на металорежеща машина.// Механика на машините, 2002, брой кн. 46, ISSN 0861-9727.
 495. Ангелов, Ю.А., В.Г. Витлиемов. Динамика на свободно трептящо физично махало със сухо триене в цилиндричната става.// Механика на машините, Т. 1 (2), 1993, брой 2, стр. 35-38, ISSN 0861-9727.
 496. Атанасов А., Б. Сакакушев. Възможности за приложение на фотограметричния метод за измерване на макро и микрогеометрията в машиностроенето.// Сп. „Известия на Съюза на учените – Русе”, 1/2012г. серия “Технически науки” №5, 2012, брой 5, стр. 21 - 24, ISSN ISSN 1311-106X.
 497. Атанасова Д., Ю.Младенов. Софтуерна система за експлоатационна проверка на зъбодълбачни колела,.// Journal “Fundamental sciences and application АМTECH’09”, 2009, брой vol. 15, 200, стр. pp.53-59, ISSN 1310-8271.
 498. Б. Сакакушев, Т. Тодоров. Автоматическое резание гибких, водопроводных шлангов.// Международной научной конференции - Теоретические и практические аспекты развития современной науки, VI международной научно-практической конференции, Москва, 26.12.2012г., 2013, брой 6, стр. 106 - 110, ISSN ISBN 978-5-91891-.
 499. Батанов С., М. Михайлов, Н. Станчева, М. Маринов. Лабораторно изследване на двукамерни разходомери за течни горива.// Селскостопанска техника, 2007, брой 6, стр. 24-29, ISSN 0037-1718.
 500. Бацов, Т., Г. Попов, Юл. А. Ангелов. Модел за изследване на силите, действащи върху ролките на ролкова помпа.// Механика на машините, 2005, брой кн. 55, стр. 120-123, ISSN 0861-9727.
 501. Белев Ст., М. Пенчев. Аналитичен модел на производствен участък.// Известия на съюза на учените, Сливен, 2004, брой 8, стр. 4 - 9, ISSN 13112864.
 502. Белоев Хр., Н. Станчева, Б. Борисов, Д. Станчев. Проблеми на енергийната ефективност на земеделските и транспортни самоходни машини и възможности за решаването им.// Селскостопанска техника, София, 2006, брой 6, стр. 12-20
 503. Белоев, Х.И., М.Д.Михайлов, С.Г. Стоянов. Опитна уредба и методика за изследване влиянието на смущенията върху работата на дисковите ботуши.// Селскостопанска техника, 2001, брой 5, стр. 33-39, ISSN 0037-1718.
 504. Бенина, И. „Жената първа на Адам“ – Лилит от едноименния роман на Джон Макдоналд: Антропогенни и зооморфни трансформации.// Известия, 2017, брой Книга X, Год, стр. 188 – 199, ISSN 1313-7395.
 505. Бенина, И. Литературно-естетически влияния върху фентъзи текстовете на Джордж Макдоналд.// Арнаудов сборник, 2017, брой Т. 10, стр. 363 – 372, ISSN 978-619-7058-64-2.
 506. Бенина, И, Н. Бенин. Крахът на педагогическите цели в системата на отвореното възпитание.// Отворено образование, 1994, брой 1, стр. 5 - 11
 507. Бенина, И., Бенин, Н. Книгите по западноевропейска литература в личната библиотека на Михаил Арнаудов. Интереси и пристрастия.// Арнаудов сборник, 2017, брой Т. 9, стр. 39–46, ISSN 978-619-7058-49-9.
 508. Бенина, И., Н. Бенин. Будизмът през погледа на Михаил Арнаудов.// Българският език и ние. Сборник статии в чест на 65-годишнината на доц. д-р Руси Русев, 2017, брой книга първа, стр. 495 – 514, ISSN 978-954-712-696-1.
 509. Бенина. И. Смъртта и насилието в ревизиите на вълшебни приказки на Анджела Картър..// „Издател”, 2014, брой 1-2, стр. 33-38, ISSN 1310-4624.
 510. Бильгаев А.Ц., В.И.Горячко, В.А.Дьяченко, В.Н.Евдокимов, М.С.Пенчев, О.В.Ронжин, Ю.П.Смирнов. Некоторые научно-технические проблемы автоматизации сборки реле.// Техника средств связи, серия: Техника проводной связи: ., 1979, брой 5 (38), стр. 79 - 83
 511. Бильгаев А.Ц., М.А.Записов, М.С.Пенчев, О.В.Ронжин. О принципах кодирования исходной информации для АСУ ТП в автоматизированной сборке.// Опыт разработки и внедрения АСУ ТП, Л. ЛДНТП,, 1978, брой 1, стр. 92 - 96
 512. Бильгаев А.Ц., М.С.Пенчев, О.В.Ронжин. Кодирование работы сборочных машин-автоматов в АСУ ТП.// Механизация и автоматизация производства, 1979, брой 8, стр. 26
 513. Боздуганова В., М. Тодоров . Сравнително изследване на собствените стойности на елементните коравинни матрици на правоъгълен четиривъзлов деформационен и хибриден елементи.// Механика на машините, Т. 13 (56), 2005, брой 2, стр. 46-49, ISSN 0861-9727.
 514. Боздуганова В., М. Тодоров. Изследване на четириъгълни макроелементи, получени по хибриден и модифициран силов метод.// Механика на машините, Т. 15 (68), 2007, брой 2, стр. 179-183, ISSN 0861-9727.
 515. Боздуганова В., М. Тодоров. Спектрални характеристики на коравинната матрица на четириъгълни хибридни крайни елементи в напрежения.// Механика на машините, Т. 14 (63), 2006, брой 2, стр. 44-47, ISSN 0861-9727.
 516. Боздуганова В., М. Тодоров. Определяне на концентрацията на напреженията чрез хибриден краен елемент с кръгов отвор при температурно въздействие и при натоварване с инерционни сили.// Механика на машините, Т. 7 (25), 1999, брой 1, стр. 59-64, ISSN 0861-9727.
 517. Боздуганова В., М.Тодоров. Уточняване на напреженията при моделиране с метода на крайните елементи..// Научни известия на научно-техническия съюз по машиностроене, 1996, брой 9
 518. Боздуганова В., М.Тодоров. Относно някои възможности за изглаждане на първата производна на преместванията при метода на крайните елементи.// Механика на машините, 1995, брой 11
 519. Боздуганова В., Т. Пенчев, И. Иванов. Моделиране с метода на крайните елементи на високоскоростна пластична деформация при сплескване.// Механика на машините,том 19 (93), 2011, брой 2, стр. 17-21, ISSN 0861-9727.
 520. Боздуганова, В. Класификация на формите на напреженията, използвани в хибридни крайни елементи в напрежения.// Механика на машините, Т. 16 (73), 2008, брой 1, стр. 77–83, ISSN 0861-9727.
 521. Боздуганова, В. Чувствителност на четириъгълни крайни елементи при измене¬ние на формата им.// Механика на машините, Т. 16 (74), 2008, брой 2, стр. 60–63, ISSN 0861-9727.
 522. Боздуганова, В. С., С. П. Стоянов, В. Г. Витлиемов. Нелинейни трептения на математично махало с променлива дължина и подвижно окачване.// Механика на машините, том 19 (93), 2011, брой 2, стр. 47-50, ISSN 0861-9727.
 523. Боздуганова, В. С., С. П. Стоянов, В. Г. Витлиемов. Математично махало с променлива дължина и подвижно окачване като симулатор на люлка.// Механика на машините, том 19 (93), 2011, брой 2, стр. 51-54, ISSN 0861-9727.
 524. Боздуганова, В.С., В.Г. Витлиемов. Многокритериален синтез на амортизационно окачване на махало с променлива дължина. Част II. Резултати.// Механика на машините, 2013, брой Т. 21 (100), стр. 21-25, ISSN 0861-9727.
 525. Боздуганова, В.С., В.Г. Витлиемов. Mногокритериална оптимизация на параметрични трептения на двойно махало.// Механика на машините, 2013, брой Т. 21 (100), стр. 26-31, ISSN 0861-9727.
 526. Боздуганова, В.С., В.Г. Витлиемов. Многокритериален синтез на амортизационно окачване на махало с променлива дължина. Част I. Оптимизационен модел.// Механика на машините, Т. 21 (100), 2013, брой 1, стр. 17-20, ISSN 0861-9727.
 527. Боздуганова, В.С., В.Г. Витлиемов, Ю.А. Ангелов. Динамика на люлеене с превъртане (kiiking).// Механика на машините, 2015, брой 23 (110), №2, стр. 16-21, ISSN 0861-9727.
 528. Боздуганова, В.С., В.Г. Витлиемов, Ю.А. Ангелов. Динамика на люлеене с превъртане (kiiking).// Механика на машините, 2015, брой 23 (110), стр. 16-21, ISSN 0861-9727.
 529. Боздуганова, В.С., В.Г. Витлиемов. Многокритериален синтез на амортизационно окачване на махало с променлива дължина. Част I. Оптимизационен модел.// Механика на машините, Т. 21 (100), 2013, брой 1, стр. 17-20, ISSN 0861-9727.
 530. Боздуганова, В.С., В.Г. Витлиемов. Многокритериален синтез на амортизационно окачване на махало с променлива дължина. Част II. Резултати.// Механика на машините, Т. 21 (100), 2013, брой 1, стр. 21-25, ISSN 0861-9727.
 531. Боздуганова, В.С., В.Г. Витлиемов. Многокритериална оптимизация на параметрични трептения на двойно махало.// Механика на машините, Т. 21 (100), 2013, брой 1, стр. 26-31, ISSN 0861-9727.
 532. Боздуганова, В.С., В.Г. Витлиемов. Трептения на двумасова дискретна механична система с двупараметрично възбуждане.// Механика на машините, Т. 20 (96), 2012, брой 1, стр. 83-87, ISSN 0861-9727.
 533. Боздуганова, В.С., В.Г. Витлиемов. Динамика на махало с променлива дължина и сухо триене като симулатор на люлка.// Механика на машините, Т. 17 (82), 2009, брой 3, стр. 45-48, ISSN 0861-9727.
 534. Бранко С., В. Терзиев, Р. Минев, К. Иванов. Русенският университет „Ангел Кънчев“ и перспективите на иновационното развитие на Северна България.// International Journal Scientific Papers, 2016, брой 12.1, ISSN 1857-92.
 535. В.Петров, Г.Габровски. Влияние на инерционните характеристики на превозвания товар върху някои експлоатационни свойства на механичната система влекач-полуремарке.// Механика на машините, т.1(1), 1993, брой 1, стр. 77-8О, ISSN 0861-9727.
 536. Вачев, Г, Д. Господинов, А. Иванова. Усъвършенствана система за определяне на твърдост.// Машиностроене и Машинознание, 2010, брой 3, стр. 37-40, ISSN 1312-8612.
 537. Велчев Д., И. Иванов, М. Тодоров. Анализ на фасадни стъклопакети по метода на крайните елементи.// Механика на машините, 2006, брой 63, стр. 039-044, ISSN 0861-9727.
 538. Велчев С., Гатев, Г., Иванов, И. Решения о внешней и внутрешней оптимизации процесса резания.// Int. konf., INFERT’78, Fortrage Fachsektion II, TU Dresden, 1978, брой 1, стр. 115-123
 539. Велчев С., И. Иванов, П. Ангелов, Сл. Русева, П. Петров, Хр. Крачунов, Д. Лозанов. Система за автоматизирано проектиране на агрегатни машини.// Машиностроене, 1988, брой 8, стр. 350-353
 540. Велчев С., П. Ангелов. Програмен комплекс ГАМА за автоматизирано проектиране на многовретенни глави.// М а ш и н о с т р о е н е, 1988, брой 3, стр. 116-118
 541. Велчев С., П. Ангелов, Й. Николов, Н. Попов, И. Ерусалимов, И. Иванов, П. Енчев, В. Начев. Програмен комплекс АВТОПРИН-1 за автоматизирано пресмятане на инструментални приставки на агрегатни машини.// М а ш и н о с т р о е н е, 1983, брой 3, стр. 108-111
 542. Велчев, С. Д., Колев, И. и др. CAD - система за агрегатни металорежещи машини.// "ИНФЕРТ 1986", Дрезден, 1986, брой 1
 543. Велчев, С., Ангелов, П., Николов, Й., Попов, Н., Ерусалимов, И., Иванов, И., Енчев, П., Начев, В. Програмен комплекс Автоприн - 1 за автоматизирано пресмятане на инструментални приставки за агрегатни машини.// Сп. Машиностроене, Кн.З, 1983, брой 3
 544. Велчев, С., Иванов, И. Статистически подход при оптимизиране на режимите на рязане по точност на обработването.// Сп. Машиностроене, Кн. 10, 1981, брой 10
 545. Велчев, С., Колев, И. Математичен модел за оптимизация на режимите на рязане на агрегатни машини и автоматични линии.// Сп. Машиностроене, Кн. 8, 1984, брой 1
 546. Велчев, С., Колев, И. Технологична себестойност и производителност при изработване на детайли на агрегатни машини.// Сп. Машиностроене, Кн. 9, 1983, брой 1
 547. Велчев, С., Колев, И. Метод и алгоритъм за оптимизиране на режимите на рязане при многоинструментално обработване на агрегатни машини.// IV нац. научно-техн. конф. "РАИТ - 83", Пловдив, 1983, брой 1
 548. Велчев, С., Колев, И., Иванов, К. Определяне на пластичната и еластичната съставляващи на минималната дебелина на срязвания слой.// Нац. конф. по машиностроене и машинознание, Варна, 2012, брой 15
 549. Велчев, С., Колев, И., Иванов, К. Исследование эффекта взаимодействия скорости резания и толщины срезаемого слоя на удельную силу резания при точении.// Международная научная заочная конференция “Современная техника и технологии: исследования и разработки“, Российская Федерация, г. Липецк, 2011, брой 1
 550. Велчев, С., Колев, И., Иванов, К. Изследване ефекта на взаимодействие на предния ъгъл и дебелината на срязвания слой върху специфичната сила на рязане при струговане.// Международен конгрес “Машиностроителни технологии”. Сб. доклади. Т. 3, Варна, 2006, брой 3, стр. 17-20 Б
 551. Велчев, С., Колев, И., Иванов, К. Изследване влиянието на дебелината на срязвания слой върху специфичната сила на рязане при струговане. І част. Хипотетични математични модели.// Международен конгрес “Машиностроителни технологии”. Сб. доклади, секция 2, Варна, 2004, брой 1, стр. 56-59
 552. Велчев, С., Колев, И., Иванов, К. Изследване влиянието на дебелината на срязвания слой върху специфичната сила на рязане при струговане. ІІ част. Експериментални изследвания.// Международен конгрес “Машиностроителни технологии”, Сб. доклади, секция 2, Варна, 2004, брой 1, стр. 60-65
 553. Веселина ДИМИТРОВА, Милко ЙОРДАНОВ, Божана ТАБАКОВА, Мария НИКОЛОВА, Емил ЯНКОВ, Венцислав ДИМИТРОВ. Изследване износоустойчивостта на едно- и многослойни покрития, нанесени върху стомана HSS-E.// Машиностроене и машинознание, 2018, брой 28, стр. 22-26, ISSN 1312-8612.
 554. Витлиемов В. И. В. Иванов. Оптимизационен синтез на робастни траектории при разпръскване на макрочастици.// Механика на машините, 2014, брой 106, стр. 3-7, ISSN 0861-9727.
 555. Витлиемов В., Г. Кенаров, Т. Узунов. Многокритериален синтез на постъпателно движение на тяло при преобразувано триене.// Механика на машините, Т. 14 (64), 2006, брой кн. 3, стр. 100 - 104., ISSN 0861-9727.
 556. Витлиемов В., И. Бояджиев, И. Пеева. Класификация на манипулационните процеси в промишлеността.// НИ на НТС по машиностроене, International kongres MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGIES' 97, vol. 9, София, 1997, брой 11(20), стр. 38 - 44
 557. Витлиемов В., И. Пеева, П. Витлиемов, Д. Братанов. Съвременни иновационни технологии в инженерната дейност.// МIT-2000, Сп. Механика на машините, ТУ-Варна, 2000, брой 36, стр. 27-30
 558. Витлиемов, В.Г. Формулиране на нови задачи – нова парадигма за творчески учебен процес.// Автоматика и информатика, Т. 39, 2005, брой 1, стр. 66-67, ISSN 0861-9727.
 559. Витлиемов, В.Г. Задачи за оптимален параметричен синтез на робастни динамични системи.// Механика на машините, Т. 3 (10), 1995, брой 2, стр. 36-39, ISSN 0861-9727.
 560. Витлиемов, В.Г. VINCENT1.0: процедура за еднопараметрична оптимизация на нелинейни динамични системи в зададен интервал от време.// Механика на машините, Т. 1 (1), 1993, брой 1, стр. 43-46, ISSN 0861-9727.
 561. Витлиемов, В.Г. Относно избора на рационален надлъжен профил на криволинейните изгребващи лопатки от тороизсяващ апарат за малки дози.// Селскостопанска техника, Т. 27, 1990, брой 7, стр. 91-96, ISSN 0037-1718.
 562. Витлиемов, В.Г. Задача за праволинейната фрикционна брахистохрона в гравитационно-центробежно поле.// Сп. на БАН. Теоретична и приложна механика, Т. 21, 1990, брой 4, стр. 11-15, ISSN 0204-6185.
 563. Витлиемов, В.Г., Б.Г. Борисов. Теоретични предпоставки за усъвършенстване бързодействието на центробежно-дисков апарат с изгребваща лопатка.// Селскостопанска техника, Т. 34, 1997, брой 2/3, стр. 23-27, ISSN 0037-1718.
 564. Витлиемов, В.Г., Б.И. Чешанков. Относно избора на рационален надлъжен профил на криволинейните лопатки в центробежно-дисковите апарати.// Селскостопанска техника, Т. 20, 1983, брой 5, стр. 36-42, ISSN 0037-1718.
 565. Витлиемов, В.Г., В.С. Боздуганова. Многокритериална оптимизация на двупараметрично възбуждане на махало с променлива дължина и сухо триене като симулатор на люлка.// Механика на машините, Т. 18 (86), 2010, брой 2, стр. 37-41, ISSN 0861-9727.
 566. Витлиемов, В.Г., Г.Г. Кенаров, Т.И. Узунов. Многокритериален синтез на постъпателно движение на тяло при преобразувано триене.// Механика на машините, Т. 14 (64), 2006, брой 3, стр. 100-104, ISSN 0861-9727.
 567. Витлиемов, В.Г., Г.Л. Лехов. Пряк оптимизационен синтез на фрикционна брахистохрона.// Механика на машините, 2003, брой 1, стр. 106-109.
 568. Витлиемов, В.Г., И.В. Иванов. Многокритериален параметричен синтез на дискретни механични системи.// Механика на машините, Т. 25 (117), 2017, брой 1, стр. 78-82, ISSN 0861-9727.
 569. Витлиемов, В.Г., И.В. Иванов. Оптимизационен синтез на робастни траектории при разпръскване на макрочастици.// Механика на машините, Т. 22 (106), 2014, брой 2, стр. 3-7, ISSN 0861-9727.
 570. Витлиемов, В.Г., И.В. Иванов, И.А. Луканов. Многокритериален параметричен синтез на вибробот.// Механика на машините, Т. 24 (114), 2016, брой 1, стр. 7-13, ISSN 0861-9727.
 571. Витлиемов, В.Г., И.В. Иванов, И.А. Луканов. Двукритериално изглаждане на данни с филтър на Savitzky – Golay.// Научни трудове на Русенския университет, Т. 54, 2015, брой Сер. 2, стр. 20-28, ISSN 1311-3321.
 572. Вонев Вл., В. Дицов, М. Пенчев. Оценка на ефективността на буферно захранващо устройство.// Известия на Съюза на учените, Сливен, 2004, брой 8, стр. 27 -30, ISSN 13112864.
 573. Гагов В., А. Петров, М. Каравасилев. Относно трайността на щанците при рязане на електротехнически стомани.// Машиностроене, 1979, брой 6, стр. 281-282
 574. Гагов В., Б. Томов, Р. Радев. Съвременни изследвания върху производството на зъбни колела чрез пластично деформиране.// Машиностроене и машинознание, 2008, брой 4, стр. 99-102, ISSN 1312-8612.
 575. Гагов В., Г. Попов. Механо-математично моделиране на натрупването на точкови дефекти при ударновълново деформиране.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2002, брой 4, стр. 18-21, ISSN 1311-106X.
 576. Гагов В., Е. Минев, Р. Радев. Изследване на нестационарни деформационни процеси с помощта на координатни мрежи.// Машиностроене и машинознание, 2011, брой 13, стр. 36-39, ISSN 1312-8612.
 577. Гагов В., Е. Янков, Д. Господинов, Р. Радев. Експериментално изследване на анизотропията на листови метални материали.// Машиностроене и машинознание, 2013, брой 18, стр. 42-45, ISSN 1312-8612.
 578. Гагов В., Р. Радев, Д. Господинов, Е. Янков, М. Станоева. Особености на пластичното течене на ултрадребнозърнести алуминиеви сплави.// Инженерни науки, 2012, брой 4, стр. 48-55
 579. Гагов В., Р. Радев, Е. Янков. Физическо и числено моделиране на нестационарни деформационни процеси.// Машиностроене и машинознание, 2008, брой 4, стр. 103-106, ISSN 1312-8612.
 580. Гагов В., Р. Радев, Е. Янков. Силов анализ на процеса дълбоко изтегляне.// Известия на Съюза на учените – Сливен, 2006, брой 11, стр. 40-43, ISSN 1311-2864.
 581. Гагов В., Р. Радев, Е. Янков, Д. Господинов. Моделиране на процеса аксиално сплескване на цилиндрични заготовки.// Машиностроене и машинознание, 2010, брой 11, стр. 68-71, ISSN 1312-8612.
 582. Гагов, В. Изпитване на листови метали чрез хидравлично формоване.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2004, брой 5, стр. 5-10, ISSN 1311-106X.
 583. Гагов, В. Деформационно-силови параметри при предварително формообразуване на къси ососиметрични изковки.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2002, брой 4, стр. 12-17, ISSN 1311-106X.
 584. Гатев Г., Ив.Замфиров, В.Василев. Комбиниран клинозатягащ патронник.// Машиностроене, 1995, брой 9-10, стр. 272-273, ISSN не.
 585. Гатев Г., Ненов Г. Оптимизиране на производителността на струговете с ЦПУ.// ИКО, 1981, брой №3, стр. 18-20
 586. Георгиев Н. Идентификация на параметрите на пълзене при изотермична релаксация на напреженията в сребърно покритие върху медна основа.// Механика на машините, 2017, брой 117, стр. 27-31, ISSN 0861-9727.
 587. Георгиев Н. Моделиране на релаксацията на напреженията в сребърно покритие върху медна основа.// Механика на машините, 2016, брой 114, стр. 3-6, ISSN 0861-9727.
 588. Георгиев Н. Моделиране на релаксацията на напреженията и идентификация на параметрите на пълзене в Cu филм със защитно покритие от SiN.// Механика на машините, 2014, брой 105, стр. 83-86, ISSN 0861-9727.
 589. Георгиев Н. Числено моделиране на релаксацията на напреженията при изотермично отгряване на образци с тънки покрития.// Механика на машините, 2013, брой 100, стр. 13-16, ISSN 0861-9727.
 590. Георгиев Н. Моделиране на релаксацията на напреженията в керамични материали и идентификация на параметрите на пълзене.// Механика на машините, 2011, брой 93, стр. 43-46, ISSN 0861-9727.
 591. Георгиев Н. Аналитично моделиране на релаксацията на напреженията при огъване на материали с аморфна структура.// Машиностроене и Машинознание, 2010, брой 10, стр. 62-65, ISSN 1312-8612.
 592. Георгиев Н. Аналитично моделиране на релаксацията на напреженията при огъване.// Механика на машините, 2009, брой 86, стр. 33-36, ISSN 0861-9727.
 593. Георгиев Н., П. Петров. Изследване на деформираното състояние в гредови елемент от ламинатно стъкло при статично натоварване.// Механика на машините, 2015, брой 109, стр. 28-32, ISSN 0861-9727.
 594. Георгиев Н., П. Петров. Изследване на деформираното състояние в плочов елемент от ламинатно стъкло при статично натоварване.// Механика на машините, 2015, брой 109, стр. 33-37, ISSN 0861-9727.
 595. Георгиев Н., П. Петров. Изследване на деформираното състояние в гредови елемент от ламинатно стъкло при статично натоварване.// Механика на машините, 2015, брой 109, стр. 28-32, ISSN 0861-9727.
 596. Георгиев Н., Х. Куюмджиев. Идентификация на параметрите на пълзене на материала при изпитване на релаксация на напреженията при огъване.// Научни известия на Научно-техническия съюз по машиностроене, 2004, брой 11, стр. 294-299, ISSN 1310-3946.
 597. Георгиев С. И., Т. М. Тодоров. Изследване на условията за сглобяване на капсули от пластмаса върху бутилки с тороидна гърловина.// Машиностроене, 1997, брой 12, стр. 233-236
 598. Георгиев С. И., Т. М. Тодоров, П. К. Маноилов. Автомат за поставяне на термосвиваеми капсули.// Машиностроене, 1993, брой 7-8, стр. 230-233, ISSN ISSN 0025-455X.
 599. Георгиев С. И., Т.М. Тодоров и др. Автомат за поставяне на капсули от пластмаса.// Машиностроене, 1993, брой 3, стр. 93-95
 600. Георгиев С., Д. Тонев. Определяне зоната на напрегнато и деформирано състояние при вбиване на деформираия елемент преди процеса на на вибрационното повърхностно пластично деформиране.// Научни трудове, Русе,серия 2, 2004, брой 41
 601. Георгиев С., Д. Тонев. Възможности на вибрационното повърхностно пластично деформиране за увеличаване размерите на повърхнините.// Научни трудове, Русе, серия 4, 2001, брой 38
 602. Георгиев С.И., Т.М.Тодоров. Пакетиране на продукти от селско стопанското производство.// Известия на съюза на учените,Русе, секция”Технически науки”№ 3, 2000, брой 1
 603. Георгиев С.И., Т.М.Тодоров. Автоматизирано отваряне на бутилки с ударен механизъм.// Машиностроене, 1994, брой 7-8
 604. Георгиев С.И., Т.М.Тодоров. Сглобяване на пружинни пръстени.// Машиностроене, 1994, брой 7-8
 605. Георгиев С.И., Т.М.Тодоров. Относно автоматизирано отваряне на бутилки.// Машиностроене, 1993, брой 12
 606. Георгиев С.И., Т.М.Тодоров, Върбан Илиев, Ат. Иванов. Обработване на винтови повърхнини с променлива стъпка.// Машиностроене, 1997, брой 7-8
 607. Георгиев Ст.,С.Антонов, Т.Тодоров. Относно автоматизирано залепване на бандероли.// Известия на съюза на учените.Русе ,секция”Технически науки”№ 2, 1999, брой 1
 608. Георгиев Ц., Г. Николов. Контролни планове за осигуряване качеството на сферографитни чугуни.// „Машини, технологии, материали”, 2009, брой 5-6, стр. 33-37, ISSN 1313-0226.
 609. Георгиев Ц., Г. Николов, М. Царевска. Осигуряване на качеството на сферографитни чугуни.// Научни известия на Научно-техническия съюз по машиностроене, 2013, брой 1 (138), стр. 5-8, ISSN 1310-3946.
 610. Георгиев Ц., Д. Тонев. Възможности за подобряване на качеството, породени от сравнителен анализ между ISO 9001:2000 и „6 сигма”.// Научни трудове, Русе, серия 2, 2004, брой 41
 611. Георгиев Ц., Д. Тонев, Г. Георгиев. Анализ на измервателната система (MSA) като елемент от системата за управление на качеството в индустрията.// Научни трудове, Русе, 2013, брой 1
 612. Георгиев Ц.К., С.Д.Първанов, Д.Х.Тонев. Валидиране на органолептични методи.// XXIV Национален научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване”, Сборник доклади, брой 1,, 2014, брой 1, стр. 525-529, ISSN 1313-9126.
 613. Георгиев, Г. Ст., Г. Л. Лехов, И. В. Иванов. Синтез на робастен регулатор на манипулатор с еластично звено и пиезо-актуатор.// Механика на машините, т. 23 (109), 2015, брой 1, стр. 18 - 23, ISSN 0861-9727.
 614. Георгиев, Г. Ст., Г. Л. Лехов, И. В. Иванов. Модел с параметрична неопределеност на манипулатор с еластично звено и пиезо-актуатор.// Механика на машините, т. 21 (100), 2013, брой 1, стр. 32 - 37, ISSN 0861-9727.
 615. Георгиев, Ц. Установяване на подхода за мислене, основано на риска, на ниво университет.// Knowledge – International Journal, 2018, брой 22.3, стр. 887-892, ISSN 2545-4439. (с импакт фактор: 1.322 /2016, http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/)
 616. Георгиев, Ц. Планиране на качеството на процес за получаване на сферографитен чугун чрез приложение на QFD метод.// Сп. „Известия на Съюза на учените – Русе”, серия “Технически науки” №5, 2009, брой 1, стр. 34-40, ISSN 1311-106X.
 617. Георгиева Н., В.Григоров, М.Кършаков, П.Петров. Усъвършенствана конструкция на инструмент за комбинирано обработване на дълбоки отвори.// сп.Машиностроене и машинознание, 2012, брой 16, стр. 43-47, ISSN 1312-8612.
 618. Георгиева Н., В.Григоров,С.Костадинов, М.Кършаков, Д.Балабанова. Относно броя на деформиращите ролки при комбинирано обработване на отвори чрез рязане и ППД.// сп.Машиностроене и машинознание, 2010, брой 3, стр. 25-28
 619. Георгиева, Н., В. Григоров, М. Кършаков, П. Петров. Усъвършенствана конструкция на инструмент за комбинирано обработване на дълбоки отвори..// Сп. Машиностроене и машинознание, ТУ-Варна, 2012, брой бр.16, кн.2, стр. с.43-47, ISSN ISSN 1312-8612.
 620. Господинов Д.Д. Относно възможността за управление на охлаждането за закаляване в условията на понижено налягане.// Машиностроене и машинознание, 2013, брой 18, стр. 38-42, ISSN 1312-8612.
 621. Григоров В. И. Изследване изменението на микротвърдостта в повърхностния слой при ППД по схема с динамично прилагане на деформиращата сила..// ТУ-Варна, Сп. Машиностроене и машинознание, 2013, брой бр.19, кн.2, стр. 44-47, ISSN 1312-8612.
 622. Григоров В. И. Возможность эффективного сочетания обработки отверстий посредством ППД и йонным азотированием..// Сб. трудов ХХ МНТК, г. Севастополь „Машиностроение и техносфера ХХI века“. т.1, Донецк, 2013, брой том 1, стр. 165-167, ISSN 2079-2670.
 623. Григоров В., Б. Сакакушев. Моделиране разпространението на пластичните деформации при ППД на повърхнини с голяма стъпка на грапавините..// сп. “Механика на машините”, 2000, брой 1, стр. 71 - 74, ISSN 0861-9727.
 624. Григоров В., Б. Сакакушев, М. Маринова. Творчество и интелигентност при осигуряване на по-добро качество..// ТУ – Варна, сп. „Машиностроене и машинознание”, 2009, брой кн.4, стр. 21 - 25
 625. Григоров В., Б. Сакакушев, С. Костадинов. Анализ на модулната структура при схемните варианти за комбинирано обработване на гладки валове чрез плаващ блок..// Сп. Известия на Съюза на учените - Русе, серия 1 „Технически науки”, 2004, брой том 5, стр. 35 - 39, ISSN 1311 – 106X.
 626. Григоров В., С. Костадинов, Б. Сакакушев. Анализ на връзките между структурните елементи при схемните варианти за комбинирано обработване на гладки валове чрез плаващ блок..// Сп. Известия на Съюза на учените - Русе, серия 1 „Технически науки”, 2004, брой том 5, стр. 38 - 41, ISSN 1311 – 106X.
 627. Григоров В., С. Костадинов, Б. Сакакушев. Особенности на схемните варианти за комбинирано обработване на гладки валове, обусловени от броя на изпълнителните елементи в плаващия блок..// Сп. Известия на Съюза на учените - Русе, серия 1 „Технически науки”, 2004, брой том 5, стр. 42 - 45, ISSN 1311 – 106X.
 628. Григоров В., С. Костадинов, П. Петров. Об определении динамических характеристик плающего блока в соответствии с его эластичных свойств.// Сп. „Машиностроене и машинознание, 2008, брой 4, кн.1, стр. 39-42, ISSN 1312-8612.
 629. Григоров, В. Възможности за последователно съчетаване на процесите на рязане и ППД при постигане на по-голяма хомогенност на обработените повърхнини.// Сп. ”Известия на съюза на учените-Русе”, 2011, брой 2
 630. Григоров, В. Възможности за интензифициране на процеса на повърхностно пластично деформиране.// Сп. ”Известия на съюза на учените-Русе”,, 2011, брой 2
 631. Григоров, В. И. Устойчивост при технологично проектиране на производствени мощности в машиностроенето..// И-во на Русенски университет, 2013, брой 1, стр. 111, ISSN 978-619-7071-21-4.
 632. Григоров, В. И. Относно възможностите за подобряване качеството на обработените повърхнини чрез осигуряване на по-голяма хомогенност на техните характеристики..// Машиностроене и машинознание, ТУ-Варна, 2012, брой бр.16, кн.2, стр. 38-42, ISSN ISSN 1312-8612.
 633. Григоров, В. И. Относно микрогеометричното формообразуване на повърхнините, обработени чрез стружкоотделяне.// Сп. Механика на машините, 2000, брой бр.29. кн.1, стр. 36-39
 634. Григоров, В. И. Предпоставки за формализирано определяне реда на разположение на машините по метода на центъра на тежестта.// Сп. „Машиностроене”,, 1993, брой кн. 5, стр. 153-155
 635. Григоров, В., А. Атанасов. Относно характеристиките за качество на повърхнините на машинните детайли.// Сп. Машиностроене и машинознание, ТУ-Варна, 2014, брой , бр. 20, кн, стр. 78-83, ISSN 1312-8612.
 636. Григоров, В., А. Атанасов, С. Савов. Относно устойчивостта при технологично проектиране на производствени мощности..// Conference Proceedings, vol. 2, XIII International Scientific Conference ”MANAGEMENT AND ENGINEERING’ 15”, TU–Sofia, 2015, брой 2, ISSN 1314-6327.
 637. Григоров, В., А. Атанасов, С. Савов. Иновационно осигуряване на устойчивост на производствената активност.// Conference Proceedings, vol. 2, XII International Scientific Conference ”MANAGEMENT AND ENGINEERING’ 14”, TU–Sofia, 2014, брой 2, стр. 694-698, ISSN ISSN 1310-3946 IS.
 638. Григоров, В., А. Атанасов, С. Савов. Предпоставки и условия за устойчивост на производствената програма.// Сб. доклади от IV НКМУ „Металознание, хидро- и аеродинамика, национална сигурност‘ 2014, БАН–ИМСТ, София, 2014, брой 1, стр. 91-94, ISSN 1313-8308.
 639. Григоров, В., А. Атанасов, С. Савов, М. Маринова. Допълващи обстоятелства, свързани с осигуряване на устойчивост на производствената активност..// Сборник доклади от ХХIV научно-техническа конференция с международно участие АДП’15, И-во на ТУ-София, 2015, брой 1, стр. 122-127, ISSN 1310-3946.
 640. Григоров, В., В. Гегов, И. Митев. Характеристики на оценките за офертите по избран показател и възможности за подобряване на резултатите при процедура за възлагане на обществена поръчка.// Известия на съюза на учените – Русе, 2006, брой бр.5,сер.2, стр. 27-32
 641. Григоров, В., М. Върбанов, С. Савов. Предпоставки за икономическа устойчивост на университетското образование..// Сп. Известия на Съюза на учените–Сливен, 2014, брой т.26, стр. 34-36, ISSN 1311-2864.
 642. Григоров, В., Н. Георгиева, М. Кършаков, Д. Димитров. Изследване на размерообразуването при струговане на валове с подвижен двуножов блок..// Сп. Машиностроене и машинознание, ТУ-Варна, , , ,, 2012, брой бр.17, кн.3, стр. с.41-46, ISSN ISSN 1312-8612.
 643. Григоров, В., С. Савов, М. Маринова. Предпоставки за допълнителен заглаждащ ефект при многократно прилагане на ППД.// Сп. Машиностроене и машинознание, ТУ-Варна, 2011, брой бр.14, кн.2, стр. 34-37
 644. Григоров, В., С. Савов. Формализирано определяне разположението на технологичното оборудване при използване метода на центъра на тежестта..// Сп. Машиностроене и машинознание, ТУ-Варна,, 2012, брой бр.17, кн.3, стр. с.28-33, ISSN ISSN 1312-8612.
 645. Григоров, В.И. Довършващо обработване чрез ППД на цилиндрични отвори и подходи за неговото характеризиране.// Сп. Известия на СУ-Русе, сер. Технически науки, 2000, брой бр.1, кн.3, стр. 8-10
 646. Гужгулов, Г., Ст. Стоянов, Г. Попов. Силов анализ на ротационна аксиално-бутална машина с наклонен цилиндров блок и с хидростатични опори.// Сп. “Механика на машините” 48,Варна, 2003, брой 4, стр. 3-6
 647. Данев П. С., M. П. Николова. Вакуумно оксикарбонитриране на сплави на желязна основа легирани с карбидо- и нитридообразуващи елементи – Част 1.// Mашиностроение и машинознание 13; год.VI, 2011, брой 1, стр. 27-31, ISSN 1312-8612.
 648. Данев П., M. Николова. Вакуумно оксикарбонитриране на сплави на желязна основа легирани с карбидо- и нитридообразуващи елементи – Част 2.// Mашиностроение и машинознание 13; год.VI, 2011, брой 1, стр. 32-35, ISSN 1312-8612.
 649. Данев П., В. Стоянов, С. Стойков. Възстановяване на детайлите от бутало-цилиндровата група по координирани технологични маршрути.// “Селскостопанска техника”, год ХХVІ, 1989, брой 6, стр. 53-58
 650. Данев, П. Оксикарбонитриране на конструкционни стомани във вакуум.// Известия на Съюза на учените, 2004, брой 5, стр. 11-14
 651. Данев, П. Охлаждаща способност на полимерна среда за повърхностно закаляване.// Известия на съюза на учените, Русе, 1/2000, сер. “Технически науки”, 2000, брой 3, стр. 15-19
 652. Данев, Пл., Кр. Кръстев, Д. Господинов. Относно материала и формата на пробното тяло за определяне на охлаждащата способност на флуиди за закаляване.// “Fundamental Sciences and Applications'', Journal of the Technical University Sofia, branch Plovdiv, 2009, брой 14
 653. Джоу, П., В.С. Боздуганова, В.Г. Витлиемов. Динамика на махало с променлива дължина и сухо триене.// Механика на машините, Т. 17 (82), 2009, брой 3, стр. 41-44, ISSN 0861-9727.
 654. Димитров Д. Статичен силов анализ на трикоординатна измервателна глава..// Машиностроене и машинознание, 2011, брой 13, стр. 49-51, ISSN 1312-8612.
 655. Димитров Д., В. Карачорова, Г. Ненов. МАТЕМАТИЧЕН МОДЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТТА НА ЛИНЕЙНИТЕ ОСИ НА ОБРАБОТВАЩ ЦЕНТЪР С ПОМОЩТА НА ПРИЗМАТИЧЕН КАЛИБЪР.// SCIENTIFIC PROCEEDINGS of the scientific technical union of mechanical engenering, 2016, брой 23/209, стр. 78-81, ISSN 1310-3946.
 656. Димитров Д., Г. Ненов и М. Енчев. Система за координатни измервания.// Изв. съюза на учените - Русе “Техн. науки” т.4, 2002, брой №1, стр. с. 35-40
 657. Димитров Д., И. Георгиев. КОМПЛЕКСНО РЕШЕНИЕ ЗА МЕХАНИЧНО ОБРАБОТВАНЕ НА ТЪНКОСТЕННИ, КУТИЕОБРАЗНИ ЕДРОГАБАРИТНИ ДЕТАЙЛИ В УСЛОВИЯТА НА ШИРОКО НОМЕНКЛАТУРНО ДРЕБНОСЕРИЙНО ПРОИЗВОДСТВО.// SCIENTIFIC PROCEEDINGS of the scientific technical union of mechanical engenering, 2016, брой 23/209, стр. 71-74, ISSN 1310-3946.
 658. Димитров Д., Н. Малчев. ГРУПОВ ПОДХОД ЗА ЕКСПРЕСНО ОФЕРТНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЕБЕСТОЙНОСТТА НА МАШИНОСТРОИТЕЛНО ИЗДЕЛИЕ В УСЛОВИЯТА НА ДРЕБНОСЕРИЙНО ПРОИЗВОДСТВО.// SCIENTIFIC PROCEEDINGS of the scientific technical union of mechanical engenering, 2016, брой 23/209, стр. 75-77, ISSN 1310-3946.
 659. Димитров, Л.В., П.А. Коев, И.В. Иванов, В.Г. Витлиемов. Многокритериално проектиране на зъбен механизъм.// Механика на машините, Т. 14 (65), 2006, брой 4, стр. 3-7, ISSN 0861-9727.
 660. ДИМИТРОВА В., ЙОРДАНОВ М., НИКОЛОВА М., ЗАХАРИЕВА В. ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОКРИТИЯ ОТ ZrN ЧРЕЗ МАГНЕТРОННО РАЗПРАШАВАНЕ ВЪВ ВАКУУМНА ПЕЩ.// Известия на Съюза на учените-Сливен, 2016, брой 31, ISSN 1311 - 2864.
 661. Димитрова, В., Д. Цанева. Коррозионно-защитные свойства вакуумно-плазменных TiN – покрытий, имплантированных йонами бора.// Вакуумная техника и технология, 1993, брой том 3, № 5 и, стр. 31-34
 662. Димитър ДИМИТРОВ. Изследване точността на статичното настройване на струг с ЦПУ при обработване на стъпален вал и получаване на линеен размер, зададен от дясно чело.// Машиностроене и машинознание, 2013, брой 15, ISSN 1312-8612.
 663. Динев Г., Г. Ненов. Сигнална уредба за контролиране на производителността на редлери.// Селскостопанска техника София., 1985, брой N4
 664. Добрева А., Н. Станчева, В. Добрев, Д. Станчев. Подобряване качеството на учебния процес чрез интензивно въвeждане на информационни технологии.// “ Управление и устойчиво развитие “, 2007, брой 3-4, год.9, стр. 320 – 323, ISSN 1311 – 4506.
 665. Докова(Пеева), И. В. Технологичность конструкции соединения для передачи крутящего момента.// Сп. Автоматизация и современные технологии - Москва, 1992, брой 4, стр. 43 - 44
 666. Докторант инж. М. Ангелова. Identification of expenditure items in universities budget.// XVI НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ “ПРИРОДНИ НАУКИ '2018”, 2018, No NCNS 2018
 667. Драганов И., Д. Господинов, Р. Радев. Числено моделиране на охлаждането на медна сфера.// Топлотехника, 2017, брой ?, стр. (под печат)
 668. Драганов И., Д. Господинов, Р.Радев. Числено моделиране на охлаждането на медна сфера.// Топлотехника, 2018, брой 13, стр. 18-23, ISSN 1314-2550.
 669. Драганов И., К. Кръстев. Моделиране на напрегнато-деформираното състояние на корпус на лагерен възел чрез метода на крайните елементи и изследване възможностите за модифицирането му.// Механика на машините, 2010, брой 86, г. XVIII, стр. 29-32, ISSN 0861-9727.
 670. Драганов И., М. Тодоров. Равнинен винтов краен елемент с четири възела.// Научни трудове на Русенски университет, Машиностроителни технологии и механика, 2012, брой 51, серия 2, стр. 53-58, ISSN 1311-3321.
 671. Драганов И., Р. Милков, А. Пухлев. Методика за тензометриране на стрела и шаси на контейнеран товарач.// Механика на машините, 2018, брой ?
 672. Драганов И., Ю. Ангелов, С. Милева. Числено моделиране и оптимизация на сгъваем метален палет.// Механика на машините, 2017, брой 1, стр. 22-26, ISSN 0861-9727.
 673. Драганов, И. Влияние на подема на винтовата линия върху точността на решението при анализ на винтови тела по методa на крайните елементи.// Механика на машините, 2011, брой 93, г.XIX, к, стр. 55-60, ISSN 0861-9727.
 674. Драганов, И. Винтов краен елемент с осем възела.// Научни трудове на Русенски университет, Машиностроителни технологии и механика, 2011, брой 50, с. 2, стр. 33-37, ISSN 1311-3321.
 675. Драганов, И. Моделиране на хоросановия слой в каменни мостове при анализ по метода на крайните елементи.// Научни трудове на Русенски университет, Машиностроителни технологии и механика, 2008, брой т.47, с.2, стр. 92-97, ISSN 1311-3321.
 676. Евтимова В., СОТИРОВ, Бр., Тонев, Д. Един подход за управление снабдяването със стоки на търговски обекти.// International virtual journal for science, technics and innovations for the industry, Machines, Technologies, Material, 2007, брой № 4-5, стр. 43-45, ISSN 1313-0226.
 677. Енчев М., Ив. Замфиров. Метод статической наладки токарных станков с ЧПУ.// Производство. Технология. Экология -Сборник монографий, 2008, брой №11, т.1, стр. 223-226, ISSN не.
 678. Енчев М., С. Колева. Начално размерно настройване на стругови машини с ЦПУ.// Списание на ТУ – София, филиал Пловдив, 2013, брой кн.2, ISSN 1310-8271.
 679. Енчев П., П. Ангелов. Оптимално проектиране на зъбни предавки за автоматични скоростни кутии на металорежещи машини.// М а ш и н о с т р о е н е, 1999, брой 7-8, стр. 13-16
 680. Енчев П.Т., Ю.А.Ангелов. Виброустойчивост на главен превод на металорежеща машина.// Механика на машините, 2004, брой год.ХІІ,кн.2, стр. 92-95, ISSN 0891-9727.
 681. Замфиров Ив., Д. Димитров. Создание настроечных баз путем подрезания конечного торца ступенчатых валов.// Машини, технологии, материали, 2012, брой (под печат), стр. 3
 682. Замфиров Ив., Д. Димитров. Анализ и възможности за намаляване на грешките от установяване.// „Машиностроене и машинознание”, 2010, брой бр.13, стр. 44-48, ISSN 1312-8612.
 683. Замфиров Ив., Д. Димитров. Рационално точностно оразмеряване на приспособления за пробивни и разстъргващи машини.// „Машиностроене и машинознание”, 2008, брой 4, стр. 27-30, ISSN 1312-8612.
 684. Замфиров Ив., М. Енчев. Възможности за управление на технологичните процеси при механично обработване.// „Машиностроене и машинознание”, 2008, брой 4, стр. 19-22., ISSN 1312-8612.
 685. Замфиров Ив., М. Енчев, Св. Колева. Точность автоматической наладки токарных станков с ЧПУ, част 1- Начальная наладка.// Машиностроение и техносфера ХХІ века //сборник трудов ХVІ МНТК в г. Севастополе, 2009, брой 1, стр. 248-252, ISSN 966-7907-25-2.
 686. Замфиров Ив., Св. Колева, М. Енчев. Точность автоматической наладки токарных станков с ЧПУ, част 2 - Текущая наладка.// Машиностроение и техносфера ХХІ века //сборник трудов ХVІ МНТК в г. Севастополе, 2009, брой 1, стр. 252-256, ISSN 966-7907-25-2.
 687. Замфиров Ив.,Д.Димитров. Методика за конструиране на машинни приспособления.// Машиностроене и машинознание, 2013, брой 19, стр. 36-40, ISSN ISSN1312-8612.
 688. Замфиров Ив.,М Енчев. Относно възможностите за създаване на подвижни люнети за стругове с ЦПУ.// Journal of the Technical university at Plovdiv, 2006, брой 13(7),, стр. 173-178
 689. Замфиров, Ив. Радиална стабилност и грешки при разстъргване с козолна въртяща се борщанга.// „Механика на машините”, 2009, брой 80, стр. 73-75, ISSN 0861-9727.
 690. Замфиров, Ив. Относно ъгловото разположение на ножа при разстъргване с въртяща се заготовка.// „Механика на машините”, 2009, брой 80, стр. 70-72, ISSN 0861-9727.
 691. Замфиров, Ив. Возможности создания настроечных баз путем подрезания конечного торца ступенчатых валов.// Машиностроение и техносфера ХХІ века //сборник трудов ХVІ МНТК в г. Севастополе, 2009, брой 1, стр. 244-248, ISSN 966-7907-25-2.
 692. Замфиров, Ив. Исследование деформационных предпосылок точности метода растачивания саморегулированием.// Производство. Технология. Экология. Сборник монографий, 2008, брой №11, т.1, стр. 181-184, ISSN не.
 693. Замфиров, Ив. Принципи за материализиране на теоретичните схеми за установяване на заготовки.// Машиностроене и машинознание”, 2008, брой 4, стр. 23-26, ISSN 1312-8612.
 694. Замфиров, Ив., Св. Колева,. Анализ условий создания многорезцовых расточных головок с выдвижными пластинами.// Машиностроение и техносфера ХХІ века //сборник трудов ХVІ МНТК в г. Севастополе, 2009, брой 1, стр. 256-260, ISSN 966-7907-25-2.
 695. Захариева В., М. Николова, М. Йорданов, Б. Апрахамян. Възможности за подобряване на някои характеристики на електрически контакти К6.// Maшиностроене и машинознание, 2013, брой 19, стр. 94-97, ISSN 1312-8612.
 696. Захариева В., Р. Шишков, И. Дерменджиев, М. Йорданов, М. Николова. ВЛИЯНИЕ НА АРХИТЕКТУРАТА И ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПАРАМЕТРИ ВЪРХУ ТВЪРДОСТТА НА МАГНЕТРОННО ОТЛОЖЕНИ ПОКРИТИЯ.// Mашиностроение и машинознание, 2012, брой 17, стр. 53-58, ISSN 1312-8612.
 697. Захариева В., Шишков Р., Дерменджиев Ив., Йорданов М. Влияние на термичната обработка върху структурата и свойствата на многослойни покрития, отложени чрез магнетронно разпрашване върху стомана 9ХС.// сп. Машиностроене и машинознание, 2006, брой 1, стр. 87-93, ISSN 1312-8612.
 698. Захариева В., Шишков Р., Дерменджиев Ив.,Йорданов М. Влияние на термичната обработка върху структурата и свойствата на многослойни покрития, отложени чрез магнетронно разпрашване върху стомана Х12М.// сп.”Машиностроене и машинознание”, 2006, брой 1, стр. 80-86, ISSN 1312-8612.
 699. Златев П., П. Дочева, Д. Ангелов. Изследване оптичните свойства на флуид за течен абсорбер в плосък слънчев колектор.// Известия на СУ – Русе, 2002, брой 4, стр. 83-90, ISSN 1311-106Х.
 700. Иванов M., Е. Янков, Н. Тончев. Статистически анализ на данни от състав и свойства на покрития от областта на наваряването.// XII International Scientific Congress - Winter Session, Borovetc, Machines.Technologies.Materials.Proceedings, 2016, брой VOLUME 1, стр. 21-24, ISSN 1310-3946.
 701. Иванов В., Ал. Иванов, К. А. Иванов. Затиловане на резбонарязващи плашки.// "Машини, технологии, материали", 2009, брой 9, стр. 41-44
 702. Иванов В.К., К.Р.Русев, Ю.П.Младенов, Х. К. Дограмаджиян,. Метод и устройство за стружкочупене.// сп.”Машиностроене", 1979, брой кн.9
 703. Иванов И., В. Боздуганова, Т. Пенчев. Eкспериментално и симулационно изследване на нискоскоростна пластична деформация при сплескване.// Механика на машините, Т. 20 (98), 2012, брой 3, стр. 86-89, ISSN 0861-9727.
 704. Иванов Ив. В. Моделиране и изследване на греда от ламинатно стъкло с вискозноеластичнен междинен слой.// Механика на машините, 2014, брой 108, стр. 7-12, ISSN 0861-9727.
 705. Иванов, Ал. Профилиране на кръгли профилни ножове и ножове с винтова задна повърхнина, чрез използване на CAD системи.// "Машини, технологии, материали", 2010, брой 3, година IV, стр. 8-11, ISSN 1313-0226.
 706. Иванов, Ал. Ресурсоспестяващи технологии и бързо прототипиране – мост между образование, наука и промишленост.// CIO „CAD / CAM & GIS”, 2008, брой VIII, стр. 80-82
 707. Иванов, И. В. Изследване на напреженията и деформациите в ламинатни стъкла по метода на крайните елементи.// Механика на машините, 2005, брой 55, стр. 116-119, ISSN 0861-9727.
 708. Иванов, И. К., Господинов, Ц. П., Стоянова, Т. Г. Програмен комплекс за проектиране на инструментална екипировка на агрегатни машини.// НИТС "МКАИТМП", 1990, брой 1
 709. Иванов, И. К., Петров, П. И., Георгиева, Т. С. Автоматизиран избор на металорежещи инструменти със сменяеми твърдосплавни пластини за струговане.// Семинар "Автоматизация на проектирането", Варна, 1989, брой 1
 710. Иванов, И.В. Моделиране, изследване и оптимизация на ламинатно стъкло като равнинна греда.// Механика на машините, 2006, брой 65, стр. 8-13
 711. Иванов, И.В., В.Г. Витлиемов, П.А. Коев. Процедура за селекциониране на намалено множество от Парето-оптимални решения.// Механика на машините, T. 13 (55), 2005, брой 1, стр. 104-105, ISSN 0861-9727.
 712. Иванов, И.В., П.А. Коев, В.Г. Витлиемов. Оптимално проектиране на двустъпален редуктор.// Механика на машините, T. 13 (56), 2005, брой 2, стр. 42-45, ISSN 0861-9727.
 713. Иванов, К., Колев, И., Ангелов,П. Минимална дебелина на срязвания слой при механична обработка.// Нац. конф. по машиностроене и машинознание, Варна, 2012, брой 15
 714. ИВАНОВ, С. Г., СОТИРОВ, Б. Д. Определяне на радиалното биене на зъбни колела при комплексна двупрофилна проверка..// Научни трудове на Русенския университет “А. Кънчев”, серия 2, 2014, брой том 53
 715. Илиев В., К. Григорова, Д. Цанева. PDM системите и техническата подготовка на производството.// Автоматика и информатика, 2002, брой 1
 716. Илиева М., Д. Цанева, Е. Янков. Структура, микротвърдост и корозионно-защитни свойства на покрития Cr-C/Cr-N/Cr, отложени върху стомана 9ХС.// Машиностроене и машинознание, 2010, брой 3, стр. 45-48, ISSN 1312-8612.
 717. Илиева М., Д. Цанева, Р. Шишков, М. Балчева. Защитни многослойни хром-карбидни и хром-нитридни покрития, отложени чрез магнетронно разпрашване върху стомана Х12М.// Машиностроене и машинознание, 2006, брой 1, стр. 72-75, ISSN 1312-8612.
 718. Йорданов М., Д. Цанева, Пл. Петров, М. Илиева. Корозионно поведение на стомана Х18Н9Т с магнетронно отложени покрития от CrN.// Механика на машините, 2002, брой 44, стр. 83-86, ISSN 0861-9727.
 719. Йорданова С.К. ОШИБКИ ИНСТРУМЕНТАЛНЫХ БАЗОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ С ЧПУ И ИХ ВЛИЯНИИ НА ТОЧНОСТИ ОБРАБОТЫВАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (часть 1 - установление в призматических державок).// Сборник статей международной научно-практической конференции «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ НА СЛУЖБЕ СОЗИДАНИЯ И ПРОГРЕССА» , Уфа: АЭТЕРНА, 2017., 2017, брой 01.12.2017, стр. 97-103, ISSN 978-5-00109-347-3.
 720. Йорданова С.К. ОШИБКИ ИНСТРУМЕНТАЛНЫХ БАЗОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ С ЧПУ И ИХ ВЛИЯНИИ НА ТОЧНОСТИ ОБРАБОТЫВАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (часть 2 - установление в цилиндрических державок).// Сборник статей международной научно-практической конференции «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ НА СЛУЖБЕ СОЗИДАНИЯ И ПРОГРЕССА» , Уфа: АЭТЕРНА, 2017., 2017, брой 01.12.2017, стр. 103-106, ISSN 978-5-00109-347-3.
 721. Йорданова С.К. ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ДЛЯ ДВУХШПИНДЕЛЬНЫХ СТАНКОВ.// «Актуальная наука», Международный научный журнал, 2017, брой 4, стр. 20-24, ISSN 2587-9022.
 722. Калев В., П. Данев. Върху ефекта на вторична твърдост при отгряване на железни електролитни покрития.// Известия на съюза на учените Русе, 1999, брой 1, стр. 9-11
 723. Камбуров, П. Presenting the Multimedia Package ‘English for Computing’.// IATEFL ESP SIG Newsletter, 1997, No March, 1997
 724. Канев Д., В. Терзиев. Поведенческата икономика: развитие, състояние и перспективи.// Сборник: Основан през 1938 г. под ръководството на доц. д-р Ив. Стефанов (по-късно академик). Ректор на Висшето търговско училище “Д. А. Ценов” през периода е проф. д-р Д. Бъров, 2017, брой CXX, стр. 7-30, ISSN 0861-8054.
 725. Киряков Д. В., Г. Георгиев, Ч. Г. Костадинов. Работа на електрофилтър в птицевъдна ферма с подово отглеждане на птици.// Селскостопанска техника, 2012, брой 3, стр. 35-39, ISSN 0037-1718.
 726. Коев, П.А., В.Г. Витлиемов, С.Д. Антонов. Оптимизационен синтез на зъбен механизъм по векторен критерий.// Механика на машините, Т. 10 (35), 2002, брой 1, стр. 121-126, ISSN 0861-9727.
 727. Коев, П.А., В.Г. Витлиемов. Двукритериален оптимизационен кинематичен синтез на кулисен механизъм.// Механика на машините, Т. 5 (20), 1997, брой 4, стр. 30-34, ISSN 0861-9727.
 728. Коев, П.А., Й.И. Йосифов, В.Г. Витлиемов. Оптимизационен синтез на механизъм за задвижване на режещ апарат.// Известия на Съюза на учените - Русе, Сер. “Технически науки”, 2000, брой 3, стр. 79-81, ISSN 1311-106X.
 729. Колев Ат., Цв.Корийков. Метод за определяне номиналните размери на компенсационни пръстени.// Машиностроене, 1996, брой 4-5, стр. 157-159
 730. Колев, И. Математичен модел за оптимизация на режимите на рязане при свредловане.// Известия на съюза на учените - Русе, Технически науки, 1998, брой Сер. N1
 731. Колев, И. Оптимален избор на материал на режещата част на инструментите при многопреходна обработка на стругове с ЦПУ.// Сб. “Известия на Съюза на учените”– Технически науки, Русе, 2011, брой 1
 732. Колев, И., Господинов, Ц. Оптимизация на режимите на рязане при свредловане.// РАИТ ' 96, С, 1996, брой 1
 733. Колев, И., Иванов, К. Изследване влиянието на подаването върху пластично деформираната съставляваща на минималната дебелина на срязвания слой.// Нац. конф. по машиностроене и машинознание, Варна, 2012, брой 15
 734. Колев, И., Младенов, Ю. Определяне радиуса на диска при шлифоване на протяжки.// Сб. “Известия на Съюза на учените” – Технически науки, Русе, 2011, брой 1
 735. Колев, И., Христозов, Я., Маринов, М. Програмен комплекс ОRAM за оптимизация на режимите на рязане на агрегатни машини.// НМНШ, Приморско, 1985, брой 1
 736. Колева С. М.Енчев. Повишаване на ефективността при стругово обработване чрез прилагане на пробен проход с измерване на повърхнината с режещия инструмент.// Списание на ТУ София, филиал Пловдив, Фундаментални науки и приложения, 2015, брой 2, стр. 53-56, ISSN 1310-8271.
 737. Колева Св. Ив.Замфиров, М. Енчев. Метод за зъбофрезоване на цилиндрични колела с прави зъби на център МЦ032.// „Механика на машините”, 2009, брой 80, стр. 76-79, ISSN 0861-9727.
 738. Корийков Ц., Д. Тонев. Определяне на натрупаната грешка Fpr чрез редуциране броя на измерванията.// XXIII Научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2013, брой 1
 739. Корийков Цв., С. М. Стоев. Процесен подход и планиране на контролен комплекс от показатели на система за контрол на качеството на зъбни колела.// Списание СМС, 2006, брой 3
 740. Корийков Цв., С. М. Стоев. Статистически контрол на зъбни колела с таблици за решения.// Списание СМС, 2006, брой 5
 741. Корийков, Ц., Тонев, Д., Сотиров, Б. Оценка на точността на метода за определяне на натрупаната грешка чрез редуциране броя на измерванията.// Научни трудове, Русе, 2013, брой 1
 742. Корийков. Ц., Д. Тонев. Определяне на натрупаната грешка на съпката на зъбни колела чрез измерване на радиалното биене и дължината на общата нормала.// INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Габрово, 2013, брой 3, стр. 273-275, ISSN 1313-230X.
 743. Корийков. Ц., Д. Тонев. Точност на косвен метод за определяне на натрупаната грешка на стъпката на зъбни колела.// INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Габрово, 2013, брой 3, стр. 276-278, ISSN 1313-230X.
 744. Костадинов В. С., М. К. Кършаков. Относно приплъзването в точката на контакт на деформиращите ролки при обработването чрез ППД.// Първа национална конференция по Машиностроене и машинознание Варна, 2008, брой 2
 745. Костадинов В. С., М. К. Кършаков. Алгоритъм за избор на схема за прилагане на ППД при обработване на отвори.// Първа национална конференция по Машиностроене и машинознание, Варна, 2008, брой 1, стр. 70-75
 746. Костадинов В.С., В.И.Григоров, М.К.Кършаков, Г.Д.Стефанов. Песпективи за развитието на комбинираното обработване чрез повърхностно пластично деформиране.// Известия на Съюза на учените, Сливен, 2001, брой ІІІ, стр. 155-156
 747. Костадинов В.С., М. К. Кършаков, Н. А. Георгиева. Относно приложимостта на инструментите за повърхностно пластично деформиране, работещи с радиално и периодично подаване.// Сп.Машиностроене, 2006, брой 1, стр. 22-25
 748. Костадинов В.С., М.К.Кършаков, В.И.Григоров, Г.Д.Стефанов. Конструктивни условия за управление при комбинираното обработване на външни ротационни повърхнини.// Известия на Съюза на учените, т.ІІІ, Сливен, 2001, брой 3, стр. 157-159
 749. Костадинов Ч Г Ив В Пеева. Влияние сценария обслуживания технологических машин в РТМ параллельного действия.// Актуальная наука, 2017, брой 3
 750. Костадинов Ч И. Пеева. Аналитично определяне на диапазона за изменение на относителната интензивност при обслужване на машини в РТМ.// Научни известия на НТС по машиностроене, 2018, брой 3/224, стр. 125 - 129, ISSN 1310-3946.
 751. Костадинов Ч. Към алгоритъм за проектиране на роботизирани технологични модули.// Научни трудове на Русенския университет, 2015, брой 54
 752. Костадинов Ч. Анализ на производителността на РТМ.// Научни трудове на Русенския университет, 2015, брой 54
 753. Костадинов Ч. Г., М. С. Пенчев. Точност и повторяемост при позициониране на промишлен робот РЕМ-10-02.// Известия на Съюза на учените - Русе, 1998, брой 1
 754. Куюмджиев Х., Н. Георгиев. Числено моделиране на напрегнатото и деформирано състояние при изпитване на материали на релаксация на напреженията при огъване.// Механика на машините, 2004, брой 51, стр. 96-99, ISSN 0861-9727.
 755. Кънев М., В.Узунова, Р.Шишков. Подобряване трайността на тангенциални плашки чрез дифузионно хромиране.// Машиностроене, 1977, брой 9, стр. с.383-385
 756. Кънев М., П.Етърска, Р.Шишков. Морфология на покрития, получавани чрез изпаряване и кондензация на метали във вакуум.// Сб. Материалознание и технология, 1980, брой 9.С.,БАН, стр. с.171-177
 757. Кънев М., Р.Шишков, Ал.Скосарев,. Структурообразуване при хромиране на въглеродни стомани във вакуум.// Машиностроене, 1979, брой София, №9, стр. с.145
 758. Кършаков М. К., В. И. Григоров. Относно условията за синхронизация между режещия и деформиращия модули при комбинираното обработване на отвори.// сп. „Машиностроене и машинознание”, Варна, 2009, брой 1
 759. Кършаков М. К., Г. Д. Стефанов, Н. А. Георгиева. Относно обработването на цилиндрови отвори на ДВГ в ремонтни условия.// Сп.Механика на машините, ТУ-Варна, 2004, брой 3, стр. 49-52
 760. Кършаков М., Г. Стефанов, П. Казаков, М.Димитров. Методи за почистване на “мокри” цилиндрови втулки.// Сп. Механизация на земеделието, 1998, брой 6-7, стр. 10-11
 761. Кършаков М.К., Н.А.Георгиева, П.П.Петров. Изследване на силите на рязане при струговане с кръгли пластини.// Сп.”Машиностроене и машинознание”, год.ІІІ Варна, 2008, брой 1, стр. 35-38, ISSN 1312-8612.
 762. Кършаков М.К., В.И.Григоров. Моделиране разпространението на пластичните деформации при обработване чрез ППД.// Сп.Машиностроене, 1994, брой 2
 763. Кършаков М.К., В.И.Григоров, С.И.Савов, М.К.Маринова, В.В.Василев. Моделиране на контактното взаимодействие на триещите се повърхнини, обработени чрез ППД.// Сп.Машиностроене, 1997, брой 7-8, стр. 124-126
 764. Кършаков М.К., В.С.Костадинов, Н.Георгиева. Инструмент за комбинирано обработване на хидравлични цилиндри.// Сп.Механика на машините, ТУ-Варна, 2005, брой 1, стр. 143-146
 765. Кършаков М.К., Г.Д. Стефанов. Възстановяване на цилиндрови втулки чрез ППД.// п. Механизация на земеделието, 1998, брой 6-7, стр. 7-10
 766. Кършаков М.К., Н.Георгиева. Динамика на подвижен двуножов блок при разстъргване на отвори.// сп.Машиностроене, 2006, брой 1, стр. 26-29
 767. Кършаков М.К., Н.Георгиева. Изследване микротвърдостта на повърхностния слой метал на хидроцилиндри, обработени с комбинирани инструменти.// Сп.Механика на машините, ТУ-Варна, 2005, брой 6, стр. 77-81
 768. Кършаков М.К., Н.Георгиева, С.Костадинов. Инструмент за комбинирано обработване на отвори.// сп. Механика на машините, ТУ-Варна, 2005, брой 6, стр. 86-89
 769. Кършаков, М. К. Кинематично поведение на подвижен двуножов блок за разстъргване при врязване на пластини с прави и кръгли режещи ръбове.// сп. Машиностроене и машинознание Варна, 2009, брой 1
 770. Кършаков, М. К. Относно напрегнатото състояние на тръбни заготовки при обработване чрез ППД.// сп. „Машиностроене и машинознание”, Варна, 2009, брой 2
 771. Кършаков, М. К. Особености при струговане с малки установъчни ъгли и голямо подаване.// сп. „Машиностроене и машинознание”, Варна, 2009, брой 3
 772. Кършаков, М.К., В.И. Григоров. Относно условията за синхронизация между режещия и деформиращия модули при комбинираното обработване на отвори..// Сп. Машиностроене и машинознание, ТУ-Варна, 2010, брой 1, стр. 74-76, ISSN 1312-8612.
 773. Луканов, И.А., В.Г. Витлиемов, И.В. Иванов. Динамика на вибробот.// Научни трудове на Русенския университет, Т. 54, 2015, брой Сер. 2, стр. 29-37, ISSN 1311-3321.
 774. М. Фъртунова, Н. Станчева, Д. Станчев. Необходимост от национални стандарти за качеството на обучение във висшите училища.// “Управление и устойчиво развитие”, 2007, брой 18, стр. 284 – 287, ISSN ISSN 1311 – 4506.
 775. Минев Е., Е. Янков, Р. Минев. Влияние на технологичните параметри на REPRAP 3D принтер върху точността и граповостта на получаваните модели.// XXII International Scientific Technical Conference FOUNDRY 2015, Pleven, 2015, брой 12, стр. 29÷32, ISSN 1310-3946.
 776. Минев Е., Е. Янков, Р. Минев. Изработване и изгаряне на модели за леене по стопяеми модели от PLA чрез REPRAP 3D принтер.// XXII International Scientific Technical Conference FOUNDRY 2015, Pleven, 2015, брой 12, стр. 33÷36, ISSN 1310-3946.
 777. Минев, Р., Б. Сотиров, В. Терзив, К.Иванов. ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА СЪВРЕМЕННИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ.// KNOWLEDGE International journal scietific papers, 2016, брой Vol 13.1, стр. 105-111, ISSN 1857-92. (с импакт фактор: 1.023 /2015, http ;//globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal)
 778. Минков,Д.П, П.Д.Партинов, С. Г. Стоянов. Един механо-математичен модел на машино-тракторен агрегат със сеялка за окопни култури.// Механика на машините, 1993, брой т. 1, (3), стр. 65-68
 779. Минков,Д.П, С.Г.Стоянов, С.Х.Ганев, Й.Й.Йосифов, Ю.П.Адлер. Исследование динамики посевных агрегатов с использованием метода Тагути.// Надежность и контроль качества серия “Статистические методы”, 1992, брой 10, стр. 42-52
 780. Минков,Д.П., П.Д.Партинов, С. Г. Стоянов. Върху динамиката на един тип машино-тракторен сеитбен агрегат.// Механика на машините, 1994, брой т. 2, (7), стр. 29-33
 781. Минков,Д.П., С.Г.Стоянов. Механо-математичен модел за изучаване на динамиката на сеитбени агрегати при случайни въздействия.// Селскостопанска техника, 1989, брой 7, стр. 66-75
 782. Младен Петров. Съставяне на бюджета на неопределеност при измерване с уред за комплексна двупрофилна проверка на зъбни колела.// НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2012, том 51, серия 2, 2012, брой 51-2
 783. Младен Петров. Конкурентно сравняване на качеството на методи за комплексен двупрофилен контрол със и без еталонно колело.// НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2012, том 51, серия 2, 2012, брой 51-2
 784. Младен Петров, Бранко Сотиров. Изследване на метод за комплексен двупрофилен контрол без еталонно зъбно колело.// НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2012, том 51, серия 2, 2012, брой 51, стр. 2
 785. Младенов Ю., И. Иванов, Й. Младенова. Определяне профила на страните на шлицевия вал при нарязване с червячна фреза.// сп. Машиностроене, 1988, брой кн.11
 786. Младенов, Ю. Нови методи и инструменти за нарязване на цилиндрични зъбни колела.// МАШИНОСТРОЕНЕ & електротехника, 2005, брой №12
 787. Младенов, Ю. А. Иванов. Инструменти за еднопроходно пробиване в плътен материал на светли отвори с голям диаметър.// сп.”Машиностроене”, 1993, брой кн.3
 788. Младенов, Ю. П., Иванов, И. К., Младенова, Й. И. Определяне профила на страните на шлицевия вал при нарязване на червячна фреза.// Сп. Машиностроене, кн. 11, 1988, брой 1
 789. Младенов, Юлиян. Повишаване на производителността при зъбонарязване на цилиндрични зъбни колела – част І.// сп.”Известия на СУ – Русе”, серия „Технически науки”, 2000, брой №3
 790. Младенов, Юлиян. Повишаване на производителността при зъбонарязване на цилиндрични зъбни колела – част ІІ,.// сп.”Известия на СУ – Русе”, серия „Технически науки”, 2000, брой №3
 791. Младенов, Юлиян. Профилиране на дискови фрези за нарязване на цилиндрични зъбни колела.// сп.”Известия на СУ – Русе”, серия „Технически науки”, 2000, брой №3
 792. Младенов, Юлиян. Профилиране на червячни фрези за изработване на зъбно-ремъчни шайби.// сп. Машиностроене, 1991, брой кн.2
 793. Н. Станчева, Д. Станчев. Качеството на висшето образование – проблеми и решения.// “Управление и устойчиво развитие”, 2005, брой 13, стр. 342-345, ISSN 1311 -3321.
 794. Недева М., Дочев Д., Димитров E. Метод за вземане на газова проба от нагрятя вакуумна пещ.// Изв. на Съюза на учените, Русе, Серия 1 „Технически науки, 2004, брой 5, стр. 22 – 24
 795. Ненов Г., Ив. Замфиров, М.Енчев. Изследване на система за автоматично размерно настройване на струг с ЦПУ.// „Машиностроене и машинознание”, 2008, брой 4, стр. 31-34, ISSN 1312-8612.
 796. Ненов, Г. Адаптивна система за стабилизиране на натоварването и контрол на инструмента.// “Известия на Съюза на учените”, серия “Технически науки”, 2002, брой 1
 797. Николов Г., Г. Рашев, Ц. Георгиев, В.Тодоров. Сиви чугуни – възход без падение. Ретроспекция и перспективи.// „Машини, технологии, материали”, 2008, брой 2-3, стр. 15-19, ISSN 1313-0226.
 798. Николов Г., Ц.Георгиев. Изработване на леярски форми.// Научни известия на Научно-техническия съюз по машиностроене, 2013, брой 1 (138), стр. 2-4, ISSN 1310-3946.
 799. Николов Д., М. Николова, Пл. Данев, Ив. Дермеджиев. Нов поглед върху термичното обработване на инструментални стомани преди и след азотиране и оксикарбонитриране.// Машиностроене и машинознание, 2014, брой книга 2, 21, стр. 15-18, ISSN 1312-8612.
 800. Николов Д., Николова М. Структура и някои свойства на твърдофазно борирани с феробор инструментални стомани.// Mашиностроение и машинознание 15, год.VII, 2012, брой книга 1,, стр. стр. 39-45, ISSN 1312-8612.
 801. Николов Д.Г., М.Ц. Трифонов, А.И. Букев. О моделировании тепловых источников при дуговой сварке.// Сварочное производство, 1987, брой 6, стр. 34 - 36, ISSN -.
 802. Николов Д.Г., С.Х. Христов, Б.Р. Матеев ,М.Ц. Трифонов, П.С. Петров. Електродъгово заваряване на взривно плакиран биметал 08Х18Н10Т+20К.// Заваряване, 1982, брой 1, стр. 19 - 22, ISSN -.
 803. Николов Д.Г., С.Х. Христов, М.Ц. Трифонов, П.С. Петров. Относно грапавостта на повърхнините при плазмено рязане на взривно плакирани биметали.// Заваряване, 1978, брой 4, стр. 14 - 19, ISSN -.
 804. Николов, Г., Ц. Георгиев, Г. Рашев, Р. Георгиев. Надеждността на технологичния процес и технологичната дисциплина - предпоставка за високо качество и производителност.// Международно виртуално списание „Машини, технологии, материали”, 2012, брой 3, стр. 3-7, ISSN 1313-0226.
 805. Николова М. Влияние на налягането върху структурата на формираните зони при вакуумно окикарбонитриране.// Maшиностроене и машинознание, 2014, брой Книга 2, 21, стр. 19-23, ISSN 1312-8612.
 806. Николова М., В. Захариева, П. Данев, И. Дерменджиев. НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ НА PVD-ОБРАБОТЕНА И ВАКУУМНО ОКСИ-КАРБОНИТРИРАНА ИНСТРУMЕНТАЛНА СТОМАНА.// Mашиностроение и машинознание, 2012, брой 17, стр. 47-52, ISSN 1312-8612.
 807. Николова М., Господинов Д. Оксикарбонитриране при понижено налягане на галванично и металургично желязо.// Mашиностроение и машинознание 14, год.VI, 2011, брой 2, стр. 66-71, ISSN 1312-8612.
 808. Николова, М. Влияние на структурата и вида на подложката при вакуумно оксикарбонитриране върху формирането и морфологията на нитридните фази.// Mашиностроение и машинознание 15, год.VII;, 2012, брой книга 1,, стр. стр. 33 – 39, ISSN 1312-8612.
 809. П.Петров, В.Григоров, М.Кършаков. Относно коравината на подвижен двуножов блок с осово разместени режещи пластини..// Innovations in discrete productions, 2014, брой 1, стр. 32-35, ISSN 1314-8907.
 810. П.Петров, М.Кършаков. Възможности за повишаване на производителността при комбинирано обработване на отвори чрез рязане и повърхностно пластично деформиране.// Научни трудове, РУ „А.Кънчев“, Русе., 2014, брой 53, ISSN 1311-3321.
 811. Павел ПЕТРОВ,Г.ГЕОРГИЕВ,Н.ГЕОРГИЕВА,М.КЪРШАКОВ. ИНСТРУМЕНТ ЗА КОМБИНИРАНО ОБРАБОТВАНЕ ОТВОРИТЕ НА ХИДРАВЛИЧНИ ЦИЛИНДРИ ЧРЕЗ РАЗСТЪРГВАНЕ И ППД.// Машиностроене и Машинознание, 2018, брой 1
 812. Партинов,П.Д., Д.П.Минков, С. Г. Стоянов. Проблеми на динамиката на машино-тракторен почвообработващ агрегат.// Механика на машините, 1994, брой т. 2, (6), стр. 49-53
 813. Партинов,П.Д., Д.П.Минков, С. Г. Стоянов. Механо-математично моделиране на движението на почвообработващ агрегат.// Механика на машините, 1993, брой т. 1, (3), стр. 71-75
 814. Партинов,П.Д., С. Г. Стоянов. Относно влиянието на страничното деформиране на гумите върху движението на колесен трактор.// Механика на машините, 1993, брой т.1 (1), стр. 74-77
 815. Пеева И В Витлиемов В Д. Пассивно-активно относительное ориентирование в условиях автоматической сборки.// Сборка в машиностроении, приборостроении, 2009, брой 6, стр. 23-26
 816. Пеева И. В., М. С. Пенчев. Геометрични условия за автоматично сглобяване на съединения „вал-втулка” с гофрирани елементи.// Машиностроене, София, 1998, брой 3 – 4, стр. 22 - 25
 817. Пеева И. Ч. Костадинов. Особености при избор на оборудване за обследване на обекти.// Научни известия на НТС по машиностроене, 2018, брой 3/224, стр. 170 - 174, ISSN 1310-3946.
 818. Пеева И., В. Витлиемов. Пассивно-активное относительное ориентированиев условиях автоматической сборки.// Известия МГТУ „МАМИ” - Москва, 2008, брой 2(6), стр. 309-314
 819. Пеева И.В.,М.С.Пенчев. Проектиране на цилиндрични съединения за предаване на въртящ момент чрез еластични елементи.// Машиностроене, София, 1998, брой 1 – 2, стр. 17 - 20
 820. Пеева, И. В. Предпоставки за автоматизирано сглобяване на съединения „Вал-втулка” с междинни еластични елементи..// Научни известия на НТС по машиностроене, VII ННТК с междун. участие „Автоматизация на дискретното производство”, 1996, брой год.III, бр., стр. 94 – 98
 821. Пенчев М.С., И.В. Пеева. Вероятностен модел на система за контрол при автоматизирано поточно сглобяване.// Научни известия на НТС по машиностроене, 1995, брой 6, стр. 80 - 87
 822. Пенчев М.С., И.В.Пеева .- В сб. ’95, София, , стр.: . Изследване на ефективността на вибрационно захранващо устройство с променлива еластичност на ресорите.// Автоматика и информатика, 1995, брой 5, стр. 397 - 400
 823. Пенчев, М.С. Аналитичен метод за кинематичен анализ на роторни манипулатори.// Сп. Машиностроене, 1998, брой 4
 824. Пенчев, М.С. Вибрационно устройство за нанасяне на прахообразен материал.// Сп. Известия на Съюза на учените- Русе, 1998, брой 1
 825. Пенчев, М.С. Синтез на предавателен механизъм на роторен манипулатор.// Сп. Машиностроене, 1998, брой 5
 826. Пенчев, М.С. Анализ на параметрите на промишления робот при проектиране на монтажни модули.// Научни известия на НТС по машиностроене, год. IV, 1997, брой 11 (20)
 827. Пенчев, М.С. Критерии за ефективност на роботизирани модули в задачите за анализ и проектиране.// Научни известия на НТС по машиностроене, год. IV, 1997, брой 8, стр. 190 - 195
 828. Пенчев, М.С. Общ алгоритъм за проектиране на роботизирани технологични модули по зададен технологичен процес.// Научни известия на НТС по машиностроене, год. IV, 1997, брой 8, стр. 172 -176
 829. Пенчев, М.С. Вероятностно моделиране и оценки за ефективността при роботизирани технологични модули.// Научни известия на НТС по машиностроене, год. III, 1996, брой 7, стр. 81 - 86
 830. Пенчев, М.С. Характеристики сборочного процесса и автоматизированной линии при разборке бракованных изделий.// Средства технологического оснащения механосборочного производства. Москва, ЦРДЗ, 1992, брой 11, стр. 62 - 69
 831. Петров Мл. И, Пл. Минкова. WEB БАЗИРАНА ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗА МАРКЕТИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКТИТЕ ЧРЕЗ QFD-МЕТОД.// Научни трудове РУ, 2003, брой 1
 832. Петров Мл. И, Пл. Минкова,К. Караджов. ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗА ТЕСТОВА ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯ(РАЗРАБОТЕНА НА БАЗАТА НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ПЛАНОВЕ ЗА ПРИЕМАТЕЛЕН КОНТРОЛ - БДС 4315 – 81,.// Научни трудове РУ, 2002, брой 1
 833. Петров Мл. И., Сотиров Бр.Д., Тошков Т.Г. СРЕДСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ В СУК.// 4-ТИ НАЦ. СИМПОЗИУМ МЕТРОЛОГИЯ 94, 1994, брой 1
 834. Петров Пл., Р. Русев, Д. Цанева, М. Илиева, М. Йорданов. Нови възможности за повишаване на корозионната устойчивост на желязото след газово карбонитриране в среда от амоняк и въглероден двуокис по метода CARBONIT.// Известия на съюза на учените – Варна, 2006, брой 2'2003, 1'20, стр. 11-19, ISSN 1310-5833.
 835. Петров, Мл. И. Оптимизирание на технически параметри на конструкцията на средства за измерване чрез планиран експеримент (Методология на Тагучи).// Научни трудове РУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", 2004, брой 1
 836. Петров, В., Р. Иванов, Д. Иванова, Н. Станчева. Многофакторно изследване на механичните загуби на празен ход в тракторна трансмисия.// Известия на съюза на учените - Русе, серия Технически науки, 2013, брой X, стр. 74-78, ISSN 1311-106X.
 837. Петров, В.Н., Г.К.Габровски. Изграждане на многокритериална оценъчна система за експлоатационните свойства на автомобилен влекач с полуремарке.// Механика на машините, т. 11(46), 2003, брой 2, стр. 87-90, ISSN 0861-9727.
 838. Петров, В.Н., Г.К.Габровски. Влияние на линейната несиметричност в дължините на ресорите на балансирното окачване върху експлоатационните свойства на тежкотоварно автомобилно полуремарке.// Механика на машините, т. 2(7), 1994, брой 3, стр. 47-52, ISSN 0861-9727.
 839. Петров, Мл. И. Изследване чрез симулационен експеримент на метод за комплексен двупрофилен контрол без еталонно зъбно колело.// Научни трудове РУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", 2011, брой 2
 840. Петров, Мл. И. Оптимизиране на технически показатели чрез QFD метод.// Научни трудове РУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", 2004, брой 1
 841. Петров, Мл. И. МЕТОДИКА ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА ИЗМЕРВАТЕЛНИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ ЗА КОНТРОЛ НА СЛЯГАНИЯ НА ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ.// Научни трудове РУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", 2002, брой 1
 842. Петров, Мл. И. СТЕНД ЗА ПРОВЕРКА НА СИСТЕМАТА ТАКСИМЕТРОВ АПАРАТ-АВТОМОБИЛ.// Созопол, МЕТРОЛОГИЯ 95, 1995, брой 1
 843. Петров, Мл. И. МЕТОД ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА МЕТОДИЧНАТА ГРЕШКА ПРИ ИЗМЕРВАНЕ НА НЕПРЕКЪСНАТИ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ, ГОДИНА.// 4-ТИ НАЦИОНАЛЕН СИМПОЗИУМ МЕТРОЛОГИЯ 93, 1993, брой 1
 844. Петров, Мл. И. МЕТОД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЯТА ВЪВ ФОРМАТА НАНЕПРЕКЪСНАТИ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ.// 4-ТИ НАЦИОНАЛЕН СИМПОЗИУМ МЕТРОЛОГИЯ 93, 1993, брой 1
 845. Петров, Мл. И. Метод за компенсиране на методичната грешка при измерване на непрекъснати цилиндрични повърхнини.// 4-ти национален симпозиум Метрология 93, 1993, брой 1
 846. Полихронов, Г., Д. Атанасов, И. Кралов, В. Витлиемов, С. Стоянов. Зависимост на собствените честоти на оребрени квадратни мембрани от размерите на реброто. Част I.// Механика на машините, T. 15 (68), 2007, брой 2, стр. 62-65, ISSN 0861-9727.
 847. Полихронов, Г., Д. Атанасов, И. Кралов, В. Витлиемов, С. Стоянов. Зависимост на собствените честоти на оребрени квадратни мембрани от размерите на реброто. Част II.// Механика на машините, T. 15 (68), 2007, брой 2, стр. 66-69, ISSN 0861-9727.
 848. Първанов С., СОТИРОВ, Бр. , Сакакушев, Б. Приложения на визуалното оценяване на машиностроителни изделия..// Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев”, том 45, 2006, брой серия 2.1, стр. 104 - 109, ISSN 1311 – 3322.
 849. Р. Шишков, Ив. Дерменджиев, М. Пеев. Термично обработване на покрития от (Ti,Me)N, отложени чрез магнетронно разпрашване във вакуумна пещ при високи температури.// Изв. на СУ -Русе, 2002, брой №4, стр. стр.4-11
 850. Р. Шишков, М. Йорданов. Получаване на хром-нитридни покрития чрез разпрашване на синтерована мишена във вакуумна пещ,.// BulKTоMM, Изд.ТУ-ВАРНА, 2002, брой МM №44Книга , стр. стр.91-94
 851. Р.Русев, Ст.Стоянов, Р.Иванов. Моделиране на динамичните процеси в навесен агрегат при случайни въздействия.I. Динамичен модел.// Механика на машините, 2006, брой 14 (65), стр. 89-92, ISSN 0861-9727.
 852. Радев Р., В. Гагов, Д. Господинов, Е. Янков, М. Станоева. Деформационно поведение на ултрадребнозърнести алуминиеви сплави.// Машиностроене и машинознание, 2012, брой 15, ISSN 1312-8612.
 853. Радев Р., В. Гагов, Е. Янков, Д. Господинов. Моделиране на пластичното течене на ултрадребнозърнести алуминиеви сплави.// Машиностроене и машинознание, 2012, брой 17, стр. 14-17, ISSN 1312-8612.
 854. Радев, Р. Някои нови възможности за проектиране на предварителни преходи при горещо щамповане.// Известия на Съюза на учените - Русе, Серия 1 "Технически науки", 2000, брой 3, стр. 20-22, ISSN 1311-106X.
 855. Русев Р., С. Стоянов, Р. Иванов. Изследване влиянието на геометрията на навесната система върху динамичните характеристики на почвообработващ агрегат.// Селскостопанска техника, 2006, брой №1, стр. 3-9, ISSN 0037-1718.
 856. Руско ШИШКОВ, Ваня ЗАХАРИЕВА,Милко ЙОРДАНОВ. „ПОСЛОЙНА“ ТВЪРДОСТ НА МНОГОСЛОЙНИ ПОКРИТИЯ, МАГНЕТРОННО ОТЛОЖЕНИ ВЪРХУ СТОМАНА Х12M.// Maшиностроене и машинознание, 2013, брой 19, стр. 98-101, ISSN ISSN 1312-8612.
 857. Сакакушев Б. Б., Г. К. Георгиев, И. С. Железаров. Первые шаги для построения бюджета неопределености при фотограмметрических измерениях в машиностроении.// Information Processing Systems, 2015, брой 2, стр. 54-57, ISSN ISSN 1681-7710.
 858. Сакакушев Б., А. Атанасов. Оптимизиране и измерване на качествените параметри на прибор за безшумна стрелба за спортно и ловно нарезно оръжие..// Сб. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, 2004, брой том 41, стр. 151 - 155, ISSN 1311 – 3321.
 859. Сакакушев Б., А. Атанасов. Прибор за безшумна стрелба за спортно и ловно нарезно оръжие..// Сб. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, 2002, брой том 39, стр. 154 - 158, ISSN 1311 – 3321.
 860. Сакакушев Б., В. Григоров, М. Кършаков. Експериментално изследване на метрологичните характеристики на преносим уред за измерване на грапавост..// Сп. Известия на Съюза на учените - Русе, серия 1 „Технически науки”, 2004, брой том 5, стр. 46 - 49, ISSN 1311 – 106X..
 861. Сакакушев Б., В. Григоров, Т. Тодоров. Коефициент на трансформация и анализ на грешката на измерване по фотограметричния метод в машиностроенето..// Сп. „Известия на Съюза на учените – Русе”, 1/2011г. серия “Технически науки”, 2011, брой 5, ISSN 1311-106X.
 862. Сакакушев Б., М. Кършаков, В. Григоров. Експериментално изследване на силовото и трибомеханичното взаимодействие в системата инструмент-заготовка при инструментите за ППД с радиално подаване..// Сп.Известия на съюза на учените –Русе,серия “Технически науки”, 2000, брой 3, стр. 54 - 58, ISSN 1311-106X.
 863. Сакакушев Б., М. Кършаков, Т. Тодоров. Приложение на фотограметричния метод за измерване в машиностроенето..// Сп. „Известия на Съюза на учените – Русе”, серия “Технически науки”, 2009, брой 5, стр. 20 - 24, ISSN 1311-106X.
 864. Сакакушев Б., М. Петров. Качествените характеристики на различни системи за реализиране на 3D звук..// Сб. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, 2004, брой том 41, стр. 156 - 160, ISSN 1311 – 3321..
 865. Сакакушев Б., М. Петров. Технологични проблеми при разработването на холографски прицелен уред за спортно оръжие..// Сб. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, 2002, брой том 39, стр. 81 - 85, ISSN 1311 – 3321..
 866. Сакакушев Б., М.Петров, Д. Тонев, Ц. Георгиев. Поляризационно-оптичен метод за измерване на якостните свойства на твърди тела.// Научни трудове, РУ „А. Кънчев”, Международна конференция AMTECH, серия 2, 2005, брой 44
 867. Сакакушев Б., С. Стоев. Възможности за определяне и намаляване на грешките при измерване на грапавост по контактния метод..// Journal of the technical university at Plovdiv “Fundamental scinces and applications”, 2007, брой том 14, стр. 185 - 190
 868. Сакакушев Б., С. Стоев, С. Първанов. Анализ на метода за измерване координатите на точки от повърхнина при използване на калибрована стереоснимка..// Journal of the technical university at Plovdiv “Fundamental scinces and applications”, 2007, брой том 14, стр. 191 - 194
 869. Сакакушев Б., СОТИРОВ, Б., Първанов, С. Органолептично оценяване на точни отвори с малък диаметър и голяма дължина..// XVI Научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване 2006”, Созопол, 2006, брой 16, стр. 211 - 215, ISSN 954 – 33.
 870. Сакакушев Б., Т. Тодоров. Возможность определения расстояния объекта с помощью стереофотограметрии.// Международной научной конференции - Теоретические и практические аспекты развития современной науки, VI международной научно-практической конференции, Москва, 26.12.2012г., 2013, брой 6, стр. 111 - 116, ISSN ISBN 978-5-91891-.
 871. Сакакушев Б., Т. Тодоров. Анализ и измерване на шумовата емисия на охлаждащите вентилатори в съвременната компютърна техника..// Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев”, 2006, брой том 45, сери, стр. 95 - 99, ISSN 1311 – 3322.
 872. Сакакушев Б., Т. Тодоров, Г. Стефанов. Стереофотограметричен метод за измерване на деформации на машиностроителни констрикции..// Сп. „Известия на Съюза на учените – Русе”, серия “Технически науки”, 2009, брой 5, стр. 17 - 20, ISSN 1311-106X.
 873. Сакакушев, Б. Основни показатели на калиброваната стереоснимка и приложението и във фотограметричните измервания на реални машиностроителни обекти..// XVIII Научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване 2008”, Созопол, 2008, брой 18, стр. 410 - 413, ISSN 978 – 954 - .
 874. Сакакушев, Б. Относно дифракционната грешка при измерване интензитета на звука. , 2006г., стр.237 - 241..// XVI Научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване 2006”, Созопол, 2006, брой 16, стр. 237 - 241, ISSN 10: 954 – 33.
 875. Сакакушев, Б. Към теорията на измерването на динамичния вискозитет по вибрационния метод..// XV Научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване 2005”, Созопол, 2005, брой 15, стр. 160 - 163, ISSN 954 – 334 – .
 876. Сакакушев, Б. Преносим уред за измерване на грапавост в производствени условия..// Сб. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, 2003, брой том 40, стр. 135 - 138, ISSN 1311 – 3321.
 877. Сакакушев, Б. Методика за конструиране на инструменти за ППД с еднократно радиално подаване за обработване на отвори с малки диаметри. , 2001г.стр 58-61..// Сб. научни трудове на РУ”А. Кънчев” Русе, 2001, брой 4, стр. 58 - 61, ISSN 1311-3321..
 878. Светлин Първанов. Определяне на вида стомана и оценяване на грапавост чрез визуален и тактилен органолептични методи.// Метрология и метрологично осигуряване, 2007, брой 180, стр. 248-252, ISSN 978 – 954 – 334 –.
 879. Серафимов, К., Д. Господинов, А. Иванова. Софтуерна среда за определяне и оценяване на охлаждащата способност на среди за закаляване.// Машиностроене и Машинознание, 2011, брой 2, стр. 38-41, ISSN 1312-8612.
 880. Славянова, Л. Анализ на речевите етикетни единици за поднасяне на съболезнования в английския и българския език.// Електронно списание LiterNet, 2017, брой 4 (209), ISSN 1312-2282.
 881. Славянова, Л. Емоционалност и емотивност в комуникацията на български и английски език.// Арнаудов сборник, 2014, брой 8, стр. 323-333, ISSN 978-619-7058.
 882. Славянова, Л. Културната картина на света в съзнанието на англоезичната езикова личност от началото на 21 век, изразена в концепта Beauty..// Сборник в чест на 70- годишнината на доц. д-р Люба Стоичкова, 2018, брой 1
 883. Славянова, Л. Ролята и мястото на речевия етикет в междукултурното общуване.// Електронно списание LiterNet, 2017, брой № 3 (208), ISSN 1312-2282.
 884. Славянова, Л. Ценностен компонент на концепта Beauty в англоезичната художествена литература oт началото на 21 век.// Арнаудов сборник, 2017, брой 10
 885. СОТИРОВ Б. Д., Иванов, С. Г., Тонев, Д. Хр. Развитие и перспективи на контрола и измерванията на зъбни колела и предавки.// XXIV Национален научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване”, Сборник доклади,, 2014, брой 1, стр. 486-493., ISSN 1313-9126.
 886. Сотиров Б., Б. Сакакушев, Д. Тонев, Ц. Георгиев. За обучението по метрология за инженери.// сп. „Стандартизация, метрология, сертификация”, 2006, брой 12, стр. 25-29, ISSN 1310-0831.
 887. Сотиров Б., Д. Тонев. Изследване и определяне на необходимата дълбочина на контактното петно преди обработване чрез вибрационно повърхностно пластично деформиране.// XV Научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2005, брой 15
 888. Сотиров Б., М. Петров, Д. Тонев. Измерване на отклонението от кръглост с помощта на биенемер.// XX Научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2010, брой 1
 889. СОТИРОВ, Б. Особености на проектирането на еталонни зъбни колела.// Научни трудове на Русенския университет “А. Кънчев”, , серия 2 Механика и машиностроителни технологии, 2014, брой том 53
 890. СОТИРОВ, Б. Особености на нормирането, контрола и измерването на зъбни колела и предавки.// Стандартизация, Метрология, Сертификация, 2010, брой N9, стр. 14-18, ISSN 1310-0831.
 891. Сотиров, Б., Сакакушев, Б., Корийков, Цв., Георгиев, Цв., Жел, Ж. Ф, Попеску, Г. «Мениджмънт на качеството и метрология» - специалност от европейското образователно пространство.// Стандартизация, Метрология, Сертификация, 2010, брой I, стр. 25-28, ISSN 1310-0831.
 892. Сотиров, Б., Сакакушев, Б., Тонев, Д., Георгиев, Цв. За обучението по метрология за инженери..// Стандартизация, Метрология, Сертификация, 2006, брой 12, стр. 25-29, ISSN 1310-0831.
 893. СОТИРОВ, Б., Тонев, Д., Евтимова, В. Изследване на неопределеността на средния диаметър на външни резби по метода на трите телчета.// XVII Национален научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване 2007”, Сборник доклади, 2007, брой 1, стр. 243-247, ISSN 978-954-334-061-3.
 894. Сотиров, Б.С., С.Г.Иванов, Б.Б. Сакакушев. ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН МЕТОД НА ИЗМЕРВАНЕ, ОСНОВАН НА КЛАСИЧЕСКАТА ДВУПРОФИЛНА ПРОВЕРКА НА ЦИЛИНДРИЧНИ ЗЪБНИ КОЛЕЛА С ПРАВИ ЗЪБИ.// KNOWLEDGE International journal scientific papers, 2016, брой Vol 13.1, стр. 355-356, ISSN ISSN 1857-92. (с импакт фактор: 1.023 /2015, httl://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/)
 895. Станков Н., Ал. Иванов, И. Драганов. Изследване на напрегнато-деформираното състояние на комбиниран инструмент за обработване на резбови отоври.// "Машини, технологии, материали", 2010, брой 6, г. IV, стр. 60-62, ISSN 1313-0226.
 896. Станков Н., Ал. Иванов, И. Драганов. Изследване на напрегнато-деформираното състояние на комбинирани инструменти за обработване на резбови отвори.// Списание „Машини, технологии, материали”, година IV, 2010, брой 6, стр. 60-62, ISSN 1313-0226.
 897. Станков Н., Ал. Иванов, Н. Денев, Р. Милков. Разработване на технология и приспособления за сглобяване на шест секционна кранова стрела.// XIII International Scientific Congress – Summer Session, “Machines. Technologies. Materials”, Section “Machines” and Section “Industrial Design Engineering & Ergonomics, Varna, Bulgaria, 2016, брой 3, стр. 14-17, ISSN 1310-3946.
 898. Станоева М. Някои възможности за получаване на ултрадребнозърнести метални листови материали.// Машиностроене и машинознание, 2015, брой 23, стр. 24-27, ISSN ISSN 1312-8612.
 899. Станоева, М., Радев, Р. Сравнителен анализ на методи за избор на материал.// Машиностроенне и машинознание, 2010, брой 12, стр. 41-44, ISSN 1312-8612.
 900. Станчев Д., М. Морие, А. Атанасов, Н. Станчева. Относно сцепно-теглителните свойства на колесните трактори.// “Селскостопанска техника”, 1994, брой 8, стр. 34-36
 901. Станчев Д., М. Морие, А. Атанасов, Н. Станчева. Експериментално изследване на фактора на сцепление на задвижващите колела на трактора.// "Селскостопанска техника", 1994, брой 1, стр. 16-20
 902. Станчев Д., Н. Куе, Н. Станчева, М. Морие, А. Атанасов. Екпериментален трактор за изследване на фактора на сцепление.// "Селскостопанска техника", 1993, брой 8, стр. 21-24
 903. Станчев Д., Х. Авакян, А. Смрикаров, Н. Станчева. Обосноваване параметрите на първичните преобразователи на микропроцесорни системи за изследване на мотокари.// Машиностроене, 1991, брой 12, стр. 425-427
 904. Станчев Т., Б. Сакакушев. Апробация на фотограметричния метод за измерване в машиностроенето..// Сп. „Известия на Съюза на учените – Русе”, 1/2011г. серия “Технически науки”, 2011, брой 5, ISSN 1311-106X.
 905. Станчев Т., Б. Сакакушев. Една възможност за повишаване на точността при измерване на активна мощност в товари с нисък фактор на мощността..// Сп. „Известия на Съюза на учените – Русе”, 1/2011г. серия “Технически науки”, 2011, брой 5, ISSN 1311-106X.
 906. Станчев,Д., Х.Авакян, А.Смрикаров, Н.Станчева. Обосноваване параметрите на първичните преобразуватели на микропроцесорни системи за изследване на мотокари.// Машиностроене, 1991, брой 12
 907. Станчева Н., В. Петров. Интелигентна компютърна система за контрол на енергийната ефективност на мобилни машини.// Научни известия на научно-техническия съюз по машиностроене, Година ХІХ, 2011, брой 5 (125), стр. 52-55, ISSN 1310-3946.
 908. Станчева, Н. Едно виждане за реализиране на самостоятелната работа на и със студентите.// “Управление и устойчиво развитие”, 2006, брой 15, ISSN 1311-4506..
 909. Станчева, Н., М. Попова, В. Добрев, С. Стоянов, А. Добрева. Приложение на специализиран софтуер при обучение на студенти по индустриално инженерство.// «Управление и устойчиво развитие», 2005, брой 3-4, год. 7, стр. 338-341, ISSN 1311-4506.
 910. Стефанов, Г. Д., М. К. Кършаков. Прогнозиране на стойностите на параметрите на грапавостта на цилиндрови втулки след ППД.// Сп.”Селскостопанска техника”, 2003, брой 1
 911. Стефанов, Г. Д., М. К. Кършаков. Влияние на схемата на обработване чрез ППД върху грапавостта на повърхнините.// Сп.Селскостопанска техника, 2002, брой 6, стр. 35-38
 912. Стоев С. М., Цв. Корийков. Алгоритъм на валидирането на зъбонарезан процес.// Списание СМС, 2006, брой 4
 913. Стоянов В., П. Данев. Почистване на метални детайли и изделия в разтопени основи и соли.// “Селскостопанска техника”, год ХХV, 1988, брой 2, стр. 77-82
 914. Стоянов, С. Еластични вълни в базов модел при удар в резултат от наличието на хлабина.// Механика на машините, 2013, брой 1, ISSN 0861-9727.
 915. Стоянов, С. Честотни характеристики на нелинейни параметрични трептения на махало.// Механика на машините, том 20 (96), 2012, брой 1, стр. 62-66, ISSN 0861-9727.
 916. Стоянов, С. Честотни характеристики на нелинейни параметрични трептения на махало с подвижно окачване.// Механика на машините, том 20 (96), 2012, брой 1, стр. 67-73, ISSN 0861-9727.
 917. Стоянов, С. Приложение на уравнението на Дуфинг за изследване на свободни трептения на махало.// Фундаментални науки и приложения, Технически университет - София, 2015, брой 21 (2), стр. 205-208, ISSN ISSN 1310-8271.
 918. Стоянов, С. Времеви и честотни особености на свободни трептения при наличие на хлабина.// Механика на машините, 2013, брой 1, ISSN 0861-9727.
 919. Стоянов, С. Г. Моделиране на дисипативните сили в навесната система на трактор. II. Структурна и параметрична идентификация.// Механика на машините, 2005, брой 13 (55), стр. 92-95
 920. Стоянов, С. Г., Р. Г. Русев, Р. П. Иванов. Моделиране на дисипативните сили в навесната система на трактор. I. Експериментално-теоретично изследване.// Механика на машините, 2005, брой 13 (55), стр. 88-91
 921. Стоянов, С.Г. Робастна многокритериална оптимизация на механични системи.// Механика на машините, 2001, брой 9 (35), стр. 65-71
 922. Стоянов, С.Г., Х.И.Белоев. Векторна идентификация на механизъм за окачване и задълбаване на сеещи ботуши.// Механика на машините, 2002, брой 10 (40), стр. 115-120
 923. Стоянов, С.Г., Х.И.Белоев, М.Д.Михайлов. Оптимизиране на параметрите на механизъм за окачване и задълбаване на дискови ботуши.// Селскостопанска техника, 2002, брой 1, стр. 11-17, ISSN 0037-1718.
 924. Сучков, А. Г., В. И. Григоров. Инструмент за повърхностно пластично деформиране на отвори с еднократно радиално подаване на деформиращите ролки.// Сп. „Машиностроене", 1993, брой кн. 10, стр. 275-276
 925. Терзиев В. Система социальной поддержки в Болгарии: Этапы становления и развития.// Universum, Экономика и юриспруденция: электрон. научн. журн, 2017, брой №2 (35)
 926. Терзиев В. Развитие на пазара на труда в България и влияние на провежданите политики в областта на заетостта и безработицата.// Списание „Икономика 21“, СА „Д.А. Ценов“ – Свищов,, 2016, брой VI (2), стр. 21-59, ISSN 2534-9457.
 927. Терзиев В. Въздействие на политиките на пазара на труда за осигуряване на заетост.// сп. Ново знание на ВУАРР - Пловдив, 2014, брой 3, стр. 55-65, ISSN 2367-4598.
 928. Терзиев В. Възможности за повишаване на ефективността на социалната адаптация на военнослужещи, освободени от военна служба.// в-к „Форум”, 2014, брой 38, стр. 14-15,42-43, ISSN 1313-096X.
 929. Терзиев В. Въздействие на политиките на пазара на труда за осигуряване на заетост.// в-к „Форум”, 2014, брой 39, стр. 42-43, ISSN ISSN1313-096X.
 930. Терзиев В. Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”.// Информационен бюлетин по труда, 2003, брой 2, стр. 38-41
 931. Терзиев В. Национална програма „Помощ за пенсиониране”.// Информационен бюлетин по труда, 2002, брой 4, стр. стр.32
 932. Терзиев В. Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост".// „Труд и право”, 2002, брой 11, стр. 38-41
 933. Терзиев В. Общините и социалното подпомагане.// Информационен бюлетин, Фондация за реформа в местното самоуправление, 2002, брой 12
 934. Терзиев В., Е. Арабска. Функционирование общественных служб занятости в перспективе 2020.// International Journal Scientific Papers, 2016, брой 12.2, ISSN 1857-92.
 935. Терзиев В., Е. Арабска. Мениджмънт на биологичното производство за устойчиво развитие чрез интелигентна специализация.// „Интелигентната специализация - иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация“, 2016, брой МНК‘16, стр. 23-32
 936. Терзиев В., Е. Стоянов. Формальные аудиторские проявления и институциональность.// Международный научный журнал „Символ науки“, 2016, брой 3, стр. 184-193, ISSN 2410-700Х.
 937. Терзиев В., Е. Стоянов. Оперативно-тактические системы управленческого контроля.// Международный научный журнал „Символ науки“, 2016, брой 3, стр. 192-203, ISSN 2410-700Х.
 938. Терзиев В., Е. Стоянов. Социальная Эффективность как мера деятельности в социуме.// Международный научный журнал Инновационная наука, 2016, брой 3, ISSN 2410-6070.
 939. Терзиев В., Е. Стоянов. Роль и место социального программирования в системе государственного управления.// Международный научный журнал Инновационная наука, 2016, брой 3, ISSN 2410-6070.
 940. Терзиев В., Е. Стоянов, М. Георгиев. Сбалансированная карта, как альтернатива для малого бизнеса.// Международный научный журнал «Инновационная наука», 2017, брой 2, стр. 236-241, ISSN 2410-6070.
 941. Терзиев В., З. Андреева. Политиката за насърчаване на заетостта и някои аспекти на нейната децентрализация.// Тематична мрежа: „Заетост, безработица и социална защита”- статуси в заетостта, трудови договори, сигурност, Университетско издателство Стопанство, Университет за национално и световно стопанство, 2003, брой 1
 942. Терзиев В., П. Димитрова. Непреывно профессиональное обучение (НПО) в Болгарии.// Universum, Экономика и юриспруденция: электрон. научн. журн., 2017, брой №2 (35)
 943. Терзиев В., П. Димитрова. Социальная политика как инструмент общественного развития.// Universum, Экономика и юриспруденция: электрон. научн. журн., 2017, брой №2 (35)
 944. Терзиев В., С. Димитрова. Аспекти на професионалната и психологическата адаптация на военнослужещите, освободени от военна служба и членове на техните семейства към новите условия на жизнена дейност.// сп. Ново знание на ВУАРР - Пловдив, 2014, брой 2, стр. 81-87, ISSN 1314-5703.
 945. Терзиев В., С. Димитрова. Определяне на ключовите компетенции като изходна база на компетентностния модел при процеса на социалната адаптация на освободените от Българската армия военнослужещи.// сп. Ново знание на ВУАРР - Пловдив, 2014, брой 3, стр. 12-18, ISSN 2367-4598.
 946. Терзиев В., С. Димитрова. , Развитие и преструктуриране на заетостта в България в периода на преход и активни трансформации.// сп. Ново знание на ВУАРР - Пловдив, 2014, брой 3, стр. 19-29, ISSN 2367-4598.
 947. Терзиев В., С. Димитрова. Социални потребности на военнослужещите, освободени от военна служба и на членовете на семействата им и тяхната удовлетвореност.// „Научни трудове”, Национален военен университет, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, 2014, брой 1, ISSN 1314-1953.
 948. Терзиев В., С. Димитрова. Технология на процеса на социална адаптация на военнослужещите, освободени от военна служба и на членовете на техните семейства.// „Научни трудове”, Национален военен университет, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, 2014, брой 1, ISSN 1314-1953.
 949. Терзиев В., С. Димитрова. Аспекти на взаимодействието на структурите и органите за социална адаптация на военнослужещите, освободени от военна служба и на техните семейства.// „Научни трудове”, Национален военен университет, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, 2014, брой 1, ISSN 1314-1953.
 950. Терзиев В., С. Димитрова. Модели за анализ „разходи-ефекти” в отбранителния сектор.// сп. Ново знание на ВУАРР - Пловдив, 2014, брой 2, стр. 26-60, ISSN 1314-5703.
 951. Терзиев В., С. Димитрова. Социалната адаптация на военнослужещите, освободени от военна служба- мит или реалност”.// сп. Ново знание на ВУАРР - Пловдив, 2014, брой 2, стр. 61-80, ISSN 1314-5703.
 952. Терзиев В., С. Димитрова. Нов поглед на социалната адаптация на военнослужещите, освободени от военна служба.// сп. Ново знание на ВУАРР - Пловдив, 2013, брой 4, стр. 33-45, ISSN 1314-5703.
 953. Терзиев В., С. Димитрова. Социалната адаптация като социален процес при адаптацията на военнсолужещите.// сп. Ново знание на ВУАРР - Пловдив, 2013, брой 4, стр. 89-99, ISSN 1314-5703.
 954. Терзиев В., С. Димитрова. Теоретично изследване за осъществяване на практически модел на процеса на социална адаптация на бивши военнослужещи и членове на техните семейства.// сп. Ново знание на ВУАРР - Пловдив, 2013, брой 4, стр. 46-54, ISSN 1314-5703.
 955. Терзиев В., С. Евгений. Формальные аудиторские проявления и институциональность.// Международный научный журнал, 2017, брой № 4 (26), стр. 63-71, ISSN 2520-2057.
 956. Терзиев В., С. Евгений. Эволюция понимания аудита.// Международный научный журнал, 2017, брой № 4 (26), стр. 90-99, ISSN 2520-2065.
 957. Терзиев В., С. Евгений. Концептуальные основы управленческого контроля– анализ и совершенствование.// Международный научный журнал, 2017, брой No. 4(26), стр. 82-89, ISSN 2520-2065.
 958. Терзиев В., С. Станчев. Development of active social policies in Bulgaria.// Innovations and Sustainability Academy, Journal of Innovations and Sustainability, 2016, No Vol. 2 No.4, pp. 9-23, ISSN 2367-8151.
 959. Терзиев В., С. Станчев. Challenges to labor market development in Bulgaria.// Innovations and Sustainability Academy, Journal of Innovations and Sustainability, 2016, No Vol. 2 No.3, pp. 19-36, ISSN 2367-8151.
 960. Терзиев В., Ю. Младенов. Мотивация на перосанала.// сп. Ново знание на ВУАРР - Пловдив, 2013, брой 2, стр. 14-26, ISSN 1314-5703.
 961. Терзиев В., Ю. Младенов. Активна социална програма и нейното стратегическо преимущество.// Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, Том 51, серия 5.1., 2012, брой 51, стр. 9-14, ISSN 1311-3321.
 962. Терзиев В., Ю. Младенов. Коучингът-съвременна форма на управление на човешките ресурси.// Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”2007, том 46, серия 4, 2007, брой 46, стр. 127-130, ISSN 1311-3321.
 963. Терзиев В., Ю. Младенов. Професионалното обучение на възрастни в системата на Агенцията по заетостта на Република България.// Научни трудове, том 39, серия 2.2, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2002, брой 39, стр. 35-40, ISSN 1311-3321.
 964. Терзиев В.и Ю. Младенов. Мотизация на персонала.// сп. Ново знание Пд,2013, год.ІІ, бр.2, стр. 14-26, 2013, брой 2, стр. 13
 965. Терзиев, В. Взаимодействие социальных предприятий и государства в Болгарии.// Теория и практика общественного развития. Международный научный журнал, 2018, брой 2, стр. 21-24, ISSN 1815-4964.
 966. Терзиев, В. Е., Арабска. Развитие на социалното предприемачество в България.// Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, 2017, брой 20, стр. 1-20, ISSN 2367-8364.
 967. Терзиев, В., Е., Арабска. Эффективное влияние на рынок труда посредством улучшения реализации социальной политики.// Catalogue of the scientific, educational and methodical literature presented by authors at the I –XXXIV All-Russian book exhibitions held by Academy of Natural History, 2017, брой XXVII
 968. Терзиев, В., Е., Стоянов, М., Георгиев. Балансирана карта за оценка като инструмент за стратегическо управление и контрол.// Известия на Съюз на учените в България – Сливен в областта на Технически науки, Социални и медицински науки, Естествени науки, Съюз на учените в България- клон Сливен, 2017, брой 32,1, стр. 86-91, ISSN 1311- 2864.
 969. Терзиев, В., Е., Стоянов, М., Георгиев. Моделът на балансирана карта за оценка като инструмент за ефективно управление.// Известия на Съюз на учените в България – Сливен в областта на Технически науки, Социални и медицински науки, Естествени науки, Съюз на учените в България- клон Сливен, 2017, брой 32,1, стр. 81-86, ISSN 1311-2864.
 970. Тодоров, Т. М. Относно сглобяването на стъпаловиден вал с неметална еластична втулка.// Известия на съюза на учените Русе секция”Технически науки”№ 3, 2000, брой 1, стр. 52-53
 971. Тодоров, Т.М. Изобарна мини пълначна машина.// Вестник Земеделска Техника, 2011, брой брой 3
 972. Тодоров, Т.М. Пакетиране на семена в комбинирани опаковки.// Вестник Земеделска Техника, 2011, брой брой 6
 973. Тодоров, Т.М. Етикираща машина за поставяне на обиколен етикет.// Вестник Земеделска Техника, 2011, брой брой 18
 974. Тодорова Св., Дочев Д., Кънев М., Етърска П., Казанджиев Д., Хаджийска П. Нанасяне на хромови покрития чрез магнетронно йонно разпрашване.// Списание "Машиностроене", 1985, брой 11, стр. 505-507
 975. Томов Б., В. Гагов, Р. Радев. Критерии за подобие при физическо моделиране на деформационни процеси.// Машиностроене и машинознание, 2012, брой 15, ISSN 1312-8612.
 976. Тонев Д. Определяне процента на несъответствията при статистически контрол на процеси.// Известия на съюза на учените., Серия технически науки, Русе, 2012, 2012, брой 1
 977. Тонев Д. Оценяване избора на измервателно средство чрез критериите за повторяемост и възпроизводимост.// Известия на съюза на учените., Серия технически науки, Русе, 2012, 2012, брой 1
 978. Тонев Д., Б. Сотиров. Анализ на успеваемостта на студентите по дисциплината „Метрология и измервателна техника”.// XXIС Научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2012, брой 1
 979. Тонев Д., С. Георгиев. Определяне височината на деформационната вълна при вбиване на деформиращ елемент преди процеса на обработване чрез вибрационното повърхностно пластично деформиране.// Научни трудове, РУ „А. Кънчев”, Международна конференция AMTECH, серия 2, 2005, брой 44
 980. Тонев, Д. Достоверност на контрола с гранични калибри за гладки цилиндрични изделия.// XXI Научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2011, брой 1
 981. Тонев, Д. Изследване влиянието на елементите на режима на обработване върху височината на деформационната вълна.// Научни трудове ВВМУ „Н. Вапцаров”, Варна, 2006, брой 1
 982. Тонев, Д. Статистическа оценка на височината на деформационната вълна при процеса на вибрационно повърхностно пластично деформиране.// Научни трудове, Русе, серия 2.1, 2006, брой 45
 983. Тонев, Д. Определяне обема на изтласкания материал при отчитанегеометричните показатели на грапавините.// Научни трудове, РУ „А. Кънчев”, Международна конференция AMTECH, серия 2, 2005, брой 44
 984. ТОНЕВ, Д., СОТИРОВ, Б.. Анализ на качеството на процеса на „измерване” чрез използване на шублер с нониусна скала.// XXIII Научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2013, брой 1
 985. ТОНЕВ, Д., СОТИРОВ, Б.. Анализ на успеваемостта на студентите по дисциплината « Метрология и измервателна техника».// Сборник доклади, Созопол, XXII Национален научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване 2012”, 2012, брой 1, стр. 380-384, ISSN 1313-9126..
 986. ТОНЕВ, Д., СОТИРОВ, Б.. Изследване на влиянието на кратността на деформационно въздействие върху окончателния размер на височината на премествания материал при процеса на вибрационно повърхностно пластично деформиране. Изследване на влиянието на кратността на деформационно въздействие върху окончателния размер на височината на преместения материал при процеса на вибрационно повърхностно пластично деформиране.// International scientific conference AMTECH’07, Gabrovo, 23-24 November, 2007, брой 1, стр. I-236- I-241.
 987. Тошков, В. , Р. Русев, П. Петров, Е. Русева, Д. Цанева. По някои дискусионни въпросивърху морфологията на S-фазата на нитридния слой, получен при ниски температури (400оС) след йонно азотиране и газово карбонитриране.// Известия на Съюза на учените – Варна, 2006, брой 2’2003,1’200, стр. 3-7
 988. Трифонов, М.Ц., Х. Маринов , Н.В.Фердинандов. Състояние и перспективи на технологията за електродъгово заваряване и наваряване във вакуум. Curent state and perspectives of arc welding and building up by welding in vacuum technology..// “Машиностроене&електротехника”, 2005, брой 12, стр. 43 – 45
 989. Фердинандов Н. В, Д. Д. Господинов. ПОВЪРХНОСТНО ЗАКАЛЯВАНЕ НА СТОМАНА X210Cr12 ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОДЪГОВ РАЗРЯД ВЪВ ВАКУУМ.// Машиностроене и машинознание, 2018, брой 1, стр. 32-36, ISSN 1312-8612.
 990. Христов Ст.Хр., П.Ст.Петров, Д.Г.Николов, В.Ст.Цветанов. Относно влиянието на взривното вещество за намаляване на остатъчните заваръчни напреженич в челни заварени съединения.// сп. Заваряване, 1983, брой бр. 1-2, стр. 6-8
 991. Христов, Ст.Х., П.Ст.ПЕТРОВ, М.М. Мешулам. Повишение сеймостойкости оборудования и несущих сталних конструкций АЕС.// ЕНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЕ, 1989, брой бр.8, стр. 40-42, ISSN 0131-1336.
 992. Христов, Ст.Хр., П.Ст.Петров. Изследване възможностите за намаляване на остатъчните напрежения чрез взрив в заварени конструкции-облицовъчни карти.// сп.Техническа мисъл, 1999, брой бр.1-2, стр. 130-136
 993. ХристовСт.Хр., Д.г.Николов,П.С.Петров. Намаляване и преразпределение на остатъчните заваръчни напрежения чрез взривно обработване.// Заваряване, 1981, брой бр.2, стр. стр. 20-22
 994. Цанева Д., П. Чобанов, М. Илиева. Влияние на повърхностното модифициране (азотиране и нанасяне на покритие от TiN) върху корозионното поведение на стомана 4Х5МФС.// Машиностроене и машинознание, 2010, брой 3, стр. 33-36, ISSN 1312-8612.
 995. Цанева, Д. Корозионно поведение на стомана Х18Н9Т с покритие от TiN, нанесено чрез електродъгово йонноплазмено изпаряване.// Научни известия на НТС по машиностроене, част I-МиТО, 1994, брой 1, стр. 120-125
 996. Цанева, Д., А. Костржицкий, А. Калинков, И. Дерменджиев. Корозионно- електрохимични характеристики на покрития неръждаема стомана – волфрам, отложени чрез магнетронно разпрашване.// Научни известия на НТС по машиностроене; НТК с междунар. участие „Металознание, металолеене и термично обработване”, 1994, брой 1, част I-Ми, стр. 126-130
 997. Цанева, Д., А. Костржицкий, В. Тищенко. Корозионни отнасяния на стомани с вакуумни медно-калаени покрития в 3 %-ен разтвор на натриев хлорид.// Известия по химия, БАН, 1988, брой 21, 3, стр. 418-424.
 998. Цанева, Д., Д. Добрев. Ориентация на кристалите в Cu-Sn сплавни покрития, получени чрез взривно изпаряване във вакуум.// Известия по химия, БАН, 1988, брой 21, 1, стр. 23-26
 999. Цанева, Д., М. Кънев, Р. Стоянчев. Състав и стуктура на покрития от Cu-Sn-сплави, получени чрез магнетронно разпрашване.// Научни трудове, ВТУ „Ангел Кънчев”, Русе,, 1986, брой т. ХХVIII, с, стр. 95-99
 1000. Цанева, Д., Р. Стоянчев. Микроструктура на Cu-Sn- покрития, получени чрез взривно изпаряване във вакуум.// Научни трудове, ВТУ „Ангел Кънчев”, Русе, 1986, брой т. ХХVIII, с, стр. 111-115
 1001. Цанева, Д., Р. Шишков, М. Недева. Плазмено азотиране на неръждаема стомана.// Известия на Съюза на учените-Русе, 1/’2000, Сер. Технически науки, №3, 2000, брой №3, стр. 11-14
 1002. Цонев, С., П. Коев, В.Г. Витлиемов. Многокритериален оптимизационен синтез на зъбните механизми в скоростна кутия.// Механика на машините, Т. 11 (45), 2003, брой 1, стр. 100-105, ISSN 0861-9727.
 1003. Чешанков, Б.И., В.Г. Витлиемов, И.В. Иванов. Процедура за иновативно многокритериално проектиране на механични системи.// Механика на машините, Т.16 (73), 2008, брой 1, стр. 84-87, ISSN 0861-9727.
 1004. Чешанков, Б.И., В.Г. Витлиемов, П.А. Коев. Многокритериален параметричен синтез на механични системи: Част I. Оптимизационен подход.// Механика на машините, Т. 8 (32), 2000, брой 4, стр. 97-102, ISSN 0861-9727.
 1005. Чешанков, Б.И., П.А. Коев, В.Г. Витлиемов. Многокритериален параметричен синтез на механични системи: Част II. Практически приложения.// Механика на машините, Т. 9 (34), 2001, брой 2, стр. 64-69, ISSN 0861-9727.
 1006. Шишков, Р. Университетският преподавател – водещ учен.// Наука – извънредно издание/Издание на Съюза на учените в България, 2005, брой том ХV
 1007. Шишков, Р., В.Захариева , И.Дерменджиев , С.Топалски , М.Йорданов. Многослойни TiN/TiC покрития, отложени чрез магнетронно разпрашване на ВТ3-1 във вакуумна пещ върху Х12М.// АМТЕХ-2005, 2005, брой т. 44, серия, стр. 36-41, ISSN 1311-3321.
 1008. Шишков, Р., Захариева В., Дерменджиев И., Топалски С., Йорданов М. Многослойни TiN/TiC покрития, отложени чрез магнетронно разпрашване на ВТ3-1 във вакуумна пещ върху 9ХС.// АМТЕХ, 2005, брой т.44, серия, стр. 42-47, ISSN 1311-3321.
 1009. Шишков, Р., М.Кънев. Многократно използване на насищащата смес при газово-контактно хромиране.// Машиностроене, 1979, брой 4, стр. с.174-176
 1010. Шишков, Р., Р. Радев, А. Меднев, Д. Господинов, В. Гагов. Съвместни научни изследвания в областта на материалознанието и технологията на материалите с европейски партньори.// Машиностроене и машинознание, 2006, брой 1, стр. 56-59, ISSN 1312-8612.
 1011. Шишков, Р.И., В.Б.Стоянов, Д.И.Трифонов, П.Г.Петракиев. Лабораторна високотемпературна вакуумна пещ.// Машиностроене, 1984, брой №5, стр. с. 123 ÷ 124
 1012. Ю. Ангелов, В. Боздуганова. Поетапно самозасилване при люлеене с превъртане (kiiking).// Механика на машините, 2015, брой 23 (113/5), стр. 72-77, ISSN 0861-9727.
 1013. Ю. Ангелов, В. Боздуганова. Динамика на физично махало с променлив инерционен момент и хлабина в цилиндричната става.// Механика на машините, 2015, брой 23 (113/5), стр. 78-81, ISSN 0861-9727.
 1014. Юлиян М., В. Терзиев. Възможностите на перманентното обучение за социалната интеграция на безработни лица от рисковите групи.// Научнитрудове, том 37, серия 7, Педагогика и обществознание, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 1999, брой 7, стр. 80-85
 1015. Янков E., М. Николова, В. Захариева, Д. Господинов. Механични, структурни и фазови изменения при едномерен опън на листови материали.// Машиностроене и машинознание, 2014, брой Книга 2, №21, стр. 24-29, ISSN 1312-8612.
 1016. Янков Е., Ал. Иванов, В. Гагов. Тримерен деформационен анализ на процеса хидравлично издуване.// Машиностроене и машинознание, 2010, брой 11, стр. 72-75, ISSN 1312-8612.
 1017. Янков Е., В. Гагов. Геометричен анализ на процеса хидравлично формоване.// Известия на Съюза на учените – Сливен, 2006, брой 11, стр. 44-47, ISSN 1311-2864.
 1018. Янков Е., В. Гагов, Д. Господинов, Б. Сакакушев. Физическо и числено моделиране при изпитване на листови материали чрез хидравлично издуване.// Машиностроене и машинознание, 2006, брой 1, стр. 110-113, ISSN 1312-8612.
 1019. Янков Е., В. Гагов, Р. Радев, Д. Господинов. Уредба за изпитване на листови метални материали чрез хидравлично издуване.// Машиностроене и машинознание, 2012, брой 17, стр. 10-13, ISSN 1312-8612.
доклади
 1. 7. Vodenicharov S., Bratanov D., Mihaylova R., Stoychev K., Najdenov V. Underwater hull observation system ARMUS.. IN: Trans & Motoauto World, International scientific journal, 2017, pp. 215-218, ISBN ISSN 2367-8399.
 2. Abate G., D. Perez, D. Martinez Krahmer, R. Bigot ,R. Radev,. Forja en caliente en matriz cerrada: Influencia del flash y el peso del material de partida sobre la fuerza de conformado y el llenado de la matriz. IN: 15 Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales CONAMET/SAM 2015, Concepcion, Chile, 2015
 3. Aliev, Y., V. Kozov, G. Ivanova, A. Ivanov. 3D Augmented Reality Software Solution for Mechanical Engineering Education. IN: 18th International Conference on Computer Systems and Technologies, Ruse, Bulgaria (SCOPUS), New York, USA, ACM, Volume 1369, 2017, pp. 318-325, ISBN 978-1-4503-5234-5.
 4. Angelov, Y. A. Multicriteria Parametric Identification of a Mathematical Model of Metal Cutting Machine`s Main Drive. IN: Proceedings of the World Congress on Engineering, 6-8 July, London, 2011, ISBN 978-988-192.
 5. Angelova E., P. Angelov, P. Nenov, B. Kaloianov. Usage of 3D-models for optimization of the distribution of the gear ratio of cylindrical reducers.. IN: GENERAL MACHINE DESIGN , Ruse, Bulgaria., Русенски Университет,Русе, 2009, pp. 95-100, ISBN 1313-9193.
 6. Apostol V., N. Bernard, T. Gueorguiev, G. Popescu, I.D. Filipoiu, C.G. Alionte, D. Petre, H. Pop. Evaluation of professional development in the mechanical engineering field based on economical education. IN: International Conference ‘Education and creativity for a knowledge society’, Bucuresti, ROMANIA, 2008, pp. 25-30, ISBN 978-973-569-964-2.
 7. Atanasov I., D.Atanasova. Optimizing Turning Cutting Conditions on Technology Cost Criterion Using Genetic Algorithms. IN: Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science - 2015, Kavala, Greece, 2015, PARNAS, 2015, pp. 119-122, ISBN 978-954-8483-34-6.
 8. Atanasov Ivo, D. Atanasova. Multimedia System in CAD/CAM Training. IN: Proceedings of the Union of Scientists vol. 6, Rousse, Mathematics, Informatics and Physics, 2006
 9. Atanasova D., I. Atanasov. Sofware System for Automated Selection of Cutting Tool for CNC Machines Turning Operation. IN: Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science - 2015, Kavala, Greece, 2015, PARNAS, 2015, pp. 102-105, ISBN 978-954-8483-34-6.
 10. Atanasova D., Y. Mladenov,. A Software Program for tooth profiling of worm hobs for cutting gear pump cogwheels. IN: Proceedings of theInternational Conference on Manufacturing Systems – ICMaS’09, Vol. 4, Bucharest, 2009, pp. 183-186, ISBN 1842-3183.
 11. Atanasova D., Y. Mladenov,, I. Atanasov. A Software system for determining the cutting edge profile of disc cutter teeth. IN: Proceedings in Manufacturing Systems – ICMaS’12, Bucharest, Romania, 2012, pp. 177-182, ISBN 2067-9238.
 12. B. Aprahamian, A. Gaydardzhiev, Nikolova M., Zaharieva V. Improvement of the Wear Resistance of the Contacts of the Electrical Apparatus by Combined Application of Vacuum Technologies. IN: Proceedings of the International Scientific Symposium Electrical Power Engineering, Varna, Technical University-Varna, 2014, pp. 132-135, ISBN 978-954-20-0497-4.
 13. B. R. Aprahamian Technical University – Varna ¹, V. G. Zaharieva Russe University ², Alexander V. Gaydardzhiev Technical University – Varna ³. Influence of the preparation conditions on the topography and morphology of the coatings deposited in the nanoscale. IN: Nanoscience and Nanotechnology – Nanostructured Materials,issue 12, Sofia, Application and Innovation Transfer, 2011, pp. 182 - 186
 14. B. R. Aprahamian Technical University¹, V. G. Zaharieva Russe University², A. V. Gaydardzhiev Technical University – Varna,³. APPLICATION OF NANOSTRUCTURED TI/TIN SUPERLATTICES TO IMPROVE THE DURABILITY OF CONTACTS OF ELECTRICAL APPARATUS. IN: Nanoscience and Nanotechnology – Nanostructured Materials issue 12, Sofia, Application and Innovation Transfer, 2011, pp. 178 – 181
 15. Bekana D., Gueorguiev T., Vasilev T. Control plan of a process for rebuilding machinery parts. IN: Zborník vedeckých prác, 16. Medzinárodná vedecká konferencia ‘Kvalita a spoľahlivosť technických systémov’, Nitra, SLOVAKIA, 2011, pp. 14-18, ISBN 978–80–552–0595-3.
 16. Beloev Hr., D. Bekana, N. Stancheva, D. Stanchev. Research System for evaluating fuel economy of Automobiles with Petroleum Injection/Изследователска система за оценка на горивната икономичност на автомобили с бензинови двигатели с впръскване/. В: The1-st International Conference on Motor Vehicle and Transportation MVT, 15-17 november 2006, Politehnica University of Timisoara, Timisoara, Ro, 2006, стр. 19-23
 17. Beloev Hr., N. Stancheva, N. Nikolov, D. Stanchev. Some Results of Experimental Investigation of Computer Sistem for Energy Effectiveness of Mobile Machines /Някои резултати от експериментално изследване на компютърна система за енергийна ефективност . В: INMATEH 2008 – ІІІ, International Symposium “Engineering and Management of Sustainable development in Agriculture, Transports and Food Industry”, 19 July,Bucharest, 2008, стр. 51-55
 18. Bencheva N., V. Terziev, E. Arabska, T. Stoeva. Impact of entrepreneurial skills on social entrepreneurship development in rural region. IN: Impact of entrepreneurial skills on social entrepreneurship development in rural region, София, 2016
 19. Benina I. Revising Traditional Fairy Tales: the Cases of Angela Carter and J. K. Rowling. IN: Comparisons and Interactions Within/Across Cultures, Велико Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2012, pp. 170-178, ISBN 978-954-524-858-0.
 20. Benina, I. Aspects of the Concepts of the “Angel in the House” in the Fantasy Texts by George MacDonald. IN: Proceedings of University of Ruse - 2017, volume 56, book 6.3, Ruse, 2017, pp. 36 – 40
 21. Benina, I. Aspects of the Concepts of the “Angel in the House” in the Fantasy Texts by George MacDonald. IN: 56th Annual Science Conference of Ruse University. Industry 4.0. Business Environment. Quality of Life. Sessions Schedule & Abstracts. „Angel Kanchev” University of Ruse, Union of Scientists, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2017, pp. 262, ISBN 1311-3321.
 22. Benina, I. Functions and Meanings of the Various Names of the Wise Old Woman Archetype in the Fantasy Texts for Children by George MacDonald. IN: In: 55th Annual Science Conference of Ruse University “Smart Specialization – Innovative Strategy for Regional Economic Transformation”. Sessions Schedule & Abstracts. „Angel Kanchev” University of Ru, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2016, pp. 187, ISBN 1311-3321.
 23. Benina, I. Functions and Meanings of the Appearance and Age Transformations of the Wise Old Woman Character and the related Symbolism in the Fantasy Texts for Children by George MacDonald. IN: 55th Annual Science Conference of Ruse University “Smart Specialization – Innovative Strategy for Regional Economic Transformation”. Sessions Schedule & Abstracts. „Angel Kanchev” University of Ruse, , Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2016, pp. 234, ISBN 1311-3321.
 24. Benina, I. Death is a Beautiful Woman: An Original Portrait of Femininity in the At the Back of North Wind, a Fantasy for Children by George MacDonald. IN: 55th Annual Science Conference of Ruse University “Smart Specialization – Innovative Strategy for Regional Economic Transformation”. Sessions Schedule & Abstracts. „Angel Kanchev” University of Ruse, , Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2016, pp. 233, ISBN 1311-3321.
 25. Benina, I., N. Benin. Bologna Process and Quality of Еducation in Humanities. Danube Rectors Conference. University of Ruse. IN: 27th DRC Annual Meeting and Conference, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2010, pp. 162-168, ISBN 1311-3321.
 26. BIKIT Kristina, Tzvetelin GUEORGUIEV, Avni HAJDARI, Ivana MARAŠ, Iván ZÁDORI, Péter ZILAHI. Green and Integrated Transport on the Danube River. Extending and Enhancing the Existing Motorail(Car Trains) System in the Danube River Basin (DRB). IN: DIAnet International School Proceedings 2013. Interdisciplinary Methods for the Sustainable Development of the Danube Region. Gorizia, 13rd - 22nd April 2013, Trieste, Italy, EUT Edizioni Università di Trieste, 2013, pp. 55-69, ISBN 978-88-8303-521-0.
 27. Bilge T, A R Motorcu, Al Ivanov. Evaluation of surface roughness in the drilling of compact laminate composite. IN: 17th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MACHINE DESIGN AND PRODUCTION, Bursa, Turkey, 2016
 28. Bohos R. Aprahamian ¹Technical University – Varna ¹, Vanya G. Zaharieva Russe University ², Alexander V. Gaydardzhiev Technical University – Varna ³. INFLUENCE OF DEPOSITION PARAMETERS ON THE TOPOGRAPHY OF NANOSCALED NITRIDES COATINGS. IN: , Nanoscience and Nanotechnology – Nanostructured Materials, issue 12, Sofia, Application and Innovation Transfer, 2011, pp. 187 - 191
 29. Bozdouganova V., M. Todorov. Eigenfrequencies determination by hybrid stress finite element method. IN: Scientific bulletins of Rzeszow university of technology, (Mechanica 80), Rzeszow university of technology, 2010, pp. 33-38
 30. Bozdouganova V., Todorov M. Computation of plane structures eigenfrequencies by hybrid finite element method using trefftz functions. IN: Scientific bulletins of Rzeszow university of technology, (Mechanica 80), Politechniki Rzeszowskiej, 2010, pp. 25-32
 31. Bozdouganova, V. A quadrilateral hybrid-stress macro-element with incompatible internal displacements. IN: Scientific bulletins of Rzeszow university of technology, (Mechanica 73), Rzeszow university of technology, 2008, pp. 27-34
 32. Can, H., V. Terziev. Climate change effect оn energy production index. IN: Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” 26-27.10.2017г, Научно направление „Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната”, НВУ Велико Търново, 2017, pp. 292-297, ISBN 2367-7473.
 33. Can, H., V. Terziev. The relation between the migration, population aging, labor force productivity and economic growth: an analysis for Bulgaria. IN: Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” 26-27.10.2017г, Научно направление „Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната”, НВУ Велико Търново, 2017, pp. 298-307, ISBN ISSN 2367-7473.
 34. Can, H., V., Terziev. Massive open online courses: Motivation and success of learners. IN: Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” 26-27.10.2017г, Научно направление „Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната”, НВУ Велико Търново, 2017, pp. 308-312, ISBN 2367-7473.
 35. Cheshankov, B., S. Tsonev, P. Koev, K. Prodanova, V.G. Vitliemov. Multicriteria Optimization of Spur Gear Pairs in a Two-Speed Gearbox. IN: Proceedings of the 15th International Conference on Systems Engineering, Las Vegas, Nevada, USA, 2002, pp. 68-74
 36. Cheshankov, B.I., I.V. Ivanov, V.G. Vitliemov, P.A. Koev. PSI-Method Multi-Criteria Optimization Contracting the Set of Trade-Off Solutions. IN: Proceedings of the 15th International Conference on Systems Science, Wrozlaw, Poland, Vol. 1, 2004, pp. 281-288, ISBN 83-7085-804-X.
 37. Cheshankov, B.I., P.A. Koev and V.G. Vitliemov. Optimal Design of a Class of Mechanisms Used in Hoists. IN: Proceedings of the 13th International Conference on Systems Science, Vol. 3, Wroclaw, Poland, 1998, pp. 206-211, ISBN 83-7085-359-5.
 38. Cheshankov, B.I., P.A. Koev, S.B. Stoykov, S.D. Antonov and V.G. Vitliemov. Multicriteria Optimization of a Front Loader Linkage. IN: Proceedings of the 13th International Conference on Systems Engineering, Paper EE-65, Las Vegas, Nevada, USA, 1999
 39. Cheshankov, B.I., P.A. Koev, V.G. Vitlemov. Multicriteria Optimization of a Spur Gear Pair in a Geometrical Aspect. IN: 14th International Conference on Systems Engineering, Coventry, UK, Vol. 1, 2000, pp. 98-101, ISBN 0905949943.
 40. Cheshankov, B.I., P.A. Koev, V.G. Vitliemov, S.D. Antonov. Multicriteria Design of a Spur Gear Pair. IN: Proceedings of the 14th International Conference on Systems Science, Wrozlaw, Poland, Vol. 3, 2001, pp. 137-144, ISBN 83-7085-576-8.
 41. Cheshankov, B.I., V.G. Vitliemov, P.A. Koev and I.T. Jordanov. Synthesis of Robust Parametric Dynamic Systems. IN: Proceedings of the 13th International Conference on Systems Engineering, Paper EE-235, Las Vegas, Nevada, USA, 1999
 42. Connolly, T. M. Stansfield, M., Hainey, T., Cousins, I., Josephson, J., O’Donovan, A., Rodriguez Ortiz, C., Tsvetkova, N., Stoimenova, B., and Tsvetanova., S. ARGuing for multilingual motivation in Web 2.0: a games-based learning platform for language learning. IN: 3rd European Conference on Games-based Learning (ECGBL), 12-13 October 2009, Graz, Austria, Graz, Austria, 2009
 43. Connolly, T.M., Stansfield, M.H., Josephson, J., Lázaro, N., Rubio, G., Rodriguez Ortiz, C., Tsvetkova, N., Tsvetanova, S. Using Alternate Reality Games To Support Language Learning. IN: 7th IASTED International Conference on Web-Based Education (WBE), 17 - 19 March, 2008, Innsbruck, Austria, 2008
 44. Connolly, T.M., Stansfield, M.H., Josephson, J., Lázaro, N., Rubio, G., Rodriguez Ortiz, C., Tsvetkova, N., Tsvetanova, S. Arguing For Multilingual Motivation In Web 2.0: Using Alternate Reality Games To Support Language Learning. IN: 2nd European Conference on Games-based Learning (ECGBL), 16-17 October 2008, Barcelona, Spain, Barcelona, Spain, 2008
 45. Cristian Gabriel Alionte (1), Horaţiu Pop (1), Ioan Dan FILIPOIU (1), Gheorghe POPESCU (1), Jean-Philippe JEHL (2), Samuel NOWAKOWSKI (2), Branko SOTIROV (3), Tsvyatko KORIYKOV (3) University “Polite. EURO QLIO – A EUROPEAN PROFESSIONAL DEVELOPMENT TOOL FOR EDUCATION AND TRAINING OF QUALITY SPECIALISTS. IN: International Conference EDUCATION AND CREATIVITY FOR A KNOWLEDGE SOCIETY, Bucureşti, Titu Maiorescu University Publishing House, 2008, pp. 32-37, ISBN 978-973-569-964-2.
 46. D. Dimitrov (1), V. Karachorova (2), T. Szecsi (3). System for Controlling the Accuracy and Reliability of Machining Operations on Machining Centres. IN: Proceedings of the 5th Manufacturing Engineering Society International Conference– June 2013, Zaragoza, 2013
 47. Danail Gospodinov, Nikolay Ferdinandov, Stoyan Dimitrov. Classification, properties and application of titanium and its alloys. IN: Научна конференция РУ & СУ, том 55, серия 2, Русе, 2016, pp. 27-32, ISBN 1311-3321.
 48. Danev P., R. Radeva. PC Integrated Instalation for Studyng of the Cooling Ability of Fluids for Hardening at Lowered Pressure (Vacuum). IN: IFHTSE, Dubrovnik-Cavtat, Croatia,, 2001, pp. 53-57
 49. Danev P., R. Radeva. The Cooling Ability of Vacuum Oils,. IN: IFHTSE, Dubrovnik-Cavtat, Croatia, 2001, pp. 139-145
 50. Danev P.S., R. Radeva. Features of hardening in vacuum. IN: , 8-th International Scientific Conference, AMME `99, Gliwice-Rydzyna, 1999, pp. 115-119
 51. Danev P.S., V. Stoyanov. Obtaining of intermetal Fe-Sn componnds in multi-layered electrolytic cootings during annealing. IN: 8-th International Scientific Conference, AMME `99, Poland, 1999, pp. 119-123
 52. Danev Pl. S., Balcheva M., Nikolova M. Pl, Nikolov D. R.,. Strain Hardening Effect During Heat Treatment after Oxicarbonitriding, Part I. IN: Annals of MTeM for 2007 & Proceedings of the 8th International Conference „Modern Technologies in Manufacturing”, 4th – 5th October Cluj-Napoca, Romania, 2007, ISBN 973-9087-83-3.
 53. Danev Pl. S., Nikolova M. Pl, Balcheva M., Nikolov D. R. Strain Hardening Effect During Heat Treatment after Oxicarbonitriding, Part II. IN: Annals of MTeM for 2007 & Proceedings of the 8th International Conference „Modern Technologies in Manufacturing”, 4th – 5th October Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania, 2007, ISBN 973-9087-83-3.
 54. Danev, P., D. Gospodinov. Crystal structure and phase composition of an inhomogeneous ε-oxycarbonitride phase with small thickness in fe-c alloys. IN: The 8-th International Conference on Modern Technologies in Manufacturing, Cluj-Napoca – Romania, 2007
 55. Danev, P., D. Gospodinov, R. Radeva. Methods and a unit for nitriding, carbonitriding and oxycarbonitriding in vacuum. IN: 1st International Conference on Heat Treatment and Surface Engineering of Tools and Dies, Pula, 2005, ISBN 953-96459-8-0.
 56. Danev, P., D. Gospodinov, R. Radeva. Vacuum oxycarbonitriding of articles of X12 tool steel. IN: 1st International Conference on Heat Treatment and Surface Engineering of Tools and Dies, Pula, 2005, ISBN 953-96459-8-0.
 57. Danev, P.S. Approaches and criteria for determining the cooling ability of media for hardening. IN: 8-th International Scientific Conference, AMME `99, Gliwice-Rydzyna, 1999, pp. 111-115
 58. Dikova Ts., D. Tsaneva, M. Ilieva, N. Panova. Electrochemical corrosion of laser melted layers of stainless steel in Ringer solution. IN: 6TH International Congress of Metallurgists of Macedonia, Ohrid, Macedonia, 2014
 59. Dimitar, K., V., Terziev. Behavioral economics: development, condition and perspectives. IN: Proceedings of SOCIOINT 2017- 4th International Conference on Education, Social Sciences and Humanitie Dubai, UAE, 2017, pp. 595-606, ISBN 978-605-82433-1-6.
 60. Dimitrov D., T. Szecsi. Machining accuracy on CNC lathes under the lack of unity of the process and design data. IN: Proceedings of the 48th CIRP Conference on Manufacturing Systems, Ischia, Italy, Procedia CIRP41 CMS 2015, 2016, pp. 824-828
 61. Dimitrov, L., P. Koev, I. Ivanov, V. Vitliemov. Multi-Objective Optimization in Spur Gear Design. IN: RECENT (Rezultatele Cercetarilor Noastre Tehnice), University of Transilvania, Brashov, Vol. 6, Nr. 2, (in English and Romanian), 2005, pp. 13-20, ISBN 1582-0246.
 62. Dimitrova, V.’, D.Manova, R.Djulgerova, D Tzaneva and V.Gencheva. Depth element distribution and electrochemical behaviour of AlN films. IN: 10th Intern. School on condensed matter physics- “Thin Film Materials and Devices-Development in Science and Technology” (ISCMP.Varna 98, Bg, 1st-4th Sptember, Varna, Bulgaria, 1998
 63. Dimitrovski R., V. Terziev, S. Saliu, L. Pushova. Managing the problem of unemployment in the republic of Macedonia. IN: Tenth International Scientific Conference THE POWER OF KNOWLEDGE, Agia Triada, Republic of Greece. Knowledge International Journal Scientific papers Vol. 14.3, 2016, pp. 879-884, ISBN 1857-92.
 64. Dinev, G.D., V.G. Vitliemov. Ein Model fur forschung vom Verhalten eines Teilchen uber schief¬linearem schwankenden Sieb. IN: Colloquium “Dynamics of Machines'96”, Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, 1996, pp. 28-36
 65. Dobrev, V., S. Stoyanov, A. Dobreva, I. Spasov. Experimental research of elements for agricultural machinery. IN: INMATEH 2008 - III, Bucuresti, Romania, 2008
 66. Dobrev, V., S. Stoyanov, A. Dobreva, I. Spasov. TRANSMISSION ELEMENTS FOR TRANSPORT MACHINES. IN: Proceedings of International Congress Motor Vehicles & Motors, Kragujevac, Serbia, 2008, pp. MVM20080033, ISBN 9788686663382.
 67. Dobreva A., P. Petrov, S. Stoyanov, E. Rusinova, S. Misheva. Motivation for improving the quality of lecturing through obtaining feedback from students. IN: Proceedings of the Second national conference with international participation "Quality of Higher education in Bulgaria - Problems and Perspectives '2009", Ruse, “Аvangard Print”, 2009, pp. 27 - 30
 68. Dobreva, A., N. Stancheva, V. Dobrev. Problems by Organizing Students Mobility for the Machine Engineering Specialties in the frame of Socrates / Erasmus Program. IN: Proceedings of First National scientific conference with international participation “Quality of Education 2006“, Ruse, Print. House of University of Rousse, 2006
 69. Dobreva, A., S. Stoyanov. APPLIED PROGRAM PACKAGE FOR LEARNING, CALCULATING AND PRESENTING WORM GEARING. IN: Zbornik radova sa naucnо-strucnog skupa “Iztrazivanje i razvoj masinskih elemenata i sistema”, JAHORINA – IRMES‘2002, 2/2, Jahorina, Srpsko Sarajevo, Republika Srpska, Stampa: FOPIS, 2002, pp. 857-861
 70. Dobreva, A., S. Stoyanov. MULTIMEDIA SYSTEM FOR EDUCATION IN THEMATIC BRANCH “BEARINGS”. IN: Proceedings of Twenty-seventh International Conference “INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND PROGRAMMING 2002”, Sofia, Bulgaria, FOI-COMMERCE, 2002, pp. 170-174, ISBN 954–16–0022-0.
 71. Dobreva, A., V. Dobrev, S. Stoyanov. Experimental Research of Belt Truck Drive Systems. IN: Proceedings of the Union of Scienticts, Second Conference of “Energy Efficiency and Agricultural Engineering”, Ruse, Bulgaria, Printing House of RU, 2004, pp. 545-548, ISBN 1311 – 9974.
 72. Dobreva, A., V. Dobrev, S. Stoyanov, Y. Neykov. Experimental Research of Power Transmissions: Methods, Results and Discussions. IN: Proceedings of the Third international conference "POWER TRANSMISSIONS '09", Thessaloniki, Greece, Sofia publications, 2009, pp. 507 - 510, ISBN 978-960-243-662-2.
 73. Dobrzanski L., W. Kwashny, R. Shishkov. Properties of twolayers coatings deposited by magnetron sputtering on substrates of high speed sintered steel ASP 30. IN: Proc. of 8th Int. Sc. Conf. “Achievements in Mechanical & Materials Engineering”, Gliwice - Rydzyna - Pawlowice - Rokosowo, Poland, 1999, pp. 165 - 168
 74. Dobrzanski L., W. Kwashny, R. Shishkov. Influence of deposition conditions upon properties of twolayers coatings Ti – TiN deposited on high speed sintered steel ASP 30. IN: Proc. of 8th Int. Sc. Conf. “Achievements in Mechanical & Materials Engineering”, Gliwice - Rydzyna - Pawlowice - Rokosowo, Poland, 1999, pp. 169 - 172
 75. Docheva P., A. Shopov. ITO films deposited by reactive D.C. magnetron sputtering using argon-oxygen-hydrogen atmosphere. IN: NATO ASI, Kaunas, Lithuania, 2001
 76. Docheva P., D. Popov. Optimization of the optical characteristics of a heat reflecting coating TiO2 / Cu / TiO2. IN: Proc. Sci Conf. AMTECH'95, Русе, 1995
 77. Docheva P., I. Dermendjiev , G. Vassilev , B. Arnaudov. Magnetron sputtered CuInSe2 layers as a material for solid batteries. IN: NATO ASI, NATO Science Series, 3. High Technology , vol. 85, Sozopol, Bulgaria, 2000, pp. 607-610
 78. Draganov I. Numerically simulating the impact of hail in photovoltaic panel. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Ruse, 2017, pp. (под печат), ISBN 1311-3321.
 79. Draganov I., S. Mileva. Study the fatigue strength of welded suspension for a electromobile prototype. IN: 57th Annual Science Conference of Ruse University and Union of Scientists - Ruse, NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY-PROJECTIONS OF THE FUTURE, Русе, University of Ruse Publishing Center, 2018, pp. (под печат), ISBN 1311-3321.
 80. Draganov I., Y. Angelov, S. Mileva. Overview of the feasibility of simulating welding processes using the finite element method. IN: 57th Annual Science Conference of Ruse University and Union of Scientists - Ruse, NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY-PROJECTIONS OF THE FUTURE, Русе, University of Ruse Publishing Center, 2018, pp. (под печат), ISBN 1311-3321.
 81. E. Marinov, N. Stancheva, I. Cvetkov, B. Kopchev. Operational Research in a Diesel Engine Working with Biofuel. IN: Proceedings of International Congress Motor Vehicles & Motors, Kragujevac, Serbia, Faculty of Mechanical Engineering, Kragujevac, 2006, pp. 52-55, ISBN ISBN 86-80581-94-.
 82. E.Angelova, P. Angelov, P. Nenov, B. Kaloyanov. Usage of 3D-models for optimization of the distribution of the gear ratio of cylindrical redusers. IN: Proceedings of the International conference GENERAL MACHINE DESIGN GMD-09, University of Ruse, 2009, pp. 95-112
 83. FERDINANDOV N. V., D. D. GOSPODINOV, M. D. ILIEVA, R. HR. RADEV. MECHANICAL PROPERTIES OF ARC WELDED IN VACUUM Ti-6Al-4V ALLOY. IN: ICAMS 2018 – 7th International Conference on Advanced Materials and Systems, BUCHAREST, ROMANIA, 2018, pp. 319-324, ISBN ISSN 2068-0783.
 84. FERDINANDOV N. V., D. D. GOSPODINOV, M. D. ILIEVA, R. HR. RADEV. STRUCTURE AND PITTING CORROSION OF Ti-6Al-4V ALLOY AND Ti-6Al-4V WELDS. IN: ICAMS 2018 – 7th International Conference on Advanced Materials and Systems, BUCHAREST, ROMANIA, 2018, pp. 325-330, ISBN ISSN 2068-0783.
 85. Ferdinandov N., D. Gospodinov, M. Ilieva, R. Radev. Increasing the Heat-Resistance of X210Cr12 Steel by Surface Melting with Arc Discharge in Vacuum. IN: 27th International Conference on Metallurgy and Materials - Metal 2018, Brno, Czech Republic, Tanger, 2018, pp. 137, ISBN 978-80-87294-83-3.
 86. Ferdinandov N., D. Gospodinov, M. Ilieva, St. Dimitrov. EFFECT OF THE PROCESS PARAMETERS ON MECHANICAL PROPERTIES OF TITANIUM ALLOY TI-6AL-4V WELDS. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017, Ruse, 2017, ISBN 1311-3321.
 87. G. Said, G., N. Stancheva, I. Eftimov, D. Stanchev. Concerning Some Problems at Theoretical Assessment of the Fuel Economy of Mobile Machines. IN: Proceedings of International Congress Motor Vehicles & Motors Kragujevac 4-6 October 2006, Kragujevac, Serbia, Faculty of Mechanical Engineering, Kragujevac,, 2006, pp. 43-46, ISBN 86-80581-94-.
 88. Gagov V., B. Tomov. Finite element simulation of die forging processes. IN: Proceedings of 6th Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, Gliwice/Wisla, Poland, 1997, pp. 75-78
 89. Gagov V., E. Yankov, R. Radev. Some features of the sheet metals testing by hydraulic bulging. IN: Proceedings of the 14th International Metallurgical and Materials Conference METAL 2005, Hradec nad Moravicí, Czech Republic, 2005
 90. Gagov V., N. Feschiev, D.-S. Comsa, E. Minev. Strain hardening evaluation by bulge testing of sheet metals. IN: Proceedings of the 12th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, Gliwice-Zakopane, Poland, 2003, pp. 331-334
 91. Gagov V., N. Feschiev, E. Minev, B. Tomov. Experimental investigations on the deformability of sheet metals. IN: Proceedings of Conference on Advances in Materials and Processing Technologies, vol. III, Dublin City University, Ireland, 1995, pp. 1389-1395
 92. Gagov V., R. Radev, D. Gospodinov, E. Yankov. Severe plastic deformation of comercial pure aluminium using equal channel angular pressing. IN: 12th Workshop on Nanoscience and Nanotechnology, Varna, Bulgaria, 2010
 93. Gagov V., R. Radev, M. Stanoeva. Some backgrounds of obtaining ultrafine grained metals by severe plastic deformation. IN: Book of abstracts of the International Conference of Young Researchers on New Trends in Enviromental and Materials Engineering TEME 2011, Galati, Romania, 2011, pp. 10
 94. Gagov V., Tomov B., R. Radev, E. Yankov. About the sheet metal testing by hydraulic bulging. IN: Conference Proceedings of 6th International Conference on Industrial Tools and Materials Processing Technologies, Bled-Celje, Slovenia, 2007, pp. 107-112, ISBN 978-961-6692-00-7.
 95. Gagov V., Tomov B., R. Radev, E. Yankov. Review of the sheet metal testing by hidraulic bulging: backgrounds and recent applications. IN: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, България, 2007, pp. 174-179, ISBN 1311-3321.
 96. Gagov, V. Experimental methods for deformability estimation of sheet metals. IN: Proceedings of Workshops on Development, Testing and Processing of Contemporary Materials, Gliwice/Rousse/Lijublijana, 1997, pp. 125-136
 97. Gandova V., D. Soares, K. Lilova, P. Docheva, J.e. TedenacG. P. Vassilev. Phase equilibria studies of the Ni-Sn-Zn system. IN: COST Mid Term Meeting - ACTION MP0602:Advanced Solder Materials for High Temperature Application, Bochum, 2009
 98. Georgiev, T., M.Risova, E.Filipova. Some Ideas about Evaluation Resulting from the Development and Implementation Process of Multimedia Applications from the Modules “Business English” and “English for Electronics”. IN: Proceedings of the First International Conference, Ruse, Bulgaria, Avangard print Ltd. Ruse, 1998, pp. 74-82, ISBN 954-9548-04-X.
 99. Gospodinov D. D., N. V. Ferdinandov, M. D. Ilieva, R. H. Radev, St. P. Dimitrov. WELDING OF GRADE 1 TITANIUM BY HOLLOW CATHODE ARC DISCHARGE IN VACUUM. IN: International Scientific Conference Industry 4.0, 18 - 21 JUNE 2018, VARNA, BULGARIA, 2018, pp. 39-41, ISBN 2535-0153.
 100. Gospodinov D., N. Ferdinandov. POSSIBILITIES FOR PRODUCING EQUAL STRENGTH WELDS OF COPPER WIRE BY COLD PRESSURE WELDING. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017, Ruse, 2017, ISBN 1311-3321.
 101. Gospodinov D., P. Danev. About some features in vacuum oil quenching. IN: Proceedings of the 21th International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2012, Ostrava, Tenger Ltd, 2012, ISBN 978-80-87294-29-1.
 102. Gospodinov, D. On the opportunities for improvement of quenching ability of oils under low pressure. IN: ICIT&MPT 2009 - 7th International Conference on Industrial Tools and Material Processing Technologies, Ljubljana-Slovenia, 2009
 103. Grigorov W., B. Sakakushev, S. Kostadinov. Influence of the elastic deformation in a mobile block with two opposite cutting elements when machining shafts.. IN: Трудове на Юбилейна научна конференция – AMTECH 2005, Русе, 2005, pp. 443 - 446, ISBN 1311 – 3321.
 104. Gueorguiev Tz. Standards and Risk. IN: Proceedings of the kick-off conference of the project „Risk management for large scale infrastructures in the Romanian-Bulgarian cross-border area“ Project Code: 15.3.1.017, Volume 1., Ruse, Bulgaria, Mediatech Pleven, 2016, pp. 61-75, ISBN 978-619-207-088-5.
 105. Gueorguiev Tz. K., Gh. Popescu, M. Z. Krasteva. Quality Control of a Runner for a Pelton Turbine. IN: The International Energy Technologies Conference, ENTECH '14, Istanbul, Turkey, DAKAM Publishing, 2014, pp. 55-61, ISBN 978-605-5120-98-6.
 106. Gueorguiev Tz., L. Hudáčková, R. Nétek, Dr. Rustja, N-L. Ştefănescu, G. Zanuttini. Sharing Responsibility for the Protection of the Danube Delta (SHARED – Society, Heritage, Awareness, River, Environment, Danube). IN: DIAnet International School Proceedings, Trieste, Italy, EUT Edizioni Università di Trieste, 2014, pp. 108-125, ISBN ISBN 978-88-8303-.
 107. Gueorguiev, T. Quality Management in Higher Education. IN: Първа национална научна конференция с международно участие „Качество на висшето образование” - Информационен бюлетин, Русе, 2006, ISBN 954-712-347-5.
 108. Gueorguiev, T. Eastern Europe And Bulgaria – Wide Open For ISO 9000:2000 And ‘Six Sigma’. IN: Сб. Научни трудове на РУ “А. Кънчев” том 44, сер. 2, Русе, 2005, pp. 569-572, ISBN 1311-3321.
 109. Gueorguiev, Tz. K.,P. N. Angelov. A Digital Model of ISO 9001:2015 Processes. IN: Proceedings from the 9th International Working Conference ’’Total Quality Management – Advanced and Intelligent Approaches’’, Belgrade, Serbia, Mechanical Engineering Faculty, Laboratory for Production metrology and TQM, Belgrade, Serbia, 2017, pp. 158-165, ISBN 978-86-7083-934-2.
 110. H. Станчева, Х. Белоев, Д. Станчев. Интелигентна компютърна система за контрол на енергийната ефективност на мобилни машини. В: Научни трудове на Интердисциплинарен форум” България и Русия – посоки на взаимност, Русе, 2008, стр. 335-342, ISBN ISBN – 978-954-71.
 111. Hainey, T., Connolly, T. M. Stansfield, M., Boyle, L., Josephson, J., O’Donovan, A., Rodriguez Ortiz, C., Tsvetkova, N., Stoimenova, B., Tsvetanova., S. ARGuing for multilingual motivation in Web 2.0: an evaluation of a large-scale European pilot. IN: 3rd European Conference on Games-based Learning (ECGBL), 12-13 October 2009, Graz, Austria, Graz, Austria, 2009
 112. Hristov S.H., M.Ts.Trifonov, G. Saev. Usage of the PROBA Program for Temperature Field Determination in the TSCC – Module A, TEKKEN and IMPLANT Probes. IN: International congress mechanical engineering technologies ’97, Sofia, 1997, pp. 19 - 24, ISBN -.
 113. Hristov, S. P,.St.PETROV, S.Zwetanov. Reduction and redistribution of the residual welding stresses through lokal explosive treatment. IN: proceedings of the International Conference held in Sofia,6-7.07,1987, Oxford, Pergamon pres, 1987, pp. 161-168
 114. Ilieva M., D. Kamarinchev, D. Godpodinov, E. Minev, E. Yankov, R. Minev. Dissolution and mechanical properties of 3d printed polylactic acid for bio-implants. IN: Mechanical Engineering and Machine-building Technologies, University of Ruse, 2018
 115. IV.11. Младенов Ю.П.,. Изследване работоспособността на червячни фрези при нарязване на голямогабаритни зъбни колела. В: сборник с доклади, В. Търново, ЮНС на ВНВУ „В. Левски”, 1987
 116. Ivanov A., S. Koleva, C. Ferri. Micro EDM process modelling and process Capability. IN: Научни трудове на РУ ”Ан.Кънчев”- Русе, т.47, сер.2, стр.12-17, Русе, 2008
 117. Ivanov Al., N. Stankov. 3D modeling and rapid prototyping of clockwork. IN: Ninth International Scientific Conference „The teacher of the future“, International Journal Scientific Papers, Vol. 13.1, Durres, Albania, 2016, pp. 343-348, ISBN 1857-92.
 118. Ivanov I.V., D. Velchev, N. Georgiev, I.D. Ivanov. Rectangular Plate Finite Element for Triplex Laminated Glass. IN: Challenging Glass 3, Delft University of Techology, IOS Press, 2012, pp. 679-690, ISBN 978-1-61499-060-4.
 119. Ivanov V., Al. Ivanov, N. Stankov. Profiling of disk shaped thread milling cutters. IN: Prospects for Development of Education and Science, Collections of Scientific Articles, Plovdiv, Bulgaria, 2016, ISBN 978-617-7214-32-7.
 120. Ivanov, I. K. Variations of technological costs and productivity when machining using multiple cutting tools. IN: Труды ІІІ Международной научно-технической конференции, 12-14 окт., Тольятти, ТГУ,, 2011, pp. 336-341
 121. Ivanov, I. V. T. Sadowski M. Filipiak. Numerical modeling and experimental investigation of progressive failure in plywood by Single Edge Notched Bending (SENB) test. IN: 17th European Conference on Fracture 2008: Multilevel Approach to Fracture of Materials, Components and Structures, Brno; Czech Republic, 2008, pp. 1656-1663, ISBN 978-161782319-0.
 122. Ivanov, I.V., T. Sadowski. Efficient finite element models of laminated glass subjected to low-velocity impact. IN: Challenging Glass 4 and COST Action TU0905 Final Conference, Leidan, The Netherlands, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2014, pp. 499-506, ISBN 9781138-001640.
 123. Ivanova G., A.Ivanov, V. Kozov. 3D Learning Tool for Measuring of Constructive and Geometrical Parameters of Turning Tools. IN: CompSysTech '16 Proceedings of the 17th International Conference on Computer Systems and Technologies 2016 (SCOPUS), Palermo, Italy, ACM, 2016, pp. 431-436, ISBN 978-1-4503-4182-0.
 124. Ivanova, G., A. Ivanov. 3D Virtual Training Laboratory in Cutting Tools. IN: International Conference on e-Learning and the Knowledge Society - e-Learning’11, Bucharest, Romania, Editura ASE, 2011, pp. 153-158, ISBN 978-606-505-460-8.
 125. Ivanova, G., A. Ivanov, K. Kolarov. 3D Virtual Learning and Measuring Drill Tools. IN: CompSysTech'13 Proceedings of the 14th International Conference on Computer Systems and Technologies, ACM ICPS Vol. 767, (SCOPUS), NY, USA, ACM Inc., 2013, pp. 337-344, ISBN 978-1-4503-2021-4.
 126. Ivanova, G., Y.Aliev, A. Ivanov. Augmented Reality Textbook for Future Blended Education. IN: International Conference on E-Learning: E-Learning'14, Spain, Canary Islands, Tenerife, 2014, pp. 130-136, ISBN 978-954-712-611-4.
 127. J-F. Charmeux, R. Minev, S. Dimov, E. Minev. Modelling the Solidification-Structure of Al Micro-Castings as a function of their Aspect Ratio and Mould Pouring Temperature. IN: Multi-Material Micro Manufacture 4M2008, Cardiff, Whittles Publishing Ltd., 2008
 128. J-F. Charmeux, R. Minev, S. Dimov, E. Minev. Metallographic Investigation and Solidification-Structure Modelling of Al Micro Castings. IN: 4M2007 Conference on Multi-Material Micro Manufacture 3-5 October, Borovets, Bulgaria, Whittles Publishing, 2007
 129. Julian M., V. Terziev. Re-engineering of company human resources in the post-communist societies. IN: UNITECH’08, Gabrovo, 2008, pp. 272-276, ISBN 1313-230X.
 130. Kalev V., P. Danev, V. Stoyanov. Microhardness of iron coatings obtained in a chloride elecrolite with additives of triethanolamine. IN: 8-th International Scientific Conference, AMME `99, Poland, 1999, pp. 273-277
 131. Kamburov P., S. Rouve, S. Navassardian. ‘Professor Word’ – a Multimedia Lexicon: Concordancing and Beyond. IN: 'Multimedia CALL: Theory and Practice', edited by Keith Cameron, Exeter, Elm Bank Publications, 1998, pp. 229 - 238, ISBN 0_950295_9_4.
 132. Kamburov, P. Interviews as a Starting Point in FL Textbook Writing. IN: Third Conference of TEMPUS JEP 07604, May 2000, Voneshta Voda, Voneshta Voda, 2000
 133. Kamburov, P. Reflecting on Some Guiding Principles behind Multimedia Designing. IN: Proceedings of the International Conference on Multimedia and Language Learning of TEMPUS JEP 9349, Ruse, Avangard Print Ltd, 1998, pp. 83-86, ISBN 954-9548-04-X.
 134. Kanev M., R.Shishkov, V.Uzunova. Cromovanie dyfuzjine stali w prozni. IN: Miedzynarodony kongres obrobki cieplej metali, IMP, Warszawa, 1981
 135. Kanev M.Y.,Todorova S.V., Dochev D.D. Kazandjiev D. Chrom-plating by ion Assisted Technology Technical University A. Kanchev , BG. IN: ISAT,83 Kyoto international conference Hall Japan, с.1269-1274, Japan, 1988
 136. Kanev, D., S., Toncheva, V., Terziev, K., Narleva. Specific aspects of motivation of seafarers. IN: 18 Annual General Assembly of the International Association of Maritime Universities Global perspectives in MET: Towards Sustainable, Green and Integrated Maritime Transport Volume I Varna, 2017, pp. 392-400, ISBN 978-954-8991-96-4.
 137. Karshakov M, V. Grigorov, B. Sakakushev. Analusis of tribo-mechanical interactions in sustem an instrument stocking up beside instruments for SPD with radial feeding.. IN: 8th International scientific conference AMME 99’, Poland, 1999, pp. 281-284pp., ISBN 83-908916-5-.
 138. Karshakov М.К. , V. I. Grigorov, S.V. Kostadinov. Influemce of rubbing by sliding of a behavior of a floating cutting block with sizable elastic features. IN: MECHANIKA-2009 Technologija, Kaunas, 2009, pp. 158-162
 139. Korijkov, T., Sotirov, B., Dogramadjian, E. Quality improvement while auditing inspection, measuring and test equipment.. IN: 8-th National Scientific and Technical Conference with International Participation - “Quality - for better life ‘97”,, Sofia, 1997
 140. Koriykov Ts., Tz. Gueorguiev, H. Haouy, C. Domptail. Modern Teaching Practices, Implemented In The Bachelor Degree Quality Management and Metrology’ / EuroQLIO. IN: Danube Rectors’ Conference, Русе, 2010, ISBN 118-124.
 141. Kostadinov Ch. I. Peeva. Adapted method for RTM with parallel working machines. IN: 56 Annual Science Conference of Ruse University, Ruse, University of Ruse, 2017, pp. 339
 142. Kostadinov Ch., Iv. Peeva, V. Zayakov, M. Penchev. Automated handling of non-rigid materials with needle grippers. IN: XVI ННТК с международно участие „AДП-2007”, Семково, 2007, pp. 112-119, ISBN 13-10-3946.
 143. Kouyumdjiev C., N. Georgiev. Modeling of creep in thin coatings. IN: 10th Jubilee Nation Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Varna, Institute of Mechanics, BAS - Sofia, 2005, pp. 241-247, ISBN 954-322-123-5.
 144. Kozov V., G. Ivanova, A. Ivanov. Web Based 3D Environment for Learning and Measuring Turning Tools. IN: The 14th International Scientific Conference eLearning and Software for Education, Bucharest, Romania, Advanced Distributed Learning Association, 2018, pp. 84-90, vol 2, ISBN 10.12753/2066-026.
 145. Kozov V., G. Ivanova, A. Ivanov. Designing Methodology for the Integration of 3D Printing to the Mechanical Engineering Curriculum using Virtual 3D Learning Environment. IN: ICERI2018 Proceedings (ISI Web Of SCIENCE), Seville, SPAIN, 2018, pp. 2451-2458, ISBN 978-84-09-05948-5.
 146. Kozov V., G. Ivanova, A. Ivanov. A CONCEPTUAL MODEL OF 3D WEB LEARNING ENVIRONMENT FOR MECHANICAL ENGINEERING EDUCATION. IN: 10th International Conference on Education and New Learning Technologies EDULEARN18 Proceedings, Palma de Mallorca, 2018, pp. 6543-6549, ISBN 978-84-09-02709-5.
 147. Kr. Ivanov,. Durability researches of hobbing cutters. IN: Achevements in mechanical and materials engineering, Glivice, Poland, 2000
 148. Krastev, K., D. Gospodinov, P. Danev. Cooling Modeling and Simulation of Rotary Symmetric Steel Parts During Quenching. IN: 19th International Conference on Metallurgy and Materials, METAL’2010, Roznov pod Radhostem, Czech Republic, 2010
 149. L.A.Dobrzanski, W.Kwasny, A.Kriz i R.Shishkov. Wplyw warukow nanoszenia na wlasnosci dwuwarstwowych pokryc powierzchniowych uzyskanych przez rozpylanie magnetronowe. IN: Proceedings of the Scientific Conference on the occasion of the 55th Anniversary, Faculty of the Mechanical Engineering of the Sile, 2000, pp. 135-140
 150. L.A.Dobrzanski, W.Kwasny, A.Kriz i R.Shishkov. Przyczepnosc cienkich warstw Ti+Ti(C,N) uzyskanych w magnetronowym procesie PVD na spiekanej stali szybkotnacej. IN: 9th Int. Sc. Conf. “Achievements in Mechanical & Materials Engineering”, Gliwice - Sopot - Gdansk, Poland, 2000, pp. 131 - 136
 151. L.A.Dobrźanski, W.Kwasny, R.Shishkov, B.Tomovb,S.Bugliosic,G.E.D’Erricoc. Wpływ warunków nanoszenia na odporność erozyjna powłok uzyskany w procesie PVD na podłoźu ze spiekanej stali szybkotnącej*. IN: 10th Int. Sc. Conf. “Achievements in Mechanical & Materials Engineering”, Gliwice - Cracow - Zakopane, Poland, 2001, pp. 143-146
 152. Latyshev, O., V., Tarziev, V., Banabakova. Economic policy of a great Eurasian partnership in customer service standards. IN: Большое евразийское партнёрство: лингвистические, политические и педагогические аспекты, Материалы Международной научно-практической конференции (г. Москва, 15 декабря 2017г.), Министерство образования Московской области Государственное образовательное учреждение высшего образ, 2018, pp. 407-415, ISBN 978-5-7017-2910-8.
 153. Latyshev, O., V., Теrziev, E, Аrabska, V., Iljin, E., Bayer, L., Makarova, V., Pоdkopaevа,. Eiaboration of a complex approach in the formation of competence and capacity building for sustainable development in the arctic. IN: Годишна международна научна конференция на факултет „Авиационен“ 2018, сборник доклади 19 – 20 април 2018г, Факултет”Авиационен” НВУ „В. Левски”- Долна Митрополия, 2018, pp. 414-420, ISBN 978-954-713-114-9.
 154. Leontieva T., R. Shishkov, C. Kouyumdjiev. Determination of internal stress in combined magnetron sputtering vacuum coatings. IN: Proc. of 8th Int. Sc. Conf. “Achievements in Mechanical & Materials Engineering, Gliwice - Rydzyna - Pawlowice - Rokosowo, Poland, 1999, pp. 379 - 382
 155. Lilova K., H. Malakova, B. Huber, P. Docheva, G. Vlaykov et all. Studies of bismuth-copper based micro- and nano-particles obtained by wet-chemical methods. IN: COST ACTION MP0602 – Advanced Solder Materials for High Temperature Application, Genova, 2008
 156. M. Nikolova. Surface Morphology And Wettability Of Gradient (Ti,Al,V)N/TiO2 Coating. IN: Machines. Technologies. Materials., Bulgaria, International Scientific Journals of Scientific Technical Union of Mechanical Engineering Industry 4, 2017, pp. 599-603, ISBN 1313-0226.
 157. M. Yordanov1, R.Shishkov, P.Petrov, G. Stefanov. EVALUATION OF ACTUAL INTERNAL STRESSES IN CrN COATING BY XRD AND NANOINDENTATION MEASUREMENTS. IN: The 2nd International Conference Computational Mechanics And Virtual Engineering, Brasov, Romania, COMEC 2007, 2007
 158. Manova D., Popov D., Dochev D. and P. Hadjiiska. Gas discharge characteristics uring magnetron reactive sputtering of aluminium in Ar/ N mixture. IN: 9 -th International School on Condensed Matter Physics " future directions in thin film science and Technology, Varna, Bulgaria, 1996
 159. Michailov I., M.Kanev, R.Shishkov, V.Etarsky. Vacuum Furnaces for Heat Treatment of Metals. IN: Miedzynarodony kongres obrobki cieplej metali, IMP, Warszawa, 1981
 160. Miettinen J., Docheva P., Gandova V., Vassilev G. Thermodynamic descriptions of Cu-Pb-X systems. IN: COST MP 0602 Final Meeting, Brno, 2011
 161. Mihailov N., B. Evstatiev, S. Kadirova, T. Gueorguiev, T. Georgieva, A. Evtimov. Load Profile of Typical Residential Buildings in Bulgaria. IN: The 4th International Scientific Conference , SEA-CONF 2018, Констанца, Румъния, 2018
 162. Mihailov N., O. Dinolov, B. Evstatiev, T. Iliev, T. Gueorguiev. A study on the characteristics of production and transport infrastructure objects within the Romanian-Bulgarian cross-border area. IN: Proceedings of the kick-off conference of the project „Risk management for large scale infrastructures in the Romanian-Bulgarian cross-border area“ Project Code: 15.3.1.017, Volume 1., Ruse, Bulgaria, Mediatech Pleven, 2016, pp. 148-168, ISBN 978-619-207-088-5.
 163. Mihov V. ANALYSIS OF SELECTED CONSTRUCTIVE SOLUTIONS OF 3D TOUCH TRIGGER PROBE ACCORDING TO THE CRITERION OF ACCURACY. IN: Конференция, Русе, 2017, pp. Приет за отпечатване, ISBN 1311-3321.
 164. Milcheva N, V. Gandova , K. Lilova , P. Docheva , J.C. Gachon , G. P. Vassilev. Preliminary Thermodynamic Modeling of the System Ni–Sn–Bi. IN: COST ACTION MP0602:Advanced Solder Materials for High Temperature Application, Bratislava, 2010
 165. Minev E, E. Yankov, R. Minev. The RepRap 3D Printers for metal Casting Pattern making - Capabilities and Application. IN: On Innovative Trends in Engineering and Science (SFITES 2015),, Kavala, Greece, Parnas Publishing House, 2015, pp. 122-127, ISBN 978-954-8483-35-6.
 166. Minev E., E.Yankov, R.Minev. The RepRap printer for metal casting patternmaking - capabilities and application. IN: Труды VIII Международной нучно-практической конференции „Прогрессивные литейные технологии“, НИТУ МИСиС, Москва, 2015, pp. 300-303, ISBN 978-5-9903239-3-3.
 167. Minev E., K. Popov, R. Minev, S. Dimov, V. Gagov, M. Packianather. Utilizing a grid method for accuracy study of micro SLA parts. IN: Proceedings of the 7th International Conference on Multi-Material Micro Manufacture, Bourg en Bresse and Oyonnax, France, Research Publishing, 2010, pp. 254-260
 168. Minev E., R. Rusev, S. Antonov, A. Dunicov, R. Minev. INVESTIGATION AND METHODS TO REDUCE CURLING IN 3D PRINTING. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017, Ruse, Ruse University, 2017
 169. Minev R, M Ilieva, J Kettle, GM Lalev, SS Dimov, I Dermendziev, R Shishov. FIB milling and characterization of CrC coatings on tool steel substrate. IN: Third International Conference on Multi-Material Micro Manufacture, Borovetz, Bulgaria, 2007, ISBN 9781904445531.
 170. Minev R, Vella P, Brousseau EB, Dimov SS, Minev E, Matthews C. Methodology for capability maturity assessment of MNT chains. IN: Sixth International Conference on Multi-Material Micro Manufacture (4M2010), Bourg en Bresse and Oyonnax, France, Research Publishing, 2010, pp. 141-146
 171. Minev R., D. Kamarinchev, E. Minev, M. Ilieva, E. Yankov. Capability of Desktop 3D Printers to Produce Mezo-micro Features for Bio Implantable Meshes. IN: Proceedings of WCMNM 2018, Portorož, Slovenia, Research Publishing, Singapore, doi: 10.3850/978-981-11-2728-1_62, 2018, pp. 331 - 334, ISBN 13-981-11-2728-1.
 172. Minev R., R. Rusev, S. Antonov, E. Minev. INVESTIGATION OF SAMPLES ACCURACY TO MODEL THE PROCESSES IN 3D PRINTING. IN: MATHMODEL 2017, Borovets, Sofia, Научно - технически съюз по машиностроене, 2017
 173. Minev, R.M. and D.V. Tzaneva. Corrosion and wear resistance of bulk amorphous Fe70Cr10P13C7 alloy with regard to the structure. IN: Proc. of Intern. Conf. on Advances in materials and processing technologies (AMPT,95), v.1, 8-12 Aug, Dublin, Rep. of Ireland, 1995, pp. 533-539
 174. Minev,R., N.Bencheva, Y.Ruseva, E.Minev. Microsystems and Nanotechnologies – Training Opportunities in the Context of Romanian-Bulgarian Transborder Cooperation. IN: Information Technology Based Higher Education and Training -ITHET, York, GB, 2014
 175. Mladenov Y., D. Atanasova, I. Atanasov. Profiling of a disc cutter for cutting large wheels. IN: Proceedings in Manufacturing Systems – ICMaS’12, Bucharest, Romania, 2012, pp. 199-204, ISBN 2067-9238.
 176. Mladenov, Y. Profiling and Running Check of the Operating Part of Worm Cutters for Gutting of Straight-Line Multiple Spline Shafts. IN: Proceedings of the International Conference on Manufacturing Systems – ICMaS’09, Bucharest, 2009, ISBN 1842-3183.
 177. N. Stancheva, M. Fartunova, D. Bekana, T. Delikostov, D. Stanchev. Needed Conditions for Guarantee of Quality Higher Education. IN: Proceedings of Scientific – Expert Meeting Research and Development of Mechanical Elements and Systems IRMES’06, Banijaluka – Mracovica, Баня Лука, Masinski Facultet, 2006, pp. 54-58, ISBN ISBN 999-3839-13-.
 178. N. Stancheva, M. Marinov, D. Stanchev. Methods for selection of the engines of agricultural tractors according to fuel economy. IN: Simulation – modelling, and computer aides design in the field of agricultural machines and food industry”, “ Politehnica” university of Bucharest, Eg., 2007, Faculty of buotechnical systems engineering, 2007, pp. 77 – 82, ISBN ISSN 142358.
 179. N. Stancheva, M. Marinov, P. Ivanova, D. Stanchev. Concerning methods of theoretical determination of the economy characteristic of the automobile with benzine internal – combustion engines. IN: Proceedings of 48 Medzinarodnej conferencie katedier casti strojov a mechanizmov, Smolenice, Bratislava, 12 – 14 September 2007, Slo, Slovenska technicka unverzita v Bratislave, 2007, pp. 254-260, ISBN 970-80-227-2.
 180. N. Stancheva, R. Odoeme, D. Stanchev. Concerning the Losses Mechanical Transmissions of Mobile Machines. IN: Proceedings of 11-th International Materials Symposium, 19-21 April 2006, Denizli Turkеy, Pamukkale University, 2006, pp. 97-101
 181. N. Stancheva, R. Odoeme, D. Stanchev. Concerning Methods for Losses Determination in Transmissions of the Mobile Machines. IN: Proceedings of Second International Conference “Power Transmissions 2006”, Novi Sad, 25-26 April 2006, Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, 2006, pp. 463-466, ISBN 86-8511-78-6.
 182. N. Stancheva, T. Delikostov, D. Stanchev. Determination of the engine power and of the basic transmission ratios of the transmission gear of the agricultural tractor. IN: Proceedings of 8th international conference on accomplishment in electrical, mechanical and informatic engineering, Banijaluka,Republik of Srpska, Masinski Facultet, 2007, pp. 737-740, ISBN 978 – 99938.
 183. N. Stancheva, V. Conev, D. Stanchev. Concerning Some Problems of Higher Education. IN: Information Technology in Agrculture, Food and Enviroument” –ITAFE’03, Izmir, Turkey, University, Bornova – Izmir, University Press, 2003, pp. 146 – 151, ISBN 975 – 483 – .
 184. Nancheva N., P. Docheva, S. Stoianov. Multimedia applications in study of inversion axes of symmetry in crystals. IN: 6th Workshop on Multimedia in Physics Teaching and Learning of the European Physical Society, Ghent, Belgium, 2001
 185. Nancheva N., P. Docheva, M. Misheva. Effect of the Bias on the structural defects in SnOx films. IN: 3 rd General Conference of the BPU-3, Cluj-Napoca, Romania, 1997
 186. Nancheva N., P. Docheva, N. Feschiev, M. Misheva, N. Djourelov. Defects in sputter-deposited Aluminium Films, studied by X-ray diffraction and positron annihilation. IN: General Conference of Balkan Physical Union, BRU-2, Izmir, Turkey, 1994
 187. Nancheva N., P. Docheva, P. Hadjijska, M. Misheva, N. Djourelov, D. Elenkov. Investigation of the effect of oxygen and substrate bias on the defect structure of sputter-deposited SnOx Films. IN: 28 th Polish Seminar on Positron Annihilation, Jarnoltowek, Poland, 1996
 188. Nancheva N., P. Docheva, W. Anwand, G. Brauer. Characterization of Sn Films on Silicon by Slow Positron Implantation Spectroscopy. IN: 32 nd Polish Seminar on Positron Annihilation, Opole-Wroclaw, Poland, 2000
 189. Nancheva N., P.Docheva, W.Anwand, G. Brauer. Influence of Substrate Bias during Magnetron Sputtering of SnOx Films on Tin Probed by Slow Positron Implantation Spectroscopy. IN: 30 th Polish Seminar on Positron Annihilation, Jarnoltowek, Poland, 1998
 190. Nancheva, P. Docheva N., N. Djourelov, M. Balcheva. Positron study of Cu-Se, In-Se and CuInSe2 Thin Films. IN: 12th Int. Conference on Positron Annihilation –ICPA-12, Munchen, Germany, 2000
 191. Nenov G., Т. Szecsi. Increasing CNC machine tool productivity by using tool-part touch control (Повишаване на производителността при МРМ с ЦПУ чрез използване на управление по докосване). В: Proceedings of the 11th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing (FAIM 2001),, Dublin, 2001, стр. 104-114
 192. Nenov P., Tr. Trifonov, D. Velchev, V. Ronkova. Irregular speed of rotation of the output shaft of the hook’s joint– vizualization and study of its influence on the fork’s strongness. IN: POWER TRANSMISSIONS The 4th International Conference on Power Transmissions, Sinaia, ROMANIA, Springer Scienie+Business Media Dordreeht, 2013, pp. 367-377, ISBN 978-94-007-6558-0.
 193. Nikolova M., P. Danev, I. Dermendzhiev. Chemical and Phase Composition of Vacuum Oxy-nitrocarburized Pure Iron, Carbon and Low Alloyed Steels. IN: Recent Researchies in Engineering and Automatic Control - ECME'11, Spain, Tenerife, Puerto De La Cruz, 2011, pp. 186-191, ISBN 978-1-61804-057-2.
 194. Nikolova M., Pl. Danev, Iv. Dermendzhiev. Microtructure and Hardness of Vacuum Oxynitrocarborized Electrolytic Iron. IN: 19 Int. Metal. Conference Metal 2010, Check Republic, Roznov pod Radhostem,, SRJ Rank 0,119 (http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100376111&tip=sid&clean=0), 2010, pp. 148 - 152
 195. Nikolova M.P., P.S. Danev, I.D. Dermendjiev, D.D. Gospodinov. Vacuum Oxy-nitrocarburizition of Ultra-Fine Electrolytic Iron. IN: Procedia Engineering Vol.10, 11th International Conference on Mechanical Behavior of Materials (ICM11), Italy, Lake Como, 2011, pp. 2447–2452, ISBN doi:10.1016/j.pro.
 196. Nikolova М., M. Jordanov, I. Dermendjhiev. Structure and Properties of Vacuum Oxy-nitrocarburized Tool Steels Before and After a Reinforced Thermal Treatment. IN: Proceedeings of Third National Conference with International Participation Materials Science, Hydro- and Aerodynamics and National Security' 2013, Sofia, 2013, pp. 108-113, ISBN 1313-8308.
 197. Nowakowski S., N. Bernard, J-P Jehl, B. Heit, G. Popescu, T. Gueorguiev, B.Sotirov, Ts. Koriykov. EURO-QLIO un campus virtuel pour la mise en place d'une filière euro qualité, logistique des organisations. IN: CIFA 2008 (Conférence Internationale Francophone d'Automatique), Bucuresti, ROMANIA, 2008, pp. papier n° 228
 198. Nowakowski S., N. Bernard, J-P Jehl, B. Heit, G. Popescu, T. Gueorguiev, B.Sotirov, Ts. Koriykov. EURO-QLIO – A Partnership for Creating a European Network for Training in Quality, Metrology and Logistics. IN: XIX Национална научно-практическа конференция с международно участие „Качеството – за по-добър живот”, София, 2008, pp. 221-229, ISBN 954-91780-1-3.
 199. Okcu, O., D. Tashorova, T. Bilge. The effects of surface roughness on adhesion resistance,. IN: The XXVII th International Conference Research for Furniture Industry, Ankara, Turkey, 2015
 200. Okcu, O., T. Bilge, S. Özcan. Noise Exposure in Furniture Workshop Çanakkale Onsekiz Mart University Furniture Example Decorating Workshop. IN: VII. International Conference On Occupational Safety & Health, Istanbul, Turkey, 2014
 201. O’Donovan, A., Tsvetkova, N., Stoimenova, B., Tsvetanova, S., Connolly, T.M., Stansfield, M.H., Hainey, T., Cousins, I., Josephson, J., O’Donovan, A., Rodriguez Ortiz, C. The Truth about Alternate Reality games: ARGs in Educational Method, ARGs as Educational Method. IN: 3rd European Conference on Games-based Learning (ECGBL), 12-13 October 2009, Graz, Austria, Graz, Austria, 2009
 202. Parvanov S., V. Hristova, B. Sakakushev. Actual condition and problems of visual methods for the evaluation and control of parameters in the automotive industry. IN: 28 th International scientific symposium September 10-14 Metrology and Metrology Assurance 2018, Sozopol, Bulgaria, Publishing house of the Technical University of Sofia, Prepress Softtrade, 2018, pp. 340 - 344, ISBN 1313 - 9126.
 203. Penchev M., T. Pencheva. Some aspects of assembly and interconnection in microsystems technology. IN: Proc. of . ”Drittes Symposium Mikrosystemtechnik”, Regensburg, 1993, pp. 368 - 372
 204. Pencheva T., M. Penchev. Some possible aplications of piezoelectric electrooptic media in microsystem tehnology. IN: Proc. of . ”Drittes Symposium Mikrosystemtechnik”, Regensburg, 1993, pp. 363 - 367
 205. Peter B. SMITH, Pavla KRUZELA, Reka CZEGLEDI, Sevda TSVETANOVA, Dana POP, Beata GROBLEWSKA and Daniela HALASOVA. Effective ways of handling work events in Central and Eastern Europe. IN: Organizational Psychology and Transition Processes in Central and Eastern Europe in Dubrovnik, Croatia, October 1998, Dubrovnik, Croatia, 1998
 206. Petrov V., N. Stancheva, R. Ivanov, D.Stanchev. An Investigation of the Idle Running Losses in Tractor Transmissions. IN: Proceedings of the 3RD International Conference POWER TRANSMISSIONS ’09, Kallithea, Greece, 2009, pp. 611-615, ISBN 978-960-243-662-2.
 207. Popov G., V. Gagov. Analysis of the mechanical state at homogeneous dislocation generation under shock wave loading. IN: Proceedings of DYMAT Conference, Ajaccio, France, 1988, pp. 619-624
 208. Popov, D., P. Mashkov, P. Docheva. Composition of Thin oxide films Deposited by Reactive Magnetron Sputtering of Cd : Sn and Sn : Sb Target. IN: VEIT 93 Varna, Bulgaria, 1993
 209. R. Shishkov, I.Dermendjiev, M.Peev, Waldemar Kwasny. Chromium nitride deposited in a vacuum furnace by magnetron sputerring of a ferrochromium alloy. IN: 10th Int. Sc. Conf. “Achievements in Mechanical & Materials Engineering”, Gliwice - Cracow - Zakopane, Poland, 2001, pp. 143-146
 210. R.Shishkov, I.Dermendjiev, Miroslav Peev, Waldemar Kwasny. (Cr-Fe)N coatings deposited on X10CrNiTi18-10 steel by magnetron sputtering in a vacuum furnace. IN: 12th International scientific conference AMME’03, Glivice-Zacopane, Poland, 2003
 211. R.Shishkov, M.Jordanov, M.Vnoucek. Influence of the heat treatment on a CrN coating, deposited on a steel. IN: 11th International scientific conference AMME’02, Glivice-Zacopane, Poland, 2002
 212. R.Shishkov, M.Jordanov, Waldemar Kwasny. PVDM-R of Ch12M steel by magnetron deposition of CrN coatings and next heat treatment. IN: 12th International scientific conference AMME’03, Glivice-Zacopane, Poland, 2003
 213. R.Shishkov, M.Jordanov, Waldemar Kwasny. Investigation of CrN coatings, deposited on a stainless steel under high temperatures. IN: 12th International scientific conference AMME’03, Glivice-Zacopane, Poland, 2003
 214. R.Shishkov, M.Peev, I.Dermendzhiev, M.Vnoucek, R.Poskocil. Heat treatment of (Cr,Me)N coatings deposited on a low-alloy steel. IN: 11th Int.scientific conf. AMME’02, Glivice-Zacopane, Poland, 2002
 215. Radek Poskočil, Radek Němec, Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Rusko Shishkov. Změny mechanických vlastností CrN tenkých vrstev vlivem změn parametrů magnetronové deposice. IN: METAL 2002, Hradec nad Moravicí, 2002
 216. Radev R., B. Tomov. Preform Design in Hot Die Forging. IN: Proceedings of 11th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, Gliwice-Zakopane, Poland, 2002, pp. 455 - 458, ISBN 83-914458-7-9.
 217. Radev R., V. Gagov, D. Gospodinov, E. Yankov. Contemporary methods for fabricating of nanostructured and ultra-fine-grained metals by severe plastic deformation. IN: Proceedings of the 11th Workshop on Nanoscience and Nanotechnology, Varna, Bulgaria, 2009, pp. 206-210
 218. Radev R., V. Gagov, D. Gospodinov, E. Yankov, M. Stanoeva. Flow curves of ultra-fine grained aluminum alloys in regard to forming simulation software. IN: Proceedings of the World Congress on Engineering and Technology CET 2011, vol. 4, Shanghai, China, 2011, pp. 319-322
 219. Radev R., V. Gagov, E. Yankov, D. Gospodinov. Investigations of mechanical properties of ultra-fine grained commercial pure aluminum. IN: Proceedings of the 20th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2011, Brno, Czech Republic, 2011, ISBN 978-80-87294-29-1.
 220. Radev R., V. Gagov, E. Yankov, D. Gospodinov, M. Stanoeva. Flow Curves of Al 7075 Alloy Processed by Equal Channel Angular Pressing. IN: Proceedings of the 21st International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2012, Brno, Czech Republic, Tanger, 2012, ISBN 978-80-87294-29-1.
 221. Radev, R. Some Aspects of Bulk Forming Simulation by Using Model Materials. IN: Proceedings of 14th International Metallurgical & Materials Conference METAL 2005, Hradec nad Moravicí, Czech Republic, 2005, ISBN 80-86840-13-1.
 222. Radev, R. H. Process planning support for intermediate steps design of axisymmetric hot close-die forging parts. IN: Proceedings of Intelligent Production Machines and Systems - 2nd I*PROMS Virtual International Conference, Cardiff, Elsevier, 2006, pp. 413-418, ISBN 0-08-045157-8.
 223. Radev,R., V. Gagov, D. Gospodinov, E. Yankov. Metal forming simulation of ultrafine-grained commercial pure aluminum. IN: Conference DVD with abstracts of European Congress on Advanced Materials and Processes Euromat 2011, Montpellier, France, 2011
 224. Risova M., L. Slavianova (Slavyanova), D. Stefanova. Developing Multimedia Courseware for the Business English Module at Rousse University. IN: Proceedings of the First International European Studies Conference Europe From East to West, Varna, PIC Publishers, 1996, pp. 229-235, ISBN 954 8258 83 8.
 225. Robert D., V. Terziev, L. Spasovski, L. Pushova. Development of sme’s for reducing unemployment in the republic Macedonia. IN: Conference Bansko, Eleventh International Conference: KNOWLEDGE CAPITAL OF THE FUTURE, KNOWLEDGE International Journal Scientific Papers Vol.15.1, 2016, pp. 33-39, ISBN 1857-92.
 226. Rusko I.Shishkov, Leszek A.Dobrzanski, Waldemar Kwasny, Galia I.Kirilova,Ivan.D.Dermendjiev. Obtaining of (Ti,Me)/(Ti,Me)CxN1-x coating in a vacuum furnace by magnetron sputtering on a titanium alloy. IN: AMTECH’01, Cofia – Sozopol, 2001
 227. S. Batanov, M. Mihailov, N. Stancheva. Measurement regimes of vehicles according fuel consumption in real work conditions. IN: Proceeding of International Scientific -Technical Conference “ trans MOTAUTO’08”, Sofia, Scientific-Technical Union of Mechanical Engineer, 2008, pp. 23-26
 228. S. D. Weltschev, P. Petrov, I. Kolev, Angelov P. H. Kratschunov, S. Russeva, D. Losanov. CAD - system fur Sondermaschinen. IN: Internat. konf. "INFERT' 86". 11-12 september 1986, TU Dresden. Vortrage der Fachsektion II-Rechnerintegrierte Fertigungstechnik,, Dresden, TU-Drezden, 1986, pp. 317-322
 229. S. Iliev, Gunev D., Kadirova S., Nenov T., Ivanov I., Kunev S. Improving Practical Experience of Students in Pre-production and Production Stages of New Products. IN: 2018 IEEE 24th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), October 25th–28th, Romania, 2018
 230. Said G., N. Stancheva, Hr. Beloev, D. Stanchev. Spezified Relation for the efficiency Coefficient of the Mechanical Transmission/Уточнена зависимост за определяне на коефициента на полезно действие на механична трансмисия/. В: The 1-st International Conference on Motor Vehicle and Transportation MVTq 15-17 november, Politehnica University of Timisoara, Romania, 2006, стр. 105-108
 231. Sakakushev B.,M. Kokalarov, S. Parvanov. Perspectives for the application of the photograpmetric method for large-scale details and structures. IN: 28 th International scientific symposium September 10-14 Metrology and Metrology Assurance 2018, Sozopol, Bulgaria, Publishing house of the Technical University of Sofia, Prepress Softtrade, 2018, pp. 160 - 163, ISBN ISSN 1313 - 9126.
 232. Samuel Bigot, Minev R, Minev E. How to implement the grid method analyses for capability studies of MNTs. IN: In proceeding of: 9th International Conference on Multi-Material Micro Manufacture, Singapore, Research Publishing, 2014
 233. Sevdalina D., V. Terziev. Social activity of the human factor. IN: Alma Mater University of Sibiu National Cenference with International participation, Sibiu, Romania, 2015
 234. Sevdalina D., V. Terziev. Cost Effectiveness Analyses Models in the Defence System in Bulgaria. IN: ITISE 2014 (International work-conference on Time Series), Granada, Spain, 2014, pp. 483-497, ISBN 978-84-15814-97-9.
 235. Sevdalina D., V. Terziev. Cost Effectiveness Analyses Models in the Defence System in Bulgaria. IN: 12th International Academic Conference, Prague, 2014, pp. 335-352, ISBN 978-80-87927-04-5.
 236. Sevdalina D., V. Terziev. Social and Educational Conditions for Adaptation of Former Military Personnel and Their Family Member. IN: International Scientific Technical Conference, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2014, ISBN 1310-3946.
 237. Sevdalina D., V. Terziev. Theoretical Study on a Pilot Implementation of a Working Model of the Process of Social Adaptation Former Military Personnel and Their Families in Bulgaria. IN: International Scientific Technical Conference, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2014, ISBN 1310-3946.
 238. Shenkova, Tsvetana. The Use of Metacognitive Strategies in English Language Classes. IN: Владеенето на чужд език - условие за успешен бизнес, Варна, Наука и икономика, 2009, pp. 33 - 40, ISBN 978-954-21-0425.
 239. Shenkova, Tsvetana. Researching Learning Strategies. IN: НаучниТрудове на Русенски Университет, том 44, серия 6.2, Русе, 2005, ISBN 1311-3321.
 240. Shishkov R., D. Dochev, Iv. Dermendzhiev, V. Zaharieva, M. Ilieva. Vacuum metalisation equipment combining magnetron sputtering and arc evaporation methods (VME - MS/ARC). IN: Втора НКМУ "Металознание, нови материали, хидро- и аеродинамика'2012", София, Институт по металознание, съоръжения и технологии "Акад. А. Балевски" - БАН, 2012
 241. Shishkov R., Dermendjiev I.,Kirilova G., Dochev D., Balcheva M. (Ti, Me)C coatings obtained in a vakuum furnace by magnetron sputtering. IN: 9-th International Scientific Conference AMME, 2000, 487-490, Poland, 2000
 242. Shishkov R., G. Kirilova, D. Dochev, M. Balcheva. Obtaining of (Ti, Me)N films by magnetron sputtering in a vacuum furnace. IN: Proc. of 8th Int. Sc. Conf. “Achievements in Mechanical & Materials Engineering”, Gliwice - Rydzyna - Pawlowice - Rokosowo, Poland, 1999, pp. 531 - 534
 243. Shishkov R., I.Dermendjiev, G.Kirilova, D.Dochev, M.Balcheva. (Ti, Me)C coatings obtained in a vacuum furnace by magnetron sputtering. IN: 9th Int. Sc. Conf. “Achievements in Mechanical & Materials Engineering”, Gliwice - Sopot - Gdansk Poland, 2000, pp. 487 - 490
 244. Shishkov R., Kirilova G., Dochev D., Balcheva M. Obtaining of (Ti, Me)N film by magnetron sputtering in a vakuum furnace. IN: 8-th International Scientific Conference AMME, 99, 531-534, Poland, 1999
 245. Slavianova (Slavyanova), L. Structural Analysis of Recruitment Messages. Teaching Students to Read and Write recruitment Advertisements.. IN: ''The Multimedia in Foreign Language Teaching, Varna, Avangard print Ltd. Rousse, 1998, pp. 125-131, ISBN 954-9548-04-X.
 246. Slavianova L.I. Contrastive Analysis of the Means of Expressing Modality in the Speech Act of Apology in Contemporary Bulgarian and English. IN: Научна конференция на РУ&СУ’12, сб. Научни трудове, том 51, серия 6.3, Езикознание и литературознание, Русе, РУ, 2012, pp. 133-137, ISBN 1311-3321.
 247. Slavianova L.I. Various Means of Expressing Modality in the Speech Stereotypes of Apologies in Contemporary English. IN: Научнa конференция на РУ&СУ’12, сб. Научни трудове, том 51, серия 6.3, Езикознание и литературознание, Русе, РУ, 2012, pp. 138-142, ISBN 1311-3321.
 248. Slavianova(Slavyanova), L.I. Contrastive Anlysis of Compliments in English and Bulgarian. IN: Научна конференция РУ & СУ'11, сб. Научни трудове на РУ&СУ’11, т.50, с. 6.3, Русе, РУ, 2011, pp. 141-145, ISBN 1311-3321.
 249. Slavianova, L. Metonymic Representation of the Concept of Beauty. IN: сб. Научни трудове, том 55, серия 6.3, Езикознание и литературознание, РУ§СУ'16, Русе, 2016, pp. p.34-38, ISBN 1311-3321.
 250. Smrikarov, A., S. Batanov, N. Stancheva. Selection and Substantiation of working principle, composition and organization of computer system for data transmission in real time and in records. IN: Proceeding of International Symposium “ Alternative energies, mechanizing technologies and efficient technical equipment for agriculture“, INMATEH 2008 – III Bucharest, 31 October 2008, Rom, INMA Bucharest, 2008, ISBN 1583-1019.
 251. Sovilj-Nikić, I., Sovilj,B., Legutko, S., Sovilj-Nikić, S.,Samardźić, I., Kolev, I. Influence of wear of cutting elements of convex milling cutters on processed surface topography. IN: 34 th International Conference on Production Engineering, Niš, Serbia, 2011
 252. Stanchev D., H. Stanchev, N. Stancheva, I. Gginkov, GG. Ggaidaggiev. Method for Enggine Adaption to the Vehicles. IN: X International conference CONAT-99, Brazav, 1999
 253. Stanchev D., А. Аsеnоv, N. Stancheva, I. Ginkov. Concerning the Relationship Between the Coefficient of the Differential Interlock and the Tractor Slipage. IN: XIII MVM’04, Kragujevac. Serbia, 2004, pp. 334 - 339
 254. Stanchev D., А. Аsеnоv, N. Stancheva, V. Stоykоvа. Specified Empiric Relation for the Slippage Characteristics. IN: EE&AE’2004, Rousse, 2004, pp. 532-537
 255. Stancheva N., Hr. Beloev, D. Stanchev. Validity of the parameters of metric system for working regime of agricultural mobile machines over fuel consumption/Oбосноваване параметрите в земеделски машини/. В: International Congress Motor Vehicles & Motors, Kragujevac, October 8th-10th, 2008
 256. Stancheva N., V. Petrov. Energy Efficiency of Transport and Agricultural Machines. IN: INMATEH – Agricultural Engineering, Bucharest, INMA-Bucharest, 2011, pp. 71-76, ISBN 2068 – 2239.
 257. Stancheva, N. The challenges at higher education in Bulgaria. IN: Danube Rectors’ Conference, November 25-27, 2010, Ruse, 2010
 258. Stancheva, N. Methods for selection of the sensors characteristics at measuring of the fuel consumption with two sensors. IN: Proceedings of International symposium “ Agriculture and engineering - complying with the Europian requirements INMATEH – 2008 I, Bucharest, 28 – 29 January 2008, Romania, INMA Bucharest, 2008, pp. 172-177, ISBN ISSN 1583-1019.
 259. Stancheva, N., B. Kolev, A. Dobreva. Innovative Methods for the Improvement of Education Quality. IN: Proceedings of International Scientific Conference UNITECH’ 04, Vol. III, Gabrovo, University Publishing House “V. Aprilov”, Gabrovo, 2004, pp. III-442-III-446, ISBN 954-683-305-3.
 260. Stefanov, S., V., Terziev, V., Banabakova. Levels of security and postmodern society. IN: ADVED 2018- 4th International Conference on Advances in Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings, Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 111-119, ISBN 978-605-82433-4-7.
 261. Stefanov, S., V., Terziev, V., Banabakova. Simulation model of logistics system. IN: ADVED 2018- 4th International Conference on Advances in Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings, Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 103-110, ISBN 978-605-82433-4-7.
 262. Stefanov, S., V., Terziev, V., Banabakova. The understanding of security in the postmodern society. IN: ADVED 2018- 4th International Conference on Advances in Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings, Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 93-102, ISBN 978-605-82433-4-7.
 263. Stefanova, D., T. Shenkova. Theoretical Aspects of Researching Beliefs about Language Learning. IN: Научни трудове на Русенския университет том 49 серия 6.3, Русе, 2010, pp. 146-151
 264. Stoyanov S. Software tools for mechanical structures resonant frequencies determination. IN: Proceedings of 19th International Conference on Computer Systems and Technologies – CompSysTech'18, "Angel Kanchev" University of Ruse, 2018
 265. Stoyanov S., V. Dobrev, A.Dobreva. Design and Manufacturing of a Device for Experimental Research of the Tractive Capacity of Rubber Caterpillar Drive Systems. IN: International Congress: “Information Technology in Agriculture, Food and Environment – ITAFE’03”, Izmir, Turkey, 2003, pp. 324-329, ISBN 975-483-598-5.
 266. Stoyanov, S. An experimental setup for determination of the resonant frequencies of a mechanical frame structure. IN: Proceedings of Seventh International Scientific Conference Engineering, Technologies and Systems – TECHSYS 2018, Technical University – Sofia, Plovdiv branch, 2018, pp. II-75 - II-79, ISBN 2535-0048.
 267. Stoyanov, S. Vibration isolation experimental setup. Part II: Theoretical investigation. IN: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Русенски университет, 2014, pp. 33-37
 268. Stoyanov, S. Theoretical investigation of the traction capability of a belt transmission as a function of the hardness of the work surfaces. IN: Proceedings of IV International Congress “Mechanical Engineering Technologies`04”, Varna, Bulgaria, 23 – 25 September, 2004, pp. 34 – 36
 269. Stoyanov, S. Explicit dynamics of gear pair using finite element model. IN: Научни трудове на Русенския университет - 2015, том 54, серия 2, Русе, 2015, pp. 67-71, ISBN 1311-3321.
 270. Stoyanov, S., A. Dobreva. Development, Design and Optimization of Planetary Gear Trains for Vehicles – Computer Aided Frequency Analysis of Planetary Gears. IN: Сборник Научни доклади на РУ и ТУ - Габрово, Русе, Печ. база: Авангард принт ЕООД, 2011, pp. 586 – 589, ISBN 978-954-337-163-1.
 271. Stoyanov, S., A. Dobreva. Development, Design and Optimization of Planetary Gear Trains for Vehicles – Computer Aided Frequency Analysis of Planetary Gears. IN: VDI – Berichte 2108.2, International Conference on Gears in Munchen, Munich, Germany, VDI Verlag GmbH – Duesseldorf, VDI-Society for Product and Process Design, 2010, pp. 1423 – 1426, ISBN 978-3-18-092108-2.
 272. Stoyanov, S., A. Dobreva. A Software System for Researching of the Traction Capability of Belt Transmissions with Flexible Bandage. IN: Proceedings of the International Conference on “Computer Systems and Technologies (e-learning)” ComSysTech’2004”, 17-18 June 2004, Ruse, Bulgaria, Pr. in Avangard Print Ltd, 2004, pp. II.15-1 – II.15-5, ISBN 954–9641-38-4.
 273. Stoyanov, S., A. Dobreva. Analysis of the Traction Capability of Truck System Researched as Belt Transmission. IN: Proceedings of International Conference of “trans & MOTAUTO’04”,14 - 17 October 2004, Plovdiv, Ed. Scientific – Technical Union of Mechanical Engineering of Bulgaria, 2004, pp. 34 – 37, ISBN 954-9322-07-6.
 274. Stoyanov, S., A. Dobreva. Theoretical Investigation of Traction Characteristic of Belt Transmissions. IN: Proceedings of International conference “Power Transmissions’03”, Vol. 1, Varna, Bulgaria,, Ed. Scientific – Technical Union of Mechanical Engineering of Bulgaria, 2003, pp. 104-107, ISBN 954-90272-9-5.
 275. Stoyanov, S., A. Dobreva. MACROMEDIA SYSTEM FOR DESIGN EDUCATION. IN: Zbornik radova sa naucnо-strucnog skupa “Iztrazivanje i razvoj masinskih elemenata i sistema”, JAHORINA – IRMES‘2002, 2/2, Jahorina, Srpsko Sarajevo, Republika Srpska, Stampa: FOPIS, 2002, pp. 853-857
 276. Stoyanov, S., A. Dobreva, V Dobrev. Upgrading of a Theoretical Model of a Belt Track System. IN: Proceedings of XIII International Scientific – Technical Conference “trans & MOTAUTO’06”, Vol. 2, Varna, Bulgaria, Ed. by Scientific – Technical Union of Mechanical Engineering of Bulgaria, 2006, pp. 11-13, ISBN 10: 954-9322-17-3.
 277. Stoyanov, S., A. Dobreva, V. Dobrev. Design System for Gear Trains in the Environment of Solidworks. IN: Proceedings of the 2nd International Conference “Power Transmissions 2006’ - Novi Sad, Novi Sad, Serbia and Montenegro, Publisher: Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, 2006, pp. 91-94, ISBN 86-85211-78-6.
 278. Stoyanov, S., A. Dobreva, V. Dobrev. Tribological Research of Traction Capability of Belt Track Systems. IN: 11th International Symposium “Materials 2006”, Pamukkale University, Denizli, Turkey, 2006, pp. 567 – 569
 279. Stoyanov, S., Iv. Ivanov. Modelling and investigation of inertial tamping machine. IN: Proceedings of University of Ruse - 2018, University of Ruse, Ruse, 2018, ISBN 2603-4123.
 280. Stoyanov, S., K. Popov, A. Dobreva. Intuitive User-friendly Interface of Test System in Machine Elements. IN: Proceedings of Twenty-fifth International Conference “Information and Communication Technologies and Programming 2000”: Human-Computer Intergaces for All, Sofia, Bulgaria, FOI-COMMERCE, 2000, pp. 91-95, ISBN 954-8986-06-X.
 281. Stoyanov, S., V. Dobrev, A. Dobreva. Finite Еlement Contact Modelling of Planetary Gear Trains. IN: CAR 2017, The International Congress of Automotive and Transport Engineering, Pitesti, University centre, 2017
 282. Stoyanov, S., V. Dobrev, A. Dobreva. Experimental Examination of the Mathematical Model of the Tractive Characteristics of Belt Transmissions. IN: Proceedings of International conference “Power Transmissions’03”, Vol. 3, Varna, Bulgaria, Ed. Scientific – Technical Union of Mechanical Engineering of Bulgaria, 2003, pp. 49-52, ISBN 954-90272-9-5.
 283. Stoyanov, Sv. Vibration isolation experimental setup. Part I: Experimental setup description. IN: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Русенски университет, 2014, pp. 28-32
 284. Suchkov A., V. Kostadinov, М.Karshakov, V. Grigorov. Conditions for `Applying of Instruments for the Finishing Processing of Holes Through Surface Plastic Deformation. IN: MECHANIKA, Technologija, Kaunas, 2007, pp. 158-162
 285. T. Delikostov, D. Stanchev, E. Marinov, N. Stancheva. Concerning Balance of the Fuel Consuption of the Car. IN: Proceedings of International Congress Motor Vehicles & Motors, Kragujevac, Serbia, Faculty of Mechanical Engineering, Kragujevac, 2006, pp. 47-52, ISBN 86-80581-94-.
 286. T. Delikostov, N. Stancheva, P.Petrov. Substantiation and research of the flow-meter characteristics for fuel consumption. IN: Proceeding of International Scientific- Technical Conference “ trans & MOTAUTO’08”, Sofia, Scientific – Technical Union of Mechanical Enginee, 2008, pp. 49-51
 287. Terziev V. Social policy as theory and practice in Bulgaria. IN: Topical issues of contemporary science: Collection of scientific articles. - C.E.I.M., Valencia, Venezuela, 2017, pp. 13-18, ISBN 978-0-9942661-1-8.
 288. Terziev V. Social entrepreneurship as an opportunity to model an active social program. IN: Topical issues of contemporary science: Collection of scientific articles. - C.E.I.M, Valencia, Venezuela, 2017, pp. 6-12, ISBN 978-0-9942661-1-8.
 289. Terziev V. The Needs of Continuing Vocational Training of Social Work Specialists Providing Social Services. IN: 3rd Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference New Approaches in Social and Humanistic Sciences, Chisinau, Republic of Moldova, 2017, pp. 256, ISBN 978-973-166-461-3.
 290. Terziev V. Social Entrepreneurship as an Opportunity to Model an Active Social Program. IN: 3rd Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference New Approaches in Social and Humanistic Sciences, Chisinau, Republic of Moldova, 2017, pp. 255, ISBN 978-973-166-461-3.
 291. Terziev V. Social Policy as Theory and Practice in Bulgaria. IN: 3rd Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference New Approaches in Social and Humanistic Sciences, Chisinau, Republic of Moldova, 2017, pp. 254, ISBN 978-973-166-461-3.
 292. Terziev V. Entry Opportunities in the Bulgarian Military – Educational System and Ensuring of Civil Rights. IN: rd Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference New Approaches in Social and Humanistic Sciences, Chisinau, Republic of Moldova, 2017, pp. 252, ISBN 978-973-166-461-3.
 293. Terziev V. Social Entepreneurship. Social Values and Social Imapct. IN: 12th Intenational Conference on Researches in Science, Management and Engineering, 2017
 294. Terziev V. Social entrepreneurship development in Bulgaria. IN: 3rd international conference on advanced research in business and social sciences Volum 1, Aseania Resort & Spa Langkawi, Malaysia, 2017, pp. 412-446, ISBN 978-967-13620-2-0.
 295. Terziev V. Research of the communication and organization management competences of the cadets during their military professional training. IN: 3rd international conference on advanced research in business and social sciences Volum 1, Aseania Resort & Spa Langkawi, Malaysia, 2017, pp. 447-451, ISBN 978-967-13620-2-0.
 296. Terziev V. Opportunities of application of continuous training as internal traning in modern organinizations. IN: 3rd international conference on advanced research in business and social sciences Volum 1, Aseania Resort & Spa Langkawi, Malaysia, 2017, pp. 228-235, ISBN 978-967-13620-2-0.
 297. Terziev V. Factors affecting the process of social adaptation. IN: 3rd International Conference on Advanced Research in Business and Social Sciences, Aseania Resort & Spa Langkawi, Malaysia, 2017, pp. 452-458, ISBN 978-967-13620-2-0.
 298. Terziev V. National security of the republic of Bulgaria. IN: Proceedings of Academics World 57th International Conference, Paris, France, 2017, pp. 17-23, ISBN 978-93-86083-34-0.
 299. Terziev V. A New View on Social Adaptation of the Military, Discharged From Military Service in Bulgaria. IN: 4th International conference on education and social sciences, IstanbuL, Turkey, 2017, pp. 786-796, ISBN 978-605-64453-9-2.
 300. Terziev V. Examining social enterprise business advisors job profiles and qualifications. IN: 5th International Conference on Applied Business and Economic Research, Australian Research Council, 2017
 301. Terziev V. Process of deinstitutionalization of children at risk in Bulgaria.- Fifth Annual International Research-to-Practice. IN: Conference „Early Childhood Care and Education” (ECCE 2016), Moscow, Russia, Lomonosov Moscow State University, 2016
 302. Terziev V. Human resource management systems in security and defense: social policies for social activities. IN: XXXII Международная научно-практическая конференция, Евразийский союз ученых (ЕСУ), Ежемесячный научный журнал № 12 (33) Часть 1, Москва, 2016, pp. 84-90, ISBN 2411-6467.
 303. Terziev V. Encouragement of organic production for sustainable rural development.. IN: Encouragement of organic production for sustainable rural development., „East West“ Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH, Viena, Austria, 2016, pp. 79-85, ISBN 978-3-903115-63-7.
 304. Terziev V. Социалното предприемачество в България и Европа. В: International Scientific conference, Международна научна конференция по социално предприемачество-Аграрен университет Пловдив, 2016, стр. 11-18, ISBN 978-954-517-250-2.
 305. Terziev V. Discussing organic production in the context of sustainable development. IN: Conference Bansko, Eleventh International Conference: KNOWLEDGE CAPITAL OF THE FUTURE, KNOWLEDGE International Journal Scientific Papers Vol.15.1, 2016, pp. 41-46, ISBN 1857-92.
 306. Terziev V. Development of labour market in Bulgaria and impact of policies on employment and unemployment. IN: Стопанска академия „Д. А. Ценов, Свищов, сп. „Икономика 21“ , брой 2, 2016, pp. 23-64, ISBN 1314-3123.
 307. Terziev V. Social policies on labor market as theory and practice in Bulgaria. IN: Международна научна конференция „Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания“, посветена на 80-годишнината от основаването на Стопанска академия, Д. А. Ценов“ – Свищов, 2016, pp. 47-63, ISBN 978-954-23-1185-0.
 308. Terziev V. Assessment of active social policies` impacts on labor market in a period of transformation Bulgarian society. IN: 15th International Academic Conference, Rome, Italy, 2015
 309. Terziev V. Impact of active social policies on the labour market in Bulgaria. IN: 16th EBES Conference, Istanbul, Turkey, 2015
 310. Terziev V. Criteria and Indicators for Social Efficiency. IN: Конференция „Государственное и муниципальное управление в XXI веке: теория, методология, практика”, Novosibirsk, Russia, 2015, ISBN 978-5-00068-303-3.
 311. Terziev V. Social programming in the system of sociological categories concerning market economy and labor market development in transition economy. IN: Конференция „Культура. Духовность. Общество”, Novosibirsk, Russia, 2015, ISBN 978-5-00068-278-4.
 312. Terziev V. Methodological approach to research and evaluate main states and transitions on labor market. IN: Конференция „Проблемы современной экономики”, Novosibirsk, Russia, 2015, ISBN 978-5-00068-280-7.
 313. Terziev V. Social policy and labor market development in bulgarian transition period. IN: Конференция „Приоритетные научные направления: от теории к практике”, Novosibirsk, Russia, 2015, ISBN 978-5-00068-282-.
 314. Terziev V. Theoretical basis of development of labor market and social policy in the Republic of Bulgaria. IN: Конференция „Наука и современность- 2015”, Novosibirsk, Russia, 2015, ISBN 978-5-00068-277-7.
 315. Terziev V. Flows of labor force and types of labor markets in transition economy. IN: Конференция „Социально-экономические науки и гуманитарные исследования”, Novosibirsk, Russia, 2015
 316. Terziev V. An active model of a social program and Its strategic advantage,. IN: Конференция „Система ценностей современного общества”, Novosibirsk, Russia, 2015, ISBN 978-5-00068-286-9.
 317. Terziev V. Тhe dependence social adaptation- socialization. IN: Сборник статей Международной научно-практической конференции, Уфа, Россия, 2015, ISBN 978-5-906790-78-1.
 318. Terziev V. Social adaptation of military servicemen, discharged from military service, in dynamic social environment. IN: Сборник статей Международной научно-практической конференции, Уфа, Россия, 2015, ISBN 978-5-906790-78-1.
 319. Terziev V. Conceptual framework of social adaptation. IN: Сборник статей Международной научно-практической конференции, Уфа, Россия, 2015, ISBN 978-5-906790-78-1.
 320. Terziev V. Model for social-psychological assistance forservicemen, discharged from military service. IN: Сборник статей Международной научно-практической конференции, Уфа, Россия, 2015, ISBN 978-5-906790-78-1.
 321. Terziev V. Competence model for social adaptation ofservicemen, discharged from military service. IN: Сборник статей Международной научно-практической конференции, Уфа, Россия, 2015, ISBN 978-5-906790-78-1.
 322. Terziev V. Social adaptation as an element of social policy. IN: Сборник статей Международной научно-практической конференции, Уфа, Россия, 2015, ISBN 978-5-906790-78-1.
 323. Terziev V. Analysis of the bulgarian experience in the development of the social adaptation of servicemen, discharged from military service. IN: Сборник статей Международной научно-практической конференции, Уфа, Россия, 2015, ISBN 978-5-906790-78-1.
 324. Terziev V. Complex model of social adaptation of servicemen, discharged from military service. IN: Сборник статей Международной научно-практической конференции, Уфа, Россия, 2015, ISBN 978-5-906790-78-1.
 325. Terziev V. Possible aspects of occupational and psychological adaptation of the military, discharged from military service and their families to a new activity life cycle. IN: Международная научно-практическая конференция „Наука XXI века: теория, практика, перспективьi”, Уфа, Россия, 2014, pp. 176-183, ISBN 978-5-906763-30-3.
 326. Terziev V. Realities of implementing the social adaptation procees of military personnel, discharged form service in Bulgaria. IN: Международная научно-практическая конференция „Наука XXI века: теория, практика, перспективьi”, Уфа, Россия, 2014, pp. 183-191, ISBN 978-5-906763-30-3.
 327. Terziev V. Bulgarian experience in the development of social adaptation of military personnel, discharged from military service and their families. IN: Международная научно-практическая конференция „Наука XXI века: теория, практика, перспективьi”, Уфа, Россия, 2014, pp. 192-204, ISBN 978-5-906763-30-3.
 328. Terziev V. Opportunities for increasing the efficiency of social adaptation of servicemen released from military service. IN: Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Велико Търново, Национален военен университет, 2014, pp. 978-954-753-200-7
 329. Terziev V. Impact of policies on the labor market for employment. IN: Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Велико Търново, 2014, ISBN 978-954-753-200-7.
 330. Terziev V. Realities of Implementing the social Adaptation Process of Military Personnel, Discharged from Service in Bulgaria. IN: Международной научно-практической конференции 2014, „Наука и Современность”, Уфа, Россия, 2014, pp. 201-210, ISBN 978-5-906763-48-8.
 331. Terziev V. Bulgarian Experience in the Development of Social Adaptation of Military Personnel, Discharged from Military Service and their Families. IN: Международной научно-практической конференции 2014, „Наука и Современность”, Уфа, Россия, 2014, pp. 210-222, ISBN 978-5-906763-48-8.
 332. Terziev V. Opportunities for increasing the efficiency of social adaptation of servicepersons discharged from military service. IN: Сборник статей Международной научно-практической конференции „Актуальные проблемы современной науки“, Аэтерна“ (Уфа), 2014, pp. 227-243, ISBN 978-5-906769-47-3.
 333. Terziev V. Impact of the labor market policies for ensuring employment. IN: Сборник статей. -Международной научно-практической конференции „Актуальные проблемы современной науки, Аэтерна“ (Уфа), 2014, pp. 220-227., ISBN 978-5-906769-47-3.
 334. Terziev V. Social Technology as a Method for Management of the Social Processes. IN: VI Международная научная конференция „Инновации в технологиях и образовании, Belovo, Russia, 2013, pp. 116-121, ISBN 978-954-524-914-3.
 335. Terziev V. The active model of a social programme and its strategic advantage. IN: The 1st AARESOC International Conference On Business and Management, Izmir, Turkey, 2013, ISBN 978-0-692-01982-5.
 336. Terziev V. The Active Model of a Social Programme and its Strategic Advantage,12th International Scientific Conference: Management Horizons in Changing Economic Environment& Visions and Challenges. IN: International Conference, Kaunas, Lithuania, 2013, pp. 917-932, ISBN 2029-8072.
 337. Terziev V. Social Technology as a Method for Management of the Social Processes”. IN: Trends in economics and management for the 21st century, International Conference, Brno, Czech Republic, 2012, pp. 79-80, ISBN 978-80-214-4581-9.
 338. Terziev V. „The active model of a social programme and its strategic advantage”. IN: Trends in economics and management for the 21st century, International Conference, Brno, Czech Republic, 2012, pp. 77-78, ISBN 978-80-214-4581-9.
 339. Terziev V. National program „From social assistance to employment” as a concrete expression of an effective social programming for solving social problems of heavy trantion in Bulgaria. IN: Вьiсокие технологии, исследования, промьiшленность, Сборник трудов девятой международной научно-практической конференции „Исследование, разработка и применение вьсоких технологий в промьшленности, Санкт-Петербург, Россия, 2010, pp. 19-25, ISBN 978-5-7422-2557-7.
 340. Terziev V. Intercompany Training as a Technology for Company Management Staff Development.. IN: Proceedings of the International Conference on Manufacturing Systems ICMaS, Bucharest, Romania, 2009, pp. 389-392, ISBN 1842-3183.
 341. Terziev V. Continouous vocational training in Bulgaria and the role of the Bulgarian Employment Agency. IN: Conference Life-long career development- adapting skills and career to a continuosly changing labour market, Beijing, China, 2002
 342. Terziev V. Stoyanov E. Georgiev M. Prerequisites for the development of the balanced scorecard model. IN: Topical issues of contemporary science: Collection of scientific articles. - C.E.I.M.,, Valencia, Venezuela, 2017, pp. 55-61, ISBN 978-0-9942661-1-8.
 343. Terziev V., M., Georgiev. Предпоставки за разработване и внедряване на балансирана карта за оценка във военнообразователната система. В: Международна научна конференция „УНИТЕХ’17” – Габрово, Технически университет – Габрово, 2017, стр. 43-47
 344. Terziev V., M., Georgiev. Балансирана карта за оценка в работата на националната система за отбрана и сигурност. В: Международна научна конференция „УНИТЕХ’17” – Габрово, Технически университет – Габрово, 2017, стр. 48-51
 345. Terziev V., A. Delibasheva, J. Mladenov. Providing Employment to Unprivileged People. Adaptability and Mobilty on the Workforce in Bulgaria, Conference „Human Development in the EU Accession Countres”. IN: International Conference, Riga, Latvia, 2003
 346. Terziev V., A. Delibasheva, Y. Mladenov. Providing Employment to Unprivileged People. Adaptability and Mobility of the Workforce in Bulgaria. IN: сборник с доклади, Riga, Latvia, Human Development in the EU Accession Countries, 2003
 347. Terziev V., A. Ekaterina. Social enterprises – a sustainable business model. IN: IOSRD (International Organization of Scientific Research and Development), 14th International Conference on Developments in science, Management and Engineering,, 2017
 348. Terziev V., A. Ekaterina. Social entrepreneurship in Еurope. IN: Social entrepreneurship in Еurope, Национален Военен Университет „Васил Левски“, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС, Национален Военен Университет „Васил Левски“, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС, 2016, pp. 401-408, ISBN 2367-7902.
 349. Terziev V., D. Manolov. Analysis of NATO logistics handbook. IN: Scientific journal „Economics and finance“,Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg,Deutshland, Trends in der Entwicklung der nationalen und internationalen Wissenschaf, 2016, pp. 9-13, ISBN 978-617-7214-44-0.
 350. Terziev V., D. Manolov. Създаване на добра организационна среда за научноизследователска дейност. В: Актуальные проблемы глобализации, Салоники, Греция, Scientific journal «ECONOMICS AND FINANCE», Actual problems of globalization - Collection of scienti, 2016, стр. 15-20, ISBN 978-617-7214-34-1.
 351. Terziev V., D. Manolov. Систематизация на първична информация в статистически редове в планирането на снабдяването с вещево имущество в Българската армия. В: Tenth International Scientific Conference THE POWER OF KNOWLEDGE, Agia Triada, Republic of Greece. Knowledge International Journal Scientific papers Vol. 14.2, 2016, стр. 570-575, ISBN 1857-92.
 352. Terziev V., D. Manolov. Методика за планиране на снабдяването с вещево имущество в ресурсно ограничена среда. В: Tenth International Scientific Conference THE POWER OF KNOWLEDGE, Agia Triada, Republic of Greece. Knowledge International Journal Scientific papers Vol. 14.1, 2016, стр. 307-318, ISBN 1857-92.
 353. Terziev V., D. Manolov. Particular features of carrying out a procurement procedure at the Ministry of Defense. IN: XIII Международная научно-практическая конференция „Социально-экономические науки и гуманитарные исследования“, Новосибирск,, 2016, pp. 96-106, ISBN 978-5-00068-616-4.
 354. Terziev V., D. Manolov. Изграждане на капацитет в публичните служби за заетост. В: Problems of development modern science: Theory and practice – Collection of scienfic articles, Scientific journal «Economics and Finance, 2016, стр. 15-29, ISBN 978-617-7214-33-4.
 355. Terziev V., D. Radev, Е. Arabska, R. Dimitrovski. Deinstitutionalisation of children as part of the development of social services in Bulgaria. IN: Twelfth international scientific conference vol 16.1 knowledge without borders, Vrnjacka Banja, Serbia, 2017, pp. 19-28, ISBN 1857-923x.
 356. Terziev V., E. Arabska. Social entrepreneurship development in Bulgaria. IN: XIV International Scientific Conference MANAGEMENT AND ENGINEERING, Sozopol, Bulgaria, 2017, pp. 495-503, ISBN 1314-6327.
 357. Terziev V., E. Arabska. Analysis of the process of social entrepreneurship in Bulgaria. IN: XIV International Scientific Conference MANAGEMENT AND ENGINEERING ‘17, Sozopol, Bulgaria, 2017, pp. 487-494, ISBN 1314-6327.
 358. Terziev V., E. Arabska. Deinstitutionalisation of children as part of the development of social services in Bulgaria. IN: Материальи конференциi: Сборник тезисов, Москва, 2017, pp. 360, ISBN 2308-6408.
 359. Terziev V., E. Arabska. Improvement of National Strategic Framework in Organic Production and Management in the Republic of Bulgaria. IN: Intcess 4th International conference on education and social sciences, IstanbuL, Turkey, 2017, pp. 775-785, ISBN 978-605-64453-9-2.
 360. Terziev V., E. Arabska. Потребности и предизвикателства пред социалните предприемачи. В: International Scientific conference, Международна научна конференция по социално предприемачество-Аграрен университет Пловдив, 2016, стр. 51-60, ISBN 978-954-517-250-2.
 361. Terziev V., E. Arabska. Social Policy Development and Implementation: Municipal level perspectives. IN: Human and Social Sciences at the Common Conference, HASSACC 2016, 2016, pp. 19-24, ISBN 978-80-554-1270-2.
 362. Terziev V., E. Arabska. Potentials of organic production in sustainable development. IN: Tenth International Scientific Conference THE POWER OF KNOWLEDGE, Agia Triada, Republic of Greece. Knowledge International Journal Scientific papers Vol. 14.1,, 2016, pp. 205-211, ISBN 1857-92.
 363. Terziev V., E. Arabska. Management of organic production for sustainable development through smart specialization. IN: 55th Annual Science Conference of Ruse University, Smart Specialization - Innovative Strategy for Regional Economic Transformation, 2016, pp. 180, ISBN 1311-3321.
 364. Terziev V., E. Arabska. Social enterprises and social entrepreuners. IN: Международна научна конференция. Изложение на съвременни отбранителни продукти, Международна научна конференция. Изложение на съвременни отбранителни продукти, 2016, pp. 409-416, ISBN 2367-7902.
 365. Terziev V., E. Arabska. Impact of social enterprises. IN: Международна научна конференция. Изложение на съвременни отбранителни продукти, Национален Военен Университет „Васил Левски“, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС, 2016, pp. 391-400, ISBN 2367-7902.
 366. Terziev V., E. Arabska. Key competences in organic production management. IN: Международная научно-практическая конференция „Перспективы развития науки и образования“, Научный журнал „Экономика и Финансы“ Пловдив, 2016, pp. 150-158, ISBN 978-617-7214-28-0.
 367. Terziev V., E. Arabska. Encouragement of lifelong for capacity building and development of mountain regions. IN: „Прорьiвньiе экономические реформьi в условиях риска и неопределенности“, Уфа, Россия, 2015, ISBN 978-5-906790-05-7.
 368. Terziev V., E. Arabska. Contemporary challenges of building competences through lifelong learning in mountain regions. IN: XXXIX Международной научно-практической конференции, „Система ценностей современного общества“, Novosibirsk, Russia, 2015, pp. 185-199, ISBN 978-5-00068-257-9.
 369. Terziev V., E. Arabska. Opportunities of establishment of destination management and marketing organizations in Bulgaria. IN: nternational conference Enterprise and the Competitive Environment, Brno, Czech Republic, University in Brno, 2015, ISBN 978-80-7509-342-4.
 370. Terziev V., E. Arabska. Assessment of active social policies’ impacts on labor market in the Republic of Bulgaria. IN: International Business Economics Social Sciences Research Association (IBESRA) Dubai Conference, UAE, Dubai, UAE, 2015, ISBN 1314-1953.
 371. Terziev V., E. Arabska. Current trends and management challehges in living labs’ development. IN: 5th International Scientific Conference creating shared value in knowledge based society: expertise, innovation and continuity, Riga, Latvia, 2015, ISBN 2256-0173.
 372. Terziev V., E. Arabska. Assessment of active social policies’ impacts on labor market in the Republic of Bulgaria. IN: International Business Economics Social Sciences Research Association (IBESRA), Albania Conference, Tirana, Albania, 2015, ISBN 1314-1953.
 373. Terziev V., E. Arabska. Organic production business model basics in terms of corporate social responsibility. IN: 20st International Conference „Economics and Management 2015 (ICEM-2015)” hosted by the School of Economics and Business, Kaunas, Lithuania, Kaunas University of Technology, 2015
 374. Terziev V., E. Arabska. Opportunities for improvement of national strategic framework in organic production and management in the Republic of Bulgaria. IN: 16th EBES Conference, Istanbul, Turkey, 2015
 375. Terziev V., E. Arabska. Improvement ofnational strategic framework in organic production and management in the Republic of Bulgaria. IN: 5th International Conference of Economic Sciences, Kaposvar, Hungary, 2015, ISBN 978-963-9821-86-6.
 376. Terziev V., E. Arabska. Challenges to organic production development in the Republic of Bulgaria. IN: 5th International Conference of Economic Sciences, Kaposvar, Hungary, 2015, pp. 411-438, ISBN 978-963-9821-86-6.
 377. Terziev V., E. Arabska. Opportunities of community-supported agriculture concept for organic farming development in Bulgaria. IN: 15th International Academic Conference, Rome, Italy, 2015
 378. Terziev V., E. Arabska. Enhancing competitiveness and sustainability of agri-food sector through market-oriented technology development in agricultural Knowledge and Innovation System in Bulgaria. IN: III International scientific and technical congress„Agricultural machinery, Varna, Bulgaria, 2015
 379. Terziev V., E. Arabska. Enhancing competitiveness and sustainability of agry-food sector trought market-oriented technologydevelopment in agricultural knowledge and innovation system in Bulgaria. IN: III International scientific congress Agricultural machinery, Varna, Bulgaria, 2015, ISBN 1310-3946.
 380. Terziev V., E. Arabska. Prevention and support to children and adults- victims of traffic, violence, dependencies and other risks of social marginalization. IN: Университетска научна конференция, Велико Търново, Национален военен университет, 2015
 381. Terziev V., E. Arabska. Lifelong learning: the new educational paradigm for sustainable development. IN: Университетска научна конференция, Велико Търново, Национален военен университет, 2015
 382. Terziev V., E. Arabska. Opportunities of Quality and Efficiency Improvement in Public Employment Services: Application of a new process model in Bulgarian labour offices. IN: 3rd HASSACC 2015 - Virtual ConferenceHuman and Social Sciences at the Common Conference, Zilina, Slavak Republic, Universiyu of Zilina, 2015, ISBN 978-80-554-1124-8.
 383. Terziev V., E. Arabska. Analyses of Labor Market Development in Bulgaria: Role of active policies for social and economic development. IN: 3rd HASSACC 2015 - Virtual ConferenceHuman and Social Sciences at the Common Conference, Zilina, Slavak Republic, Universiyu of Zilina, 2015, ISBN 978-80-554-1124-8.
 384. Terziev V., E. Arabska. Connecting jobseekers and employers and more: the contributions of PES to EU social and economic development. IN: 19th International Academic Conference, Florence, Italy, 2015, ISBN 978-80-87927-15-1.
 385. Terziev V., E. Arabska. Bulgarian Experience in Labor Market Development. IN: 18th International Academic Conference, London, UK, 2015, pp. 710-733, ISBN 978-80-87927-11-3.
 386. Terziev V., E. Arabska. Inovations in Organic Agriculture for Assuring Food Quality and Safety and Healthy Living Environment. IN: „Роль Экономических наук в развитии общества”, Международной научно-практической конференции, Уфа, Россия, 2014, pp. 3-10, ISBN 978-5-906769-28-2.
 387. Terziev V., E. Arabska. Modern challenges and solutions to building competences in organic managemen. IN: 6th International Scientific Practical Conference business competences, *, 2014
 388. Terziev V., E. Arabska. Collection and Organization of Information for Databases and Information Regisries in Organic Production. IN: Международная научная конференция „Электронное правительство в регионах: проблемьi и перспективьi”, Белово, Россия, 2014, ISBN 978-619-208-011-2.
 389. Terziev V., E. Arabska. E-Governance Challenges in the Republic of Bulgaria. IN: Международная научная конференция „Электронное правительство в регионах: проблемьi и перспективьi”, Белово, Россия, 2014, ISBN 978-619-208-011-2.
 390. Terziev V., E. Arabska. Organic sector increase and impacts on sustainable development- a myth or a reality?. IN: Современные аспекты глобализации экономическихпроцессов. Сборник статей Международной научно-практической конференции, Уфа, Россия, 2014, pp. 218-223, ISBN 978-5-906769-73-2.
 391. Terziev V., E. Arabska. Open innovation for sustainable, smart and inclusive growth: user-driven development of products and services in living labs. IN: Современные аспекты глобализации экономическихпроцессов. Сборник статей Международной научно-практической конференции, Уфа, Россия, 2014, pp. 3-13, ISBN 978-5-906769-82-4.
 392. Terziev V., E. Arabska. Challenges to food safety in the Republic of Bulgaria: recognition of threats in agri-food sector and provision of relevant legislation. IN: Международной научно-практической конференции,„Теоретические и практические аспекты правовых отношений“, Уфа, Россия, 2014, pp. 3-15, ISBN 978-5-906769-81-7.
 393. Terziev V., E. Arabska, P. Gramatikoff. Public employment services as employers: competence-based training of staff and career development. IN: 6th International conference on Economics, Management and Engineering Sciences, Brussels, 2016
 394. Terziev V., E. Arabska, R. Dimitrovski, L. Pushova. Conceptual and normative bases for development of social entrepreneurship in Bulgaria. IN: Conference Bansko, Eleventh International Conference: KNOWLEDGE CAPITAL OF THE FUTURE, KNOWLEDGE International Journal Scientific Papers Vol. 15.2,, 2016, pp. 527-536, ISBN 1857-92.
 395. Terziev V., E. Arabska, R. Dimitrovski, L. Pushova. Challenges to social entrepreneurship development in Bulgaria. IN: Conference Bansko, Eleventh International Conference: KNOWLEDGE CAPITAL OF THE FUTURE, KNOWLEDGE International Journal Scientific Papers Vol. 15.2,, 2016, pp. 517-525, ISBN 1857-92.
 396. Terziev V., E. Arabska, V. Radovic. Risk Comunications in Enviromental Crises Advent on the Balkans. IN: 15th EBES Conference, Lisbon, Portugal, 2015
 397. Terziev V., E. Arabska, V. Radovic. Risk management in organic farming. IN: 15th International Academic Conference, Rome, Italy, 2015, ISBN 978-80-87927-08-3.
 398. Terziev V., E. Arabska, Z. Grigorova. Management of agriculture and tourism in mountain region for sustainable development. IN: „Прорьiвньiе экономические реформьi в условиях риска и неопределенности“, Уфа, Россия, 2015, ISBN 978-5-906790-05-7.
 399. Terziev V., E. Arabska, Z. Grigorova. Sustainable practices in agriculture and tourism activities in mountain regions. IN: XLII Международной научно-практической конференции, “Актуальньie вопросьi ϶кономических наук“, Novosibirsk, Russia, 2015, pp. 132-142, ISBN 978-5-00068-256-2.
 400. Terziev V., E. Arabska, Z. Grigorova. Sustainable practices in agriculture and tourism activities in mountain regions. IN: International Conference „Sustainable mountain regions: make them work”.14-16 May 2015, Rila Mountain Resort of Borovets, Bulgaria., 2015
 401. Terziev V., E. Petrova. The authotity as a category of the process of management. IN: Development strategy of science and education, Belgique, 2017, pp. 265-268, ISBN 978-0-9942661-4-9.
 402. Terziev V., E. Stoyanov. ”Alternativen zur Entwicklung der Verwaltung im Prozess der sozialen Programmierung”. IN: The Ninth International Conference on Economic Sciences, Vienna, Austria, 2015, ISBN 13 978-3-903063-7.
 403. Terziev V., E. Stoyanov. ”Modelleklektizismus bei den Sistemen fur Verwaltungskontrolle und seine Rolle in der sozialen Entwicklung”. IN: The Ninth International Conference on Economic Sciences, Vienna, Austria, 2015, ISBN 13 978-3-903063-7.
 404. Terziev V., E. Stoyanov. “Probleme in der wissenschaftlichen Entwicklung der verlangsamten sozialen Programmierung in Bulgarien”. IN: The Ninth International Conference on Economic Sciences, Vienna, Austria, 2015, ISBN 13 978-3-903063-7.
 405. Terziev V., E. Stoyanov, E. Arabska. Monitoring of active social policies on labor market: the case of Bulgaria. IN: Business Economics, Palgrave Macmillan Ltd. N 4(51), 2016, pp. 457-483, ISBN 0007 - 666X.
 406. Terziev V., K. Enimanev, S. Enimaneva. Theoretic and methodological aspects of making a model for management of buildings condition. IN: Twelfth international cientific conference vol. 16.2, Knowledge without borders, Vrnjacka Banja, Serbia, 2017, pp. 653-676, ISBN 1857-923x.
 407. Terziev V., K. Enimanev, S. Enimaneva. Testing the system of theoretic models. IN: Twelfth international scientific conference vol 16.2 Knowledge without borders, Vrnjacka Banja, Serbia, 2017, pp. 625-651, ISBN 1857-923x.
 408. Terziev V., K. Enimanev, S. Enimaneva. Factors and a system of models for measuring their impact on the economic efficiency of investment in improving buildings condition. IN: Twelfth international scientific conference vol 16.2 Knowledge without borders,, Vrnjacka Banja, Serbia, 2017, pp. 601-620, ISBN 1857-923x.
 409. Terziev V., M. Georgiev. Importance of human resources to social development. IN: Proceedings of Academics World 57th International Conference, Paris, France, 2017, pp. 32-34, ISBN 978-93-86083-34-0.
 410. Terziev V., M. Georgiev. Impact of the labor market policies for ensuring employment. IN: Proceedings of Academics World 57th International Conference, Paris, France, 2017, pp. 24-31, ISBN 978-93-86083-34-0.
 411. Terziev V., M. Petkov. CIA report of 2000 about the hazards in the world in 2015 and the situation nowadays. IN: XXXII Международная научно-практическая конференция, Евразийский союз ученых (ЕСУ), Ежемесячный научный журнал № 12 (33) Часть 1, Москва, 2016, pp. 96-97, ISBN 2411-6467.
 412. Terziev V., M. Petkov. Corruption and national security. IN: XXXII Международная научно-практическая конференция, Евразийский союз ученых (ЕСУ), Ежемесячный научный журнал № 12 (33) Часть 1, Москва, 2016, pp. 90-96, ISBN 2411-6467.
 413. Terziev V., M. Petkov. On some problems of the infrastructure and the protection of the population. IN: XXXII Международная научно-практическая конференция, Евразийский союз ученых (ЕСУ), Ежемесячный научный журнал № 12 (33) Часть 1, Москва, 2016, pp. 82-84, ISBN 2411-6467.
 414. Terziev V., M. Petkov. Holding meetings andconferences and the ability to listen. IN: XXXII Международная научно-практическая конференция, Евразийский союз ученых (ЕСУ), Ежемесячный научный журнал № 12 (33) Часть 1, Москва, 2016, pp. 79-81, ISBN 2411-6467.
 415. Terziev V., M. Stoichev, J. Borisova. Overview of the development and application of legislative acts for providing healthy and safe working conditions in the mining sector, First Balkan Mining Congress. IN: First Balkan Mining Congress, Varna, 2005, pp. 409-419, ISBN 954-91547-2-6.
 416. Terziev V., M. Stoichev, J. Mladenov. An Analysis of the Social Employment and Unemployment Policy in Bulgaria. IN: с, Timisoara, Romania, The 2nd International Symposium “Economics and Man, 2004
 417. Terziev V., M. Stoichev, J. Mladenov. An Analysis of the Social Employment and Unemployment Policy in Bulgaria, International Symposium „Economics and Management of Transformation”. IN: , International Symposium „Economics and Management of Transformation”, Timisoara, Romania, 2004
 418. Terziev V., N. Benchev, M. Tepavicharova, E. Arabska. Encouragement of social entrepreneurship in Bulgaria. IN: Международная научно-практическая конференция „Перспективы развития науки и образования“, Научный журнал „Экономика и Финансы“, 2016, pp. 45-55, ISBN 978-617-7214-28-0.
 419. Terziev V., N. Bencheva, E. Arabska. Implications on development of social economy in Bulgaria. IN: Международная научно-практическая конференция „Перспективы развития науки и образования“, Научный журнал „Экономика и Финансы“ Пловдив,, 2016, pp. 55-63, ISBN 978-617-7214-28-0.
 420. Terziev V., N. Bencheva, T. Stoeva, E. Arabska. State of social entrepreneurship in Bulgaria and Europe. IN: Международна бизнес конференция Наука и бизнес за интелигентно бъдеще, Варна, Варненски свободен университет, 2016
 421. Terziev V., N. Bencheva, T. Stoeva, E. Arabska. Social enterprises in Bulgaria. IN: Международная научно-практическая конференция „Перспективы развития науки и образования“,, Научный журнал „Экономика и Финансы“ Пловдив, 2016, pp. 63 74, ISBN 978-617-7214-28-0.
 422. Terziev V., N. Dimitrov, M. Stoichev. An Analysis of the Social Employment and Unemployment Policy in Bulgaria. IN: Доклади от IV Научна сесия „Икономика и управление” ФМУ`2005, Пловдив, Технически университет-София, 2005, pp. 9-23, ISBN 554-8779-78-1.
 423. Terziev V., N. Dimitrov, M. Stoichev. Programs and measures for employment stimulation in Bulgaria.. IN: Мениджмент XXI век, Материальi от V международной научно-практической конференции, Санкт Петербург, 2004, pp. 168-169, ISBN 5-94777-039-3.
 424. Terziev V., N. Dimitrov, M. Stoichev. Dealing with decrease of unemployment and increase of employment in Bulgaria. IN: Мениджмент XXI век, Материальi от V международной научно-практической конференции,, анкт Петербург, 2004, pp. 169-171, ISBN 5-94777-039-3.
 425. Terziev V., N. Nichev. Икономически характеристики на офсетните сделки с отбранителни продукти. В: Scientific journal «Economics and Finance», Problems of development modern science: Theory and practice – Collection of scienfic article, Madrid, España, 2016, стр. 101-106, ISBN 978-617-7214-33-4.
 426. Terziev V., N. Nichev, P. Bogdanov. Prospects For Development Of Higher Education n Bulgaria. IN: 3rd International Conference on Advances in Education and Social Sciences, Istanbul, Turkey, 2017, pp. 678-689, ISBN 978-605-82433-0-9.
 427. Terziev V., N. Nichev, S. Bankov. National security of the republic of Bulgaria.. IN: Science and practice: Collection of scientific articles, Thoroe-Bowker, Melbourne, Australia, 2017, pp. 12-21, ISBN 978-0-9942661-3-2.
 428. Terziev V., N. Nichev, S. Bankov. Essence and reasons for the manifestation and basic areas of corruption and government structures for corruption counteraction in Bulgaria. IN: овый взгляд. Международный научный вестник: сборник на-учных трудов. Выпуск 15, Под общ. ред. С.С. Чернова. – Новоси-бирск: Издательство ЦРНС, 2016, pp. 116-134, ISBN 978-5-00068-714-7.
 429. Terziev V., N. Nichev, S. Bankov. Corruption and national security. IN: Международный научнный журнал Иновационная наука, Уфа, Россия, 2016, pp. 189-196, ISBN 2410-6070.
 430. Terziev V., N. Nikolova. Методически основи на приложението на eva-based models в управлението на корпоративната социална отговорност. В: Tenth International Scientific Conference THE POWER OF KNOWLEDGE, Agia Triada, Republic of Greece. Knowledge International Journal Scientific papers Vol. 14.3, 2016, стр. 462-468, ISBN 1857-92.
 431. Terziev V., N. Nikolova. Concept of the differentiated product in company competitiveness management. IN: Siberian economic Bullet Issue 3, Novosibirsk, 2016, pp. 90-105, ISBN 978-5-00068-623-2.
 432. Terziev V., N. Nikolova. Развитие на предприемаческата идея в България. В: Международная научно-практическая конференция „Перспективы развития науки и образования“, Научный журнал „Экономика И Финансы“ Пловдив,, 2016, стр. 114-128, ISBN 78-617-7214-28-0.
 433. Terziev V., N. Nikolova. Модел на предприемаческия процес. В: Международная научно-практическая конференция „Перспективы развития науки и образования“, Научный журнал „Экономика и Финансы“ Пловдив, 2016, стр. 128 150, ISBN 978-617-7214-28-0.
 434. Terziev V., N. Nikolova. Теоретико-методологически проблеми на предприемачеството. В: Международная научно-практическая конференция „Перспективы развития науки и образования“, Научный журнал „Экономика и Финансы“ Пловдив, 2016, стр. 92 103, ISBN 978-617-7214-28-0.
 435. Terziev V., N. Nikolova, Sirotin S. Стратегически анализ за изграждане и позициониране на високотехнологично предприятие. В: Международная научно-практическая конференция „Перспективы развития науки и образования“, Научный журнал „Экономика и Финансы“ Пловдив, 2016, стр. 103-114, ISBN 978-617-7214-28-0.
 436. Terziev V., Nichev N. Research of the motivation for management activities of cadets in the course of their military professional training. IN: Topical questions of contemporary science, United States of America, 2017, pp. 103-109, ISBN 978-0-9988732-1-3.
 437. Terziev V., Nichev N. Research of the value orientation and structural peculiarities of management activitiesofcadets in the course of military professional training. IN: Topical questions of contemporary science, United States of America, 2017, pp. 96-103, ISBN 978-0-9988732-1-3.
 438. Terziev V., P. Dimitrova. Investigation on the Profile of Social Worker Occupation in Bulgaria. IN: The 23rd International Conference The Knowledge-Based Organization economic, social and administrative approaches to the knowledge-based organization, conference proceedings, Sibiu, 2017, pp. 381-387, ISBN 1843-682X.
 439. Terziev V., P. Gramatikoff, E. Arabska. Practical considerations in social policy development and implementation on municipal level. IN: 6th International conference on Economics, Management and Engineering Sciences, Brussels, 2016
 440. Terziev V., R. Dimitrovski, L. Pushova, P. Dimitrova. Research, identification and monitoring of the needs ofoccupational training of social activities experts. IN: Twelfth international scientific conference vol 16.1 knowledge without borders, Vrnjacka Banja, Serbia, 2017, pp. 137-154, ISBN 1857-923x.
 441. Terziev V., R. Dimitrovski, L. Pushova, P. Dimitrova. Model of methodology for determining the needs of continuing vocational training of social work specialists providing social services. IN: Twelfth international scientific conference knowledge without borders vol 16.1, Vrnjacka Banja, 2017, pp. 123-136, ISBN 1857-923x.
 442. Terziev V., R. Minev, B. Sotirov, K. Ivanov. Иновационен център за съвременни материали и технологии за устойчиво развитие. В: Иновационен център за съвременни материали и технологии за устойчиво развитие, Albania. KNOWLEDGE International Journal Scientific Papers Vol. 13.1,, 2016, стр. 105-111, ISBN 1857-92.
 443. Terziev V., S. Dimitrova. Cost Effectiveness Analyses in the Defence System in Bulgaria. IN: 15th EBES Conference, Lisbon, Portugal, 2015
 444. Terziev V., S. Dimitrova. Cost Effectiveness Analyses Models in the Defence System in Bulgaria. IN: 2nd International Conference on Education and Social Sciences, Istanbul, Turkey, 2015, pp. 247-259, ISBN 978-605-64453-2-3.
 445. Terziev V., S. Dimitrova. Assessment of efficiency of social programming. IN: III International scientific and technical conference „Technics. Technologies. Education. Safety”, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2015, ISBN 1310-3946.
 446. Terziev V., S. Dimitrova. Medical-health security- basis of viability of the human factor, as a subsystem of the system for national security. IN: Forth International Scientific Conference, Bansko, Bulgaria, Institute of Knowledge Management, Skopje, 2015
 447. Terziev V., S. Dimitrova. Financial provisioning- basic of strategic decisions of the management of resources for security and defence. IN: The 21th International Conference The Knowledge-Based Organization, „Nicolae Balescu” Land Forces Academy, Sibiu, Romania, 2015
 448. Terziev V., S. Dimitrova. Social activity of human factor. IN: 9thEdition of Sibiu Alma Mater University National Conference with International Participation, Social Challenges for Excellence in Research and Innovation, Sibiu, Romania, 2015
 449. Terziev V., S. Dimitrova. New model of social policy in Bulgaria on adaptation of the military, discharged from the military services. IN: 14thInternational Academic Conference, Malta, 2015, ISBN 978-80-87927-06-9.
 450. Terziev V., S. Dimitrova. Human resources and social activity, as engines of social developmenт. IN: Сборник статей Международной научно-практической конференции, Уфа, Россия, 2015, ISBN 978-5-906790-78-1.
 451. Terziev V., S. Dimitrova. Financial security- basis of strategic decisions of the management of resources for security and defense. IN: Сборник статей Международной научно-практической конференции, Уфа, Россия, 2015, ISBN 978-5-906790-78-1.
 452. Terziev V., S. Dimitrova. Theoretical Study on a Pilot Implementation of a Working Model of the Process of Social Adaptation Former Military Personnel and Their Families in Bulgaria. IN: Knowledge Society Vol.VII, „Ensuring Sustainable Development in the Period After the Financial Crisis”, Sibiu, Romania, 2014, pp. 53-57, ISBN 1313-4787.
 453. Terziev V., S. Dimitrova. Social and Educational Conditions for Adaptation of Former Military Personnel and Their Family Member. IN: Knowledge Society Vol.VII, „Ensuring Sustainable Development in the Period After the Financial Crisis” M, Sibiu, Romania, 2014, pp. 50-52, ISBN 1313-4787.
 454. Terziev V., S. Dimitrova. Social Adaptation as a Social Process in the Adaptation of Military Personnel. IN: I Международная (X Всероссийская) научно-методическая конференция (заочная) „Инновации и наукоемкие технологии в образовании и экономике”, Уфа, Россия, 2014, pp. 17-25, ISBN ISBN 978-5-747735.
 455. Terziev V., S. Dimitrova. Theoretical Study on a Pilot Implementation of a Working Model of the Process of Social Adaptation Former Military Personnel and Their Families in Bulgaria. IN: International Scientific Technical Conference „Technics. Technologies. Education. Safety”, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2014, pp. 11-17, ISBN 1310-3946.
 456. Terziev V., S. Dimitrova. Social and Educational Conditions for Adaptation of Former Military Personnel and Their Family Member. IN: International Scientific Technical Conference „Technics. Technologies. Education. Safety”, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2014, pp. 15-17, ISBN 1310-3946.
 457. Terziev V., S. Dimitrova. Social Adaptation As a Social Process In The Adaptation of Military Personnel. IN: 13th EBES Conference, Istanbul, Turkey, 2014, pp. 1956-1966, ISBN 978-605-64002-6-1.
 458. Terziev V., S. Dimitrova. A New Approach to Social Adaptation of Decommissioned Servicemen and Their Families. IN: The 20th International Conference The Knowledge-Based Organization, „Nicolae Balescu” Land Forces Academy, Publishing House Sibiu, Economic, Social and Administrative Approaches to the Knowledge-Based, Sibiu, Romania, 2014, pp. 359-364, ISBN 1834-6722.
 459. Terziev V., S. Dimitrova. The Social Adaptation of the Military, Discharged from Military Service-Necessary or by Request. IN: 11th International Academic Conference, Reykjavik, 2014, pp. 58-80, ISBN 978-80-87927-03-8.
 460. Terziev V., S. Dimitrova. Company Strategic Concept. IN: Международной научно-практической конференции „Роль Экономических наук в развитии общества”, Уфа, Россия, 2014, pp. 3-13, ISBN 978-5-906763-49-5.
 461. Terziev V., S. Dimitrova. Labour conflicts in the company. IN: Международной научно-практической конференции „Роль Экономических наук в развитии общества”, Уфа, Россия, 2014, pp. 13-20, ISBN 978-5-906763-49-5.
 462. Terziev V., S. Dimitrova. Development of Strategies and Methods for Reengineering of Human Resources. IN: Международной научно-практической конференции 30 июня 2014, „Роль Экономических наук в развитии общества”, Уфа, Россия, 2014, pp. 20-28, ISBN 978-5-906763-49-5.
 463. Terziev V., S. Dimitrova. A New Bulgarian View on Social Adaptation of the Military, Discharged from Military Service. IN: 13th International Academic Conference, Antibes, France, 2014, pp. 576-595, ISBN 978-80-87927-05-2.
 464. Terziev V., S. Dimitrova. The internal training as a process of continuous training, Международной научно-практической конференции. В: Международной научно-практической конференции „Инновационньiй вектор развития науки”, Уфа, Россия, 2014, стр. 222-231, ISBN 978-5-906769-04-6.
 465. Terziev V., S. Dimitrova. Social Adaptation as a Social Process in the Adaptation of Military Personnel. IN: Climate Change, Economic Development, Environment and People Conference (CCEDEP), Plovdiv, Bulgaria, 2014
 466. Terziev V., S. Dimitrova. A New View on Social Adaptation of the Military, Discharged from Military Service in Bulgaria, „Improving Life Quality and Enhancing Employment Possibilities”. IN: SOCIN International Interdisciplinary Conference on Social Innovations, Vilnius, Lithuania, Mykolas Romeris University, 2014, pp. 129-133, ISBN 978-9955-19-683-9.
 467. Terziev V., S. Dimitrova. Cost Efectiveness Analyses Models in the Defence System in Bulgaria. IN: 2nd Eurasian Multidisciplinary Forum, EMF 2014, Tbilisi, Georgia, 2014, ISBN 1857-7881.
 468. Terziev V., S. Dimitrova. A New View on Social Adaptation of the Military, Discharged from Military Service in Bulgaria. IN: 2nd Eurasian Multidisciplinary Forum, EMF 2014, Tbilisi, Georgia, 2014, ISBN 1857-7881.
 469. Terziev V., S. Dimitrova. Structural Levels and Phases in the Process of Social Adaptation of Laid-off Bulgarian Army Servicemen and Their Family Members. IN: 14th EBES Conference- Barcelona, Barcelona, Spain, 2014, pp. 3103-3119, ISBN 978-605-64002-8-5.
 470. Terziev V., S. Dimitrova. Risk Management as a Component of the Financial Management and Control System of the Bulgarian Army. IN: International Scientific Conference „Economics and Management 2014”, Nitra, Slovak Republic, 2014, ISBN 978-80-558-0729-4.
 471. Terziev V., S. Dimitrova. Assessing activity efectiveness of the operational programme human resourses development implemented in Bulgaria. IN: International Scientific Conference „Economics and Management 2014”, Nitra, Slovak Republic, 2014, ISBN 978-80-558-0729-4.
 472. Terziev V., S. Dimitrova. A new view on Social Adaptation of the Military, Discharged from Military Service in Bulgaria. IN: HASSACC, 17-21 November 2014 - Human and Social Sciences at the Common, Conference 9- Social Science, Families, Work, Activism, Lifestyle Choices, Zilina, Slavak Republic, Universiyu of Zilina, 2014, ISBN 978-80-554-0949-8.
 473. Terziev V., S. Dimitrova. Cost Effectivness Analyses Models in The Defence System in Bulgaria. IN: HASSACC, 17-21 November 2014- Human and Social Sciences at the Common, Conference 9- Social Science, Families, Work, Activism, Lifestyle Choices, Zilina, Slavak Republic, Universiyu of Zilina, 2014, ISBN 978-80-554-0949-8.
 474. Terziev V., S. Dimitrova. Cost Management System of Bulgarian Army an Engineering Perespective. IN: International Center of Academic Comunication, International Conference, Szczecin, Poland, University of Szczecin, 2014
 475. Terziev V., S. Dimitrova. Social adaptation as a Social Process in the Adaptation of the Military, Enterprise and Competitive Environment. IN: International Conference, Brno, Czech Republic, Mendel University in Brno, 2014
 476. Terziev V., S. Dimitrova. A New View on Social Adaptation of the Military, Discharged from Military Service. IN: International Scientific Conference „Economics and Management– 2014” (ICEM-2014), Riga, Latvia, 2014, pp. 219-222
 477. Terziev V., S. Dimitrova. An Attempt at Theoretical Study of the Implementation of a Working Model of Social Adaptation of Servicemen Released from the Army. IN: 12th International Conference Information Technologies and Management 2014, Riga, Latvia, Information Systems Management Institute, 2014, pp. 194-195, ISBN 1691-2489.
 478. Terziev V., S. Dimitrova. Implementation of a Working Model for the Process of Social Adaptation of Former Military Personnel and Their Families. IN: 12th International Conference Information Technologies and Management 2014, Riga, Latvia, Information Systems Management Institute, 2014, pp. 234-235, ISBN 1691-2489.
 479. Terziev V., S. Dimitrova. Possible Aspects of Occupational and Psyhological Adaptation of the Military, Discharged from Military Service and Their Families to a New Activity Life Cycle. IN: Международной научно-практической конференции 2014, „Наука и Современность”, Уфа, Россия, 2014, pp. 194-201, ISBN 978-5-906763-48-8.
 480. Terziev V., S. Dimitrova. A New View on Social Adaptation of the Military Discharged from Military Service in Bulgaria. IN: 12th International Conference on Knowledge, Economy and Management, ICKEM 2014, 12th International Conference on Knowledge, Economy and Management, ICKEM 2014, 2014
 481. Terziev V., S. Dimitrova. The internal training as a process of continuous training. IN: Сборник статей Международной научно-практической конференции „Роль психологии и педагогики в развитии общества“,, Научный Центр, 2014, pp. 3-11, ISBN 978-5-906763-50-1.
 482. Terziev V., S. Dimitrova, E. Arabska. Linking active social policies to education and qualification problems on the labor market, Humanitarian approaches to the Periodic Law // Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Pe. IN: 6th International symposium. „East West” Association for Advanced Studies and Higher Education, Vienna, Austria, 2015, pp. 277-290, ISBN 978-3-903063-01-3.
 483. Terziev V., S. Dimitrova, E. Arabska. Assessing impacts of active social programs on the labor market in the republic of Bulgaria. IN: XVII Международная научно-практическая конференция „Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и результаты”, Novosibirsk, Russia, 2015, pp. 196-213, ISBN 978-5-00068-233-3.
 484. Terziev V., S. Dimitrova, E. Arabska. Positive and negative characteristics of active social policies through the example of the program „From social support to employment”. IN: XX Международной научно-практической конференции, „Экономика и управление в XXI Веке: Тенденции развития., Novosibirsk, Russia, 2015, ISBN 978-5-00068-238-8.
 485. Terziev V., S. Dimitrova, E. Arabska. Positive and negative characteristics of active social policies through the example of the program „From social support to employment”. IN: VIII Международная научная конференция, „Инновации в технологиях и образовании, Белово, Россия, 2015, ISBN ISBN 978-5-906805.
 486. Terziev V., S. Dimitrova, E. Arabska. From social support to employment”: Considering target groups’ needs in actice social policies. IN: VIII Международная научная конференция, „Инновации в технологиях и образовании, Белово, Россия, 2015, ISBN 978-5-906805-59-1.
 487. Terziev V., S. Dimitrova, E. Arabska. Linking active social policies to education and qualification problems on the labor market. IN: , VIII Международная научная конференция, „Инновации в технологиях и образовании, Белово, Россия, 2015, ISBN 978-619-208-021-1.
 488. Terziev V., S. Dimitrova, E. Arabska. Assessing impacts of active social programs on the labor market in the republic of Bulgaria. IN: VIII Международная научная конференция, „Инновации в технологиях и образовании, Белово, Россия, 2015, ISBN 978-619-208-021-1.
 489. Terziev V., S. Dimitrova, E. Arabska. Social Activity of human resources- a basis for effective social policy. IN: Fifth International Scientific Conference, Bansko, Bulgaria, Institute of Knowledge Management, Skopje, Bansko, 2015, ISBN 1857-92.
 490. Terziev V., S. Dimitrova, E. Arabska. Aspects of the interaction of structures and authorities for social adaptation of militaries exempted from military service and their families. IN: DEFENSE TECHNOLOGY FORUM 2015 SHUMEN, International Scientific Conference, Shoumen, 2015, ISBN 2367-7902.
 491. Terziev V., S. Dimitrova, E. Arabska. Social needs of militaries exempted from military service and members of their families and their satisfaction. IN: DEFENSE TECHNOLOGY FORUM 2015 SHUMEN, International Scientific Conference 2015, Shoumen, 2015, ISBN 2367-7902.
 492. Terziev V., S. Dimitrova, E. Arabska. Assessment of active social policies’ impacts on labor market in a period of transformation Bulgarian society. IN: 3rd Economics & Finance Conference, Rome, Italy, 2015, pp. 56, ISBN 978-80-87927-07-6.
 493. Terziev V., S. Dimitrova, E. Stoyanov. Assessment of the efficiency of social programming in Bulgaria,. IN: Международной научно-практической конференции, „Состояние и перспективьi развития ϶кономики в условиях неопределенности“, Уфа, Россия, 2015, pp. 7-16, ISBN 978-5-906790-31-6.
 494. Terziev V., S. Filipov. Усъвършенстване и модернизация на военната инфраструктура в България. В: Усъвършенстване и модернизация на военната инфраструктура в България, Albania. KNOWLEDGE International Journal Scientific Papers Vol. 13.1, 2016, стр. 303-315, ISBN 1857-92.
 495. Terziev V., S. Stanshev. Challenges to labor market development in Bulgaria. IN: Първа международна научна конференция „Предизвикателства пред съвременните организации, свързани с постигане на устойчивост - знание и иновации в управлението и функционирането“, Пловдив, 2015, ISBN 978-619-7246-04-9.
 496. Terziev V., S. Stanshev. Development of active social policies in Bulgaria. IN: Първа международна научна конференция „Предизвикателства пред съвременните организации, свързани с постигане на устойчивост - знание и иновации в управлението и функционирането“, Пловдив, 2015, ISBN 978-619-7246-06-3.
 497. Terziev V., Stoyanov E. Georgiev M. The balanced scorecard model as atool for improvement of the national defense system management. IN: Research: tendencies and prospects: Collection of scientific articles., Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico, 2017, pp. 7-11, ISBN 978-0-9942661-5-6.
 498. Terziev V., Stoyanov E., Georgiev M. Prerequisites for the implementation of the balanced scorecard model. IN: Topical issues of contemporary science: Collection of scientific articles. - C.E.I.M, Valencia, Venezuela, 2017, pp. 61-68, ISBN 978-0-9942661-1-8.
 499. Terziev V., V. Banabakova. Customer Relationship Management (CRM). IN: Thirteenth International Scientific Conference THE TEACHER OF THE FUTURE, Budva, Montenegro, 2017, pp. 485-492, ISBN 1857-923X.
 500. Terziev V., V. Banabakova, M. Ilsheva, M. Georgiev. Logistic service levels. IN: Challenges and opportunities of scientific thought development Collection of scientific articles, GPG Publishing Group, Pretoria, South Africa, 2017, pp. 15-28, ISBN 978-0-9942661-6-3.
 501. Terziev V., V. Banabakova, M. Ilcheva. Prospects for development of higher education in Bulgaria. IN: 4th Central & Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health, Chisinau, Republic of Moldova, 2017, pp. 263-264, ISBN 978-973-166-479-8.
 502. Terziev V., V. Banabakova, P. Dimitrova. Model of Methodology for Determining the Needs of Continuing Vocational Training of Social Work Specialists Providing Social Services. IN: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция Том 6, Велико Търново, 2017, pp. 82-119, ISBN 1314-1937.
 503. Terziev V., V. Banabakova, P. Dimitrova. Research, Identification and Monitoring of the Needs of Occupational Training of Social Activities Experts. IN: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция Том 6, Велико Търново, 2017, pp. 52-81, ISBN 1314-1937.
 504. Terziev V., V. Banabakova, P. Dimitrova. Model of methodology for determining the needs of continuing vocational training of social work specialists providing social services. IN: The 23rd International Conference The Knowledge-Based Organization economic, social and administrative approaches to the knowledge-based organization, conference proceedings, Sibiu, 2017, pp. 374-380, ISBN 1843-682X.
 505. Terziev V., V. Madanski. Guidelines for development of military education system in Bulgaria. IN: Topical questions of contemporary science, United States of America, 2017, pp. 28-36, ISBN 978-0-9988732-1-3.
 506. Terziev V., V. Madanski. Development of military education system in Bulgaria. IN: Topical questions of contemporary science, United States of America, 2017, pp. 17-28, ISBN 978-0-9988732-1-3.
 507. Terziev V., V. Madanski. Еntry opportunities in the bulgarian military - educational system. IN: Topical questions of contemporary science, United States of America, 2017, pp. 8-17, ISBN 978-0-9988732-1-3.
 508. Terziev V., V. Madanski. Entry opportunities in the Bulgarian military – educational system and ensuring of civil rights. IN: Twelfth international cientific conference vol. 16.4 Knowledge without borders, Vrnjacka Banja, Serbia, 2017, pp. 1461-1494, ISBN 1857-923x.
 509. Terziev V., V. Radovic, E. Arabska. Biodiversity risks of natural disasters and extreme climatic events in Serbia. IN: Международной научно-практической конференции „Актуальньiе проблемьi технических наук в России и за рубежом”, Уфа, Россия, 2014, pp. 70-77, ISBN 978-5-906769-51-0.
 510. Terziev V., V., Banabakova, M., Ilsheva, M., Georgiev. Logistic service strategies. IN: Challenges and opportunities of scientific thought development: Collection of scientific articles, Pretoria, South Africa, GPG Publishing Group, 2017, pp. 28-43, ISBN 978-0-9942661-6-3.
 511. Terziev V., V., Banabakova, M., Ilsheva, M., Georgiev. Motivation and stimulation of workers as a basic aspect of the organization. IN: Challenges and opportunities of scientific thought development: Collection of scientific articles, Pretoria, South Africa, GPG Publishing Group, 2017, pp. 44-53, ISBN 978-0-9942661-6-3.
 512. Terziev V., V., Banabakova, M., Ilsheva, M., Georgiev. Controlling as a management function of the organization. IN: Challenges and opportunities of scientific thought development: Collection of scientific articles, Pretoria, South Africa, GPG Publishing Group, 2017, pp. 138-146, ISBN 978-0-9942661-6-3.
 513. Terziev V., Е. Arabska. Assessment of the effectiveness of social programming. IN: Fifth International Scientific Conference, Bansko, Bulgaria, Institute of Knowledge Management, Skopje, Bansko, 2015, ISBN 1857-92.
 514. Terziev V., Е. Arabska. Opportunities of networking in Bulgarian agrifood sector. IN: 17th International Academic Conference,, Vienna, Austria, 2015, ISBN 978-80-87927-10-6.
 515. Terziev V., Е. Arabska. Social policy and social programming: key implications concerning development of active labor market policies and employment. IN: 17th International Academic Conference, Vienna, Austria, 2015, ISBN 978-80-87927-10-6.
 516. Terziev V., Е. Arabska. Organic production and management in the Republic of Bulgaria contributing to sustainable development and assurance of safe and healthy living environment. IN: Университетска научна конференция, Велико Търново, Национален военен университет, 2015
 517. Terziev V., Е. Stoyanov. Management control as an effective instrument in implementation of the social program as a product of social programming. IN: Fifth International Scientific Conference, Bansko, Bulgaria, Institute of Knowledge Management, Skopje, Bansko, 2015, ISBN 1857-92.
 518. Terziev V., Е. Stoyanov. Dependencies between social programming as a basis of regulating social development and the concept of controlling. IN: Fifth International Scientific Conference, Bansko, Bulgaria, Institute of Knowledge Management, Skopje, Bansko, 2015, ISBN 1857-92.
 519. Terziev V., Е. Stoyanov, M. Georgiev. Institutional team work-opportunity for improvement of financial control. IN: Scientific journal „Economics and finance“, Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2017, pp. 76-80, ISBN 978-617-7214-49-5.
 520. Terziev V., Е. Stoyanov, M. Georgiev. Specifics of control in operations with precious metals and precious stones. IN: Scientific journal „Economics and finance“, Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2017, pp. 71-76, ISBN 978-617-7214-49-5.
 521. Terziev V., Е. Stoyanov, M. Georgiev. One solution for costs minimanization in the banking sector. IN: Scientific journal “Economics and finance”, Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2017, pp. 62-66, ISBN 978-617-7214-49-5.
 522. Terziev V., Е. Stoyanov, M. Georgiev. The factotor information in the making of „The right“ decision. IN: Scientific journal „Economics and finance“, Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2017, pp. 26-32, ISBN 978-617-7214-49-5.
 523. Terziev V., Е. Stoyanov. M. Georgiev. Accountable regulation of foreign exchange operations. IN: Scientific journal „Economics and finance“, Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2017, pp. 66-71, ISBN 978-617-7214-49-5.
 524. Terziev, T., H., Can. The relation between the migration, population aging, labor force productivity and economic growth: an analysis for Bulgaria. IN: Proceedings of INTCESS2018- 5th International Conference on Education and Social Sciences 5-7 February 2018- Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, www.ocerints, Istanbul, Turkey, 2018, pp. 445-451, ISBN 978-605-82433-2-3.
 525. Terziev, V. The needs of continuing vocational training of social work specialists providing social services. IN: 9th LUMEN International Scientific Conference Communicative Action & Transdisciplinarity in the Ethical Society, CATES 2017, Targoviste, Romania, LUMEN Conference Center, LUMEN Publishing House, 2018, pp. 299-316, ISBN 978-1-910129-16-6.
 526. Terziev, V. Opportunities and trends in the development and the improvement processes in the Bulgarian military educational system. IN: 3rd Central & Eastern European LUMEN International Conference, New Approaches in Social and Humanistic Sciences NASHS 2017, Chisinau, Republic of Moldova, 2018, pp. 517-528, ISBN 978-1-910129-15-9.
 527. Terziev, V. Modeling active social programs in Bulgaria through social entrepreneurship encouragement. IN: 3rd Central & Eastern European LUMEN International Conference, New Approaches in Social and Humanistic Sciences NASHS 2017, Chisinau, Republic of Moldova, 2018, pp. 505-516, ISBN 978-1-910129-15-9.
 528. Terziev, V. Development of social policy as theory and practice in Bulgaria. IN: 3rd Central & Eastern European LUMEN International Conference, New Approaches in Social and Humanistic Sciences NASHS 2017, Chisinau, Republic of Moldova, 2018, pp. 493-504, ISBN 978-1-910129-15-9.
 529. Terziev, V. Realities of implementing the social adaptation process of military personnel, discharged form service in Bulgaria. IN: ADVED 2018- 4th International Conference on Advances in Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings, Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 266-276, ISBN 978-605-82433-4-7.
 530. Terziev, V. Possible aspects of occupational and psychological adaptation of the military, discharged from military service and their families to a new activity life cycle. IN: ADVED 2018- 4th International Conference on Advances in Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings, Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 256-265, ISBN 978-605-82433-4-7.
 531. Terziev, V. Opportunities of application of a competence-based approach in social adaptation of militaries discharged of service. IN: ADVED 2018- 4th International Conference on Advances in Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings, Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 237-247, ISBN 978-605-82433-4-7.
 532. Terziev, V. Bulgarian experience in the development of social adaptation of military personnel, discharged from military service and their families. IN: ADVED 2018- 4th International Conference on Advances in Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings, Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 213-227, ISBN 978-605-82433-4-7.
 533. Terziev, V. Building a model of social and psychological adaptation. IN: ADVED 2018- 4th International Conference on Advances in Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings, Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 228-236, ISBN 978-605-82433-4-7.
 534. Terziev, V. Importance of human resources to social development. IN: ADVED 2018- 4th International Conference on Advances in Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings, Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 204-212, ISBN 978-605-82433-4-7.
 535. Terziev, V. Impact of the labor market policies for ensuring employment. IN: ADVED 2018- 4th International Conference on Advances in Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings, Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 178-188, ISBN 978-605-82433-4-7.
 536. Terziev, V. Social assistance services and integrated employment in Bulgaria. IN: ADVED 2018- 4th International Conference on Advances in Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings, Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 164-177, ISBN 978-605-82433-4-7.
 537. Terziev, V. Active social programs development in Bulgaria: contemporary challenges and social management instruments. IN: ADVED 2018- 4th International Conference on Advances in Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings, Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 149-163, ISBN 978-605-82433-4-7.
 538. Terziev, V. The active model of a social programme and its strategic advantage. IN: ADVED 2018- 4th International Conference on Advances in Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings, Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 189-203, ISBN 978-605-82433-4-7.
 539. Terziev, V. Comparative analysis of the formation of military professional skills in the cadets to be trained in logistics specializations. IN: 6th International Conference On Education (IC-ED-2017), University of Zagreb Zagreb – Croatia, 2017, pp. 89
 540. Terziev, V. Prospects for development of higher education in Bulgaria. IN: 6th International Conference On Education (IC-ED-2017), University of Zagreb Zagreb – Croatia, 2017, pp. 88
 541. Terziev, V. Social entrepreneurship as an opportunity to model an active social program. IN: Proceedings of SOCIOINT 2017- 4th International Conference on Education, Social Sciences and Humanitie Dubai, UAE, 2017, pp. 654-660, ISBN 978-605-82433-1-6.
 542. Terziev, V. The needs of continuing vocational training of social work specialists providing social services. IN: Proceedings of SOCIOINT 2017- 4th International Conference on Education, Social Sciences and Humanitie Dubai, UAE, 2017, pp. 641-653, ISBN 978-605-82433-1-6.
 543. Terziev, V., E., Arabska. Social entrepreneurship development in Bulgaria. -Journal of mountain agriculture on the balkanas. IN: Book of absracts, Jubile Scientific International Confrerence Didicated to 115th Anniversary of the INSTITUTE OF VITICULTURE AND ENOLOGY topic „ CHALLENGES, PERSPECTIVES AND DEVELOPMENT OF AGRICULTURA, IVE – Pleven, 2017, pp. 79, ISBN 2367-8364.
 544. Terziev, V., Banabakova, V., Stoilova, M. Theoretical principles of management and management of change in school education. IN: Knowledge - International journal scientific papers, promoted in Vrnjacka Banja, Serbia 16-18.03.2018, Institute of Knowledge Management- Skopje, 2018, pp. 897-907, ISBN 1857-923X.
 545. Terziev, V., Banabakova, V., Stoilova, M. General theoretical principles for managing changes in the system of school education. IN: Knowledge - International journal scientific papers, promoted in Vrnjacka Banja, Serbia 16-18.03.2018, Institute of Knowledge Management- Skopje, 2018, pp. 879-887, ISBN 1857-923X.
 546. Terziev, V., D., Kanev. Education and behavioural failures. IN: 3rd International Conference on Advances in Education and Social Sciences, Istanbul, Turkey, 2017, pp. 733-742, ISBN 978-605-82433-0-9.
 547. Terziev, V., D., Kanev, V., Madanski. Social programming as an alternative in front of small business or small business a challenge to social programming. IN: 3rd International Conference on Advances in Education and Social Sciences, Istanbul, Turkey, 2017, pp. 711-718, ISBN 978-605-82433-0-9.
 548. Terziev, V., D., Kanev, V., Madanski. Social entrepreneurship in Bulgaria. IN: 3rd International Conference on Advances in Education and Social Sciences, Istanbul, Turkey, 2017, pp. 748-753, ISBN 978-605-82433-0-9.
 549. Terziev, V., E., Arabska, V., Madanski. Social entrepreneurship development in Bulgaria. IN: 3rd International Conference on Advances in Education and Social Sciences, Istanbul, Turkey, 2017, pp. 724-732, ISBN 978-605-82433-0-9.
 550. Terziev, V., E., Stoyanov. Social prgraming as an alternative in front of small business or small business a achallenge to social programming. IN: Book of absracts, Jubile Scientific International Confrerence Didicated to 115th Anniversary of the INSTITUTE OF VITICULTURE AND ENOLOGY topic „ CHALLENGES, PERSPECTIVES AND DEVELOPMENT OF AGRICULTURA, IVE – Pleven, 2017, pp. 80, ISBN 2367-8364.
 551. Terziev, V., E., Stoyanov. A general principle of the development process of balanced scorecards as an instrument of control. IN: Proceedings of SOCIOINT 2017- 4th International Conference on Education, Social Sciences and Humanitie Dubai, UAE, 2017, pp. 611-615, ISBN 978-605-82433-1-6.
 552. Terziev, V., E., Stoyanov. Problems of control in the social sphere. IN: Proceedings of SOCIOINT 2017- 4th International Conference on Education, Social Sciences and Humanitie Dubai, UAE, 2017, pp. 616-621, ISBN 978-605-82433-1-6.
 553. Terziev, V., E., Stoyanov. The effect of the control system creation process. IN: Proceedings of SOCIOINT 2017- 4th International Conference on Education, Social Sciences and Humanitie Dubai, UAE, 2017, pp. 622-626, ISBN 978-605-82433-1-6.
 554. Terziev, V., E., Stoyanov. Opportunities and solutions to modern improvement of Bulgarian control. IN: Proceedings of SOCIOINT 2017- 4th International Conference on Education, Social Sciences and Humanitie Dubai, UAE, 2017, pp. 636-640, ISBN 978-605-82433-1-6.
 555. Terziev, V., G., Georgiev, M., Georgiev. Stimulation of the Staff in the Organization. IN: World scientific extent: Collection of scientific articles, United Kingdom, Agenda Publishing House, 2017, pp. 32-37, ISBN 978-0-9955865-3-6.
 556. Terziev, V., G., Georgiev, M., Georgiev. Possible solutions for management of stress and conflicts in the organization. IN: World scientific extent: Collection of scientific articles, United Kingdom, Agenda Publishing House, 2017, pp. 300-305, ISBN 978-0-9955865-3-6.
 557. Terziev, V., G., Georgiev, M., Georgiev. Interpersonal styles for resolving conflicts in the organization. IN: World scientific extent: Collection of scientific articles, United Kingdom, Agenda Publishing House, 2017, pp. 295-300, ISBN 978-0-9955865-3-6.
 558. Terziev, V., G., Georgiev, M., Georgiev. Recognizing mobbing and limitation of its activities in the organization. IN: World scientific extent: Collection of scientific articles, United Kingdom, Agenda Publishing House, 2017, pp. 311-317, ISBN 978-0-9955865-3-6.
 559. Terziev, V., G., Georgiev, M., Georgiev. Methods for resolving conflicts and managing stress at the workplace. IN: World scientific extent: Collection of scientific articles, United Kingdom, Agenda Publishing House, 2017, pp. 317-324, ISBN 978-0-9955865-3-6.
 560. Terziev, V., G., Georgiev, M., Georgiev. Management styles in the organization. IN: World scientific extent: Collection of scientific articles, United Kingdom, Agenda Publishing House, 2017, pp. 324-329, ISBN 978-0-9955865-3-6.
 561. Terziev, V., G., Georgiev, M., Georgiev. Strategic concept of the company. IN: World scientific extent: Collection of scientific articles, United Kingdom, Agenda Publishing House, 2017, pp. 329-335, ISBN 978-0-9955865-3-6.
 562. Terziev, V., G., Georgiev, M., Georgiev. Possible Solutions for the efficient solution of the problems in the organization. IN: World scientific extent: Collection of scientific articles, United Kingdom, Agenda Publishing House, 2017, pp. 44-51, ISBN 978-0-9955865-3-6.
 563. Terziev, V., G., Georgiev, M., Georgiev. Approaches for decision-making in the organization. IN: World scientific extent: Collection of scientific articles, United Kingdom, Agenda Publishing House, 2017, pp. 37-44, ISBN 978-0-9955865-3-6.
 564. Terziev, V., H., Bonev. Classification and analysis of factors, methods and tools in the prostitution prevention management. IN: XIX International Scientific Conference Knowledge in practice (14 - 16 December, 2018, Bansko, Bulgaria), International journal scientific papers, Skopje, Macedonia, IKM – Skopje, Macedonia, 2018, pp. 2119-2132, ISBN 1857- 923X.
 565. Terziev, V., H., Bonev. Basic prostitution organizations types. IN: XIX International Scientific Conference Knowledge in practice (14 - 16 December, 2018, Bansko, Bulgaria), International journal scientific papers, Skopje, Macedonia, IKM – Skopje, Macedonia, 2018, pp. 2091-2100, ISBN 1857- 923X.
 566. Terziev, V., H., Bonev. Prostitution prevention management system in Bulgaria. IN: XIX International Scientific Conference Knowledge in practice (14 - 16 December, 2018, Bansko, Bulgaria), International journal scientific papers, Skopje, Macedonia, IKM – Skopje, Macedonia, 2018, pp. 2079-2089, ISBN 1857- 923X.
 567. Terziev, V., H., Bonev. Legislative aspects of prostitution counteract. IN: XIX International Scientific Conference Knowledge in practice (14 - 16 December, 2018, Bansko, Bulgaria), International journal scientific papers, Skopje, Macedonia, IKM – Skopje, Macedonia, 2018, pp. 2007-2017, ISBN 1857- 923X.
 568. Terziev, V., M., Georgiev. Efficient management as optimization of the organization. IN: Proceedings of INTCESS2018- 5th International Conference on Education and Social Sciences 5-7 February 2018- Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 452-461, ISBN 978-605-82433-2-3.
 569. Terziev, V., M., Georgiev. Organizational development strategies. IN: XIX International Scientific Conference Knowledge in practice (14 - 16 December, 2018, Bansko, Bulgaria), International journal scientific papers, Skopje, Macedonia, IKM – Skopje, Macedonia, 2018, pp. 315-322, ISBN 1857- 923X.
 570. Terziev, V., M., Georgiev. Exploring the internal strengths and weaknesses of the organization. IN: XIX International Scientific Conference Knowledge in practice (14 - 16 December, 2018, Bansko, Bulgaria), International journal scientific papers, Skopje, Macedonia, IKM – Skopje, Macedonia, 2018, pp. 73-83, ISBN 1857- 923X.
 571. Terziev, V., M., Georgiev. Support for the development of social entrepreneurship in Bulgaria. IN: Knowledge – International Journal, September, 2018, Skopje, Macedonia, IKM – Skopje, Macedonia, 2018, pp. 57-74, ISBN 1857- 923X.
 572. Terziev, V., M., Georgiev. A strategic framework for the development of social entrepreneurship in Bulgaria. IN: Knowledge – International Journal, September, 2018, Skopje, Macedonia, IKM – Skopje, Macedonia, 2018, pp. 23-34, ISBN 1857- 923X.
 573. Terziev, V., M., Georgiev. Highlights of the evolution of the “Balanced Scorecard”idea as a model for managing strategy development and control. IN: Proceedings of SOCIOINT 2017- 4th International Conference on Education, Social Sciences and Humanitie Dubai, UAE, OCERINT- International Organization Center of Academic Research, 2017, pp. 607-610, ISBN 978-605-82433-1-6.
 574. Terziev, V., M., Madanski. Entry opportunities in the Bulgarian military - Educational system. IN: Съвременни предизвикателства пред сигурността и отбраната, Сборник доклади от годишната научна конференция на факултет „Национална сигурност и отбрана“ 18 – 19 май 2017г, София, България, Военна академия „Георги Стойков Раковски“, София, България, 2018, pp. 190-217, ISBN ISBN 978-619-7478.
 575. Terziev, V., M., Petkov, D., Krastev. Operative mode for police cooperation between the member states of the European Union. IN: Proceedings of SOCIOINT 2018- 5th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, Dubai, U.A.E, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 473-476, ISBN 978-605-82433-3-0.
 576. Terziev, V., M., Petkov, D., Krastev. European arrest warrant: appearance and preferences for fulfillment. IN: Proceedings of SOCIOINT 2018- 5th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, Dubai, U.A.E, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 477-481, ISBN 978-605-82433-3-0.
 577. Terziev, V., M., Petkov, D., Krastev. Eurojust casework on mafia-type criminal organisations. IN: Proceedings of SOCIOINT 2018- 5th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, Dubai, U.A.E, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 487-491, ISBN 978-605-82433-3-0.
 578. Terziev, V., M., Petkov, D., Krastev. Concept of joint investigation teams. IN: Proceedings of SOCIOINT 2018- 5th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, Dubai, U.A.E, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 492-496, ISBN 978-605-82433-3-0.
 579. Terziev, V., M., Petkov, D., Krastev. European arrest warrant and human rights of the accused. IN: Proceedings of SOCIOINT 2018- 5th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, Dubai, U.A.E, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 501-504, ISBN 978-605-82433-3-0.
 580. Terziev, V., M., Petkov, D., Krastev. Pumps for the action on the European Union in the scope of the European agenda on security. IN: Proceedings of SOCIOINT 2018- 5th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, Dubai, U.A.E, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 497- 500, ISBN 978-605-82433-3-0.
 581. Terziev, V., M., Petkov, D., Krastev. The process of forming a criminal policy of the European Union. IN: Proceedings of SOCIOINT 2018- 5th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, Dubai, U.A.E, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 505-510, ISBN 978-605-82433-3-0.
 582. Terziev, V., M., Petkov, D., Krastev. Organization on the European Union in the sphere of penal preparation. IN: Proceedings of SOCIOINT 2018- 5th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, Dubai, U.A.E, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 482-486, ISBN 978-605-82433-3-0.
 583. Terziev, V., M., Petkov, D., Krastev. Sources of European Union law. IN: Proceedings of SOCIOINT 2018- 5th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, Dubai, U.A.E, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 511-516, ISBN 978-605-82433-3-0.
 584. Terziev, V., M., Petkov, D., Krastev. The „Source of law“ category. IN: Proceedings of SOCIOINT 2018- 5th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, Dubai, U.A.E, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 517-521, ISBN 978-605-82433-3-0.
 585. Terziev, V., M., Petkov, D., Krastev. The need for insurance during maternity in Bulgaria. IN: Proceedings of SOCIOINT 2018- 5th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, Dubai, U.A.E, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 522-533, ISBN 978-605-82433-3-0.
 586. Terziev, V., N., Nichev. Analysis of the environment for military educational system functioning and its impact on the preparation of cadets for military professional activities in the republic of Bulgaria. IN: Proceedings of SOCIOINT 2017- 4th International Conference on Education, Social Sciences and Humanitie Dubai, UAE, 2017, pp. 627-630, ISBN 978-605-82433-1-6.
 587. Terziev, V., N., Nichev. Main features of the offsets in defense trade. IN: Proceedings of SOCIOINT 2017- 4th International Conference on Education, Social Sciences and Humanitie Dubai, UAE, 2017, pp. 661-666, ISBN 978-605-82433-1-6.
 588. Terziev, V., N., Nichev. Strategic framework for social entrepreneurship development in Bulgaria. IN: Proceedings of SOCIOINT 2017- 4th International Conference on Education, Social Sciences and Humanitie Dubai, UAE, 2017, pp. 531-540, ISBN 978-605-82433-1-6.
 589. Terziev, V., N., Nichev. Model of methodology for determining the needs of continuing vocational training of social work specialists providing social services. IN: Proceedings of SOCIOINT 2017- 4th International Conference on Education, Social Sciences and Humanitie Dubai, UAE, 2017, pp. 541-555, ISBN 978-605-82433-1-6.
 590. Terziev, V., N., Nichev. Research, identification and monitoring of the needs of occupational training of social activities experts. IN: Proceedings of SOCIOINT 2017- 4th International Conference on Education, Social Sciences and Humanitie Dubai, UAE, 2017, pp. 556-574, ISBN 978-605-82433-1-6.
 591. Terziev, V., N., Nichev. Some aspects on forming preparedness of logistics military officers for management activities. IN: Proceedings of SOCIOINT 2017- 4th International Conference on Education, Social Sciences and Humanitie Dubai, UAE, 2017, pp. 631-635, ISBN 978-605-82433-1-6.
 592. Terziev, V., N., Nichev. Streamlining management solutions for economic, effective and efficient spending of resources for security and defense. IN: Proceedings of SOCIOINT 2017- 4th International Conference on Education, Social Sciences and Humanitie Dubai, UAE, 2017, pp. 667-671, ISBN 978-605-82433-1-6.
 593. Terziev, V., N., Nichev. Research on the management skills and abilities acquired in the military education system. IN: CBU International Conference Book of Abstracts in Prague, Czech Republic, Innovations in Science and Education, 2017, pp. 152, ISBN ISBN 978-80-88042.
 594. Terziev, V., N., Nichev. Research on the management skills and abilities acquired in the military education system. IN: CBU International Conference Proceedings in Prague, Czech Republic, Innovations in Science and Education, 2017, pp. 846-850, ISBN 978-80-88042-07-5.
 595. Terziev, V., N., Nichev. Developing the readiness for the organizational activity of the cadets. IN: CBU International Conference Book of Abstracts March in Prague, Czech Republic, Innovations in Science and Education, 2017, pp. 164, ISBN 978-80-88042-09-9.
 596. Terziev, V., N., Nichev. Developing the readiness for the organizational activity of the cadets. IN: CBU International Conference Proceedings in Prague, Czech Republic, Innovations in Science and Education, 2017, pp. 915-919, ISBN 978-80-88042-07-5.
 597. Terziev, V., N., Nichev, E., Stoyanov, M., Georgiev. A general principle of the development process of balanced scorecards as an instrument of control. IN: 3rd international conference on advanced research in business and social sciences Volum 1, Istanbul, Turkey, 2017, pp. 690-694, ISBN 978-605-82433-0-9.
 598. Terziev, V., N., Nichev, E., Stoyanov, M., Georgiev. Key aspects of the problems of administrative control in Bulgaria. IN: 3rd International Conference on Advances in Education and Social Sciences, Istanbul, Turkey, 2017, pp. 707-710, ISBN 978-605-82433-0-9.
 599. Terziev, V., N., Nichev, E., Stoyanov, M., Georgiev. On some of the blank points in the application of administrative control in Bulgaria. IN: 3rd International Conference on Advances in Education and Social Sciences, Istanbul, Turkey, 2017, pp. 695-700, ISBN 978-605-82433-0-9.
 600. Terziev, V., N., Nichev, E., Stoyanov, M., Georgiev, P., Bogdanov. Opportunities for strategic development of small business in Bulgaria. IN: 3rd International Conference on Advances in Education and Social Sciences, Istanbul, Turkey, 2017, pp. 701-706, ISBN 978-605-82433-0-9.
 601. Terziev, V., N., Nichev, H., Bonev. Characterization of the system of prevention of prostitution and the connection with the citizens security of Bulgaria. IN: Knowledge – International Journal, September, 2018, Skopje, Macedonia, IKM – Skopje, Macedonia, 2018, pp. 393-404, ISBN 1857- 923X.
 602. Terziev, V., N., Nichev, H., Bonev. A conceptual model of the prostitution management system as an element of the national security. IN: Knowledge – International Journal, September, 2018, Skopje, Macedonia, IKM – Skopje, Macedonia, 2018, pp. 387-392, ISBN 1857- 923X.
 603. Terziev, V., N., Nichev, P., Bogdanov. Comparative analysis of the formation of military professional skills in the cadets to be trained in logistics specializations. IN: 3rd International Conference on Advances in Education and Social Sciences, Istanbul, Turkey, 2017, pp. 671-677, ISBN 978-605-82433-0-9.
 604. Terziev, V., N., Nichev, P., Bogdanov. Prospects for development of higher education in Bulgaria. IN: Proceedings of ADVED 2017- 3rd International Conference on Advances in Education and Social Sciences, Istanbul, Turkey, 2017, pp. 678-689, ISBN 978-605-82433-0-9.
 605. Terziev, V., O., Latyshev, M., Georgiev. Building competencies for social work through continuing vocational training. IN: 3rd International Conference on Advances in Education and Social Sciences, Istanbul, Turkey, 2017, pp. 754-772, ISBN 978-605-82433-0-9.
 606. Terziev, V., P., Dimitrova. Social policy development at the beginning of 21st century. IN: XIX International Scientific Conference Knowledge in practice (14 - 16 December, 2018, Bansko, Bulgaria), International journal scientific papers, Skopje, Macedonia, IKM – Skopje, Macedonia, 2018, pp. 273-278, ISBN 1857- 923X.
 607. Terziev, V., P., Dimitrova. Stages in social policy development. IN: XIX International Scientific Conference Knowledge in practice (14 - 16 December, 2018, Bansko, Bulgaria), International journal scientific papers, Skopje, Macedonia, IKM – Skopje, Macedonia, 2018, pp. 265-271, ISBN 1857- 923X.
 608. Terziev, V., P., Dimitrova. Concepts and models in social policy. IN: XIX International Scientific Conference Knowledge in practice (14 - 16 December, 2018, Bansko, Bulgaria), International journal scientific papers, Skopje, Macedonia, IKM – Skopje, Macedonia, 2018, pp. 251-257, ISBN 1857- 923X.
 609. Terziev, V., S., Stefanov, S., Enimaneva. Models for energy efficiency of building thermo insulation. IN: Proceedings of SOCIOINT 2018- 5th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, Dubai, U.A.E, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 462-472, ISBN 978-605-82433-3-0.
 610. Terziev, V., S., Stefanov, S., Enimaneva. Determination of the investment costs for buildings renovation. IN: Proceedings of SOCIOINT 2018- 5th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, Dubai, U.A.E, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 455-461, ISBN 978-605-82433-3-0.
 611. Terziev, V., S., Stefanov, V., Banabakova. Common European security and defence policy. IN: ADVED 2018- 4th International Conference on Advances in Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings, Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 132-148, ISBN 978-605-82433-4-7.
 612. Terziev, V., S., Stefanov, V., Banabakova. Implementattion of the common European security and defence policy in the context of its military aspect. IN: ADVED 2018- 4th International Conference on Advances in Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings, Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 120-131, ISBN 978-605-82433-4-7.
 613. Terziev, V., V. Banabakova, E., Arabska. The experience of the centres for provision of integrated employment and social assistance services in Bulgaria. IN: Управление и Образование, Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, 2018, pp. 5-14, ISBN ISSN 13126121.
 614. Terziev, V., V., Banabakova, M. Georgiev. Structure of the social welfare system in Bulgaria. IN: International journal scientific papers Vol 23.4 Promoted in Budva, Montenegro 24-27.05.2018, IKM – Skopje, 2018, pp. 1275-1281, ISBN ISSN 1857-923X.
 615. Terziev, V., V., Banabakova, M., Georgiev. Effective options for determining customer profitability. IN: The 24th International conference the knowledge-based organization, Land Forces Academy "Nicolae Balcescu", Sibiu-Romania, 2018, pp. 123-128, ISBN 1843-682X.
 616. Terziev, V., V., Banabakova, M., Georgiev. Developing customer service standards. IN: The 24th International conference the knowledge-based organization, Land Forces Academy "Nicolae Balcescu", Sibiu-Romania, 2018, pp. 117-122, ISBN ISSN 1843-682X.
 617. Terziev, V., V., Banabakova, M., Georgiev. Social support as part of social policy. IN: International journal scientific papers Vol 23.4 Promoted in Budva, Montenegro 24-27.05.2018, IKM – Skopje, 2018, pp. 973-980, ISBN ISSN 1857-923X.
 618. Terziev, V., V., Banabakova, M., Georgiev. Modern dimensions of social policies. IN: International journal scientific papers Vol 23.4 Promoted in Budva, Montenegro 24-27.05.2018, IKM – Skopje, 2018, pp. 935-944, ISBN ISSN 1857-923X.
 619. Terziev, V., V., Banabakova, M., Georgiev. Social programming as a possibility to increase social efficiency. IN: Міжнародної науково-практичної конференції «Забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, можливості, перспективи» (16-17 лютого 2018 року, м. Ужгород), Mіністерство освіти і науки України Ужгородський національний університет, 2018, pp. 137-142, ISBN 978-966-916-488-9.
 620. Terziev, V., V., Banabakova, M., Georgiev. The social program as a part of development strategies. IN: Міжнародної науково-практичної конференції «Забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, можливості, перспективи» (16-17 лютого 2018 року, м. Ужгород), Mіністерство освіти і науки України Ужгородський національний університет, 2018, pp. 132-137, ISBN 978-966-916-488-9.
 621. Terziev, V., V., Banabakova, M., Georgiev. Assessment of the effectiveness of social programming. IN: Міжнародної науково-практичної конференції «Забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, можливості, перспективи» (16-17 лютого 2018 року, м. Ужгород), Mіністерство освіти і науки України Ужгородський національний університет, 2018, pp. 127-131, ISBN 978-966-916-488-9.
 622. Terziev, V., V., Banabakova, M., Georgiev. Strategic advantages of an active social program. IN: Міжнародної науково-практичної конференції «Забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, можливості, перспективи» (16-17 лютого 2018 року, м. Ужгород), Mіністерство освіти і науки України Ужгородський національний університет, 2018, pp. 122-127, ISBN 978-966-916-488-9.
 623. Terziev, V., V., Banabakova, M., Georgiev. Social activity of human resource as a basis of effective social policy. IN: Міжнародної науково-практичної конференції «Забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, можливості, перспективи» (16-17 лютого 2018 року, м. Ужгород), Mіністерство освіти і науки України Ужгородський національний університет, 2018, pp. 116-121, ISBN 978-966-916-488-9.
 624. Terziev, V., V., Banabakova, M., Georgiev. Assessment of the effectiveness of social programing. IN: Міжнародної науково-практичної конференції «Забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, можливості, перспективи» (16-17 лютого 2018 року, м. Ужгород), Mіністерство освіти і науки України Ужгородський національний університет, 2018, pp. 110-115, ISBN 978-966-916-488-9.
 625. Terziev, V., V., Banabakova, M., Georgiev. Social efficiency as a measure of social activities. IN: Міжнародної науково-практичної конференції «Забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, можливості, перспективи» (16-17 лютого 2018 року, м. Ужгород), Mіністерство освіти і науки України Ужгородський національний університет, 2018, pp. 104-109, ISBN 978-966-916-488-9.
 626. Terziev, V., V., Banabakova, M., Georgiev. Social program as a product of social programming. IN: Міжнародної науково-практичної конференції «Забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, можливості, перспективи» (16-17 лютого 2018 року, м. Ужгород), Mіністерство освіти і науки України Ужгородський національний університет,, 2018, pp. 99-104, ISBN 978-966-916-488-9.
 627. Terziev, V., V., Banabakova, M., Georgiev. Role and place of social programing in public governance. IN: Міжнародної науково-практичної конференції «Забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, можливості, перспективи» (16-17 лютого 2018 року, м. Ужгород), Mіністерство освіти і науки України Ужгородський національний університет, 2018, pp. 93-98, ISBN 978-966-916-488-9.
 628. Terziev, V., V., Banabakova, M., Georgiev. Customer service standards. IN: Proceedings of INTCESS2018- 5th International Conference on Education and Social Sciences 5-7 February 2018- Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, www.ocerints, Istanbul, Turkey, 2018, pp. 431-437, ISBN 978-605-82433-2-3.
 629. Terziev, V., V., Banabakova, M., Georgiev. Possibilities for determining customer's profitability. IN: Proceedings of INTCESS2018- 5th International Conference on Education and Social Sciences 5-7 February 2018- Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, www.ocerints, Istanbul, Turkey, 2018, pp. 438-444, ISBN 978-605-82433-2-3.
 630. Terziev, V., V., Banabakova, M., Georgiev. Comparative analysis of the formation of military professional skills in the cadets to be trained in logistics specializations in Bulgaria. IN: 4th Central & Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health, Chisinau, Republic of Moldova, 2017, pp. 256-258, ISBN 978-973-166-479-8.
 631. Terziev, V., V., Banabakova, M., Georgiev. Analysis and perspectives for the development of the higher education system in Bulgaria. IN: 4th Central & Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health, Chisinau, Republic of Moldova, 2017, pp. 259-260, ISBN 978-973-166-479-8.
 632. Terziev, V., V., Banabakova, M., Georgiev. The development of academic membership and the development of higher education system in Bulgaria. IN: 4th Central & Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health, Chisinau, Republic of Moldova, 2017, pp. 261-262, ISBN 978-973-166-479-8.
 633. Terziev, V., V., Banabakova, M., Ilsheva. Development of logistics in Bulgaria. IN: Knowledge - International journal scientific papers, promoted in Vrnjacka Banja, Serbia 16-18.03.2018, Institute of Knowledge Management- Skopje, 2018, pp. 503-510, ISBN 1857-923X.
 634. Terziev, V., V., Banabakova, S., Stefanov. Trends in higher education development in the security sphere in Bulgaria. IN: Knowledge - International journal scientific papers, promoted in Vrnjacka Banja, Serbia 16-18.03.2018, Institute of Knowledge Management- Skopje, 2018, pp. 655-663, ISBN 1857-923X.
 635. Terziev, V., V., Banabakova, S., Stefanov, M., Georgiev. Problems of stimulation of the staff in the conditions of market economy. IN: Knowledge - International journal scientific papers, promoted in Vrnjacka Banja, Serbia 16-18.03.2018, Institute of Knowledge Management- Skopje, 2018, pp. 267-273, ISBN 1857-923X.
 636. Terziev, V., V., Banabakova, S., Stefanov. M., Georgiev. Difficulties in the division of powers between the co-workers. IN: Knowledge - International journal scientific papers, promoted in Vrnjacka Banja, Serbia 16-18.03.2018, Institute of Knowledge Management- Skopje, 2018, pp. 553-561, ISBN 1857-923X.
 637. Terziev, V., V., Banabakova, S., Stefanov. M., Georgiev. Internal-organizational training as a process for continuing education. IN: Knowledge - International journal scientific papers, promoted in Vrnjacka Banja, Serbia 16-18.03.2018, Institute of Knowledge Management- Skopje, 2018, pp. 79-89, ISBN 1857-923X.
 638. Terziev, V., V., Banabakova, М., Stoilova. Systemic theory and development of the socio-technical concept. IN: Knowledge - International journal scientific papers, promoted in Vrnjacka Banja, Serbia 16-18.03.2018, Institute of Knowledge Management- Skopje, 2018, pp. 897-907, ISBN 1857-923X.
 639. Terziev, V., V., Madanski, D., Kanev. Entry opportunities in the Bulgarian military-educational system and ensuring of civil rights. IN: Proceedings of SOCIOINT 2017- 4th International Conference on Education, Social Sciences and Humanitie Dubai, UAE, 2017, pp. 575-594, ISBN 978-605-82433-1-6.
 640. Terziev, V., V., Madanski, D., Kanev,. Social programming as an alternative in front of small business or small business a challenge to social programming. IN: 4th IC§ER International Conference on Social Sciences and Education Research, Ankara, Turkey, 2017, pp. 7, ISBN 978-605-83063-3-2.
 641. Terziev, V., V., Madanski, D., Kanev,. Social entrepreneurship development in Bulgaria. IN: 4th IC§ER International Conference on Social Sciences and Education Research, Ankara, Turkey, 2017, pp. 71, ISBN 978-605-83063-3-2.
 642. Terziev, V., V., Madanski, M., Georgiev. Offset as an economic operation and a trade practice. IN: 3rd International Conference on Advances in Education and Social Sciences, Istanbul, Turkey, 2017, pp. 748-753, ISBN 978-605-82433-0-9.
 643. Terziev, V., V., Madanski, M., Georgiev. Offset implementation impact on technology transfer in Bulgaria. IN: 3rd International Conference on Advances in Education and Social Sciences, Istanbul, Turkey, 2017, pp. 743-747, ISBN 978-605-82433-0-9.
 644. Terziev, V., V., Radovic, E., Arabska. Local government`s engagement in integrating emergency and ICT policy making. IN: The proceedings of human security and new technologies, 4th International Academic conference on Human Security Publisher, University of Belgrade, Faculty of Security studies, Human Security Research Center, Belgrade, 2018, pp. 127-132, ISBN 978-86-80144-30-6.
 645. Terziev, V.,O., Latyshev, M., Georgiev. The warehousing as an element of army logistics system in conditions of arctics (from experience of Bulgarian-Russian cooperation). IN: ADVED 2018- 4th International Conference on Advances in Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings, Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 248-255, ISBN 978-605-82433-4-7.
 646. Terziev. V., Stoyanov E., Georgiev M. The balanced scorecard model as a tool for effective management. IN: Research: tendencies and prospects: Collection of scientific articles., Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico, 2017, pp. 239-248, ISBN 978-0-9942661-5-6.
 647. Terziev., V., G., Georgiev, M., Georgiev. Occurrence of labor and conflict conflicts in the organization, decisions at a mobbing situation. IN: World scientific extent: Collection of scientific articles, United Kingdom, Agenda Publishing House, 2017, pp. 305-311, ISBN 978-0-9955865-3-6.
 648. Todorova S., Popov D., Dimitrov E., Dochev D., Kanev M. Thickness Uniformity of Vacuum Depositions. IN: I European Vacuum Conference, 869-872, Salford, UK, 1988
 649. Todorova, S., D. Tzaneva, M. Kanev. Microstructure and Surface Morphology of Vacuum Coppper Deposits. IN: Proc. of First Intern.Conf. on Plasma Surface Ingeneering, Sept. 1988, v. 2, Garmisch-Partenkirchen, FRG, 1988, pp. 807-814
 650. Tomov B., R. Minev, R. Radev, V. Gagov. About the input data selection at FEM analysis of bulk forming. IN: Proceedings of 7th International Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, Gliwice-Wisla, Poland, 1998, pp. 535-539, ISBN 83-908916-1-1.
 651. Tomov B., R. Radev. Preform Design for Axis-symmetrical Hot Die Forgings. IN: Conference Proceedings ICIT 2003 4th International Conference on Industrial Tools, Bled-Celje, Slovenia, 2003, pp. 175 - 182, ISBN 961-90401-7-1.
 652. Tomov B., R. Radev. An Example of Determination of Preforming Steps for Hot Die Forging. IN: Proceedings of 10th Jubilee International Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, Gliwice-Cracow-Zakopane, Poland, 2001, pp. xlv - xlviii, ISBN 83-914458-4-4.
 653. Tomov B., R. Radev, V. Gagov. Influence of flash design upon process parameters of hot die forging. IN: Proceedings of 9th International Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, Gliwice-Sopot-Gdańsk, 2000, pp. 561-564, ISBN 83-914458-0-1.
 654. Tomov B., R. Radev, V. Gagov. About the Preforming Steps Design for Die Forging Using FEM Simulation. IN: Proceedings of 5th International Conference on Advanced Mechanical Engineering and Technology, Plovdiv, Bulgaria, 1999, pp. 576-581, ISBN 1310-8689.
 655. Tomov B., R. Radev. Shape complexity factor for closed die forging. IN: Proceedings of Advances In Production Engineering Conference, Warsaw, Poland, 2007, pp. 164-170, ISBN 978-83-916234-7-3.
 656. Tomov B., V. Gagov. Modelling and description of the near-net-shape forging of cylindrical spur gears. IN: Proceedings of Conference on Advances in Materials and Processing Technologies, vol. II, Univesity of Minho, Guimaraes, Portugal, 1997, pp. 861-866
 657. Tomov B., V. Gagov. Modelling and description of die forging processes. IN: Proceedings of 5th Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, Gliwice/Wisla, Poland, 1996, pp. 251-254
 658. Tomov B., V. Gagov, N. Feschiev, E. Minev. Some applications of the coordinate grid method at sheet metal testing. IN: Proceedings of 9th Machine Tool Conference, vol. 9, Bucharest, Romania, Politechnica University of Bucharest, 1994, pp. 264-269, ISBN 973-31-0633-8.
 659. Tomov B., V. Gagov, R. Numerical Simulations of Hot Die Forging Processes Using Finite Element Method. IN: Proceedings of the International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies, Dublin, Ireland, 2003, pp. 415 - 418, ISBN 1-8723-2739-7.
 660. Trifonov M.Ts., E. Gantschev. Informationssystem "SCHWAISSEN" - Version 2.0. IN: Software - Workshop Schweitechnologische Beratung am Computer, Rostock, Deutschland, 1992, ISBN -.
 661. Trifonov M.Ts., S.I. Raevska. State and Prospects of Training for Welding engineers in Bulgaria. IN: International welding technology' 96 symposium, Istanbul, Turkey, 1996, pp. 366-374, ISBN -.
 662. Trifonov, M.Ts. Laser Beam Welding of Tinplate. IN: Science Conference Advanced Manufacturing Technology, Rousse, 1993, pp. 67 - 72, ISBN -.
 663. Trifonov, M.Ts., S.I. Raevska. Mathematical Modelling of the Stress distribution in the Sandwich type Joints of non-similar materials. IN: 4 th International Conference on Joining Ceramics, Glass and Metall, Köningswinter, Germany., 1993, ISBN -.
 664. Truhcheva D, N. Stankov, Аl. Ivanov. DEVELOPMENT AND DESING OF DOG WHEELCHAIR. IN: 57th Science Conference of Ruse University - SSS, Ruse, Bulgaria, University of Ruse, 2018, ISBN 1311-3321.
 665. Tsvetanova, S. Developing a Portfolio of Materials Introducing Cross-cultural awareness into Teaching English for Business. IN: TEMPUS 09349-95 conference titled Multimedia and Foreign Language Teaching 7-9 June, Varna, 1998, ISBN 954-9548-04-X.
 666. Tsvetanova, S., Jones, D. Developing Foreign Language Teaching Materials for the Vocations. IN: 4th IATEFL EAST CONFERENCE/10th National IATEFL Bulgaria, Plovdiv, 2000
 667. Tsvetanova, S., Stoimenova, B., Tsvetkova, N., Connolly, T.M., Stansfield, M.H., Hainey, T., Cousins, I., Josephson, J., O’Donovan, A., Rodriguez Ortiz, C. ARGuing For Multilingual Motivation In Web 2.0: a tool for facilitating plurilingualism. IN: 3rd European Conference on Games-based Learning (ECGBL), 12-13 October 2009, Graz, Austria, Graz, Austria, 2009
 668. TSVETELINA GEORGIEVA, TZVETELIN GUEORGUIEV, SEHER KADIROVA, BORIS EVSTATIEV, NIKOLAY MIHAILOV. ANALYSIS OF USING DIGITAL LEARNING MATERIALS IN ENGINEERING LABORATORY COURSES. IN: THE INTERNATIONAL CONFERENCES CELEBRATING TECHNICAL HIGHER EDUCATION into “VASIL E ALECSANDRI” OPROTEH, UNIVERSITY OF BACAU, 2018
 669. Tsvetelina Georgieva, Tzvetelin Gueorguiev, Nikolay Mihailov, Boris Evstatiev, Seher Kadirova, Nadezhda Paskova. Quality of Distance Learning in Engineering (in print). IN: RU&SU 2018, Ruse, 2018
 670. Tsvetkova, N., Stoimenova, B., Tsvetanova, S., Connolly, T.M., Stansfield, M.H., Hainey, T., Cousins, I., Josephson, J., O’Donovan, A., Rodriguez Ortiz, C. ARGuing For Multilingual Motivation In Web 2.0: the teacher training perspective. IN: 3rd European Conference on Games-based Learning (ECGBL), 12-13 October 2009, Graz, Austria, Graz, Austria, 2009
 671. TTerziev V., V. Banabakova, S. Stefanov. Development of a simulation model for accomplishing effective policy for logistic services. IN: Thirteenth International Scientific Conference THE TEACHER OF THE FUTURE Vol. 17, Budva, Montenegro, 2017, pp. 475-484, ISBN 1857-923X.
 672. Tzaneva D., R. Shishkov, E. Lisichkova and M. Balcheva. Investigation of the posibility for high-temperature corrosion inhibiting plasma nitriding. IN: Proc. of 8th Intern. Sci. Conf. “Achievements in Mechanical and Materials Engineering (AMME, 99),, Gliwice Poland, 1999, pp. 619-622
 673. Tzaneva D., R. Shishkov, E. Lisichkova, M. Balcheva. Investigation of the possibility for high-temperature corrosion inhibiting plasma nitriding. IN: Proc. of 8th Int. Sc. Conf. “Achievements in Mechanical & Materials Engineering”, Poland,, 1999, pp. 619 - 622
 674. Tzaneva, D., M. Kanev, D. Dobrev, R. Stojanchev. Effect of substrate temperature on the morphology and microstructure of sputtered Cu-Sn coatings. IN: Proc. Of 6th Intern. Conf. IPAT’87, Bgighton, UK, May 1987, Edinburgh, UK, CEP Consultants Ltd, 1987, pp. 416-421.
 675. Tzvetelin K. Gueorguiev. Teaching Professional English to the Quality Specialists of Tomorrow. IN: Proceedings of the 8th International Working Conference ''Total Quality Management – Advanced and Intelligent Approaches'', 1st – 5th June, 2015, Belgrade, Serbia, Mechanical Engineering Faculty, Laboratory for Production metrology and TQM, Belgrade, Serbia, 2015, pp. 425-428, ISBN 978-86-7083-858-1.
 676. Tерзиев, В., M., Георгиев. Характеристики на системата за социално подпомагане. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 14-15 юни 2018 г., Електронно издание, НВУ Васил Левски- Велико Търново, Велико Търново, 2018, стр. 959-969, ISBN 978-619-7246-20-9.
 677. Tерзиев, В., В., Банабакова, М., Георгиев. Содержание и сущность социальной политики. В: Стратегічні Орієнтири Розвитку Економіки України Міжнародна Науково-Практична Конференція, Одеса, 2017, стр. 111-115, ISBN 978-617-7326-24-2.
 678. Tерзиев, В., М., Георгиев. Социална защита на уязвимите групи от населението в България. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 14-15 юни 2018 г., Електронно издание, НВУ Васил Левски- Велико Търново, Велико Търново, 2018, стр. 970-975, ISBN 978-619-7246-20-9.
 679. Tерзиев, В., М., Георгиев. Подходи при обучение в организацията. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 14-15 юни 2018 г., Електронно издание, НВУ Васил Левски- Велико Търново, Велико Търново, 2018, стр. 951-958, ISBN 978-619-7246-20-9.
 680. Tерзиев, В., М., Георгиев. Социална защита на уязвимите групи от населението в България. В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 14-15 юни 2018г., Научно направление „Социални, стопански и правни науки”, НВУ Велико Търново, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2018, стр. 188-193, ISBN 978-619-7246-20-9.
 681. Tерзиев, В., М., Георгиев. Характеристики на системата за социално подпомагане. В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 14-15 юни 2018г., Научно направление „Социални, стопански и правни науки”, НВУ Велико Търново, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2018, стр. 177-187, ISBN 978-619-7246-20-9.
 682. Tерзиев, В., М., Георгиев. Подходи при обучение в организацията. В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 14-15 юни 2018г., Научно направление „Социални, стопански и правни науки”, НВУ Велико Търново, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2018, стр. 169-176, ISBN 978-619-7246-20-9.
 683. Tодорова, Св., Д. Цанева, М. Кънев, П. Хаджийска, Р. Ангелов. Повърхностна морфология на медни вакуумни покрития. В: Научни трудове, ВТУ „Ангел Кънчев”, Русе, т. ХХIХ, серия 2, Русе, 1987, стр. 85-89
 684. V. Grigorov, B. Sakakushev. DEFORMATIONS IN A MOBILE BLOCK WITH TWO OPPOSITE CUTTING ELEMENTS WHEN MACHINING SHAFTS. IN: Международной научной конференции - Теоретические и практические аспекты развития современной науки, VIII международной научно-практической конференции, Москва, 23.06.2013г., Москва, Издателски център -, 2013, pp. 23-32, ISBN 978-5-91891-.
 685. V. Grigorov, S. Savov, M. Marinova. VORAUSSETZUNGEN FÜR EINEN ZUSÄTZLICHEN GLÄTTEEFFEKT BEI MEHRFACHER ANWENDUNG DER PLASTICHEN OBERFLÄCHENVERFORMUNG. IN: Сб. док. АДП’2011, И-во на ТУ-София, 2011, pp. 183-188
 686. V. I. Grigorov. Sustainability of the market presence of the production capacity – 2.. IN: Conference Proceedings: Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Ruse, Bulgaria, University of Ruse, 2013, pp. pp.470-475, ISBN ISSN 1313-9974.
 687. V. I. Grigorov. Tools with interrupted or uninterrupted action in processing of holes through by scheme with radial feed.. IN: Сб. докл. от ХХII международна научно-техническа конференция „Автоматизация на дискретното производство“, Созопол, И-во на ТУ-София, 2013, pp. с.105-110, ISBN 1310-3946.
 688. V. Stoikova, N. Iordanov, N. Stancheva, D. Stanchev. Experimental System for Optimum Management of Agriculture Tractor Aggregate according to Fuel Consumption. IN: Proceedings of Scientific – Expert Meeting Research and Development of Mechanical Elements and Systems IRMEC’06, Републике Cpncka, Баня Лука, Mansinski Facultet, 2006, pp. 81-86, ISBN ISBN 9993839-13-2.
 689. Vanya G. Zaharieva, Bohos R. Aprahamian, Alexander V. Gaydardzhiev. Technologies for application of nitride-carbide multilayer coatings. IN: , Nanoscience and Nanotechnology – Nanostructured Materials, issue 11, Sofia, Application and Innovation Transfer, 2010, pp. 242 - 247
 690. Vassilev G, V. Gandova, P. Docheva. Comparison between Cu-Ni-Zn liquid phase thermodynamic assessments performed by the CALPHAD method and by the general solution model. IN: НК „Природни науки", Варна, 2008
 691. Velchev D. I.V. Ivanov. A finite element for insulating glass units. IN: Challenging Glass 4 & COST Action TU0905 Final Conference, Leiden, The Netherlands, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2014, pp. 311-318, ISBN 9781138-001640.
 692. Velchev D., I. V. Ivanov. A Plate Finite Element for Triplex Laminated Glass. IN: 11th National Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Sofia, 2009
 693. Velchev, D. I. V. Ivanov. An Ideal Gas Finite Element for Insulating Glass Units. IN: 12th National Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Sofia, 2014
 694. Velchev, S., Kolev, I., Sovilj, B., Ivanov, K., Sovilj-Nikić. Method of defining the tool’s effective rake angle in case of small thickness of the cutting layer. IN: 10th international conference on modern technologies in manufacturing Department of Manufacturing Engineering Faculty of Machine Building, Technical University of Cluj-Napoca, Romania, 2011
 695. Vitliemov, V.G., B.I. Cheshankov. A Method for Resistance Coefficient Identification at Motion Modelling of a Thrown Body. IN: Applied Mathematics and Mechanics, Ulyanovsk Technical University, Vol. 6, 2004, pp. 200-203
 696. Vitliemov, V.G., I.V. Ivanov. A procedure for innovative design through multi-objective optimization. IN: International Conference on General Mashine Design (GMD2009), University of Rousse, Rousse, 2009, pp. 129-132, ISBN 1313-9193.
 697. W.Iliew, M.Markow, K.Popow, K.Grigorowa, I.Atanasow, S.Nawasardjan, R.Rusew. Ein Soft- und Hardwarekomplex fuer Programierung von CNC-gesteuerten Werkzeugmaschinen. IN: INFERT'86, Dresden, DDR, TU-Dresden, DDR, 1986, pp. 89-94
 698. Yankov E, Maria Nikolova, Vanya Zaharieva. Mechanical and Structural Changes of Austenitic Sheet Metal Alloy during Biaxial Tensile Straining by Hydraulic Bulging. IN: UR&US'2015, Ruse, Vol. 54, Issue 2, 2015, pp. 89-98, ISBN 1311-3321.
 699. Yankov E. Influence of the variable character of anizotropy on the hardening curves in hydraulic buljing test of copper sheet. IN: Mechanical Engineering and Machine-building Technologies, University of Ruse, 2018
 700. Yankov E., M. Nikolova, V. Zaharieva. Modern Methods for Measuring Temperature, Stresses, and Strains in the Field of Micro- and Nanotechnologies. IN: 56th Mechanical Engineering and Machine-Building Technologies, Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017, pp. 66-76, ISBN 1311-3321.
 701. Yankov E., Maria Nikolova, Vanya Zaharieva, Marian Firov. Changes in the structure during laser treatment of austenitic steel. IN: Science Conference of Ruse University SMART SPECIALIZATION - INNOVATIVE STRATEGY FOR REGIONAL ECONOMIC TRANSFORMATION, Awarded with, Ruse, Bulgaria, University of Ruse, 2016, pp. 195-206, ISBN 1311-3321.
 702. Zamfirоv Iv., D.Dimitrov. Dinamometer for Self-centered three yaws chucks. IN: XX Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, № М9-03-Е, Ohrid, 2008, pp. 131-134, ISBN 978-9989-9571-3-0.
 703. Zamfirоv, Iv., D.Dimitrov. A new desing for a three dimensional touch- trigger probe. IN: XX Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, № М9-04-Е, Ohrid, 2008, pp. 127-130, ISBN 978-9989-9571-3-0.
 704. Zlatarov P., G. Ivanova, A. Ivanov. Design and Development of Concepts for Interactive Hardware and Software Solutions for Special Education of Students with Autistic Spectrum Disorders. IN: ICERI2018 Proceedings (ISI Web Of SCIENCE), Seville, SPAIN, 2018, pp. 3831-3838, ISBN 978-84-09-05948-5.
 705. Zlatov N, D. Bratanov, X. Zhao, Ch. Kostadinov. Control of the dexterous teleoperated robot arms for rescue and bomb disposal missions – method and devices. IN: 6th International Conference IEEE on Bionics and prosthetics, Biomechanics and mechanics, Mechatronic and robotics, Varna, 2008
 706. Абрашева Д., Н. Станков, Ал. Иванов, Р. Милков. Разработване на технология и приспособления за сглобяване на леви и десни тръби на кофи за грайфери МG1500 и МG1800. В: Сборник доклади на студентска научна сесия – СНС‘16, Русе, Русенски университет, 2016, стр. 90-101, ISBN 1311-3321.
 707. Ана Д., В. Терзиев. Религията и вярата в контекста на въпроса за защита от дискриминация. В: Научна конференция на тема „Защита от дискриминация в България и Европа“.по случай Деня на правата на човека, организирана съвместно от Академията на МВР и Института за държавата и правото на БАН, София, Академия на МВР, 2015
 708. Ангелов П. Автоматизирано построяване на планове на честотите на безстепенни главни преводи. В: Международна научна конференция AMTECH'2005, Русе, Русенски университет, 2005, стр. 525-528, ISBN 1311-3321.
 709. Ангелов П. , Цв. Ангелов. Автоматизирано построяване на кинематични схеми на металорежещи машини с AutoCAD. В: Международна научна конференция AMTECH’2005, Русе, 2005, стр. 529-533
 710. Ангелов П., И. Колев, Кр. Иванов. Автоматизирано построяване на структурни мрежи на главни преводи с използване на MS Excel. В: Сб. Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, 2011
 711. Ангелов П., Л. Томов. Един подход за пресмятане на статични характеристики на вретенни възли. В: Научно-технически семинар CAD/CAM/CAE - системите: теория и практика, Пловдив, 1998, стр. 18-21
 712. Ангелов Ю. Г. Попов. Динамика на ролките на ролкова помпа. Част І Моделиране на силовото натоварване.. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, ISBN 1311-3321.
 713. Ангелов Ю. И. Николаев. Динамика на ролките на ролкова помпа. Част ІІ Числено изследване динамиката на ролките. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, ISBN 1311-3321.
 714. Ангелов, П. Автоматизирано построяване на планове на честотите на въртене на безстепенни главни преводи. В: Международна научна конференция AMTECH’2005, Русе, 2005, стр. 525-528
 715. Ангелов, П. Относно определянето на оптимални параметри на зъбни предавки за металорежещи машини. В: Научна конференция AMTECH'97, направление 1 - Машиностроителна техника и конструиране, Габрово, 1997, стр. 120-127
 716. Ангелов, П. Н. Автоматизирано пресмятане на динамични характеристики на вретенни възли. В: // Н а у ч. тр. на ВТУ "Ангел Кънчев" - Русе, XXXV, №4, Русе, Печатна база на ВТУ "А. Кънчев", 1994, стр. 173-178
 717. Ангелов, П. Н. Относно автоматизираното проектиране на кинематични схеми на многовретенни глави. В: // Н а у ч. тр. на ВТУ "Ангел Кънчев" - Русе, XXXI, № 6, Русе, Печатна база на ВТУ "А. Кънчев", 1988, стр. 175-179
 718. Ангелов, П. Н., Томов, Л. Т., Трифонов, Т. И., Иванов, И. К. Система для автоматизиранного проектирования и изготовления многошпиндельных головок агрегатных станков. В: ЮНС ' 98, ВВОВУ, В. Търново, 1998
 719. Ангелов, П., Колев, И., Иванов, К. Автоматизирано построяване на структурни мрежи на главени преводи с използване на MS EXСEL. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 50, серия 4, Русе, 2011
 720. Ангелов, П., Л. Томов, Т. Трифонов. Система для автоматизированного проектирования и изготовления многошпиндельных головок агрегатных станков. В: С б о р н и к докладов Микропроцесорная и компютерная техника в машино-и приборостроении, Красноярск, 1990, стр. 14
 721. Ангелов, Ю. Моделиране, изследване и оптимизиране на ролков стенд за измерване на спирачна ефективност Част ІІ Параметрична оптимизация. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2013 том 52 серия 2, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2013, стр. 122-125, ISBN 1311-3321.
 722. Ангелов, Ю. А. Моделиране и изследване на дисипативните свойства на съединения и предавки от главни преводи на металорежещи машини. В: 5-та международна конференция AMTECH’99, Пловдив, ТУ Пловдив, 1999, стр. 116-122
 723. Ангелов, Ю., И. Борисов. Моделиране, изследване и оптимизиране на ролков стенд за измерване на спирачна ефективност Част І Моделиране и изследване. В: Научни трудове на Русенския университет 2013 том 52 серия 2, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2013, стр. 118-121, ISBN 1311-3321.
 724. Антонов С., Кр. Кръстев, Р. Ангелов. Триканална система за събиране на данни при индициране на дизелов двигател. В: РУ “Ан. Кънчев”, Научни трудове, т. 39, серия 8, Русе, 2002
 725. Арабаджиев В., В. Гагов. Технология за производството на детайл „Ядро” чрез локализирано ротационно деформиране. В: Научна сесия на ВМЕИ, Варна, 1987
 726. Атанасов И. Обзор на технологичните възможности и нови тенденции при разработването на CAM системите. В: XXIV МНТК "АДП - 2015", Созопол, юни, 2015, Издателство на ТУ - София, 2015, стр. 519 - 525
 727. Атанасов И. Особености при програмирането на нишково електроерозийна обработка в среда FeatureCAM. В: XXIII Международна научно-техническа конференция АДП'2014, София, Издателство на ТУ-София, 2014, стр. 552-556, ISBN 1310-3946.
 728. Атанасов И., В.Костадинов. Програмиране обработката на детайли от ролкова система за производство на безшевни тръби чрез макропрограмирането на ПТК "МНЕМО-16". В: Научна сесия '89 "Наука, обучение, производство", посветена на 35 години ВТУ - Русе, Русе, Издателство на ВТУ, 1989, стр. 115-121, ISBN УДК 681.3+621.9-5.
 729. Атанасов И., Д. Атанасова. Съвременни тенденции при разработване и практическо приложение на интегрирани CAD/CAM среди. В: XXVII МНТК "АДП 2018", Созопол, 21 - 24 юни, 2018 г., ТУ - София, ТУ - София, 2018, стр. 298 - 303, ISBN ISSN - 1310 - 394.
 730. Атанасов И., Д. Атанасова. ПОДХОД ЗА АВТОМАТИЗИРАНО ТЕХНОЛОГИЧНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ОПЕРАЦИЯ ФРЕЗОВАНЕ ЗА БУТИЛКОВИ ФОРМИ В СРЕДАТА НА САМ СИСТЕМАТА FeatureCAM – МОДУЛ MILL. В: XXVI MНТК "АДП 2017", София, ТУ-София, 2017
 731. Атанасов И., Д. Атанасова. Автоматизиран избор на стругови режещи инструменти с приложение на генетичните алгоритми в CAM среда. В: XXIV МНТК "АДП - 2015", Созопол, юни, 2015, Издателство на ТУ - София, 2015, стр. 526 - 531
 732. Атанасов И., Д. Атанасова. Генетичните алгоритми като инструментариум за автоматизирано технологично проектиране в CAD/CAM среда. В: XXIII Международна научно-техническа конференция АДП'2014, София, Издателство на ТУ-София, 2014, стр. 547-551, ISBN 1310-3946.
 733. Атанасов И., Д. Атанасова. Оптимизиране режимите на рязане при струговане в CAD/CAM среда с приложение на генетични алгоритми. В: XXII МНТК "АДП 2013", София, ТУ-София, 2013, стр. 545-550, ISBN 1310-3946.
 734. Атанасов И., Д.Атанасова. Метод за автоматизирано технологично проектиреане на операция струговане с приложение на функцията AFR в CAM система FeatureCAM. В: Двадесет и пета международна научно - техническа конференция АДП - 2016, Созопол, юни, 2016, Издателство на ТУ - София, 2016, стр. 367 - 373, ISBN ISSN - 1310 -3946.
 735. Атанасов И., Д.Атанасова. Генетичните алгоритми като инструментариум при механичната обработка на ротационно-симетрични детайли в CAD/CAM среда. В: XX МНТК “АДП-2011”, кат.АДП, ТУ-София Созопол, 2011, София, Издателство на ТУ- София, 2011, стр. 630-635, ISBN 1310-3946.
 736. Атанасов И., Д.Атанасова. Приложение на генетичните алгоритми за оптимизиране на технологичната операция в CAM среда. В: Научни трудове на Русенски университет, серия 2, том 48, Русе, Издателство на РУ, 2009, стр. 43-47, ISBN 1311-3321.
 737. Атанасов И., Д.Атанасова, К.Куцаров. CAD/CAM система AutoCAD/МНЕМО за типови ротационно-симетрични детайли. В: 5. International Conference on Advanced Mechanical Engineering @ Tehnology, AMTECH'99, Beyond 2000, Proceedings CAD/CAM System, Пловдив, НТС - Пловдив, 1999
 738. Атанасов И., М. Теодосиева, Ив. Колев. Концепция за проектиране на технологичната операция с генетични алгоритми в CAD/CAM среда. В: Конференция на РУ и СУ 2012, Русенски университет, 2012
 739. Атанасов, И. Метод за 3D скулптурно моделиране на свободни форми при гравиране и надписване в CAD/CAM среда. В: XX МНТК “АДП-2011”, кат.АДП, ТУ-София Созопол, 2011, София, Издателство на ТУ- София, 2011, ISBN 1310-3946.
 740. Атанасов, И. Подход за гравиране и надписване на текст и изображения в CAM среда. В: XIX ННТК с международно участие “АДП-2010”, кат.АДП, ТУ-София,Созопол, 2010, София, Издателство на ТУ- София, 2010
 741. Атанасов, И. Макропрограмиране за типови ротационно-симетрични детайли в CAD/CAM среда. В: XVIII ННТК с международно участие "АДП-2009", ТУ-София, катедра АДП, София, Издателство на ТУ- София, 2009
 742. Атанасов, И. Гравиране с приложение на CAD/CAM система. В: 8 международна конференция по машиностроителна техника и технологии АМТЕХ 2005, Русе, Русенски университет, 2005, стр. т44, сер.2, стр. 556, ISBN 1311-3321.
 743. Атанасов, И. Технологична база данни за автоматизиран избор на режещ инструмент (струговане). В: 7 международна конференция по машиностроителна техника и технологии АМТЕХ 2003, Варна, Технически университет - Варна, 2003, стр. 134-137
 744. Атанасов, И. Препроцесорно символно въвеждане на типови ротадионно-симетрични детайли към система за автоматизирано програмиране ПТК "МНЕМО-16". В: Трета научно-техническа конференция "Автоматизация на инженерния труд", София, НТС - София, 1985
 745. Атанасов, И., Д.Атанасова. Приложение на генетичните алгоритми за създаване на интегрирана база знания в CAM среда. В: XIX ННТК с международно участие, София, Издателство на ТУ- София, 2010, стр. 601-606, ISBN 1310 -3946.
 746. Атанасова Д., И. Атанасов. Генериране на постпроцесорни структури в средата на CAM системата FeatureCAM. В: Двадесет и пета международна научно - техническа конференция АДП - 2016, Созопол, юни, 2016, Издателство на ТУ - София, 2016, стр. 374 - 379, ISBN ISSN - 1310 -3946.
 747. Атанасова Д., Ю. Младенов. Програмна система за проверка на зъбно-ремъчна шайба. В: сборник с доклади, Варна, VI Международен конгрес МТМ’09 , Proceedings, Vol.5/108, 2009, стр. 66-70, ISBN 1310-3946.
 748. Ахмед Е., Н. Станков, Ал. Иванов. Разработване на технология и приспособление за сглобяване на „Долна част” на грайфер MG300. В: Сборник доклади на студентска научна сесия – СНС‘15, Русе, Русенски университет, 2015, стр. 31-37, ISBN 1311-3321.
 749. Ахмедов А., Д. Тонев. Метод за определяне на отклонението от форма без използване на специално оборудване. В: Студентска научна сесия, Русенски университет, 2011
 750. Б. Сакакушев, В. Григоров, Г. Георгиев. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАССТОЯНИЯ ОБЪЕКТА С ПОМОЩЬЮ СТЕРЕОФОТОГРАМЕТРИИ. В: Международной научной конференции - Теоретические и практические аспекты развития современной науки, VIII международной научно-практической конференции, Москва, 29.06.2013г., Москва, Издателски център -, 2013, стр. 77 - 80, ISBN ISBN 978-5-91891-.
 751. Батанов С., М. Михайлов, Н. Станчева. Режимометриране на товарни автомобили по разход на гориво в реални условия на работа. В: Сборник доклади от конференция МотоАуто’2008, Русе, 2008, стр. 23-26, ISBN 1313-5031.
 752. Батанов С., Н. Михайлов, Н. Станчева, Хр. Белоев. Резултати от режимометрирането на земеделски комбайни в реални условия на работа. В: Научна конференция на Русенски университет ”Ангел Кънчев”, том.47, серия 1.1, Русе, 2008, стр. 103–108, ISBN 1311-3321.
 753. Батанов Ст., М. Михайлов, Н. Станчева. Изпитване и усъвършенстване на системи за оценка на енергийната ефективност на мобилни машини. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Печатна база на РУ, 2009, стр. 77-81, ISBN 1311-3321.
 754. Батанов Ст., М. Михайлов, Н. Станчева, С. Стоянов. Приложение на бази данни в информационни системи за контрол енергийната ефективност на мобилни машини. В: XV научно-техническа конференция с международно участие ЕКОВАРНА’2009, Варна, 2009, стр. 209-215, ISBN 954-20-00030.
 755. Бекана Д., Й. Атанасов, Ю. Ангелов. Изследване спирачната система на автомобили при годишен технически прегледи в плевенски окръг. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, ISBN 1311-3321.
 756. Бекана Д., Й. Атанасов, Ю. Ангелов. Изследване на някои свойства на отработеното двигателно масло при земеделски трактори.. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, ISBN 1311-3321.
 757. Белев Ст., М. Пенчев, И. Рушудов. Симулатор на участък за производство на леярски сърца,. В: AMTECH 2005, секц. 3, Автоматизация и роботизация на производството, том 44, серия 2 Прогресивни машиностроителни технологии, Научни трудове РУ “А. Кънчев”, 2005, стр. 485 - 489
 758. Белев Ст., М. Пенчев. Имитационен модел на участък за производство на леярски сърца. В: AMTECH 2005, секц. 3, Автоматизация и роботизация на производството, том 44, серия 2 Прогресивни машиностроителни технологии, Научни трудове РУ “А. Кънчев”, 2005, стр. 480 - 484
 759. Бенин Н., И. Бенина. Формиране на когнитивни качества чрез обучението по български език и литература в началното училище. В: Когнитивна дейност и обучение. Висше техническо училище „Ангел Кънчев”, Научна конференция, Русе, ноември 1994, Русе, Наука и практика, 1994, стр. 45 – 47.
 760. Бенин, Н., Бенина, И. Западноевропейската литература в библиотеката на Михаил Арнаудов: пристрастия и интереси. В: Девети Арнаудови Четения, Русе, ЛЕНИ - АН, 2016, стр. 39-46, ISBN 978-619-7058-49-9.
 761. Бенин, Н., И. Бенина. The Personality of Academician Mikhail Arnudov in the context of the ten Arnaudov readings. IN: – In: 57th Annual Science Conference of Ruse University and Union of Scientists – Ruse. New Industries, Digital Economy, Society – Projections of the future, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2018, pp. 240
 762. Бенин, Н., И. Бенина. Традиции и новаторство в приказките на Пушкин. В: Национална юбилейна конференция с международно участие, посветена на 200-годишнината от рождението на А. С. Пушкин, СУ „Св. Климент Охридски”, 03 – 04 юни, София, 1999
 763. Бенин, Н., И. Бенина. Възпитаване у студентите на умения за реализиране на своите способности във време на безработица. В: Юбилейна научна конференция – Ямбол, 07 април, Ямбол, 1995
 764. Бенин, Н., И. Бенина. Ценностната система на ученика и неговото социализиране в условията на пазарната икономика. В: Юбилейна научна конференция – Ямбол, 07 април, Ямбол, 1995
 765. Бенин, Н., И. Бенина. Имплицитното закодиране (кодовете на адресатите) в образната система на детската литература. В: Юбилейна научна сесия на ВВУ „Г. Бенковски”, Долна Митрополия, 22 – 23 май, Долна Митрополия, 1995
 766. Бенин, Н., И. Бенина. Ценностните аспекти при ситуативното обучение по литература в началното училище. В: : Педагогически институт „Дичо Петров” – Смолян, семинар, 17 – 18 септември, Смолян, ПИ „Дичо Петров”, 1993, стр. 29
 767. Бенина И. Жанрът "реалистично" / "ниско" (low)фентъзи в творчеството за деца на Едит Незбит и Памела Травърз. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, Издателски център на Русенския университет "Ангел Кънчев", 2016
 768. Бенина И. Репрезентации на доброто в приказките и в поредицата Хари Потър от Дж. К. Роулинг.. В: Арнаудов сборник. Т. 8, Русе, Лени – Ан, 2014, стр. 224 – 236, ISBN 978-954-619-7058-.
 769. Бенина И. Специфични репрезентации на женската независимост в романовата поредица Хари Потър от Джоан Роулинг. В: Арнаудов сборник, т. 7., Русе, ЛЕНИ-АН, 2013, стр. 265-272, ISBN 978-619-7058-06-2.
 770. Бенина И. Специфични репрезентации на женската независимост в ревизионистките приказки на Анджела Картър. В: Научни трудове, т 51, серия 6.3, Езикознание, литературознание, изкуствознание., Русе, Издателски център при Русенския университет „Ангел Кънчев”, 2012, стр. 207-212, ISBN 1311-3321.
 771. Бенина И. Смъртта и насилието в поредицата "Хари Потър" от Джоан Роулинг. В: Научни трудове, т. 50, серия 6.3, Езикознание, литературознание., Русе, Издателски център при Русенския университет „Ангел Кънчев”, 2011, стр. 17-22, ISBN 1311-3321.
 772. Бенина И.,Н. Бенин. „Това не е този тип свобода, Тръмп!”: Карикатурите на Доналд Тръмп за свободата. В: – В: Свободата вчера, свободата днес, свободата утре – на върха на копието ли е?. Сборник доклади Международна научна конференция. Регионална библиотека „Любен Каравелов“, Русе, 2017, Русе, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, 2017, стр. 413–421, ISBN 978-619-7404-01-2.
 773. Бенина, И. Лилит от едноименния роман на Джордж Макдоналд: История на архетипния образ, избор на интерпретационен подход и критически прочит. В: Национален филологически колегиум "Интердисциплинарни диалози" 2017 , Шумен, 9 – 10 май 2017 г, Шумен, 2017
 774. Бенина, И. Функции и значение на трансформациите във външния вид и възрастта на персонажа „мъдрата възрастна жена“ и на свързаната с тях символика във фентъзи текстовете за деца на Джордж Макдоналд. В: Научни трудове на Русенския университет, том 55, серия 6.3, Русе, 2016, стр. 78 – 82
 775. Бенина, И. Романът „Хари Потър”: Килерът под стълбището и боата удушвач. Юбилейна конференция на Катедра Обща и сравнителна литературна история. В: Юбилиеен сборник. 35 ГОДИНИ катедра, Велико Търново, Университетско издателство, 2010, стр. 210 – 217, ISBN 978-954-524-758-3.
 776. Бенина, И. Нови представи за „героя”/ „героинята” в произведенията за деца на английски език след 60-те години на XX век. В: Език, Култура, Идентичност. Т. 1, Шумен, Фабер, 2010, стр. 273 – 281, ISBN 978-954-400-281-7.
 777. Бенина, И. Мъгъли, мътнороди и смъртожадни, великани и полувеликани: Аспекти на класата и расата в поредицата „Хари Потър” от Дж. К. Роулинг. В: Арнаудов сборник. Т. 5, Русе, ЛЕНИ – АН, 2008, стр. 319 - 328, ISBN 978-954-8190-57-2.
 778. Бенина, И. От „имало едно време в едно царство господарство” до „тук и сега” в паралелния свят на романа „Хари Потър” (част І – проблеми на времето). В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 47, серия 9. Майски четения, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2008, стр. 107 - 111, ISBN 1311-3321.
 779. Бенина, И. Деконструкция на опозицията гора/ пущинак/ хаос – дом/ ред/ цивилизация в поредицата "Хари Потър" от Джоан Роулинг (в съпоставка с вълшебните приказки). В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 46, серия 7. Езикознание и литературознание, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2007, стр. 155 - 158, ISBN 1311-3321.
 780. Бенина, И. The Transition from a Fairy tale to a Fairy Romance in "Harry Potter and the Philosopher's Stone" by Joanne Rowling. IN: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 44, серия 7.1. Майски научни четения, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2005, pp. 88 -92, ISBN 1311-3321.
 781. Бенина, И. „Не в Слидерин, не в Слидерин”: Аудиовизуален превод на „Хари Потър и философският камък” от Дж. К. Роулинг. В: Адаптацията като стратегия на детската литература. Международна конференция по детска литература. Пловдив, 13 – 17 май, Пловдив, Пловдивски университет, 2004, стр. 148 - 157, ISBN 954-516-592-8.
 782. Бенина, И. Националистични митове и понятия в пиесата "Животът на Хенри V" от Уйлям Шекспир. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 39, серия 10. Езикознание и литератуторознание, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2002, стр. 48 - 52, ISBN 1311-3321.
 783. Бенина, И. Themes in the Text of "Harry Potter and the Philisopher's Stone". IN: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 39, серия 2.2. Български език, литература и изкуство, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2002, pp. 79 - 84, ISBN 1311-3321.
 784. Бенина, И. Езикови и стилови особености в повестта на Николай Лесков "Главан, що го смърт не ловеше". В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 37, серия 7. Български език и литература. Чужди езици, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 1999, стр. 336 - 340, ISBN 1311-3321.
 785. Бенина, И. Изследване на потенциалните възможности на корелацията реч - речева ситуация в обучението по английски език в началното училище. В: Актулни проблеми на емпиричното педагогическо изследване, Смолян, П И, 1993, стр. 10
 786. Бенина, И, Н. Бенин. "Спящата красавица” от Шарл Перо: магическата сила на словото. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 40, серия 10,2. Български език, литература и изкуство, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2003, стр. 107 – 117, ISBN 1311-3321.
 787. Бенина, И. Репрезентации на джендър в текста на поредицата Хари Потър от Дж. К. Роулинг. В: Конференция на РУ „Ангел Кънчев”, Русе, Печатна база на Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2016
 788. Бенина, И. Функции и значение на различните имена на архетипния персонаж „мъдрата възрастна жена“ във фентъзи текстовете за деца на Джордж Макдоналд. В: Научни трудове на Русенския университет, том 55, серия 5.2, Русе, 2016, стр. 8 – 12
 789. Бенина, И. Фентъзи: същност и тенденции в развитието на жанра за дeца и юноши на английски език след 60-те години на XX век. В: Език, Култура, Идентичност, Шумен, Фабер, 2010, стр. 282– 290, ISBN 978-954-400-281-7.
 790. Бенина, И. Красивото в приказките на Ханс Кристиян Андерсен. Международна научна конференция „Непознатият Андерсен”. В: Непознатият Андерсен, София, СУ "Св. Климент Охридски", 2008, стр. 330 - 336, ISBN 978-854-91249-4-1.
 791. Бенина, И. От „имало едно време в едно царство господарство” до „тук и сега” в паралелния свят на романа „Хари Потър” (част ІІ – проблеми на пространството). В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 47, серия 9. Майски четения, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2008, стр. 112 - 118, ISBN 1311-3321.
 792. Бенина, И. Междутекстови диалог между поредицата „Хари Потър” от Дж. К. Роулинг и трилогията „Властелинът на пръстените” от Дж. Р. Р. Толкин. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 41, серия 6.2. Езикознание и литературознание, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2004, стр. 93 – 98, ISBN 1311-3321.
 793. Бенина, И. Смяна на подхода на репрезентация с интерпретация - фактор за повишаване качеството на обучението в педагогическите университети. В: Международна конференция "Качество на висшето образование", 27 - 28 октомври 2000, Варна, ТУ-Варна, 2000, стр. 394 - 399, ISBN 954-9883-06-Х.
 794. Бенина, И. Възможности за използването на иновационни похвати в обучението по английски език. В: Когнитивна дейност и обучение, Русе, Наука и практика, 1994, стр. 44
 795. Бенина, И. , Н. Бенин. Личностният подход в обучението по български език и литература. В: Образованието и личността, Шумен, АЛТОС, 1993, стр. 16 - 17, ISBN 954-588-002-3.
 796. Бенина, И., М. Душкова, Д. Илиева, И. Илиева, В. Михайлова, Г. Михайлова. Функция на ролевите игри при формиране навици за професионално общуване на руски език. В: Общуването в творческата дейност на личността, Русе, 1989, стр. 120
 797. Бенина, И., Н. Бенин. Под плаща на лъжата: Измамниците и прелъстителите в „Декамерон” от Джовани Бокачо. В: и лъжи за факти, новини и събития: Сборник с доклади от Международна научна конференция, 24 – 25 април 2018, Т. 1, Русе, 2018, стр. 232 – 241, ISBN ISBN 978-619-7404.
 798. Бенина, И., Н. Бенин. Чудомир сред кръга “барабанисти”: Карикатурите на Чудомир в хумористичното списание. В: Чудомирови празници, Казанлък, 2017
 799. Бенина, И., Н. Бенин. „Дрипите мигом се превърнали в приказна рокля”: метаморфозните проявления на дрехата в „Пепеляшка” от Шарл Перо. В: Арнаудов сборник. Т. 4, Русе, Лени – Ан, 2006, стр. 191 – 194, ISBN 13:978-954-8190-4.
 800. Бенина, И., Н. Бенин. Ценностни подходи при трактуването от студентите на произведения за деца. В: Подготовка и квалификация на педагогически кадри с висше образование, София, СУ "Св. Климент Охридски", 1994, стр. 253 - 256
 801. Бенина, И., Н. Бенин. „Аз не от старост побелях”: неутешимата скръб в „Шильонският затворник” от Дж. Гордън Байрон.. В: Арнаудов сборник. Т. 8, Русе, Лени-Ан, 2014, стр. 168 – 178, ISBN 978-954-619-7058-.
 802. Бенина,И. Смъртта е красива жена: оригинален образ на женствеността във фентъзи текста за деца Зад гърба на Северния вятър. В: Научни трудове на Русенския университет, том 55, серия 6.3, Русе, 2016, стр. 72 – 77
 803. Бенина. И. Репрезентации на жената във властта в поредицата Хари Потър от Дж. К. Роулинг.. В: Девети Арнаудови Четения, Русе, 2016
 804. Бенина. И. Трансформации на наративните структури и дискурсивните стратегии на вълшебната приказка в романовата поредицата Хари Потър от Дж. К. Роулинг.. В: XIII-та национална научна конференция с международно участие „Библиотеки – четене – комуникации”, Велико Търново, 2016
 805. Бенина. И. Репрезентации на персонажа „вещица” във вълшебните приказки в съпоставка със същите в романовата поредица Хари Потър: различни портрети на другостта.. В: Научна конференция „Хуманитарните науки днес”, София, 2016
 806. Бенина. И. Феминистката литературна теория относно репрезентациите на джендър във вълшебните приказки.. В: Научни трудове. Том 53, серия 6.3, Езикознание, Литературознание, Изкуствознание., Русе, Издателски център на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014, стр. 128-132, ISBN 1311-3321.
 807. Бенина. И. Стратегията на деконструкция в литературната теория: един възможен постмодерен поглед към художествения текст.. В: Научни трудове на Русенския университет, том 53, серия 5.2, Русе, Издателски център на Русенски университет, 2014, стр. 216 – 220, ISBN 1311-3321.
 808. Бенина. И. Жанрът фентъзи: проблеми на хронологията, терминологията и дефинирането”. В: Научни трудове. Том 53, серия 6.3, Езикознание, Литературознание, Изкуствознание. Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, Издателски център на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014, стр. 128 -132, ISBN 1311-3321.
 809. Бенина. И. Различните лица на злото в в романовата поредицата Хари Потър от Дж. К. Роулинг.. В: Научни трудове. Том 52, серия 6.3, Езикознание, Литературознание, Изкуствознание. Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, Издателски център на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014, стр. 210 - 214, ISBN 1311-3321.
 810. Бенина. И. Н. Бенин. Нравствените послания и естетическите особености в приказките на Змей Горянин.. В: Конференция, посветена на Змей Горянин, организирана от катедра БЕЛИ, Русе, Печатна база на Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2015, стр. 214-223, ISBN 978-954-9664-71-3.
 811. Бенина. И. Н. Бенин. Свои и чужди в трилогията „Дунавът тече” от Змей Горянин.. В: Да повикаш Бог. Книга за Змей Горянин., Русе, Печатна база на Русенски университет „Ангел Кънчев”,, 2013, стр. 51-62, ISBN 978-954-8467-99-5.
 812. Бенина. И., Н. Бенин. Проблемно-естетически паралели в творчеството на Йордан Йовков и Константин Петканов.. В: Конференция на Регионален исторически музей – Добрич, Добрич, 2016
 813. Бенчева, Н., Н. Станчева, И. Гинков, Д. Станчев. Възможност за подобряване на точността при теоретично изследване на горивната икономичност на мобилни машини. В: Пета научно-техническа конференция с международно участие - ЕКОВАРНА’99, Варна, 1999, стр. 120 - 127
 814. Бехчед Б., Т. Деликостов, Н. Станчева, П. Петров. Обосноваване и изследване на характеристиките на първичен преобразувател за разход на гориво. В: trans&MOTAUTO’08, София, 2008, стр. 49 – 52
 815. Боздуганова В.С., М.Т. Тодоров. Получаване на функции за напрежения и премествания за хибриден краен елемент с отвор при натоварване с обемни сили и при температурно въздействие. В: Научни трудове на Русенски университет, Издателски център при РУ, 1999, стр. 108-114, ISBN 1311-3321.
 816. Боздуганова, В. Параметрични трептения на двумасова механична система. В: Научни трудове на Русенския университет . Т.50, № 2, Механика и машиностроителни технологии, Издателски център при РУ, 2011, стр. 20-25, ISBN 1311-3321.
 817. Боздуганова, В., М.Тодоров. Числено изследване на надлъжен удар на еластичен прът с помощта на метода на крайните елементи. В: Научни трудове на ВВОУ, Т.27, Висше Военно Общовойсково училище - Търново., 1993, стр. 34-39
 818. Боздуганова, В.С. Правоъгълен хибридeн трефцов елемент за изследване на пукнатини от смесен тип. В: Научни трудове на Русенския университет. Т. 51, № 2, Издателски център при РУ, 2012, стр. 40-44, ISBN 1311-3321.
 819. Боздуганова, В.С. Mногокритериална оптимизация на параметрични трептения на двумасово махало. В: Научни трудове на Русенски университет. Т. 51, № 2, Издателски център при РУ, 2012, стр. 45-52, ISBN 1311-3321.
 820. Боздуганова, В.С., М.М. Тодоров. Правоъгълен хибриден трефцов елемент за изследване на пукнатини. В: Доклади на международна научна конференция на УАСГ, София, 2012, стр. Т.4, 93-98
 821. Боздуганова, В.С., М.М. Тодоров. Развитие на пукнатина от I тип в правоъгълен хибриден трефцов елемент. В: Доклади на международна научна конференция на УАСГ, София, 2012, стр. Т. 4, 105-110
 822. Борис Сакакушев, Цветелин Георгиев. Новата система от критерии за акредитация на НАОА – стъпка за повишаване на качеството на образование. В: 56-та годишна конференция на Русенския университет, Том 56, Серия 9, Русе, 2017, стр. 43-48, ISBN 1311-3321.
 823. Бранко С., В. Терзиев. Технологичното обучение – реалности и бъдеще. В: KNOWLEDGE International Journal Scientific papers Vol11/1, Bansko, IKM-Skopje, 2015, стр. 196-199, ISBN 1857-92.
 824. Бранко С., В. Терзиев. Предизвикателства и перспективи пред обучението по технологични дисциплини. В: Първа международна научна конференция „Предизвикателства пред съвременните организации, свързани с постигане на устойчивост - знание и иновации в управлението и функционирането“, Пловдив, 2015, ISBN 978-619-7246-04-9.
 825. Братанов Д., Румяна Братанова. КОНФИГУРИРАНЕ НА МОДУЛНИ МАНИПУЛАТОРИ НА МОБИЛЕН РОБОТ. В: Научна конференция МАТТЕХ 2012, 22-24 ноември, гр. Шумен, 2012
 826. Братанов Д., Румяна Братанова. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕЛАСТИЧНАТА ДЕФОРМАЦИЯ ПРИ СТАТИЧНО НАТОВАРВАНЕ В МОДУЛЕН МАНИПУЛАТОР. В: Научна конференция МАТТЕХ 2012, 22-24 ноември, гр. Шумен, 2012
 827. Братанова Р. КОНФИГУРИРАНЕ НА МОДУЛЕН МАНИПУЛАТОР. В: Сборник с доклади от двадесет и първа международна научно-техническа конференция, АДП 2012, юни, гр. Созопол, ТУ-София, 2012, стр. 289-294
 828. Братанова Р., Д. Братанов. Опростен метод за измерване на отклонението от равновесна позиция в манипулаторите на мобилен робот. В: Научна конференция, гр. Русе, Научни трудове на Русенския университет, 2011, стр. 88-92, ISBN 1311-3321.
 829. Братанова, Р. Необходимост от мобилни роботи за действия при извънредни ситуации. В: XX МНТК „АДП 2011“, гр. Созопол, 2011
 830. Букев А., В.Стоянов, Р.Шишков. Вакуумна пещ с програмируемо нагряване. В: Научно-приложна конференция "Електросъпротивително нагряване", Балчик, 1982
 831. В. Захариева, Р. Шишков, Ив . Дерменджиев. Еднослойни PVD покрития от TiN върху стомана 9ХС, отложени при ниски температури без йонно почистване. В: НК'12, Русе, РУ-том 51 серия 2, 2012, стр. 206-212, ISBN 1311-3321.
 832. В. Петров, Н. Станчева, Д. Станчев. Относно методиката за изследване на загубите на празен ход в тракторните трансмисии. В: Сборник доклади на научна конференция на РУ “А. Кънчев”, Русе, 2007, стр. 311-315, ISBN 1311-332.
 833. В. Петров, Р. Иванов, Н. Станчева, Д. Станчев. Експериментално изследване на загубите в тракторна трансмисия. В: Сборник доклади на XV научно-техническа конференция с международно участие, Варна, т. 16, 2009, стр. 132-141, ISBN 954-20-00030.
 834. В.Григоров, М.К.Кършаков, С.Костадинов, П.Петров. Плаващ блок със значими еластични свойства и два срещуположни, осово разместени режещи елемента. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2006, стр. 40-42, ISBN 1311-3321.
 835. В.Илиев, К.Попов, И.Атанасов, Ст.Попова. Постпроцесори за група стругови машини с ЦПУ. В: Научна сесия на ВТУ, Русе, Издателство на ВТУ, серия 8, 1986, стр. 151-156, ISBN УДК 681.3+621.9-5.
 836. В.Петров, Г.Габровски. Влияние на несиметричността на балансирното окачване върху експлоатационните свойства на тежкотоварно полуремарке. В: Научни трудове на ВВОВУ-В. Търново, т.32, В.Търново, 1993, стр. 185-190.
 837. В.Петров, Г.Габровски. Определяне дължината на реализациите на процесите в механичната система влекач-полуремарке. В: Научна конференция на ВМЕИ-Габрово, Направление "Уредостроене, метрология, автоматизация и роботизация", Габрово, 1992, стр. 112-116.
 838. В.Петров, Г.Габровски, Б.Белчев, Е.Буюклиев. Изследване влиянието на параметрите на динамичната система влекач-полуремарке върху оценките на някои статистически характеристики. В: Научни трудове на ВТУ-Русе, т.32, №14, Русе, 1989, стр. 159-164.
 839. Ваня ЗАХАРИЕВА. Рентгеноструктурен анализ на многослойни покрития отложени върху инструментална стомана Х12М. В: Научни трудове, том 54, серия 2, Русе, Русенски Университет, 2015, стр. 99-104, ISBN 1311-3321.
 840. Велков К.И.,С.Х. Христов,М.Ц. Трифонов. Технологичнa проба СИВ-19-ХТ. В: II Национална младежка школа-симпозиум, Варна, 1984
 841. Велчев С., П. Ангелов. Концепсия на дисциплината "Въведение в САПР". В: Доклади на Научно-практическия семинар "Компютъризация на обучението във ВУЗ", Русе, 1987, стр. 67-73
 842. Велчев Д., M. Тодоров. Изследване на поведението на многослоен равнинен хибриден краен елемент за моделиране на ламинатни стъкла. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2010
 843. Велчев С, И Колев, К Иванов, Г Ненов. Изследване на мощността на консумираната електрическа енергия при струговане. В: Научни трудове том 51серия 2, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Ангел Кънчев“, Издателси център на РУ, 2012, стр. 144-152, ISBN 1311-3321.
 844. Велчев С., Н. Попов, П. Ангелов. Автоматизирано пресмятане на координатите на вретена и валове на инструментални приставки. В: //Н а у ч. тр. на ВТУ"А. Кънчев" - Русе, XXII, № 2, Русе, Печатна база на ВТУ "А. Кънчев", 1986, стр. 53-59
 845. Велчев С., П. Ангелов. Автоматизиран синтез на кинематични схеми на инструментални приставки в диалогов режим. В: ЮНС "40 години ВМЕИ "Ленин" - София, секция II - Машиностроителни технологии. Сб. резюмета, доклади - микрофилмирани, София, ВМЕИ "Ленин", 1985, стр. 53
 846. Велчев С., П. Ангелов. Оптимално проектиране на многоинструментални приставки с разположение на вретената по окръжност. В: // Н а у ч. тр. на ВТУ "А. Кънчев" - Русе, XXVI, № 12, Русе, Печатна база на ВТУ "А. Кънчев", 1984, стр. 135-142
 847. Велчев С., П. Ангелов. Изследване влиянието на конструктивните параметри на нормализираните елементи върху себестойността на инструменталните приставки. В: // Н а у ч. тр. на ВТУ, Русе, Печатна база на ВТУ "А. Кънчев", 1981, стр. 221-225
 848. Велчев С., П. Ангелов, Ц. Господинов. Относно якостното пресмятане на междинни валове и зъбни предавки на многовретенни глави за агрегатни машини. В: // Н а у ч. тр. на ВТУ "Ангел Кънчев" - Русе, XXVIII,№ 8, Русе, Печатна база на ВТУ "А. Кънчев", 1986, стр. 175-179
 849. Велчев С., П. Ангелов, Ц. Господинов. Относно якостното пресмятане на вретенни лагери на многовретенни глави за агрегатни машини. В: // Н а у ч. тр. на ВТУ "Ангел Кънчев" - Русе, XXVIII, №8,, Русе, Печатна база на ВТУ "А. Кънчев", 1986, стр. 181-185
 850. Велчев Ст., Колев И., Иванов К., Гечевски, С. Изследване влиянието на елементите на режима на рязане върху специфичния разход на енергия при струговане. В: Научни трудове на РУ «А. Кънчев», том 52, серия 2, Русе, 2013
 851. Велчев, С., И. Ерусалимов, С. Русева, П. Ангелов, И. Иванов, Т. Трифонов. Системи за автоматизирано конструктивно пресмятане на конусни зъбни предавки с модулна структура. В: Н а у ч н и трудове, Русе, П е ч а т н а база ВИММЕСС, 1980, стр. т.XXII, с.23-29
 852. Велчев, Д. Приложение на метода на крайните елементи за изчисляване на неносеща скелетна фасадна стена. В: АМТЕХ, Варна, 2003
 853. Велчев, Д. Изчисляване на неносеща скелетна фасадна стена с отчитане влиянието на стъклените панели. В: АМТЕХ, Варна, 2003
 854. Велчев, С. Д., Иванов, И. К. Изследване разсейването на технологичната себестойност при механичното обработване. В: Сб. Научни трудове на ВИММЕСС, том ХХ, сер.2, Русе, 1978
 855. Велчев, С. Д., Томов, Л. Т., Иванов, И. К. Приложение на компютърната техника при провеждане на упражненията по рязане на металите. В: Научни трудове на ВТУ, Русе, 1987
 856. Велчев, С., Ерусалимов, И., Русева, С., Ангелов, П., Иванов, И., Трифонов, Т. Система за автоматизирано конструктивно пресмятане на конусни зъбни предавки с модулна структура. В: Сб. Научни трудове на ВТУ "Ангел Кънчев", т. ХХII, сер. 2, Русе, 1980
 857. Велчев, С., Колев, И. Изследване влиянието на компоновката на агрегатната машина върху оптималните режими на рязане. В: Научна сесия' 84, ВТУ "Ангел Кънчев", Научни трудове на ВТУ "Ангел Кънчев", т. ХХVI, сер. 4, Русе, 1984
 858. Велчев, С., Колев, И. Оптимизация на режимите на рязане при групова и едновременна смяна на инструментите на агрегатните машини. В: Сб. Научни трудове на ВТУ "Ангел Кънчев", т. ХХV, сер. 11, Русе, 1983
 859. Велчев, С., Колев, И., Иванов, К. Модели на коефициента на полезно действие на системата главен превод на стругове с ЦПУ. В: Научни трудове на РУ «А. Кънчев», том 50, серия 2, Русе, 2011
 860. Велчев, С., Колев, И., Иванов, К. Изследване взаимното влияние на предния ъгъл и скоростта на рязане върху специфичната сила на рязане при струговане. В: Научни трудове, РУ “А. Кънчев”, т. 45, серия 2.1, Русе, 2006, стр. 126-134
 861. Велчев, С., Колев, И., Иванов, К. Ефективен преден ъгъл на инструментите при свободно правоъгълно рязане. В: Научни трудове, РУ “А. Кънчев”, т. 44, серия 2, Русе, 2005, стр. 293-298
 862. Венелин Терзиев, Апостол Апостолов, Юлиян Младенов. Анализ на действие на националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”. В: сборник с доклади, Шумен, Юбилейна научна конференция, Шуменски университет , 2004
 863. Венелин Терзиев, Апостол Апостолов, Юлиян Младенов. Анализ на действие на националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост". В: Юбилейна научна конференция, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”,, Шумен, 2004, стр. 129-136, ISBN 954-577-217-4,.
 864. Венелин Терзиев, Евгений Стоянов. Эволюция понимания аудита. В: Инновационные процессы в научной среде, Сборник статей Международной научно-практической конференции, Киров, Россия, МЦИ-„ОМЕГАСАЙНС“, 2016, ISBN 978-5-906845-74-0.
 865. Венелин Терзиев, Евгений Стоянов. Управленският контрол в социалното порграмиране. В: Международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии”, Бургас, Университет „Проф.д-р Асен Златаров”, 2015, ISBN 13126121.
 866. Венелин Терзиев, Евгений Стоянов. Контролираното развитие на социалното програмиране. В: Международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии”, Бургас, Университет „Проф.д-р Асен Златаров”, 2015, ISBN 13126121.
 867. Венелин Терзиев, Евгений Стоянов. Проектността в социалното програмиране. В: International Scientific Conference „Knowledge- Capital of the Future”, Tessalоniki, Greece, 2015
 868. Венелин Терзиев, Евгений Стоянов. Няколко щрихи на институционализацията в процеса на социалното програмиране. В: Международна научна конференция „Посткризисно управление в бизнеса“, София, Химикотехнологичен и металургичен университет, 2015, ISBN 978-954-2940-19-8.
 869. Венелин Терзиев, Евгений Стоянов. Управление на ефективното социално програмиране или контролираното начало на доброто бъдеще. В: Международна научна конференция „Посткризисно управление в бизнеса“, София, Химикотехнологичен и металургичен университет, 2015, ISBN 978-954-2940-19-8.
 870. Венелин Терзиев, Евгений Стоянов. Контролът в социалното програмиране. В: Юбилейна научна конференция „Традиции и предизвикателства пред аграрното образование, наука и бизнес“, Пловдив, Аграрен университет- Пловдив, 2015
 871. Венелин Терзиев, Евгений Стоянов. Социалното програмиране- алтернатива на малкия бизнес. В: Юбилейна научна конференция „Традиции и предизвикателства пред аграрното образование, наука и бизнес“, Пловдив, Аграрен университет- Пловдив, 2015
 872. Венелин Терзиев, Евгений Стоянов. Социалната програма като стратегическа рамка в общественото развитие. В: Юбилейна научна конференция „Традиции и предизвикателства пред аграрното образование, наука и бизнес“, Пловдив, Аграрен университет- Пловдив, 2015
 873. Венелин Терзиев, Евгений Стоянов. Контрол на отговорнтостта в социалната сфера. В: , Научна конференция „70 годинитрадиции и иновации“, РУ „Ангел Кънчев“, Съюз на учените- Русе, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015
 874. Венелин Терзиев, Евгений Стоянов. Приложение на „единната отчетност” в процеса на социалното програмиране. В: VIII интердисциплинарна научна конференция „Авангардни научни инструменти в управлението ‘2015", София, УНСС, 2015, ISBN 1314-0582.
 875. Венелин Терзиев, Евгений Стоянов, Екатерина Арабска. Активната социална програма- иновационен модел в общественото развитие. В: Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес- 2015“, Пловдив, Съюз на учените в България - клон Пловдив, 2015
 876. Венелин Терзиев, Екатерана Арабска. Ефективни въздействия за изграждане на функциониращ пазар на труда. В: Курсантско-студентската научна конференция за 2015 година, Велико Търново, Национален военен университет "Васил Левски", 2015
 877. Венелин Терзиев, Екатерина Арабска. Состояние рынка труда в Болгарии. В: VII international scientific and applicative conference Knowledge Without Borders, Скопие, Македония, International Journal Scientific Papers, 2016, ISBN 1857-92.
 878. Венелин Терзиев, Екатерина Арабска. Управленски решения за подобряване на ефективността на публичните служби по заетост в България. В: XIV Международна научна конференция „Мениджмънт и Инженеринг’ 16, София, Технически университет-София, 2016, ISBN 1310-3946.
 879. Венелин Терзиев, Екатерина Арабска. Място и роля на публичните служби за заетост в период на активни трансформации на българската икономика. В: XIV Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг’ 16, София, Технически университет-София, 2016, ISBN 1310-3946.
 880. Венелин Терзиев, Екатерина Арабска. Технологии за социална адаптация на военнослужещите, освободени от военна служба. В: Юбилейна научна конференция 2016 „100 години от рождението на капитан Димитър Списаревски”, Долна Митрополия, Национален военен университет "Васил Левски", 2016, ISBN 978-954-713-109-5.
 881. Венелин Терзиев, Екатерина Арабска. Компетентностен модел за социална адаптация на военнослужещите, освободени от военна служба. В: Юбилейна научна конференция 2016 „100 години от рождението на капитан Димитър Списаревски”, Долна Митрополия, Национален военен университет "Васил Левски", 2016, ISBN 978-954-713-109-5.
 882. Венелин Терзиев, Екатерина Арабска. Превенция и поддержка детей и взрослых- жертв трафика, насилия, зависимостей, других типов риска социальной изоляции. В: IV международная научно-практическая конференция „Воспитание и обучение детей младшего возраста”, Россия, Москва, 2015
 883. Венелин Терзиев, Екатерина Арабска. Съвременни аспекти в оценяване ефективността на социалното програмиране. В: Международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии”, Бургас, Университет „Проф.д-р Асен Златаров”, 2015, ISBN 13126121.
 884. Венелин Терзиев, Екатерина Арабска. Иновативни решения за устойчиво развитие на земеделския сектор и безопасност на храните. В: Университетска научна конференция, Велико Търново, Национален военен университет "Васил Левски", 2015
 885. Венелин Терзиев, Екатерина Арабска. Инструменти за подобряване ефективността на работа в службите по заетостта. В: УНИТЕХ’ 15, Габрово, Технически университет-Габрово, 2015, ISBN 1313-230X.
 886. Венелин Терзиев, Екатерина Арабска. Планиране и реализиране на програми и мерки на пазара на труда. В: УНИТЕХ’ 15, Габрово, Технически университет-Габрово, 2015, ISBN 1313-230X.
 887. Венелин Терзиев, Екатерина Арабска. Възможности за приложение на процесния модел на работа в публичните служби за заетост. В: Юбилейна международна научна конференция „Социалните науки и развитието на обществото- теоретични и практически измерения”, Свищов, Стопанска академия "Димитър Ценов", 2015, стр. 978-954-23-1093-8
 888. Венелин Терзиев, Екатерина Арабска. Социалното програмиране в контекста на насърчаване на социалната активност. В: Юбилейна международна научна конференция „Социалните науки и развитието на обществото- теоретични и практически измерения”, Свищов, Стопанска академия "Димитър Ценов", 2015, ISBN 978-954-23-1093-8.
 889. Венелин Терзиев, Екатерина Арабска. Усъвършенстване изпълнението на политиките по заетостта чрез подобряжане на ефективността на дейностите в дирекции „Бюро по труда“. В: International Scientific Conference „Knowledge- Capital of the Future”, Tessalоniki, Greece, 2015, ISBN 1857-92.
 890. Венелин Терзиев, Екатерина Арабска. Развитие на трудовото посредничество и подобряване качеството на предлаганите услуги от дирекции „Бюро по труда“. В: International Scientific Conference „Knowledge- Capital of the Future”,, Tessalоniki, Greece, 2015, ISBN 1857-92.
 891. Венелин Терзиев, Екатерина Арабска. Подобряване ефективността на провежданите социални политики. В: Международна научна конференция „Посткризисно управление в бизнеса”, София, Химикотехнологичен и металургичен университет, 2015, ISBN 978-954-2940-19-8.
 892. Венелин Терзиев, Екатерина Арабска. Усъвършенстване на работата на институциите на пазара на труда чрез прилагане на процесен модел. В: еждународна научна конференция „Посткризисно управление в бизнеса”,, София, Химикотехнологичен и металургичен университет, 2015, ISBN 978-954-2940-19-8.
 893. Венелин Терзиев, Екатерина Арабска. Подобряване на ефективността на работа в публичните служби за заетост чрез провеждане на въвеждащи и поддържащи обучения. В: Юбилейна научна конференция „Традиции и предизвикателства пред аграрното образование, наука и бизнес“, Пловдив, Аграрен университет- Пловдив, 2015
 894. Венелин Терзиев, Екатерина Арабска. Разработване на компетенции за ефективно изпълнение на дейностите в публичните служби по заетостта. В: Юбилейна научна конференция „Традиции и предизвикателства пред аграрното образование, наука и бизнес, Пловдив, Аграрен университет- Пловдив, 2015
 895. Венелин Терзиев, Екатерина Арабска. Актуализиране на учебните планове и програми във висшите училища в съответствие с изискванията на пазара на труда. В: Научна конференция „70 годинитрадиции и иновации“, РУ „Ангел Кънчев“, Съюз на учените- Русе, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015
 896. Венелин Терзиев, Екатерина Арабска. Критериални системи за осигуряване на отчетност и прозрачност на дейностите във висшите училища в България- постигане на обективност в оценяването и акредитацията и повишаване на качеството на висшето. В: Научна конференция „70 годинитрадиции и иновации“, РУ „Ангел Кънчев“, Съюз на учените- Русе, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015
 897. Венелин Терзиев, Екатерина Арабска. Прилагане на процесен подход при трудовото посредничество в дирекция „Бюро по труда”. В: VIII интердисциплинарна научна конференция „Авангардни научни инструменти в управлението ‘2015", София, УНСС, 2015, ISBN 1314-0582.
 898. Венелин Терзиев, Екатерина Арабска. Мотивация за развитие на community-supported agriculture в България. В: Научна сесия с международно участие, посветена на 70-годишнината на Съюза на учените в България, Пловдив, Съюз на учените в България - клон Пловдив, 2014, ISBN 1311-9400.
 899. Венелин Терзиев, Екатерина Арабска. Предизвикателства в земеделския сектор като част от критичната инфраструктура: идентифициране и отговор на заплахите в условия на глобализация, вертикална интеграция и международно сътрудничество. В: Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Велико Търново, Национален военен университет "Васил Левски", 2014, стр. 978-954-753-200-7
 900. Венелин Терзиев, Екатерина Арабска. Системите за квалификация и развитие на академичния състав и перспектива 2020. В: Научна конференция „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища”, Велико Търново, Национален военен университет "Васил Левски", 2014, ISBN 978-954-753-217-5.
 901. Венелин Терзиев, Румяна Димитрова, Юлиян Младенов. Социално интегриране на хората с ограничени възможности чрез реализиране на регионални програми за заетост в регион Русе. В: сборник с доклади, Бургас, Национална конференция с международно участие “Уни, 2001
 902. Венелин Терзиев, Румяна Харизанова, Юлиян Младенов. Разработването и реализирането на регионална програма за заетост в регион Русе. В: сборник с доклади, Габрово, Научна конференция с международно участие, Техниче, 2001
 903. Венелин Терзиев, Румяна Харизанова, Юлиян Младенов. Разработване и реализиране на регионална програма за заетост в регион Русе. В: Трета национална конференция „Службите по заетостта и интеграцията между социалните партньори за реализиране на политиката по заетостта”, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, 2000, стр. 58-65
 904. Венелин Терзиев, Руси Минев, Бранко Сотиров, Красимир Иванов. Възможности за изграждане на център за компетентност в Северен централен район на Република България. В: Сборник доклади на годишната университетска научна конференция на НВУ, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ, 2016, стр. 272-292, ISBN 1314-1937.
 905. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова. Потоци на работна сила и видове пазари на труда в преходната икономика на България. В: VIII Международная научная конференция „Инновации в технологиях и образовании, Белово, Россия, 2015, ISBN 978-619-208-021-1.
 906. Венелин терзиев, Севдалина Димитрова. Теории и анализ на трудовия пазар. В: VIII Международная научная конференция „Инновации в технологиях и образовании, Белово, Россия, 2015, ISBN 978-5-906805-59-1.
 907. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова. Структура и основни потоци на трудовия пазар в България. В: VIII Международная научная конференция „Инновации в технологиях и образовании, Белово, Россия, 2015, ISBN 978-5-906805-59-1.
 908. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова. Развитие и преструктуриране на заетостта в България. В: VIII Международная научная конференция „Инновации в технологиях и образовании, Белово, Россия, 2015, ISBN 978-619-208-021-1.
 909. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова. Преквалификация на освободени и напускащи активна военна служба като средтвсто за тяхната социална и професионална адаптация. В: Международна практическа конференция „Устойчиво Развитие-Лято-2014” тема: „Устойчиво развитие на регионите”, Варна, 2014
 910. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова. Модел за социално-психологическа подкрепа на военнослужещите, освободени от военна служба и на техните семейства. В: Международна практическа конференция „Устойчиво Развитие-Лято-2014”, „Устойчиво развитие на регионите”, Варна, 2014
 911. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова. Человеческий ресурс как ключевой для обороньi в секторе безопасности, Международной научно-практической конференции. В: Международной научно-практической конференции „Инновационньiй вектор развития науки”, Уфа, Россия, 2014, стр. 217-222, ISBN 978-5-906769-04-6.
 912. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова. Методьi и подходьi к развитию программ обучения молодьiх людей в неравноправном положении в Болгарии в вьiсшем аграрном образовании. В: Climate Change, Economic Development, Environment and People Conference (CCEDEP), Plovdiv, Bulgaria, 2014, ISBN 978-619-203-015-5.
 913. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова. Определяне на критерии и показатели за социална ефективност. В: Юбилейна научна конференция 2014 „100 години авиационно образование в България”, Долна Митрополия, Национален военен университет "Васил Левски", 2014, стр. 195-209, ISBN 978-954-713-216-8.
 914. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова. Създаването на практически модел за социална адаптация на военнослужещите, освободени от военна служба и членовете на техните семейства в България. В: Юбилейна научна конференция 2014 „100 години авиационно образование в България”, Долна Митрополия, Национален военен университет "Васил Левски", 2014, стр. 210-227, ISBN 978-954-713-216-8.
 915. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова. Ролята на социалната политика в икономическото развитие. В: Юбилейна научна конференция 2014 „100 години авиационно образование в България”, Долна Митрополия, Национален военен университет "Васил Левски", 2014, стр. 228-239, ISBN 978-954-713-216-8.
 916. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова. Модел за социално-психологическа подкрепа на военнослужещите, освободени от военна служба и техните семейства. В: Научна конференция 2014, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014, стр. 123-128
 917. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова. Методи и подходи за развитие на програми за обучение на младежи в неравностойно положение в България във висшето аграрно образование. В: Конференция по проект №BG051PO001-3.1.08-0024 „Усъвършенстване управлението на висшите училища”, Велико Търново, Национален военен университет "Васил Левски", 2014, ISBN 978-954-753-218-2.
 918. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова. Изследване на процеса на социална адаптация на военнослужещите, освободени от военна служба и техните социални потребности. В: Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Велико Търново, Национален военен университет "Васил Левски", 2014
 919. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова. Проблемни области на социално-психологическата адаптация на военнослужещите, освободени от военна служба и техните семейства. В: Научна конференция „MATEX 2014”, Шумен, Шуменски университет "Св.Константин Преславски", 2014, стр. 312-317, ISBN 1314-3921.
 920. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова. Етапи на процеса на социална адаптация на военнослужещите. В: Научна конференция „MATEX 2014”, Шумен, Шуменски университет "Св.Константин Преславски", 2014, стр. 318-324, ISBN 1314-3921.
 921. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова, Евгений Стоянов, Екатерина Арабска. Модел за социално-психологическа подкрепа на военнослужещите освободени от военна служба. В: II Международная конференция „Психология отношений в постенкласичссич парадигме“, Белово, Россия, 2015, ISBN 978-619-208-026-6.
 922. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова, Евгений Стоянов, Екатерина Арабска. Социалната адаптация като елемент на социалната политика. В: II Международная конференция „Психология отношений в постенкласичссич парадигме“, Белово, Россия, 2015, ISBN 978-619-208-026-6.
 923. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова, Евгений Стоянов, Екатерина Арабска. Зависимостта социална адаптация- социализация. В: II Международная конференция „ Психология отношений в постенкласичссич парадигме“, Белово, Россия, 2015, ISBN 978-619-208-026-6.
 924. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова, Евгений Стоянов, Екатирана Арабска. Компетентностен модел за социална адаптация на военнослужещите освободени от военна служба. В: II Международная конференция „Психология отношений в постенкласичссич парадигме“, Белово, Россия, 2015, ISBN 978-619-208-026-6.
 925. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова, Евгений Стоянова, Екатерина Арабска. Анализ на българския опит в развитието на социалната адаптация на военнослужещите, освободени от военна служба,. В: II Международная конференция „Психология отношений в постенкласичссич парадигме“, Белово, Россия, 2015, ISBN 978-619-208-026-6.
 926. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова, Евгения Василева, Екатерина Арабска. Методологически подход за изследване и оценки на основните състояния и преходи на пазара на труда. В: Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Велико Търново, Национален военен университет "Васил Левски", 2014, ISBN 978-954-753-200-7.
 927. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова, Екатерина Арабска. Политики в областта на безработицата и заетостта в България. В: VIII Международная научная конференция „Инновации в технологиях и образовании, Белово, Россия, 2015, ISBN 978-619-208-021-1.
 928. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова, Екатерина Арабска. Рационализиране на управленски решения за ефективна социална политика в националната агенция по заетостта в България. В: XVII-тата Международна научна конференция „Управление и устойчиво развитие”, Юндола, 2015
 929. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова, Екатерина Арабска. Начини за осъществяване на ефективна социална политика чрез насърчаване на социалната активност. В: Международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии”, Бургас, Университет „Проф.д-р Асен Златаров”, 2015, ISBN 13126121.
 930. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова, Екатерина Арабска. Въздействие на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” върху пазара на труда. В: Национална конференция с международно участие - Технически университет- София, Сливен, Съюз на учените в България - клон Сливен, 2015
 931. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова, Екатерина Арабска. Принос на оперативна програма „Развитие на човешки ресурси“ за изграждане на социална икономика. В: Научна конференция с международно участие, Технически университет- София, Сливен, Съюз на учените в България - клон Сливен, 2015
 932. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова, Екатерина Арабска. Професионалната подготовка на освободените от българската армия военнослужещи като възможност за успешна социална адаптация. В: Национална конференция с международно участие „Образователни технологии 2015“, Сливен, Съюз на учените в България - клон Сливен, 2015, ISBN 1311 2864.
 933. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова, Екатерина Арабска. Разработване на компетенции, преглед на потенциала на служителите и определяне потребностите от въвеждащо и поддържащо обучение в публичните служби за заетост. В: Национална конференция с международно участие „Образователни технологии 2015“, Сливен, Съюз на учените в България - клон Сливен, 2015, ISBN 1311 2864.
 934. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова, Екатерина Арабска. Приложението на активния модел на социална програма и неговото стратегическо преимущество в процеса на учене през целия живот. В: Научна конференция „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища”, Велико Търново, Национален военен университет "Васил Левски", 2014, стр. 978-954-753-217-5
 935. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова, Екатерина Арабска,. Инвестиции в човешкия капитал по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. В: Научна конференция с международно участие, Технически университет- София, Сливен, Съюз на учените в България - клон Сливен, 2015
 936. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова, Екатерина Арабска, Евгения Василева. Добрите практики на високоефективните мениджъри в управлението на човешките ресурси. В: Научна конференция „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища”, Велико Търново, Национален военен университет "Васил Левски", 2014, стр. 978-954-753-217-5
 937. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова, Преслава Димитрова. Политики и методи за регулиране на пазара на труда в България. В: Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Велико Търново, Национален военен университет "Васил Левски", 2014, ISBN 978-954-753-200-.
 938. Венелин Терзиев, Татяна Пашинова, Мира Радкова. Действието на регионалните органи по заетостта на местните пазари на труда в новите условия. В: Четвърта национална научно-практическа конференция „Службите по заетостта и новите предизвикателства за реализиране на активната политика на пазара на труда”, Русе, 73-77, 2002
 939. Венелин Терзиев, Татяна Пашинова, Мира Радкова, Юлиян Младенов. Действието на регионалните органи по заетостта на местните пазари на труда в новите условия. В: сборник с доклади, София, Конференция с международно участие, Висше строител, 2002
 940. Венелин Терзиев, Татяна Пашинова, Юлиян Младенов. Регионалните програми за заетост – необходимост и една нова възможност за насърчаване на заетостта. В: сборник с доклади, Габрово, Научна конференция с международно участие, техниче, 2001
 941. Виктория Карачорова. Подход за осигуряване на минимални грешки от позициониране на обработващ център. В: СНС' 16, Русе, издателски център на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2016, стр. 15-19, ISBN 1311-3321.
 942. Витлиемов В. Д. , Тодоров Т. М. Особености при автоматично сглобяване на детайли с повишена еластичност. В: Научни трудове, ВМЕИ - Габрово, Габрово, 1987
 943. Витлиемов В. Д., Ч. Г. Костадинов, П. Вл. Витлиемов. Роботизирано манипулиране на нетвърди материали. В: Сборник АДП, София, 1998
 944. Витлиемов В., И. Докова(Пеева). Относно ориентиране на винтове чрез сканиране. В: НТ на ВТУ "А. Кънчев" - Русе, Русе, 1989, стр. 99-103
 945. Витлиемов В., И. Пеева. Продуктова и технологична иновация в промишлеността. В: НТ на РУ "А. Кънчев", том 37, серия 2, Русе, 1999, стр. 162 - 167
 946. Витлиемов В., Ив. Пеева, Ч. Костадинов, П.Витлиемов. Robotic handling of fabric products. IN: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, том 37, серия 2, Русе, България, 1999, pp. 190-197
 947. Витлиемов В.Д., В.В.Заяков, М.С.Пенчев. Уред за изследване точността на пътни преобразователи. В: Научни трудове на ВИММЕСС, том XIX, сер. 3, Русе, 1977, стр. 157 - 160
 948. Витлиемов, В., Г. Лехов, И. Иванов. Робастна фрикционна брахистохрона. В: Научни трудове на Русенски университет, том 39, серия 7, Русе, 2002, стр. 158-162.
 949. Витлиемов, В.Г. Задача за брахистохроната в равнинно гравитационно-центробежно поле. В: Доклади на научна конференция с международно участие на ТУ-Габрово, Габрово, Т. 2, 1995, стр. 103-107, ISBN 954-683-015-1.
 950. Витлиемов, В.Г. Оптимално проектиране на центробежен апарат с праволинейни лопатки при векторен критерий за качество. В: Научни трудове на ВТУ-Русе, Русе, Т. 35, № 3, 1994, стр. 27-32
 951. Витлиемов, В.Г. VINCENT1.1: процедура за еднопараметрична оптимизация на нелинейни динамични системи в нефиксиран интервал от време. В: Научни трудове на ВТУ-Русе, Русе, Т. 35, № 4, 1994, стр. 38-43
 952. Витлиемов, В.Г. Един метод за определяне ефекта на Магнус при моделиране свободното движение на въртящо се тяло. В: Научни трудове на ВВОВУ - В.Търново, В.Търново, Т. 27, 1993, стр. 9-14
 953. Витлиемов, В.Г. Фрикционна брахистохрона в един по-общ случай на гранични условия и пасивноуправляваща връзка. В: Научна конференция на ВМЕИ-Габрово, Направление "Уредостроене, метрология, автоматизация и роботизация", Габрово, 1992, стр. 174-178
 954. Витлиемов, В.Г. Върху едно обобщение на задачата за естествената фрикционна брахистохрона. В: Доклади на XVI-ти нац. семинар по динамика на механични системи, Варна, 1991, стр. 47-52
 955. Витлиемов, В.Г. Задача за праволинейната мегистетахита в равнинно центробежно поле. В: Доклади на XV-ти нац. семинар по динамика на механични системи, Варна, т. 1, 1990, 152-157., Варна, Т. 1, 1990, стр. 152-157
 956. Витлиемов, В.Г. Изследване на една задача за праволинейната брахистохрона при наличие на преобразувано сухо триене. В: Доклади на XV-ти нац. семинар по динамика на механични системи, Варна, Т. 1, 1990, стр. 158-163
 957. Витлиемов, В.Г. Върху една задача за праволинейната фрикционна брахистохрона в равнинно гравитационно-центробежно поле. В: Научни трудове на ВТУ-Русе, Русе, Т. 32, № 14, 1989, стр. 141-146
 958. Витлиемов, В.Г. Задача за оптимално по бързодействие управление на равнинното движение на манипулаторен хващач при сглобяване на цилиндрични детайли. В: Научни трудове на ВНВУ - В.Търново, В.Търново, Т. 5, 1987, стр. 221-226
 959. Витлиемов, В.Г. Изследване на едно обобщение на задачата за естествената брахистохрона. В: Научни трудове на ВТУ-Русе, Русе, Т. 28, № 11, 1986, стр. 95-99
 960. Витлиемов, В.Г. Праволинейна фрикционна брахистохрона. В: Научни трудове на ВТУ - Русе, Русе, Т. 26, № 9, 1984, стр. 95-99
 961. Витлиемов, В.Г. Забележка към схемата на Грийнспан за построяване на дискретна динамика на материална точка. В: Научни трудове на ВНВУ - В.Търново, В.Търново, Т. 9, 1979, стр. 299-300
 962. Витлиемов, В.Г. Математичен модел на управляем траекторен процес на частица по равнина, въртяща се около неподвижна ос. В: Научни трудове на ВИММЕСС-Русе, Русе, Т.11, №9, (РЖ Механика 1980, 6А160), 1979, стр. 91-94
 963. Витлиемов, В.Г. Върху една неявна числена схема за построяване на дискретна динамика на материална точка. В: Научни трудове на ВИММЕСС -Русе, Русе, Т.11, № 9, (РЖ Механика 1980, 7А27), 1979, стр. 95-98
 964. Витлиемов, В.Г., Б.И. Чешанков. Задача о прямолинейной фрикционной брахистохроне в плоском центробежном поле. В: Доклади на XIII-ти нац. семинар по динамика на механични системи, Варна, 1988, стр. 88-93
 965. Витлиемов, В.Г., Б.И. Чешанков. Изследване на една екстремална задача от пасивноуправлявано движение на материална точка в гравитационно поле. В: Научни трудове на ВТУ-Русе, Русе, Т. 26, № 9, 1984, стр. 101-105
 966. Витлиемов, В.Г., В.Н. Петров. Динамика на свободно трептящо просто махало със сухо некулоново триене в ставата. В: Научни трудове на ВТУ-Русе, Русе, Т. 28, № 11, 1986, стр. 101-105
 967. Витлиемов, В.Г., Е.М. Иванов, Р.П. Рашков. Теоретични предпоставки за усъвършенстване бързодействието на роторен снегометател с праволинейни лопатки. В: Доклади на VI-ти национален конгрес по теоретична и приложна механика, Варна, Секция IV, 1989, стр. 110-115
 968. Витлиемов, В.Г., Ж.Г. Тянева. Оптимално по бързодействие управление на осцилираща система, интерпретирана като априорен модел на биологична терапия. В: Научни трудове на ВНВВУ - Д. Митрополия, Д. Митрополия, Т. 10, 1980, стр. 37-40
 969. Витлиемов, В.Г., Ж.Г. Тянева. Синтез на оптимално по бързодействие управление на осцилираща механична система, интерпретирана като модел на биологична терапия. В: Научни трудове на ВИММЕСС -Русе, Русе, Т. 22, № 3, 1980, стр. 79-82
 970. Витлиемов, В.Г., И.В. Иванов, Р.Р. Танов. Двустепенна, по части праволинейна фрикционна брахистохрона. В: Доклади на научна конференция с международно участие на ТУ-Габрово, Габрово, Т. 2, 1995, стр. 108-113, ISBN 954-683-015-1.
 971. Витлиемов, В.Г., Л.Г. Даскалова. Задача за брахистохронно равнинно търкаляне на ротационно твърдо тяло по неподвижна цилиндрична повърхнина. В: Юбилеен сборник "100 год. от рожд. на акад. Ив. Ценов", Враца, Т. 1, 1983, стр. 61-65
 972. Витлиемов, В.Д., С.И.Георгиев, В.В.Заяков, М.С.Пенчев, М.И.Mладенов, Р.К.Табаков. Относно избора на целесъобразен метод за относително ориентиране при автоматично сглобяване на възел ”КУПЛУНГ”. В: Научни трудове на ВТУ ”Ангел Кънчев” том XXV, сер. 7, Русе, 1983, стр. 117 - 121
 973. Вичев С., К. Иванов, М.Ц. Трифонов, Н.В.Фердинандов. Износване на стругарски ножове с режеща част, изработена чрез наваряване с електроди от бързорежеща стомана. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2009, стр. 13 – 16.
 974. Вичев Стефан В., Красимир А. Иванов,. Разпределение на сечението на срязвания слой при нарязване на триъгълна резба с кръгли плашки. В: Амтех07, Габрово, 2007
 975. Вичев Стефан В., Красимир А. Иванов. Съпротивителен момент при нарязване на триъгълна резба с кръгли комбинирани плашки. В: НК ММММЕ08, Сливен, 2008
 976. Войков В., Г. Наджи, Н. Станков, Ал. Иванов, И. Димитров. Разработване на машина за цепене на дърва с винт. В: Сборник доклади на студентска научна сесия – СНС‘13, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 94-98, ISBN 1311-3321.
 977. Вонев Вл., В. Дицов, М. Пенчев. Оценка на ефективността на транспортно захранващо устройство за обслужване на група машини. В: “Научни трудове на РУ”, том 40 сер. 7, Русе, 2003
 978. Г. Саид, Д. Станчев, Н. Станчева, Д. Бекана. Изследване на грешката при използване на два преобразувателя за измерване разхода на гориво на мобилни машини. В: Proceedings of XIII International Scientific – Technical Conference “trans & MOTAUTO’06”,, Sofia, Scientific – Technical Union of Mechanical Enginee, 2006, стр. 7-10, ISBN ISBN-10: 954-9322.
 979. Г. Саид, Н. Станчева, Т. Деликостов, Д. Станчев . Методика и теоретичен модел за компютърно изследване разхода на гориво на мобилни машини. В: Русенски университет “ А. Кънчев”, 2006, том 45, серия 2, Русе, Научни трудове на Научна конференция, Русе, 10-11 , 2006, стр. 185-195, ISBN 1311-3321.
 980. Г.Габровски, Б.Белчев, Е.Буюклиев, В.Петров, К.Евтимова. Върху избора на оптимална коравина на ресорите при тежкотоварни полуремаркета. В: Доклади на ЮНС на НИМЕСС - София, София, 1989
 981. Габровски Г., В.Петров, И.Евстатиев. Управляемо ресорно окачване в количката на тежкотоварно полуремарке. В: Сборник доклади на петата научно-техническа конференция, Варна, 1999, стр. 247-254, ISBN 954-20-00030.
 982. Габровски Г., Н. Станчева. Изследване на напреженията в ос от количката на тежкотоварно автомобилно полуремарке. В: “Еко-Варна`2001”. Сборник доклади “Транспорт, екология, устойчиво развитие”, Варна, 2001, стр. 125-132
 983. Габровски, Г.К., В.Н.Петров. Програмна система за изследване, анализ и управление на окачването в количката на полуремаркето в системата влекач-полуремарке. В: Сборник доклади на петата научно-техническа конференция "Транспорт, екология - устойчиво развитие", т.6, Варна, 1999, стр. 239-246, ISBN 954-20-00030.
 984. Гагов В., Б. Томов. Определяне на силата при щамповане на цилиндрични зъбни колела със зъбите. В: Научни трудове на ВТУ „Ангел Кънчев”, том XXVI, серия 5, Русе, 1984, стр. 377-382
 985. Гагов В., Б. Томов. Някои възможности за повишаване на ефективността на обучението във ВТУЗ. В: Научна сесия на ВНВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 1979
 986. Гагов В., Б. Томов, П. Етърска, Ю. Младенов. Изследване и възможности за подобряване на технологичната пластичност на листов материал АМг5. В: Научна сесия на ВТУ „Ангел Кънчев”, Русе, 1988
 987. Гагов В., Г. Георгиев, И. Дерменджиев. Взривно уякчаване на конструкционни стомани. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, том 41, серия 7, Русе, 2004, стр. 69-72, ISBN 1311-3321.
 988. Гагов В., Г. Попов. Механо-математично моделиране на натрупването на точкови дефекти при ударновълново деформиране. В: Сборник резюмета от научна конференция „Съвременни технологии и индустриално преструктуриране”,, ТУ, Варна, 1992, ISBN 62.
 989. Гагов В., Г. Попов. Анализ влияния параметров нагружения на упрочнение металлов взрывом. В: Х международная конференция по высокоэнергетическому воздействию на материалы, Любляна, Югославия, 1989
 990. Гагов В., Г. Попов. Една възможност за моделиране на дислокационната структура при взривно уякчаване на металите. В: Научна сесия на ВМЕИ, София, 1987
 991. Гагов В., Г. Попов, П. Етърска, С. Ставрев. Прессование взрывом заготовок для эксперимента ВОАЛ. В: Советско-болгарский семинар по динамическому воздействию на материалы, Красноярск, СССР, 1990
 992. Гагов В., Г. Попов, С. Димитров. Технологични основи на проектирането на взривни системи за уякчаване на металите. В: Научна сесия на ВТУ „Ангел Кънчев”, Русе, 1988
 993. Гагов В., Д. Пантелеева, М. Шишков. Влияние на химичния състав върху повърхностното взривно уякчаване на стомана Г13Л. В: V национална младежка конференция по материалознание и материали, получени в условията на газово противоналягане, Варна, 1988
 994. Гагов В., Е. Минев, В. Кръстев. Някои особености на формирането на субструктурата в мед при ударновълново натоварване. В: Международна научно-техническа конференция по актуални проблеми на пластичната обработка на металите, Варна, 1990
 995. Гагов В., Е. Минев, Г. Веселинова. Оценка на точността при експериментално определяне на деформациите по метода на координатните мрежи. В: Научни трудове на ВТУ „Ангел Кънчев”, том XXXV, серия 2, Русе, 1994, стр. 265-271, ISBN 1311-3321.
 996. Гагов В., Е. Минев, Г. Попов. Върху поведението на дефектите в кристалния строеж при динамично натоварване на металите. В: Научни трудове на ВВОВУ „Васил Левски”, книжка 31, Велико Търново, 1993, стр. 346-351
 997. Гагов В., Е. Минев, И. Давидов. Приложение на координатните мрежи за оценка на граничните деформации при дълбоко изтегляне на листови материали. В: Сборник доклади от Научна сесия на Инженерно-педагогически факултет, том II, Сливен, 1994, стр. 204-209
 998. Гагов В., Е. Янков, Д. Господинов, Р. Радев. Моделно изследване върху деформирането на листови материали при двумерен опън. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, България, 2005, стр. 175-180, ISBN 1311-3321.
 999. Гагов В., Н. Фесчиев. Изпитване на листови материали на двумерен опън. В: Сборник доклади от Международна конференция “Машиностроителна техника и технологии”, том 1, Созопол, България, 2001, стр. 139-144
 1000. Гагов В., Н. Фесчиев. Деформационен анализ при изпитване на листови материали на двумерен опън. В: Сборник доклади от Научна сесия на ВВВУ „Георги Бенковски”, том 1, Долна Митрополия, 1997, стр. 324-329
 1001. Гагов В., П. Етърска, Д. Пантелеева. Влияние на микроструктурата върху технологичната пластичност на алуминиева сплав АМг5-М. В: V национална младежка конференция по материалознание и материали, получени в условията на газово противоналягане, Варна, 1988
 1002. Гагов В., Р. Минев, Р. Радев. Влияние на входните данни върху компютърното симулиране на процесите на обемно пластично деформиране. В: Научни трудове на ВВОУ, Велико Търново, България, 1998, стр. 477-484, ISBN 0861-0312.
 1003. Гагов В., Р. Радев, Б. Томов. Симулиране на процеси на обемно деформиране по метода на крайните елементи. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, том 49, серия 2, Русе, 2010, стр. 60-64, ISBN 1311-3321.
 1004. Гагов В., Р. Радев, Б. Томов, Е. Минев. Сравнителен анализ на предварителни преходи за горещо щамповане. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, България, 1999, стр. 74-80, ISBN 1311-3321.
 1005. Гагов В., Р. Радев, Б. Томов. Симулиране на процеси на горещо щамповане по метода на крайните елементи. В: Сборник научни трудове на ТУ-Габрово, Габрово, България, 2001, стр. 160-165
 1006. Гагов В., Р. Радев, Д. Господинов, Е. Янков. Аналитични модели за реологичното поведение на метални материали при горещо деформиране. В: Сборник доклади от XXVII международна научна конференция МТФ’2012, София, България, 2012, стр. 91-96, ISBN 978-954-438-994-9.
 1007. Гагов В., Р. Радев, Д. Господинов, Е. Янков. Някои тенденции в изследването и приложението на ултрадребнозърнести метални материали. В: Сборник доклади от 9 международна конференция по Авангардни материали и обработки АМО’2009, том 1, Кранево, България, 2009, стр. 119-125
 1008. Гагов В., Р. Радев, Д. Господинов, Е. Янков. Свойства и възможности за приложение на ултрадребнозърнести метали. В: Сборник доклади от международна научна конференция УНИТЕХ’09, том 2, Габрово, България, 2009, стр. 228-233
 1009. Гагов В., Р. Радев, Д. Господинов, Е. Янков, М. Станоева. Особености на пластичното течене на ултрадребнозърнести алуминиеви сплави. В: Сборник доклади на Втора национална конференция с международно участие "Металознание, нови материали, хидро- и аеродинамика", 31 May – 1 June 2012, София, Институт по металознание, съоръжения и техн, 2012, ISBN ISSN 1313-8308.
 1010. Гагов В., Р. Радев. Влияние на уякчаването върху теченето на метала при нестационарно обемно деформиране. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, България, 2002, стр. 46-50, ISBN 1311-3321.
 1011. Гагов В., С. Димитров. Избор на взривни вещества за обработване на металите по детонационни характеристики и физико-механични свойства. В: Научни трудове на ВВОВУ „Васил Левски”, книжка 31, Велико Търново, 1993, стр. 341-345
 1012. Гагов В., С. Димитров. Применение пластыческого взрывчатого вещество Д-1 для упрочнения высокомарганцевой стали. В: Х международная конференция по высокоэнергетическому воздействию на материалы, Любляна, Югославия, 1989
 1013. Гагов, В. Анализ на напреженията и деформациите при хидравлично издуване. В: Сборник доклади от международна научна конференция АМТЕХ, том 1, Габрово, 2007, стр. 193-198
 1014. Гагов, В. Числен анализ на напреженията при дълбоко изтегляне. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, том 40, серия 7, Русе, 2003, стр. 108-112, ISBN 1311-3321.
 1015. Гагов, В. Компютърно симулиране на нестационарни схеми за горещо пластично деформиране. В: Сборник доклади от Научна сесия на ВВВУ „Георги Бенковски”, том 1, Долна Митрополия, 1997, стр. 318-323
 1016. Гагов, В. Съпоставка и приложимост на някои методи за оценка на изтегляемостта на листови материали. В: Сборник доклади от Международна научна конференция "Прогресивни машиностроителни технологии", секция 2, ВТУ "Ангел Кънчев", Русе, 1995, стр. 7-13
 1017. Гагов, В. Сравнителен силов анализ при дълбоко изтегляне на цилиндрични детайли. В: Сборник доклади от Научна сесия на ВВВУ „Георги Бенковски”, том 1, Долна Митрополия, 1995, стр. 539-543
 1018. Гагов, В. Деформационно-силови параметри при предварително формообразуване на къси ососиметрични изковки. В: Сборник резюмета от научна конференция „Съвременни технологии и индустриално преструктуриране”, ТУ, Варна, 1992, стр. 63
 1019. Гагов, В. Относно формоизменението при подготвителни преходи на щамповане на ососиметрични изковки. В: Международна научно техническа конференция по актуални проблеми на пластичната обработка на металите, Варна, 1990
 1020. Гагов, В. Деформационное упрочнение металлов импульсным давлением. В: V международный симпозиум по обработке давлением высокими параметрами, Тале, ЧССР, 1989, стр. 13-14
 1021. Гагов, В. Някои съображения върху пресмятането на водещи колонки в щанцовите инструменти. В: Научна сесия на ВМЕИ, Габрово, 1987
 1022. Гагов, В. Повишаване на износоустойчивостта на стомана Г13Л чрез деформационно уякчаване в ударни вълни. В: Научна сесия на ВМЕИ, Варна, 1987
 1023. Гагов, В. Относно определянето на скоростта при плоско взривно мятане на пластина. В: Научни трудове на ВНВУ „Васил Левски”, книжка 15, Велико Търново, 1985, стр. 257-262
 1024. Гагов, В. Пресмятане на налягането при взривно уякчаване в коса ударна вълна. В: Научни трудове на ВТУ „Ангел Кънчев”, том XXVI, серия 5, Русе, 1984, стр. 314-320
 1025. Гагов, В. Някои механични свойства на нестабилна аустенитна стомана при повишени температури. В: Научни трудове на ВИММЕСС, том XX, серия 2, Русе, 1978, стр. 167-172
 1026. Гагов, В. Изследване на механичните свойства на нестабилна аустенитна стомана след пластично деформиране. В: Научни трудове на ВИММЕСС, том XIX, серия 6, Русе, 1977, стр. 127-131
 1027. Гагов, В., Д. Господинов, Е. Янков. Деформационно поведение на алуминий при аксиално сплескване. В: Научни трудове на Русенски университет, том 53, серия 2, Русе, 2014, стр. 174-178, ISBN 1311-3321.
 1028. Гагов, В., Р. Радев, Д. Господинов, Е. Янков. Интензивно пластично деформиране на алуминий чрез равноканално ъглово пресоване. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, България, 2010, стр. 55-59, ISBN 1311-3321.
 1029. Гатев Г., Г. Ненов. Адаптивно управление на стружкочупенето при обстъргване.. В: Научна. сесия 35 г. Соц. рев. В България,” сб. докл. кн.2, ВМЕИ “В. Ленин София, 1979, стр. 49-51
 1030. Гатев Г., Г.Ненов, Ив. Гайнов. Изследване възможностите за автоматично регистриране на стружкочупенето при обстъргване. В: Научни трудове, 19, 3, ВИММЕСС Русе, 1977, стр. 25-28
 1031. Гатев Г., Ив.Замфиров. Изследване на еластичните деформации при разстъргване с конзолна борщанга. В: Научни трудове на ВИММЕСС, т.ХІХ, серия 4, Русе, 1977
 1032. Гатев Г., Ив.Замфиров. Условия за използването на настроечни технологични бази при стругове с ЦПУ. В: Науч. тр. на ВТУ”А.Кънчев”, т.ХХVІІ, серия 2, Русе, 1985
 1033. Гатев Г., Ив.Замфиров. Изследване на процеса разстъргване чрез саморегулиране с двуопорна борщанга. В: Научни трудове на ВЕММЕСС, т.ХХ, серия 2, Русе, 1978
 1034. Гатев Г., Ив.Замфиров. Изследване на процеса разстъргване чрез саморегулиране. В: Научни трудове на ВИММЕСС, т.ХVІІ, серия 3, Русе, 1975
 1035. Гатев Г., Ненов Г. Повишаване на точността на обстъргването чрез автоматично размерно поднастройване. В: НС посветена на ІХ конгрес на БКП т.1, ВМЕИ Варна, 1975, стр. 29-31
 1036. Гатев Г., Николов П., Ненов Г.,. Изследвания за оптимално адаптивно управление по температурата на рязане. В: Национална конференция с международно участие. Автоматизация 76, ІІІ, Албена, 1976, стр. 87-89
 1037. Гатев Г., П.Николов, В.Георгиев, А.Петров, Г.Ненов, Ж.Кацаров, Д.Станков. Система за адаптивен активен контрол и поднастройване при калиброване на отвори с автоматичен револверен струг АСР-200.. В: Научно-практическа конференция на тема, Сопот, 1978, стр. 103-110
 1038. Гатев Г.,Г. Ненов. Изследване на система за адаптивно управление на точността чрез размера на статичното настройване. В: Науч. трудове , 17, №3, ВИММЕСС Русе, 1975, стр. 87-90
 1039. Гатев, Г., Г. Ненов и М. Енчев. Необходимост от адаптивно управление на технологичната себестойност и условия за прилагането й при струговане. В: АМТЕСН ’93, РУ “А.Кънчев” ,15-17 май 1993, с. 258-265, Русе, 1993
 1040. Гатев, Г., Г. Ненов и М. Енчев. Повишаване на технологичната надеждност на обработващите единици в ГАПС. В: Науч. тр. том ХХV, серия 7, с. 45-51, – ВТУ “А.Кънчев”, Русе, 1985
 1041. Гатев, Г., Г. Ненов и М. Енчев. Автоматично размерно настройване и поднастройване на струг СЕ062. В: Науч. сесия ВНВУ “В.Левски”, В.Търново, 1982
 1042. Гатев, Г., Г. Ненов и М. Енчев. Система за адаптивно управление на струг СЕ062. В: Науч. Техн. Конф. “Автоматизация на машиностроителното производство”, Казанлък, 1982
 1043. Гатев, Г., Г. Ненов и М. Енчев. Изследване на процеса стружкочупене чрез автоматизация на експеримента. В: Юбил. науч. сесия “15 години ИИЕМ – Габрово”, Габрово, 1980
 1044. Гатев, Г., Г. Ненов и М.Енчев. Изследвания за адаптивно управление по докосване на режещия инструмент до заготовката.. В: Науч.тр. ВИММЕСС, 21, №3, стр. 167-169., Русе, 1979
 1045. Гатев, Г., Г. Ненов, М. Енчев и Стоянов А. Измерване на износването на стругарски ножове. В: Науч. тр. т. ХХІІІ, серия 4, с. 203-208, ВТУ “А.Кънчев”, Русе, 1981
 1046. Гатев, Г., Г. Ненов, М. Енчев, А. Иванов и И. Елманов. Управление на размерообразуването при струговане чрез автоматично поднастройване. В: Науч. тр., том ХХVІ, серия 4, с.142-148, ВТУ “А.Кънчев” –Русе, Русе, 1984
 1047. Гатев, Г., Т. Сечи, Г. Ненов и М. Енчев. Система за контролиране на състоянието на стругарски ножове. В: Науч. сесия ВМЕИ “В. И. Ленин”- София, 8-10 окт. 1987г., София, 1987
 1048. Гатев, Г., Т. Сечи, Г.Ненов, и М. Енчев. Автоматично контролиране на състоянието на инструмента при струговане. В: Юбил. науч. сесия “40 години ВМЕИ “В. И. Ленини” - София,25- 27 септември 1985 г., София, 1985
 1049. Георги Ненов, Д. Димитров, В. Карачорова. Работен калибър за проверка на геометричната точност на обработващи центри. В: Научна конференция - РУ&СУ’13 в България, Русе, 2013 под печат, Механика и машиностроителни технологии, Русе, РУ "Ангел Кънчев" , 2013, Русе, 2013
 1050. Георгиев В., Ив.Замфиров, Р.Христов. Точност при установяване на корпусни детайли по равнинна повърхнина и два еластични палеца. В: Научни трудове на ВИММЕСС, т.ХХ, серия 2, Русе, 1978
 1051. Георгиев В., Ненов Г. Проектиране на гърбици за заточна машина с помощта на AUTOCAD. В: Студентска научна сесия СНС, РУ, РУ, 2008, стр. 23-27, ISBN 1311-3321.
 1052. Георгиев В., Р.Христов, Ив. Замфиров. Комбиниран инструмент за обработване отворите на силови цилиндри. В: Научни трудове на ВТУ”А.Кънчев”, т.ХХVІ, серия 4, Русе, 1984
 1053. Георгиев В., Р.Христов, Ив.Замфиров. Комбинирано обработване на цилиндрични отвори. В: ЮНС на ВМЕИ „Ленин”, София, 1985
 1054. Георгиев В., Р.Христов, Ив.Замфиров. Инструмент за разстъргване и повърхностно пластично деформиране. В: ЮНС на ИИЕМ-Габрово, Габрово, 1985
 1055. Георгиев В., Р.Христов, Ив.Замфиров. Инструмент за фино разстъргване. В: ЮНС на ИИЕМ-Габрово, Габрово, 1985
 1056. Георгиев Г., Б. Борисов, Хр. Белоев, Т. Тодоров. Една възможност за пресоване на отпадъци от растения и дървесина с цел ефективното им оползотворяване. В: РУ “А. Кънчев”, Научни трудове, Том 44, Допълнително издание, Русе, 2005, стр. 103-107
 1057. Георгиев Г., Б. Сакакушев. Изследване възможностите за приложение на фотограметрията при измервания в областта на машиностроенето. В: International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2013, October 30-31 2013, Yambol, Bulgaria, 2013, стр. 1 - 6
 1058. Георгиев Г., В. Гагов. Относно оценката на резултатите при изпитване на абразивно износване. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, том 39, серия 7, Русе, 2002, стр. 51-54, ISBN 1311-3321.
 1059. Георгиев Г., Р.Христов, Ив.Замфиров. Модернизиран струг за разстъргване на силови цилиндри. В: Научни трудове на ВТУ”А.Кънчев”, т.ХХVІ, серия 4, Русе, 1984
 1060. Георгиев И. Възможности за осигуряване на точността и производителността при механично обработване на тънкостенни едрогабаритни детайли. В: Научнa конференция на Русенския университет и Съюза на учените в България - клон Русе 2015, Русе, 2015
 1061. Георгиев К., Ч. Костадинов, М. Пенчев. Опитен образец на мобилен робот. В: ІV МКСНК ”130 ГОДИНИ ВОЕННО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ”, НВУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” Велико Търново, 2008
 1062. Георгиев Н. Сравнителен анализ на релаксацията на напреженията в материалите при опън и огъване. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2003, стр. 47-51, ISBN 1311-3321.
 1063. Георгиев Н., Х. Куюмджиев. Идентификация на параметрите на пълзене на материала с отчитане на вискозитета при релаксация на напреженията по метода на огъване. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2004, стр. 191-195, ISBN 1311-3321.
 1064. Георгиев Н., Х. Куюмджиев. Идентификация на закона и параметрите на пълзене в NiP слой и предсказване релаксацията на напреженията в същия слой, отложен върху алуминий. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2004, стр. 196-200, ISBN 1311-3321.
 1065. Георгиев Н., Х. Куюмджиев. Определяне на остатъчните напрежения, анулиращи се при отслояване на покритие от подложка. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2002, стр. 40-45, ISBN 1311-3321.
 1066. Георгиев С. И., Т. М. Тодоров. Исследование условий сборки упругих елементов. В: Зборник радова, Книга II, Ниш, ИРМЕС, 1995, стр. 16-21
 1067. Георгиев С. И., Т. М. Тодоров. Изследване на условията за автоматизирано поставяне на капсули от пластмаса. В: Научни трудове, том XXXV, серия 1, ВТУ А. Кънчев, 1994, стр. 28-31
 1068. Георгиев С. И., Т.М. Тодоров. Автоматизирано поставяне на капсули от пластмаса. В: Научни трудове на ТУ - Русе, Русе, 1991
 1069. Георгиев С.И., М.С.Пенчев, В.В.Заяков, С.Г.Колев. Анализ на възможностите за автоматизирано сглобяване на изделие ”Терморегулатор М200”. В: Докл. на семинар ”Автоматизация и комплексна механизация на монтажните процеси”, Русе, 1984, стр. 6
 1070. Георгиев С.И., Т.М.Тодоров. Автоматизирано изработване на профилни пружинни пръстени. В: ТУ "Ангел Кънчев" филиал Сливен, Сливен, 1991
 1071. Георгиев С.И., Т.М.Тодоров. Автоматично сглобяване на уплътнителни пръстени чрез телескопичен инструмент. В: Научна конференция на МЕИ – Габрово, Габрово, 1987
 1072. Георгиев С.И., Т.М.Тодоров , Хрант Дограмаджиан. Методика за нагласяване на технологичната система при профилиране на ролки със зигзагообразен профил. В: РУ "Ангел Кънчев" Научни сесии, Русе, 1989
 1073. Георгиев Ст. И., С.Ц. Стоянов, Т.М. Тодоров. Относно сглобяването на степенчат вал с втулка при многоточков контакт. В: Научна конференция на ТУ - Габрово. Направление "Метрология и уредостроене, автоматизация и роботизация", Габрово, 1991
 1074. Георгиев Ст.,С.Антонов, Т.Тодоров. Проектиране на работния и преходните участъци на гърбичен механизъм за залепване на бандероли. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 37,серия 2,”Машиностроителна техника и технологии”, Русе, 1999, стр. 262-268
 1075. Георгиев Ц., Г. Николов, Ц. Корийков. Показатели, влияещи върху качеството на изотермично закалените чугуни със сфероидален графит. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев” 2006, том 45, серия 2, Русе, 2006, стр. 76-81, ISBN 1311-3321.
 1076. Георгиев Ц., Д. Тонев. Възможности за подобряване на качеството, породени от сравнителния анализ между ISO 9001:2000 и “6 сигма”. В: Сб. Научни трудове на РУ “А. Кънчев” Русе, , том 39, сер. 7, Русе, 2004, стр. 93-97, ISBN 1311-3321.
 1077. Георгиев Ц., Ц. Корийков, Н. Рахнев. Методи за подобряване качеството на процесите по ISO 9001:2000. В: XVI-та Национална научно - практическа конференция с международно участие “Качеството – за по-добър живот 2005” – Доклади, София, 2005
 1078. Георгиев, Г., Сакакушев, Б., Георгиева, К. Изследване на приложимостта на фотограметричния метод за измерване на много малки размери. В: Сборник, гр. Русе, Издателски център на Русенски Университет, 2015, ISBN 1311-3321.
 1079. Георгиев, Ц. Перспективи и извлечени поуки от най-новото издание на ISO 9001. В: Научни трудове на Русенския университет, том 55, серия 9, Русе, 2016, стр. 74-79, ISBN 1311-3321.
 1080. Георгиев, Ц. ISO 9001:2000 и / или 6 сигма?. В: Библиотека Клуб 9000 консултира, бр.17, София, 2005, стр. 22-27
 1081. Георгиев, Ц., Б. Сакакушев, Д. Георгиева. Анализ на влиянието на контекста на висшето училище върху качеството на висшето образование. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев“, том 54, серия 9, Русе, 2015, стр. 80-87, ISBN 1311-3321.
 1082. Георгиев, Ц., Г. Георгиев, А. Станчева, Й. Цветанова. Методика за измеримо управление на качеството чрез KPI. В: Сборник с доклади от Кръгла маса с международно участие, Варна, Издателство “Наука и икономика”, 2017, стр. 214-223, ISBN 978-954-21-0933-4.
 1083. Георгиев, Цв., Б. Сотиров. Рисков анализ на грешки на измерване. В: XIX научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване”, Сборник доклади, София, 2009, стр. 72-80, ISBN 1313-9126.
 1084. Георгиев, Цв., Б. Сотиров. Изследване на източниците на грешки при измерване на механични свойства на материали. В: XVII научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване”, Сборник доклади, София, 2007, стр. 233-237, ISBN 978-954-334-061-3.
 1085. Георгиева Н., В.Григоров, М.Кършаков, П.Петров. Усъвършенствана конструкция на инструмент за комбинирано обработване на дълбоки отвори.. В: В: конференция, Варна, под печат, Варна, 2011
 1086. Георгиева Н., С.Костадинов, В.Костадинов, М.Кършаков. Определяне основните конструктивни параметри на деформиращата част на инструменти за комбинирано обработване на отвори чрез рязане и ППД. В: АДП 2010, Сборник доклади от ХIХ юбилейна национална научно-техническа конференция с международно участие, Созопол, ТУ-София, 2010
 1087. Георгиева, Е., Р.Демиркова, Д. Стефанова. Focus on Bulgaria – Designing a Task for the ESP Classroom. IN: Деветите майски научни четения, 2005, Русе, 2005
 1088. Георгиева, Н., В. Григоров, С. Костадинов. Обработване на голямогабаритни валове чрез повърхностно пластично деформиране. В: XVI Научно-техническа конференция с международно участие “Транспорт, екология - устойчиво развитие” ЕКО ВАРНА т. XVII „ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГИЯ, УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ”, Варна, 2010, стр. 188-193
 1089. Георгиева,Е.,Р.Демиркова. Reading Comprehension in the Foreign Language Classroom – Making Inferences from Text. IN: Съвременно образование и чужд език, 2007, Велико Търново, ИК Астарта, 2008, pp. 63-72, ISBN 1313-4086.
 1090. Георгиева,Е.Д., Р.Демиркова. Applying Discourse Analysis in the EFL Classroom: Teaching Cohesive Devices. IN: Пета международна конференция – “Езикът – феномен без граници, Варна, 2008, ISBN 978-954-9685-43-5.
 1091. Гечевски С. Избор на енергоспестяващ инструмент за чисто струговане. В: сп.”Машиностроене и машинознание”,том 21, Сливен, 2014, стр. 38-43, ISBN 1312-8612.
 1092. Гинков И., Н. Станчева, В. Стойкова, Д. Станчев. Анализ на показателите за оценка на сцепно-теглителните свойства на колесните трактори. В: Юбилейна научна сесия на Лесотехническия университет, София, 2000, стр. 243-248
 1093. Гинков И., Н. Станчева, В. Стойкова, Д. Станчев. Относно теглителното изчисление на земеделските трактори. В: “Еко-Варна`2000”. Сборник доклади “Транспорт, екология, устойчиво развитие”, Варна, 2000, стр. 200-207
 1094. Гинков И., Н. Станчева, Д. Станчев, А. Асенов. Икономически показатели на автобус “Мерцедес-Бенц О 405 G”. В: ТК – Ямбол при Тракийски университет Ст. Загора, Ямбол, 2005
 1095. Господинов Ц., П. Ангелов. Математични модели при изследване виброустойчивостта на вретенни възли от металорежеща машина. В: IV Научно-техническа конференция "Автоматизация на инженерния труд в машиностроенето", София, 1996, стр. 120-124
 1096. Господинов Д. Особености на охлаждането за закаляване във вакуум и възможност за адаптивното му управление. В: Сборник доклади от XXVII международна научна конференция МТФ’2012, София, България, 2012, стр. 103-109, ISBN 978-954-438-994-9.
 1097. Господинов Д., Кр. Кръстев, Пл. Данев. Относно метода “къпане” при закаляване на стомани. В: РУ “Ан. Кънчев” Научни трудове, т. 49, серия 2., Русе, 2010
 1098. Господинов Д., Н. Фердинандов. Възможности за повърхностно термично обработване на инструментални стомани чрез електродъгов разряд с кух катод във вакуум. В: МЕЖДУНАРОДНA НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ" „НЕРАВНОВЕСНИ ФАЗОВИ ПРЕВРЪЩАНИЯ” 14-16.09.2015, ВАРНА, БЪЛГАРИЯ, Научни известия на НТС по машиностроене”, София, 2015, ISBN 1310-3946.
 1099. Господинов Д., Н. Фердинандов. Повърхностно термично уякчаване на инструментална стомана Х12Ф1 с електродъгов разряд с кух катод във вакуум. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
 1100. Господинов Д., П. Данев. Охлаждаща способност на маслата МЗ-22 и МЗ-32. В: НК 60 години съюз на учените в България, Русе, 2004, ISBN 1311-3321.
 1101. Господинов Д., П. Данев. Охлаждаща способност на вакуумно масло за закаляване ВМ1. В: Научна конференция РУ-СУ’03, Русе, 2003, ISBN 1311-3321.
 1102. Господинов Д., Р. Радева, П. Данев. Особености при охлаждане във вакуумно масло за закаляване Durixol-H444. В: АМТЕХ’2003, Варна, 2003, ISBN 1312-0859.
 1103. Господинов, Д., Е. Янков, В. Гагов. Реологично поведение на олово при аксиално сплескване. В: Научни трудове на Русенски университет, том 53, серия 2,, Русе, 2014, стр. 169-173, ISBN 1311-3321.
 1104. Господинов, Д., П. Данев. Вана за закаляване с възможност за регулиране на охлаждането в нея. В: АМТЕХ’2005, Русе, 2005, ISBN 1311-3321.
 1105. Григоров В, Ю Ангелов С Савов. Фрагментация и обхват на разходните елементи при определяне на себестойността на обучение на студентите.. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, ISBN 1311-3321.
 1106. Григоров В. И., М. К. Кършаков, С. В. Костадинов, П. П. Петров. Двуредов инструмент за ППД на цилиндрични отвори при съчетаване на конусни ролки с обратни конусности. В: Сб.доклади „XVІІ Национална научно-техническа конференция с международно участие, АДП 2008, Семково - септември 2008, ТУ-София, 2008, стр. 97-101, ISBN 1310-3946.
 1107. Григоров В. И., М. К. Кършаков, С. В. Костадинов. Особености на схемните варианти за комбинирано обработване на гладки валове, обусловени от разположението на режещи елементи с праволинейни режещи ръбове в плаващия блок. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”,, Русе, 2004, стр. 139-146
 1108. Григоров В. С.Савов Ат.Атанасов. Възможност за рационално пробовземане в условията на отчитане на водни количества по обемния метод. В: XXV Национален научен симпозиум с международно участие.Метрология и метрологично осигуряване 2015., ТУ-София, 2015, стр. 353-356, ISBN 1313-9126.
 1109. Григоров В., Б. Сакакушев, М. Маринова. Относно определянето на дължината на профила на грапавостта.. В: XX Научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване 2010”, Созопол, ТУ София, 2010, стр. 193 - 198, ISBN 1313-9126.
 1110. Григоров В., Б. Сакакушев, С. Костадинов. Поведение на плаващ блок с два срещуположни режещи елемента при обработване на валове в зависимост от еластичните му свойства.. В: Трудове на Юбилейна научна конференция – AMTECH 2005, Русе, 2005, стр. 447 - 451, ISBN 1311 – 3321..
 1111. Григоров В., Б. Сакакушев, С. Костадинов. Изменение на грапавостта при ППД в зависимост от развитието на пластичните огнища.. В: 6та Международна конференция – “АМТЕСН 2001”, ТУ София, 2001, стр. 46 - 51
 1112. Григоров, В. Комбинации за възпроизвеждане на производящите линии при формообразуване на грапавостта. В: Сб. док. АДП’2011, И-во на ТУ-София, 2011, стр. 189-194
 1113. Григоров, В. Конструктивни условия за приложение на инструменти с периодично радиално подаване при обработване на отвори с малки диаметри. В: Научни трудове на РУ“А.Кънчев”,, Русе, 2011, стр. 1311-3321
 1114. Григоров, В. И. Характеризиране на заглаждащия ефект при ППД чрез развитието на пластичните огнища. В: Сб. доклади от МНК АМО’01, И-во на ТУ-София, 2001, стр. 130-132
 1115. Григоров, В. И. Предпоставки за възникване на допълнителни пластични деформации при многократно прилагане на ППД. В: Сб. Доклади “ТЕМРТ’97”, София, 1997, стр. 569-573
 1116. Григоров, В. И. Изследване технологичните възможности на инструмент за ППД с динамично дйствие. В: Научни трудове на РУ“А.Кънчев", Русе, 1988, стр. 30-35
 1117. Григоров, В. И., В. Г. Карталски, В. В. Василев. Сравнителен анализ на резултати от измерване и отчитане на водни количества през локални ПСОВ. В: Сб.док. Метрология и метрологично осигуряване’98, Созопол, ТУ-София, 1998, стр. 316-320
 1118. Григоров, В. И., В. Г. Карталски, К. С. Караджов. Относно възможността за съставяне на воден баланс в условията на смесване на отпадните и дъждовните води. В: Сб.док. МЕТРОЛОГИЯ'95,, Созопол, ТУ-София, 1995, стр. 286-289
 1119. Григоров, В. И., В. Г. Карталски. Относно пробовземането в условията на отчитане на водни количества през ПСОВ по обемния метод. В: Сб.док. Метрология и метрологично осигуряване’99, Созопол, ТУ-София, 1999, стр. 342-346
 1120. Григоров, В. И., В. Г. Карталски. Методика за първоначална и периодична проверка на шлюзова измервателна система за отпадни води. В: Сб.док. МЕТРОЛОГИЯ'95, Созопол, ТУ-София, 1995, стр. 290-293
 1121. Григоров, В. И., Д. П. Григорова. Относно микрогеометричното формообразуване на повърхнините при ППД. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”, Русе, 1999, стр. 142-146
 1122. Григоров, В. И., К. С. Караджов, В. С. Цветанов. Автоматизиране на проектирането при разполагане на технологичното оборудване в предметни участъци за механично обработване с линейна форма на изграждане. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”,, Русе, 1986, стр. 347-352
 1123. Григоров, В. И., М. К. Маринова. Статистическо планиране на междинните складове в производствените участъци, чието оборудване е подредено по метода на центъра на тежестта. В: Сб.док. АМТЕН’99, Пловдив, 1999, стр. 799-802
 1124. Григоров, В. И., С. В. Костадинов. Особености на схемните варианти за комбинирано обработване на гладки валове, обусловени от разположението на режещите елементи с криволинейни режещи ръбове в плаващия блок. В: Научни трудове на РУ „А.Кънчев”,, Русе, 2004
 1125. Григоров, В. И., С. В. Костадинов. Особености на схемните варианти за комбинирано обработване на гладки валове, обусловени от разположението на изпълнителните елементи в деформиращ или режещо-деформиращ плаващ блок. В: Научни трудове на РУ „А.Кънчев”, Русе, 2004, стр. 147-150
 1126. Григоров, В. И., С. И. Савов, В. С. Костадинов. Остатъчни напрежения и деформации в повърхностния слой при ППД на цилиндрични отвори. В: Сб. науч. трудове от НК с МУ, ВВУАПВО “П.Волов”,, Шумен, 2000, стр. 285-290
 1127. Григоров, В. И., С. И. Савов, М. К. Маринова, Д. П. Григорова. Статистически характеристики на пространствената зона в контакта на повърхнини, обработени чрез ППД. В: Научни трудове на ВВОУ”В.Левски”, В. Търново, 1998, стр. 516-521
 1128. Григоров, В. И., С. И. Савов, М. К. Маринова. Експериментална установка за определяне коефициента на триене в условията на променящо се натоварване. В: Сб.док. МЕТРОЛОГИЯ'95, Созопол, ТУ-София, 1995, стр. 197-200
 1129. Григоров, В. И., С. И. Савов. Осигуряване на хомогенно изместване на масовия център на деформиращите ролки в инструмент за ППД с радиално подаване.. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”-Русе, сер.2, т.51,, Русе, Русенски университет, 2012, стр. с.165-169, ISBN 1311-3321.
 1130. Григоров, В. И., С. И. Савов. Работа на вътрешните сили в условията на развитие на пластичните деформации под основата на грапавините при осъществяване на ППД. В: Сб. трудове от НК с МУ на ВВУАПО “П.Волов”, Шумен, 1997, стр. 335-341
 1131. Григоров, В. И., С. И. Савов. Енергетичен баланс в условията на развитие на пластичните деформации под основата на грапавините при осъществяване на ППД. В: Сб.док. от Науч.сесия'97 на ВВВУ "Г.Бенковски"-Д.Митрополия, Долна Митрополия, 1997, стр. 330-335
 1132. Григоров, В. И., С. И. Савов. Относно определянето на параметрите на силовото взаимодействие при ППД, посредством инструменти с еднократно или периодично радиално подаване. В: Сб. науч. конф. АМТЕСН’95, РУ”А.Кънчев”, Русе, 1995, стр. 15-20
 1133. Григоров, В. И., С. И. Савов. Моделиране разпределението на остатъчните напрежения при обработване на отвори в равностенни втулки чрез ППД, посредством инструменти с радиално подаване. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Русе, 1994, стр. 33-39
 1134. Григоров, В. И., С. И. Савов. Изследване на възможността за ограничаване проявите на тънкостенност при ППД чрез прилагане на динамично технологично въздействие. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”,, Русе, 1987, стр. 42-47
 1135. Григоров, В., Д. Василева, М. Маринова. Относно използването на параметрите на грапавостта при характеризиране на контакта на повърхнини, обработени чрез ППД. В: Сб. доклади АМТЕН’2001, ТУ-София, 2001, стр. 57-61
 1136. Григоров, В., С. Костадинов, М. Маринова. Зависимости между конструктивните параметри на плаващ режещ блок с отслабено сечение и със значими еластични свойства. В: Сб. доклади АДП’2010, ТУ-София, 2010, стр. 159-163
 1137. Григоров, В.И., Д. П. Василева, М. К. Маринова. Относно използването на параметрите на грапавостта при характеризиране на контакта между повърхнини, обработени чрез ППД. В: Сб. док. АМТЕН’01, Созопол, 2001, стр. 57-61
 1138. Григоров.В С.Савов Ат.Атанасов. Измерване и отчитане на водни количества в индустриални предприятия. В: XXV Национален научен симпозиум с международно участие.Метрология и метрологично осигуряване 2015., ТУ-София, 2015, стр. 349-352, ISBN 1313-9126.
 1139. Григорова Д., Л. Славянова (L. Slavianova). Мултимедията в чуждоезиковото обучение. В: Шеста научна и научно-приложна конференция с международно участие ЕТ'97, с. Научни трудове, т.3, Созопол, 1997, стр. 116-121
 1140. Д. Попов, П. Машков, П. Дочева. Състав на тънки окисни слоеве получени чрез реактивно магнетронно разпрашване на калай. В: Научна конференция ВМЕИ Габрово, Габрово, 1992
 1141. Д. Станчев, Д. Бекана, Н. Станчева, Е. Маринов. Относно схемите за измерване разхода на гориво на бензинови двигатели с вътрешно горене. В: Proceedings of XIII International Scientific – Technical Conference “trans & MOTAUTO’06”, Sofia, Technical Union of Mechanical Engineering, 2006, стр. 32-34, ISBN ISBN-10: 954-9322.
 1142. Д. Станчев, М. Степанов, Н. Станчева, Р. Одоеме. Относно възникване на загубите при определяне коефициентите на полезно действие на механични трансмисии. В: « Стан. проблеми на перспективе развитку папки в Миколаiвськiй области”, Киев, Видавниство, Пiвдениослов’янского институту Киiвс, 2004, стр. 106-117
 1143. Д. Станчев, Н. Станчева. Дистанционно обучение – необходимост, проблеми и решения. В: “Новите технологии в образованието и професионалното обучение”,, Пловдив, Факултет по Математика и Информатика, ПУ “Паисий Х, 2004, стр. 7-10, ISBN ISBN 954-91551-1-.
 1144. Д. Станчев, Н. Станчева, Р. Иванов, Б. Томов. Университетските системи за качество на висшето образование – цели, състояние, бъдеще. В: Научни трудове на Научна конференция, Русе, 10-11 Ноември 2006, Русе, Русенски университет “А. Кънчев” ,2006, 45, серия , 2006, стр. 175-179, ISBN 1311-3321.
 1145. Д. Станчев, Н. Станчева, Т. Деликостов. Един подход за повишаване качеството на подготовка на специалистите с висше образование. В: Proceedings of XII International Scientific – Technical Conference “ trans & MOTAUTO’05+”, 23-25 November 2005, Sofia, Scientific – Technical Union of Mechanical Enginee, 2005, стр. 101-104, ISBN ISBN 954-9322-14-.
 1146. Д.Димитров, С.Колева, В.Карачорова. Изследване влиянието на определящи фактори от трикоординатна глава върху силата на измерване,. В: Научни трудове на РУ ”Ан.Кънчев”- Русе, т.49, сер.2, стр.87-91, Русе, 2010
 1147. Д.Миланова. Влияние на вида на подложката върху топографията и структурата на електродъгово отложени TiN покрития върху стомани 9ХС и Х12М. В: Научни трудове, том 53, серия 2, Русе, Русенски Университет, 2014, стр. стр.179-183, ISBN 1311-332.
 1148. Д.Миланова, М.Йорданов, И.Дерменджиев. Фазов състав и механични характеристики на електродъгово отложени TiN покрития върху стомани 9ХС и Х12М. В: Научни трудове, том 53, серия 2, Русе, Русенски Университет, 2014, стр. 184-188, ISBN 1311-3321.
 1149. Д.Цанева, Р.Шишков, М.Недева. Плазмено азотиране на стомана Х18Н9Т. В: Известия на Съюза на учените -, Серия "Технически науки" №3р, 1/, Русе, 2000, стр. стр.11-14
 1150. Данев П., А. Стефанова. Охлаждаща среда за термична обработка незамърсяваща околната среда. В: Втора научна конференция “Актуални проблеми по опазване на околната среда”, ЕКО – Русе`90, Русе, 1990
 1151. Данев П., В. Дочев и др. Относно принципите и технологичните схеми за получаване на рабицови и оградни мрежи. В: НК АМТЕСН `95, Русе, 1995, стр. 21-30
 1152. Данев П., В. Стоянов. Почистване на окисите на термообработени изделия в нискотемпературни стопилки на основи и соли. В: ЮНС на ВМЕИ, Варна, 1987
 1153. Данев П., В. Яков и др. Моделиране на процеса пожелезняване във връзка с автоматизацията му. В: НТК “Галвано `85”, Русе, 1985
 1154. Данев П., И. Кожухаров и др. Режим и уредба за непрекъснато осигуряване на месингова лента. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, том ХХХІ, сер. 3, Русе, 1988
 1155. Данев П., И. Михайлов. Термично обработване и свойства на мартензитно-стареещи стомани. В: Трудове на РУ “А. Кънчев”, том 44, сер. 2, Русе, 2005, стр. 82-86
 1156. Данев П., И. Михайлов. Закаляване на конструкционни стомани в полимерни водни разтвори. В: Втора научно-приложна младежка конференция с международно участие ХИММАШ-89, с. Дюни, 1989
 1157. Данев П., И. Михайлов. Уредба за определяне охлаждащата способност на среди за закаляване. В: ЮНС на ВНВУ “В. Левски”, В. Търново, 1987
 1158. Данев П., И. Михайлов. Твърдост на изделия от стомана 40Х 12ХН3А и 18ХГТ при обемно закаляване в полимерна охлаждаща среда. В: ЮНС на ВМЕИ, Габрово, 1987
 1159. Данев П., И. Михайлов. Охлаждаща способност на водни разтвори на полиетиленов окис с добавка на натриева основа. В: ЮНС на ВМЕИ, Варна, 1987
 1160. Данев П., Л. Тончев. Относно достоверността на критериите за определяне на охлаждащата способност на среди за закаляване. В: Национален конгрес по “Металознание и термично обработване”,, Варна, 1991, стр. 270-275
 1161. Данев П., М. Балчева, Н. Колев. Структура на анодно окисно покритие формирано върху бутална сплав AlSi12. В: Научна сесия, Сливен `94, Сливен, 1994
 1162. Данев П., М. Николова, Д. Господинов. Възможности на твърдофазното навъглеродяване. В: Машиностроителни технологии и механика, Научни трудове Том 49, серия 2, Русенски университет, 2010, стр. 44-49, ISBN 1311-3321.
 1163. Данев П., М. Николова, Д. Господинов. Активиращи добавки при твърдофазното навъглеродяване. В: Машиностроителни технологии и механика, Научни трудове Том 49, серия 2, Русе, 2010, стр. 39 – 43, ISBN 1311-3321.
 1164. Данев П., Н. Колев, М. Балчева. Получаване и микроструктура на анодно окисно покритие формирано върху бутала. В: MOTAUTO `98, София, 1998, стр. 111-116
 1165. Данев П., Николова М. Уякчаващо термично обработване след оксикарбонитриране на стомана 40Х. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев“, Том 46, серия 1, Русе, 2007, стр. 184-188
 1166. Данев П., П. Копчев. Водные среды на основе полимеров для закалки металлов и сплавов. В: Международный семинар “Полимеры в машиностроении ФЭНТО, Варна, 1988
 1167. Данев П., П. Копчев и др. Трайност на полимерни среди за закаляване. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, том ХХХІ, сер. 3, Русе, 1988
 1168. Данев П., Р. Радева. Обосноваване на дълбочината на вакуума при изследване охлаждащата способност на масла за закаляване. В: Трудове на научна сесия на РУ “А. Кънчев, Русе, 2002
 1169. Данев П., Р. Радева. Топлообмен при охлаждане във вакуумна уредба между нагрято пробно тяло течна среда за закаляване и остатъчната атмосфера. В: Трудове на научна сесия на РУ “А. Кънчев, Русе, 2002
 1170. Данев П., Р. Радева. Относно методиката за определяне на охлаждащата способност на среди за закаляване. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 37, сер.2, Русе, 1999, стр. 44-57
 1171. Данев П., С. Данева. Уредба за определяне на охлаждащата способност на среди при душево охлаждане. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, том ХХХV, сер. 2,, Русе, 1994, стр. 93-99
 1172. Данев П., Т. Данева,. Price of heat treatment of metal products carried outat small enterprises. IN: Трудове на научната сесия на РУ “А. Кънчев”, Русе, 2002
 1173. Данев, П. Желязосъдържащи фази в алуминиеви бутални сплави. В: Трудове на РУ “А. Кънчев”, том 45, сер. 2.2, Русе, 2006, стр. 8-13
 1174. Данев, П. Оксикарбонитриране на мартензитно-стареещи сплави. В: Трудове на РУ “А. Кънчев”, том 44, сер. 2,, Русе, 2005, стр. 86-91
 1175. Данев, П. Уредба и технология за вакуумно азотиране, карбонитриране и оксикарбонитриране. В: НК 60 години СУБ, Русе, 2004
 1176. Данев, П. Оксикарбонитриране във вакуум на стомана 40Х. В: НК 60 години СУБ, Русе, 2004, стр. 11-14
 1177. Данев, П. Охлаждаща способност на полимерни водни разтвори при душево закаляване, І-ва част. В: НТК, ТУ Габрово, Габрово, 2001, стр. 88-92
 1178. Данев, П. Охлаждаща способност на полимерни водни разтвори при душево закаляване, ІІ-ра част. В: НТК, ТУ Габрово, Габрово, 2001, стр. 92-97
 1179. Данев, П. Влияние на въртенето на детайла върху охлаждането при душево закаляване. В: Годишник на ТУ-Варна, Варна, 2001, стр. 75-79
 1180. Данев, П. Една възможност за отстраняване на карбидната нееднородност на стомани от групата на Х12. В: АМТЕСН 2001, том 1, Созопол, 2001, стр. 34-40
 1181. Данев, П. Критерии за оценяване на охлаждащата способност на среди за закаляване. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”,том 37, сер.2, Русе, 1999, стр. 57-67
 1182. Данев, П. Върху някои особености на закаляването във вакуум. В: ЮНС, ТУ Варна, Варна, 1997
 1183. Данев, П. Възможности за интензифициране на топлообмена при закаляване във вакуум. В: ЮНС, ТУ Варна, Варна, 1997
 1184. Данев, П. Охлаждаща способност на масла при понижено налягане. В: ЮНК, Сливен `97, Сливен, 1997, стр. 101-107
 1185. Данев, П. Върху един модел и вана за създаване на движение на маслото при закаляване във вакуум. В: ЮНК, Сливен, `97, Сливен, 1997, стр. 107-113
 1186. Данев, П. Относно избора на пробното тяло за определяне на охлаждащата способност на среди при душево охлаждане. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, том ХХХV, сер. 2, Русе, 1994, стр. 99-105
 1187. Данев, П. Уредба за определяне на охлаждащата способност на масла при понижено налягане. В: Научна сесия на ТУ Сливен `94, том ІІ, Русе, 1994, стр. 131-136
 1188. Данев, П. Използване на водни разтвори и емулсии за замяна на маслата за закаляване на стоманени изделия. В: Втора научна конференция “Актуални проблеми по опазване на околната среда”, ЕКО – Русе `90, Русе, 1990
 1189. Данев, П. Охлаждаща способност на водни разтвори на съполимер на акрилова киселина и акриламид. В: НС `89 “Наука, обучение, производство”, Русе, 1989
 1190. Данев, П. Върху един критерий за сравнителна оценка на охлаждащата способност на среди за закаляване. В: НС `89 “Наука, обучение, производство”, Русе, 1989
 1191. Данев, П. Възможности за замяна на маслата за закаляване на изделия с незамърсяващи околната среда водни разтвори на полимери. В: Първа научна конференция “Актуални проблеми по опазване на природната среда в Разградска област”, Русе, 1988
 1192. Данев, П. Изследване охлаждащата способност на полимерна среда на базата на ПЕ73 и триетаноламин. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, том ХХХІ, сер. 3, Русе, 1988
 1193. Данев, П. Възстановяване на уплътнителната повърхност на бутала от автотракторна и селскостопанска техника. В: Трудове на ВТУ “А. Кънчев”,том ХХVІІІ, сер. 1,, Русе, 1986
 1194. Данев, П. Изследване сцеплението на желязно покритие нанесено върху алуминиеви бутални сплави. В: НТК “Галвано `85”, Русе, 1985
 1195. Данев, П. Охлаждаща способност на среди за закаляване на стомани на базата на олигомера на полиетиленовия окис. В: ЮНС на ВНВУ “В. Левски”, В. Търново, 1985
 1196. Данев, П., и др. Система за регистриране и обработване на кривите на охлаждащите среди за закаляване. В: Научна конференция на СУБ – Русе и МТФ при РУ “А. Кънчев”, Русе, 2001, стр. 29-34
 1197. Данев, П., Д. Господинов. Възможност за подобряване на охлаждащата способност на продължително използвани масла за закаляване. В: 25 Юбилейна научна конференция МТФ 2007, Созопол, 2007
 1198. Демиркова,Р., Е.Д. Георгиева. A tough nut to crack: learning and teaching idioms. IN: Съвременно образование и чужд език, 2004, Велико Търново, ИК Астарта, 2006, pp. 171-183, ISBN 10:954-8324-98-9.
 1199. Дерменджиев И. Д., М. И. Кънев. Аморфни и ултрадисперсни слоеве на база желязо –волфрам. В: Сб. Научни трудове на ВТУ”А.Кънчев” – Русер том XXXI, серия 1,, Русе, 1988, стр. 22-27
 1200. Дерменджиев Ив., Захариева В.,Георгиев Л. Магнетронно отложени еднослойни TiN покрития върху 9ХС при температура на подложката Тп = 100 °С без термично и йонно почистване. В: Студентска научна сесия, SSS`11, Русе, РУ, 2011, стр. 64-69, ISBN 1311-3321.
 1201. Джонински З., В. Гагов. Щанцово рязане на трансформаторни пластини с използване на феротик. В: Национална конференция по съвременни методи за изработване на инструменти при обработване на металите под налягане, София, 1980
 1202. Джоу П., В.С. Боздуганова. Многокритериална оптимизация по метода PSIMS с непрекъснато и дискретно изменящи се параметри. В: Сборник с доклади на студентска научна сесия, Русенски университет. Секция на Машинно-технологичния факултет, Издателски център при РУ, 2011, стр. 28-35, ISBN 1311-3321.
 1203. Диана В.Цанева, Руско И.Шишков, Иван Д.Дерменджиев. Сравнителни изследвания на корозионно-защитните свойства на (Ti,Me)N покрития,. В: AMTECH’01, Cofia – Sozopol, 2001
 1204. Димитров В.Б., Б.Д.Сотиров, Й.Ст.Димитров. Относно някои съображения при конструиране на универсални биенемери. В: Управление на качеството, Слънчев бряг, 1986
 1205. Димитров Д,.Н. Малчев. Унификация на технологичните процеси при широка номенклатура на производството на едрогабаритни тънкостенни детайли. В: Научнa конференция на Русенския университет и Съюза на учените в България - клон Русе 2015, Русе, 2015, стр. 179-183
 1206. Димитров Д. Стратегия при калибриране на трикоординатна измервателна глава с равномерна характеристика. В: НК на РУ и СУ - 2012, Русе ,под печат, Механика и машиностроителни технологии, Русе, 2012, РУ, 2012
 1207. Димитров Д. Изследване възможността за автоматично базиране на Т-образен детайл по три призми. В: НК на РУ и СУ - 2012, Русе ,под печат, Механика и машиностроителни технологии, Русе, 2012, РУ, 2012
 1208. Димитров Д. , С. Колева Йорданова, В.Карачорова. Изследване на точността при установяване на конусен инструментален държач ISO 40 във вретеното. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, т.51, сер.2, Русе, 2012, стр. 104-108
 1209. Димитров Д. Светлана Йорданова, Виктория Карачорова. Изследване на точността при установяване на конусен инструментален държач ISO40 във вретеното. В: НК на РУ и СУ - 2012, Русе ,под печат, Механика и машиностроителни технологии, Русе, 2012, РУ "Ангел Кънчев" Русе, 2012
 1210. Димитров Д., Г. Ненов и М. Енчев. Система за координатни измервания. В: Изв. съюза на учените - Русе “Техн. науки” т.4, №1, с. 35-40, Русе, 2002
 1211. Димитров Д., Г. Ненов, Св. Йорданова, В. Карачорова. Изследване на възможността за компенсиране на систематичните грешки на трикоординатна измервателна глава чрез използване на сигнал от докосване. В: НК на РУ и СУ - 2011, Русе том 5, серия 2, Механика и машиностроителни технологии, Русе, 2011, стр. стр. 73÷77
 1212. Димитров Д., И. Георгиев. Разработване на концепция на металорежеща машина за обработване на тънкостенни едрогабаритни детайли. В: Научнa конференция на Русенския университет и Съюза на учените в България - клон Русе 2015, Русе, 2015, стр. 171-174
 1213. Димитров Д., Ив. Замфиров. Оптимизация на координатните измервания при контролиране на дъги от окръжност. В: Науч. тр. на РУ ”Ан.Кънчев”- Русе, т.47, сер.2, Русе, 2008, стр. 54-57
 1214. Димитров Д., Ив. Замфиров, М. Енчев, Г. Ненов, Св. Колева. Изследване на връзката между наклона на неподвижните бази и силата на измерване с трикоординатна глава. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2010, стр. 87-92
 1215. Димитров Д., Св. Колева, Г. Ненов, В. Карачорова. Изследване възможността за компенсиране на систематичните грешки на трикоординатна измервателна глава чрез използване на сигнал от докосване. В: НК на РУ и СУ, Русе, 2011
 1216. Димитров Д., Св. Колева, М. Енчев, В. Карачорова. Компенсиране на систематичните грешки на трикоординатна измервателна глава чрез тариране –. В: НК на РУ и СУ, Русе, 2011
 1217. Димитров Д.,В. Карачорова. Нискобюджетна система за управление на параметри от точността и надеждността при обработващи центри. В: НК на РУ и СУ - 2012, Русе ,под печат, Механика и машиностроителни технологии, Русе, 2012, РУ, 2012
 1218. Димитров Д.,В. Карачорова. Изследване на случайната грешка при едномерно и двумерно позициониране на обработващ център. В: НК на РУ и СУ - 2012, Русе ,под печат, Механика и машиностроителни технологии, Русе, 2012, РУ, 2012
 1219. Димитров Л., К. Иванов,. Определяне на обработваемостта при струговане на български въглеродни, легирани и бързорежещи инструментални стомани. В: Сборник научни трудове на ВТУ „А. Кънчев”,, Русе, 1988
 1220. Димитров Л., Т. Тодоров, К. Иванов. Относно обработваемостта при струговане на високоазотна бързорежеща стомана Р6А2М5. В: Сборник научни трудове на ВТУ „А. Кънчев”,, Русе, 1988
 1221. Димитров С., В. Гагов. Приложение и реологични свойства на пластично взривно вещество Д-1 в металообработването. В: Научна сесия на ВМЕИ, Габрово, 1990
 1222. Димитров С., В. Гагов, М. Пирдопски. Възможности за използване на нови взривни вещества за уякчаване на металите. В: Научни трудове на ВНВУ „Васил Левски”, книжка 7, Велико Търново, 1987, стр. 19-25
 1223. Димитров С., С. Цветанов, В. Гагов. Върху някои особености при използването на пластично взривно вещество Д-1 за обработване на метали и конструкции в машиностроенето. В: Научна сесия на ВТУ „Ангел Кънчев”, Русе, 1988
 1224. Димитров, Д. Изследване точността на статичното настройване на обработващи центри при вариантност на базите. В: НК на РУ и СУ 2011, том 50, серия 2, Механика и машиностроителни технологии, Русе, 2011
 1225. Димитров, Д. Трикоординатна измервателна глава. В: Междунарoдна научна конферeнция AMTECH-07, Габрово, 2007, стр. с.223-226
 1226. Димитров, Д. Анализ на възможностите за оптимизация на координатните измервания. В: IV Междун. конгрес по машиностроителни технологии, Варна, 2004, стр. т.2, с.85-86
 1227. Димитрова С., В. Терзиев. Вызовы перед логистикой. IN: Сборник статей Международной научно-практической конференции „Современные концепции развития науки“, Научный Центр „Аэтерна, 2014, pp. 338-345, ISBN 978-5-906763-16-7.
 1228. Димитрова, В., И. Гинков, Н. Станчева, Н. Бенчева. Теоретично изследване на коефициента на полезно действие на тракторни трансмисии. В: Сборник научни трудове на РУ “А.Кънчев”, Русе, том 37, серия 1/1999, 1999, стр. 192 - 197
 1229. Димитър Димитров. Експериментално установяване на статичната грешка на следящи преводи с индиректна обратна връзка в равнината. В: Научна конференция - РУ&СУ’13 в България, Русе, 2013 под печат, Механика и машиностроителни технологии, Русе, РУ "Ангел Кънчев" , 2013, Русе, 2013
 1230. Димитър Димитров. Експериментално изследване влиянието на топлинните деформации върху точността на установяване на конусен инструментален държач ISO40 във вретеното. В: Научна конференция - РУ&СУ’13 в България, Русе, 2013 под печат, Механика и машиностроителни технологии, Русе, РУ "Ангел Кънчев" , 2013, Русе, 2013
 1231. Димитър Димитров. Статистически анализ на мястото на инженерното машиностроително образование в съществуващата социално-икономическа среда. В: Научна конференция - РУ&СУ’13 в България, Русе, 2013 под печат, Механика и машиностроителни технологии, Русе, РУ "Ангел Кънчев" , 2013, Русе, 2013
 1232. Димитър Димитров, Юлиян Младенов, Виктория Карачорова. Предизвикателства пред инженерното образование през ХХІ век. В: Научна конференция - РУ&СУ’13 в България, Русе, 2013 под печат, Механика и машиностроителни технологии, Русе, РУ "Ангел Кънчев" , 2013, Русе, 2013
 1233. Динев Г., Ненов Г.,. Сигнална уредба за контролиране на производителността на редлери,. В: Селскостопанска техника, N4, София, София, 1985
 1234. Дицов, В., В. Вонев, М. Пенчев. Вероятностен анализ на еднопоточна автоматична линия с буфери.. В: сб. “Научни трудове на РУ”, том 40 сер. 7, Русе, 2003
 1235. Добрев, В., С. Стоянов, А. Добрева. Опитна уредба за експериментална проверка на теоретичен модел на влиянието на контакта между двигателна шайба и армиран ходов ремък върху теглителната способност на ходовите системи. В: Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Third Conference “Energy Еfficiency & Agricultural Еngineering”, Ruse, Printing House of RU, 2006, стр. 782 – 785, ISBN 1311 - 9974.
 1236. Добрева, A., С. Стоянов. Обучение по “Машиностроителна информатика” с равнопоставеност и с висока степен на избираемост на дисциплините. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев”, Том 40, серия 8 “Транспорт и машинознание”, Русе, Печатна база на РУ, 2003, стр. 204-207, ISBN 1311 – 3321.
 1237. Добрева, А., Б. Колев, Н. Станчева, Л. Вълчева. Приложение на Европейската квалификационна рамка в системата на висшето образование в България: Проблеми и възможни решения. В: Сборник доклади на научна конференция на РУ, Русе, Печатна база при Русенски университет, 2007, стр. 148-152, ISBN 1311-3321.
 1238. Добрева, А., С. Стоянов. Основни теоретични положения и противоречия в областта на ремъчните предавки. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев”, Том 40, серия 8 “Транспорт и машинознание”, Русе, Печатна база на РУ „А.Кънчев”, 2003, стр. 200-203, ISBN 1311 – 3321.
 1239. Добрева, А., С. Стоянов. Специфика на компютърната тестология в областта на машинознанието и машинните елементи. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Том 38, серия 2 „Транспорт”, Русе, Печатна база на РУ “А.Кънчев”, 2001, стр. 72-74, ISBN 1311-3321.
 1240. Добрева, А., С. Стоянов. Апробация на компютърна тестова система. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Том 38, серия 2 „Транспорт”, Русе, Печатна база на РУ “А.Кънчев”,, 2001, стр. 78-80, ISBN 1311-3321.
 1241. Дограмаджиян Х., К. Иванов,. Разширяване на възможностите на универсална заточна машина за подобряване геометрията на свредла. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”,, Русе, 2001
 1242. Докова И.В., М.С.Пенчев. Относно проектирането на ресори за вибрационни захранващи устройства. В: Научни трудове на ВТУ ”Ангел Кънчев” том. XXXII, серия 1, Русе, 1989, стр. 105 - 110
 1243. Докова(Пеева)И., М. Пенчев. Относно проектиране на ресори за вибрационни захранващи устройства. В: НТ на ВТУ "А. Кънчев", том XXXII, серия 1, Русе, 1989, стр. 105-110
 1244. Дочев Д., Д. Цанева, М. Илиева. Структура и корозионнозащитни свойства на магнетронно отложени покрития от неръждаема стомана. В: Научна конференция – РУ & СУ’11, Русе, 2011
 1245. Дочев Д., Казанджиев Д, Лукарева Л., Узунов Ц., Кънев М. Цилиндричен магнетрон за нанасяне на покритие. В: Научни трудове ВНВУ, В.Търново, 1987
 1246. Дочев Д.Д. Узунов Ц.Д., Кънев М.Й. Експлоатационни характеристики на алуминиеви покрития върху плоско стъкло, нанесени чрез магнетронно разпрашване във вакуум.. В: Научни трудове, том 28, ВТУ "Ангел Кънчев"- Русе, 1986
 1247. Дочев Д.Д., Казанджиев Д.И., Кънев М.Й., Узунов Ц.Д. Подвижен правоъгълен магнетрон за нанасяне на покрития от метали и сплави във вакуум. В: Научни трудове, том 28, ВТУ "Ангел Кънчев"- Русе, 1986
 1248. Дочев Я., Д. Русев, П. Данев. Математическая модуль и численные результаты исследования теплового состояния при восстановления поршней двигателей. В: Трета международна конференция по диференциални уравнения и приложението им, Русе, 1985
 1249. Дочева П., И. Дерменджиев, Й. Русева, М. Балчева. CuInSe2 слоеве получени чрез магнетронно разпрашване. В: НС, Русе, НТ на РУ, том 37, серия 3, Русе, 1999
 1250. Дочева П., Н. Нанчева. Лазерите в лекционните демонстрации. В: XXIV Национална конференция по въпросите на образованието, ВМИ Габрово, 1996
 1251. Дочева П., Н. Нанчева,. Вълновата оптика – основа на оптичните комуникации. В: XXXII НК по въпроси на обучението по физика “Интердисциплинарен подход в обучението по физика”, Благоевград, 2004, стр. 429 – 432
 1252. Дочева, П. CuInSe2 като алтернативен материал за преобразуване на слънчевата енергия. В: Научно приложен семинар “Нови материали за индустрията”, София, 2000
 1253. ДочеваП., Ц. Узунов, Д. Дечев. Опит за обясняване адхезията на волфрамови покрития нанесени върху стъкла почистени в тлеещ разряд. В: ЮНС на ВВОВУ, В. Търново, 1995
 1254. Драганов И. Симулиране на удар от лед чрез хидродинамика на гладките частици. В: Механика на машините 115, година ХХIV, книга 2, Варна, 2016, стр. 62-67, ISBN 0861-9727.
 1255. Драганов И. Приложение на обемните черупкови крайни елементи при използване на техниакта Р1СР. В: Научни трудове на Русенския университет, том 55, серия 2, Русе, 2016, стр. 56-62, ISBN 1311-3321.
 1256. Драганов И., Н. Фердинандов, Д. Господинов. Р. Радев, С. Милева. Числено симулиране на заваряване на титанова сплав чрез електродъгов разряд във вакуум. В: НКМУ, Сливен, Технически университет - София, 2018, стр. (под печат)
 1257. Драганов И., Ю. Ангелов. Числено моделиране и параметричен анализ на калибровъчна двуслойна ролка. В: ШЕСТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, Пловдив, ТУ София, 2017, стр. (244-247), ISBN ISSN: 2367-8567.
 1258. Драганов, И., Ю. Ангелов. Моделиране на ролката на стенд за измерване на спирачна ефективност по метода на крайните елементи. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, стр. 183-187, ISBN 1311-3321.
 1259. Евгений С., В. Терзиев. Контролираното целеполагане или влиянето на контрола върху процеса на целеполагането. В: Дванадесетата международна научна конференция „Членството на България в Европейския съюз: осем години по-късно”, София, УНСС, 2015
 1260. Евгений С., В. Терзиев. Координирането- квазиконтролна проява в процеса на социалното програмиране. В: Първа научно-практическа конференция с международно участие „Социална работа, мениджмънт и социално развитие: съвременни предизвикателства, перспективи и иновативни практики”, Варна, Технически университет-Варна, 2015
 1261. Евгений С., В. Терзиев. Конфликтогенността в процеса на социалното програмиране. В: Първа научно-практическа конференция с международно участие „Социална работа, мениджмънт и социално развитие: съвременни предизвикателства, перспективи и иновативни практики”, Варна, Технически университет-Варна, 2015
 1262. Евгения В., В. Терзиев. Интракраниальньiе вертебробазилярньiе диссекации. В: ,Сборник статей Международной научно-практической конференции „Новыe задачи медицины и пути их решения“, Уфа, Россия, 2014, стр. 15-19, ISBN 978-5-906769-83-1.
 1263. Евгения В., В. Терзиев. Ультразвуковой мониторинг при внутривенном тромболизисе. В: Сборник статей Международной научно-практической конференции „Новыe задачи медицины и пути их решения“, Уфа, Россия, 2014, стр. 8-15, ISBN 978-5-906769-83-1.
 1264. Евгения В., В. Терзиев. Интракраниальная фиброзно-мышечная дисплазия. В: Сборник статей Международной научно-практической конференции „Состояние и перспектиы развития экономики в условиях неопределености“, Уфа, Россия, 2014, ISBN 978-5-906769-82-4.
 1265. Евгения Василева, Венелин Терзиев. Интракраниальная фиброзно-мышечная дисплазия. В: Международной научно-практической конференции „Новыe задачи медицины и пути их решения“, Уфа, Россия, 2014, стр. 18-23, ISBN 978-5-906769-83-1.
 1266. Евгения Василева, Венелин Терзиев. Интракраниальная фиброзно-мышечная дисплазия. В: Сборник статей Международной научно-практической конференции, „Теоретические и практические аспекты правовых отношений“, Уфа, Россия, 2014, ISBN 978-5-906769-81-7.
 1267. Елманов, И. М., Г. Гатев, М. Енчев и Г. Ненов. Повышение производительности токарных станков с ЧПУ. В: Автоматизация технической подготовки производства машин. Рижский. политехн. инст. С. 63-71, Рига, 1986
 1268. Енчев М, Г.Ненов, Д.Димитров, Св.Колева. Изследване на възможността за компенсиране на грешката от топлинни деформации на детайла. В: Научна конференция АМТЕХ’97, 287с., Габрово, 1997
 1269. Енчев М., Г. Ненов, Д.Димитров, С. Колева. Ефективни технологии при изработване на инструментална екипировка за производство на тръби и профили. В: Трудове на научна конференция, Русе, 2007
 1270. Енчев М., С. Колева. Теоретично изследване на силовите деформации на разстъргващ инструмент,. В: РУ&СУ’14 в България, Механика и машиностроителни технологии, Русе, Русенски университет, 2014
 1271. Енчев М., С. Колева. Приложение на измерването на детайла посредством режещия инструмент. В: Научна конференция, Сливен, 2013
 1272. Енчев М., С. Колева. Преходен процес при начално размерно настройване с поднастройване на детайлите. В: Х международен конгрес «Машини, технологии, материали», Варна, 2013
 1273. Енчев П. Т., Ц. С. Корийков, Ю. А. Ангелов. Изследване на точността на позициониране срещу силов упор при агрегатни машини. В: Научни трудове, т.XXX, сер. 6, Русе, Печатна база при Русенски университет “Ангел Кънчев, 1988, ISBN 1311-3321.
 1274. Енчев П.Т., Ю.А.Ангелов. Динамичен анализ на главен превод на металорежеща машина. В: Научни трудове, т. XXXV, сер. 4, Русе, Русе, 1993
 1275. Енчев, М. Осигуряване на ефективността на автоматичния контрол, извършван на стругови машини с ЦПУ. В: IV Междун. конгрес по машиностроителни технологии - Варна, 23-25 септември , т.2, с.80-84, Варна, 2004
 1276. Енчев, М. Относно точността на автоматичното поднастройване при струговане. В: IV Международен конгрес по машиностроителни технологии, т.3, с.7-9, Варна, 2006
 1277. Енчев, М. Метод за автоматично статично настройване. В: Науч. труд. РУ “А. Кънчев”-Русе, 45, №2.1, с. 48-52, Русе, 2006
 1278. Енчев, М. Структура и алгоритъм на програмата за автоматично статично настройване. В: Науч. труд. РУ “А. Кънчев”-Русе, 45, №2.1, с. 53-56, Русе, 2006
 1279. Енчев, М. Система за автоматично размерно настройване и поднастройване на режещите инструменти. В: Междун. науч. конф. AMTECH-99, т.1, с.37, Пловдив, 1999
 1280. Енчев, М. Изследване на алгоритъм за размерно поднастройване. В: Междун. Науч. конф. AMTECH-97 - Габрово, с.301., Габрово, 1997
 1281. Енчев, М. и Д. Димитров. Анализ на възможностите за подобряване на точността на координатните измервания на струговите машини. В: Юбил. науч. конф.20 години филиал на ТУ – София в Пловдив, 09-11 ноември 2006 т. 13(7), с. 165-172, Пловдив, 2006
 1282. Енчев, М. и Д. Димитров. Адаптивен алгоритъм за автоматично поднастройване. В: Межд. науч. конф. AMTECH-05, т. 44, 392 с., Русе, 2005
 1283. Енчев, М. и Д. Димитров. Автоматично измерване на детайла посредством режещия инструмент. В: Науч. сесия РУ “А.Кънчев”- Русе /Съюз на учените/, т.39, с.107, Русе, 2002
 1284. Енчев, М., Д. Димитров и Г. Ненов. Система за автоматизирана проверка на точността на позициониране на МРМ с ЦПУ. В: Advanced Mechanical Engineering & Technology -АМТЕСН ‘99, том І, с. 45-50, Пловдив, 1999
 1285. Енчев, М., Д. Димитров. Автоматизирано размерно настройване на обработващи центри. В: Науч. тр. ВТУ “А. Кънчев” – Русе, 35 , №1, с. 40-47, Русе, 1994
 1286. Енчев, М., и Д. Димитров. Система за автоматизирана проверка на основни параметри на геометричната точност на металорежещите машини с ЦПУ. В: V международна конф. по машиностроителна техника и технологии - АМТЕСН’ 01, 03-05октомври, т.3, с.261-265, Созопол, 2001
 1287. Енчев, М., и И. Замфиров. Относно линейното оразмеряване на операционните схеми. В: Юбил. науч. конф. 20 години филиал на ТУ-София в Пловдив, 09-11ноември 2006, т.13(7), с.179-184., Пловдив, 2006
 1288. Енчев, М., И. Замфиров, Пл. Братанов, и Г. Ненов. Анализ на възможностите за измерване на детайлите посредством режещия инструмент. В: Юбил. науч. конф. 20 години филиал на ТУ-София в Пловдив, 09-11ноември 2006, т. 13(7), с. 29-34, Пловдив, 2006
 1289. Енчев, П. Т., Иванов, И. К., Маринов, М. М. Експериментално определяне на податливостта на нормализирани елементи от агрегатни машини. В: ЮНС - 85, ИИЕМ, Научни трудове на ВТУ, Габрово, 1985
 1290. Енчев.М., С.Колева. Грешки при обработване на цилиндрични зъбни колела с прави зъби. В: Трудове на научна конференция, Русе, 2006
 1291. Енчев.М., С.Колева. Относно обработването на цилиндрични зъбни колела с прави зъби на МС032. В: Трудове на научна конференция, Русе, 2006
 1292. Етърска П., В. Гагов, Е. Войденова. Микроструктурни особености при взривно пресоване на разнородни метални прахове. В: Научна сесия на ВМЕИ, Габрово, 1990
 1293. Етърска П., Дочев Д. Структура на алуминиеви покрития получени чрез йонно платиране във вакуум. В: Научни трудове ВНВУ, В.Търново, 1987
 1294. Етърска П.Д., Дочев Д.Д. Структура на алуминиеви покрития,получени чрез магнетронно разпрашване във вакуум. В: VII научно техническа конференция по "Металознание и термично обработване", Пловдив, 1986
 1295. Етърска П.Д., Дочев Д.Д.,. Адхезия и структура на алуминиеви покрития върху стоманени подложки, получени чрез магнетронно разпрашване във вакуум. В: Научни трудове, том 28, ВТУ "Ангел Кънчев"- Русе, 1986
 1296. Замфиров И., Ненов Г., депониран в под № Нд ІІ 9213-1647/85. 1984. Изследване на възможностите за прилагане на разстъргване чрез саморегулиране при конзолна въртяща се борщанга.. В: ЮНС 20 г. ВМЕИ Габрово, Габрово, 1984, стр. 48-50
 1297. Замфиров Ив., В.Георгиев, Р.Христов. Приспособление за установяване на голямогабаритни корпусни детайли. В: Научни трудове на ВТУ”А.Кънчев”, т.ХХVІ, серия 4, Русе, 1984
 1298. Замфиров Ив., Г. Гатев. Размерни условия за взаимозаменяемо изграждане на многоръбови инструменти със сменяеми твърдосплавни пластини. В: Научни трудове на ВТУ”А.Кънчев”, т.ХХVІ, серия 4, Русе, 1984
 1299. Замфиров Ив., Г.Ненов. Изследване на възможностите за прилагане на разстъргване чрез саморегулиране при конзолна въртяща се борщанга. В: ЮНС на ВМЕИ-Габрово, Габрово, 1984
 1300. Замфиров Ив., М.Енчев. Подход за атестиране точностните възможности на разстъргващи глави. В: VI междунар. конгрес „Машини, технологии, материали” МТМ`09, София, 2009, стр. 102-105.
 1301. Замфиров Ив., М.Енчев. Рационално оразмеряване на машинни детайли. В: IV междунар. конфер. АМТЕХ`97, Габрово, 1997, стр. 258-263
 1302. Замфиров Ив., Р.Христов, Д.Станков. Изследване на връзката между точността на обработването и точността на статичното настройване при разстъргване. В: ЮНС на ВМЕИ - Габрово, Габрово, 1983
 1303. Замфиров Ив., Р.Христов, Д.Станков. Технологична характеристика на отворите, обработвани в СКТМ-Русе. В: Младежка научна школа „Автоматизация в тежкото машиностроене – съвременни конструкции и технологии, Приморско, 1982
 1304. Замфиров Ив., Р.Христов, С.Стоянов. Оптимално ъглово разпологение на ножа при разстъргване. В: ЮНС на ВНВУ „В.Левски, В.Търново, 1979
 1305. Замфиров Ив., Св. Колева. Технологични модели с автоматична компенсация на грешките от силови деформации при разстъргване. В: ІV междунар. конгрес по машиностроителни технологии МТ`04, секция 2, Варна, 2004, стр. 29-33
 1306. Замфиров Ив., Св. Колева. Двуножови глави за фино разстъргване. В: Междунар. научна конфер. АМТЕХ’ 99, 6 с., Пловдив, 1999, стр. 176-170
 1307. Замфиров Ив., Св. Колева. Двуножови глави за фино разстъргване,. В: V междунар. конфер. АМТЕХ`99, Пловдив, 1999, стр. 166-170
 1308. Замфиров Ив., Св. Колева, М. Енчев. Задвижващ център за точно стругово обработване на детайли на машини с ЦПУ. В: Journal of the Technical university at Plovdiv, vol. 14, Пловдив, 2009, стр. 71-76
 1309. Замфиров Ив., Св.Колева. Осово деформируем преден център. IN: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 44, сер. 2, стр.429-433., Русе, 2005
 1310. Замфиров Ив., Св.Колева. Осево деформируем преден център. IN: Науч. тр. на РУ ”Ан.Кънчев”- Русе, т.44, сер., Русе, 2005, pp. 429-433
 1311. Замфиров, И, и М.Енчев. Относно възможностите за създаване на подвижни люнети за сругове с ЦПУ. В: Юбил. науч. конф. 20 години филиал на ТУ-София в Пловдив,09-11ноември 2006, т. 13(7), с.173-178., Пловдив, 2006
 1312. Замфиров, Ив. Методи и средства за автоматично компенсиране на грешките от силови деформации. В: VI междунар. конгрес „Машини, технологии, материали” МТМ`09, София, 2009, стр. 49-52
 1313. Замфиров, Ив. Технологични модели с полезно управляемо въздействие на силовите деформации. В: VI междунар. конгрес „Машини, технологии, материали” МТМ`09, София, 2009, стр. 45-48
 1314. Замфиров, Ив. Грешки от закрепването при разстъргващи глави тип лястовича опашка. В: Journal of the Technical university at Plovdiv., Пловдив, 2009, стр. 101-106
 1315. Замфиров, Ив. Изследване и повишаване виброустойчивостта на система за разстъргване на силови цилиндри. В: Науч.трудове на РУ"Ан.Кънчев", т.47,сер.2, Русе, РУ, 2008, стр. 49-53
 1316. Замфиров, Ив. Модернизации на универсални стругове за обработване отворите на силови цилиндри. В: Науч. тр. на РУ ”Ан.Кънчев”- Русе, т.47, сер.2,, Русе, 2008, стр. 44-48
 1317. Замфиров, Ив. Моделиране и характерни особености на грешките от силови деформации. В: Науч. тр. на РУ ”Ан.Кънчев”- Русе, т.47, сер.2, Русе, 2008, стр. 39-43
 1318. Замфиров, Ив. Подход за практическо решение на проектната задача от размерния анализ. В: VIII междунар. конфер. АМТЕХ`07, т.2, Габрово, ТУ, 2007, стр. 219-222
 1319. Замфиров, Ив. Моделиране на грешките в макропрофила на цилиндрични повърхнини при обстъргване с използване на подвижен люнет. В: V междунар. конгрес по машиностроителни технологии МТ`06, секция 3, Варна, 2006, стр. 10-13
 1320. Замфиров, Ив. Моделиране на грешките от геометрична неточност на технологичните системи за обстъргване на дълги гладки валове. В: Науч. тр. на РУ ”Ан.Кънчев”- Русе, т.44, сер.2, Русе, 2005, стр. 423-428
 1321. Замфиров, Ив. Относно моделирането на формо- и размерообразуването при обработване на дълбоки отвори. В: VII междунар. конфер. АМТЕХ`03, т.2, Варна, 2003, стр. 96-100
 1322. Замфиров, Ив. Методика за конструиране на приспособления за установяване на заготовките. В: ІV междунар. конфер. АМТЕХ`97, Габрово, 1997, стр. 264-272
 1323. Замфиров, Ив. Повишаване точността на закрепването при размерно настройване на разстъргващи инструменти. В: Научна сесия на ВНВАУ „Г.Димитров”, Шумен, 1985
 1324. Замфиров, Ив. Динамометър за измерване закрепващата сила на самоцентриращи тричелюстни патронници. В: ЮНС на ИИЕМ-Габрово, Габрово, 1985
 1325. Замфиров, Ив. Изследване на възможностите за съчетаване на грубо и чисто обстъргване на универсален струг. В: Науч. сесия на ВМЕИ”Ленин”,, софия, 1983
 1326. Замфиров, Ив. Относно радиалната стабилност на вретеното при разстъргване с конзолна въртяща се борщанга. В: Научни трудове на ВТУ”А.Кънчев”, т.ХХV, серия ХV, Русе, 1983
 1327. Замфиров, Ив. Осигуряване качеството на изделията при механично обработване с използване на приспособления. В: Научни трудове на ВТУ”А.Кънчев”, т.ХХV, серия 7, Русе, 1983
 1328. Захариева В., Дерменджиев И. Рентгеносруктурен анализ на многослойни Ti/TiN/TiC… и Ti/TiC/TiN… покрития след термична обработка отложени магнетронно върху стомана 9ХС. В: Студенска научна сесия – СНС` 08, Русе, РУ, 2008, стр. 52-57, ISBN 1311-3321.
 1329. Захариева В., Иванова М., Дерменджиев И.,. Механични характеристики на многослойни покрития отложени върху стомана 9ХС. В: Студенска научна сесия – СНС` 08, Русе, РУ, 2008, стр. 46-51, ISBN 1311-3321.
 1330. Захариева В., Шишков Р., Йорданов М. Химичен състав и твърдост на магнетронно отложени покрития от типаTi/TiC/TiN… върху стомана 9ХС. В: Сборник доклади, ТУ София,МТФ, 2007, стр. 82-88, ISBN 978-954-438-624-5.
 1331. Захариева В.,Генов А. Еднослойно TiN покритие нанесено върху магнезиева сплав. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ на РУ ”А. Кънчев”, Русе, Русенски университет, 2016, стр. под печат
 1332. Захариева В.,Дерменджиев И. Топалски Сл. Влияние на времето и температурата на отлагане върху топографията и фазовия състав на Ti/TiC/TiN покрития магнетронно отложени върху стомана 9ХС. В: Сборник доклади, ТУ София,МТФ, 2007, стр. 76-81, ISBN 978-954-438-624-5.
 1333. Захариева, В. Термично обработване на стомани с предварително нанесени вакуумни кондензати- проблеми. В: Машиностроителни технологии и механика, Научни трудове на РУ, Русе, 2014, стр. 158-162, ISBN 1311-3321.
 1334. Захариева, В. Получаване и приложения на едно–и многослойни покрития, отложени във вакуум. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ на РУ ”А. Кънчев,том 48, серия 2, Русе, РУ, 2009, стр. 17-24, ISBN 1311-3321.
 1335. Захариева, В. Скрач-тест и корозионна устойчивост на многослойни покрития от типа TiN/TiC…и TiC/TiN… отложени върху подложка 9ХС. В: РУ/СУ`06-том 45, серия 2.1, Русе, РУ, 2006, стр. 121-126, ISBN 1311-3321.
 1336. Златев, П., П. Дочева,. Моделиране енергийните загуби на нов тип слънчев колектор.. В: Трудове на научна сесия РУ, Русе, 2003, стр. 224-229, ISBN 1311-3321.
 1337. И. Дерменджиев. Електронно-лъчево повърхностно легиране на стомана Р18 след реакционно метализиране с високохромово покритие в среда от Ar+CH4. В: Научни трудове на РУ"Ангел Кънчев" том 40, серия 7, Машиностроителни науки, РУ"Ангел Кънчев" т, Печатна база РУ"Ангел Кънчев" т, 2003, стр. 144-148, ISBN 1311-3321.
 1338. И. Иванов, Н. Пенкова, Д. Велчев, И.Драганов, В. Боздуганова, В. Илиев. Механични напрежения в стъклопакети при нестационарно топлинно натоварване. В: XXII Научна конференция с международно участие, Енергомашиностроителен факултет 2017, Том 1, Енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия, Созопол, 2017, стр. 207-214, ISBN 1314-5371.
 1339. И.Дерменджиев. Намаляване на структурната нееднородност на алуминиево-железен бронз С62500 чрез термично обработване. В: Научни трудове на РУ"Ангел Кънчев" том 40, серия 7, Машиностроителни науки, Русе, Печатна база РУ"Ангел Кънчев", 2003, стр. 165-169, ISBN 1311-3321.
 1340. Ив. В. Пеева, Ч. Г. Костадинов. Систематизиране на съвременните роботи. В: XV ННТК „AДП 2006”, София, 2006
 1341. Иванов Ал., Г. Иванова, Г. Методиев. Методика за виртуално измерване на конструктивни и геометрични параметри на протяжки. В: Научни трудове на Русенски университет, Русенски университет, 2011, стр. 138-143, ISBN 1311-3321.
 1342. Иванов Ал., К. Стоянов, Н. Станков. Изследване възможностите за реализиране на часовников механизъм чрез бързо прототипиране. В: Сборник доклади на студентска научна сесия – СНС‘12, Русе, Русенски университет, 2012, стр. 33-36, ISBN 1311-3321.
 1343. Иванов Ал., К. Стоянов, Н. Станков. Проектиране на часовников механизъм. В: Сборник доклади на студентска научна сесия – СНС‘12, Русе, Русенски университет, 2012, стр. 37-41, ISBN 1311-3321.
 1344. Иванов Ал., Н. Станков, С. Алиосманова. Използване на информационните технологии за 3D моделиране и прототипиране на музикален механизъм. В: Национална тематична школа и борса за научни идеи в областта на информационните и комуникационните технологии, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 7-16, ISBN ISSN: 1314-9024.
 1345. Иванов В., Ал. Иванов. Профилиране на центроиден дълбяк за формообразуване на винтови повърхнини. В: Научни трудове на Русенски университет, том 51, серия 2, Русенски университет, Русенски университет, 2012, стр. 81-87, ISBN 1311-3321.
 1346. Иванов В., Ал. Иванов. Профилиране на палцеви фрези за формообразуване на винтови повърхнини. В: Сборник научни трудове, том 49, серия 2, “Машиностроителни технологии и механика”, Русе, 2010, стр. 103-107, ISBN 1311-3321.
 1347. Иванов В., Ал. Иванов. Профилиране на челно-цилиндрични фрези за фрезоване на червяци чрез използване на CAD системи. В: Сборник научни трудове, том 46, серия 1, “Машиностроителни науки”, Русе, 2007, стр. 189-195
 1348. Иванов В., Ал. Иванов. Определяне параметрите на валцоващи ролки за валцоване на гвоздеи с квадратно винтови профили. В: Международна научна конференция АМТЕСН 2005, сборник научни трудове, “Прогресивни машиностроителни технологии”, том 44, серия 2, Русе, 2005, стр. 321-325, ISBN 1311-3321.
 1349. Иванов В., Ал. Иванов. Производителност и силови характеристики при валцоване на гвоздеи с ротационни профилни повърхнини. В: Международна научна конференция АМТЕСН 2005, сборник научни трудове, “Прогресивни машиностроителни технологии.”, том 44, серия 2, Русе, 2005, стр. 326 – 330, ISBN 1311-3321.
 1350. Иванов В., Ал. Иванов. Определяне скоростта на преместване на заготовката между ролките при валцоване на ротационни повърхнини с тангенциално подаване. В: Сборник научни трудове, “Машиностроителни науки”, том 39, серия 7, Русе, 2002, стр. 96-100
 1351. Иванов В., Ал. Иванов. Валцоване на ротационни профилни повърхнини с тангенциално подаване на заготовките. В: Сборник доклади на международна научна конференция УНИТЕХ, том 2, Габрово, 2001, стр. 116 – 120, ISBN 954-683-167-0.
 1352. Иванов В., Ал. Иванов, К. А. Иванов. Затиловане на резбонарязващи плашки. В: Сборник доклади на VI междуняроден конгрес "Машини, технологии, материали", София, 2009, стр. 41-44
 1353. Иванов В., Ал. Иванов, съавтори. Модели. IN: Сборник модели и реферати, Русе, Русе Принт, 2009, pp. 7-15
 1354. Иванов В., Ал. Иванов. Относно определяне центроидните диаметри при валцоване на ротационни профилни повърхнини. В: Известия на съюза на учените, том 4, серия 1 “Технически науки“, Русе, 2002, стр. 31-34, ISBN 1311-106X.
 1355. Иванов В., Н. Станков. Конструиране на комбинирани инструменти за формообразуване на вътрешни резби. В: Сборник научни трудове, том 46, серия 1, „Машиностроителни технологии”, Русе, 2007, стр. 196-206, ISBN 1311-3321.
 1356. Иванов В., Н. Станков. Високопроизводително формообразуване на вътрешни резби с комбинирани инструменти. В: Сборник научни трудове, том 45, серия 2.1, „Машиностроителни технологии и механика”, Русе, 2006, стр. 115-120, ISBN 1311-3321.
 1357. Иванов В., Н. Станков, Ал. Иванов. Профилиране на резбонарезни ножове. В: Сборник научни трудове, том 49, серия 2, “Машиностроителни технологии и механика”, Русе, 2010, стр. 108-113, ISBN 1311-3321.
 1358. Иванов В., Н. Станков, Ал. Иванов. Профилиране на гребеновидни фрези. В: Сборник научни трудове, том 46, серия 1, „Машиностроителни технологии”, Русе, 2007, стр. 207-212, ISBN 1311-332.
 1359. Иванов В.,Д.Димитров, Ал.Иванов. Нова геометрия на плоски плашки за валцоване на винтове. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т.38, серия 4, Русе, 2001, стр. стр. 54-58
 1360. Иванов В.К., Ю.П.Младенов. Уред за измерване на геометричните параметри на металорежещи инструменти. В: сборник с доклади, Русе, ЮНС на МЗ „Г.Димитров”, 1976
 1361. Иванов И., В. Боздуганова. Сравнение на числени симулации на ударно пластично деформиране. В: Научни трудове на Русенския университет, Русенски университет, Издателски център при РУ, 2011, стр. 26-32, ISBN 1311-3321.
 1362. Иванов И., И. Драганов. Изследване и моделиране на нискоскоростен удар в ламинатно стъкло. В: Механика на машините 110, Варна, 2014, стр. 89-94, ISBN 0861-9727.
 1363. Иванов И., П. Ангелов. Автоматизиране на геометричното пресмятане на конусни зъбни предавки с прави и кръгови зъби. В: // Н а у ч. тр. на ВИММЕСС - Русе, XXII, № 2, Русе, Печатна база на ВИММЕСС, 1980, стр. 43-49
 1364. Иванов И.В. , Й. Андонов. Изследване на ортопедичен хибриден фиксатор на Илизаров по метода на крайните елементи. В: Сборник доклади на научна конференция, Русенски университет, Русе, 2006, стр. 271-275, ISBN 1311-3321.
 1365. Иванов И.С., Т.Г. Пенчева, М.С. Пенчев. Лабораторна инсталация за магнетронно и ВЧ йонно разпрашване във вакуум. В: Научни трудове на ВТУ ”Ангел Кънчев” том. XXXII, серия 3, Русе, 1989, стр. 92 - 97
 1366. Иванов К.,. Съпоставка на някои елементи от подготовката на висши инженерни кадри в България и Франция,. В: МНК Преглед на висшето образование в България, Созопол, 1995
 1367. Иванов К., И. Колев, П. Ангелов. Минимална дебелина на срязвания слой при механична обработка. В: Машиностроене и машинознание, Варна, Издателство на Технически университет - Варна, 2011, стр. 59-63, ISBN 1312-8612.
 1368. Иванов Р.П., Русев Р.Г., Стоянов С.Г. Возможности автоматизированного управления устойчивостью движения и улучшения управляемости тягача с полуприцепом. В: Сборник научных трудов "Актуальные вопросы машиноведения" Выпуск 2, Минск, 2013, стр. 72-76, ISBN 2306-308.
 1369. Иванов, Ал. Профилиране на кръгли профилни ножове с базова точка и базова линия чрез използване на CAD системи. В: Сборник научни трудове, том 48, серия 2, “Машиностроителни науки”, Русе, 2009, стр. 58-62
 1370. Иванов, Ал. Профилиране на ножове с тангенциално подаване чрез използване на CAD системи. В: Сборник научни трудове, том 48, серия 2, “Машиностроителни науки”, Русе, 2009, стр. 63-67
 1371. Иванов, Ал. Относно определяне силовите характеристики на процеса валцоване на ротационни повърхнини с тангенциално подаване на заготовката. В: Сборник научни трудове, “Машиностроителни науки”, том 39, серия 7, Русе, 2002, стр. 101-106
 1372. Иванов, И. К. Система за избор на ножове и оптимизация на режимите на рязане при струговане. В: AMTEX ' 2001, Созопол, 2001
 1373. Иванов, И. К. Относно избора на материал на режещата част на инструменти за стругове с ЦПУ. В: Научна конф. на ВМЕИ, Габрово, 1989
 1374. Иванов, И. К. Разсейване на технологичната себестойност и производителност при многоинструментална обработка на агрегатни машини. В: Научна сесия на ВТУ "Ангел Кънчев", Русе, 1988
 1375. Иванов, И. К. Автоматизирано съставяне на конструкторски спецификации на инструментални приставки за агрегатни машини. В: Сб. Научни трудове на ВТУ "Ангел Кънчев", том ХХII, сер. 2, Русе, 1980
 1376. Иванов, И. К. Оптимизация на режимите на рязане при многостъпални валове. В: АМТЕХ ' 93, Русе, 1993
 1377. Иванов, И. К., Господинов, Ц. П. Синтез на инструменталната екипировка на пробивни многовретенни глави на агрегатни машини. В: Научна сесия на ВТУ "Ангел Кънчев", Русе, 1989
 1378. Иванов, И. К., Господинов, Ц. П. Синтез на инструменталната екипировка на резбонарезни многовретенни глави на агрегатни машини. В: Научна сесия на ВТУ "Ангел Кънчев", Русе, 1989
 1379. Иванов, И. К., Младенов, Ю. П., Младенова, Й. И. Автоматизирано профилиране на червячни шлицеви фрези. В: Научна сесия на ВТУ "Ангел Кънчев", Русе, 1988
 1380. Иванова Г., Ал. Иванов, К. Кръстев. Виртуално измерване на зъбодълбачни колела.. В: Научни трудове на Русенски университет, том 51, серия 3.2, Русенски университет, Русенски университет, 2012, стр. 155-159, ISBN 1311-3321.
 1381. Иванова, Г., Ал. Иванов. Виртуален образователен инструмент за измерване на конструктивните и геометричните параметри на протяжките. В: Дни на науката’2011, Велико Търново, Фабер, 2011, стр. 200-209, ISBN 1314-2283.
 1382. Игнатова-Цонева Д., Л. Славянова. Специфика на модалните средства за изразяванe на благодарност в съвременния английски и български език. В: сб. Научни трудове, том 53, серия 11, Майски научни четения, РУ§СУ'14, Силистра, Русе, 2014, стр. 29-34, ISBN 1311-3321.
 1383. Илиев В., К. Попов, К. Григорова,Р. Русев ,М. Марков, И. Атанасов, Д. Тодорова,С. Попова, Н.Чолакова 9-ая международная конференция КОМПКОНТРОЛЬ'89 "Применение 3ВМ в машиностроительном производстве". Програмно-технический комплекс автоматизированного программирования станков с ЧПУ "МНЕМО-16. В: 9-ая международная конференция КОМПКОНТРОЛЬ'89, Братислава, 1989
 1384. Илиев В., К.Попов, К.Григорова, Р.Русев, М.Марков, И.Атанасов, Д.Тодорова, Н.Чолакова. Програмно-технический комплекс автоматизированного программирования станков с ЧПУ "МНЕМО-16". В: 9-ая международная конференция КОМПКОНТРОЛЬ'89 "Применение 3ВМ в машиностроительном производстве, ЧССР, Братислава, 1989, стр. 97-99
 1385. Илиев В., К.Попов, К.Григорова, Р.Русев, М.Марков, И.Атанасов, Тр.Русков, Пл.Хараламов, Д.Тодорова, Н.Чолакова. Програмно-технически комплекс за програмиране на машини с ЦПУ - "МНЕМО-16". В: САПР'88, Пета международна конференция "Автоматизация на конструирането и проектирането на технологични процеси в машиностроенето, Пловдив, ТУ - Пловдив, 1988, стр. микрофиш номер 15
 1386. Илиев В., К.Попов, М.Марков, К.Григорова, И.Атанасов, С.Навасардян, Р.Русев. Програмно-технически комплекс за програмиране на машини с ЦПУ. В: Научно-практическа конференция "Приложение на компютърната техника в производството и управленческата дейност", Ямбол, НТС- Ямбол, 1986
 1387. Илиев В., М. Марков, К. Попов, К. Григорова, Р. Русев, И. Атанасов, С.Навасардян, Ст.Попова. Програмно-технический комплекс для программирования машин с ЧПУ. В: 8-ая международная конференция КОМПКОНТРОЛЬ'87, Москва, Станкин, Москва, 1987, стр. 385-389
 1388. Илиев В., М.Марков, К.Попов, К.Григорова, И.Атанасов, Р.Русев, С.Навасардян, Ст.Попова. Автоматизирано програмиране на машини с ЦПУ. В: Юбилейна научна сесия "Съвременни машиностроителни технологии", София, ЦМИ - София, 1986
 1389. Илиев В., М.Марков, К.Попов, К.Григорова, Р.Русев, И.Атанасов. Програмно-технически комплекс за програмиране на машини с ЦПУ. В: Юбилейна научна сесия, Научни трудове том XXVI серия 12, ВТУ, Издателство на ВТУ, 1984, стр. 209-213, ISBN УДК 691.3.06:621..
 1390. Илиев, В.И., С.Ц. Стоянов, В.Г. Витлиемов. Оптимално разпределяне на сумарното изместване при проектира не на цилиндрични зъбни предавки. В: Научни трудове на ВНВУ - В.Търново, В.Търново, Т.7, 1977, стр. 207-213
 1391. Илиев. В., К. Попов, К. Григорова, Р. Русев, М. Марков, И. Атанасов, Тр. Русков, Пл. Хараламов, Д. Тодорова, С. Попова, Н. Чолакова. Програмно-технически комплекс за програмиране на машини с ЦПУ МНЕМО-16. В: Научно техническа конференция. с международно участие САПР-88, Пловдив, 1988
 1392. Илиев. В., М. Марков, К. Григорова, К. Попов, И. Атанасов, Р. Русев, С. Навасардян, С. Попова. Программно-технический комплекс для программирования машин с ЧПУ. В: Комконтрол'87, Москва, 1987
 1393. Илиев. В., М. Марков, К. Попов, К. Григорова, Р. Русев, И. Атанасов. Програмно технически комплекс за програмиране на мaшини с ЦПУ. В: Научни тудове ВТУ "А.Кънчев", серия 12, Русе, 1984
 1394. Илиева М. Изследване на инхибиторните свойства на D-Panthenol 75%W при корозия на неръждаема стомана X5CrNi18-10 в хлор-съдържащи среди. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2016
 1395. Илиева М. Устойчивост на питингова корозия на алуминиева сплав АА7075 след равноканално ъглово пресоване. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
 1396. Илиева М., В. Захариева, М. Николова, Д. Дочев, Р. Шишков. Изследване на възможността за получаване на многослойни покрития TiC/Cr-N... чрез последователна работа на ЕДИ и МР изпарители в инсталация ВИМ-МР/ЕДИ. В: Научни трудове на Русенския Университет - 2012, Русе, РУ-том 51 серия 2, 2012, стр. 213-217, ISBN 1311-3321.
 1397. Илиева М., В.Захариева. Защитни свойства на покрития Ti/Ti-C/Ti-N И Cr/Cr-C/Cr-N, отложени върху стомана 9ХС чрез магнетронно разпрашване. В: 25 Научна Юбилейна Конференция МТФ на ТУ-София 2007, ТУ София,МТФ, 2007, ISBN 978-954-438-5.
 1398. Илиева М., Д. Цанева. Изследване на многослойни покрития хромов карбид / хромов нитрид. В: Трудове на МНК "Прогресивни машиностроителни технологии", АМТЕСН’ 2005, том 44, серия 2, 2005, Русе, РУ "Ангел Кънчев"-Русе, 2005, стр. 48-53
 1399. Илиева М., Д. Цанева, Д. Дочев. Оценка на корозионно-защитната способност на едно- и многослойни покрития, нанесени върху стомана У12. В: Научни трудове на Русенския Университет - 2012, Русе, 2012
 1400. Илиева М., Д. Цанева, Е. Янков, Кр. Кръстев. Количествени характеристики на електрохимичната корозия в системи "многослойно покритие - стомана". В: Машиностроене и машинознание, Варна, Технически университет Варна, 2013, стр. 90-93, ISBN 1312-8612.
 1401. Илиева М., К. Станев. Защитни свойства на дву-, три- и четирислойни покрития Cr-N/Cr-C, отложени върху стомана 9ХС чрез магнетронно разпрашване. В: Студентска Научна Конференция - 2007, РУ, Русе, 2007
 1402. Илиева М., М.Йорданов, И. Зюмбилев. Електрохимично поведение на стомани след йонно карбонитриране с газ Коргон® 18. В: Машиностроене и Машинознание, Варна, ТУ - Варна, 2012, стр. 18 - 22, ISBN 1312-8612.
 1403. Илиева, М. Изисквания към металните материали за дентални импланти - преглед.. В: Научни трудове на Русенския Университет - 2014, том 53, серия 2, Русе, 2014, стр. 144-148, ISBN 1311-3321.
 1404. Илиева, М. Корозионно-защитни свойства на еднослойни и многослойни хром-карбидни покрития, отложени върху стомана 9ХС. В: Научни трудове РУ”А.Кънчев”, Русе, 2006
 1405. инж. Миглена Ангелова доц. д-р Тодор Тодоров. Проверка якостта и качеството на точков заваръчен процес чрез радиално натоварване. В: СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ – СНС’14, Русенския университет “Ангел Кънчев”, 2014, стр. 104-110, ISBN 1311-3321.
 1406. Калев В., П. Данев и др. Влияние на микродобавки от триетаноламин върху изменението на структурата и микротвърдостта на железни покрития след отгряване във вакуум. В: Втори международен научно- технически конгрес “Машиностроителни технологии `99, София, 1999, стр. 5-7
 1407. Калев В., П. Данев, В. Стоянов. Структурни изменения настъпващи в желязно електролитно покритие след отгряване. В: НТК “Надежност-Ремонт-Експлоатация” Русе, Русе, 1998
 1408. Камбуров П. Опит за усъвършенстване на оценяването по чужд език на студентите в Русенския университет чрез използване на Общоевропейската референтна езикова рамка. В: ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ В КОНТЕКСТА НА ИНТЕРКУЛТУРНАТА КОМУНИКАЦИЯ, ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, Велико Търново, Ивис, 2014, стр. 75-82, ISBN 978-954-2968-77-1.
 1409. Камбуров П. Опит за усъвършенстване на оценяването по чужд език на студентите в Русенския университет чрез използване на Общоевропейската референтна езикова рамка. В: Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново, 2013
 1410. Камбуров П., А. Григорова, Л. Славянова. Методика за разработване и използване на компютърни програми за чуждоезиково обучение. В: ЮНС на катедра, Русе, 1990
 1411. Камбуров П., Караиванова Т., Собаджиева Р., Димитрова З. Интензивният езиков семестър - нова форма на обучение по западни езици във ВТУ "Ангел Кънчев", Русе. В: Сборник с доклади. ЮНС на ВТУ "Ангел Кънчев", Русе, Русе, 1989
 1412. Камбуров П., М. Габровска и др. За формите на обучение по западни езици във ВТУ "А. Кънчев" до въвеждането на езиков семестър. В: ЮНС на ВТУ – Русе, 1989 г., Русе, 1989
 1413. Камбуров П., М. Иванова, С. Цветанова. Комплекс от компютърни програми при онтензивното обучение по английски език. В: ЮНС на катедра, Русе, 1990
 1414. Камбуров П., Т. Караиванова и др. Интензивен езиков семестър – нова форма на обучение във ВТУ "А. Кънчев". В: ЮНС на ВТУ – Русе, 1989 г., Русе, 1989
 1415. Камбуров, П. Обучението по чужд език и новите технологии. IN: Теория и практика на съвременното чуждоезиково обучение, В. Търново, Ивис, 2010, ISBN 978-954-8387-87-3.
 1416. Камбуров, П. Представяне комплект учебни материали “GET REAL Lingua” за брокери на недвижими имоти. В: „Владеенето на чужд език – условие за успешен бизнес”, Варна, Наука и икономика, 2009, ISBN 978-954-21-0425-4.
 1417. Камбуров, П. Представяне на проект GET REAL по Програма Леонардо - предизвикателства и реализация. В: Научна конференция на РУ и СУ ’08, Научни трудове том 47, серия 6.2, Русе, РУ „А. Кънчев”, 2008, ISBN 1311-3321.
 1418. Камбуров, П. Reflections on English Exam Grammar Sections. IN: Юбилейна международна научна конференция на РУ „А. Кънчев”, Научни трудове, том 44, Русе, 2005, pp. 279-283, ISBN 1311-3321.
 1419. Камбуров, П. Thematic Range and Topic Overlapping in Modern Textbooks of English. IN: Юбилейната научна сесия на РУ, октомври 1999, Русе, 1999
 1420. Камбуров, П. A Study of Exercise Diversity in EFL Materials; Textbooks v/s Multimedia. IN: Proceedings of the Second International Conference of TEMPUS JEP 07604, Варна, 1997
 1421. Камбуров, П. A study of grammar material sequencing in modern coursebooks. IN: First IATEFL Congress in Bulgaria., Sofia, 1992
 1422. Камбуров, П. Чуждоезикова мини база данни – идеен проект. В: ЮНС на ФЧС във ВТУ – Русе, 1988 г., Русе, 1988
 1423. Камбуров, П. Авторска система на базата на чуждоезикова мини база данни – идеен проект. В: ЮНС на ФЧС във ВТУ – Русе, 1988 г., Русе, 1988
 1424. Камбуров, П. Съпоставителен анализ на словообразувателните суфикси "-ful" и "-less" в английски език. В: Четвърта национална младежка школа в гр. Пловдив, 1987 г., гр. Пловдив, 1987
 1425. Караджов К.С., М.К.Кършаков. Автоматизирано проектиране на инструменти за ППД на точни отвори. В: Научни трудове на ВТУ”А.Кънчев”,, Русе, 1994, стр. 109-114
 1426. Караджов Т.С., В.И.Илиев, Ю.П.Младенов. Една възможност за повишаване на производителността на труда при нарязване на зъбни колела с големи модули. В: сборник с доклади, Русе, Научно-техническа конференция по въпросите на тежк, 1984
 1427. Караджов Т.С., Ю.П.Младенов, В.И.Илиев. Прогресивна технология за изработване на зъбни колела с големи модули. В: сборник с доклади, Русе, Научно-техническа конференция по въпросите на тежк, 1984
 1428. Караджов, К.С., М.К.Кършаков. Технически ресурс на инструменти с радиално подаване за обработване на отвори чрез ППД. В: Сб.док. НК по Надеждност, ремонт и експлоатация на техниката на РУ”А.Кънчев”-Русе, сер., Русе, Русе, 1998, стр. 49-54
 1429. Карачорова В. Стратегия на произвеждания продукт. В: СНС'16, Русе, издателски център на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2016, стр. 20-25, ISBN 1311-3321.
 1430. Карачорова В. Изследване на точността при координатни измервания на обработващи. В: центри НК на РУ и СУ - 2012, Русе ,под печат, Механика и машиностроителни технологии, Русе, 2012, РУ "Ангел Кънчев" Русе, 2012
 1431. Карачорова В., Димитров Д. Възможности за автоматична самодиагностика на обработващи центри. В: НК на РУ и СУ - 2011, Русе том 5, серия 2, Механика и машиностроителни технологии,, Русе, 2011, стр. стр. 78÷82
 1432. Карачорова В., Ст. Божкова, К. Реханов. "Изследване на случайната грешка при установяване на конусен инструментален държач ISO40 във вретено". В: СНС’12, РУ "Ангел Кънчев" Русе, 2012
 1433. Карачорова В., Т. Станчева, Цв. Иванов. "Изследване на случайната грешка при едномерно и двумерно позициониране на обработващ център". В: СНС’12, РУ "Ангел Кънчев" Русе, 2012
 1434. Карачорова В., Яковлев Л., Михов В. Установка за изпитване на точност на трикоординатна измервателна глава. В: СНС’12, Русе, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Ангел Кънчев“, 2012, стр. 23-28, ISBN 1311-3321.
 1435. Карачорова, В. "Изследване на точността при координатни измервания на обработващи центри". В: СНС’12, РУ "Ангел Кънчев" Русе, 2012
 1436. Карачорова, В. Автоматична диагностика на геометричната точност на обработващ център МС 032 чрез координатни измервания – СNC’2011. В: CNC-2011, РУ, 2011
 1437. Карачорова, В. Статичен силов анализ на трикоординатна измервателна глава. В: CNC’2010, РУ"Ангел Кънчев" Русе, 2010
 1438. Киряков, Д. В., Г. Рашков, Ч. Г. Костадинов. Математическа обосновка на импулсен преобразовател за високо напрежение. В: ЮНК „10 години НВУ”, НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 2012, стр. т.7, стр.102-106, ISBN 978-954-753-095-9.
 1439. Колев И, К. Иванов, С. Гечевски. Изследване енергоемкостта на струговане за оптимални режими на рязане, определени при различни целеви функции. В: Научна конференция РУ&СУ, Русе, ПБ на РУ "А. Кънчев", 2015, стр. 124-128
 1440. Колев И., Велчев Ст., Иванов К., Гечевски С. Изследване влиянието на производителността на рязане върху специфичната консумирана енергия при струговане. В: Научни трудове на РУ «А. Кънчев», том 51, серия 2, Русе, 2012
 1441. Колев И., Иванов К., Ненов Г, Гечевски С. Изследване коефициента на полезно действие на системата на главния превод на стругове с ЦПУ. В: Научни трудове на РУ «А. Кънчев», том 50, серия 4, Русе, 2011
 1442. Колев И., К. Иванов. Изследване влиянието на скоростта на рязане върху пластично деформираната съставляваща на минималната дебелина на срязвания слой. В: Известия на съюза на учените – Русе, серия 1 – Технически науки,, Русе, 2012, ISBN ISSN 1311 – 106Х.
 1443. Колев, И. Оптимизация на разстъргването на отвори на агрегатни машини по точност на обработването. В: Научна сесия' 84, ВТУ "Ангел Кънчев", Научни трудове на ВТУ "Ангел Кънчев", т. ХХVI, сер. 12, Русе, 1984
 1444. Колев, И. Математични модели на специфичната сила на рязане при струговане – методика за определяне на коефициентите. В: Научни трудове, РУ “А.Кънчев”, т.49, серия 2, Русе, 2010, стр. 114-118
 1445. Колев, И. Математичен модел за оптимизация на режимите на рязане при струговане. В: АМТЕХ ' 97, Габрово, 1997
 1446. Колев, И., Господинов, Ц. П., Стоянова, Т. Алгоритъм и компютърна прогрома за оптимизация на режимите на рязане про струговане. В: АМТЕХ ' 97, Габрово, 1997
 1447. Колев, И., Иванов, К. Усъвършенствана методика за измерване радиуса на закръгление на режещия клин. В: Научни трудове, РУ “А. Кънчев”, т.46, серия 1, Русе, 2007, стр. 213-217
 1448. Колев, И., Иванов, К., Ненов, Г., Христова, М. Статистическо изследване мощността на главния електродвигател и масата на стругове с ЦПУ. В: Научни трудове на РУ «А. Кънчев», том 50, серия 2, Русе, 2011, стр. 99-103, ISBN 1311-3321.
 1449. Колев, И., Караколева, С. Р. Приложение на програмния продукт MATLAB за оптимизация на режимите на рязане при механична обработка. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", том 38, серия 2, Русе, 2001, стр. 69-71
 1450. Колева С. Анализ на влиянието на грешките от разположението и профила на повърхнината при контрол с режещия инструмент. В: Научни трудове на Русенския университет 2013, Русе, 2013
 1451. Колева С. М.Енчев. Машиностроителното производство у нас – белези, изисквания, ефективност. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, Русе, 2015
 1452. Колева С. М.Енчев. Анализ на грешките при измерване на детайла посредством инструмента. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, Русе, 2015
 1453. Колева С., Д. Димитров, И. Замфиров. Технологични особености и модели при разстъргване на дълбоки отвори. В: Научна конференция - РУ&СУ’13 в България, Русе, 2013, Механика и машиностроителни технологии, Русе, РУ, Русе, 2013
 1454. Колева С., Енчев М., Бельов Е. About the information assurance of technological processes by machining parts. IN: 57 научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето“, Русе, 2018
 1455. Колева С., М. Енчев. Експериментално изследване на силовите деформации на разстъргващ инструмент, породени от радиалната сила. В: РУ&СУ’14 в България, Механика и машиностроителни технологии,, Русе, Русенски университет, 2014
 1456. Колева С., М.Енчев. Експериментално изследване на влиянието на грешките от разположението и профила на повърхнината при контрол с режещия инструмент. В: Научни трудове на Русенския университет 2013, Русе, 2013
 1457. Колева Св. Ив.Замфиров, Пл. Братанов. Двуножова глава със самоустановяващ се режещ блок. В: Науч. тр. на РУ”Ан.Кънчев”, т.37, сер.2, Русе, 1999, стр. 110-115
 1458. Колева, С. Относно работата на разстъргващ инструмент със самоустановяващ се режещ блок. В: Юбилейна научна конференция, Пловдив, 2006
 1459. Колева, С. Относно влиянието на силите на триене в самоустановяващ се режещ блок върху радиалното му центроване. В: Юбилейна научна конференция, Пловдив, 2006
 1460. Корийков Цв., Е. Дограмаджиян, И. Попов. Подобряване качеството на проверката на техническите средства за контрол, измерване и изпитване. В: доклад на VIII национална конференция по качеството с международно участие, София, 1997
 1461. Корийков Цв., С. М. Стоев. Влияние на грешките на базовите повърхнини на зъбните колела върху точността на измерване на колебанието на измервателното междуосово разстояние при комплексна двупрофилна проверка. В: Седма международна конференция, Смолян, 2005
 1462. Корийков Цв., С.Цанков. Принципи на контрола на качството. В: Сб.доклади “Качеството-най-добрите подходи за успех,, София, 1999
 1463. Корийков Цв.,Н.Рахнев. Повишаване ефективността на вътрешните одити на системата по качеството в “Жити” АД-Русе. В: Сб.доклади “Качеството-отговорности и ползи, София, 1998
 1464. Корийков, Цв. , И. Е. Попов. Същност и философия на тоталното управление на качеството. В: VI-ти национален научен симпозиум с международно участие, Созопол, 1995, стр. 96
 1465. Костадинов В. С., М. К. Кършаков, С. В. Костадинов, Н. А. Георгиева. Некоторые особености комбинированной обработки поверхностным пластическим деформированием (ППД). В: международна конференция “Машиностроение и техносфера XXI века”,, Севастопол, 2004
 1466. Костадинов В. С., М. К. Кършаков, С. В. Костадинов, Н. А. Георгиева. Возможности обеспечения точности комбинированной обработки путем ППД. В: международна конференция “Машиностроение и техносфера XXI века”,, Севастопол, 2004
 1467. Костадинов В.С., М.К.Кършаков. Особености при определяне броя на деформиращите ролки на комбинирани инструменти за ППД. В: ХVІІ НТ конференция с международно участие „АДП’2008”, Научни известия на ТУ-София, год.ХV, ТУ-София, 2008, стр. 91-96
 1468. Костадинов В.С., М.К.Кършаков. Относительно сил резания при комбинированной обработке. В: Сб.Научных трудов МГТУ, „СТАНКИН”, Москва, Москва, 2007, стр. 686-690
 1469. Костадинов В.С., М.К.Кършаков и др. Измервател на честотата на въртене за изследване работата на инструменти при ППД. В: Научни трудове на ВИММЕСС, Русе, 1978, стр. 123-128
 1470. Костадинов В.С., М.К.Кършаков и др. Изследване възможностите за управление на точността при ППД. В: Научни трудове на ВИММЕСС,, Русе, 1978, стр. 115-121
 1471. Костадинов В.С., М.К.Кършаков, С.В.Костадинов, Н.А.Георгиева. Исполнительный механизм для управления резания при комбинированной обработке поверхностным пластическим деформированием (ППД). В: Международной научно-технической конференции „Машиностроение и техносфера ХХІ века, Севастопол, 2004, стр. 110-113
 1472. Костадинов В.С., М.К.Кършаков. , , Пловдив,. Повишаване качеството на вътрешни цилиндрични повърхнини, обработени чрез ППД. В: ІХ Младежки симпозиум, Пловдив, 1977
 1473. Костадинов Ч. Г., Д. М. Братанов. Алгоритъм за управление на аварийно-спасителeн робот. В: XVIII ННТК с международно участие „AДП-2009”, Созопол, 2009
 1474. Костадинов Ч. Г., Д. М. Братанов. Хващачи на мобилен робот за обезвреждане на армейски боеприпаси и аварийно-спасителни операции. В: X ЮМК „ПРАКТРО’2009”, Созопол, 2009
 1475. Костадинов Ч. Г., Ив. В. Пеева, В. В. Заяков, М. Ст. Пенчев. Изследване на ефективността на роботизиран технологичен модул. В: XХ ЮМНТК „AДП-2011”, Созопол, ТУ София, 2011, стр. 292-298, ISBN 1310-3946.
 1476. Костадинов Ч. Г., Ив. В. Пеева, В. В. Заяков, М. Ст. Пенчев. Към въпроса за техническото зрение на мобилни роботи. В: IX МКР „ПРАКТРО’2007”, Варна, Темпора ЕООД, 2007, стр. 299-303, ISBN 978-954-91851-4-0.
 1477. Костадинов Ч. Г., Ив. В. Пеева, В. В. Заяков, М. Ст. Пенчев. Изследване на нетвърди обекти за манипулиране с иглени хващащи устройства. В: Научни известия на НТС по машиностроене, ХIV ЮННТК „АДП 2005”, брой 03/81, Созопол, 2005
 1478. Костадинов Ч. Г., Ив. В. Пеева, В. В. Заяков, М. Ст. Пенчев. Роботизиран технологичен модул с манипулатор АДП. В: АМТЕСН-2005, Русе, 2005
 1479. Костадинов Ч. Г., Ив. В. Пеева, В. В. Заяков, М. Ст. Пенчев. Циклово управление на манипулационна система АДП/ХИ – 01. В: АМТЕСН-2005, Русе, 2005
 1480. Костадинов Ч. Г., Ив. В. Пеева, В. В. Заяков, М. Ст. Пенчев. Иглени хващачи за промишлени роботи. В: НК “Синтез на механизми 04”,секция “Роботика”, Сливен, 2004
 1481. Костадинов Ч. Г., М. Ст. Пенчев. Времена за движение на хващача при роботи с циклова система за управление. В: АМТЕН’95, секция 4, CAD/CAM,, Русе, 1995
 1482. Костадинов Ч. Г., П. Вл. Витлиемов. Система за управление потреблението на енергия от домакинствата DEHEMS. В: 6та НКМУ на АБЕА „Стратегии и политики на здравия разум – ЕЕ и ВЕИ решения за енергийна независимост, конкурентни цени и излизане от кризата”, Пловдив, 2010
 1483. Костадинов Ч., Ив. Пеева. Сравнителен анализ на модели за аналитично прогнозиране на производителността на роботизирани технологични модули. В: XХVI MНТК „АДП-2017”, Созопол, ТУ София, 2017
 1484. Костадинов Ч., Ив. Пеева. Относно зависимостта на производителността на РТМ от сценария на обслужване на технологичното оборудване. В: XХVI MНТК „АДП-2017”, Созопол, ТУ София, 2017
 1485. Костадинов Ч., Д. Киряков. Автоматизирана система за измерване на потреблението на електрическа енергия от битови абонати. В: Научна конференция на РУ&СУ’12, Научни трудове, том 51, серия 3.1, Русе, 2012, стр. 142-145, ISBN 1311-3321.
 1486. Костадинов Ч., Д. Киряков. Анализ на потреблението на електрическа енергия от битови абонати. В: Научна конференция на РУ&СУ’12, Научни трудове, том 51, серия 3.1, Русе, 2012, стр. 146-148, ISBN 1311-3321.
 1487. Костадинов Ч., П. Златев, И. Пеева. Автоматизирана система за анализ и управление на енергийна ефективност. В: НИ на НТС по машиностроене, год 23, брой 9/172, АДП - 2015, Созопол, 2015., София, ТУ - София, 2015, стр. 372-377, ISBN 1310-3946.
 1488. Костадинов Ч., П. Златев, Ив. Пеева . Автоматизирана система за анализ и управление на енергийната ефективност. В: XХIV МНТК „Автоматизация на дискретното производство - 2015”, Созопол, ТУ София, 2015, стр. 372-377, ISBN 1310-3946.
 1489. Костадинов, В. С, В. И. Григоров. Относно размерообразуването при комбинирано обработване чрез повърхностно пластично деформиране. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”,, Русе, 1987, стр. 66-71
 1490. Костадинов, В.С., И.А. Филев, В.И. Григоров. Гама комбинирани инструменти за обработване на вътрешни цилиндрични повърхнини. В: Научни трудове на РУ „А.Кънчев”,, Русе, 1985, стр. 49-54
 1491. Костадинов, В.С., М.К.Кършаков и др. Усъвършенстване на технологична система за довършващо обработване на голямогабаритни валове. В: ІV Научна конференция на младите учени “Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложните науки”, СУБ, Стара Загора, 1993
 1492. Костадинов, Ч. Г. Към въпроса за класифициране на системи за масово обслужване. В: XIХ ННТК с международно участие „AДП-2010”, Созопол, ТУ София, 2010, стр. 574-577, ISBN 13-10-3946.
 1493. Костадинов, Ч. Г. Оценка на грешката на позициониране на ПР. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, т. XXХIX, серия 7, “Машиностроителна техника и технологии”, Русе, 2002
 1494. Костадинов, Ч. Г. Иглени хващачи за манипулиране на трикотажни изделия. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, т. XXХVII, серия 2, “Машиностроителна техника и технологии”, Русе, 1999
 1495. Костадинов, Ч. Г. Изследване на иглен хващач за манипулиране на нетвърди предмети. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, т. XXХVII, серия 2, “Машиностроителна техника и технологии”, Русе, 1999
 1496. Костов П.С., Р.И.Шишков, В.Б.Стоянов. Топлинен режим на вакуумна електропещ. В: НС'84, Сб. Научни трудове, т. 26, серия 5,, ВТУ"А.Кънчев", 1984, стр. с. 128 ÷ 134
 1497. Костовска Ж., Ив. Михайлов, П. Данев и др. Охлаждаща способност на среди за закаляване с растителен или животински произход. В: Трети международен конгрес “Машиностроителни технологии `01”, София, 2001, стр. 367-369
 1498. Кръстев Кр. Числено определяне на топлинния поток преминаващ през челото на алуминиево и съставно бутало. В: ЕкоВарна 2002, Варна, 2002
 1499. Кръстев Кр., Е. Иванов. Сравнително изследване на Д1000 с алуминиево и съставно бутало. В: MotAuto02, Русе, 2002
 1500. Кръстев Кр., Ем. Маринов. Влияние на повишеното термично съпротивление на челото на буталото върху индикаторните показатели на дизелов двигател. В: РУ “Ан. Кънчев”Научни трудове, т. 40, серия 8, Русе, 2003
 1501. Куе Н., Д. Станчев, Н. Станчева. Методика за опитно тпределяне буксуването на колесен трактор при движение в завой. В: Сборник доклади “Транспорт, екология, устойчиво развитие”., Варна, 1995, стр. 230-234
 1502. Куюмджиев Хр., Н.Станчева. Върху определянето на остатъчните напрежения в метализационни покрития чрез измерване на кривината на метализиран образец. В: Научни трудове на ВИММЕСС, т.21, серия 9, Русе, 1979, стр. 135-138
 1503. Кънев М., Дочев Д. Възможности за нанасяне на метални, нитридни, карбидни и други покрития върху голямогабаритни изделия по метода на термичното изпарение и йонизация на остатъчната атмосфера във вакуум. В: Национална научно техническа конференция "Металознание и термична обработка" НТС, Варна, 1980
 1504. Кънев М., Р.Шишков. Вакуумно хромиране по сублимационната схема. В: Сб. Научни трудове, ИССМ, ЮНС, 1978
 1505. Кънев М., Р.Шишков,. Термично изпаряване на хром във вакуум с електросъпротивителни изпарители. В: Сб. резюмета на доклади - том 2, Варна, ЮНС, ВМИ, 1978, стр. с.142
 1506. Кънев М., Р.Шишков, В.Етърски. Вакуумна двукамерна пещ. В: Национална конференция по металознание и технология на металите, Варна, 1980
 1507. Кънев М., Р.Шишков, П.Етърска. Структура на хромови покрития получени във вакуум. В: Национална конференция по металознание и технология на металите, Варна, Варна, 1980
 1508. Кънев М., Р.Шишков, Ц.Узунов. Термично почистване на стоманени подложки във вакуум. В: Сб. Научни трудове,том ХІХ, серия 5, ВИММЕСС, Русе, 1977, стр. с.85
 1509. Кънев М., Узунов Ц., Дочев Д., Казанджиев Д., Димов В. Инсталация за нанасяне на отражателни покрития върху стъкла. В: НТ конференция "Вакуумни технологии и съоръжения за подобряване свойствата на материалите, В.Търново, 1984
 1510. Кънев М., Ц.Узунов, Р.Шишков. Технология и съоръжения за вакуумно-дифузионно метализиране. В: ЮНС, ВМЕИ"Ленин", С., Сб.рез., Секция 9, 1981, стр. с.22
 1511. Кънев М.Й., Дочев Д. Д. Подвижен изпарител за нанасяне на метални и други покрития върху голямогабаритни изделия, чрез термично изпаряване и йонизация на остатъчната атмосфера във вакуум. В: Национална научно техническа конференция с международно участие по "Металознание и термична обработка", Варна, 1980
 1512. Кънев М.Й., Тодорова С., Дочев Д.Д., Казанджиев Д.И. Подобряване на антикорозионните качества на метални изделия чрез нанасяне на покрития във вакуум. В: Научни трудове, том 25, серия 6, с. 149-155, ВТУ "Ангел Кънчев" - Русе, 1983
 1513. Кънев М.Й., Узунов Ц.Д., Дочев Д.Д. Почистване и нагряване на метални повърхнини преди нанасяне на покрития във вакуум. В: Научни трудове, том 25, сер.15, с. 55-58., ВТУ "Ангел Кънчев"-Русе, 1983
 1514. Кънев М.Й., Узунов Ц.Д., Дочев Д.Д. Нанасяне на алуминиеви покрития във вакуум,чрез йонно платиране. В: Научни трудове, том 25, сер.15, 1983, с. 55-58., ВТУ "Ангел Кънчев"- Русе, 1983
 1515. Кънев М.Й., Узунов Ц.Д., Дочев Д.Д. Методика и уредба за определяне на ъгъла на мокрене между течен метал и твърдо тяло. В: Научни трудове, том 21, серия 4, ВИММЕСС - Русе, 1979
 1516. Кънев М.Й., Узунов Ц.Д., Дочев Д.Д., Димов В.Й. и др. Промишлена линия за нанасяне на отражателни покрития във вакуум върху плоски стъкла. В: Научни трудове, том 28, ВТУ " Ангел Кънчев " - Русе, 1986
 1517. Кънев М.Й., Узунов Ц.Д., Дочев Д.Д., Казанджиев Д.И. Нанасяне на покрития чрез магнетронни системи за разпрашване във вакуум. В: Републикански симпозиум, Златни пясъци, Варна, 1985
 1518. Кънев М.Й., Узунов Ц.Д., Дочев Д.Д., Казанджиев Д.И. Плосък правоъгълен магнетрон за нанасяне на покрития от чисти метали и сплави във вакуум. В: Научна конференция ВМЕИ, Варна, 1983
 1519. Кънев, М., П. Етърска, П. Ховсепян, Д. Цанева,. Влияние на температурата на кондензация върху микроструктурата на покрития от медно-калаени сплави. В: НС на ВТУ „Ангел Кънчев”, Русе, Научни трудове, ВТУ „Ангел Кънчев”, Русе, т. ХХVI,, 1984, стр. 159-165
 1520. Кънев, М., П. Ховсепян, Д. Цанева. Особености на кондензация на медно-калаени сплави във вакуум. В: ННТК с междунар. участие „Термична и химикотермична обработка и оборудване”, окт.1983 г., Казанлък, София, ЦНТБ # Нд 608/84, 1984, стр. 1-6
 1521. Кършаков М. К., Б. Сакакушев. Относно възможностите за ППД на малки отвори чрез инструменти с периодично радиално подаване.. В: Сб. научни трудове на РУ”А. Кънчев”, Русе, 1999, стр. 148 – 153, ISBN УДК 621.891.
 1522. Кършаков М. К., Б. Сакакушев. Анализ на възможностите за ППД на малки отвори чрез инструменти с периодично радиално подаване.. В: Сб. научни трудове на ВВОВУ “В. Левски”, В.Търново, 1998, стр. 522 – 529, ISBN УДК 621.8.91..
 1523. Кършаков М. К., Г. Д. Стефанов. Изследване състоянието на работните повърхнини на цилиндрови втулки на ДВГ. В: Сб.док. НК по Надеждност, ремонт и експлоатация на техниката на РУ”А.Кънчев”-Русе, Русе, 1998, стр. 61-65
 1524. Кършаков М.К. . , с. Изследване поведението на подвижен двуножов блок с осово разместени прави режещи ръбове. В: Сб.доклади АДП 2009, ТУ-София, 2009, стр. 109-114
 1525. Кършаков М.К., В.И.Григоров, В.Г.Карталски. Измерване на количеството отпадна вода посредством шлюзова измервателна система. В: Сб.доклади от VІ Нац. Симпозиум „Метрология`95”,, ТУ-София, 1995, стр. 294-297
 1526. Кършаков М.К., В.И.Григоров, В.Г.Карталски. Относно възможността за използване на шлюзови системи за измерване на отпадни води в локални пречиствателни станции. В: Научни трудове на ВТУ”А.Кънчев”,, Русе, 1994
 1527. Кършаков М.К., В.И.Григоров, С.И.Савов. Инструмент за ППД на отвори с еднократно радиално подаване на цилиндричните деформиращи ролки. В: Сборник доклади от научната конференция “Прогресивни машиностроителни технологии, Русе, 1993, стр. 184-189
 1528. Кършаков М.К., В.И.Григоров, С.И.Савов. Инструмент за ППД на отвори с еднократно радиално подаване на цилиндрични деформиращи ролки. В: Научна конференция „Прогресивни машиностроителни технологии” АМТЕХ`93, 17-19 май, Русе, 1993
 1529. Кършаков М.К., В.С.Костадинов. Експериментално изследване на краищните ефектипри разстъргване с подвижен двуножов блок. В: Сб.доклади на ТЕХСИС 2009,, Пловдив, 2009, стр. 53-58
 1530. Кършаков М.К., В.С.Костадинов. Експериментално изследване на влиянието на осовото разместване на режещите пластини при подвижен двуножов блок върху диаметралния размер на отвора. В: Сб.доклади на ТЕХСИС 2009,, Пловдив, 2009, стр. 83-88
 1531. Кършаков, М. К. Теоретично изследване поведението на подвижен двуножов блок с осово разместени прави режещи ръбове. В: Сб.доклади на ТЕХСИС 2009, Пловдив, 2009, стр. 59-64
 1532. Кършаков, М. К. Период на установено рязане с подвижен двуножов блок с прави и кръгли режещи ръбове. В: Сб.доклади на ТЕХСИС 2009, Пловдив, 2009, стр. 77-82
 1533. Кършаков, М. К. Кинематика на подвижен двуножов блок с кръгли режещи ръбове. В: Сб.доклади АДП 2009, ТУ-София, 2009, стр. 115-120
 1534. Кършаков, М. К. Относно поведението на подвижен двуножов блок с осово разместени кръгли режещи ръбове. В: Сб.доклади АДП 2009, ТУ-София, 2009, стр. 121-126
 1535. Кършаков, М. К. Начално самоустановяване при разстъргване с подвижен двуножов блок с прави реещи ръбове. В: Сб.доклади АДП 2009, ТУ-София, 2009, стр. 103-108
 1536. Кършаков, М. К. Размерообразуване при разстъргване чрез подвижни двуножови блокове с кръгли режещи пластини. В: АМТЕХ-08, Международна научна конференция, Габрово, 2008
 1537. Кършаков, М. К. Параметри на срязвания слой при струговане с кръгли режещи пластини. В: Научни доклади VІІІ Международна конференция „Авангардни машиностроителни обработки”, Кранево, ТУ-София, 2008, стр. 191-198
 1538. Кършаков, М. К. Анализ на работния цикъл на инструменти за ППД с периодично радиално подаване. В: ХVІІ ННТК с международно участие, „АДП 2008”, ТУ-София, 2008, стр. 445-452
 1539. Кършаков, М. К. Изследване на деформационния процес при обработване на отвори чрез ППД. В: XVI ННТК „AДП-2007”,, ТУ-София, 2007
 1540. Кършаков, М. К. Изследване на ефекта от деформационното въздействие при инструменти за ППД с периодично радиално подаване. В: Научни трудове на ВТУ”А.Кънчев”,, Русе, 1988, стр. 12-17
 1541. Кършаков, М., Нели Георгиева, Павел Петров. Изследване поведението на подвижни двуножови блокове при разстъргване на отвори. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”, Русе, 2005, стр. 452-457
 1542. Кършаков, М.К., Б.Б. Сакакушев. Анализ на възможностите за ППД на малки отвори чрез инструменти с периодично радиално подаване. В: Научни трудове на ВВОВУ”В.Левски”,, В.Търново, 1998, стр. 522-530
 1543. Кынев М., Дочев Д., Ангелов Р.,Казанджиев Д. Промышленная линия для нанесения отражательных покрытий в вакууме на плоские стекла. В: Конференции "Новые процесы и оборудование для газотермических и вакуумных покрытий" ( 4.3.6. КП НТП СЭВ), Киев, 1998
 1544. Кынев М.Й., Узунов Ц.Д., Дочев Д.Д., Попов Д.Н. и др. Технология нанесения отражательных покрытий на плоское стекло. В: Дни болгарского науки и техники, Москва, 1984
 1545. Латышев О., В., Терзиев, Е., Арабска, В., Банабакова. Социально-экономическое положение незащищённых слоёв населения. В: Современные вызовы и реалии экономического развития России, Сборник материалов IV Международной научно-практической конференции 4-6 октября 2017 г, Ставрополь, 2017, стр. 174-175, ISBN 978-5-9296-0915-2.
 1546. Латышев, O., В., Терзиев, Е., Арабска, В., Банабакова. Социально-экономическое положение незащищённых слоёв населения. В: Современные вызовы и реалии экономического развития России: материалы IV Международной научно-практической конференции, Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2017, стр. 174-177, ISBN 978-5-9296-0915-2.
 1547. Латышев, О., Т., Венелин, E., Арабска. Экономика знаний как фактор социализации студентов университета. В: Российская Экономика Знаний: Вклад Региональных Исследователей, Сборник статей Всерос сийской научной конференции с международным участием Часть 2, КЕМЕРОВО, 2017, стр. 214-218, ISBN 978-5-906969-22-4.
 1548. М.Енчев, С.Колева, Д.Димитров. Автоматичен едноопорен люнет. В: Научни трудове на РУ ”Ан.Кънчев”- Русе, т.49, сер.2,стр.98-102, Русе, 2010
 1549. М.Степанов, Р. Одоеме, Д. Станчев, Н. Станчева . Измерване на загубите в механична трансмисия при различни схеми на задвижване. В: «Наука, техника, технологии и образование», 30.09 – 02.10.2004, Ямбол, Издателска къща «Желю Учков», 2004, стр. 113-118, ISBN ISBN 954-9999-33-.
 1550. Малчев Н. Изследване на възможностите за разработване на бърза оферта при широка номенклатура на производството. В: Научнa конференция на Русенския университет и Съюза на учените в България - клон Русе 2015, Русе, 2015
 1551. Маноилов П., Ч. Костадинов, Д. Братанов. Методика за изпитване на хващащо устройство на мобилен робот за обезвреждане на армейски боеприпаси. В: V МКСНК “130 години Българска конституция”, НВУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, Велико Търново, 2009
 1552. Маринов Е., Кр. Кръстев. Експериментална уредба за топлинен баланс на едноцилиндров дизелов двигател. В: РУ “Ан. Кънчев”, Научни трудове, т.38, серия 2, Русе, 2001
 1553. Марияна Коцева, Венелин Терзиев, Зина Андреева. Проблеми на оценката на активните политики на пазара на труда. В: Пета национална конференция „Службите по заетостта и Европейския пазар на труда”, Русенски университет „Ангел Кънчев”,, Русе, 2003
 1554. Матеев Б., П. Данев. Относно измерването на температури с термоелемент при високочестотно нагряване. В: Научни трудове ВТУ “А. Кънчев”, том ХХХV, сер.2, Русе, 1994, стр. 320-327
 1555. Матеев Б., Фердинандов Н. Изследване на основните енергетични характеристики на заваръчни преобразуватели.. В: Научни трудове на РУ ”А. Кънчев”, Русе, 2002
 1556. Матеев Б.Р., Д.Г. Николов, М.Ц. Трифонов. Устройство за подаване на твърди частици при електрошлаково наваряване на композиционни сплави. В: Научни трудове на ВИММЕСС, том XXII, Серия 2, Русе, 1980, стр. 257-264
 1557. Машков, П., Д. Попов, П. Дочева. Устройство за измерване на оптични характеристики на тънки слоеве по време на нанасянето. В: Научна конференция ВМЕИ Габрово, 1992 г., Bulgaria, 1992
 1558. Меднев А., Р. Радев. Бързо прототипиране и висше образоване. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, България, 2004, стр. 133-138, ISBN 1311-3321.
 1559. Миланова Д. Възможност за термично обработване на многослойни карбидни и нитридни покрития на основа Ti и Cr, отложени върху полутоплоустойчиви и нетоплоустойчиви стомани. В: Научни трудове, том 51, серия 2, Русе, Русенски Университет, 2012, стр. 233-238, ISBN 1311-3321.
 1560. Минев Е., Р. Радев, В. Гагов, П. Данев, Р. Радева. Приложение на компютрите за подпомагане на учебната и научната дейност. В: Сборник научни трудове на ТУ-Габрово, Габрово, България, 2001, стр. 65-70
 1561. Минев Р., В. Гагов. Апроксимация на криви на деформационно уякчаване при изпитване на опън и натиск. В: Научни трудове на ВВОВУ „Васил Левски”, книжка 66, Велико Търново, 1998, стр. 485-492, ISBN 0861-0312.
 1562. Минев, Р., Цанева, Д.,. Корозионни електрохимични свойства на взривно компактирани образци от сплав Fe70Cr10P13C7. В: Юб. НС на ВВОУ «В. Левски», Н Тр. Кн. 31 «Ремонт на въоръжението и техниката»,, В. Търново, ВВОУ «В. Левски», 1993, стр. 325-329
 1563. Минков,Д.П., С. Г. Стоянов. Комплексен метод за оптимизиране на ресурсите на мобилни машини при тяхното проектиране. В: Научни трудове на XV Национален семинар по динамика на механични системи, том 2, Варна, 1990, стр. 413 - 421
 1564. Михайлов И., П. Данев. Приложение на вакуумното термично обработване в химическото машиностроене. В: Втора научно-приложна младежка конференция с международно участие ХИММАШ-89, с. Дюни, 1989
 1565. Михайлов И., П. Данев. Вакуумното термообработване – екологично изгоден процес. В: Първа научна конференция “Актуални проблеми по опазване на природната среда в Разградска област”, Русе, 1988
 1566. Михайлов И., П. Данев. Термично обработване на инструменти в промишлена вакуумна пещ. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, том ХХХІ, сер. 3, Русе, 1988
 1567. Михайлов И.В., Б.Р. Матеев , М.Ц. Трифонов. Влияние на електрошлаковото претопяване върху състава и структурата на бързорежещи стомани Р18 и Р6М5. В: Научни трудове на ВИММЕСС, Русе, 1977, стр. 55 - 60
 1568. Михайлов И.В., Т.Т. Тодоров, Б.Р. Матеев, М.Ц. Трифонов. Взривно формообразуване на палцеви фрези от бързорежещи електрошлаково претопени стомани. В: национален симпозиум “Съвременни методи за изработване на детайли чрез пластична деформация и тяхното приложение в НРБ, Габрово, 1978
 1569. Михайлов М., Н. Станчева, Ц. Рашкова, И. Илиев, Д. Станчев. Компютърно симулиране на земеделски тракторен агрегат. В: Сборник доклади на Трета международна конференция “Транспорт, Екология, Устойчиво развитие” ЕКО Варна'97 том IV, Варна, 1997, стр. 70-74, ISBN 954-20-00030.
 1570. Михов В. Разработване на мобилен робот тип LEGO. В: СБОРНИК ДОКЛАДИ СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ - СНС’13, Русе, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Ангел Кънчев“, 2013, стр. 54-60, ISBN 1311-3321.
 1571. Михов В. ,Илиева К. ,Дудев Г. , Коцева П. Изследване на точностните характеристики на контактни трикоординатни измервателни глави. В: СБОРНИК ДОКЛАДИ СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ, Русе, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Ангел Кънчев“, 2017, стр. 13-19, ISBN 1311-3321.
 1572. Мичев В., М.Кънев, В.Узунова, Н.Фесчиев, Р.Шишков. Подобряване трайността на щампи за горещо деформиране чрез дифузионно хромиране. В: Юб. конф. на ЦЗЛ при МК"Г.Димитров", Русе, София, НТС, 1975, стр. с.73-77
 1573. Мичев Т., Д. Цонева, Н. Станков, Ал. Иванов. Разработване на технология и приспособления за сглобяване на хващач SL331H на фирма ATLAS. В: Сборник доклади на студентска научна сесия – СНС‘13, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 88-93, ISBN 1311-3321.
 1574. Мичев Т., Н. Станков, Ал. Иванов, Зв. Османов. Разработване на стенд за калибриране на инструменти за измерване на силата на удара на хидравлични чукове. В: Сборник доклади на студентска научна сесия – СНС‘14, Русе, Русенски университет, 2014, стр. 79-83, ISBN 1311-3321.
 1575. Младенов Ю., Атанасова Д. Софтуерна програма за профилиране на дискови фрези за нарязване на големогабаритни зъбни колела. В: сборник с доклади, София, VIІ Международен конгрес МТМ’10, 2010, ISBN 1310-3946.
 1576. Младенов Ю., Атанасова Д. Червячна фреза за нарязване на зъбно-ремъчни шайби – профилиране и експлоатационна проверка, .. В: сборник с доклади, Варна, VI Международен конгрес МТМ’09, Proceedings, Vol.5/108, 2009, стр. 63-66, ISBN 1310-3946.
 1577. Младенов Ю., Атанасова Д. Определяне профила на работната част на червячна фреза с нулев профилен ъгъл. В: сборник с доклади, кранево, АМО’09, 2009, стр. 149-155
 1578. Младенов Ю., Атанасова Д. Автоматизирано проектиране на профила на зъбите на червячна шлицева фреза. В: сборник с доклади, РУ, Научна конференция на РУ и СУ-Русе, том 48, серия, 2009, стр. 40-42, ISBN 1311-3321.
 1579. Младенов Ю., П. Пантилеев, И. Петрова. Условия за правилно профилиране на преходните участъци на палцова модулна фреза. В: НК, РУ, Русе, 2013- под печат, Русе, 2013
 1580. Младенов Ю.П., И.К.Иванов, Й.И.Младенова. Оптимизиране параметрите на заменящата окръжност на теоретичния профил на червячни шлицеви фрези. В: сборник с доклади, София, Научна сесия на ВМЕИ, 1987
 1581. Младенов Ю.П., И.К.Иванов, Й.И.Младенова. Апроксимиране на режещите ръбове на червячни шлицеви фрези с дъга от окръжност. В: сборник с доклади, Русе, Научни трудове на ВТУ „А.Кънчев”, том ХХVІІІ, сери, 1986
 1582. Младенов Ю.П., Й.И.Младенова, И.К.Иванов. Определяне радиуса на преходната крива при нарязване на шлицеви валове с червячни фрези. В: сборник с доклади, Варна, ЮНС на ВМЕИ, 1987
 1583. Младенов Ю.П., Й.И.Младенова, С. Г. Черешаров. Профилиране на червячни фрези за нарязване на верижни зъбни колела с прав профил. В: сборник с доклади, РУ, Научни трудове, том ХХХІІ, сер.1, на ВТУ „А.Кънчев, 1989
 1584. Младенов, Ю. Создание исходного производящего CAD- контура для профилирования червячных фрез для нарезания цилиндрических эвольвентных колес.. В: Computer Science for Design and Technology, V Intetnational Congressq ., Moscow, 2005
 1585. Младенов, Ю. Профилирование и эксплуатационная проверка червячных фрез для нарезания правостенных шлицевых валов. В: сборник с доклади, Мiжнородноi науково-практичноi конференцii, Днiпропетровськ, Технiка, 2005
 1586. Младенов, Ю. Партньорството между промишления сектор и университетите – условие за развитие на малкия и среден бизнес. В: сборник с доклади, Русе, Научни трудове на РУ, том 44, серия 5.1, 2005
 1587. Младенов, Ю. Стратегия на произвеждания продукт от предприятието. В: сборник с доклади, Русе, Научни трудове на РУ, том 44, серия 5.1, 2005
 1588. Младенов, Ю. , Д. Атанасова. Софтуерна система за профилиране зъбите на червячна фреза за нарязване на цилиндрични еволвентни колела. В: сборник с доклади, Варна, Международен конгрес „Машиностроителни технологии , 2004
 1589. Младенов, Ю. , Д. Атанасова. Софтуерна система за проверяване междузъбието на зъбно колело, нарязано с червячна фреза. В: сборник с доклади, РУ, Научни трудове, том 40, серия 7, 2003
 1590. Младенов, Ю., В. Терзиев. Преодоляването на междуличностните конфликти – основа за просперитета на организацията. В: сборник с доклади, Габрово, UNITECH’ 06 GABROVO, 2006
 1591. Младенов, Ю., В. Терзиев. Някои възможности за осигуряване на учебния процес при продължаващото образоване на гражданите и техните особености. В: сборник с доклади, Габрово, UNITECH’ 06 GABROVO, 2006
 1592. Младенов, Ю., В. Терзиев. Делегиране на пълномощия. В: Икономика и мениджмънт, Русе, РУ-Русе, 2011, стр. 47-53, ISBN ISSN 1311-3321.
 1593. Младенов, Ю., Д. Атанасова. Софтуерная системма для определения профиля зубьев червячной фрезой модифициранной голове. В: IX Международная научно-практическая конференция “Исследование, разработка и применение высоких технологий в промышленности”, Санкт Петербург, Издательство Политехнического университета, 2010
 1594. Младенов, Ю.П. Преходни криви при нарязване на цилиндрични колела със зъбодълбачни колела. В: сборник с доклади, Габрово, Научна сесия на ВМЕИ – Габрово и ВНВАУ – Шумен, 1987
 1595. Младенов, Ю.П. Профилиране на червячни предшлифовъчни и предшевинговъчни фрези. В: сборник с доклади, София, Научна сесия на ВМЕИ, 1987
 1596. Младенов, Ю.П. Параметри на срязвания слой при работа с червячна фреза. В: сборник с доклади, Габрово, Научна сесия на ВМЕИ, 1986
 1597. Младенов, Ю.П. Профилиране на дискови фрези за нарязване на зъбни колела по метода на обвиване. В: сборник с доклади, Русе, Научни трудове на ВТУ „А.Кънчев”, том ХХVІІІ, сер, 1986
 1598. Младенов, Ю.П. Сглобяема червячна фреза за нарязване на зъбни колела с големи модули. В: сборник с доклади, Приморско, І-ва национална младежка научна школа, 1982
 1599. Младенов, Ю.П., Д. И. Маджов. Конструиране на инструменти за валцуване на цилиндрични колела с осево подаване. В: сборник с доклади, РУ, АМТЕСН /95, 1995
 1600. Младенов, Ю.П., Д. И. Маджов. Експлоатационна проверка на зъбовалцуващи инструменти. В: сборник с доклади, РУ, Научни трудове на ВТУ „А.Кънчев”, том ХХХV, сер.2, 1994
 1601. Младенов, Ю.П., Д. И. Маджов. Профилиране на преходните участъци при върха и основата на зъба на инструменти за валцоване в горещо състояние. В: сборник с доклади, Габрово, Научна сесия на ВМЕИ – Габрово и ВНВАУ – Шумен, 1987
 1602. Младенов, Юлиян. Профилиране на дискови фрези за нарязване на големогабаритни зъбни колела, .. В: сборник с доклади, София, VIІ Международен конгрес МТМ’10, 2010
 1603. Младенов, Юлиян. Профилиране на червячна фреза с модифициран профил на зъбите. В: сборник с доклади, софия, VIІ Международен конгрес МТМ’10, 2010
 1604. Младенов, Юлиян. Профилиране на червячни фрези за нарязване на зъбно-ремъчни шайби. В: сборник с доклади, Кранево, 8 Международна конференция АМО’08, 2008
 1605. Младенов, Юлиян. Класификация на методите за формообразуване зъбите на цилиндрични колела и инструментите, които работят с тях. В: Научни трудове на РУ, том 45, серия 2.1, Русе, РУ, 2006
 1606. Младенов, Юлиян. Кратко описание на появата и развитието на зъбните колела, машини и инструменти. В: сборник с доклади, РУ, Научни трудове на РУ, том 45, серия 2.1, 2006
 1607. Младенов, Юлиян. Повишаване на производителността при нарязване на цилиндрични еволвентни колела. В: сборник с доклади, РУ, Научни трудове на РУ „А.Кънчев”, том 44, сер.2, 2005
 1608. Младенов, Юлиян. Вътрешнофирменото развитие като технология за развитие на управленския персонал на организацията. В: сборник с доклади, Русе, Научна конференция на РУ, 2004
 1609. Младенов, Юлиян. Профилиране зъбите на червячна фреза за нарязване на еволвентни колела. В: Научни трудове,том 39, серия 7, Русенски университет, РУ, 2002
 1610. Младенов, Юлиян. Синтезиране на профил на инструментален гребен за зъбообработващи инструменти. В: Сборник научни трудове, том І, Габрово, ТУ, 1999
 1611. Младенов, Юлиян. Преходни криви при нарязване на цилиндрични колела с центроидни инструменти. В: Научни трудове, том 37, серия 2, Русенски университет, Русенски университет, 1999
 1612. Морие М., Н. Станчева, Г. Габровски. Лабораторна уредба за изследване на вътрешното триене в диференциала на колесен трактор. В: Научни трудове Юбилейна научна сесия на ВВОВУ "В. Левски", В. Търново,, Книжка 32,Бронетанкова, автотракторна и инженерна , 1993, стр. 108-112
 1613. Н. Станчева, В. Петров, Д. Станчев. Възможност за осигуряване на необходимата точност при изследване загубите на празен ход на тракторна трансмисия. В: Научни трудове Русенския университет, т. 47, №4, 2008, стр. 85-89, ISBN 1311-3321.
 1614. Н. Станчева, В. Стойкова, И. Гинков, Д. Станчев. Относно някои проблеми и решения при определяне разхода на гориво на дизелови двигатели с вътрешно горене. В: Trakia Journal of Sciences, Vol.3, Suppl.3, Stara Zagora, The Scientific Serial of the Trakia University, 29, 2005, стр. 221-224, ISBN ISBN 1312-1723.
 1615. Н. Станчева, Д. Станчев, Т. Деликостов, Б. Бехчед, В. Петров. Избор и обосноваване на схемата на разходомер за течни горива с два разпределителя. В: Сборник доклади на XVI научно-техническа конференция с международно участие, Варна, т. 17, 2010, стр. 15-18, ISBN 954-20-00030.
 1616. Н. Станчева, М. Фoртунова, Д. Станчев, Р. Кючуков. Относно системите за осигуряване качеството на висшето образование. В: Proceedings of XII International Scientific – Technical Conference “trans & MOTAUTO’05+”, 23-25 November 2005, Veliko Tarnovo, Vol.6, Sofia, Scientific – Technical Union of Mechanical Enginee, 2005, стр. 95-100, ISBN ISBN 954-9322-14-.
 1617. Н. Станчева, Р. Пейчева, Д. Станчев, Р. Кючуков. Относно разработването на учебна програма за качествено висше образование. В: Научни трудове на Юбилейна научна конференция, , 10-12 Ноември 2005, Русе, Русенски университет “А. Кънчев” , Том 44, Серия 4, 2005, стр. 34-38, ISBN 1311-3321.
 1618. Н. Фердинандов. Електромагнитно управление на разряда с кух катод във вакуум. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
 1619. Н.Станчева,Б. Бехчед, П. Петров, Д. Станчев . Изследване на разходомер за течни горива с два хидравлични разпределителя. В: Научни трудове на РУ “ А. Кънчев”, Русе, Русенски университет, 2008, стр. 75-79, ISBN 1311-3321.
 1620. Наков Н.И., В.К. Иванов, Ю.П. Младенов. Относно планирането на универсални измервателни средства. В: сборник с доклади, Русе, Научни трудове на ВИММЕСС, том ХІХ, серия 4, 1977
 1621. Наков Н.И., В.К. Иванов, Ю.П. Младенов. Относно закона за разпределение на трайността на някои универсални средства за технически измервания. В: сборник с доклади, Русе, Научни трудове на ВИММЕСС, том ХVІ, серия 3, 1974
 1622. Нанчева Н, П. Дочева. Експериментална проверка на закона на Ом с помоща на системата COACH. В: Сборник доклади на 38 национална конференция по въпросите на обучението по физика, Ловеч, 2010
 1623. Нанчева Н., П. Дочева. Ефект на напрежението на подложката в процеса на израстване на калаени слоеве. В: НК на РУ – СУ’03, НТ том 40, серия 1, Русе, 2003, стр. 191-194
 1624. Нанчева Н., П. Дочева. Стоящите вълни и тяхното приложение. IN: XXVI Национална Конференция по въпроси на обучението по физика, Ловеч, 1998
 1625. Нанчева Н., П. Дочева, С. Стоянов. Интерференция и дифракция на светлината – реален експеримент и компютърно моделиране. В: XXXI Национална конференция по Физика, Силистра, 2003
 1626. Нанчева Н., П.Дочева. Свръхпроводимост: експериментиране и визуализиране с помощта на видеоклипове. В: Сборник доклади на 35 Национална конференция по въпроси на обучението по физика, Плевен, 2007
 1627. Ненов Г., Т.Сечи. Електроконтактен метод за регистриране на докосването инструмент-детайл, приложим в производствени условия. В: АМТЕCН ‘97 секция Машиностроителни технологии, Габрово, 1997, стр. 281-286
 1628. Ненов Г., В. Заяков, С. Стоянов. Система за контрол на процеса пресоване. В: Международна научна конференция AMTECH - Advanced Manufacturing TECHnologies (Прогресивни машиностроителни технологии), Русе, 2005
 1629. Ненов Г., Д. Димитров. Система за изследване на електроконтактни трикоординатни измервателни глави. В: НК на РУ и СУ - 2011, Русе том 5, серия 2, Механика и машиностроителни технологии, Русе, 2011, стр. стр. 83÷87
 1630. Ненов Г., Ив. Замфиров. Компютърно графично проектиране на сложни профили по метода на обхождане. В: Journal of the Technical university at Plovdiv, vol. 14, Пловдив, 2009, стр. 131-136
 1631. Ненов Г., М. Енчев, Д. Димитров, Ив. Замфиров. Свредло за пръстеновидно пробиване при ниска стабилност на системата. В: VI междунар. конфер. АМТЕХ`01, т.2, Созопол, 2001, стр. 96-100
 1632. Ненов, Г. Анализ на възможностите за струговане на профилни канали чрез обхождане върху струг с ЦПУ. В: Научни трудове, РУ “Ангел Кънчев” том 38, серия 4, РУ “Ангел Кънчев”, 2001, стр. 72-76
 1633. Ненов, Г. Адаптивна система за стабилизиране на натоварването и контрол на инструмента. В: Научни трудове, РУ “Ангел Кънчев” том 38, серия 4, Русе, 2001, стр. 77-81
 1634. Ненов, Г. Използване на сигнала за докосване при самопрограмиране при грубо струговане. В: АМТЕСН 99, том І, Пловдив, 1999, стр. 242-246
 1635. Ненов, Г., M. Енчев и Д. Димитров. Полуавтоматично задаване на КС при машини с ЦПУ. В: Advanced Mechanical Engineering & Technology АМТЕСН ‘99, том І, с.246-251, Пловдив, 1999
 1636. Ненов, Г., М. Енчев, Д. Димитров и И. Замфиров. Свредло за пръстеновидно пакетно пробиване при ниска стабилност на системата. В: V международна конференция по машиностроителна техника и технология - АМТЕСН’ 01, 03-05 октомври, т.2, с.96-100, Созопол, 2001
 1637. НИКОЛАЕВ Ивайло, Генчо ПОПОВ, Уисам МХАНА, Kрасимир ТУЖАРОВ, Юлиан АНГЕЛОВ. Автоматизирана уредба за изпитване на зъбни помпи. В: Научни трудове на РУ «А. Кънчев», том 53, сер. 1.2, Русе, 2014, стр. 239-246, ISBN 1311-3321.
 1638. Николай Фердинандов, Венцислав Добринов. Изследване влиянието на параметрите на режима на работа върху дълбочината на стопяване при използване на електродъгов разряд с кух катод във вакуум.. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, Русе, 2010
 1639. Николай Фердинандов, Данаил Господинов, Стоян Димитров. Особености при заваряване и термично обработване на титан и неговите сплави. В: Научна конференция РУ & СУ, Русе, 2016
 1640. Николов Д. Възможности на вакуумно оксикарбонитриране на инструментални стомани. В: Студентска научна сесия на РУ, Русе, 2014, стр. 7-12, ISBN 1311-3321.
 1641. Николов Д.Г., Б.Р. Матеев, С.И. Раевска, М.Ц. Трифонов. Дифузионно заваряване на биметал от Ст3 и Х18Н9Т. В: . Научни трудове на ВТУ “Ангел Кънчев”, том XXVIII, Серия 4, Русе, 1986, стр. 23-27
 1642. Николов Д.Г., М.Ц. Трифонов. Аналитично оценяване на грешките при измерване на температури на заварявани части. В: Научни трудове на ВТУ “Ангел Кънчев”, том XXXI, Серия 4, Русе, 1988, стр. 33-37
 1643. Николов Д.Г., М.Ц. Трифонов. Фактори, влияещи върху равномерността на движение на надлъжноколебаеща се дъга. В: Научни трудове на ВИММЕСС, Русе, 1979, стр. 269 - 272, ISBN -.
 1644. Николов Д.Г., М.Ц. Трифонов, Б.Р. Матеев. Устройство за създаване на надлъжноколебаеща се заваръчна дъга. В: Научни трудове на ВИММЕСС, том XXII, Серия 2, Русе, 1980, стр. 243-248
 1645. Николов Д.Г., М.Ц. Трифонов,А.И. Букев. Грешки при измерването на температури при електродъгово заваряване. В: Научни трудове на ВТУ “Ангел Кънчев”, том XXVI, Серия 5,, Русе, 1984, стр. 465-470
 1646. Николов Д.Г., С.Х. Христов, М.Ц.Трифонов, П.С.Петров. Плазмено рязане на взривно плакирани биметали. В: Научни трудове на ВИММЕСС ,том XXI, Серия 4, Русе, 1979, стр. 205-208
 1647. Николов Д.Г.,М.А. Ангелова,М.Ц. Трифонов. Магнитна система за управление движението на електрична дъга при заваряване на пластини. В: Научни трудове на ВТУ “Ангел Кънчев”, том XXIV, Серия 2, Русе, 1982, стр. . 31-37
 1648. Николов Н. ANALYSIS OF THE KNOWN SOLUTIONS IN ENGINEERING TO REDUCE THE VIBRATIONS THAT OCCUR WHEN PROCESSING PARTS BY CUTTING. IN: Приет за отпечатване, Русе, ИЗДАТЕЛСТВО Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2017
 1649. Николов Н., К. Илиева, Г. Дудев, П. Коцева. Изследване на методите за ограничаване на вибрациите при обработване на детайли на металорежещи машини. В: СБОРНИК ДОКЛАДИ на СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ – СНС’17, Русе, ИЗДАТЕЛСТВО Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2017, стр. 6-12, ISBN 1311-3321.
 1650. Николов, В., В. Григоров, Е. Генов. Моделиране окислението на О-ксилол до фталов анхидрид в промишлен реактор с ЦЕИМ. В: Сб. док. от науч. конф. на ВПИ, Шумен, 1982, стр. 181-188
 1651. Николов, Д.Г., Ст.Х.Христов, П.Ст.ПЕТРОВ. Методика на експериментално изследване на напреженията при заваряване на закрепени съединения. В: научни тр.:томХХI, серия 4,Металознание,технология на металите иметалообработващи машини, Русе, 1979, стр. 99-102
 1652. Николов, Д.Г., Ст.Х.Христов, П.Ст.ПЕТРОВ. Относно определяне температурата на електродите Вежен и Руен при заваряване. В: Окръжна конференция Заваряване и рязане на металите, Варна, 1977
 1653. Николова М., В. Захариева, М. Илиева, Д. Дочев, Р. Шишков,. РАВНОМЕРНОСТ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПАРИТЕ ЗАД ПРЕГРАДА ПРИ ПОКРИТИЯ, ПОЛУЧЕНИЕ ЧРЕЗ MS- И ARC-МЕТОДИ. В: Научни трудове на РУ & СУ, Русе, РУ-том 51 серия 2, 2012, стр. 223-228, ISBN 1311-3321.
 1654. Николова М., П. Данев, И. Дерменджиев. Състав и структура на вакуумно окси-карбонитрирана стомана 42CrMo4 – Част 1. В: II-ра НКМУ „Металознание, нови материали, хидро- и аеродинамика‘ 2012, София, 2012, ISBN 1313-8308.
 1655. Николова М., П. Данев, И. Дерменджиев. Механични и трибологични свойства на вакуумно окси-карбонитрирана стомана 42CrMo4 – Част 2. В: II-ра НКМУ „Металознание, нови материали, хидро- и аеродинамика‘ 2012, София, 2012, ISBN 1313-8308.
 1656. Ничев Николай, Венелин Терзиев. Основни характеристики на пенсионно осигуряване на военнослужещите в България. В: Втора национална научна конференция с международно участие „Човекът и Вселената“, посветена на 30 годишнината от създаването на Съюза на учените в България -Смолян, Смолян, 2016, стр. 132-140, ISBN 1314-9490.
 1657. Ничев Николай, Терзиев Венелин. Особености на офсета като средство за придобиване на въоръжение и техника за нуждите на въоръжените сили на република България. В: Особености на офсета като средство за придобиване на въоръжение и техника за нуждите на въоръжените сили на република България, Смолян, 2016, стр. 141-147, ISBN 1314-9490.
 1658. П. Данев, Н. Фердинандов. Вакуумно оксикарбонитриране на твърди наварени слоеве с електроди ESAB.. В: Сборник доклади на 25 Юбилейна научна конференция с международно участие МТФ 2007, том 1, Созопол, 2007, стр. 177-183
 1659. П. Данев, Н. Фердинандов. Повърхностно уякчаване с ТВЧ на твърди наварени слоеве.. В: Сборник доклади на 25 Юбилейна научна конференция с международно участие МТФ 2007, Созопол, 2007, стр. 171-177
 1660. П. Петров, Н. Фердинандов, Ст. Димитров. Изследване възможностите за повишаване на точността и качеството при газокислородно термично рязане.. В: . Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, Русе, 2008
 1661. П.Данев,Борис Борисов и др. Разработване на компютърна система за регистриране на кривите на охлаждане на течни среди за закаляване и изследване на подходите за математическа обработка.. В: Научни трудове, РУ „А. Кънчев”,, 2001
 1662. П.Партинов, С.Златев, В.Петров, Н.Хаджирадев. Една задача от динамиката на валцова мелница,използувана в керамичната промишленост. В: Научни трудове на ВТУ-Русе, т.26, №9, Русе, 1984, стр. 137-143.
 1663. П.Петров. Изследване силите на рязане при струговане с малки установъчни ъгли. В: Научни трудове, РУ „А.Кънчев“, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
 1664. П.Петров, В.Григоров, М.Кършаков. Относно коравината на подвижен двуножов блок с осово разместени режещи пластини. В: Научни трудове,, РУ „А.Кънчев“, Русе, 2013, стр. 21-26, ISBN 1311-3321.
 1665. Павел Витлиемов, Иванка Пеева. Относно силовото взаимодействие на детайли при автоматично сглобяване. В: XIX ННТК с международно участие „АДП-2010”, Созопол, България, 2010, стр. 215-219, ISBN 1310-3946.
 1666. Панова, Н., М. Илиева, Ц. Дикова, Ц. Тончев. Морфология на повърхността на стомана AISI 321 след лазерно стопяване и електро-химична корозия в изкуствена слюнка. В: VIIІ Международна Научно-техническа конференция за млади учени "Технически науки. Индустриален мениджмънт", Варна, 2014, стр. 19-21, ISBN 1310-3946.
 1667. Партинов,П.Д., С. Г. Стоянов. Свободни пространствени трептения на колесен трактор около неговото праволинейно и равномерно движение. В: Научни трудове на XV Национален семинар по динамика на механични системи, том 2, Варна, 1990, стр. 467 - 472
 1668. Паскалева Св., Иванов И.В. , Попов Г. Изследване на влиянието на геометрията на инструмента върху възможността за дълбоко изтегляне. В: Сборник доклади на научна конференция, Русенски университет, Русе, 2006, стр. 276-280, ISBN 1311-3321.
 1669. Паскалева, Св., Иванов, Ив. Определяне на допустимите стойности на притискащата сила при дълбоко изтегляне чрез компютърни симулации. В: Трудове на юбилейна научна конференция, Международна научна конференция AMTECH 2005, Русе, 2005, стр. 169-174
 1670. ПАТЕНТ - Кънев М., Узунов Ц., Попов Д., Дочев Д., Дочева П., Казанджиев Д. Метод за получаване на слънцезащитни и декоративни покрития. В: Патент N 40895/18.04.94, София, 1994
 1671. Пеева И., В.Витлиемов. Алгоритъм за проектиране на хващачи. В: НТ на РУ "А. Кънчев", том 37, серия 2, Русе, 1999, стр. 198-205
 1672. Пеева Ив. В., Ч. Г. Костадинов, В. В. Заяков, М. Ст. Пенчев. Захранваща позиция с манипулатор от типа АДП. В: XVIII ННТК с международно участие „AДП-2009”, Созопол, 2009
 1673. Пеева Ив. В., Ч. Г. Костадинов, В. В. Заяков, М. Ст. Пенчев. Относно проектирането на иглени хващачи за промишлени роботи. В: 8-ма МКР “ПРАКТРО’2005”, Варна, 2005, стр. 140-143
 1674. Пеева Ив. В., Ч. Г. Костадинов, В. В. Заяков, М. Ст. Пенчев. Модел на пробождане и алгоритъм за проектиране на иглени хващачи за нетвърди обекти. В: 8-ма МКР “ПРАКТРО’2005”, Варна, 2005, стр. 134-139
 1675. Пеева Ив. В., Ч. Г. Костадинов, В. В. Заяков, М. Ст. Пенчев. Хващащо устройство за обемни нетвърди обекти. В: Научни известия на НТС по машиностроене, ХIV ЮННТК „АДП 2005”, брой 03/81, Созопол, 2005
 1676. Пеева Ив. В., Ч. Г. Костадинов, Вл. Д. Витлиемов. Алгоритъм за пасивно-активно относително ориентиране при автоматично сглобяване. В: НК РУ&СУ’08, секция “Машиностроителни технологии и механика”, Русе, 2008
 1677. Пеева Ив. В., Ч. Г. Костадинов, М. Ст. Пенчев. Депалетизиращ модул. В: XV ННТК „AДП 2006”, София, 2006
 1678. Пеева Ив. В., Ч. Г.Костадинов, В. В.Заяков, М. Ст. Пенчев. Относно възможността за роботизирано палетизиране на пакети оловни плочи в акумулаторното производство. В: XVI ННТК с международно участие „AДП-2007”, Семково, 2007, стр. 120-124, ISBN 13-10-3946.
 1679. Пеева Ив., М. Тодоров, М. Пенчев. Съединения с гофрирани еластични елементи. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", Том 37, серия 2, Русе, 1999, стр. 275 - 282
 1680. Пеева, И. Относно задвижването на отсекател от ножов тип. В: НИ на НТС по машиностроене, год. XVI, бр.2/112, АДП 2009, Созопол, 2009, стр. 188 - 192
 1681. Пеева, И. Алгоритъм за последователно проектиране на магазинни захранващи устройства. В: НИ на НТС по машиностроене, год. XV, бр.3/106, АДП 2008, Семково, 2008, стр. 136 - 143
 1682. Пеева, И. Предаване на въртящ момент чрез гофрирани еластични елементи. В: НТ на ВВОУ "В. Левски", кн. 66, В. Търново, 1998, стр. 26 - 30
 1683. Пенчев М.С., И.В.Пеева. Характеристики на системите за контрол при автоматизирано поточно сглобяване. В: АМТЕН’95, секция 1. Технология на машиностроенето, Русе, 1995, стр. 227 - 234
 1684. Пенчев М.С., И.В.Пеева. Критерии за оптимизация на контрола при автоматизирано поточно сглобяване. В: Сборник доклдоклади на н.-т конференция, Габрово, 1995, стр. 30 -37
 1685. Пенчев М.С., О.В.Ронжин. Выбор оптимального варианта структуры системы активного контроля автоматической сборки. В: Комплексная автоматизация и механизация - основа повышения эффективности производства и качества работы предприятий радиоэлектроники, связи и телевидения, часть II, Минск, 1980, стр. 18 -19
 1686. Пенчев, М.С. Кодиране на точките за позициониране на роботи с циклова система на управление. В: АМТЕН’95, секция 4, CAD/CAM, Русе, 1995, стр. 117 - 124
 1687. Пенчев, М.С. Метричен синтез на направляващ механизъм. В: Научни трудове на ВТУ ”Ангел Кънчев” том XXXV, серия 1, Русе, 1994, стр. 136 - 142
 1688. Пенчев, М.С. Относно целесъобразността от въвеждане на ръчни операции в технологичния процес за автоматизирано сглобяване. В: Докл. на семинар ”Автоматизация и комплексна механизация на монтажните процеси”, Русе, 1984, стр. 7 - 8
 1689. Пенчев, Т.Н., И.В. Иванов, В.С. Боздуганова. Eкспериментално и симулационно изследване на обратно изтичане в условията на обикновен и комбиниран удар. В: Научни трудове на Русенския университет, Издателски център при РУ, 2012, стр. Т. 51, № 2, 33-39
 1690. Петров В., Р. Иванов, Н. Станчева, Д. Станчев. Относно влиянието на конструктивните и експлоатационни фактори върху загубите в тракторни механични трансмисии. В: Сборник научни трудове на Международна конференция по Общо машиностроително конструиране, Русе, 2009, стр. 181-185, ISBN 1313-9193.
 1691. Петров Мл., Т. Станчев. Грешка на оценката на амплитудата и фазовият ъгъл на хармониците при метод за комплексен двупрофилен контрол на зъбни колела без еталонно колело. В: Научни трудове РУ, Научни трудове РУ 2011, 2011
 1692. Петров П. П., Г. К. Георгиев, М. К. Кършаков. Режеща част на инструмент за комбинирано обработване чрез разстъргване и ППД с възможност за автоматично поднастройване. В: Сб.доклади „XXVІІ Международна научно-техническа конференция, АДП 2018., Созопол - юни 2018, ТУ-София., 2018, стр. 76-81, ISBN 1310-3946.
 1693. Петров П. П., М. К. Кършаков, Н. А. Георгиева. Влияние на стабилността на подвижен режещ блок върху точността при струговане на отвори.. В: Сб.доклади „XXIІІ Международна научно-техническа конференция, АДП 2014., Созопол - юни 2014, ТУ-София., 2014, стр. 360-365, ISBN 1310-3946.
 1694. Петров П.,Н.Георгиева,М.Кършаков. Изследване точностните възможности на подвижен, двуножов блок за разстъргване с осово разместени режещи пластини. В: Международна научна конференция „Техника, технологии и образование", Ямбол., 2016, стр. 36-43, ISBN 1314-9474.
 1695. Петров П.,Н.Георгиева,М.Кършаков. Комбиниран инструмент с възможности за еднократно обработване отворите на хидравлични цилиндри. В: Международна научна конференция „Техника, технологии и образование", Ямбол., 2016, стр. 44-50, ISBN ISSN 1314-9474.
 1696. Петров, В. Регресионен анализ на механичните загуби на празен ход в тракторна трансмисия. В: Сборник доклади на XVIІ научно-техническа конференция с международно участие, Варна, 2011, стр. 218-223, ISBN 954-20-00030.
 1697. ПЕТРОВ, М., СОТИРОВ, Б., Корийков, Цв. Методът за комплексна двупрофилна проверка – състояние и перспективи. В: Международна конференция по ОБЩО МАШИНОСТРОИТЕЛНО КОНСТРУИРАНЕ, Сборник научни трудове, Русенски университет, 15-16 октомври, 2009, стр. 75-80, ISBN 1313-9193.
 1698. ПЕТРОВ, М., СОТИРОВ, Б.. Изследване на метод за комплексен двупрофилен контрол без еталонно зъбно колело. В: Научни трудове на Русенския университет “А. Кънчев”, том 50, серия 2, Русе, 2012, стр. 222-226, ISBN 1311-3321.
 1699. ПЕТРОВ, П.Ст. Относно показателите на точност и качество при термично рязане в заготвителното производство. В: АМТЕСН 05, сб.н.тр.44,серия 2, РУСЕ, Печатна база, 2005, стр. 250-253
 1700. Петров,П.Ст., Р.М.Минев, С.Х.Христов. Изследване влияниетона взривното намаляване на остатъчните напрежения върху поведението на завареното съединениепри циклични натоварвания. В: научни тр.:томХХХI, серия 4,Технология и машини за заваръчнотопроизводство, Русе, 1988, стр. 62-68
 1701. Петрова Р. Д. Стефанова. Ролята на културемата за разкриване на културната семантика на библейски паремии. В: Научни трудове на РУ том 54 серия 5.2, Русе, 2015, стр. 249-253, ISBN 1311-3321.
 1702. Петрова, Р., Д. Стефанова. Културематичният анализ - един метод за откриване на културна информация във фразеологизмите. В: Научни трудове на РУ том 53 серия 5.2, Ruse, 2014, стр. 193 - 197, ISBN 1311-3321.
 1703. Петър Ангелов, Красимир Иванов. Прогнозиране на консумираната мощност на главни преводи на стругове с ЦПУ чрез симулационно моделиране. В: Научни трудове на РУ, том 52, серия 2, Русе, Издат. център на РУ, 2013, стр. 16-20, ISBN 1311-3321.
 1704. Петър Ангелов, Красимир Иванов. Изследване мощността на празен ход на главни преводи на металорежещи машини с ЦПУ чрез компютърно симулиране. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2012, стр. 76-80, ISBN 1311-3321.
 1705. Пирдопски М., Б. Томов, Е. Пенева, В. Гагов. Технология и инструмент за получаване на детайл „Шайба” чрез студено пластично деформиране. В: Научни трудове на ВНВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 1987, стр. 66-70
 1706. Попов Г., В. Гагов. Расчет плотности дислокаций при взрывном нагружении металлов ударными волнами. В: VII международный симпозиум по использованию энергии взрыва для производства металлических материалов с новыми свойствами, Пардубице, ЧССР, 1988, стр. 266-271
 1707. Попов Г., В. Гагов. Относно възможностите за взривно уякчаване на чугун. В: Научни трудове на ВИММЕСС, том XXII, серия 2, Русе, 1980, стр. 197-201
 1708. Попов Г., В. Гагов. Върху някои параметри на взривното уякчаване в плоска ударна вълна. В: Научни трудове на ВИММЕСС, том XXI, серия 4, Русе, 1979, стр. 285-288
 1709. Попов Г., В. Гагов, М. Кръстев. Износоустойчивост на чукове за роторни трошачки след взривно уякчаване. В: Научна сесия на ВМЕИ, Габрово, 1983
 1710. Попов Г., В. Гагов, М. Кръстев. Влияние на някои параметри на взривно натоварване върху уякчаването на металите. В: Научни трудове на ВИММЕСС, том XXIII, серия 5, Русе, 1981, стр. 181-186
 1711. Попов Г., В. Гагов, Н. Нанчева. Възможност за моделиране на механичното поведение на металите при взривно уякчаване. В: Научни трудове на ВТУ „Ангел Кънчев”, том XXVIII, серия 4, Русе, 1986, стр. 59-64
 1712. Попов Г., М. Кръстев, В. Гагов. Възможности за повишаване чрез взривно уякчаване на експлоатационната трайност на детайли, подложени на ударно абразивно износване. В: VI международна конференция по пробивно взривни работи, Варна, 1980
 1713. Попов Г., Н. Нанчева, В. Гагов, В. Костова. Върху универсалната зависимост на параметрите на уякчаване на металите от интензивността на ударно-вълново въздействие. В: Научна сесия на ВТУ „Ангел Кънчев”, Русе, 1986, стр. 65-70
 1714. Попов Г., Н. Фесчиев, В. Гагов, П. Петров, Н. Нанчева, Е. Минев. О некоторых проблемах обработки металлов взрывом. В: V юбилейная научно практическая конференция по импульсными процессами обработки материалов, Новосибирск, СССР, 1989
 1715. Попов Г., Н. Фесчиев, В. Гагов, Р. Минев, П. Петров. Технологични условия и възможности за приложение на взривното обработване на металите. В: Сборник доклади от международна научна конференция, ВТУ "Ангел Кънчев", Русе, 1993, стр. 115-122
 1716. Попов Д., Дочева П., Узунов Ц., Дочев Д., Пенчева Т. Прозрачност на покрития, получени върху плоско стъкло чрез магнетронно разпрашване на неръждаема стомана. В: Годишник на висшите учебни заведения. Техническа физика, том 21, книга 1, с. 103-110., София, 1984
 1717. Попов Д., П. Машков, П. Дочева. Състав на тънки окисни слоеве, получени чрез реакционно магнетронно разпрашване. В: НК - Габрово, Габрово, 1992
 1718. Попов К., Д.Тодорова, И.Атанасов, Ст.Попова. Технологичен процесор на ПТК "МНЕМО-16" за стругови обработки. В: Научна сесия '89, Русе, Издателство на ВТУ, 1989, стр. 121-126, ISBN УДК 681.3+621.9-5.
 1719. Попов, Д., Д. Манова, П. Машков, Д. Дочев. Характеристика на газовия разряд при реакционно магнетронно разпрашване. В: Юбилейна научна сесия на ВТУ ''Ангел Кънчев'' Русе 1994; Сборник трудове ''Физика, математика и информатика', Bulgaria, 1994, стр. стр. 104 – 110
 1720. Попов, Д., Дочев Д., Петракиев П. Технологии и технологични системи за нанасяне на декоративни и специални покрития чрез магнетронно разпрашване във вакуум. В: Научна сесия по трансфер на технологии, ВТУ "А. Кънчев"- Русе, 1988
 1721. Попов, С., Д. Цанева. Изследване на корозионното поведение на синтерована стомана AISI 318 с покритие от (Тi,Me)N в зависимост от параметрите на отлагане на покритието. В: НТрудове на РУ “А. Кънчев”, т.40, серия 7, Русе, 2003, стр. 73-77
 1722. ПЪРВАНОВ, С., САКАКУШЕВ, Б., СОТИРОВ, Б.. Експериментално изследване на органолептично измерване на високи температури.. В: XXIV Национален научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване 2014”, Созопол, София, 2014, стр. 530-533, ISBN 1313-9126.
 1723. ПЪРВАНОВ, С., СОТИРОВ, Б. Органолептично оценяване при термообработка. В: Научни трудове на Русенския университет “А. Кънчев”, том 46, серия 1, Русе, РУ, 2007, стр. 222-226, ISBN 1311-3321.
 1724. Р. Одоеме, В. Харалaнова, Д. Бекана, Н. Станчева, Д. Станчев. Относно загубите на празен ход в автомобилната трансмисия. В: Proceedings of XII International Scientific – Technical Conference “ trans % MOTAUTO’05+”, Sofia, Scientific – Technical Union of Mechanical Enginee, 2005, стр. 194-197, ISBN ISBN 954-9322-10-.
 1725. Р.Кючуков, Н. Станчева, М. Фортунова, Д. Станчев. Състояние и проблеми на университетските системи за качество на висшето образование. В: Научни трудове на Юбилейна научна конференция, Русе ,10-12 Ноември 2005, Русенски университет, “А. Кънчев” , Том 44, Серия , 2005, стр. 28-33, ISBN 1311-3321.
 1726. Р.Минев. Ключови технологии за иновации в областта на мехатрониката. В: ГОДИШНА УНИВЕРСИТЕТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 1-2 ЮНИ 2017 ГОДИНА, Велико Търново, 2017, стр. 21-42
 1727. Р.Одоеме, В.Хараланова, Д.Бекана, Н.Станчева, Д.Станчев. Относно загубите на празен ход в автомобилна трансмисия. В: Международна НТК " Trans & Motoauto`05", НВУ В.Търново, 2005
 1728. Р.Русев, Ст. Стоянов. Моделиране и изследване на работата на почвообработващ агрегат. В: РУ»А.Кънчев», Сборник доклади на научна конференция, Русе, 2007, стр. 291-304, ISBN 1311-3321.
 1729. Р.Шишков, М.Пеев, И.Дерменджиев, Д.Дочев. (Cr,Me)N – покритие, получено чрез магнетронно разпрашване на ферохром във вакуумна пещ. В: 20 години катедра “Материалознание и технология на материалите”, Габрово, 2001, стр. стр.53-58
 1730. Радев Р., В. Гагов, Е. Янков. Относно симулирането на технологичния процес дълбоко изтегляне. В: Сборник резюмета от Юбилейна научна конференция „Машиностроителна и уредостроителна техника и технологии”, ТУ – София, филиал Пловдив, 2006, стр. 20
 1731. Радев, Р. Определяне на технологичната последователност при горещо щамповане. В: Сборник доклади - 25 Юбилейна научна конференция МТФ, Созопол, България, 2007, стр. 120-125, ISBN 978-954-438-624-5.
 1732. Радев, Р. Числено изследване на необходимостта от предварителни преходи при горещо щамповане на ососиметрични изковки. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, България, 2005, стр. 199-204, ISBN 1311-3321.
 1733. Радева Р., Д. Господинов, П. Данев. Охлаждаща способност на вакуумно масло за закаляване Durixol H222. В: АМТЕХ’2003, Варна, 2003, ISBN 1312-0859.
 1734. Радева Р., П. Данев. Избор на пробно тяло и определяне на обема на маслото за закаляване при изследване на охлаждащата му способност във вакуум. В: Трудове на научна сесия на РУ “А. Кънчев, Русе, 2002
 1735. Рашкова, Р. За необходимостта от стратегии за учене. В: Седма научно- техническа сесия, София, Висше военно транспортно училище, 1995, стр. 468- 472
 1736. Рашкова, Р. Параметри на интегративност в специализирано чуждоезиково обучени. В: Юбилейна научна сесия, Русе, 1990
 1737. Рашкова,Р. Езиковата бариера- препятствие или трудност?. В: Научно- методическа конференция, Пловдив, ВСИ, 1992
 1738. Ризова, М. Г. Развиване на най-необходимите специфични умения за професионалистите в областта на техниката и бизнеса чрез мултимедийни уроци”,. В: гр. Варна, Multimedia and Foreign Language Training,, Avangard print Ltd. Rousse, Avangard print Ltd. Rousse, 1998, ISBN 954-9548-04-X;.
 1739. Ризова, М. Г. Разработване на мултимедийни учебни материали по бизнес английски. В: гр. Варна, Научна сесия „Европеистика и чуждоезиково обучение, PIC Publishers, PIC Publishers, 1996, стр. 229-235, ISBN 954-8258-83-8;.
 1740. Ризова, М. Г. Писането на писма – средство за развитие на продуктивна реч и подобряване на комуникативните умения в обучението по английски език. В: ВВОВУ „В. Левски”, гр. В. Търново;, ВВОВУ „В. Левски”, гр. В. Търново;, 1996
 1741. Ризова, М. Г. „Някои идеи за повишаване на уменията за слушане с разбиране на изучаващите английски език в групи за напреднали. В: ВВУАПВО „П. Волов”, гр. Шумен;, ВВУАПВО „П. Волов”, гр. Шумен;, 1996
 1742. Ризова, М. Г. Развиване на умения за изнасяне на презентация”,. В: ВВУАПВО „П. Волов”, гр. Шумен;, ВВУАПВО „П. Волов”, гр. Шумен;, 1996
 1743. Ризова, М. Г. Развиване на уменията за четене, слушане, говорене и писане у обучаемите при преподаване на английски език за специализирани цели. В: ВВУАПВО „П. Волов”, гр. Шумен;, ВВУАПВО „П. Волов”, гр. Шумен;, 1996
 1744. Русев К.Р., В.К.Иванов, Ю.П.Младенов. Автоматизирано проектиране на параметрите на зъбообработващи инструменти. В: сборник с доклади, Русе, РАИТ – 78, 1978
 1745. Русев К.Р., Й.И.Иванова, Ю.П.Младенов. Изчисляване параметрите на червячни зъбонарязващи фрези с ЦЕИМ. В: сборник с доклади, РУ, Научни трудове на ВИММЕСС, том ХХ, серия 2, 1978
 1746. Русев К.Р., П. Е. Ховсепян, Ю.П.Младенов, Д.В.Узунова. Влияние на TiN покритие върху триенето на режещи клинове от бързорежеща стомана и обработваемия материал. В: сборник с доклади, Русе, Научни трудове на ВТУ „А.Кънчев”, 1986
 1747. Русев К.Р., Ю. П. Младенов. Инструменти за нарязване на голямогабаритни зъбни колела. В: сборник с доклади, Варна, „Съвременни машиностроителни технологии”, 1986
 1748. Русев К.Р., Ю. П. Младенов. Профилиране на сглобяеми червячни фрези за нарязване на зъбни колела с големи модули. В: сборник с доклади, Габрово, Юбилейна сесия „20 год. ИИЕМ", 1985
 1749. Русев К.Р., Ю. П. Младенов. Повишаване ефективността при нарязване на голямогабаритни колела чрез използване на комбинирани червячни фрези, , ,. В: сборник с доклади, Габрово, Юбилейна сесия „20 год. ИИЕМ”, 1985
 1750. Русев К.Р., Ю. П. Младенов. Профилиране на сглобяеми червячни фрези с острозаточени зъби и грешки от профилирането. В: сборник с доклади, Русе, Научни трудове на ВТУ „А. Кънчев”, 1984
 1751. Русев К.Р., Ю. П. Младенов. Предпоставки за повишаване на производителността при зъбофрезоване чрез използване на комбинирани червячни фрези. В: сборник с доклади, Русе, Научни трудове на ВТУ „А. Кънчев”, 1984
 1752. Русев К.Р., Ю. П. Младенов. Комбинирана червячна фреза за нарязване на цилиндрични зъбни колела. В: сборник с доклади, София, Научна сесия на ВМЕИ, 1983
 1753. Русев К.Р., Ю. П. Младенов. Инструменти за нарязване на зъбни колела с големи модули. В: сборник с доклади, Габрово, „Високопроизводителни металорежещи инструменти, но, 1982
 1754. Русев К.Р., Ю. П. Младенов. Фреза за грубо нарязване на зъбни колела с големи модули. В: сборник с доклади, Габрово, Юбилейна сесия „15 год. ИИЕМ”, 1980
 1755. Русев К.Р., Ю. П. Младенов. Комбинирана червячна фреза за нарязване на зъбни колела с големи модули. В: сборник с доклади, РУ, Научни трудове на ВИММЕСС, том ХХ, серия 3, 1979
 1756. Русев К.Р., Ю.П.Младенов. Изчисляване параметрите на дискови шевери с ЦЕИМ. В: сборник с доклади, РУ, Научни трудове на ВИММЕСС, том ХХ, серия 2, 1978
 1757. Русев К.Р., Ю.П.Младенов. Определяне параметрите на инструменти от втори порядък за шлифоване на някои конструктивни елементи на протяжките. В: сборник с доклади, РУ, Научни трудове на ВИММЕСС, том ХІХ, серия 3, 1977
 1758. Русев К.Р., Ю.П.Младенов, И.К.Иванов. Относно профилирането на дискови и палцеви модулни фрези. В: сборник с доклади, Русе, Научни трудове на ВТУ „А.Кънчев”, том ХХІІІ, сер.4, 1981
 1759. Русев К.Р., Ю.П.Младенов, Т.Л.Ботев. Зубообрабатывающие инструменты для обработки шестерней гидравлических нассосов. В: сборник с доклади, Bratislava, Intenzifikacna funkcia spojenia vychovy, vedy a pr, 1988
 1760. Русев Р., Б. Русев, Р. Иванов, Ст. Стоянов. Анализ на системите за виброзащита на тракторни кабини. В: trans&MOTAUTO’05, vol.2, Велико Търново, 2005, стр. 52-55
 1761. Русев, Р. Г., С. Г. Стоянов, Р. П. Иванов, В. С. Николов. Изследване курсовата устойчивост на движението на автовлак при извършване на маневрата "смяна на лентата на движение при скорост по-висока от 70 km/h. В: Машиностроителна техника и технологии, Варна, 2004, стр. 66-69.
 1762. Русева Е., Кънев М.Й., Дочев Д.Д. Влияние на налягането и вида на остатъчните газове върху параметъра на кристалната решетка, остатъчните напрежения и адхезията на алуминиеви покрития, получени чрез изпаряване и кондензация във вакуум. В: Научна сесия, ВМЕИ, Сборник резюмета на докладите том 2 с. 99 - 100., Варна, 1981
 1763. Руско И.Шишков, Иван Д.Дерменджиев, Дочо Д.Дочев. (Ti,Me)N получен чрез магнетронно разпрашване на титанова сплав във вакуумна пещ при отрицателен потенциал на подложката. В: AMTECH’01, Cofia – Sozopol, 2001
 1764. С. Батанов, Н. Станчева, Д. Станчев, Е. Маринов. Схеми на системи за измерване разхода на гориво на мобилни машини с два преобразувателя. В: Proceedings of XIII International Scientific – Technical Conference “ trans& MOTAUTO’06”, Sofia, Scientific – Technical Union of Mechanical Enginee, 2006, стр. 62-65, ISBN ISBN-10: 954-9322.
 1765. Савицкая Н.И., В.Г. Витлиемов, В.С. Боздуганова. Компьютерное моделирование качания с полным вращением (kiiking). В: Сборник с доклади на студентска научна сесия, Русенски университет, Секция на Машинно-технологичния факултет, Издателски център при РУ, 2014, стр. 59-68, ISBN 1311-3321.
 1766. Сакакушев Б., В. Григоров. Експериментална проверка на зависимостите за определяне на параметрите на пластичната зона под деформираните издатини при невзаимодействащи си пластични огнища.. В: Сб. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Русе, 2002, стр. 28 - 31, ISBN 1311 - 3321.
 1767. Сакакушев Б., В. Григоров. Експериментално изследване на заглаждането на грапавини с голяма стъпка чрез инструменти за ППД с радиално подаване.. В: Сб. научни трудове на РУ”А. Кънчев” Русе, Русе, 2001, стр. 44 - 48, ISBN 1311-3321.
 1768. Сакакушев Б., В. Григоров, М. Кършаков. Предпоставки за осигуряване на точността и достоверността при измерване на грапавост.. В: Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев”, Русе, 2006, стр. 90 - 95, ISBN 1311 – 3322.
 1769. Сакакушев Б., В. Григоров, М. Кършаков, Т. Тодоров. Моделиране на дифракционни оптични елементи и холограми.. В: Трудове на Юбилейна научна конференция – AMTECH 2005, Русе, 2005, стр. 588 - 592, ISBN 1311 – 3321.
 1770. Сакакушев Б., Г. Георгиев. Изследване на приложимоста на фотограметричния метод за измерване на размери по-малки от 2 mm. В: Ninth International Scientific Conference, Durres, Republic of Albania, Republic of Albania, International journal Knowledge (с импакт фактор: 1.023 /2015, httl://globalimpactfactor.com/knowled, 2016, стр. 515-522, ISBN ISSN 1857-92.
 1771. Сакакушев Б., М Кършаков, В. Григоров. Инструмент за ППД с еднократно радиално подаване, работещ без опорен вал.. В: Сб. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Русе, 2003, стр. 113 - 116, ISBN 1311 – 3321.
 1772. Сакакушев Б., М. Петров, Д. Тонев, Ц. Георгиев. Поляризационно-оптичен метод за измерване якостните свойства на твърди тела. В: Сборник научни трудове на РУ "А. Кънчев" и AMTech 2005, том 44, сер. 2, Русе, 2005, стр. 521-526, ISBN 1311-3321.
 1773. Сакакушев Б.Б., М.К.Кършаков, В.И.Григоров. Инструмент за ППД с еднократно радиално подаване, работещ без опорен вал. В: Научни трудове на РУ „А.Кънчев”, Русе, Русе, 2003, стр. 113-116
 1774. Сакакушев, Б., Сотиров, Б., Първанов, С., Ангелов, Ю. Възможности и перспективи за органолептично оценяване на високи температури в областта на техниката.. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, том 53, серия 2, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, стр. 115-119, ISBN 1311-3321.
 1775. Светлин Стоянов. Опитна уредба за определяне на собствените честоти на конзолна греда с равнораменен ъглов профил на напречното сечение. В: Научни трудове на Русенския университет, том 55, серия 2, Русе, 2016, стр. 63 - 67
 1776. Севдалина Д., В. Терзиев. Новьiе тенденции в управлении человеческих ресурсов в организации. В: Международная научно-практическая конференция „Теория и практика науки третьего тьiсячетелетия”, Уфа, Россия, 2014, стр. 78-82, ISBN 978-5-7477-33501-.
 1777. Севдалина Д., В. Терзиев. Социальная политика о безопасности и обороне. В: Международная научно-практическая конференция „Закономерности и тенденции развитиея науки”, Уфа, Россия, 2014, стр. 173-181, ISBN 978-5-7477-3513-2.
 1778. Севдалина Д., В. Терзиев. Безопасность как система управления. В: Международная научно-практическая конференция „Современньiй взгляд на будущее науки”, Уфа, Россия, 2014, стр. 202-208, ISBN 978-5-7477-3534-7.
 1779. Севдалина Д., В. Терзиев. Жизнестойкость системьi безопасности. В: Международная научно-практическая конференция „Современньiй взгляд на будущее науки”, Уфа, Россия, 2014, стр. 208-215, ISBN 978-5-7477-3534-7.
 1780. Севдалина Д., В. Терзиев. Вьiзов среде безопасности. В: Международная научно-практическая конференция „Современньiй взгляд на будущее науки”, Уфа, Россия, 2014, стр. 215-222, ISBN 978-5-7477-3534-7.
 1781. Севдалина Д., В. Терзиев. Оборонительная политика и управление ресурсами. В: Международная научно-практическая конференция „Современньiй взгляд на будущее науки”, Уфа, Россия, 2014, стр. 222-229, ISBN 978-5-7477-3534-7.
 1782. Севдалина Д., В. Терзиев. Система управления человеческими ресурсами для безопасности и обороньi. В: Международная научно-практическая конференция „Иновационньiе процессьi в научной среде”, Уфа, Россия, 2014, стр. 136-140, ISBN 978-5-906763-14-3.
 1783. Севдалина Д., В. Терзиев. Система бухгалтерского учета и анализов, как информационньiй ресурс. В: Международная научно-практическая конференция „Актуальньiе проблемьi научной мьсли”, Уфа, Россия, 2014, стр. 29-38, ISBN 978-5-906763-07-5.
 1784. Севдалина Д., В. Терзиев. Система финансового управления и контроля (СФУК) ресурсов безопасности и обороньi. В: Международная научно-практическая конференция „Актуальньiе проблемьi научной мьсли”, Уфа, Россия, 2014, стр. 38-43, ISBN 978-5-906763-07-5.
 1785. Севдалина Д., В. Терзиев. Управление риска, как Элемент системьi финансового управления и контроля. В: Международная научно-практическая конференция „Актуальньiе проблемьi научной мьсли”, Уфа, Россия, 2014, стр. 43-56, ISBN 978-5-906763-07-5.
 1786. Севдалина Д., В. Терзиев. Анализ и оценка изменений социально-экономической ситуация за период 2007-2010 в Болгарии. В: Международная научно-практическая конференция „Экономические науки: теоретический и практический взгляд”,, Уфа, Россия, 2014, стр. 31-34, ISBN 978-5-906769-05-3.
 1787. Севдалина Д., В. Терзиев. Предложение по расширению сфер влияния к которым могли бы быты направлены вмешательства по ОП РЧР. В: Международная научно-практическая конференция „Экономические науки: теоретический и практический взгляд”, Уфа, Россия, 2014, стр. 34-36, ISBN 978-5-906769-05-3.
 1788. Севдалина Д., В. Терзиев. Предложения в области социального капитла, партнерства и сети. Развитие социальной экономики. Поддержка социальной инновации. В: , Международная научно-практическая конференция „Экономические науки: теоретический и практический взгляд”, Уфа, Россия, 2014, стр. 37-42, ISBN 978-5-906769-05-3.
 1789. Севдалина Д., В. Терзиев. Актуальност ОП РЧР (Оперативная программа по развитию человеческих ресурсов) в изменной социяльно-экономической и нормативной среде. В: Международная научно-практическая конференция „Экономические науки: теоретический и практический взгляд”, Уфа, Россия, 2014, стр. 43-47, ISBN 978-5-906769-05-3.
 1790. Севдалина Д., В. Терзиев. Вклад вмешательств ОП РЧР (Оперативная программа по развитию человеческих ресурсов) для интеграции уязвимых групп на ранке труда. Оказание помощи развитию предпринимательства. В: Международная научно-практическая конференция „Экономические науки: теоретический и практический взгляд”, Уфа, Россия, 2014, стр. 47-50, ISBN 978-5-906769-05-3.
 1791. Севдалина Д., В. Терзиев. Вклад вмешательства по ОП РЧР в повышение адаптивности и гибкости занятых лиз, стимулирование гибких форм занятости и уличшение организации труда, управления трудовых ресурсов. Повышение адаптивности. В: Международная научно-практическая конференция „Экономические науки: теоретический и практический взгляд”, Уфа, Россия, 2014, стр. 50-57, ISBN 978-5-906769-05-3.
 1792. Севдалина Д., В. Терзиев. Оценка воздействия ОП РЧР (Оперативная программа по развитию человеческих ресурсов) в области рынка труда-чистый эффект. В: Международная научно-практическая конференция „Экономические науки: теоретический и практический взгляд”, Уфа, Россия, 2014, стр. 58-70, ISBN 978-5-906769-05-3.
 1793. Севдалина Д., В. Терзиев. Стимулирование качества и привлекательности профессионального образования и обучения. В: Международная научно-практическая конференция „Экономические науки: теоретический и практический взгляд”, Уфа, Россия, 2014, стр. 70-73, ISBN 978-5-906769-05-3.
 1794. Севдалина Д., В. Терзиев. Оценка выполнения вмешательств по ОП РЧР в области увеличения социального капитала, партнерства и сетей и развитие социальной экономики. В: Международная научно-практическая конференция „Экономические науки: теоретический и практический взгляд”, Уфа, Россия, 2014, стр. 73-77, ISBN 978-5-906769-05-3.
 1795. Севдалина Д., В. Терзиев. Вклад вмешательств по ОП РЧР (Оперативная программа по развитию человеческих ресурсов для ускорения процеса деинституционализациии. В: Международная научно-практическая конференция „Экономические науки: теоретический и практический взгляд”, Уфа, Россия, 2014, стр. 77-80, ISBN 978-5-906769-05-3.
 1796. Севдалина Д., В. Терзиев. Оценка и аттестация как функциональная область управления человеческими ресурсами для безопасности и обороньi. В: Международная научно-практическая конференция „Перспективьi развития науки”, Уфа, Россия, 2014, стр. 133-139, ISBN 978-5-7477-3506-4.
 1797. Севдалина Д., В. Терзиев. Вьiзов перод логистикой. IN: Международная научно-практическая конференция „Современньiе концепции развития науки”, Уфа, Россия, 2014, pp. 338-345, ISBN 978-5-906763-16-7.
 1798. Севдалина Д., В. Терзиев. Практические деятельности по логистическому обслуживанию в Болгарской армии. В: Международная научно-практическая конференция „Современньiе концепции развития науки”, Уфа, Россия, 2014, стр. 345-355, ISBN 978-5-906763-16-7.
 1799. Севдалина Д., В. Терзиев. Оборонительная активизация и управление ресурсами. В: Международная научно-практическая конференция „Современньiе концепции развития науки”, Уфа, Россия, 2014, стр. 355-358, ISBN 978-5-906763-16-7.
 1800. Севдалина Д., В. Терзиев. Система оборонительной активизации- основа мениджмента заключения договоров. В: Международная научно-практическая конференция „Современньiе концепции развития науки”, Уфа, Россия, 2014, стр. 358-369, ISBN 978-5-906763-16-7.
 1801. Севдалина Д., В. Терзиев. Визия развития системьi оборонительной активизации. В: Международная научно-практическая конференция „Современньiе концепции развития науки”, Уфа, Россия, 2014, стр. 369-374, ISBN 978-5-906763-16-7.
 1802. Севдалина Димитрова, Венелин Терзиев. Подходи за измеримост на ефективността на социалното програмиране. В: Университетска научна конференция, Велико Търново, Национален военен университет "Васил Левски", 2015
 1803. Севдалина Димитрова, Венелин Терзиев. Активната социална програма и нейните стратегичски преимущества. В: Университетска научна конференция, Велико Търново, Национален военен университет "Васил Левски", 2015
 1804. Севдалина Димитрова, Венелин Терзиев. Принципьi финансового обеспечения- основа стратегических решений управления ресурсами безопасности и обороньi. В: Международная научно-практическая конференция „Актуальньiе проблемьi научной мьсли”, Уфа, Россия, 2014, стр. 10-15, ISBN 978-5-906763-07-5.
 1805. Севдалина Димитрова, Венелин Терзиев. Программно-целевой подход к финансовому управлению ресурсами безопасности и обороньi. В: Международная научно-практическая конференция „Актуальньiе проблемьi научной мьсли”, Уфа, Россия, 2014, стр. 15-20, ISBN 978-5-906763-07-5.
 1806. Севдалина Димитрова, Венелин Терзиев. Интегрованная система управления ресурсов обороньi (ИСУРО)- основа финансового менеджмента. В: Международная научно-практическая конференция „Актуальньiе проблемьi научной мьсли”, Уфа, Россия, 2014, стр. 20-29, ISBN 978-5-906763-07-5.
 1807. Сечи Т., Г. Ненов. Мониторна система за контролиране състоянието на стругарски ножове. В: АМТЕСН’ 97, направление 2, Габрово, 1997, стр. 265-273
 1808. Сечи, Т., Г. Гатев, Г. Ненов , М. Енчев. Автоматично контролиране състоянието на стругарски ножове. В: Науч. сесия “Прогресивни технологии и изследвания в машиностроенето, транспорта и селското стопанство”, 9- 10 октомври 1986 г., Науч. тр. том XXVIII, серия 3, стр. 239- 243., Русе, 1986
 1809. Сираков К., Св. Захариев, Е. Янков, Ив. Палов. Резултати от изследване на усилието, за разрушаване на царевично зърно, получено след предсеитбена електромагнитна обработка на семената. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т.54, с.3.1., Русе, 2015, стр. 236-241, ISBN 1113-3321.
 1810. Славявянова, Л. КОНОТАЦИЯТА – ЕКСТРАЛИНГВИСТИЧЕН ИЛИ ЛИНГВИСТИЧЕН ФЕНОМЕН. В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, В. Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2017, стр. 95-100, ISBN ISSN 2367-7481.
 1811. Славянова, Л. Философия на езика и начало на лингвокултурологията.. В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, НВУ "Васил Левски" В. Търново, Велико Търново, 2018, стр. 192-197, ISBN ISSN 2367-7481.
 1812. Славянова, Л. Лингвокултурологията и хипотезата на Сапир-Уорф за лингвистичната относителност.. В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, В. Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2018, стр. 198-203, ISBN ISSN 2367-7481.
 1813. Славянова, Л. Съвременен прочит на теорията за лингвистичната относителност.. В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, В. Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2018, стр. 204-209, ISBN ISSN 2367-7481.
 1814. Славянова, Л. Изграждане на областен модел на концепта BEAUTY, базиран върху тектове от съвременната англоезична литература. В: Научна конференция с международно участие "Майски научни четения 2017", РУ, печатна база при РУ, 2017
 1815. Славянова, Л. Специфика на емоционалното преживяване на концепта BEAUTY. В: сб. Научни трудове, том 56, серия 11, Майски научни четения, РУ§СУ'17, Филиал Силистра, Издателски център при РУ"Ангел Кънчев", 2017
 1816. Славянова, Л. Структурен модел на основните и допълнителни признаци на концепта BEAUTY. В: сб. Научни трудове, том 55, серия 11, РУ§СУ'17, Издателски център при РУ"Ангел Кънчев", 2017
 1817. Славянова, Л. Концептът като основна единица на културата в менталния свят на човека. В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, В. Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2017, стр. 81-89, ISBN ISSN 2367-7481.
 1818. Славянова, Л. Лингвокултурологичен и когнитивно-семантичен подход при осмислянето на лингвистичните категории значение, смисъл и концепт. В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, В. Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2017, стр. 89-95, ISBN ISSN 2367-7481.
 1819. Славянова, Л. Теоретична основа на концепта: същност и виждания. В: сб. Научни трудове, том 55, серия 11, Майски научни четения, РУ§СУ'16, Русе, 2016, стр. 161-166
 1820. Славянова, Л. Мястото на оценката и концепта в езиковата картина на света. В: сб. Научни трудове, том 55, серия 11, Майски научни четения, РУ§СУ'16, Русе, 2016, стр. 156-161
 1821. Славянова, Л. Анализ на областите на концепта красота, изразени в комплименти и похвали в съвременната англоезична литература. В: сб. Научни трудове, том 54, серия 11, Майски научни четения, РУ§СУ'16, Русе, 2016, стр. 150-155
 1822. Славянова, Л. Развиване на комуникативни умения у обучаваните в часовете по чужд език. В: сб. Трудове, част Първа, Научна сесия'96 с международно участие, ВВУАПВО „П. Волов”, гр. Шумен, 1997, стр. 207-217
 1823. Славянова, Л. Ролята на граматичната диктовка в езиковото обучение. В: сб. Научни трудове, кн.47, Филологии, част втора. НК'96, ВВОВУ „В. Левски”, гр. В. Търново, Велико Търново, 1996, стр. 72-77, ISBN 0881-0312.
 1824. Славянова, Л. Разработване на компютърен урок за целите на езиковото обучение - Сегашно перфектно време. В: Юбилейна научна сесия, ТУ - Русе, 1992
 1825. Славянова, Л., А.Спасова, М. Ризова. Развиване на умения за четене, слушане, говорене и писане у обучаваните при преподаване на английски език за специализирани цели. В: сб. Трудове, част Първа, Научна сесия'96 с международно участие, ВВУАПВО „П. Волов”, гр. Шумен, 1997, стр. 197-207
 1826. Сотиров Бр., Д.Тонев, В.Евтимова. Изследване на неопределеността на измерване на средния диаметър на външни резби по метода на трите телчета. В: ХVII Национален научен симпозиум с международно участие Метрология и метрологично осигуряване, Созопол, 2007, стр. 243-247, ISBN 978-954-334-061-3.
 1827. СОТИРОВ, Б. Определяне на интервалите за метрологично потвърждаване на еталонни зъбни колела за двупрофилен контрол. В: XXI Национален научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване 2011”, Сборник доклади, Созопол, 10-14 септември, София, 2011, стр. 389-393, ISBN 1313-9126.
 1828. СОТИРОВ, Б., Първанов, С. Приложение на органолептичните методи за измерване в промишлеността. В: Научна трудове на Русенския университет “А. Кънчев” “Прогресивни машиностроителни технологии”, том 44, серия 2, Русе, РУ, 2005
 1829. СОТИРОВ, Б., Тонев, Д., Петров, М. Измерване на отклонение от кръглост с помощта на биенемер. В: XX-ти Национален научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване 2010”, Созопол, 9-13 септември, София, 2010, стр. 187-192, ISBN 1313-9126.
 1830. СОТИРОВ, Б., Христов, Д. Тензометрична система за предварително напрегната стоманена покривна конструкция. В: Научни трудове на Русенския университет “А.Кънчев”, Том 39, серия 7 Машиностроителни науки, Русе, 2002
 1831. Сотиров, Б.,Сакакушев, Б., Първанов, С., Ангелов, Ю. Експериментално изследване на визуализирането при органолептично измерване на високи температури.. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 53, серия 2, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, стр. 111-114, ISBN 1311-3321.
 1832. СОТИРОВ, Б.Д. Програма "Леонардо да Винчи" – същност и перспективи. В: II –ра Конференция “ Службите по заетостта и социалната интеграция на безработните лица на пазара на труда”, Русе, 27-28 май, 1999
 1833. СОТИРОВ, Б.Д., Цанков, С. Особености на контрола на формата с гладки комплексни калибри. В: VIII–ми Национален научен симпозиум “Метрология и метрологично осигуряване ’98”, Созопол, 14-18 септември, 1998
 1834. Станков Н. Проектиране на кофи за изкопни дейности с CAD системата SolidWorks. В: Сборник доклади на студентска научна сесия – СНС’10, Русе, 2010, стр. 16-21, ISBN 1311-3321.
 1835. Станков Н. Технология за обработване на резбови отвори с комбинирани инструменти и особености на програмното осигуряване при използването им. В: Сборник научни трудове, том 48, серия 2, „Машиностроителни технологии и механика”, Русе, 2009, стр. 52-57, ISBN 1311-3321.
 1836. Станков Н., Ал. Иванов. Управление на конструкторска документация чрез SolidWorks Enterprise PDM. В: Механика и Машиностроителни технологии, Русе, Русенски университет, 2015, стр. 158-165, ISBN 1311-3321.
 1837. Станков Н., Ал. Иванов. Изследване на конструктивни детайли по метода на крайните елементи в системата COSMOSWorks. В: Сборник доклади на студентска научна сесия – СНС‘11, Русе, 2011, стр. 17-22, ISBN 1311-3321.
 1838. Станчев Д, А. Асенов, Н. Станчева. Влияние на радиусите на задвижващите колела върху връзката между коефициента на блокировка на диференциала на трактора. В: Научно-приложна конференция с международно участие Ямбол 2004, ТК-Ямбол, 2004, стр. 119 – 124, ISBN 954-9999-33-5.
 1839. Станчев Д, Н. Станчева, А. Асенов. Влияние на радиусите на задвижващите колела върху зависимостта за общото буксуване на трактора. В: Trans&MOTAUTO’04, TУ-Пловдив, 2004, стр. 47 – 50, ISBN 954-9322-07-6.
 1840. Станчев Д., Б. Христов, Н. Станчева, М. Степанов. Относно развитието на разходомерите на течни горива РТГ. В: Научна конференция, Технически колеж – Ямбол, Ямбол, 2001
 1841. Станчев Д., Н. Куе, Н. Станчева, И. Гинков. Относно методиката за опитно изследване на обобщената характериктика на боксуване на задвижващите колела на трактора. В: Сборник доклади “Транспорт, екология, устойчиво развитие”,, Варна, 1995, стр. 235-240
 1842. Станчев Д., Н. Куе, Н. Станчева, М. Морие. Изследване влиянието на вътрешното триене в диференциала и на схемата на задвижване върху сцепно-теглителните свойства на колесни машини при най-общ случай на движение. В: Сборник доклади “Транспорт, екология, устойчиво развитие”,, Варна, 1995, стр. 224-229
 1843. Станчев Д., Н. Станчева, И. Илиев, М. Михайлов, Ц. Рашкова. Meтодика за определяне и използване на ъгловите коефициенти на линиите на регулаторните клонове на въртящия момент и разхода на гориво. В: Proceedings of MOTAUTO'97 Russe 15-17 October 1997 vol. I, Русе, ВТУ “Ангел Кънчев”, 1997, стр. 215-219, ISBN 954-90272-1-X.
 1844. Станчев Д., Н. Станчева, И. Илиев, М. Михайлов, Ц. Рашкова. Относно възможността за управление на земеделските трактори по максимален теглителен коефициент на полезно действие. В: Proceedings of MOTAUTO'97 Russe 15-17 October 1997 vol.II, Русе, ВТУ “Ангел Кънчев”, 1997, стр. 285-288, ISBN 954-90272-2-8.
 1845. Станчев Д., Н.Станчева, Радев Ж., М.Тодоров. Относно товарния режим "странично плъзгане" на греди на мостове за транспортни средства. В: Сборник научни трудове "ТИАТ - 90", Шумен, 1990
 1846. Станчев Д., Р. Иванов, Н. Станчева. Относно методиката за избор на двигател с вътрешно горене при проектиране на мобилни машини. В: “Еко-Варна`97”, Сборник доклади “Транспорт, екология, устойчива развитие, Варна, 1997, стр. 75-79
 1847. Станчев Д., Станчева Н. Иванов Р,Томов Б. Университетските системи за качество на висшето образование – цели, състояние и бъдеще. В: Научни трудове на Русенски университет , том 45, серия 2, Русе, 2006, стр. 175 – 179
 1848. Станчев Д., Ц. Рашкова, Н. Станчева, А. Стоянов. По някои въпроси при изследване на експлотационните показатели на земеделските трактори. В: Proceedings of MOTAUTO'97 Russe 15-17 October 1997 vol. II, Русе, ВТУ “Ангел Кънчев”, 1997, стр. 281-284, ISBN 54-90272-2-8.
 1849. Станчев Т. И., Мл. Петров. Допълнителен електронен нулев указател към мост за постоянен ток Р333. В: Научни трудове РУ, Научни трудове РУ 2002, РУ, 2002
 1850. Станчев Т., М. Петров. Активната мощност като показател за качеството на процесите. В: Научни трудове РУ „Ангел Кънчев”, Русе, 2005
 1851. Станчев, Д., А. Асенов, Н. Станчева. Уточнена теоретична зависимост за влиянието на коефициента на блокировка върху буксуването на трактора. В: конференция Trans&MOTAUTO’04, TУ-Пловдив, 2004, стр. 44 – 46, ISBN 954-9322-07-6.
 1852. Станчев, Д., Н. Станчева, Хр. Белоев, Т. Деликостов. Относно мотивацията на студентите и качеството на висшето образование. В: SCIENTIFIC-TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING OF BULGARIA, Trans & MOTAUTO’06, Vol. 5, Training Theory and Scientific Researches.25-28 October 2006, Varna, Sofia, 2006
 1853. Станчев, Д., Т. Деликостов, Н. Бенчева, Н. Станчева. Възможност за експериментално изследване на горивната икономичност на автомобили с бензинови двигатели с впръскване на горивото. В: Международна научно-техническа конференция MOTAUTO’05, Велико Търново, том 2, 2005, стр. 184 - 185
 1854. Станчева Н., В. Петров. Изследване на горивната икономичност на товарен автомобил (бетоновоз) в реални условия на работа. В: Сборник доклади на XVIІ научно-техническа конференция с международно участие, Варна, 2011, стр. 224-229, ISBN 954-20-00030.
 1855. Станчева Н., Е. Иванов, Д. Станчев, И. Гинков, Д. Трендафилис. Методика за прогнозиране на оптималните режими на работа на двигателя и предавателната кутия. В: Научно-техническа конференция с международно участие“Еко -Варна’96”., Варна, 1996
 1856. Станчева Н., И. Гинков, В. Стойкова, Г. Гайдаджиев. Относно теглителния К.П.Д. на земеделските трактори. В: “Еко-Варна`99”, Сборник доклади “Транспорт, екология, устойчива развитие”, Варна, 1999, стр. 150-155
 1857. Станчева Н., М.Тодоров, М.Тодоров. Изследване на напрегнатото и деформирано състояние на равнинни конструкции, съставени от правоъгълни мембранни елементи. В: Научни трудове на ВТУ, 1986, т. 28, серия 11, Русе, 1986, стр. 131-136
 1858. Станчева Н., Н. Куе, Г. Габровски, Д. Станчев. Методика за опитно определяне коефициента на блокировка на диференциала. В: Сборник доклади “Транспорт, екология, устойчиво развитие”, Варна, 1995, стр. 241-246
 1859. Станчева Н., Хр. Белоев, Д. Станчев. За ролята на висшите училища и качеството на подготовка на студентите. В: Х-та юбилейна международна конференция «Управление и устойчиво развитие», Лесотехнически университет, 21-23 март, Юндола, 2008
 1860. Станчева Н., Ц. Рашкова, И. Илиев, М. Михайлов. Теоретичен модел за оценка режима на работа на земеделски тракторен агрегат. В: Proceedings of MOTAUTO'97 Russe 15-17 October 1997 vol.II, Русе, ВТУ “Ангел Кънчев”, 1997, стр. 289-292, ISBN 954-90272-2-8.
 1861. Станчева, Н. Относно характеристиката на идеалния диференциал. В: “Еко-Варна`2001”. Сборник доклади “Транспорт, екология, устойчиво развитие”, Варна, 2001, стр. 133-139
 1862. Станчева, Н. Анализ на резултатите от изследване на коефициента на блокировка на диференциала. В: Научни трудове на Русенския университет “А. Кънчев”, том 38, серия 9, ТК-Силистра, 2001
 1863. Станчева, Н. Относно натоварването на мостовете на полуремаркета при режим “завой на място”. В: . Научно-техническа конференция, Ямбол, 2000
 1864. Станчева, Н., Б. Колев, А. Добрева. Система от дейности за създаване на мотивация за учене. В: Сборник научни доклади от Научно – приложна конференция с международно участие “Наука, техника, технологии и образование”, том III, Ямбол, Тракийски университет, Стара Загора, Ямбол, Изд. Издателска къща “Желю Учков”, 2004, стр. 61-66, ISBN 954-9999-36-Х.
 1865. Станчева, Н., Б. Колев, А. Добрева. Иновативни подходи за повишаване качеството на учебния процес. В: International Scientific Conference Proceedings UNITECH’04, Gabrovo, Bulgaria, 2004, стр. 442-446
 1866. Стефан Велчев, Иван Колев, Красимир Иванов, Георги Ненов. Изследване мощността на консумираната електрическа енергия при струговане. В: Научни трудове на РУ, том 51, серия 2, Русе, Издат. център на РУ, 2012, стр. 144-152, ISBN 1311-3321.
 1867. Стефанов С., В. Терзиев, В. Банабакова. Разбирането за сигурност в постмодерното общество. В: International scientific conference „CONFSEC 2017“, 11-14 December 2017, Theoretical foundations of security, national and international security, Borovets, Bulgaria, 2017, стр. 4-10, ISBN 2603-2945.
 1868. Стефанов С., В. Терзиев, В. Банабакова. Нивата на сигурност и постмодерното общество. В: International scientific conference „CONFSEC 2017“, 11-14 December 2017, Theoretical foundations of security, national and international security, Borovets, Bulgaria, 2017, стр. 11-16, ISBN 2603-2953.
 1869. Стефанов, Г. Д., М. К. Кършаков. Относно корозионната устойчивост на цилиндрови втулки. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”,, Русе, 1999, стр. 32-37
 1870. Стефанов, Г.Д., М.К. Кършаков. Определяне на микроструктурата и микротвърдостта на образци от цилиндрови втулки с различна довършваща обработка. В: Сб.док. от ЮНС’99, НИМЕСС-София, София, 1999, стр. 111-116
 1871. Стефанов, Г.Д., М.К.Кършаков. Изпитване износоустойчивостта на образци от цилиндрови втулки с различни довършващи обработки. В: Юбилеен сб.док. “75 години висше лесотехническо образование”, София, ТУ-София, 2000
 1872. Стефанова Д. Библейските пословици и културните концептуализации в лингвокултурната общност. В: Научни трудове на РУ том 56, Русе, 2018
 1873. Стефанова Д. Семиотичен поглед към културемата в библейските пословици на английски език – знакова същност, индексикални характеристики и аксиологическа маркираност. В: Арнаудов сборник том 10, Русе, 2018
 1874. Стефанова Д. Приложение на модела "метафората за голямата верига" за експлициране значението на библейски паремии. В: Арнаудов сборник том 9, Русе, ЛЕНИ-АН, 2017, стр. 478-487, ISBN 978-619-7058-49-9.
 1875. Стефанова Д. Аксиологически аспекти на библейските пословици. В: Научни трудове на Русенския университет,том 55, серия 5.2, Русе, 2016, стр. 13-17
 1876. Стефанова Д. Интертекстуалност и аксиологически аспекти на библейски паремии и фразеологизми. В: Научни трудове на РУ том 54 серия 5.2, Русе, 2015, стр. 254-257, ISBN 1311-3321.
 1877. Стефанова, Д. Елементи от езиковата картина на света в пословиците от Уелс. В: Арнаудов сборник том 8, Русе, ЛЕНИ-АН, 2014, стр. 315 -322, ISBN 978-613-7058-33-8.
 1878. Стефанова, Д. За типологията на фразеологизмите от гледна точка на когнитивната лингвистика. В: Научни трудове на РУ том 53 серия 5.2, Русе, 2014, стр. 172 -177, ISBN 1311-3321.
 1879. Стефанова, Д. Да се поправят или да не се поправят грешките. В: Сборник доклади Седма научно-техническа сесия ВВТУ "Т.Каблешков", София, 1995, стр. 456-461
 1880. Стойков С., Е. Маринов, П. Данев и др. Хромови покрития на бутала. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, том ХХХІ, сер. 3, Русе, 1988
 1881. Стойков С., П. Данев. Изследване окислително-възстановителния потенциал на хлоридни електролити за пожелезняване. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, том ХХVІ, сер. 3, Русе, 1984
 1882. Стойков С., П. Данев. Физико-механични характеристики на някои алуминиеви сплави за бутала от двигатели с вътрешно горене подлежащи на ремонт. В: ЮНС на ВНВУ “В. Левски”, В. Търново, 1981
 1883. Стойков С., П. Данев. Влияние на ултразвуковите трептения при възстановяване на бутала чрез заливане с течен метал. В: ЮНС на ВНВУ “В. Левски”, В. Търново, 1981
 1884. Стойков С., П. Данев. Изследване износването на бутала от автомобилни двигатели във връзка с възстановяването и повторната им употреба. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, том ХХІІІ, сер. 3, Русе, 1981
 1885. Стойков С., П. Данев. Двуфазно отлагане на желязо в отделни електролити. В: Научни трудове на ВИММЕСС, том ХХІ, сер. 5, Русе, 1979
 1886. Стойков С., П. Данев и др. Антифрикционни железни покрития за бутала. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, том ХХХІ, сер. 3, Русе, 1988
 1887. Стойков С., П. Данев и др. Комплексное восстановление цилиндропоршкевой группы двигателей. В: НТК стран СЭВ и СФРЮ “Ремдеталь”, Киев, 1983
 1888. Стойков С., П. Данев и др. Новые методы и технологические решения автоматизации электрического железнения. В: , НТК стран СЭВ и СФРЮ “Ремдеталь”, Киев, 1983
 1889. Стойков С., П. Данев и др. Подготовка на алуминиево-силициеви сплави преди отлагане на хромови и железни покрития. В: НТК по галванотехника “Галвано `82”, Русе, 1982
 1890. Стоянов Cв., Ст. Стоянов. Моделиране на динамични процеси в почвообработващ навесен агрегат. В: Научни трудове на РУ Ангел Кънчев, Русе, 2010, ISBN 1311-3321.
 1891. Стоянов В. Б., Р. И. Шишков. Високотемпературна вакуумна пещ с програмируема нагряване. В: Научно - приложна конференция Електросъпротивително нагряване, Балчик, 1982, стр. 25 - 30
 1892. Стоянов В., П. Данев. Регенериране на електролити за твърдо хромиране замърсени с желязо. В: ЮНС Сливен `97, ТУ, Сливен, 1997, стр. 50-54
 1893. Стоянов В., П. Данев и др.,. Изследване формирането на интерметални съединения в желязокалаени покрития. В: ЮНС Сливен `97, ТУ, Сливен, 1997, стр. 129-133
 1894. Стоянов В., П. Данев, В. Калев. Влияние на нагряването върху структурата и свойствата на покритията от електролитно желязо получено от хлориден електролит с ТЕА като добавка. В: Национален конгрес “Машиностроителни технологии `97”, 17-19.09., София, 1997, стр. 33-44
 1895. Стоянов С. Вибросигнатури на лек удар. В: Научни трудове на Русенския университет, Русенски университет, 2013
 1896. Стоянов С., В.Илиев, Ив.Замфиров. Изследване устойчивостта на процеса рязане при струговане с отчитане на трептенията в предходния оборот. В: Научни трудове на ВНВУ”В.Левски”, кн.№12, В.Търново, 1982
 1897. Стоянов Св., Ст. Стоянов. Опитна уредба за изследване на трептения. В: Научни трудове на РУ Ангел Кънчев, Русе, 2011, ISBN 1311-3321.
 1898. Стоянов Ст., Св. Стоянов. Числено симулиране на динамични процеси в навесен агрегат за оран при случайни въздействия. В: Научни трудове на РУ Ангел Кънчев, Русе, 2011, ISBN 1311-3321.
 1899. Стоянов, С. Определяне на нарастването на нормалното разрезно усилие в елементарни участъци от гумено-армирана гъсеница. В: Четиринадесета национална конференция “Роботика и Мехатроника’2004”, Дряновски манастир, 6 – 8.10.2004, 2004, стр. 2.32 – 2.36
 1900. Стоянов, С. Г. Динамика на трансмисията на трактор при случайни въздействия. В: РУ, Научни трудове т. 41, серия 2, Русе, 2004, стр. 201–205
 1901. Стоянов, С. Г. Методика и програма за пресмятане на ресорите на колесни машини. В: Научна сесия на ВТУ ”А. Кънчев, Научни трудове, т. 28, серия 2, “Транспорт и транспортно машиностроене”, Русе, 1986, стр. 197-201
 1902. Стоянов, С., А. Добрева. Система за автоматизирано проектиране на карданова предавка в работната среда на SolidWorks. В: Сборник доклади от Осмата международна конференция “PRACTRO’2005”, Варна, Tempora Ltd, 2005, стр. 98-101
 1903. Стоянов, С., А. Добрева. Задвижване на гумено-гъсенична машина. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев”, Том 39, серия 8 „Транспорт и машинознание”, Русе, Печатна база на РУ „А. Кънчев”, 2002, стр. 138-142, ISBN 1311-3321.
 1904. Стоянов, С., А. Добрева, В. Добрев. Експериментална проверка на теоретичен модел на влиянието на контакта на двигателна шайба с ходов ремък върху теглителната способност на ходовите системи (част първа). В: Научни трудове на РУ, Том 41, серия 4 „Транспорт и машинознание”, Русе, Печ. база при РУ, 2004, стр. 186 – 191, ISBN 1311 – 3321.
 1905. Стоянов, С., А. Добрева, В. Добрев. Експериментална проверка на теоретичен модел на влиянието на контакта на двигателна шайба с ходов ремък върху теглителната способност на ходовите системи (част втора). В: Научни трудове на РУ, Том 41, серия 4 „Транспорт и машинознание”, Русе, Печ. база при РУ, 2004, стр. 192 – 196, ISBN 1311 – 3321.
 1906. Сучков А.Г., В.С.Костадинов, В.И.Григоров, М.К.Кършаков. Изследване на възможностите за повишаване на ефективността на комбинираното обработване – рязане и повърхностно пластично деформиране. В: Научни трудове на ВТУ”А.Кънчев, Русе, 1981, стр. 153-159
 1907. Сучков А.Г., В.С.Костадинов, В.И.Григоров, М.К.Кършаков. Изследване работата на многоролков инструмент за обработване на челни повърхнини чрез повърхностно пластично деформиране. В: Научни трудове на ВИММЕСС, Русе, 1980, стр. 111-122
 1908. Сучков А.Г., В.С.Костадинов, М.К.Кършаков. Повишаване качеството на цилиндрични повърхнини, работещи при триене чрез плъзгане. В: Научни трудове на ВИММЕСС,, Русе, 1979, стр. 219-222
 1909. Сучков А.Г., М.К. Кършаков, В.С. Костадинов. Геометрични характеристики на качеството на повърхнини, обработени чрез ППД.. В: Научни трудове на ВИММЕСС, Русе,, Русе, 1980, стр. 129-138
 1910. Сучков А.Г., М.К.Кършаков, В.И.Григоров. Преобразуване на височинните параметри на грапавостта при обработване на отвори чрез ППД посредством инструменти с радиално и периодично радиално подаване. В: Сборник доклади от ІV научно-технически семинар с международно участие по неконвенционални технологии в машиностроенето АМО-89, Ботевград, 1989, стр. 392-400
 1911. Сучков А.Г., М.К.Кършаков, В.И.Григоров. Усъвършенствано схемно решение за комбинирано обработване на гладки валове чрез рязане и ППД. В: Научни трудове на ВТУ”А.Кънчев”, Русе, 1988, стр. 24-29
 1912. Сучков А.Г., М.К.Кършаков, В.С.Костадинов. Изследване на възможността за обработване чрез повърхностно пластично деформиране на термообработвани легирани стомани. В: Научни трудове на ВИММЕСС,, Русе, 1980, стр. 139-148
 1913. Сучков, А. Г., В. И. Григоров, K. С. Караджов. Относно въртящия момент, необходим при обработването чрез ППД посредством инструмент с динамично действие, работещ в условията на хлабина. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”,, Русе, 1987, стр. 88-93
 1914. Сучков, А. Г., В. И. Григоров, С. И. Савов. Износоустойчивост на повърхнини на отвори, обработени чрез ППД в съчетание с йонно азотиране. В: Сб. Доклади от НК по Надеждност, ремонт и експлоатация на техниката на РУ”А.Кънчев”-, Русе, 1998, стр. 25-30
 1915. Сучков, А. Г., В. И. Григоров. Изследване на възможността за осигуряване на еднаквост на технологичното въздействие при обработване на повърхнините на отвори чрез ППД посредством инструмент с динамично действие. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”,, Русе, 1986, стр. 329-334
 1916. Сучков, А. Г., В. И. Григоров. Наслагване петната на контакт при обработване на вътрешни цилиндрични повърхнини чрез ППД посредством инструмент с динамично действие. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”,, Русе, 1985, стр. 69-73
 1917. Сучков, А. Г., В. И. Григоров. Траектория на деформиращите ролки при обработване на вътрешни цилиндрични повърхнини посредством инструмент с динамично действие.. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”,, Русе, 1985, стр. 75-79
 1918. Сучков, А. Г., В. И. Григоров. Изследване на възможностите за довършващо обработване при съчетаване на ППД с йонно азотиране. В: Сб. науч. Трудове на ЦМИ,, София, 1984, стр. 7-10
 1919. Сучков, А. Г., В. И. Григоров. Условия за тънкостенност при обработване на отвори на къси цилиндрични втулки чрез повърхностно пластично деформиране. В: Научни трудове на РУ“А.Кънчев”,, Русе, 1983, стр. 95-100
 1920. Сучков, А. Г., В. И. Григоров. Кинематичен анализ на инструмент за ППД с динамично действие за обработване на вътрешни цилиндрични повърхнини. В: Научни трудове на РУ“А.Кънчев”,, Русе, 1981, стр. 137-144
 1921. Сучков, А. Г., М. К. Кършаков, В. И. Григоров. Предпоставки за осигуряване точността при комбинираното обработване на валове, посредством двуножов плаващ блок с осево разместване на режещите пластини.. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”-Русе, т.32, ,, Русе, Русенски университет, 1989, стр. с.165-170
 1922. Сучков, А.Г., М.К.Кършаков. Относно кинематиката на инструменти за ППД с периодично радиално подаване. В: Научни трудове на ВТУ”А.Кънчев”, Русе, 1988, стр. 18-23
 1923. Сучков, А.Г., М.К.Кършаков. Анализ на схеми за обработване на стъпаловидни отвори чрез ППД. В: Научни трудове на ВТУ”А.Кънчев”,, Русе, 1986, стр. 311-316
 1924. Сучков, А.Г., М.К.Кършаков. Инструмент за повърхностно пластично деформиране на повърхнини в дълги отвори. В: Научни трудове на ВТУ”А.Кънчев”,, Русе, 1985, стр. 99-104
 1925. Сучков, А.Г., М.К.Кършаков. Влияние на повърхностното пластично деформиране върху контактното взаимодействие на детайлите. В: . Научни трудове на ВИММЕСС, Русе, 1979, стр. 207-210
 1926. Т. Деликостов, Н. Станчева, Д. Станчев. Изследване на турбинни първични преобразователи за течни горива. В: Proceedings of XII International Scientific – Technical Conference “ trans & MOTAUTO’05+” , 23-25 November 2005, Sofia, Scientific – Technical Union of Mechanical Engine, 2005, стр. 187-189, ISBN ISBN 954-9322-10-.
 1927. Т. Деликостов, Н. Станчева, Д. Станчев, А. Асенов. Икономически показатели на автобус “ Мерцедес – Бенц 0405G “. В: The Scientific Serial of the Trakia University, 29 September 2005, Stara Zagora, Trakia Journal of Sciences, Vol.3, Suppl. 3, 2005, стр. 205-208, ISBN ISBN 1312-1723.
 1928. Теодосиева М., П. Ангелов. Относно лингвистичното осигуряване при проектирането на агрегатни машини и автоматични линии. В: VI международна конференция AMTECH 2001, т.3 - Моделиране и CAD/CAM, Созопол, 2001, стр. 128-134
 1929. Терзиев В. Няколко щрихи на институционализацията в процеса на социалното програмиране. В: Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников X Международной научно-практической конференции «Инновации в технологиях и образовании»,, Шумен, Болгария, 2017, стр. 244-248, ISBN 978-5-906888-65-5.
 1930. Терзиев В. Управление на ефективното социално програмиране или контролираното начало на доброто бъдеще. В: Инновации в технологиях и образовании: сб. Ст. Участников X Международной научно-практической конференции «Инновации в технологиях и образовании», Шумен, Болгария, 2017, стр. 239-244, ISBN 978-5-906888-65-5.
 1931. Терзиев В. Развитие системы социальной поддержки в Болгарии. В: Экономическая теория, UNIVERSUM, Экономическа и юриспруденция №1 (34), 2017
 1932. Терзиев В. Социальные политики для воздействия на рынок труда и развитие национальной концепции социальной экономики. В: XI Международной научной конференции „Инновации в технологиях и образовании“, Белово, Россия, Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева, 2016
 1933. Терзиев В. Обучение, основано на компетенции, в публичните служби за заетост. В: Tenth International Scientific Conference THE POWER OF KNOWLEDGE, Tenth International Scientific Conference THE POWER OF KNOWLEDGE, 2016, стр. 33-48, ISBN 1857-92.
 1934. Терзиев В. Социалните политики за въздействие на пазара на труда и върху формиралите се уязвими групи. В: Университетска научна конференция, Велико Търново, Национален военен университет, 2015
 1935. Терзиев В. Изграждане на капацитет в публичните служби за заетост. В: Първа научно-практическа конференция с международно участие „Социална работа, мениджмънт и социално развитие: съвременни предизвикателства, перспективи и иновативни практики” 2015, Варна, Технически университет-Варна, 2015
 1936. Терзиев В. Социалните и икономическите политики в период на активни трансформации в България. В: Първа международна научна конференция „Предизвикателства пред съвременните организации, свързани с постигане на устойчивост - знание и иновации в управлението и функционирането“, Пловдив, 2015, ISBN 978-619-7246-04-9.
 1937. Терзиев В. Социалното програмиране в системата на социалните категории. В: Международная научная конференция „Инновации в технологиях и образовании” (КузГТУ),, Белово, Россия, 2014, стр. 289-298, ISBN 978-5-89070-974-5.
 1938. Терзиев В. Теоретични основи за регулиране на пазара на труд. В: VII Международная научная конференция „Инновации в технологиях и образовании” (КузГТУ), Белово, Россия, 2014, стр. 278-289, ISBN 978-5-89070-974-5.
 1939. Терзиев В. Современньiе подходьi к развитию программ обучения в вьiсшем агроном образовании Болгарии,. В: Мiжнародна науково-практична конференцiя до 115 рiчницi Нацiоналного унiверситету бiоресурсiв i природокористування України, та 185-рiччя Кримського агропромислового коледжу, Нацiональний унiверситет, Маленьке, 2013, стр. 5-14
 1940. Терзиев В. Ролята на социалната политика в икономическото развитие. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, Велико Търново, Национален военен университет, 2013, стр. 154-164, ISBN ISSN1314-1937.
 1941. Терзиев В. Програмни методи за регулиране на пазара на труда. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, Велико Търново, Национален военен университет, 2013, стр. 165-178, ISBN 1314-1937.
 1942. Терзиев В. Чужд опит за регулиране на социалното развитие. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, Велико Търново, Национален военен университет, 2013, стр. 179-195, ISBN 1314-1937.
 1943. Терзиев В. Политика в областта на заетостта и безработицата в България- цели и задачи. В: УНИТЕХ’ 13, Габрово, Технически университет-Габрово, 2013, стр. 179-184, ISBN 1313-230X.
 1944. Терзиев В. Политика в областта на заетостта и безработицата в България в периода на преход към пазарно стопанство. В: УНИТЕХ’ 13, Габрово, Технически университет-Габрово, 2013, стр. 185-190, ISBN 1313-230X.
 1945. Терзиев В. Стратегии и методи за реинженеринг на човешките ресурси. В: Университетска научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”,, Велико Търново, Национален военен университет, 2013
 1946. Терзиев В. Стратегическа концепция на органицзацията. В: Университетска научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”,, Велико Търново, Национален военен университет, 2013
 1947. Терзиев В. Особености на трудовите отношения в България в периода на преход от планово стопанство към пазарна икономика. В: Международна научна конференция, Колеж по икономика и администрация, Пловдив, 2013
 1948. Терзиев В. Фактори, влияещи върху равновесието и ефективността на фукционирането на пазара на труда в условията на преход. В: Международна научна конференция, Колеж по икономика и администрация, Пловдив, 2013
 1949. Терзиев В. Анализ методологии для оценки образовательньіх потребностей детей со специальньіми потребностями в Болгарии. В: 3rd Annual International Research-to-Practice Conference „Early Childhood Care and Education”, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration,, Moscow, Russia, 2013, ISBN 2308-6408.
 1950. Терзиев В. Критерии и показатели за социална ефективност. В: УНИТЕХ’ 12, Габрово, Технически университет-Габрово, 2012, стр. 231-240, ISBN 1313-230X.
 1951. Терзиев В. Общ анализ на въздействието на програмата „От социални помощи към осигуряване на заетост” на националния трудов пазар. В: УНИТЕХ’05, Габрово, Технически университет-Габрово, 2005, стр. 75-80, ISBN 954-683-326.
 1952. Терзиев В. Новият социален модел, като ефективна възможност за реализиране на активната политика на пазара на труда в България. В: Национална научно-практическа конференция „Гъвкавата заетост и проблеми на нейната регулация”, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”,, Пловдив, Университетско издателство - Пловдив, 2003, стр. 56-71
 1953. Терзиев В. Социалната политика в контекста на Европейската интеграция и реализиране и изследване на възможностите на технологията „План за действие”. В: Национална конференция с международно участие „Управление и развитие на човешките ресурси и конкурентноспособност- тенденции и практики, Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресур, Варна, 2002
 1954. Терзиев В. Социално интегриране на хора с ограничени възможности на пазара на труда чрез регионална стратегия за заетост. В: Втора конференция „Службите по заетостта и социалната интеграция на безработните лица на пазара на труда”, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, 1999
 1955. Терзиев В. Социална интеграция на безработните лица на пазара на труда в региони с етническо смесено население. В: Регионална конференция „Службите по заетостта и перманентното обучение на възрастни”, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, 1998
 1956. Терзиев В. Стоянов Е. Формальные аудиторские проявления и институциональность. В: Thesis of the articles of the 1 st international scientific and practical internet-conference «accounting, analysis, audit and taxation in a globalized conomy» «accounting, analysis, audit and taxatio, Uzhgorod, Ukraine, 2017, стр. 410-413, ISBN 978-617-7333-32-5.
 1957. Терзиев В. Стоянов Е. Концептуальные основы управленческогоконтроля. контроль – анализ и совершенствование. В: Thesis of the articles of the 1 st international scientific and practical internet-conference «accounting, analysis, audit and taxation in a globalized conomy» «accounting, analysis, audit and taxatio, Uzhgorod, Ukraine, 2017, стр. 209-211, ISBN 978-617-7333-32-5.
 1958. Терзиев В. Ю. Младенов. Стимулиране на персонала - условие за преодоляване на кризисната сетуация на фирмата. В: УНИТЕХ/12, ТУ - Габрово, ТУ - Габрово, 2012
 1959. Терзиев В. Ю. Младенов. Активен модел за социална програма и неговото стратегическо преимущество. В: Научни трудове на РУ, РУ, РУ, 2012
 1960. Терзиев В. Стоянов Е. Функциональная характеристика и развитие идеи контроля. В: Thesis of the articles of the 1 st international scientific and practical internet-conference «accounting, analysis, audit and taxation in a globalized conomy» «accounting, analysis, audit and taxatio, Uzhgorod, Ukraine, 2017, стр. 212-215, ISBN 978-617-7333-32-5.
 1961. Терзиев В., А. Делибашева, Ю. Младенов. Междуличностни конфликти в организацията. В: конференция УНИТЕХ/11, ТУ - Габрово, ТУ - Габрово, 2011
 1962. Терзиев В., Ю. Младенов. Стратегическа концепция на организацията в кризисно развитие на икономиката. В: УНИТЕХ/11, Габрово, Ту-Габрово, 2011
 1963. Терзиев В., А. Апостолов, Ю. Младенов. Характеристика на националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”. В: сборник с доклади, Шумен, Юбилейна научна конференция, Шуменски университет, 2004
 1964. Терзиев В., А. Апостолов, Ю. Младенов. Характеристика на националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост". В: Юбилейна научна конференция, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2004, стр. 121-128, ISBN 954-577-217-4.
 1965. Терзиев В., А. Делибашева. Системи за управление на човешките ресурси. Осигуряване на заетост за лица в неравностойно положение. Адаптивност и мобилност на работната сила в България.. В: Пета национална конференция „Службите по заетостта и Европейския пазар на труда”, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, 2003, стр. 1-9
 1966. Терзиев В., А. Делибашева. Социална подкрепа и партньрство в сферата на професионалното ориентиране за младежи и възрастни". В: Първа научно-практическа конференция с международно участие „Мрежи за професионално ориентиране за младежи и възрастни”, Икономически университет, Варна, 2003, стр. 3-12
 1967. Терзиев В., А. Джумалиева. По някои въпроси относно дискриминацията по признак „пол” във връзка с гъвкавите форми на заетост.. В: . Научна конференция на тема „Защита от дискриминация в България и Европа“.по случай Деня на правата на човека, организирана съвместно от Академията на МВР и Института за държавата и правото на БАН, София, Академия на МВР, 2015
 1968. Терзиев В., Б. Лукарски, Е. Арабска. Влияние на публичните служби за заетост върху динамиката на пазара на труда в България. В: Международна конференция Образование, наука, икономика и технологии, Бургас, Университет „Проф.д-р Асен Златаров”, 2016, ISBN 13126221.
 1969. Терзиев В., В., Банабакова, М., Георгиев. Развитие и переструктурирование занятости в Болгарии с начала перехода к рыночной экономике и в годы европейской интеграции. В: Громадська організація «Київський економічний науковий центр» збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «підприємництво, бухгалтерський облік та фінанси: національні особливості, Київ, 2017, стр. 64-69
 1970. Терзиев В., В., Банабакова, М., Георгиев. Политики для воздействия и анализ состояния на рынок труда. В: Громадська організація «Київський економічний науковий центр» збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «підприємництво, бухгалтерський облік та фінанси: національні особливості, Київ, 2017, стр. 76-81
 1971. Терзиев В., В., Банабакова, М., Георгиев. Развитие и переструктурирование занятости в Болгарии. В: Громадська організація «Київський економічний науковий центр» збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «підприємництво, бухгалтерський облікта фінанси: національні особливості, Київ, 2017, стр. 70-75
 1972. Терзиев В., В., Банабакова, М., Георгиев. Политики для создания функционирующего рынка труда в контексте стратегии для устойчивого, интелигентного и всеохватывающего роста. В: Модернізація економіки та фінансової системи країни: актуальні проблеми та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, У 2-х частинах. – Дніпро, 2017, стр. 13-16, ISBN 978-966-916-365-3.
 1973. Терзиев В., В., Банабакова, М., Георгиев. Политики для создания функционирующего рынка труда. В: Модернізація економіки та фінансової системи країни: актуальні проблеми та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, У 2-х частинах. – Дніпро, 2017, стр. 16-19, ISBN 978-966-916-365-3.
 1974. Терзиев В., В., Банабакова, М., Георгиев. Эффективное влияние на рынок труда. В: Модернізація економіки та фінансової системи країни: актуальні проблеми та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, У 2-х частинах. – Дніпро, 2017, стр. 20-23, ISBN 978-966-916-365-3.
 1975. Терзиев В., Д. Везиева, Е. Арабска. Българските университети и възможностите на оперативна програма „наука и образование за интелигентен растеж”. В: Международна конференция Образование, наука, икономика и технологии, Бургас, Университет „Проф.д-р Асен Златаров”, 2016, ISBN 13126121.
 1976. Терзиев В., Д. Манолов. Възможни рискове при подготовката и изпълнението на процедура по общесвенна поръчка в сектора „Сигурност и отбрана“. В: Perspective directions of scientific researches. Scientific journal „Economics and Finance“, Agenda publishing house, Coventry United Kingdom, 2016, стр. 75-78, ISBN 978-617-7214-40-2.
 1977. Терзиев В., Д. Манолов. Възможност за комбиниране в планирането на ABC-анализ с XYZ-анализа в планирането на снабдяването с вещево имущество в Българската армия.. В: еждународна научна конференция „Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания“, посветена на 80-годишнината от основаването на Стопанска академия, Д. А. Ценов“ – Свищов, 2016, стр. 334-341, ISBN 978-954-23-1187-4.
 1978. Терзиев В., Д. Манолов. Програми за въвеждащо и поддържащо обучение в публичните служби за заетост. В: ационална конференция с международно участие „Образователни технологии, Каварна, Известия на Съюза на учените, том 31 (2), 2016, стр. 70-75, ISBN 1311 2864.
 1979. Терзиев В., Д. Манолов. Определяне на необходимите компетенции за работа в публичните служби за заетост. В: Национална конференция с международно участие „Образователни технологии, Каварна, Известия на Съюза на учените, том 31 (2),, 2016, стр. 64-69, ISBN 1311 2864.
 1980. Терзиев В., Д. Манолов. Методика за планиране на снабдяването с вещево имущество в българската армия в България. В: Международна научна конференция UNITECH Том IV, Габрово, 2016, стр. 146-150, ISBN 1313-230X.
 1981. Терзиев В., Д. Манолов. Групиране на статистическите резултати при планирането на снабдяването с вещево имущество в българската армия. В: Международна научна конференция UNITECH Том IV, Габрово, 2016, стр. 141-145, ISBN 1313-230X.
 1982. Терзиев В., Е. Арабска. Влияние на активната политика и посреднически услуги по заетостта в България. В: Четиринадесета младежка научно-практическа конференция, София, Федерация на научно-техническите съюзи, 2016, стр. 229-238, ISBN 1314-8931.
 1983. Терзиев В., Е. Арабска. Основни профили на безработните лица в България. В: Четиринадесета младежка научно-практическа конференция, София, Федерация на научно-техническите съюзи, 2016, стр. 198-205, ISBN 1314-8931.
 1984. Терзиев В., Е. Арабска. . Динамика в уязвимите групи на пазара на труда в България. В: Четиринадесета младежка научно-практическа конференция, София, Федерация на научно-техническите съюзи, 2016, стр. 206-217, ISBN 1314-8931.
 1985. Терзиев В., Е. Арабска. Тенденции на пазара на труда и търсенето на работна сила в България. В: Четиринадесета младежка научно-практическа конференция, София, Федерация на научно-техническите съюзи, 2016, стр. 218-228, ISBN 1314-8931.
 1986. Терзиев В., Е. Арабска. Иновации в биоземеделието за осигуряване на качество и безопасност на храните и здравословна среда на живот. В: Юбилеен сборник в чест на проф. д.и.н. Тончо Трендафилов, ВУСИ – Пловдив, 2016, стр. 129-146, ISBN 978-619-7343-00-7.
 1987. Терзиев В., Е. Арабска. Превенция и поддержка детей и взросльiх-жертв трафика, насилия, зависимостей, других типов риска социальной изоляции. В: XVIII Международной научно-практической конференции, „Экономика и управление: Анализ тенденций и перспектив развития“, Novosibirsk, Russia, 2015, стр. 212-233, ISBN 978-500068-243-2.
 1988. Терзиев В., Е. Арабска. Превенция и поддержка- жертвами различньiх видов рисков социальной изоляции. В: Международной научно-практической конференции, „Актуальньiе проблемьi науки на современном ϶тапе развития“, Стерлитамак, Росийская федерация, 2015, ISBN 978-5-9906434-3-7.
 1989. Терзиев В., Е. Арабска. Възможности на биологичното производство за постигане на устойчиво развитие на селските райони. В: XVII-та Международна научна конференция „Управление и устойчиво развитие”, Юндола, 2015
 1990. Терзиев В., Е. Арабска. Предизвикателства пред предоставяне на административни услуги в Агенция по заетостта. В: VIII интердисциплинарна научна конференция „Авангардни научни инструменти в управлението ‘2015, София, УНСС, 2015, ISBN 1314-0582.
 1991. Терзиев В., Е. Арабска. Активните трансформации в политиките за функциониращ пазар на труда и за заетост.. В: Научна конференция с международно участие „Иновации в образованието“, Шумен, Шуменски университет, 2015, стр. 96-105, ISBN 1314-6769.
 1992. Терзиев В., Е. Арабска. Изграждането на функциониращ пазар на труда в периода на преход на българската икономика. В: Научна конференция с международно участие „Иновации в образованието“, Шумен, Шуменски университет, 2015, стр. 82-96, ISBN 1314-6769.
 1993. Терзиев В., Е. Арабска. Реализация на активните политики на пазара на труда в България. В: Първа научно-практическа конференция с международно участие „Социална работа, мениджмънт и социално развитие: съвременни предизвикателства, перспективи и иновативни практики”, Варна, Технически университет-Варна, 2015
 1994. Терзиев В., Е. Арабска. Мониторинг на активните политики на пазара на труда в България. В: Първа научно-практическа конференция с международно участие „Социална работа, мениджмънт и социално развитие: съвременни предизвикателства, перспективи и иновативни практики”, Варна, Технически университет-Варна, 2015
 1995. Терзиев В., Е. Арабска. Application of the concept of lifelong learning in Bulgaria. IN: Seventh International Scientific Conference KNOWLEDGE FOR CAPABILITIES AND SKILLS, Bansko, 2015, ISBN 1857-92.
 1996. Терзиев В., Е. Арабска. Социални политики за въздействие на пазара на труда в България. В: Seventh International Scientific Conference KNOWLEDGE FOR CAPABILITIES AND SKILLS, Bansko, 2015, ISBN 1857-92.
 1997. Терзиев В., Е. Арабска. Развитие на функциониращ пазар на труда в България. В: Seventh International Scientific Conference KNOWLEDGE FOR CAPABILITIES AND SKILLS, Bansko, 2015, ISBN 1857-92.
 1998. Терзиев В., Е. Арабска. Достъпност до пазара на труда и социална адаптация на освободените от българската армия военнослужещи и членовете на техните семейства. В: . Научна конференция на тема „Защита от дискриминация в България и Европа“.по случай Деня на правата на човека, организирана съвместно от Академията на МВР и Института за държавата и правото на БАН, София, Академия на МВР, 2015
 1999. Терзиев В., Е. Арабска. Развитие и преструктуриране на заетостта в България. В: Курсантско-студентската научна конференция за 2015 година, Велико Търново, Национален военен университет, 2015
 2000. Терзиев В., Е. Арабска. Реализация на активните политики на пазара на труда в България. В: Курсантско-студентската научна конференция за 2015 година, Велико Търново, Национален военен университет, 2015
 2001. Терзиев В., Е. Арабска. Състояние на националния пазар на труда и реализация на активните политики в България. В: Годишник на Национален военен университет, Велико Търново, Национален военен университет, 2015
 2002. Терзиев В., Е. Арабска. Предизвикателства в изпълнение на социалните политики и решения за ефективни въздействия на пазара на труда“. В: Отчетна научна конференция на ВУЗФ, София, ВУЗФ, 2015
 2003. Терзиев В., Е. Арабска. Предизвикателства в изпълнение на социалните политики и решения за ефективни въздействия на пазара на труда. В: Отчетна научна конференция на ВУЗФ, София, ВУЗФ, 2015
 2004. Терзиев В., Е. Арабска, С. Филипов, С. Станчев. Състояние на пазара на труда в България. В: XI Международной научной конференции „Инновации в технологиях и образовании“, Белово, Россия, Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева, 2016
 2005. Терзиев В., Е. Арабска, С. Филипов, С. Станчев. Индикатори за мониторинг на активната политика на пазара на труда в България. В: XI Международной научной конференции „Инновации в технологиях и образовании“, Белово, Россия, Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева, 2016
 2006. Терзиев В., Е. Арабска, С. Филипов, С. Станчев. Реализация на програми и мерки на активната политика на пазара на труда в България. В: XI Международной научной конференции „Инновации в технологиях и образовании“, Белово, Россия, Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева, 2016
 2007. Терзиев В., Е. Арабска, С. Филипов, С. Станчев. Политики за изграждане на функциониращ пазар на труда в българия и въздействия върху уязвимите групи. В: XI Международной научной конференции „Инновации в технологиях и образовании“, Белово, Россия, Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева, 2016
 2008. Терзиев В., Е. Арабска, С. Филипов, С. Станчев. Предизвикателства пред развитието на пазара на труда и ролята на публичните служби по заетостта. В: XI Международной научной конференции „Инновации в технологиях и образовании“, Белово, Россия, Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева, 2016
 2009. Терзиев В., Е. Стоянов. Финансовая оценка эффективности социальногопрограммирования. В: Фінансово-кредитна система: вектор розвитку, Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Ужгород, 2017, стр. 237-243, ISBN 978-617-7333-37-0.
 2010. Терзиев В., Е. Стоянов. Модель финансовой оценки эффективности социального программирования. В: Фінансово-кредитна система: вектор розвитку, Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Ужгород, 2017,