Списък на публикациите

монографии

 1. Антонов С. Юридическата санкция и нейната реализация. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор". Русе, Русенски университет, 2015, стр. 357, ISBN 1234.
 2. Владимиров, Р. Защита на финансово-данъчната система от правонарушения, монография, ІІ преработено и допълнено издание. София, Фенея, 2005, ISBN 954-8214-19-9.
 3. Владимиров, Р. Документни престъпления, Сборник съдебна практика по документните престъпления. София, Фенея, 2004, ISBN 954-8214-19-9.
 4. Георгиев, Л.Р. “Криминалистическият видеозапис при разследването”. София, ИК “Световит”, 2008, ISBN 978 954-9761-85-1.
 5. Градинарова, Т. НЕПРИСЪСТВЕНО РЕШЕНИЕ. Медиатех- Плевен, Издателски център при Русенски университет „А. Кънчев”, 2015, pp. 322, ISBN 978-619-207-015-1.
 6. Дачев, Л.И. Юридически дискурс. Русенски университет, Свида, 2004, ISBN 954-90421-4-6.
 7. Е.Мингов В . Мръчков, Ат. Василев и И.Шотлеков. Коментар на Кодекса за задължително обществено осигуряване.. София, ИК"Труд и право", 2000, стр. 576, ISBN не знам.
 8. Е.Мингов Илко Семерджиев, Бойко Пенков, Димитър Илиев, Хриско Хинков, Деница Сачева, Петър Николаков, Красимира Средкова. Здравното осигуряване в България. София, ИК"Труд и право, 1999, стр. 639, ISBN не знам.
 9. Е.Мингов Н.Гевренова, А.Цонева, С.Симеонова, В.Бенатов, Е.Мирославов , В.Цоневски. Трудово право за работодатели. София, Раабе, 2002, стр. 600, ISBN не знам.
 10. Желева, М. Държавната власт и общественият интерес. Варна, Стено, 2009, стр. 203, ISBN 978-954-449-425-4.
 11. Желева, М. Франция и България 1919-1923 /политико-дипломатически аспекти/. Варна, Стено, 2005, стр. 326, ISBN 954-20-0289-0.
 12. Йорданова, З. Изборите в България - актуални конституционноправни проблеми. Русе, Медиатех - Плевен, 2017, стр. 260, ISBN 978-619-207-104-2.
 13. Йочев, Евг. Съдоустройството в България.История, принципи, институти (1879-1944). Второ допълнено и преработено издание. София, Сноумод, 2015, стр. 401, ISBN 978-619-90134-4-1.
 14. Йочев, Евг. Наказателният закон на Княжество България. Русе, РУ, 2009, стр. 292, ISBN 978-954-712-454-7.
 15. Йочев, Евг. Принципът на несменяемост на съдиите в Българското законодателство 1878-1944.. Русе, РУ, 2008, стр. 332, ISBN 978-954-712-398-4.
 16. Йочев, Евг. История на законодателството на Княжество България. Русе, РУ, 2006, стр. 425, ISBN 978-954-9906-95-0.
 17. Йочев,Евг. Съдоустройството в България. История, принципи, институти. (1879-1944). Русе, РУ, 2012, стр. 328, ISBN 978-954-712-535-3.
 18. Коларов, Е. Гарантиране на обществения ред. Русе, РУ, 2014, стр. 210, ISBN 978-954-712-608-4.
 19. Кремена Раянова. Правата на жените в системата на правата на човека. Русенски университет, Печатна база - РУ "Ангел Кънчев", 2014, стр. 257, ISBN 978-619-7071-46-7.
 20. Куманова Е. Политическите идеи на Джон Лок. Русе, Печатна база на РУ, 2012, ISBN 978-954-8467-80-3.
 21. Милков, П. ДОГОВОРНАТА СИСТЕМА В СТРОИТЕЛСТВОТО. София, ИК ТРУД И ПРАВО, 2014, стр. 440, ISBN 978-954-608-219-0.
 22. Мингов, Е. Прекратяване на трудовия договор поради общи основания. София, Сиби, 2003, стр. 216, ISBN 954730206X.
 23. Мингов, Е. Обезщетения при временна неработоспособност. Сиби, С.2002, 218 с.. София, Сиби, 2002, стр. 218, ISBN 954730142X.
 24. Наумова, Ст. Социология на правото. Исторически традиции и перспективи на развитие. София, ИПН-БАН, 2012, стр. 535, ISBN 954-632-027-3.
 25. Наумова, Ст. Основни въпроси на екологичното право. София, Тракия-М, 2007, стр. 320, ISBN 931-429-054-07.
 26. Пенев, П. Нормативни и практически очертания на българското конституционно правосъдие - проблеми и перспектива. София, ИК "Светулка 44", 2013, стр. 332 /с приложенията/, ISBN 978-954-309-138-6.
 27. Пенев, П. Конституционно правосъдие. София, Сиела, 1997, ISBN 9789546490971.
 28. Пенев, П. Забава на доставчика според Общите условия за доставка СИВ. София, Българска търговско-промишлена палата, 1984, стр. 104, ISBN не.
 29. Пенов, С. Правото на Европейския съюз и преките данъци на държавите-членки. София, Сиби, 2011, стр. 238, ISBN 1.
 30. Пенов, С. Правен режим на корпоративеното подоходно облагане.Аспекти на хармонизацията с правото на Европейския съюз. София, Университетско издадетлство "Св. Кл. Охридски", 2000, стр. 180, ISBN 1.
 31. Славянова Л. И. Специфика на общуването в английския и българския език. Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", МЕДИАТЕХ-Плевен, 2016, стр. 144, ISBN 978-619-207-083-0.
 32. Стефанов, Г. Търговска несъстоятелност. В.Търново, Сиби, 2011, ISBN 987-876-98.
 33. Стефанов, Г. Капиталови търговски дружества. София, сп.Труд и право, 2011, ISBN 978-954-608-180-3.
 34. Стефанов, Г. Модернизация на Европейското и българското конкурентно право. В.Търново, Фабер, 2010, ISBN 978-954-400-324-1.
 35. Стефанов, Г. Модернизация на европейското и българското конкурентно право.. В. Търново, Авагар, 2010, ISBN --.
 36. Сълов, И. Съдът - разследващ орган обвинител или арбитър в наказателното производство. София, Фенея, 2002, стр. 171, ISBN 954-8214-57-1.
 37. Сълов, И. Оценката в наказателния процес. София, Академия на МВР, 1991, стр. 161, ISBN няма.
 38. ХРУСАНОВ, Д., Д. КОСТОВ, Е. КЪНДЕВА, К. ЛАЗАРОВ. "Нови моменти в административния процес според АПК". София, Сиела, 2007, стр. 376, ISBN 978-954-28-0058-3.
 39. Шопова П. Основи на приложната криминология. Русе, Медиатех, 2015, ISBN 978-619-207-013-7.
 40. Шопова П. Пробацията - наказателно-правен и криминологичен анализ. Русе, Русе, 2006, ISBN 978-954-370-001-1.
 41. Шопова П., Антонов С. Работа на институциите в Русенски регион с жените – правонарушители. Русе, Медиатех, 2015, ISBN 978-619-207-007-6.
студии
 1. Slavianova L.I. Politeness and Indirectness: Speech Stereotypes for Making Requests in Modern English and Bulgarian. Пенза, Русия, Научно- издательский центр Социосфера, 2012, pp. 129-142, ISBN 978-5-91990-099-3.
 2. Антонов С. Криминологична характеристика на предсъдебния доклад. Русе, Медиатех, 2016, ISBN 978-619-207-074-8.
 3. Георгиев, Л.Р. "Основни функции на участниците в огледите на местопроизшествия". Юбилеен сборник на ЮФ при РУ "А.Кънчев", Русенски университет, 2012, ISBN хх.
 4. Градинарова , Т. Страни в производството за отмяна на влезли в сила решения. Бургас, Бургаски свободен университет Юридически сборник, том.ІІ, 1994, стр. 38-56, ISBN 1311-3771.
 5. Димитров, K. Защита на личните данни и свободата на словото. София, РУ "Ангел Кънчев", 2006, стр. 134-145, ISBN 444.
 6. Димитров, К., А. Димитрова, А. Георгиев. Режими на имуществени отношения между съпрузите по Семейния кодекс от 2009 година. Русе, Издателски център при Русенски университет, 2013, ISBN 978-619-7071-52-8.
 7. Коларов, Е. Регионът. Правно понятие. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2007, стр. 80, ISBN 978-954-712-376-2.
 8. Коларов, Е. Регионите в България. Правни аспекти. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2005, стр. 136, ISBN 954-712-283-5.
 9. Коларов, Е. Комитет на регионите. Правни аспекти. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2005, стр. 80, ISBN 954-712-277-0.
 10. КОСТОВ, Д. Принципи на административни я процес. Скопjе, Универзитет, 2011, ISBN 978-9989-194-52-8.
 11. Куманова Е. Да защитаваме правата на децата сериозно. Русе, Университетски издателски център, 2015, ISBN 978-619-7092-02-8.
 12. Кюранов, Ч., Делиев, И., Пенев, П. Проблеми на децентрализацията и местното самоуправление в Република България. София, Фондация "Фридрих Еберт", 2002, ISBN 954-91018-5-1.
 13. Мингов, Е. Защита на общия професионален интерес в трудовото право.-. София, Сиби, 2005, стр. 38, ISBN не знам.
 14. Мингов, Е. За особеностите на индивидуалното трудово и служебно правоотношение.-В. Актуални проблеми на трудовото и осигурително право.Т.І.. София, УИ”Св.Кл.Охридски,, 2004, стр. 27, ISBN не знам.
 15. Мингов, Е. Общите основания за прекратяване на трудовия договор.-В: Юбилеен сборник в памет на професор Витали Таджер,Сиби, 2003, с.304-327.. София, Сиби, 2003, стр. 23, ISBN 9547301683.
 16. Пенов, С. Правен режим на спогодбите за избягване на международното двойно данъчно облагане. София, Данъчен наблюдател, 1999, стр. 60, ISBN 1.
 17. Попова, Ю., Е. Коларов. Субективна култура. Субективни права. Русе, Печатна база на Русенски университет, 2006, стр. 117, ISBN 954-712-321-2.
 18. Радева, М. Информираното съгласие - инструмент за защита правата на пациента. Уязвими групи пациенти. Русе, Издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2015, стр. 175-213, ISBN 9786197092028.
 19. Стефанов, Г. Забраната на картелите според европейското и българското конкурентно право. сп. Социално-икономически анализи, ВТУ-Стопански факултет, 2010, ISBN 1313-6909.
 20. Стефанов, Г. За разграничението между граждански и търговски сделки и намаляване на неустойката по тях. 2010, кн. 3. сп. Търговско и конкурентно право, кн.3, 2010, ISBN --.
 21. Тодоров, Ивайло , Надежда Йонкова. Актове на пуличната администрация. Ловеч, ИК, 2002, ISBN 954-784-021-5.
 22. Шопова П., Антонов С. Женската престъпност в Русенски регион – тенденции, фактори, прогнози. Русе, Медиатех, 2013, ISBN 978-619-7071-40-5.
статии
 1. Angelova-Barbolova N. E.Kumanova, M.Radeva. Psychiatric Care in Bulgaria - Ethical and Legal Aspects.// Proceedings in Human and Social Sciences at the Common Conference, 2014, No 1, ISSN 978-80-554-0949-8.
 2. Benina I. G. The “Normal” Dursleys and the “Abnormal” Harry: The Binary Opposition “Normality” – “Abnormality” in the Text of the Harry Potter Series in Comparison with its representations in Fairy Tales..// Вестник современной науки, 2015, No 1, pp. 68 – 75, ISSN 2410-2563.
 3. Benina Iliyana. Representations of Knowledge – Ignorance Binary Opposition in the Text of the Harry Potter Series by J. K. Rowling and in Fairy Tales. International Journal of Language & Literature..// International Journal of Language and Literature, 2015, No 3(1), pp. 128-136, ISSN 2334-2358.
 4. Dimitrova, A. Legal Framework of Mediation and the Mediator Status under Bulgarian Law.// Societas et Iurisprudentia, Trnava University, Slovak Republic, 2014, No 3, pp. 67-78, ISSN 1339-5467.
 5. Kolarov, E. Offenses Against Public Order.// Verejna sprava a priestupky, 2016, No 1, pp. 83-86, ISSN 978-80-8155-064-5.
 6. Kolarov, E. Die Region zwischen Union, Staat und Gemeinde.// Mehnert, E. (Hrsg.), Gute Nachbarn – Schlechte Nachbarn? Grenzpfade. Materialien zum 6. Deutsch-Tschechischen Begegnungsseminar, Frankfurt am Main, 2004, 2004, No 1
 7. Kumanova E. The Principles of Foster Care in Bulgarian Legislation.// CRC Journal, 2016, No 2
 8. Kumanova E. Classic Dimensions of Social Contract.// CRC Journal, 2015, No 1
 9. Kumanova, E. John Locke Political Ideas of Tolerance.// Философськi, методологiчнi, соцологiчнi та психологiчнi проблеми права: матерiали 4- Мiжнл наук.-теор. конф., 2011, No 1, ISSN 978-966-423-196-8.
 10. Kumanova, E., M. Petrov. Children Participation in Legal Procedures.// Proceedings of Proceedings of International scientific conference “Right to a fair trial and the administrative punishment”, 2014, No 1
 11. Mihailov N, D.Antonova, S.Kadirova, A.Manukova, N.Evstatieva, E.Kumanova, K.Martev. Social problems existing in the market of renewable energy sources and opportunities to be resolved along the cross border region Bulgaria-Romania.// The Future of Renewable Energy Sector” RES-2011, 2011, No 1
 12. Peter B. SMITH, Pavla KRUZELA, Reka CZEGLEDI, Sevda TSVETANOVA, Dana POP, Beata GROBLEWSKA and Daniela HALASOVA. Managerial Leadership in Eastern Europe: from University to Diversity.// Managerial Behaviour and Practices European Research Issues, 1997, No 1, pp. pp. 13-27, ISSN 90-334-3806-2.
 13. Peter B. SMITH, Pavla KRUZELA, Reka CZEGLEDI, Sevda TSVETANOVA, Dana POP, Beata GROBLEWSKA and Daniela HALASOVA. Leadership in Europe: Euromanagement or the Footprint of History?.// European Journal of Work and Organizational Psychology, 1997, No VOL: 6, pp. pp. 357-386
 14. Petrova R. , D. Stefanova. Evaluation in Biblical proverbs: A linguo-cultural study from a systemic functional perspective.// Proverbium: A Yearbook of International Proverb Scholarship, 2017, No 34, pp. 293-336
 15. Radeva, M. About some aspects of Agreement on social security between the Republic of Bulgaria and Republic of Macedonia.// CRC Journal, 2015, No 3-4, pp. 119-123, ISSN 18579744.
 16. Rizova M., R. A. Gatward, G. Cousin. Design Methodology for Developing Large Scale ODL Systems.// Dusseldorf, Proceedings of the 20th ICDE World Conference on Open Learning Distance Education, 2000, No 20, ISSN 3-934093-01-9.
 17. Shopova P. Co-defense in Germany - my experience as Bulgarian defense lawyer.// Conference of the International Criminal Defance Counsil Organization ICDC (International Criminal Defance Counsil) - Brussels, 05.10.2007, 2007, No /
 18. Slavianova, L. Evaluation and Perception of Physical Beauty in 21st Century English, American and Australian Literature.// Language and Education, 2017, No 6 (2), volum, pp. 749-756, ISSN 0950-0782. (Impact factor: 0.921 /2015, Journal Citation Reports®, Thomson Reuters)
 19. Sopova P. Lawyer`s Defense in Bulgaria.// Conference of the International Criminal Defance Consil Organization ICDC (International Criminal Defance Counsil) - Sofia, 26.09.2008, 2008, No /
 20. Yordanova, Z. ELECTORAL DISPUTE SETTLEMENT IN BULGARIA ACCORDING TO THE ELECTION CODE OF 2014.// CRC- journal, 2015, No 2, pp. 75-82, ISSN 1857-9744.
 21. Yosifov, I. Development Risk Defence under Article 7 (E) of the Product Liability Directive – the Inevitable Clash of Negligence and Strict Liability Theories.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2017, No 9, pp. 110-120, ISSN 1314-0167.
 22. Zheleva, M. The Bulgarian exit from World War I regarded from the point of Hague Law.// Sibiu, Conference proceedings IV, Land forces academy publishing house11-th International conference “Man in the knowledge based organization”,, 2006, No --, pp. 32-35, ISSN 973-7809-51-3; 97.
 23. Ангелова-Барболова Н.С., Радева М.И. Предварителни указания за лечение на пациента и психиатрични здравни грижи.// Международно научно on-line списание Наука и технологии, 2013, брой 1, стр. 356-359, ISSN 1314-4111.
 24. Антонов С. Мерките за въздействие в проекта за нов Наказателен кодекс.// Затворно дело, 2010, брой 4, стр. 17-41
 25. Антонов С. Може ли пробационната мярка ограничения в свободното придвижване да бъде самостоятелно наказание за извършено престъпление.// Затворно дело, 2016, брой под печат
 26. Антонов С. Изпълнение на наказанието пробация при множество престъпления.// Сборник по случай 20 години ЮФ на РУ, 2012, брой 1
 27. Антонов,С.П. За системата на наказанията в проекта за нов Наказателен кодекс.// Затворно дело, 2010, брой 3, стр. 70-87
 28. Бенина, И, Н. Бенин. Крахът на педагогическите цели в системата на отвореното възпитание.// Отворено образование, 1994, брой 1, стр. 5 - 11
 29. Бенина. И. Смъртта и насилието в ревизиите на вълшебни приказки на Анджела Картър..// „Издател”, 2014, брой 1-2, стр. 33-38, ISSN 1310-4624.
 30. Боянов, Г.Б. Удостоверяване на право на собственост в България (исторически бележки).// Нотариален бюлетин, 2011, брой бр.2
 31. Боянов, Г.Б. Обекти на законовата съпружеска общност по чл.21 от СК..// Нотариален бюлетин, 2010, брой бр.1
 32. Боянов, Г.Б. Относно придобиването на недвижим имот чрез групов строеж.// Нотариален бюлетин, 2008, брой бр.3
 33. Веселин Гецов Гръцманов. Появата на държавата като сициален факт, обуславящ нейното теоретично обяснение, възникване на идеята за конституцията.// Европейски измерения на правото, Интердисциплинарни правни изследвания, РУ, 2012, брой 1, стр. 261-273, ISSN 978-954-712-556-8.
 34. Владимиров, Р. Относно проекта на Министерство на правосъдието за нов Наказателен кодекс.// Юбилеен сборник - 20 години Нов български университет, 2011, брой 1, стр. 18
 35. Владимиров, Р. Документни престъпления.// Правен преглед, 2007, No 1, pp. 40
 36. Владимиров, Р. Промените в НК от 2006 г. В областта на финансовите и данъчните престъпления.// АПИС-време, 2007, брой 1
 37. Владимиров, Р. Наказателният кодекс и приемането на България в Европейския съюз.// Юбилеен сборник - 15 годиини Нов български университет, 15 години департаамент "Право", 2006, брой 1, стр. 37
 38. Владимиров, Р. Данъчните престъпления, статия, с. 100-113, Сб. Наказателно правоприлагане и борба с престъпността, законодателни промени и процесуална практика.// Горекс Прес, 2005, брой 1
 39. Георгиев, Л.Р. “Слабости и грешки допускани при огледите на местопроизшествия”.// Трудове на Научно-изследователския институт по криминалистика и криминология, 2012, брой Том ХХХІІІ
 40. Георгиев, Л.Р. Сравнителните образци при почерковите изследвания..// Сп. “Общество и право”,, 2012, брой 2
 41. Георгиев, Л.Р. “Способи за фиксиране на резултатите от огледите и претърсванията на превозни средства”.// Информационен бюлетин на НИКК-МВР, 2009, брой 126-127, стр. 72-107
 42. Георгиев, Л.Р. “Местопроизшествието: необходими действия за запазването му и възможни опасности за разследващия екип по време на оглед и претърсване”.// Информационен бюлетин на НИКК-МВР, 2009, брой 128, стр. 39-51
 43. Георгиев, Л.Р. Вещото лице в съдебната зала.// Трудове на Научно-изследователския институт по криминалистика и криминология, 2008, брой том XXIX, стр. 172 – 176
 44. Георгиев, Л.Р. Действия и способи за идентифициране на труп с неустановена самоличност в процеса на разследването.// Информационен бюлетин на НИКК-МВР, 2008, брой 125, стр. 51-60
 45. Георгиев, Л.Р. Експертът в съдебната зала.// Сп. “Общество и право”, 2007, брой 8, стр. 72-75
 46. Градинарова, Т. Подлежат ли на отмяна по реда на глава 24 ГПК решенията на окръжния съд по жалби срещу действията на съдебния изпълнител.// Търговско право, 2016, брой 4, стр. 25-37, ISSN 08616892.
 47. Градинарова, Т. Основанията за отмяна по чл.231 „д” и „е” с оглед предстоящите промени в Гражданско - процесуалния кодекс.// Съвременно право, 1993, брой бр. 4, стр. 65-69, ISSN 0861-1815.
 48. Градинарова, Т. Правомощието на председателя на Върховния съд за задвижване на отменително производство по чл.233, ал.1 ГПК.// Правна мисъл, 1992, брой № 1, стр. 22-24, ISSN 1310-7348.
 49. Градинарова, Т. Компетентен съд в производството за отмяна на влезли в сила решения списание.// Правна мисъл, 1991, брой № 3, стр. 57-63, ISSN 1310-7348.
 50. Дачев, Л. Към въпроса за подходите в изучаването на правото.// Научни трудове на Русенски университет, 2010, брой том 49, стр. 17, ISSN 1311-3321.
 51. Дачев, Л. Юридически дискурс.// Научни трудове на Русенски университет, 2009, No том 48, pp. 7, ISSN 1311-3321.
 52. Дачев,Л. Същност и съдържание на държавното управление.// Научни трудове на Русенски университет, 2008, брой том 47, стр. 7, ISSN 1311-3321.
 53. Делян Маринов. Особени случаи на продажба в производството по несъстоятелност.// Търговско и конкурентно право, 2011, брой 10, стр. 0
 54. Джафай, Й. "Rregullimi kushtetues i lirisë së marrjes së informacionit dhe lirisë së respektimit të jetës private" Превод:"Конституционното регулиране на правото на достъп до информация и правото на личен живот.// Научно списание, 2012, брой 9, стр. 10, ISSN 2222-5846.
 55. Джафай, Й. Data protection and privacy law- Albanian case.// International Scientific Conference Proceedings “Education in turbulent times – the Albanian case in European and global context”, 2011, No 1, pp. стр.55, ISSN ISBN:978-99956-92.
 56. Джафай, Й. "Развитие на естествените права",.// Научно списание "Оptime",, 2010, брой брой 1,, стр. стр.21, ISSN ISSN:2220-461x.
 57. Джафай, Й. Аспекти на етиката в научното изледване.// Издание на Научна Конфернция" За качество и европейски стандарти в униврситетските научни изледвания и дейности",, 2010, брой брой 1,, стр. стр. 153, ISSN ISBN: 978-99956-1.
 58. Джафай, Й. The trade unions in the process of approaching the Albanian legislative to the aquis communautaire.// International Conference Proceedings" Challenges of Albanian 's Integration in European Union",, 2010, No брой 2,, pp. стр.110, ISSN ISBN: 978-99956-1.
 59. Джафай, Й.,. Freedom of information and internationally protected human rights.// Обединеието на Социологическите Институти в Балканите по “Education in turbulent times – the Albanian case in European and global context”, Списание Social Studies,Tirane, 2012, No Vol.6 / No.1, pp. стр. 75-87, ISSN 978-9928-127-10-5.
 60. Джурова, Н. В. Превенция по отношение на престъпленията в данъчната и осигурителната система.// Международна научно-приложна конференция на тема „Приложни аспекти в превенцията, разкриването и разследването на престъпления“, Академия на МВР, 2016, брой под печат
 61. Джурова, Н. В. Деяния, свързани с укриване на ДДС по чл. 255 от НК.// Сборник от конференция в памет на проф.Георги Боянов на РУ "Ангел Кънчев", 2015, брой под печат
 62. Джурова, Н. В. Основен състав на престъплението против осигурителната система.// Сборник от ежегона научна конференция на РУ "Ангел Кънчев", 2015, брой под печат
 63. Димитров, K. Проблемът с подреждането на брачния договор във водените от нотариуса книги.// Нотариален бюлетин, 2010, брой 4, стр. 55-58
 64. Димитров, K. Практически проблеми при вписване на брачния договор във водените от нотариуса книги..// Собственост и право, 2010, брой 7, стр. 67-10
 65. Димитров, K. Задължението на нотариуса за справка в Националната база данни "Население".// Собственост и право, 2010, брой 12, стр. 54-59
 66. Димитров, K. Нотариалноправни проблеми при удостоверяване на брачен договор.// Нотариален бюлетин, 2010, брой 3, стр. 65-68
 67. Димитров, K. Предоговаряне на обезпеченото с договорна ипотека вземане от една валута в друга.// Собственост и право, 2009, брой 4, стр. 50-55
 68. Димитров, K. Имуществени отношения между съпрузите по Новия Семеен кодекс.// Нотариален бюлетин, 2009, No 3, pp. 46-52
 69. Димитров, K. Фактически състав на преместването на нотариус в друг район на действие.// Собственост и право, 2007, брой 2, стр. 54-57
 70. Димитров, K. Отмяна на завещание с нотариален акт.// Собственост и право, 2007, брой 7, стр. 48-52
 71. Димитров, K. Заместване на нотариус.// Собственост и право, 2007, брой 11, стр. 48-55
 72. Димитров, K. Поправка на нотариален акт.// Собственост и право, 2006, брой 11, стр. 51-56
 73. Димитров, K. Защита на личните данни.// "Медийно право", 2005, брой 1, стр. 134-145, ISSN 4444.
 74. Димитрова, А. Приложение на Павловия иск относно разпоредителните сделки с имот – съпружеска имуществена общност (Коментар на точка 1 от Тълкувателно решение № 5/2013 от 29.12.2014 г. по т.д. № 5/2013 г. на ОСГТК).// Сборник от научно-практическата конференция, посветена на живота и делото на проф. Г. Боянов, Русе, ИЦ при РУ, 2016, брой 1, стр. 93-101, ISSN 1311-3321.
 75. Димитрова, А. Медиацията в Република България - правна уредба и статут на медиатора.// сб. Социалните права на българските граждани - проблеми и перспективи, Русе, ИЦ при РУ, 2015, брой 1, стр. 224-238, ISSN 978-619-7092-02-8.
 76. Димитрова, А. Развитие на Европейското семейно право.// сб. Свобода, сигурност, правосъдие, Библиотека "Интердисциплинарни правни изследвания", Русе, ИЦ при РУ "А. Кънчев", 2013, брой 1, стр. 34-42, ISSN 978-954-712-581-0.
 77. Димитрова, А. Приложение на относителната недействителност по чл.615 ТЗ при действащата уредба на съпружеските имуществени отношения.// Юбилейна научна конференция - 20 години ЮФ, Русе, ИЦ при РУ "А. Кънчев", 2012, брой 1, стр. 85-99, ISSN 978-954-712-576-6.
 78. Димитрова, А. Прекратяване на съпружеска имуществена общност при търговска несъстоятелност. Част втора – същност и особености на прекратителния способ.// сп. Собственост и право, 2011, брой 12
 79. Димитрова, А. Прекратяване на съпружеска имуществена общност при търговска несъстоятелност. Част първа – материалноправни и процесуалноправни предпоставки.// сп. Собственост и право, 2011, брой 11
 80. Димитрова, А. Приложение на медиацията в семейните конфликти.// Конфликтология и съвременност, 2008, брой 1, ISSN 1313-0366.
 81. Димитрова, А. Медиацията като способ за уреждане на спорове между граждани.// сп. Съвременно право, 2007, брой 1
 82. Димитрова, А., С. Тасев. Имуществените отношения между съпрузите по проекта за нов Семеен кодекс.// Съвременно право, 2007, брой 6
 83. Желева, М. Общественият интерес като функция на публичността..// Годишник на Техническия университет -Варна, 2009, брой том І, стр. 330-335, ISSN 1311-896X.
 84. Желева, М. Функции на изпълнителната власт във връзка със защитата на държавния суверенитет според Търновската конституция. – В: Известия на Българското Историческо дружество.// /Материали от втората национална конференция на БИД на тема: „Българските институции през вековете”,, 2009, брой т.41
 85. Желева, М. Военната окупация: съпоставка с гражданскоправни институти.// В: Научни трудове на Русенски университет, 2008, брой т.47,серия 7, стр. 95-99, ISSN 1311-3321.
 86. Желева, М. Държавният суверенитет в условията на военна окупация.// Годишник на Техническия университет във Варна, 2008, брой --, стр. 206-211, ISSN 1311-896X.
 87. Желева, М. Съветското влияние в България 1923 – 1925 г. /От гледна точка на френските геостратегически интереси/.// В: България и Русия между признателността и прагматизма, 2008, брой --, стр. 359-367, ISSN 978-954-92392-1-8.
 88. Желева, М. Към въпроса за появата на държавата като форма на организация на обществото.// Морски научен форумФилологии. Обществознание, 2008, брой т.4, стр. 212-220, ISSN 1310-9278.
 89. Желева, М. Отново за Ал. Стамболийски, мирът и счупената писалка.// Известия на българското историческо дружество, 2008, брой т.40, стр. 346-354, ISSN 0081-1122.
 90. Желева, М. Факторите за формирането на модерната държава според Пиер Манан (Manent, Pierre. Histoire intellectuelle du liberalisme. Paris, Pluriel, 1987.).// Морски научен форум. Филологии. Обществознание, 2008, брой т.4, стр. 207-211, ISSN 1310-9278.
 91. Желева, М. Към въпроса за причините и характера на Солунското примирие от 29 септември 1918 г. Военно-научен форум с международно участие.// Сборник научни трудове, В. Търново,, 2006, брой т.3, стр. 196-201, ISSN 1313-0390.
 92. Желева, М. Международноправна защита на гражданското население в райони на въоръжени конфликти..// Морски научен форум.Висше военноморско училище «Никола Йонков Вапцаров», Варна, 2006, брой т.4, стр. 93-100, ISSN 1310-9278.
 93. Йорданова, З. ОТНОСНО ВЪПРОСИТЕ И ПИТАНИЯТА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.// Доклади от Научна конференция, посветена на 25-годишния юбилей на ЮФ на РУ, 2017, брой 1, ISSN под печат.
 94. Йорданова, З. Гражданството като изискване за избираемост в конституциите на Република България и на държавите от Европейския съюз.// Свобода, сигурност, правосъдие /сборник/, 2013, брой 1, стр. 16-33, ISSN 978-954-712-581-0.
 95. Йорданова, З. Историческo развитие на изискванията за избираемост при заемане на публичнa длъжност.// Сборник от Юбилейна научна конференция "20 години Юридически факултет", 2012, брой 1, стр. 50-65, ISSN 978-954-712-576-6.
 96. Йорданова, З. Изисквания към кандидатите за президент в държавите членки на Европейския съюз.// Европейски измерения на правото /сборник/, 2012, брой 1, стр. 207-227, ISSN 978-954-712-556-8.
 97. Йорданова, З. ЗДРАВЕТО КАТО КОНСТИТУЦИОННО ОСНОВАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА.// Сборник "Социалните права на българските граждани - проблеми и перспективи", 2015, брой 1, стр. 163-173, ISSN 978-619-7092-02-8.
 98. Йочев Евг. Няколко думи за законите за устройството на съдилищата, съдебните райони и разположението на съдилищата в България (1878-1944 г.).// Съдебно право, 2016, брой 1
 99. Йочев Евг. Законът за измнение и допълнение на Закона за устройството на съдилищата от 1941 г..// Съдебно право, 2015, брой 1
 100. Йочев, Евг. Съборите на българските правници. Ще има ли Четвърти събор?.// Юридически свят, 2016, брой 1, стр. 43-65, ISSN 1311-3488.
 101. Йочев, Евг. Първият български закон за устройството на съдилищата.// Юридически свят, 2015, брой 2, стр. 73-93, ISSN 1311-3488.
 102. Йочев, Евг. 95 години Съюз на българските съдии. Учредявяне и дейност на Съюза на българскит съдии по време на управлението на БЗНС (1919-1923 г.).// Юридически свят, 2014, брой 2, стр. 54-76, ISSN 1311-3488.
 103. Йочев, Евг. Законопроектът за административното правосъдие - първи идеи, дискусии и подготовка.// Сборник Правото-изкуство за доброто и справедливото, 2013, брой 1, стр. 207-215, ISSN 978-954-423-874-2.
 104. Йочев, Евг. Законотворческият процес и изворите за историята на българското право.// Studia Iuridico-Historica, 2013, брой 2, стр. 115-120, ISSN 1314-9296.
 105. Йочев, Евг. Сто години Върховен административен съд.// Юридически свят, 2013, брой кн. 2, стр. 56-80, ISSN 1311-3488.
 106. Йочев, Евг. Из историята на административното правосъдие в България.// Юридически свят, 2012, брой 2, стр. 112-127, ISSN 1311-3488.
 107. Йочев, Евг. Дискусияята на страниците на в. "Право" по въпроса за въвеждането на административното правосъдие в България.// Сборник 20 г. ЮФ на РУ, 2012, брой 1
 108. Йочев, Евг. Политическият подход при узаконяването на несменяемостта на съдиите и прокурорите в България (1879-1944).// Studia Juridico – historika, Блгр. УИ „Неофит Рилски”, 2012, брой 1, стр. 74-87, ISSN 1311-9296..
 109. Йочев, Евг. Законодателството на БЗНС в областта на съдоустройството.// Юбилеен сборник посветен на 100 г. от рождението на М. Андреев, 2011, брой 1, стр. 115-130
 110. Йочев, Евг. Изменение и допълнение на Закона за устройството на съдилищата (1910-1911 г.) и възприемането на европейския модел на съдоустройство.// Юридически свят, 2010, брой 2, стр. 111-129
 111. Йочев, Евг. Търновската конституция и несменяемостта на съдиите.// Юридически свят, 2009, брой 1, стр. 93-109
 112. Йочев, Евг. Законодателното уреждане на принципа на несменяемост на съдиите от правителството на Народната партия 1894-1899 г..// Юридически свят, 2008, брой 2, стр. 119-136
 113. Йочев, Евг. Промените в условната несменяемост на съдиите по време на управлението на кабинета на Димитър Греков.// Правна мисъл, 2008, брой 4, стр. 85-94
 114. Йочев, Евг. 110 години от приемането на първия български наказателен закон.// Юридически свят, 2006, брой 2, стр. 98-113
 115. Йочев, Евг. Първият български съдоустройствен закон. Институтът на мировия съдия.// Право без граници, 2006, брой 1-4, стр. 121-130
 116. Йочев, Евг. Законът за женския и детския труд в индустриалните заведения от 1905 г..// Исторически преглед, 2004, брой 1-2, стр. 86-106
 117. Йочев, Евг. Позицията на Съюза на българските индустриалци по Закона за женския и детския труд в индустриалните заведения.// Алтернативи, УНСС, 2004, брой 1, стр. 22-24
 118. Йочев, Евг. Дискусията по общата част на наказателния закон от 1896 г..// Право без граници, 2003, брой 1-2, стр. 84-89
 119. Йочев, Евг. Законът за изменение и допълнение на закона за наследството от 1896 г..// Алтернативи, УНСС, 2002, брой 10, стр. 31-33
 120. Йочев, Евг. Обсъждането на Закона за наследството от 1890 г..// Юридически свят, 2002, брой 2, стр. 106-117
 121. Йочев, Евг. Наказателният закон от 1896 г. и дискусията за смъртното наказание.// Правна мисъл, 2001, брой 4, стр. 89-98
 122. Калинова, Д. Правомощия на областния управител според Закона за администрацията и Устройствения правилник на областните администрации.// сп.Съвременно право, 2011, брой 2
 123. Камбуров, П. Presenting the Multimedia Package ‘English for Computing’.// IATEFL ESP SIG Newsletter, 1997, No March, 1997
 124. Коларов, Е. Проблеми на гарантирането на обществения ред в светлината на практиката на Върховния административен съд.// Сборник доклади "100 години Върховен административен съд", 2014, брой 1, ISSN 978-954-073-794-2.
 125. Коларов, Е. Децата и противообществените им прояви.// Социалните права на българските граждани - проблеми и перспективи, 2014, брой 1, стр. 111-132, ISSN 978-619-7092-02-8.
 126. Коларов, Е. Абсолютност и относителност на обществения ред.// Сборник от кръгла маса "Актуални проблеми на развитието на съвременното право", 2013, брой 1, стр. 125-130, ISSN 978-954-712-610-7.
 127. Коларов, Е. Осигуряване на правилно управление в Европейския съюз - парламентарен и обществен контрол.// Европейски измерения на правото. Библиотека "Интердисциплинарни правни изследвания", 2012, брой 1, стр. 295-314, ISSN 978-954-712-556-8.
 128. Коларов, Е. Административноправни въпроси на обществения ред.// Сборник, посветен на 20-годишнината на Юридическия факултет на Русенския университет, 2012, брой 1, стр. 66-70, ISSN 978-954-712-576-6.
 129. Коларов, Е. Правни основи на службата в Европейските общности.// Съвременно право, 2007, брой 5, стр. 34-50, ISSN 08611815.
 130. Коларов, Е. Проблемът "конституция" през призмата на изборите за Народно събрание и избирането на нов Министерски съвет.// Съвременно право, 2005, брой 3, стр. 74-92, ISSN 08611815.
 131. Коларов, Е. Правно положение на регионите в Европейския съюз.// Съвременно право, 2005, брой 2, стр. 55-69, ISSN 08611815.
 132. КОСТОВ, Д. За уеднаквяване на понятията относно органите на изпълнителната власт.// Общество закон - смисъл УИ Св.Кл.Охридски, 2011, брой 1, ISSN 9789540731957.
 133. КОСТОВ, Д. За основните начала на администратнивмния процес.// сп."De jure", 2011, брой 1, ISSN 1314-2593.
 134. КОСТОВ, Д. Правни аспекти на опазване на горския фонд.// Управление и устойчиво развитие ЛТУ, 2009, брой 1, ISSN 1311-4506.
 135. Куманова Е., Стойчева К. Медиацията – алтернативен способ за защита правата на децата.// Социално-икономическо развитие на България в Европейския съюз, 2005, брой 1
 136. Куманова, Е. Модерен поглед към същността на правото на защита.// Сборник «Европейски измерения на правото», 2012, брой 1
 137. Куманова, Е. Социалната легитимност на политикоправния ред.// Сборник Научни трудове, 2011, брой 1, ISSN 978-954-8557-09-2.
 138. Куманова, Е. Смисълът на мълчанието.// Взаимодействието теория – практика: ключови проблеми и решения, 2011, брой 1
 139. Куманова, Е. Традиционните основания на дискурса.// Научни трудове на Русенския университет, серия 7., 2011, брой том 50, ISSN 1311-3321.
 140. Куманова, Е. Сущность традиционного права.// Философськi, методологiчнi, соцологiчнi та психологiчнi проблеми права: матерiали 4- Мiжнл наук.-теор. конф., 2011, брой 1, ISSN 978-966-423-196-8.
 141. Куманова, Е. Либералните идеи на Джон Лок.// В: Взаимодействието теория – практика: ключови проблеми и решения, 2011, брой 1
 142. Куманова, Е. Естествено право и естествено състояние.// Научни трудове на Русенския университет, серия 7, 2011, брой том 50, ISSN 1311-3321.
 143. Куманова, Е. Традиционно vs. модерно право.// Научни трудове на Русенския университет, серия 7, 2010, брой том 49, ISSN 1311-3321.
 144. Куманова, Е. Модели в съдържанието на правните позиции.// Предизвикателства пред висшето образование и научнните изследвания в условията на криза, 2010, брой 1
 145. Куманова, Е. Същност на правния спор.// Научни трудове на Русенския университет, серия 7, 2009, брой том 48, ISSN 1311-3321.
 146. Куманова, Е. Правов ред и пазарен ред.// Научни трудове на Русенския университет, серия 7, 2008, брой том 47, ISSN 1311-3321.
 147. Куманова, Е. Относителна депривация.// Сборник доклади на научната конференция на Русенския университет, 2007, брой 1, ISSN 1311-3321.
 148. Куманова, Е. Класически концепции за съпротивата като социално явление.// Научни трудове, серия 5.3, 2006, брой том 45, ISSN 1311-3321.
 149. Куманова, Е. Субективното право в светлината на модерността.// Актуални проблеми на правото, контрола и екологията, 2006, брой 1
 150. Куманова, Е. Юридически способи за защита на субективните права в гражданското общество.// Правни аспекти на контрола върху стопанската дейност, 2005, брой 1
 151. Куманова, Е. Етичното неподчинение.// Научни трудове, серия 5.2, 2005, No том 44, ISSN 1311-3321.
 152. Куманова, Е., Б. Рускова. Перспективи на опазването на културното наследство в Област Русе чрез използване на финансирането по Програма за развитие на селските райони.// Сборник Научни трудове, 2011, брой 1, ISSN ISBN 978-954-8557.
 153. МИЛКОВ, П. Възможни проблеми с авторското право на проектанта при публикуването на инвестиционен проект в профила на купувача.// СОБСТВЕНОСТ И ПРАВО, 2015, брой 1, стр. 60-69
 154. Милков, П. "Постройки и сгради по смисъла на Закона за устройство на територията. Практическо значение на различния им правен статут".// сп. "Собственост и право", 2015, брой 7, стр. 59-63, ISSN 1312-9473.
 155. Милков, П. Договорната система между участниците в строителството.// СОБСТВЕНОСТ И ПРАВО, 2014, брой 8, стр. 57-68, ISSN 1312-9473.
 156. Милков, П. Някои въпроси във връзка с договора за проектиране и договора за авторски надзор съгласно Закона за устройство на територията.// СОБСТВЕНОСТ И ПРАВО, 2014, брой 1, стр. 57-70, ISSN 1312-9473.
 157. МИЛКОВ, П. "ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ИЛИ УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА".// сп., 2012, брой 11, стр. 64-68
 158. МИЛКОВ, П. "ИЗЧЕРПАТЕЛНО ЛИ Е ИЗБРОЯВАНЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО В ЧЛ. 160, АЛ. 1 ЗУТ".// сп. "Търговско и конкурентно право", 2012, брой 5, стр. 59-64
 159. Милков, П. ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД ПРИ ОБОСНОВАВАНЕ НА ДОГОВОРНАТА СИСТЕМА В СТРОИТЕЛСТВОТО СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – СИСТЕМОЛОГИЯ.// Сборник "Европейски измерения на правото", 2012, брой 1
 160. Милков, Пенчо. ВЪПРОСИ НА ЮРИДИЧЕСКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДОГОВОРА МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛ И СТРОИТЕЛ ПО ЗУТ.// сп. Собственост и право, 2012, брой 8, стр. 64
 161. Мингов, Е. Особености на трудовото правоотношение в бюджетните организации..// Актуални проблеми на трудовото и осигурително право., 2010, брой т.ІV, стр. 77-94., ISSN не знам.
 162. Мингов, Е. Директива 91/533 ЕИО и необходимото съдържание на трудовия договор..// Актуални проблеми на трудовото и осигурително право., 2009, брой т..ІІІ, стр. 64-71., ISSN не знам.
 163. Мингов, Е. Проблеми на правната регламентация на трудовото възнаграждение в българското трудово право.// Съвременно право, 2007, брой 3, стр. 29-40., ISSN не знам.
 164. Мингов, Е. Особености на процедурата по уведомяване и консултации в случаите на чл.123 КТ.// Актуални проблеми на трудовото и осигурително право.Т.ІІ., 2006, брой т.ІІ, стр. 123-135, ISSN не знам.
 165. Мингов, Е. Трудовото правоотношение в държавната администрация..// Съвременно право, 2004, брой 1, стр. 7-19., ISSN не знам.
 166. Мингов, Е. За трудовото правоотношение и неговата правна уредба.// Съвременно право, 2003, брой №2, стр. 63-73., ISSN не знам.
 167. Мингов, Е. Понятията неработоспособност и нетрудоспособност в българското осигурително право.// Съвременно право, 2001, брой 2, стр. 22-33., ISSN не знам.
 168. Мингов, Е. За състоянието на правната уредба на администрацията и на държавния служител..// Съвременно право,, 2001, брой № 4, стр. 15-28., ISSN не знам.
 169. Мингов, Е. Активни мерки на пазара на младежкия труд.// Младежката безработица( социално и правни проблеми., 2000, брой 1, стр. 87-106., ISSN не знам.
 170. Мингов, Е. Активни мерки на пазара на труда..// Съвременно право, 1998, брой № 5, стр. 31-43., ISSN не знам.
 171. Мингов, Е. Особеното в общите основания за прекратяване на трудовия договор..// Закон, 1993, брой 2, стр. 42-46, ISSN не знам.
 172. Мингов, Е. Растежът на място-средство за осъществяване на професионалното развитие на работниците..// Сб.Кодексът на труда в действие, 1987, брой 1, стр. 168-173, ISSN ни знам.
 173. Мингов, Е. Съдържание на задължението на трудещия се да повишава професионалната си квалификация.// В: Правни проблеми в светлината на партийната концепция на новия Кодекс на труда, Профиздат,С.,,, 1984, брой 1, стр. .173-176., ISSN не знам.
 174. Мингов, Е. Отвественость работников за невЫполнения обязаности по повышению профессиональной квалифкации..// Общие въпросы ответствености как средства укрепления дисциплины, 1983, брой 1, стр. 295-300, ISSN не знам.
 175. Наумова, Ст. Правно-социологически параметри и емпирични характеристики на антидискриминационното правосъзнание.// Правна мисъл, 2011, брой 1, стр. 72-93
 176. Пенев, П. Конституционното правосъдие – проекция на общоевропейските стандарти за защита правата на човека.// Общество и право, 2014, брой 4, стр. 11-24, ISSN 0204-85-23.
 177. Пенев, П. Три основания за допускане на конституционна жалба.// Общество и право, 2014, брой 6, стр. 53-56, ISSN 0204-85-23.
 178. Пенев, П. Българското конституционно правосъдие и защитата на основните права.// Адвокатски преглед, 2013, брой 12
 179. Пенев, П. Конституционна жалба. Възникване. Европейски модели. Българският дебат. Едно предложение за български вариант на конституционна жалба..// Общество и право, 2013, брой 3, стр. 3-21, ISSN 0204-85-23.
 180. Пенев, П. Парламентарната квота страда от дефицит на демократична легитимност.// Общество и право, 2012, брой 2, стр. 34-37
 181. Пенев, П. Oще за конституционното ниво на регулиране на Висшия съдебен съвет.// Сборник от Юбилейна научна конференция „ 20 години Юридически факултет”, 2012, брой 1, стр. 33-37, ISSN 978-954-712-576-6.
 182. Пенев, П. Проблеми на нормативното регулиране на правомощията на Конституционния съд.// Общество и право, 2011, брой 7, стр. 25-35, ISSN 0204-85-23.
 183. Пенев, П. Великото народно събрание - сложно юридическо и политическо начинание.// Общество и право, 2008, брой 9, стр. 3-8, ISSN 0204-85-23.
 184. Пенев, П. Тълкувателното правомощие на Конституционния съд на Република България.// Сборник "Конституционният съд в демократичната държава"- изд. на Конституционния съд на РБ, 2006, брой 1, стр. 155-169
 185. Пенев, П. Коментар на решение № 7 от 13 септември 2006 г. по конституционно дело № 6 от 2006 г.// Общество и право, 2006, брой 3-4, стр. 22-26, ISSN 0204-85-23.
 186. Пенев, П. Коментар на Решение №8 от 2000г. на Конституционния съд относно мандата на конституционните съдии.// Лидер днес : Месечно списание за висшия управленски персонал, 2000, брой 9-10, ISSN 1311-1469.
 187. Пенев, П. Коментар на Решение №8 от 1999г. на Конституционния съд по повод атакувани разпоредби на ЗППДОП.// Лидер днес : Месечно списание за висшия управленски персонал, 1999, брой 6, ISSN 1311-1469.
 188. Пенев, П. Коментар на Решение №1 от 1999г. на Конституционния съд относно конституционосъобразността на измененията и допълненията на Закона за съдебната власт.// Лидер днес : Месечно списание за висшия управленски персонал, 1999, брой 3, ISSN 1311-1469.
 189. Пенев, П. Конституционното дело в открито заседание /Смисъл и значение на откритите заседания на Конституционния съд/.// Лидер днес : Месечно списание за висшия управленски персонал, 1999, брой 7, ISSN 1311-1469.
 190. Пенев, П. Коментар на Решение №30 от 1998г. на Конституционния съд по искане за обявяване противоконституционност на разпоредби от Закона за концесиите.// Лидер днес : Месечно списание за висшия управленски персонал, 1999, брой 4, ISSN 1311-1469.
 191. Пенев, П. Решения на КС :Коментар на Решение № 27 от 1998г. на Конституционния съд за обявяване за противоконституционни на текстове от Закона за уреждане на колективните трудови спорове.// Лидер днес : Месечно списание за висшия управленски персонал, 1999, брой 1, ISSN 1311-1469.
 192. Пенев, П. По Решение № 8/12.V.1999г. /Противоконституционност на параграф 17 от Закона за изменение и допълнение на ЗППДОбП/.// Лидер днес : Месечно списание за висшия управленски персонал, 1999, брой 8, ISSN 1311-1469.
 193. Пенев, П. Коментар на Решение № 6 от 1999г. на Конституционния съд по искане за тълкуване на чл.85, ал.1, т.1 от Конституцията.// Лидер днес : Месечно списание за висшия управленски персонал, 1999, брой 5, ISSN 1311-1469.
 194. Пенев, П. Коментар на Решение №33 от 1998г. на Конституционния съд за установяване противоконституционност на разпоредби от Закона за далекосъобщенията.// Лидер днес : Месечно списание за висшия управленски персонал, 1999, брой 2, ISSN 1311-1469.
 195. Пенев, П. Определение № 4/14.Х.1999г.// Лидер днес, 1999, No 11, pp. 14-18, ISSN 1311-1469.
 196. Пенев, П. За прякото действие на конституционните норми в дейността на Конституционния съд и съдилищата.// Правна мисъл, 1998, брой 2, стр. 27–35
 197. Пенев, П. Правни гаранции за местното самоуправление, взаимоотношението местна- централна власт и защитата на гражданите.// Сборник "Проблеми на местното самоуправление и местната власт", 1997, брой 1
 198. Пенев, П. Някои конституционноправни аспекти на местното самоуправление.// Сборник "Проблеми на местното самоуправление и местната власт", 1997, брой 1
 199. Пенев, П. Конституционни гаранции за местното самоуправление.// Съвременно право, 1997, брой 3, стр. 48-54
 200. Пенев, П. Гражданство по рождение според Конституцията на Република България.// Съвременно право, 1996, брой 5, стр. 7-13
 201. Пенев, П. Президентът - олицетворяващ единството на нацията.// Съвременно право, 1996, брой 4, стр. 7-11
 202. Пенев, П. Относно правното действие на решенията на Конституционния съд.// Правна мисъл, 1996, брой 4, стр. 36-42
 203. Пенев, П. Двадесет и четвърто заседание на Съвещанието на СИВ по правните въпроси.// Социалистическо право, 1986, брой 3
 204. Пенев, П. Въпроси на производственото коопериране между стопанските организации на страните членки на СИВ.// Социалистическо право, 1985, брой 7
 205. Пенев, П. Двадесет и второ заседание на Съвещанието на СИВ по правните въпроси.// Социалистическо право, 1984, брой 4
 206. Пенев, П. Относно съотношението на задълженията за обезвреда при забавено изпълнение и при пълно неизпълнение според Общите условия за доставка СИВ.// Социалистическо право, 1980, брой 3
 207. Пенев, П. Правни проблеми във връзка със срока на доставка според Общите условия за доставка СИВ.// Социалистическо право, 1979, брой 1
 208. Пенев, П. Особености на делбата при прекратена по съдебен ред съпружеска имуществена общност.// Бюлетин на Съюза на юристите в България, 1979, брой 1
 209. Пенев, П. Кой и как управлява имуществото на Темида.// Общество и право, 2007, брой 9, стр. 45-50, ISSN 0204-85-23.
 210. Пенев, П., С .Тасев. Относно допустимостта за съединяване на исковете по чл.14 и 27 от Семейния кодекс с брачните искове.// Социалистическо право, 1977, брой 12
 211. Пенев, П., С .Тасев. Някои процесуални въпроси във връзка с упражняването на родителските права.// Социалистическо право, 1977, брой 11
 212. Пенев, П., С .Тасев. Относно отговорността при крайна необходимост.// Социалистическо право, 1976, брой 8
 213. Пенов, С. Определяне на лихви по чл.144 от ДПК и чл.1 от ЗЛДТДВ.// Адвокатски преглед, 2011, брой 11/12
 214. Пенов, С. Обжалване на ревизионните актове по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс по администартивен ред.// Де юре, 2011, брой 1, стр. 8, ISSN 1.
 215. Пенов, С. Конституционни промени в организацията на местните данъци и измененията на Закона за местните данъци и такси.// Административно правосъдие, 2008, брой 2, стр. 6, ISSN 1.
 216. Пенов, С. Проблеми по прилагане на спогодбите за избягване на международното двойно данъчно облагане на доходите и имуществата.// Право без граници, 2002, брой 2
 217. Радева, М. Особености на трудовите правоотношения в търговското корабоплаване.// Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право, 2015, брой том VII, стр. 132-142, ISSN 9789540739472.
 218. Радева, М. За някои правни и практически аспекти на листата на чакащите.// Международно научно on-line списание НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ, 2014, брой volume IV, n, стр. 60-63, ISSN 1314-4111.
 219. Радева, М. Особености на трудово - правните отношения в лечебните заведения.// Известия на Съюза на учените – Варна, Серия „Хуманитарни науки”, 2013, брой 1/2012, стр. 36 – 39, ISSN 1310-6376.
 220. Радева, М. Колективното трудово договаряне в здравеопазването.// Наука и технологии, 2013, брой 7, стр. 85-89, ISSN 1314-4111.
 221. Радева, М. Административно-правни аспекти на употребата на алкохол и упойващи вещества във водния транспорт.// Mechanics Transport Communications, Academic journal, 2013, брой Vol. 22, Iss, стр. II-45 – II-51, ISSN 1312 – 3823.
 222. Радева, М. Застраховката „Професионална отговорност” в медицинската практика.// Известия на съюза на учените – Варна, 2013, брой 1, стр. 35-39, ISSN 1310-6376.
 223. Радева, М. Рекламата в медицинската практика – правни аспекти.// Известия на Съюза на учените Варна, Серия „Медицина и екология”, 2013, брой том XVIII, , стр. 66 – 70, ISSN 1310 5833.
 224. Радева, М. Задължителните имунизации – между правото на личен избор и защитата на обществения интерес.// Наука и технологии, 2012, брой 7, стр. 103 - 106, ISSN 1314-4111.
 225. Радева, М. Административно – правни аспекти на качеството на медицинската помощ.// Научни трудове на Института за държавата и правото, 2012, брой том VII, стр. 161-164, ISSN 1314-6459.
 226. Радева, М. Административни нарушения и административни наказания при неизпълнение на договорите, сключени с НЗОК, част II.// Здравна политика и мениджмънт, 2011, брой 1, стр. 72 - 76
 227. Радева, М. Административното право и механизмите за защита правата в здравеопазването.// Известия на Съюза на учените – Русе, серия 4, Медицина и екология, том 2, 2011, брой 4, ISSN 1311-1094.
 228. Радева, М. Какво е публично дружество в болничния сектор?.// в-к Форум Медикус, 2011, брой 1-2
 229. Радева, М. Договорното начало в задължителното здравно осигуряване и регулираните отношения.// Административно правосъдие, 2011, брой 5, стр. 19 – 34
 230. Радева, М. За споразумението: правителство – БЛС.// в-к Форум Медикус, 2010, брой 37
 231. Радева, М. Юридическа отговорност на лекарите без специалност.// в-к Форум Медикус, 2010, брой 43
 232. Радева, М. Регутативни стандарти в извънболничната медицинска помощ, заплащана от НЗОК – развитие на нормативната уредба и съдебната практика.// Адвокатски преглед, 2010, брой 1-2, стр. 8-23
 233. Радева, М. Лекарската професия – между творчеството и отговорността.// Health.bg, 2010, брой 6
 234. Радева, М. Административни нарушения и административни наказания при неизпълнение на договорите, сключени с НЗОК, част I.// Здравна политика и мениджмънт, 2010, брой 2, стр. 80 - 85
 235. Радева, М. Непосредственият контрол, осъществяван от НЗОК/РЗОК, съгласно измененията на ЗЗО.// Административно правосъдие, 2009, брой 6, стр. 46-54
 236. Радева, М. Здравната система – функции и структура.// Здравна политика и мениджмънт, 2009, брой 4, стр. 34-37
 237. Радева, М. Права на задължително здравноосигурените лица.// Здравна политика и мениджмънт, 2008, брой 6, стр. 18-25
 238. Радева, М. Социологически аспекти на ролята на НЗОК в системата на здравеопазването.// Здравен мениджмънт, 2007, брой 7, стр. 49-57
 239. Радева, М. Държавна политика за защита при бедствия и управление на кризи.// Здравен мениджмънт, 2007, брой 4, стр. 52-57
 240. Радева, М. За някои правни аспекти на здравната документация.// Известия на Съюза на учените Варна - Серия медицина и екология – под печат, 2014, брой ххх
 241. Русчев, И. Правото на строеж и суперфициарната собственост на държавата, възникнала по реституция по ЗВСОНИ.// Собственост и право, 2011, брой 9, стр. І-ХХХVІ, 56-66
 242. Русчев, И. Цената на иска за собственост и други вещни права върху недвижими имоти като предпоставка за допускане на касационното обжалване по чл. 280, ал.2 ГПК (критичен анализ на съдебната практика).// Норма, год. І, 2011, брой 1, стр. 55-66
 243. Русчев, И. Договорна ипотека върху недвижим имот - съпружеска общност, сключена без участието на другия съпруг (чл. 24, ал. 4 СК) в светлината на нотариалното производство.// Собственост и право, 2011, брой 1, стр. 56-66
 244. Русчев, И. Проблемът за органовата структура при персоналните търговски дружества (някои бележки по повод на съдебната практика).// Търговско и конкурентно право, 2011, брой 12, стр. 5-17
 245. Русчев, И., Д. Косев. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти от ООД при липса на решение на общото събрание (чл.137, ал.1, т.7 ТЗ).// Търговско и конкурентно право, 2011, брой 4, стр. 5-17
 246. Славянова, Л. Анализ на речевите етикетни единици за поднасяне на съболезнования в английския и българския език.// Електронно списание LiterNet, 2017, брой 4 (209), ISSN 1312-2282.
 247. Славянова, Л. Емоционалност и емотивност в комуникацията на български и английски език.// Арнаудов сборник, 2014, брой 8, стр. 323-333, ISSN 978-619-7058.
 248. Славянова, Л. Ролята и мястото на речевия етикет в междукултурното общуване.// Електронно списание LiterNet, 2017, брой № 3 (208), ISSN 1312-2282.
 249. Славянова, Л. Ценностен компонент на концепта Beauty в англоезичната художествена литература oт началото на 21 век.// Арнаудов сборник, 2017, брой 10
 250. Стефанов, Г. За търговското качество на физическите лица.// сп. Търговско и конкурентно право, 2011, брой кн.1
 251. Стефанов, Г. Заличаване на едноличния търговец от търговския регистър.// сп. Търговско и конкурентно право, 2010, брой кн.1
 252. Стефанов, Г. По някои въпроси на приключването и възобновяването на производството по несъстоятелност.// сп. Търговско право, 2010, брой кн.1
 253. Стефанов, Г. Нищожност на забранени споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия и съгласувани практики между тях.// сп. Търговско и конкурентно право, 2010, брой кн.6
 254. Стефанов, Г. Неперсонифицираните образувания като субекти на конкурентни правоотношения.// сп. Търговско и конкурентно право, 2010, брой кн.4
 255. Стефанов, Г. Сключване на извънсъдебно споразумение в производството по несъстоятелност.// сп. Търговско право, 2008, брой кн.1
 256. Сълов, И. Теоретични положения и оценки по повод на някои изменения и допълнения на НПК от 1990 и 1995година.// Съвременно право, 1996, брой 1 и 2, стр. 31-41 и 62-69, ISSN 08611815.
 257. Сълов, И. Същност на доказателствата в наказателния процес.// Правна мисъл, 1991, брой 3, ISSN 0032-6968.
 258. Сълов, И. Актуални въпроси на образуването на предварителното производство и на разкриването на обективната истина.// Държава и право, 1990, брой 7, стр. 68-74, ISSN 0205-3985.
 259. Сълов, И. Актуални въпроси на образуването на предварително производство и на разкриването на обективната истина /неопределеност-вероятност-достоверност/.// Държава и право, 1989, брой 8/9, стр. 101-110, ISSN 0205-3985.
 260. Сълов, И. Уличеното лице и основните начала на наказателния ни процес.// Държава и право, 1988, брой 4, стр. 55-66, ISSN 0205-3985.
 261. Сълов, И. Бързото производство.// Правна мисъл, 1987, No 3, pp. 94-105, ISSN 0032-6968.
 262. Сълов, И. Относно някои изменения и допълнения на НПК.// Правна мисъл, 1987, брой 6, стр. 60-71, ISSN 0032-6968.
 263. Сълов, И. Върху проблема за т нар диференцирана процесуална форма.// Правна мисъл, 1986, брой 5, стр. 51-60, ISSN 0032-6968.
 264. Сълов, И. По някои въпроси на прокурорския надзор за законност в предварителното производство.// Правна мисъл, 1985, брой 3, стр. 70-77, ISSN 0032-6968.
 265. Сълов, И., А.Гиргинов. Негодността на дееца да понесе наказателна отговорност и разпоредбата на чл 21 ал 1 НПК.// Правна мисъл, 1989, брой 5, стр. 6, ISSN 0205-3985.
 266. Сълов, И., Г.Георгиев. По въпроса за същността на предварителното разследване и доказателственото значение на свидетелските показания.// Правна мисъл, 1985, брой 6, стр. 77-85, ISSN 0032-6968.
 267. Тагарова, Н. В. Практически проблеми при погасяването по давност на данъчните задължения.// Предизвикай давността, 2017, брой 2, ISSN 978-954-28-2354-4.
 268. Тасев, С., П Пенев. По въпроса за обезщетението в случай на гледане и обслужване на пострадал при непозволено увреждане.// Социалистическо право, 1976, брой 10-11
 269. Тасев, С., П.Пенев. Възлагането на работа като елемент от фактическия състав на отговорността по чл. 49 от ЗЗД.// Правна мисъл, 1978, брой 4
 270. Шопова П. Същност и особености на приложната криминология.// Списание "Общество и право", 2017, брой 1
 271. Шопова П. Законодателният процес и превенцията на престъпността.// Бюлетин на правен институт на БАН, 2015, брой /
 272. Шопова П. Ролята на министъра на правосъдието в превенцията на престъпността.// Научна конференция на Русенски университет, 2015, брой /
 273. Шопова П. Работа с момичетата-правонарушители на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Русенски регион.// Научна конференция на Русенски университет, Юридически факултет, 2014, брой /
 274. Шопова П. Тенденции на женската престъпност в Русенски регион.// Научна конференция на Русенски университет, Юридически факултет, 2013, брой /
 275. Шопова П. Криминологията в съвременна България.// Научна конференция на Русенски университет, Юридически факултет, 2012, брой /
 276. Шопова П. Формиране на националната превантивна политика.// Юбилейна конференция на Българската асоциация по криминология, 05.2011 г., 2011, брой /
 277. Шопова П. Преступность в Болгарии: состояние, тенденции, перспективы.// Саратов, 2005, брой /
 278. Шопова П. Организация, учебни програми и осъществяване на обучение в пробационен център - Русе.// Народна култура, 2005, брой /
 279. Шопова П. Превъзпитание, но не зад решетките.// /, 2004, брой /
 280. Шопова П. Криминологични аспекти на пробацията.// Затворно дело, 2004, брой 3
 281. Шопова П. Развитие на идеите за законодателната рамка на пробацията в България.// ГДИН, фондация "Франц Зайдел", Институт за политически и правни изследвания, 2004, брой /
 282. Шопова П. Правно регулиране и организация на работата в пробационен център - Русе.// Народна култура, 2003, брой /
доклади
 1. Benina I. Revising Traditional Fairy Tales: the Cases of Angela Carter and J. K. Rowling. IN: Comparisons and Interactions Within/Across Cultures, Велико Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2012, pp. 170-178, ISBN 978-954-524-858-0.
 2. Benina, I., N. Benin. Bologna Process and Quality of Еducation in Humanities. Danube Rectors Conference. University of Ruse. IN: 27th DRC Annual Meeting and Conference, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2010, pp. 162-168, ISBN 1311-3321.
 3. Connolly, T. M. Stansfield, M., Hainey, T., Cousins, I., Josephson, J., O’Donovan, A., Rodriguez Ortiz, C., Tsvetkova, N., Stoimenova, B., and Tsvetanova., S. ARGuing for multilingual motivation in Web 2.0: a games-based learning platform for language learning. IN: 3rd European Conference on Games-based Learning (ECGBL), 12-13 October 2009, Graz, Austria, Graz, Austria, 2009
 4. Connolly, T.M., Stansfield, M.H., Josephson, J., Lázaro, N., Rubio, G., Rodriguez Ortiz, C., Tsvetkova, N., Tsvetanova, S. Using Alternate Reality Games To Support Language Learning. IN: 7th IASTED International Conference on Web-Based Education (WBE), 17 - 19 March, 2008, Innsbruck, Austria, 2008
 5. Connolly, T.M., Stansfield, M.H., Josephson, J., Lázaro, N., Rubio, G., Rodriguez Ortiz, C., Tsvetkova, N., Tsvetanova, S. Arguing For Multilingual Motivation In Web 2.0: Using Alternate Reality Games To Support Language Learning. IN: 2nd European Conference on Games-based Learning (ECGBL), 16-17 October 2008, Barcelona, Spain, Barcelona, Spain, 2008
 6. Dachev L. Legal Order and Legal of Values. IN: State University of Tetovo, Tetovo, FUROM, 2014
 7. E.Marinova, E. Kumanova,Z.Yordanova, D. Dimova,I. Velchev. The Actual Paradigm of Freedom of Movement in the Context of EU Migrants Rights. IN: 6 UBT Annual International Conference on law and political science, Durrës , Albania, UBT - Higher Education Institution, 2018, pp. 30-36, ISBN 978-9951-437-64-6.
 8. Geleva, M. Lawful deviations of the principle of Separation of Powers.. IN: Journal of Legal Theory, HU, 2009, ISBN 1588-080X.
 9. Georgiev, T., M.Risova, E.Filipova. Some Ideas about Evaluation Resulting from the Development and Implementation Process of Multimedia Applications from the Modules “Business English” and “English for Electronics”. IN: Proceedings of the First International Conference, Ruse, Bulgaria, Avangard print Ltd. Ruse, 1998, pp. 74-82, ISBN 954-9548-04-X.
 10. Hainey, T., Connolly, T. M. Stansfield, M., Boyle, L., Josephson, J., O’Donovan, A., Rodriguez Ortiz, C., Tsvetkova, N., Stoimenova, B., Tsvetanova., S. ARGuing for multilingual motivation in Web 2.0: an evaluation of a large-scale European pilot. IN: 3rd European Conference on Games-based Learning (ECGBL), 12-13 October 2009, Graz, Austria, Graz, Austria, 2009
 11. Kableshkova M. Internet - Virtual or Real Legal Space /in process of publishing/. IN: Conference of Univerdity of Trnava, Slovakia, Trnava, Slovakia, 2015
 12. Kamburov P., S. Rouve, S. Navassardian. ‘Professor Word’ – a Multimedia Lexicon: Concordancing and Beyond. IN: 'Multimedia CALL: Theory and Practice', edited by Keith Cameron, Exeter, Elm Bank Publications, 1998, pp. 229 - 238, ISBN 0_950295_9_4.
 13. Kamburov, P. Interviews as a Starting Point in FL Textbook Writing. IN: Third Conference of TEMPUS JEP 07604, May 2000, Voneshta Voda, Voneshta Voda, 2000
 14. Kamburov, P. Reflecting on Some Guiding Principles behind Multimedia Designing. IN: Proceedings of the International Conference on Multimedia and Language Learning of TEMPUS JEP 9349, Ruse, Avangard Print Ltd, 1998, pp. 83-86, ISBN 954-9548-04-X.
 15. Kumanova E. Health Rights of Children. IN: НК на РУ&СУ, Русе, 2016
 16. Kumanova E. Legal Issues on Imposing Liability on Children. IN: Conference of Univerdity of Trnava, Slovakia, Trnava, Slovakia, 2015
 17. Kumanova E. Concept of Right of Information about Environment. IN: Naval Academy, Constanta, Constanta, Romania, 2015
 18. Kumanova, E. Правни аспекти на управлението на публичните блага в котекста на социалната политика на държавата. В: Международна научна конференция "Съвременни управленски практики VIII", Бургас, 2014
 19. Kumanova, E. Правни аспекти на закрилата на деца с увреждания. В: Сборник доклади "Актуални проблеми на развитието на съвременното право", Русе, 2014, ISBN 978-954-712-610-7.
 20. Kumanova, E. Legal Aspects of Law Abuse. IN: Proceedings of Bratislava Law Forum, Bratislava, Slovakia, 2013
 21. Kumanova, E. Новото осево време. IN: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2013, ISBN 1311-3321.
 22. Kumanova, E. Правни аспекти на процедурите по Закона за обществените поръчки при трансгранични проекти. В: Международна научна конференция на Бургаски свободен университет, Бургас, 2013
 23. Kumanova, E. Подходи на изследване на злоупотребата с право. В: Сборник Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2012, ISBN 1311-3321.
 24. Marinova, E., Kumanova, E., Yordanova, Z., Dimova, D., Velchev, I. The actual paradigm of freedom of movement in the context ot EU migrants rights. IN: UBT International Conference 2017, Dures, Albania, 2017
 25. O’Donovan, A., Tsvetkova, N., Stoimenova, B., Tsvetanova, S., Connolly, T.M., Stansfield, M.H., Hainey, T., Cousins, I., Josephson, J., O’Donovan, A., Rodriguez Ortiz, C. The Truth about Alternate Reality games: ARGs in Educational Method, ARGs as Educational Method. IN: 3rd European Conference on Games-based Learning (ECGBL), 12-13 October 2009, Graz, Austria, Graz, Austria, 2009
 26. Peter B. SMITH, Pavla KRUZELA, Reka CZEGLEDI, Sevda TSVETANOVA, Dana POP, Beata GROBLEWSKA and Daniela HALASOVA. Effective ways of handling work events in Central and Eastern Europe. IN: Organizational Psychology and Transition Processes in Central and Eastern Europe in Dubrovnik, Croatia, October 1998, Dubrovnik, Croatia, 1998
 27. Radeva, M. Development of administrative penalty in health insurance system in Republic of Bulgaria. IN: Pravo na spravodlivy proces a spravne trestanie, Trnave, 2015, pp. 159-163, ISBN 9788374908436.
 28. Radeva, M. Legal framwork of the public financing of the health system in the Republic of Bulgaria. IN: Proceedings in Global Virtual Conference Workshop, Žilina, Slovak Republic, 2013, pp. 96-98, ISBN 978-80-554-0649-7.
 29. Risova M., L. Slavianova (Slavyanova), D. Stefanova. Developing Multimedia Courseware for the Business English Module at Rousse University. IN: Proceedings of the First International European Studies Conference Europe From East to West, Varna, PIC Publishers, 1996, pp. 229-235, ISBN 954 8258 83 8.
 30. Shenkova, Tsvetana. The Use of Metacognitive Strategies in English Language Classes. IN: Владеенето на чужд език - условие за успешен бизнес, Варна, Наука и икономика, 2009, pp. 33 - 40, ISBN 978-954-21-0425.
 31. Shenkova, Tsvetana. Researching Learning Strategies. IN: НаучниТрудове на Русенски Университет, том 44, серия 6.2, Русе, 2005, ISBN 1311-3321.
 32. Slavianova (Slavyanova), L. Structural Analysis of Recruitment Messages. Teaching Students to Read and Write recruitment Advertisements.. IN: ''The Multimedia in Foreign Language Teaching, Varna, Avangard print Ltd. Rousse, 1998, pp. 125-131, ISBN 954-9548-04-X.
 33. Slavianova L.I. Contrastive Analysis of the Means of Expressing Modality in the Speech Act of Apology in Contemporary Bulgarian and English. IN: Научна конференция на РУ&СУ’12, сб. Научни трудове, том 51, серия 6.3, Езикознание и литературознание, Русе, РУ, 2012, pp. 133-137, ISBN ISSN 1311-3321.
 34. Slavianova L.I. Various Means of Expressing Modality in the Speech Stereotypes of Apologies in Contemporary English. IN: Научнa конференция на РУ&СУ’12, сб. Научни трудове, том 51, серия 6.3, Езикознание и литературознание, Русе, РУ, 2012, pp. 138-142, ISBN ISBN 1311-3321.
 35. Slavianova(Slavyanova), L.I. Contrastive Anlysis of Compliments in English and Bulgarian. IN: Научна конференция РУ & СУ'11, сб. Научни трудове на РУ&СУ’11, т.50, с. 6.3, Русе, РУ, 2011, pp. 141-145, ISBN 1311-3321.
 36. Slavianova, L. Metonymic Representation of the Concept of Beauty. IN: сб. Научни трудове, том 55, серия 6.3, Езикознание и литературознание, РУ§СУ'16, Русе, 2016, pp. p.34-38, ISBN 1311-3321.
 37. Stefanova, D., T. Shenkova. Theoretical Aspects of Researching Beliefs about Language Learning. IN: Научни трудове на Русенския университет том 49 серия 6.3, Русе, 2010, pp. 146-151
 38. Tsvetanova, S. Developing a Portfolio of Materials Introducing Cross-cultural awareness into Teaching English for Business. IN: TEMPUS 09349-95 conference titled Multimedia and Foreign Language Teaching 7-9 June, Varna, 1998, ISBN 954-9548-04-X.
 39. Tsvetanova, S., Jones, D. Developing Foreign Language Teaching Materials for the Vocations. IN: 4th IATEFL EAST CONFERENCE/10th National IATEFL Bulgaria, Plovdiv, 2000
 40. Tsvetanova, S., Stoimenova, B., Tsvetkova, N., Connolly, T.M., Stansfield, M.H., Hainey, T., Cousins, I., Josephson, J., O’Donovan, A., Rodriguez Ortiz, C. ARGuing For Multilingual Motivation In Web 2.0: a tool for facilitating plurilingualism. IN: 3rd European Conference on Games-based Learning (ECGBL), 12-13 October 2009, Graz, Austria, Graz, Austria, 2009
 41. Tsvetkova, N., Stoimenova, B., Tsvetanova, S., Connolly, T.M., Stansfield, M.H., Hainey, T., Cousins, I., Josephson, J., O’Donovan, A., Rodriguez Ortiz, C. ARGuing For Multilingual Motivation In Web 2.0: the teacher training perspective. IN: 3rd European Conference on Games-based Learning (ECGBL), 12-13 October 2009, Graz, Austria, Graz, Austria, 2009
 42. Yordanova, Z. POSSIBLE CONSTITUTIONAL AMENDMENTS CONCERNING THE MAJORITY FOR VOTING IN THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF BULGARIA. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2017, volume 56, book 7, Русе, Печатна база на РУ, 2017, pp. 20-25, ISBN 1311-3321.
 43. Zheleva, M. Separation of Powers during Times of Conflict. IN: Journals, Series B. Volume 2, no.2, Sibiu Alma Mater University, 2009, pp. 1-4, ISBN 2065-2364.
 44. Zheleva, M. French policy concerning formation and consolidation of the Little Entente. IN: Juridical science, Land forces academy publishing house,, 12-th International conference “The knowledge base, 2007, pp. 44-51, ISBN 978-973-7809-71-1.
 45. Zheleva, M. – In: /2009 (Law and Adminirtrative Sciences). . ISSN . Civil society and State in the works of Jean-Jacques Rousseau. IN: Jurnals, Series B. Volume 2, no.1, Sibiu Alma Mater University, 2009, pp. 1-5, ISBN 2065-2364.
 46. Антонов С. Развитие на обучението и изследователската дейност по криминология в Русенския университет „Ангел Кънчев“. В: Сб. Доклади от научна конференция посветена на 30г. от учредяването на Българската асоциация по криминология, София, 2016, стр. под печат
 47. Антонов С. Електронното наблюдение като способ за контрол на поведението на правонарушители. В: Сб. Доклади от международна научно-приложна конференция на тема „Приложни аспекти в превенцията, разкриването и разследването на престъпления“ – гр. Пловдив, София, 2016, стр. под печат
 48. Антонов С. Функционална характеристика на наказанието. В: Сб. Доклади от научна конференция посветена на 125г. от рождението на проф. Любомир Владикин – гр. Русе, Русе, 2016, стр. под печат
 49. Антонов С. Мерките за пробационен надзор в българската наказателноправна система. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2016, стр. 328-335, ISBN ISSN 1311-3321.
 50. Антонов С. Юридическата санкция. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, том 54, серия 7, 2015, стр. 128-138
 51. Антонов С. Необходима ли е ал.2 на чл.47 от Наказателния кодекс. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, том 54, серия 7, 2015, стр. 139-143
 52. Антонов С. Принципи и функции на юридическата отговорност. В: Научни трудове на Русенския университет, том 53, серия 7, Русе, 2014, стр. 56-66
 53. Антонов С. Приспадане на предварителното задържане при изпълнение на наказанието пробация. В: Научни трудове на РУ, Русе, Печатна база на РУ, 2012, ISBN 1311-3321.
 54. Бенин Н., И. Бенина. Формиране на когнитивни качества чрез обучението по български език и литература в началното училище. В: Когнитивна дейност и обучение. Висше техническо училище „Ангел Кънчев”, Научна конференция, Русе, ноември 1994, Русе, Наука и практика, 1994, стр. 45 – 47.
 55. Бенин, Н., Бенина, И. Западноевропейската литература в библиотеката на Михаил Арнаудов: пристрастия и интереси.. В: Девети Арнаудови Четения, Русе, ЛЕНИ - АН, 2016, стр. 39-46, ISBN 978-619-7058-49-9.
 56. Бенин, Н., И. Бенина. Възпитаване у студентите на умения за реализиране на своите способности във време на безработица. В: Юбилейна научна конференция – Ямбол, 07 април, Ямбол, 1995
 57. Бенин, Н., И. Бенина. Ценностната система на ученика и неговото социализиране в условията на пазарната икономика. В: Юбилейна научна конференция – Ямбол, 07 април, Ямбол, 1995
 58. Бенин, Н., И. Бенина. Имплицитното закодиране (кодовете на адресатите) в образната система на детската литература. В: Юбилейна научна сесия на ВВУ „Г. Бенковски”, Долна Митрополия, 22 – 23 май, Долна Митрополия, 1995
 59. Бенина И. Жанрът "реалистично" / "ниско" (low)фентъзи в творчеството за деца на Едит Незбит и Памела Травърз. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, Издателски център на Русенския университет "Ангел Кънчев", 2016
 60. Бенина И. Репрезентации на доброто в приказките и в поредицата Хари Потър от Дж. К. Роулинг.. В: Арнаудов сборник. Т. 8, Русе, Лени – Ан, 2014, стр. 224 – 236, ISBN 978-954-619-7058-.
 61. Бенина И. Специфични репрезентации на женската независимост в романовата поредица Хари Потър от Джоан Роулинг. В: Арнаудов сборник, т. 7., Русе, ЛЕНИ-АН, 2013, стр. 265-272, ISBN 978-619-7058-06-2.
 62. Бенина И. Специфични репрезентации на женската независимост в ревизионистките приказки на Анджела Картър. В: Научни трудове, т 51, серия 6.3, Езикознание, литературознание, изкуствознание., Русе, Издателски център при Русенския университет „Ангел Кънчев”, 2012, стр. 207-212, ISBN 1311-3321.
 63. Бенина И. Смъртта и насилието в поредицата "Хари Потър" от Джоан Роулинг. В: Научни трудове, т. 50, серия 6.3, Езикознание, литературознание., Русе, Издателски център при Русенския университет „Ангел Кънчев”, 2011, стр. 17-22, ISBN 1311-3321.
 64. Бенина, И. Нови представи за „героя”/ „героинята” в произведенията за деца на английски език след 60-те години на XX век. В: Език, Култура, Идентичност. Т. 1, Шумен, Фабер, 2010, стр. 273 – 281, ISBN 978-954-400-281-7.
 65. Бенина, И. Романът „Хари Потър”: Килерът под стълбището и боата удушвач. Юбилейна конференция на Катедра Обща и сравнителна литературна история. В: Юбилиеен сборник. 35 ГОДИНИ катедра, Велико Търново, Университетско издателство, 2010, стр. 210 – 217, ISBN 978-954-524-758-3.
 66. Бенина, И. От „имало едно време в едно царство господарство” до „тук и сега” в паралелния свят на романа „Хари Потър” (част І – проблеми на времето). В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 47, серия 9. Майски четения, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2008, стр. 107 - 111, ISBN 1311-3321.
 67. Бенина, И. Мъгъли, мътнороди и смъртожадни, великани и полувеликани: Аспекти на класата и расата в поредицата „Хари Потър” от Дж. К. Роулинг. В: Арнаудов сборник. Т. 5, Русе, ЛЕНИ – АН, 2008, стр. 319 - 328, ISBN 978-954-8190-57-2.
 68. Бенина, И. Деконструкция на опозицията гора/ пущинак/ хаос – дом/ ред/ цивилизация в поредицата "Хари Потър" от Джоан Роулинг (в съпоставка с вълшебните приказки). В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 46, серия 7. Езикознание и литературознание, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2007, стр. 155 - 158, ISBN 1311-3321.
 69. Бенина, И. The Transition from a Fairy tale to a Fairy Romance in "Harry Potter and the Philosopher's Stone" by Joanne Rowling. IN: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 44, серия 7.1. Майски научни четения, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2005, pp. 88 -92, ISBN 1311-3321.
 70. Бенина, И. „Не в Слидерин, не в Слидерин”: Аудиовизуален превод на „Хари Потър и философският камък” от Дж. К. Роулинг. В: Адаптацията като стратегия на детската литература. Международна конференция по детска литература. Пловдив, 13 – 17 май, Пловдив, Пловдивски университет, 2004, стр. 148 - 157, ISBN 954-516-592-8.
 71. Бенина, И. Националистични митове и понятия в пиесата "Животът на Хенри V" от Уйлям Шекспир. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 39, серия 10. Езикознание и литератуторознание, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2002, стр. 48 - 52, ISBN 1311-3321.
 72. Бенина, И. Themes in the Text of "Harry Potter and the Philisopher's Stone". IN: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 39, серия 2.2. Български език, литература и изкуство, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2002, pp. 79 - 84, ISBN 1311-3321.
 73. Бенина, И. Езикови и стилови особености в повестта на Николай Лесков "Главан, що го смърт не ловеше". В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 37, серия 7. Български език и литература. Чужди езици, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 1999, стр. 336 - 340, ISBN 1311-3321.
 74. Бенина, И. Изследване на потенциалните възможности на корелацията реч - речева ситуация в обучението по английски език в началното училище. В: Актулни проблеми на емпиричното педагогическо изследване, Смолян, П И, 1993, стр. 10
 75. Бенина, И, Н. Бенин. "Спящата красавица” от Шарл Перо: магическата сила на словото. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 40, серия 10,2. Български език, литература и изкуство, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2003, стр. 107 – 117, ISBN 1311-3321.
 76. Бенина, И. Репрезентации на джендър в текста на поредицата Хари Потър от Дж. К. Роулинг. В: Конференция на РУ „Ангел Кънчев”, Русе, Печатна база на Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2016
 77. Бенина, И. Фентъзи: същност и тенденции в развитието на жанра за дeца и юноши на английски език след 60-те години на XX век. В: Език, Култура, Идентичност, Шумен, Фабер, 2010, стр. 282– 290, ISBN 978-954-400-281-7.
 78. Бенина, И. От „имало едно време в едно царство господарство” до „тук и сега” в паралелния свят на романа „Хари Потър” (част ІІ – проблеми на пространството). В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 47, серия 9. Майски четения, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2008, стр. 112 - 118, ISBN 1311-3321.
 79. Бенина, И. Красивото в приказките на Ханс Кристиян Андерсен. Международна научна конференция „Непознатият Андерсен”. В: Непознатият Андерсен, София, СУ "Св. Климент Охридски", 2008, стр. 330 - 336, ISBN 978-854-91249-4-1.
 80. Бенина, И. Междутекстови диалог между поредицата „Хари Потър” от Дж. К. Роулинг и трилогията „Властелинът на пръстените” от Дж. Р. Р. Толкин. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 41, серия 6.2. Езикознание и литературознание, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2004, стр. 93 – 98, ISBN 1311-3321.
 81. Бенина, И. Смяна на подхода на репрезентация с интерпретация - фактор за повишаване качеството на обучението в педагогическите университети. В: Международна конференция "Качество на висшето образование", 27 - 28 октомври 2000, Варна, ТУ-Варна, 2000, стр. 394 - 399, ISBN 954-9883-06-Х.
 82. Бенина, И. Възможности за използването на иновационни похвати в обучението по английски език. В: Когнитивна дейност и обучение, Русе, Наука и практика, 1994, стр. 44
 83. Бенина, И. , Н. Бенин. Личностният подход в обучението по български език и литература. В: Образованието и личността, Шумен, АЛТОС, 1993, стр. 16 - 17, ISBN 954-588-002-3.
 84. Бенина, И., М. Душкова, Д. Илиева, И. Илиева, В. Михайлова, Г. Михайлова. Функция на ролевите игри при формиране навици за професионално общуване на руски език. В: Общуването в творческата дейност на личността, Русе, 1989, стр. 120
 85. Бенина, И., Н. Бенин. „Дрипите мигом се превърнали в приказна рокля”: метаморфозните проявления на дрехата в „Пепеляшка” от Шарл Перо. В: Арнаудов сборник. Т. 4, Русе, Лени – Ан, 2006, стр. 191 – 194, ISBN 13:978-954-8190-4.
 86. Бенина, И., Н. Бенин. Ценностни подходи при трактуването от студентите на произведения за деца. В: Подготовка и квалификация на педагогически кадри с висше образование, София, СУ "Св. Климент Охридски", 1994, стр. 253 - 256
 87. Бенина, И., Н. Бенин. „Аз не от старост побелях”: неутешимата скръб в „Шильонският затворник” от Дж. Гордън Байрон.. В: Арнаудов сборник. Т. 8, Русе, Лени-Ан, 2014, стр. 168 – 178, ISBN 978-954-619-7058-.
 88. Бенина. И. Репрезентации на персонажа „вещица” във вълшебните приказки в съпоставка със същите в романовата поредица Хари Потър: различни портрети на другостта.. В: Научна конференция „Хуманитарните науки днес”, София, 2016
 89. Бенина. И. Репрезентации на жената във властта в поредицата Хари Потър от Дж. К. Роулинг.. В: Девети Арнаудови Четения, Русе, 2016
 90. Бенина. И. Трансформации на наративните структури и дискурсивните стратегии на вълшебната приказка в романовата поредицата Хари Потър от Дж. К. Роулинг.. В: XIII-та национална научна конференция с международно участие „Библиотеки – четене – комуникации”, Велико Търново, 2016
 91. Бенина. И. Феминистката литературна теория относно репрезентациите на джендър във вълшебните приказки.. В: Научни трудове. Том 53, серия 6.3, Езикознание, Литературознание, Изкуствознание., Русе, Издателски център на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014, стр. 128-132, ISBN 1311-3321.
 92. Бенина. И. Различните лица на злото в в романовата поредицата Хари Потър от Дж. К. Роулинг.. В: Научни трудове. Том 52, серия 6.3, Езикознание, Литературознание, Изкуствознание. Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, Издателски център на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014, стр. 210 - 214, ISBN 1311-3321.
 93. Бенина. И. Стратегията на деконструкция в литературната теория: един възможен постмодерен поглед към художествения текст.. В: Научни трудове на Русенския университет, том 53, серия 5.2, Русе, Издателски център на Русенски университет, 2014, стр. 216 – 220, ISBN 1311-3321.
 94. Бенина. И. Жанрът фентъзи: проблеми на хронологията, терминологията и дефинирането”. В: Научни трудове. Том 53, серия 6.3, Езикознание, Литературознание, Изкуствознание. Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, Издателски център на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014, стр. 128 -132, ISBN 1311-3321.
 95. Бенина. И. Н. Бенин. Нравствените послания и естетическите особености в приказките на Змей Горянин.. В: Конференция, посветена на Змей Горянин, организирана от катедра БЕЛИ, Русе, Печатна база на Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2015, стр. 214-223, ISBN 978-954-9664-71-3.
 96. Бенина. И. Н. Бенин. Свои и чужди в трилогията „Дунавът тече” от Змей Горянин.. В: Да повикаш Бог. Книга за Змей Горянин., Русе, Печатна база на Русенски университет „Ангел Кънчев”,, 2013, стр. 51-62, ISBN 978-954-8467-99-5.
 97. Бенина. И., Н. Бенин. Проблемно-естетически паралели в творчеството на Йордан Йовков и Константин Петканов.. В: Конференция на Регионален исторически музей – Добрич, Добрич, 2016
 98. Боряна М. Рускова-Салимова, Елица Г. Вълчева-Куманова. Преспективи на опозването на културното наследство в Област Русе чрез използване на финасирането по Програма за развитие на селските райони. В: Втора Международна юбилейна научна конференция "50 години от полета на Юрий Гагарин", Шумен, "Добри Войников " Шумен, 2011, стр. 139-145
 99. Веселин Гецов Гръцманов. Джереми Бентам: етични и функционални измерения на правото в контекста на идеите на класическия либерализъм. В: Сборник доклади от Кръгла маса на тема:"Актуални проблеми на развитието на съвременното право", Русенски университет "Ангел Кънчев" 09.11.2013г., Издателски център към РУ "Ангел Кънчев", 2014, стр. 50-64, ISBN 978-954-712-610-7.
 100. Веселин Гецов Гръцманов. Развитие на идеята за парламентаризма в трактата на Джереми Бентам "Тактика на законодателните събрания". В: Сборник с доклади, Научни трудове, том 52, серия 7, правни науки, Русенски университет"Ангел Кънчев", Печатна база на РУ "Ангел Кънчев", 2013, стр. 34-40, ISBN 1311-3321.
 101. Веселин Гецов Гръцманов. Мелфийската конституция на кралство Сицилия на Фридрих II Хохенщауфен от 1231г. В: Сборник с доклади от НК на Бургаски свободен университет том 2, Бургаски свободен университет, "ЕКС - ПРЕС" - Габрово, 2013, стр. 230-234, ISBN 978-954-9370-96-6.
 102. Веселин Гецов Гръцманов. Утопийте от Платон до Новото време. В: Сборник с доклади, Научни трудове, том 51, серия 7, Русенски университет "Ангел Кънчев", Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2012, стр. 41-48, ISBN 1311-3321.
 103. Веселин Гецов Гръцманов. Джон Локк и конец доминирования патерналистической теорий о структурировании государства и власти. В: Сборник Философскьи , методологични, социологични та психологични проблеми права Материали 4 Межнароднои науково-теоретичнои конференции, Черновцъй Национальнъи университет Юрий Федукович, На Националния университет "Юрий Федукович" Черновци, 2011, стр. 159-168, ISBN 978-966-423-196-8.
 104. Веселин Гецов Гръцманов. Етически аспекти в концепцията на Талес за света и човека. В: Сборник с доклади от СНС-2011г., Русенски университет "Ангел Кънчев", Печатна база на РУ "Ангел Кънчев", 2011, стр. 7-10, ISBN 1311-3321.
 105. Веселин Гецов Гръцманов. Учението на Платон за универсалните принципи на законодателстване отразени в неговия последен диалог "Закони". В: Сборник с доклади от СНС-2010г., Русенски университет "Ангел Кънчев", Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2010, стр. 65-74, ISBN 1311-3321.
 106. Веселин Гецов Гръцманов. Джон Лок и края на доминацията на патерналистичната теория за структурирането на държавата и властта. В: Сборник с доклади Научни трудове том 49, серия 7, правни науки, Русенски университет"Ангел Кънчев", Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2010, стр. 173-179, ISBN 1311-3321.
 107. Веселин Гецов Гръцманов. Националната специфика и външното влияние, като фактори, формирали конституционната уредба на субективните и гражданските права в Търновската конституция. В: Сборник с доклади от СНС-2009г., Русенски университет "Ангел Кънчев", Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2009, стр. 19-28, ISBN 1311-3321.
 108. Веселин Гецов Гръцманов. Статични и динамични проявления на конституционализъм в контекста на историческия подход и чистото учение за правото. В: Сборни с доклади Научни трудове , том 48, серия 7, правни науки, Русенски университет "Ангел Кънчев", Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2009, стр. 109-115, ISBN 1311-3321.
 109. Веселин Гецов Гръцманов. Подходи на правната наука. В: Сборник доклади на СНС-2008г., Русенски университет"Ангел Кънчев", Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2008, стр. 66-75, ISBN 1311-3321.
 110. Веселин Гецов Гръцманов. Предпоставки, съпътстващи явления и последици свързани с процеса на преосмисляне и трансформиране на наказанията след края на XVIIIвек. В: Сборник с доклади, Научни трудове том 47, серия 7, правни науки, Русенски университет "Ангел Кънчев", Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2008, стр. 65-71, ISBN 1311-3321.
 111. Гачевска В., Е. Коларов. Към въпроса за същността и ролята на етичните кодекси като стандарти за поведение на служителите в публичната администрация. В: РУ, Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2006, ISBN 1311-3321.
 112. Гачевска В., Е. Коларов. Основни аспекти на работната програма по научно-изследователския проект „Етика и право на Европейския съюз”. В: РУ, Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2006, ISBN 1311-3321.
 113. Георгиев А. Резултативен адвокатски хонорар. В: Научни трудове на Русенския университет, град Русе, Издателски център при Русенски университет, 2017, стр. 103-107, ISBN ISSN 1311 - 3321.
 114. Георгиев А. Новите положения при определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права, предоставяни от общината. В: Научни трудове на Русенския университет, град Русе, Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, ISBN 1311-3321.
 115. Георгиев А., Тодоров И. Подготовка на юридически документи. В: Актуални проблеми на правото, контрола и екологията, град Свищов, Академично издателство "Ценов"- Свищов, 2006, ISBN 954-23-0303-3.
 116. Георгиев, А. Новите положения при определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права, предоставяни от общината. В: Сборник доклади от научно-практическа конференция, посветена на живота и делото на проф. д-р Георги Боянов, Русенски университет, Печатна база, 2015, стр. 84-92
 117. Георгиев, А. Осъществяване на стопанска дейност от общината чрез граждански дружества по ЗЗД. В: Научни трудове на Русенския университет, град Русе, Издателски център при Русенски университет, 2014, ISBN 1311-3321.
 118. Георгиев, А. Въпроси на стопанската дейност на общината- осъществяване на стопанска дейност от общината чрез участие в дружествени форми. В: Кръгла маса на тема: "Актуални проблеми на развитието на съвременното право", град Русе, Издателски център при Русенски университет, 2014, стр. 15-27, ISBN 978-954-712-610-7.
 119. Георгиев, А. Въпроси на стопанската дейност на общината- новите положения за осъществяване на стопанска дейност, чрез участие в търговски дружества с общинско участие в капитала. В: Научни трудове на Русенския университет' 2013, Русе, Печатна база на РУ, 2013, ISBN 1311-3321.
 120. Георгиев, А. Стопанска дейност- понятие и правна същност. В: Юбилейна научна конференция, 20 години юридически факултет, град Русе, Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2012, стр. 100-105, ISBN 978-954-712-576-6.
 121. Георгиев, А. Някои въпроси на правното положение на общината като частноправен субект. В: Научни трудове, том 51, серия 7, правни науки, град Русе, Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2012, стр. 92-96, ISBN 1311-3321.
 122. Георгиев, А. Някои въпроси на стопанската дейност на общините. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2011
 123. Георгиев, А. Въпроси на имуществената отговорност на членовете на органите за управление на кооперацията и гаранционното обезпечение на отговорността за вреди. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2010
 124. Георгиев, А. Регистър на имуществените отношения на съпрузите. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Печатна база при Русенски университет "Ангел Кънчев", град Русе, 2009, стр. 31-34, ISBN 1311-3321.
 125. Георгиев, А. Въпроси на отговорността за управлението на членовете на съветите. В: Национална научна конференция, град Дряново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методи", гр.Велико Търново, 2006, стр. 270-280, ISBN 954-524-501-8.
 126. Георгиев, А. Осъществяване на стопанска дейност от общината- общински предприятия. В: Правни аспекти на контрола върху стопанската дейност, град Свищов, Академично издателство "Ценов"- Свищов, 2005, стр. 24- 32, ISBN 954-23-0245-2.
 127. Георгиев, Л.Р. "Криминалистическо изследване на ксерографски и други копия на подписи". В: Сборник с доклади от Международна конференция на ЮФ, Русенски университет, 2012
 128. Георгиева, Е., Р.Демиркова, Д. Стефанова. Focus on Bulgaria – Designing a Task for the ESP Classroom. IN: Деветите майски научни четения, 2005, Русе, 2005
 129. Георгиева,Е.,Р.Демиркова. Reading Comprehension in the Foreign Language Classroom – Making Inferences from Text. IN: Съвременно образование и чужд език, 2007, Велико Търново, ИК Астарта, 2008, pp. 63-72, ISBN 1313-4086.
 130. Георгиева,Е.Д., Р.Демиркова. Applying Discourse Analysis in the EFL Classroom: Teaching Cohesive Devices. IN: Пета международна конференция – “Езикът – феномен без граници, Варна, 2008, ISBN 978-954-9685-43-5.
 131. Градинарова, Т. За правомощията на съда да констатира нищожност на арбитражно решение в производството за издаване на изпълнителен лист. В: Сборник с доклади от Научна конференция на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, посветена на 95-тата годишнина от рождението на доц. д-р Емил Георгиев (под печат), гр. София, 2016
 132. Градинарова, Т. Значение на отговора на въззивната жалба за развитието на въззивното производство. В: Научни трудове на Русенски университет ”Ангел Кънчев”. Т. 53. Правни науки (под печат), гр. Русе, Издателски център при Русенски университет „А. Кънчев”, 2016, ISBN 1311-3321.
 133. Градинарова, Т. За характера на срока за предявяване на иска при допуснато обезпечение. В: Сборник с доклади от Национална конференция „25 години департамент Право на НБУ“ (под печат), гр. София, 2016
 134. Градинарова, Т. Срокът за изменение на иска в производството по търговски спорове. В: Сборник с доклади от научна конференция на УНСС Право и бизнес – усъвършенстване на нормативната уредба, гр. София, Издателски комплекс УНСС, 2016
 135. Градинарова, Т. Въвод във владение срещу трето лице в изпълнителния процес. В: Сборник с доклади от Научна конференция на ЮФ на РУ, посветена на 125-год. от рождението на проф. Л. Владикин (под печат), гр. Русе, Издателски център при Русенски университет „А. Кънчев”, 2016
 136. Градинарова, Т. Постъпването на исковата молба в съда и давността. В: Предизвикай : Давността (под печат), гр. София, Сиела, 2016
 137. Градинарова, Т. За допустимостта на доказателствени искания в производството по отмяна на влязло в сила решение. В: Научни трудове на Русенски университет ”Ангел Кънчев”. Т. 53. Правни науки (под печат), гр. Русе, Издателски център при Русенски университет „А. Кънчев”, 2016, ISBN 1311-3321.
 138. Градинарова, Т. ”Особености на прякото изпълнение на чуждестранни съдебни решения по граждански и търговски дела, постановени в държавите-членки на Европейския съюз”. В: Научни трудове на Русенски университет ”Ангел Кънчев”, серия 7 Правни науки, гр. Русе, Издателски център при Русенски университет „А. Кънчев”, 2015, ISBN 1311-33211.
 139. Градинарова, Т. Подлежат ли на отмяна по реда на глава 24 ГПК влезлите в сила съдебни актове, постановени в производство по спорна съдебна администрация. В: сборник "Научна конференция в памет на проф.д-р Георги Боянов", гр. Русе, Издателски център при Русенски университет „А.Кънчев”, 2015
 140. Градинарова, Т. Преклузия за правата на ответника в производството по търговски спорове. В: Сборник „Юбилейна научна конференция на тема „Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа”, 21 ноември 2014 г., гр. София, Издателски център при УНСС, 2015, стр. 149-156
 141. Градинарова, Т. „Процесуална легитимация в производството по колективни искове в българския граждански процес”. В: „Научни трудове на Русенски университет ”Ангел Кънчев”,серия 7 Правни науки,, гр. Русе, Издателски център при Русенски университет „А. Кънчев”, 2015, ISBN 1311-33211.
 142. Градинарова, Т. Режим на решението на въззивния съд, постановено в производството по отмяна на неприсъствено решение. В: „Научни трудове на Русенски университет ”Ангел Кънчев”, том 53, серия 7 Правни науки, гр. Русе, Издателски център при Русенски университет „А. Кънчев”, 2014, стр. 201-209, ISBN 1311-3321.
 143. Градинарова, Т. Процесуални последици на споразумението в производството по медиация. В: „Научни трудове на Русенски университет ”Ангел Кънчев”, том 53, серия 7 Правни науки, гр. Русе, Издателски център при Русенски университет „А. Кънчев”, 2014, стр. 210-219, ISBN 1311-3321.
 144. Градинарова, Т. Началният момент на срока за предявяване на иска при допуснато обезпечение в светлината на тълкувателно дело № 6/2013 г. на Общото събрание на Гражданската и Търговска колегии при Върховния касационен. В: сборник „Кръгла маса на тема : „Актуални проблеми на развитието на съвременното право” ,Юридически факултет на Русенския университет, Русе, 9.11.2013 г., гр. Русе, Издателски център при Русенски университет „А.Кънчев”, 2014 г., 2014, стр. 37-49, ISBN 978-954-712-610-7.
 145. Градинарова, Т. Новооткрити обстоятелства и нови писмени доказателства при исковата защита срещу неприсъствено решение. В: „Научни трудове на Русенски университет ”Ангел Кънчев”, том 53, серия 7 Правни науки, гр. Русе, Издателски център при Русенски университет „А.Кънчев”, 2014, стр. 194-200, ISBN 1311-3321.
 146. Градинарова, Т. За задължението на съда да отмени служебно допуснатото обезпечение при липса на доказателства за предявяване на иска в определения от съда срок в светлината на тълкувателно дело № 6/2013 г. на Общото . В: сборник „Научни трудове на Русенски университет ”Ангел Кънчев”, том 52, серия 7 Правни науки, гр. Русе, Издателски център при Русенски университет „А. Кънчев”,, 2013, стр. 146- 152, ISBN 1311-3321.
 147. Градинарова, Т. Неприсъствено решение срещу ответник. IN: сборник Юбилейна научна конференция „20 години Юридически факултет 1992-2012”, гр. Русе, Издателски център при Русенски университет „А. Кънчев”, 2012, pp. 131-142, ISBN 978-954-712-576-6.
 148. Градинарова, Т. Искова защита срещу постановено неприсъствено решение. В: „Научни трудове на Русенски университет ”Ангел Кънчев”, том 51, серия 7 Правни науки, гр. Русе, Издателски център при Русенски университет „А. Кънчев”, 2012, стр. 203-210, ISBN 1311-3321.
 149. Градинарова, Т. Отмяна на постановено неприсъствено решение. В: сборник, Русенски университет, 2011, стр. том 50, серия 7, ISBN ISSN 1311-3321.
 150. Градинарова, Таня. Особености на производството по отказ за изпълнение на съдебно решение на държава членка на европейския съюз по регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно компетентността,. В: „Върховенството на закона – предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж“, гр. София, Издателски комплекс - УНСС, 2016, стр. 76-85
 151. Градинарова,Т. Производство по отказ за изпълнение на съдебно решение на държава-членка на Европейския съюз по Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно компетентността, признаването и . В: Сборник „Предизвикай : изпълнителния процес“, гр. София, Сиела Норма АД, 2016, стр. 348-360, ISBN 978-954-28-1995-0.
 152. Градинарова,Т. Производство по отказ за изпълнение на съдебно решение на държава членка на Европейския съюз по Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно компетентността, признаването и. В: Сборник „Актуални проблеми на действащото законодателство в контекста на правото на Европейския съюз“, Варненски свободен университет„Черноризец Храбър“, Варна, Албатрос, 2016, стр. 97-106, ISBN ISSN 1313-7263.
 153. Григорова Д., Л. Славянова (L. Slavianova). Мултимедията в чуждоезиковото обучение. В: Шеста научна и научно-приложна конференция с международно участие ЕТ'97, с. Научни трудове, т.3, Созопол, 1997, стр. 116-121
 154. Гъчков, И.Г. Влияние на икономическата криза върху общественото отношение към института на несъстоятелността. В: Философськi, методологiчнi, соцологiчнi та психологiчнi проблеми права: матерiали 4- Мiжнл наук.-теор. конф., Чернiвцi, Чернiвецкький нац. ун-т, Чернiвцi, 2011
 155. Гъчков, И.Г. Преодоляване на отрицателните последици от несъстоятелността на търговците. В: НС Русенски университет - 2008, гр. Русе, 2008
 156. Гъчков, И.Г. Новата система за правна помощ в Република България. В: НС "Актуални проблеми на правото, контрола и екологията" с. Орешак, гр. Свищов, 2006
 157. Гъчков, И.Г. Контрол, упражняван от Комисията за финансов надзор относно задължителното предоставяне на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.. В: НС "Правни аспекти на контрола върху стопанската дейност" с. Орешак, гр. Свищов, 2005
 158. Гъчков, И.Г. Отражения на промените в ЗППЦК върху дейността на инвестиционните посредници.. В: НК Дряново 2005, организирана от ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Верико Търново, 2005
 159. Дачев Л., Б. Рускова-Салимова. Публичноправни аспекти на националната политика за развитието на селските райони в България. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2013, ISBN 1311-3321.
 160. Дачев Л., М. Желева. Толерантност, право на самоопределение и териториален интегритет. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2013, ISBN 1311-3321.
 161. Дачев, Л. Държавознание, идеология и политология. В: Юбилеен научен сборник "20 години Юридически факултет", Русе, 2013, ISBN 978-954-712-576-6.
 162. Дачев, Л. Държавата като организация. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2012, ISBN 1311-3321.
 163. Делян Маринов. Цели и принципи на производството по осребряване. В: Юбилейна научна конференция за 20-годишнината на юридически факултет, Русе, 2012
 164. Делян Маринов. Осребряването като фаза от производството по несъстоятелност и връзката му с останалите фази в производството по несъстоятелност. В: Сборник научни трудове на Русенския университет, Русе, 2012
 165. Делян Маринов. Производството по осребряване като вид граждански процес и като обективно право. В: Сборник научни трудове на Русенския университет, Русе, 2012
 166. Делян Маринов. Развитие на универсалното принудително изпълнение в България. В: Сборник доклади на студентска научна сесия, Русе, Русе, 2012
 167. Делян Маринов. Продажба на бързоразвалящи се вещи в производството по несъстоятелност. В: Сборник научни трудове на Русенския университет, Русе, 2011
 168. Демиркова,Р., Е.Д. Георгиева. A tough nut to crack: learning and teaching idioms. IN: Съвременно образование и чужд език, 2004, Велико Търново, ИК Астарта, 2006, pp. 171-183, ISBN 10:954-8324-98-9.
 169. Десподова,Д. Концепцията за фактическото съпружеско съжителство в българското семейно право. В: Научни трудове том 45 серия 5.3 История етнология фолклор и правни науки, Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2006, стр. 6, ISBN 1311-3321.
 170. Десподова,Д. Примерен подход за провеждане на семинарно упражнение по учебната дисциплина Семейно и наследствено право на тема "Развод по исков ред.Развод по взаимно съгласие". В: Научни трудове том 41 серия 5.1 Икономика и мениджмънт Право, Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2004, стр. 8, ISBN 1311-3321.
 171. Десподова,Д. Гражданскоправен статут на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза. В: Научни трудове том 39 серия 5 Правни науки, Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2002, стр. 7, ISBN 1311-3321.
 172. Джафай, Й. „Правото на информация- ключ към демокрацията”. В: Научни трудове на Института за Държавата и правото при Българската академия на науките, София, Българска академия на науките, 2012, стр. Том VII, ISBN 1312-3150.
 173. Джафай, Й. "Личната информация като обект на личен живот". В: IN: Научни трудове на Русенския Университет,, Русе,, Русенски Университет, 2012, стр. 5
 174. Джафай, Й. Right of information: Promoting Practical Access to Democracy;. IN: IN: Научна конференция РУ & СУ'11,, Русе,, Русенски Университет, 2011, pp. 5
 175. Джафай, Й., Лиценйи, А. "Mbikqyrja dhe siguria e te dhеnave personale" Превод: "Нардзор и сигурността на личните данни". В: Национална конференция на тема " Развитието и нововъведенията в правото", Тирана, Тирана Университет- Юридически факултет, 2011, стр. 15
 176. Джафай. Й,. "Ограничения на правото на личен живот",. В: Сборник с доклади "Студентска Научна сесия – СНС’12", Русе, Русенски Университет, 2012, стр. 5, ISBN ISSN 1311-3321.
 177. Джафай. Й,. Ridimensionimi i regjimit pasuror martesor ne Shqiperi. IN: Kонференция на тема " Tradita, zhvillime, risi", Научно списание " Optime", UFO PRESS, 2012, pp. 13, ISBN ISSN 2220-4611.
 178. Димитрова, А. За момента на прекратяване на съпружеската общност по чл.27, ал.4 от Семейния кодекс. В: сб. „Право и бизнес – усъвършенстване на нормативната уредба”. Сборник доклади от Юбилейна научна конференция 2016, организирана по повод 25 години ЮФ на УНСС. Том I. Частно право, София, ИЦ при УНСС, 2017, стр. с.105-114, ISBN 978-954-644-991-7.
 179. Димитрова, А. Частично плащане на дълг преди и след изтичане на давностния срок. В: сб. Годишна научна конференция 2014 - Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа, Том 1, София, Издателски център при УНСС, 2015, стр. 129-133, ISBN 978-954-644-738-8.
 180. Димитрова, А. По някои въпроси на (не)приемането на наследство от ненавършили пълнолетие лица. В: Научни трудове на РУ, том 54, серия 7, Русе, ИЦ при РУ, 2015, стр. 51-56, ISBN 1311-3321.
 181. Димитрова, А. Относно срока за предявяване на иска по чл. 62, ал. 4 от Семейния кодекс. В: Научни трудове на Русенски университет, Том 53, серия 7, Русе, ИЦ при РУ, 2014, стр. 139-143
 182. Димитрова, А. Искове за установяване на произход от бащата. В: Научни трудове на Русенски университет, Том 53, серия 7, Русе, ИЦ при РУ, 2014, стр. 135-138, ISBN 1311-3321.
 183. Димитрова, А. Приложимо право относно съпружеските имуществени отношения с международен елемент. В: сборник доклади "Актуални проблеми на развитието на съвременното право", Русе, ИЦ при РУ "А. Кънчев", 2014, ISBN 978-954-712-610-7.
 184. Димитрова, А. Приложение на правилата на Семейния кодекс относно имуществата, придобити от съпрузите по заварени бракове. В: Научни трудове на РУ, Том 52, серия 7, Русе, ИЦ при РУ, 2013, стр. 125-129, ISBN 1311-3321.
 185. Димитрова, А. Прекратяване на съпружеската имуществена общност за личен дълг на единия от съпрузите (обща характеристика на правилото по чл.27, ал.4 СК). В: Научни трудове на РУ, Русе, ИЦ при РУ, Том 51, серия 7, 2012, стр. 157-161, ISBN 1311-3321.
 186. Димитрова, А. Правни възможности за защита на кредиторите при разпореждане от единия съпруг с вещни права съпружеска общност. В: Научни трудове на РУ, Том 49, серия 7, ИЦ при РУ, Русе, 2010, стр. 124-130, ISBN 1311-3321.
 187. Димитрова, А. Прекратяване на съпружеска имуществена общност при търговска несъстоятелност. В: Сборник доклади на студентска научна сесия на Русенския университет, Русе, ИЦ при РУ, 2009, стр. 13-18, ISBN 1311-3321.
 188. Димова- Северинова, Д.М. За структурата на юридическата аргументация.. В: Юбилейна научна конференция -Право, традиции и перспективи, Пловдив, Сиела, 2017, ISBN 978-954-28-2625-5.
 189. Димова-Северинова, Д.М. LEGAL ARGUMENTATION AS PART OF THE CATEGORIES OF THE COMMON THEORY OF LAW. IN: Научна конференция на РУ&СУ Сборник с научни трудове на РУ, Русе, 2017
 190. Димова-Северинова, Д.М. Правната теза като централен елемент на юридическата аргументация.. В: Юбилейна научна конференция на Юридически факултет на РУ "Ангел Кънчев"., Русе, 2017
 191. Димова-Северинова, Д.М. Юридическа аргументация. Логика. Истина. В: Сб. доклади от научна конференция на ЮФ на РУ посветена на 125 годишнината от рождението на проф. Любомир Владикин, Русе, Университетски издателски център, 2016, стр. 165-171, ISBN 978-619-207-116-5.
 192. Димова-Северинова, Д.М. Зараждане на юридическата аргументация. В: Научна конференция на РУ&СУ, Сборник с научни трудове на РУ, том 55,стр.127, Русе, 2016
 193. Желева, М. Вътрешнодържавни и задгранични органи за защита на държавния суверенитет. В: Научна конференция с международно участие, сборник „Научни трудове” в НВУ „Васил Левски” – гр, 2008
 194. Желева, М. Създаването на Обществото на народите като гарант за колективната сигурност след Първата световна война.В: ХХІ век. Толерантност и нетърпимост в международните отношения.. В: Сборник доклади от научна конференция, ВСУ «Ч. Храбър»,, 2007, стр. 485-494, ISBN 978-954-715-346-2.
 195. Желева, М. Насилието над цивилното население по време на Първата световна война. В: Морски научен форум,т.4, Висше военноморско училище «Никола Йонков Вапцаров, 2006, стр. 211-217, ISBN 1310-9278.
 196. Желева, М. Версайската дипломатическа система и иредентизмът. В: сборник от доклади на Юбилейна научна сесия «130 години от Априлското въстание»,, НВУ «В. Левски», факултет «Авиационен», Д. Митропо, 2006, стр. 145- 152, ISBN 978-954-713-079-1.
 197. Желева, М. Франция и въпросът за ревизията на военните клаузи на Ньойския договор при управлението на Демократическия сговор. В: Юбилейна научна сесия «130 години от Априлското въстание»,, НВУ «В. Левски», факултет «Авиационен», Д. Митропо, 2006, стр. 153- 160, ISBN 1-978-954-713-079.
 198. Заранкова Н. Същност на договора за особен залог. В: Студентска научна сесия, Русе, РУ "Ангел Кънчев, 2012, стр. 12-15
 199. Заранкова Н. Права и задължения на страните (по договор за особен залог). В: Научни трудове на Р усенския университет, Русе, РУ "Ангел Кънчев, 2012, стр. 171-178
 200. Заранкова Н. Действие, ред и противопоставимост на особения залог. В: Научни трудове на Р усенския университет, Русе, РУ "Ангел Кънчев, 2012, стр. 179-184
 201. Заранкова Н. Учредяване на залог върху търговско предприятие и дял от него Противопоставимост и вписвания. В: Юбилейна научна конференция "20 години юридически факултет", Русе, РУ "Ангел Кънчев, 2012, стр. 151-165
 202. Заранкова, Н. Същност на заложното право при залог по реда на ЗОЗ. В: Научни трудове на русенския университет, Русе, РУ "Ангел Кънчев, 2011, стр. 249-252
 203. Заранкова, Н. Страни по договора за особен залог. В: Студентска научна сесия на Русенския университет, Русе, 2011, стр. 21-34
 204. Заранкова, Н. Място на особения залог сред кредиторовите обезпечения. В: Научни трудове на Русенския университет том 49 серия 7, Русе, 2010, стр. 194-201
 205. Заранкова, Н. Заповедно производство. В: Студентска научна сесия на Русенския университет, Русе, 2009, стр. 180-187
 206. Иванова, Д. Общински съвет и областен управител - правни взаимоотношения. В: сборник Научни трудове на РУ "А.Кънчев", том 45, серия 5.3, Русе, 2006
 207. Иванова, Д. За префекта във Франция и областния управител в България - сравнителен анализ. В: сборник Научни трудове на РУ , том 44, Русе, 2005
 208. Иванова, Д. Исторически обзор на административно-териториалното устройство на България след Освобождението и проследяване развитието на института на "областен управител". В: сборник Научни трудове на РУ , том 41, серия 5.1, Русе, 2004
 209. Игнатова-Цонева Д., Л. Славянова. Специфика на модалните средства за изразяванe на благодарност в съвременния английски и български език. В: сб. Научни трудове, том 53, серия 11, Майски научни четения, РУ§СУ'14, Силистра, Русе, 2014, стр. 29-34, ISBN 1311-3321.
 210. Йорданова , З. Развитие на условията за назначаване на съдиите, прокурорите и следователите в България от Търновската конституция до наши дни. В: Научни трудове на Русенския университет, том 48, серия 7, Русе, Печатна база на РУ, 2009, стр. 84-93, ISBN 1311-3321.
 211. Йорданова, З. ПРОБЛЕМИ НА ДЕЙСТВАЩАТА ПРАВНА УРЕДБА НА МЕСТНИТЕ РЕФЕРЕНДУМИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. В: "Правото - традиции и перспективи" /сборник от Юбилейната научна конференция на ПУ/, София, Сиела, 2018, стр. 412-426, ISBN 978-954-28-2625-5.
 212. Йорданова, З. ОТНОСНО ЯВНОТО ГЛАСУВАНЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. В: Сборник с доклади от Лятната научна сесия на ЮФ на ВСУ - 29 юни-1 юли 2018 г. /под печат/, Варна, ВСУ, 2018, стр. под печат, ISBN 1313-7263.
 213. Йорданова, З. ТЕРИТОРИЯТА И ГРАНИЦИТЕ НА ДЪРЖАВАТА СЪГЛАСНО КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. В: "Право и граници" /под печат/, София, 2018
 214. Йорданова, З. Изискванията за несъвместимост на общинските съветници в контекста на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. В: Сборник с доклади от Научно-приложна конференция "Проблеми на корупцията в РБългария", Русе, 2018, стр. под печат
 215. Йорданова, З. Политическите права на гражданите съгласно Конституцията на Република България след присъединяването към Европейския съюз. В: Сборник с доклади от Национална научна конференция на Нов Български университет "10 години България в ЕС", София /под печат/, 2017
 216. Йорданова, З. За съотношението между народния суверенитет и законовата уредба на националния референдум. В: Сборник с доклади от Научна конференция на ЮФ, посветена на 125-годишнината от рождението на проф. Л. Владикин, Русе, Медиатех, 2017, стр. 72-83, ISBN 978-619-207-116-5.
 217. Йорданова, З. Законови аспекти на финансирането на изборите в България. В: „ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА – ПРЕДПОСТАВКА ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА И ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ./НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПАМЕТ НА ПРОФ. Д-Р БОРИС ЛАНДЖЕВ/, София, Издателски комплекс - УНСС, 2016, стр. 348-357, ISBN 978-954-644-848-4.
 218. Йорданова, З. По въпроса за избирателните права на осъдените лица. В: Научни трудове на Русенския университет' 2016, Русе, Печатна база на РУ, 2016, стр. 65-72, ISBN 1311-3321.
 219. Йорданова, З. Използването на езици, различни от официалния, в предизборната кампания в Република България. В: Сборник доклади от научен семинар “България и Балканите в условията на динамична международна среда, Пловдив, 2016, стр. под печат, ISBN 978-619-202-207-5.
 220. Йорданова, З. Оспорването законността на изборите за членове на Европейския парламент от Република България. В: Актуални проблеми на действащото законодателство в контекста на правото на Европейския съюз, Варна, ВСУ "Черноризец Храбър", 2016, стр. 178-190, ISBN 1313-7263.
 221. Йорданова, З. Развитие на правната уредба на гласуването извън страната в съвременното българско изборно законодателство. В: Сборник с доклади "Развитие на правото в контекста на хум.криза.."/ЛНС на ЮФ/, Варна, ВСУ "Черноризец Храбър", 2016, стр. 249-265, ISBN 1313-7263.
 222. Йорданова, З. Местните избори в практиката на Конституционния съд на Република България. В: Научни трудове на Русенския университет - 2015 , том 54, серия 7, Русе, Печатна база на РУ, 2015, стр. 27-36, ISBN 1311-3321.
 223. Йорданова, З. Тълкувателна практика на Конституционния съд на Република България по изборни въпроси. В: Научно-практическа конференция на ЮФ на РУ в памет на проф. д-р Георги Боянов, Русе, изд. на диск, 2015, стр. 243-258, ISBN 1311-3321.
 224. Йорданова, З. КЪМ ВЪПРОСА ЗА ОСПОРВАНЕТО НА ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ПРЕД КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. В: Научна конференция с международно участие "Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието" /сборник доклади/, Бургас, Бургаски свободен университет, 2015, стр. 340-348, ISBN 978-619-7126-11-2.
 225. Йорданова, З. За уседналостта на кандидатите в парламентарните избори. В: Научни трудове на Русенския университет '2013, Русе, Печатна база на РУ, 2013, стр. 90-94, ISBN 1311-3321.
 226. Йорданова, З. Правна уредба на мажоритарния вот в парламентарните избори в България след 1991г. - развитие и перспективи. В: Сборник доклади от Международна научна конференция на БСУ "Знанието- традиции, иновации, перспективи", Бургас, 2013, стр. 141-147, ISBN 978-954-9370-96-6.
 227. Йорданова, З. Някои проблематични съотношения между Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Конституцията. В: Научни трудове на РУ, Русе, Печатна база на РУ, 2012, стр. 75-82, ISBN 1311-3321.
 228. Йорданова, З. Преглед на практиката на Конституционния съд на Република България по въпросите на избираемостта и несъвместимостта в държавното управление. В: Научни трудове на РУ, Русе, Печатна база на РУ, 2012, стр. 65-74, ISBN 1311-3321.
 229. Йорданова, З. Несъвместимост и конфликт на интереси. В: Научни трудове на Русенския университет, том 50, серия 7, Русе, Печатна база на РУ, 2011, стр. 143-151, ISBN 1311-3321.
 230. Йорданова, З. Зависимост между видовете държавни органи и изискванията за избираемост/назначаване. В: Сборник научни доклади от Международната конференция на Бургаския свободен университет „Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения”, Бургас, 2011, стр. 192-199, ISBN 978-954-9370-79-9.
 231. Йорданова, З. Изисквания за придобиване и упражняване на активно и пасивно избирателно право според Конституцията на Република България от 1991г.. В: Сборник научни доклади от Международната конференция на Бургаския свободен университет „Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза”, том III, Бургас, 2010, стр. 461-468, ISBN 978-954-9370-72-0.
 232. Йорданова, З. Към въпроса за несъвместимостта в държавното управление. В: Научни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев”, том 49, серия 7, Русе, Печатна база на РУ, 2010, стр. 136-142, ISBN 1311-3321.
 233. Йорданова, З. Развитие в правната регламентация на имунитета на съдиите, прокурорите и следователите в съвременния български конституционен модел. В: Научни трудове на Русенския университет, том 48, серия 7, Русе, Печатна база на РУ, 2009, стр. 76-82, ISBN 1311-3321.
 234. Йорданова, З. ПРОЕКТЪТ ЗА ДИСТАНЦИОННО ЕЛЕКТРОННО ГЛАСУВАНЕ В БЪЛГАРИЯ – ВЕРСИЯ 2016. В: Юридически сборник на ЦЮН при БСУ, том XXIII, Бургас, 2016, стр. 215-223, ISBN 1311-3771.
 235. Йорданова, З. Правомощия и правни възможности на президента по Изборния кодекс от 2014г.. В: Сборник научни трудове на РУ - 2014, том 53, серия 7, Русе, Печатна база на РУ, 2014, стр. 107-113, ISBN 1311-3321.
 236. Йорданова,З. Oспорването на президентските избори в България. В: Научни трудове на Русенския университет-2015, том 54, серия 7, Русе, Печатна база на РУ, 2015, стр. 18-26, ISBN 1311-3321.
 237. Йорданова,З. Публичният интерес, обществените ценности и държавното управление. В: Научни трудове на Русенския университет, том 49, серия 7, Русе, Печатна база на РУ, 2010, стр. 143-148, ISBN 1311-3321.
 238. Йосифов, И. Правото на справедлив процес, силата на пресъдено нещо и принципът „възможност за неучастие” в производство по колективен иск за вреди.. В: Сборник от научна конференция на УНСС на тема "Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса", София, 2017
 239. Йосифов, И. Lites finiri oportet или още веднъж за силата на пресъдено нещо и неравноправните клаузи в заповедното производство.. В: Сборник от научна конференция, посветена на 25-годишния юбилей на ЮФ на РУ, Русе, 2017
 240. Йосифов, И. Проблеми на защитата на потребителите при прехвърляне на права по договор за потребителски кредит. В: Сборник от кръгла маса на тема "Актуални проблеми на развитието на съвременното право", Русе, Издателски център при Русенски университет, 2014, ISBN 978-954-712-610-7.
 241. Йосифов, И. Неравноправните клаузи в контекста на заповедното производство – критични бележки и проблеми на съдебната практика. В: Научни трудове на Русенския университет, том 52, серия 7, Русе, 2013, стр. 191-195
 242. Йосифов, И. Някои въпроси на отговорността на лечебните заведения за вреди, причинени от дефектно оборудване. В: Научни трудове на Русенския университет, том 51, серия 7, Русе, 2012, стр. 220-224
 243. Йочев, Евг. Конституирането на ВАС. Първа поправка на Закона за административното правосъдие. В: Сборник доклади 100 години Върховен административен съд, София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014, стр. 36-53, ISBN 978-954-07-3794-2.
 244. Йочев, Евг. Измененията и допълненията на Закона за административното правосъдие през управлението на Демократическия сговор. В: Научна конференция на РУ 2013 г. Научни трудове, т. 52, серия 7, Правни науки, , , с. ., Русе, РУ, 2013, стр. 20-23
 245. Йочев, Евг. Административното правосъдие по време на управлението на БЗНС. В: Сборник с доклади, Русе, РУ, 2013
 246. Йочев, Евг. Административното правосъдие в Източна Румелия. В: Сборник с доклади научна конференция на РУ 2011 г, Русе, РУ, 2011
 247. Йочев, Евг. Наредбата-закон за устройството на съдилищата от 1934 г. В: Научна конференция на РУ с международно участие 2010 г, Русе, РУ, 2010
 248. Йочев, Евг. Влиянието на обичайното право върху закона за наследството. В: Научни трудове, т. 39, серия 5, Правни науки, Русе, РУ, 2002, стр. 41-47
 249. Йочев, Евг. История на написването на Наказателния закон от 1896 г.. В: Научни трудове, т. 37, серия 6 “Право, Бизнес, Мениджмънт”, Русе, РУ, 1999, стр. 22-28
 250. Каблешкова М. Електронно гласуване /под печат/. В: Научна конференция на ЮФ на ВСУ, Варна, 2015
 251. Каблешкова М. Електронна идентификация. В: Конференция, посветена на на проф. Георги Боянов, Русе, 2015
 252. Каблешкова М. Електронно свидетелство за съдимост. В: СНС на РУ, Русе, 2015
 253. Каблешкова М. Електронните запорни съобщения като юридически факти с виртуално битие. В: НК на РУ, Русе, 2014
 254. Каблешкова М., Каблешков К. Електронен регистър на спортните клубове. В: Научна конференция с международно участие "Право и интернет" БСУ, Бургас, 2016
 255. Калинова, Д. Ролята на областния управител в дейността на регионалния съвет за развитие. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", том 55, серия 7 Правни науки, Русе, 2016, стр. 84-88
 256. Калинова, Д. Райони по смисъла на Закона за регионалното развитие. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2015
 257. Калинова, Д. Регионални съвети за развитие. В: сборник по проект 2015-ЮФ-01 "Интердисциплинарни правни изсладвания на актуални проблеми на държавното управление, под печат, Русе, 2015
 258. Калинова, Д. Подготовка за защита при бедствия и обявяване на бедствено положение в областта. В: сборник доклади от Научно-практическа конференция посветена на живота и делото на проф. д-р Георги Боянов, Русе, изд. на диск, 2015, стр. 232-243
 259. Калинова, Д. Участие на областния управител при подготовката и приемането на областните стратегии за развитие. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", том 53, серия 7, Русе, 2014
 260. Калинова, Д. Контролът по чл. 45 от Закона за местното самоуправление и местната администрация – обща характеристика. В: сборник Научни трудове на РУ „А. Кънчев”, Русе, 2011
 261. Калинова, Д. Регионално ниво на управление. В: сборник Научни трудове на РУ „А.Кънчев”, том 49, серия 7, Русе, 2010
 262. Калинова, Д. Заместник областни управители – правен статут. В: сборник Научни трудове на РУ „А.Кънчев”, том 48, серия 7, Русе, 2009
 263. Калинова,Д. Координацията и организацията - част от дейността на областния управител. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", том 52, серия 7, Русе, 2013
 264. Камбуров П. Опит за усъвършенстване на оценяването по чужд език на студентите в Русенския университет чрез използване на Общоевропейската референтна езикова рамка. В: ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ В КОНТЕКСТА НА ИНТЕРКУЛТУРНАТА КОМУНИКАЦИЯ, ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, Велико Търново, Ивис, 2014, стр. 75-82, ISBN 978-954-2968-77-1.
 265. Камбуров П. Опит за усъвършенстване на оценяването по чужд език на студентите в Русенския университет чрез използване на Общоевропейската референтна езикова рамка. В: Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново, 2013
 266. Камбуров П., А. Григорова, Л. Славянова. Методика за разработване и използване на компютърни програми за чуждоезиково обучение. В: ЮНС на катедра, Русе, 1990
 267. Камбуров П., Караиванова Т., Собаджиева Р., Димитрова З. Интензивният езиков семестър - нова форма на обучение по западни езици във ВТУ "Ангел Кънчев", Русе. В: Сборник с доклади. ЮНС на ВТУ "Ангел Кънчев", Русе, Русе, 1989
 268. Камбуров П., М. Габровска и др. За формите на обучение по западни езици във ВТУ "А. Кънчев" до въвеждането на езиков семестър. В: ЮНС на ВТУ – Русе, 1989 г., Русе, 1989
 269. Камбуров П., М. Иванова, С. Цветанова. Комплекс от компютърни програми при онтензивното обучение по английски език. В: ЮНС на катедра, Русе, 1990
 270. Камбуров П., Т. Караиванова и др. Интензивен езиков семестър – нова форма на обучение във ВТУ "А. Кънчев". В: ЮНС на ВТУ – Русе, 1989 г., Русе, 1989
 271. Камбуров, П. Обучението по чужд език и новите технологии. IN: Теория и практика на съвременното чуждоезиково обучение, В. Търново, Ивис, 2010, ISBN 978-954-8387-87-3.
 272. Камбуров, П. Представяне комплект учебни материали “GET REAL Lingua” за брокери на недвижими имоти. В: „Владеенето на чужд език – условие за успешен бизнес”, Варна, Наука и икономика, 2009, ISBN 978-954-21-0425-4.
 273. Камбуров, П. Представяне на проект GET REAL по Програма Леонардо - предизвикателства и реализация. В: Научна конференция на РУ и СУ ’08, Научни трудове том 47, серия 6.2, Русе, РУ „А. Кънчев”, 2008, ISBN 1311-3321.
 274. Камбуров, П. Reflections on English Exam Grammar Sections. IN: Юбилейна международна научна конференция на РУ „А. Кънчев”, Научни трудове, том 44, Русе, 2005, pp. 279-283, ISBN 1311-3321.
 275. Камбуров, П. Thematic Range and Topic Overlapping in Modern Textbooks of English. IN: Юбилейната научна сесия на РУ, октомври 1999, Русе, 1999
 276. Камбуров, П. A Study of Exercise Diversity in EFL Materials; Textbooks v/s Multimedia. IN: Proceedings of the Second International Conference of TEMPUS JEP 07604, Варна, 1997
 277. Камбуров, П. A study of grammar material sequencing in modern coursebooks. IN: First IATEFL Congress in Bulgaria., Sofia, 1992
 278. Камбуров, П. Чуждоезикова мини база данни – идеен проект. В: ЮНС на ФЧС във ВТУ – Русе, 1988 г., Русе, 1988
 279. Камбуров, П. Авторска система на базата на чуждоезикова мини база данни – идеен проект. В: ЮНС на ФЧС във ВТУ – Русе, 1988 г., Русе, 1988
 280. Камбуров, П. Съпоставителен анализ на словообразувателните суфикси "-ful" и "-less" в английски език. В: Четвърта национална младежка школа в гр. Пловдив, 1987 г., гр. Пловдив, 1987
 281. Коларов, Е. Общи административни актове. В: Сборник "Научни трудове на Русенския университет", Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014, стр. 95-97, ISBN 1311-3321.
 282. Коларов, Е. Образоването на човека като гаранция за обществения ред. В: Сборник "Научни трудове на Русенския университет", Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, стр. 85-89, ISBN 1311-3321.
 283. Коларов, Е. Британски възгледи за обществения ред. В: Сборник Научна конференция на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 105-108, ISBN ISBN 1311-3321.
 284. Коларов, Е. Гарантиране на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия. В: Сборник Научна конференция на Русенския университет, Русе, РУ, 2012, стр. 83-91, ISBN ISBN 1311-3321.
 285. Коларов, Е. Съображението за обществен ред като възможност за ограничаване действието на правото на Европейския съюз от държава-членка. В: Международна научна конференция, посветена на 20-годишнината на Бургаския свободен университет, Бургас, БСУ, 2011, стр. 82-89, ISBN 978-954-9370-79-9.
 286. Коларов, Е. Политика на Европейския съюз в областта на научните изследвания, технологиите и космическото пространство. В: Международна научна конференция, посветена на 50 години от полета на Юрий Гагарин, Шумен, Изд. "Добри Войников" - Шумен, 2011, стр. 72-78, ISBN 978-954-8557-10-8.
 287. Коларов, Е. Систематизация на източниците на правото на Европейския съюз. В: РУ, Русе, РУ, 2011, стр. 68-73, ISBN 1311-3321.
 288. Коларов, Е. Видове източници на правото на Европейския съюз. В: РУ, Русе, РУ, 2011, стр. 74-79, ISBN 1311-3321.
 289. Коларов, Е. Ограничаване действието на правото на Европейския съюз от държавите-членки. В: РУ, Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2010, стр. 53-60, ISBN 1311-3321.
 290. Коларов, Е. Към понятието за обществен ред. В: РУ, Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2009, стр. 20-25, ISBN 1311-3321.
 291. Коларов, Е. Европейскоправни аспекти на борбата с трафика на хора. В: Проект на Каритас-Русе, Русе, ИК, 2009, стр. 38-50
 292. Коларов, Е. Проблеми при прилагането на Шенгенското законодателство в България. В: РУ, Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2008, стр. 31-40, ISBN 1311-3321.
 293. Коларов, Е. Общи положения на пространството на свобода, сигурност и правосъдие в Европейския съюз. В: РУ, Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2008, стр. 14-18, ISBN 1311-3321.
 294. Коларов, Е. Към въпроса за източниците на административното право. В: РУ, Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2008, стр. 22-30, ISBN 1311-3321.
 295. Коларов, Е. Предпазната клауза в договора за присъединяване към Европейския съюз. В: РУ, Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2005, ISBN 1311-3321.
 296. КОСТОВ, Д. За приложимостта на условията зазаконосъобразност на индивидуалните административни актове към общите и нормативните административни актове. В: Научни трудове, Русе, РУ, 2011, стр. т 50 серия 7, ISBN 1311-3321.
 297. КОСТОВ, Д. Гаранции за законност на конкурса за държавни служители. В: Научни трудове, Русе, РУ, 2010, ISBN 1311-3321.
 298. КОСТОВ, Д. "Основни въпроси на процедурата по налагане на административни наказания за нарушения на Закона за горите". В: ХII международна научна конференция, София, Лесотехнически университет, 2010
 299. Кремена Раянова. Европейският съюз и проблемите на държавния суверенитет. В: Научно-практическа конференция посветена на живота и делото на проф. Георги Боянов, Русенски университет, Печатна база - под печат, 2015
 300. Кремена Раянова. Политическите права на жените. В: Сборник доклади "Кръгла маса на ЮФ", Русенски университет, Печатна база - РУ "Ангел Кънчев", 2014, стр. 152-160, ISBN 978-954-712-610-7.
 301. Кремена Раянова. Защита правата на жените в рамките на Съвета на Европа. В: Научни трудове на Русенски университет, Русенски университет, Печатна база - РУ "Ангел Кънчев", 2014
 302. Кремена Раянова. Развитие на института за правата на жените - взаимодействие между международното и националното право. В: Научни трудове на Русенски университет, Русенски университет, Печатна база - РУ "Ангел Кънчев", 2014
 303. Кремена Раянова. Европейски измерения на концепцията за устойчиво развитие. В: Научни трудове на Русенски университет, Русенски университет, Печатна база - РУ "Ангел Кънчев", 2012
 304. Кремена Раянова. Екологичната защита, като нова организационна функция на държавата. В: Сборник на Юридическия факултет, Русенски университет, Печатна база - РУ "Ангел Кънчев", 2012
 305. Кремена Раянова. Развитие на международното екологично право. В: Научни трудове на Русенски университет, том 47, серия 7, Русенски университет, Печатна база - РУ "Ангел Кънчев", 2008, стр. 49-53
 306. Кремена Раянова. Международноправни мерки за предотвратяване на замърсяването на морето с нефт. В: Научни трудове на Русенски университет, том 45, серия 1, Русенски университет, Печатна база - РУ "Ангел Кънчев", 2006, стр. 255-261
 307. Кремена Раянова. Хармонизиране на българското законодателство с това на Европейския съюз в областта на околната среда, Национална научна конференция, Социално-икономическо развитие на България в Европейския съюз. В: Сборник доклади Великотърновски университет, Велико Търново, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2006, стр. 250-257
 308. Кремена Раянова. Международноправни аспекти на опазването на черно море от замърсяване Научни трудове на Русенски университет. В: Научни трудове на Русенски университет, 41, серия, Русенски университет, Печатна база - РУ "Ангел Кънчев", 2004, стр. 71-76
 309. Кремена Раянова. Опазване и използване водите на река Дунав, Международноравни актове в областта на околната среда. В: Научни трудове на Русенски университет, 41, серия, Русенски университет, Печатна база - РУ "Ангел Кънчев", 2004, стр. 407-411
 310. Кремена Раянова КР. Теоретични аспекти, особености и последици на нормите на международното право. В: Научни трудове, том 54, серия 7, Правни науки, Русенски университет, Печатна база - под печат, 2015, ISBN 1311-3321.
 311. КУМАНОВА Е. ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ. В: НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ВСУ СБОРНИК С ДОКЛАДИ, ВАРНА, 2017
 312. КУМАНОВА Е, Н. БАРБОЛОВА. LEGAL TRENDS IN THE MODEL OF LEGAL JUSTICE. IN: НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА РУ&СУ СБОРНИК С НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУ, РУСЕ, 2017
 313. Куманова Е. Правен режим на екологичния аспект на устойчивото развитие. В: Международната научна конференция "Свободата вчера, свободата днес, свободата утре - на върха на копието ли е?", Русе, 2017
 314. КУМАНОВА Е. СЪЩНОСТ НА ПРАВОСПОСОБНОСТТА. В: ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА РУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", РУСЕ, 2017
 315. Куманова Е. Полагане на клетва – същност и последици. В: Конференция, посветена на 125-годишнината от рождението на проф. Любомир Владикин, Русе, 2017
 316. Куманова Е. Правен режим на телесните модификации. В: IV национална конференция по биоетика и биопрафд, София, 2016
 317. Куманова Е. Ресурсно обезпечаване на закрилата на децата в България. В: Юбилейна конференция на БСУ, Бургас, 2016
 318. Куманова Е. Мярата на правните императиви. В: Конференциа, посветена на на проф. Георги Боянов, Русе, 2016
 319. Куманова Е. Свобода на придвижване и глобализация - нови измерения. В: Интердисциплинарни изследвания на актуални проблеми в държавното управление, Русе, 2016
 320. Куманова Е. Правен режим на закрилата на деца, жертви на военни конфликти. В: Научна конференция на РУ 2 015, Русе, 2015
 321. Куманова Е. Децата като страни в юридическияя дискурс. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2014, ISBN 1311-3321.
 322. Куманова Е. Дете с дете - проблеми на бременността в детска възраст. В: Втора годишна национална конференция по биоетика и биоправо, София, 2014
 323. Куманова Е. Злоупотреба с право на защита. В: Юбилеен научен сборник "20 години Юридически факултет", Русе, 2013, ISBN 978-954-712-576-6.
 324. Куманова Е. Злоупотреба с права в контекста на юридическия дискурс. В: Трети международен научен конгрес 50 години ТУ Варна, ТУ-Варна, 2012, ISBN 978-954-20-0555-1.
 325. Куманова Е., М.Каблешкова. Виртуални блага в юридическия дискурс. В: Юбилейна научна конференция на УНСС, София, 2014
 326. Маринова Е. Принципът за справедливост на данъчното облагане. В: Научни трудове на РУ, Русе, Печатна база на РУ, 2012, ISBN 1311-3321.
 327. Маринова Е. Публичноправните задължения на лицата - основания на онтологично ниво. Публичноправните задължения и човешката коекзистенция. В: Научни трудове на Русенския университет, том 50, серия 7, Русе, Печатна база на РУ, 2011, ISBN 1311-3321.
 328. Маринова Е. Публичноправните задължения на лицата - основания на функционално ниво. Публични задължения и функции на държавата. В: Научни трудове на Русенския университет, том 50, серия 7, Русе, 2011, ISBN 1311-3321.
 329. Маринова Е. Историческо развитие на теориите за данъка. В: Сборник доклади на студентска научна сесия - СНС, Русенски университет, Русе, 2011, ISBN 1311-3321.
 330. Маринова Е. Принципът за законоустановеност на данъчните задължения. В: Сборник доклади на студентска научна сесия - СНС, Русенски университет, Русе, 2011, ISBN 1311-3321.
 331. Маринова Е. Публичното право и теорията за юридическия дискурс. В: Научни трудове на Русенския университет, том 49, серия 7, Русе, 2010, ISBN 1311-3321.
 332. Маринова Е. Понятието правно задължение (основни теоретични концепции). В: Сборник научни доклади от Международната конференция на Бургаския свободен университет, Бургас, 2010, ISBN 978-954-9370-72-0.
 333. Маринова Е. Моралните задължения като субективни задължения. Право и морал. В: Сборник доклади на студентска научна сесия- СНС, Русенски университет, Русе, 2009, ISBN 1311-3321.
 334. Маринова Е. Задължения за non facere и правна забрана. В: Сборник доклади на студентска научна сесия - СНС, Русенски университет, Русе, 2009, ISBN 1311-3321.
 335. Маринова Е. За смисъла на правото, отразен в модела на комуникацията. В: Научни трудове на Русенския университет,том 48, серия 7, Русе, Печатна база на РУ, 2009, ISBN 1311-3321.
 336. Маринова Е. Субективни и обективни правни задължения. В: Научни трудове на Русенския университет, том 47, серия 7, Русе, Печатна база на РУ, 2008, ISBN 1311-3321.
 337. Маринова, Е. Принципът на истинността в данъчния процес. В: Международна научна конференция "Истини и лъжи за факти, новини, събития", Русе, 2018
 338. Маринова, Е. Публичност и корупция. IN: Научно-приложна конференция "Проблеми с корупцията в Република България", Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2018
 339. Маринова, Е. Обмен на данъчна информация и защита на личните данни. В: Международна научна конференция "Предизвикателства пред правото в контекста на дигитализацията", Варна, ВСУ "Черноризец Храбър", 2018
 340. Маринова, Е. Понятието административно сътрудничество в контекста на взаимното сътрудничество между данъчните органи на държавите членки на Европейския съюз. В: Юбилейна конференция на Юридическия факултет при РУ "Ангел Кънчев", Русе, 2017
 341. Маринова, Е. „Административно сътрудничество по данъчни въпроси в рамките на Европейския съюз“. В: Юбилейната научна конференция „Правото – традиции и перспективи“, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Пловдив, 2017
 342. Маринова, Е. Правна защита на данъкоплатците в светлината на административното сътрудничество по данъчни въпроси между държавите членки на Европейския съюз. В: 56 та- Научна конференция на РУ, Русе, 2017
 343. Маринова, Е. Същност на ревизионния акт и условия за действителност. В: Сборник с доклади от Научна конференция на ЮФ на РУ, посветена на 125-год. от рождението на проф. Л. Владикин, Русе, Медиатех, 2017, ISBN 978-619-207-116-5.
 344. Маринова, Е. Сътрудничество между държавите членки на ЕС във връзка с данъчния контрол. В: Научна конференция на УНСС на тема, София, 2017
 345. Маринова, Е. Данъчни правоотношения. В: Научни трудове на Русенския университет' 2016, Русе, Печатна база на РУ, 2016, ISBN ISBN 1311-3321.
 346. Маринова, Е. Електронното правителство и електронни данъчно-административни услуги. В: Интердисциплинарни изследвания на актуални проблеми в държавното управление, Русе, 2016
 347. Маринова, Е. Е-данъци в България – състояние и перспективи. В: Юридически сборник на ЦЮН при БСУ, том XXIII, Бургас, 2016, ISBN ISBN 1311-3771.
 348. Маринова, Е. Данъчно облагане и пряка демокрация - примерът на Швейцария. В: Научна конференция в памет на проф. д-р Георги Боянов, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
 349. Маринова, Е. История на данъчното облагане. В: Сборник, посветен на 20-годишнината на Юридическия факултет на Русенския университет, Русе, 2012, ISBN 978-954-712-576-6.
 350. Маринова, Е. Многообразие, хармонизиране и координиране на националните данъчни системи в рамките на Европейския съюз. В: Сборник на проект 2011-ЮФ-01 „Интердисциплинарни изследвания на европейските измерения на правото”, Русе, 2012, ISBN 978-954-712-556-8.
 351. Маринова, Е. Конституционни основи на публичноправните задължения на лицата. В: Сборник по проект 2009 - ФЮ - 02 "Изследване на същността на правния спор", Русе, 2010
 352. Маринова,Е. Данъчни задължения на чуждестранните физически лица у нас. В: Научна конференция „Развитие на правото в контекста на хуманитарната криза в Близкия Изток и Украйна”, Варна, ВСУ "Черноризец Храбър", 2016, ISBN ISBN 1313-7263.
 353. Милков, П. ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ПРАВИЛНИКА ЗА КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО ОТ 1973 ГОДИНА. В: Сборник с доклади от международна конференция "Взаимодействието теория-практика: ключови проблеми и решения", том 2, Бургаски свободен университет, Бургас, 2011, ISBN 978-954-9370-79-9.
 354. Милков, П. УКАЗАНИЯТА НА МРРБ И ДНСК - СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ ПРИ РЕГЛАМЕНТИРАНЕТО НА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС. В: Сборник доклади от научна сесия на Русенски университет 2011, Юридически факултет, Русе, 2011, ISBN 1311-3321.
 355. Милков, П. ПРАВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ И ОСНОВНИ ВЪПРОСИ НА ОТНОШЕНИЯТА В СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1945 - 1990 ГОДИНА. В: Сборник доклади на студентска научна сесия на Русенски университет 2011, том 50, серия 7, Правни науки, Русе, 2011, ISBN 1311-3321.
 356. Милков, П. ПРОМЯНА В ПРАВНАТА РЕГУЛАЦИЯ НА ОТНОШЕНИЯТА В СТРОИТЕЛСТВОТО В БЪЛГАРИЯ СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА. В: Сборник доклади на студентска научна сесия на Русенски университет 2011, Юридически факултет, Русе, 2011, ISBN 1311-3321.
 357. Милков, П. ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ НА ФИДИК - ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ. В: Научни трудове на Русенски университет, том 49, серия 7, Правни науки, Русе, 2010, ISBN 1311-3321.
 358. Милков, П. ДОГОВОРНА СИСТЕМА МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО. В: Научни трудове на Русенски университет, том 49, серия 7, Правни науки, Русе, 2010, ISBN 1311-3321.
 359. Милкова, Б. Процесуални преклузии, свързани с упражняване на права по доказването в първоинстанционното гледане на делото. В: Сборник с доклади от Научна конференция на Русенски университет, Том 50, серия 7, Русе, 2011, стр. 122-125, ISBN 1311-3321.
 360. Милкова, Б. Разпоредбата на чл. 133 от Гражданския процесуален кодекс – опит за анализ с оглед на промените с ДВ, бр. 100 от 21 декември 2010 година. В: Сборник от международна научна конференция, Шумен, 2011, стр. под печат
 361. Милкова, Б. Измененията на Гражданския процесуален кодекс с Параграф 3 и Параграф 4 на ЗИДГПК от 21 декември 2010 година и тяхното отражение върху доказването в общия исков процес. В: Сборник от международна научна конференция на Бургаски свободен университет, Том 2, Бургас, 2011, стр. 141-146, ISBN 978-954-9370-79-9.
 362. Милкова, Б. Процесуални преклузии, свързани с упражняване на процесуални права на ответника с отговора на исковата молба. В: Сборник с доклади от Научна конференция на Русенски университет, Том 49, серия 7, Русе, 2010, стр. 107-110, ISBN 1311-3321.
 363. Милкова, Б. Процесуални преклузии, свързани с редовното предявяване на първоначален иск от ищеца с исковата молба. В: Сборник с доклади от Научна конференция на Русенски университет, Том 49, серия 7, Русе, 2010, стр. 103-106, ISBN 1311-3321.
 364. Милкова, Б. Право на иск и процесуални преклузии по ГПК. В: Сборник от международна научна конференция на Бургаски свободен университет, Том 3, Бургас, 2010, стр. 417-423, ISBN 978-954-9370-72-0.
 365. Милкова, Б. Проявления на процесуалните преклузии при отклоненията от нормалното развитие на гражданското производство във връзка със страните по делото. В: Сборник с доклади от Научна конференция на Русенски университет, Том 48, серия 7, Русе, 2009, стр. 41-44, ISBN 1311-3321.
 366. Милкова, Б. Проявления на процесуалните преклузии в уредбата на неприсъственото съдебно решение по новия ГПК. В: Сборник с доклади от Научна конференция на Русенски университет, Том 48, серия 7, Русе, 2009, стр. 45-49, ISBN 1311-3321.
 367. Милкова, Б. Същност и особености на процесуалните преклузии по новия ГПК като вид процесуални преклузивни срокове. В: Сборник с доклади от Научна конференция на Русенски университет, Том 48, серия 7, Русе, 2009, стр. 50-55, ISBN 1311-3321.
 368. Милкова, Б. Проявления на процесуалните преклузии при отклоненията от нормалното развитие на гражданското производство във връзка с предмета на делото. В: Сборник с доклади от Научна конференция на Русенски университет, Том 48, серия 7, Русе, 2009, стр. 34-40, ISBN 1311-3321.
 369. Милкова, Б. Същност и особености на съдебното решение при признание на иска. В: Сборник с доклади от Научна конференция на Русенски университет, Том 47, серия 7, Русе, 2008, стр. стр.41-47, ISBN 1311-3321.
 370. Милкова, Б. Проблемът с местно компетентния да издаде изпълнителен лист съд при изпълнителните основания по чл. 237 б. “и” ГПК. В: Сборник с доклади от Научна конференция на Русенски университет, Русе, 2007, стр. 326-332, ISBN 1311-3321.
 371. Наумова, Ст. Функционални особености на антидискриминационното правосъзнание. В: Русенски университет"А.Кънчев", Русе, 2011, стр. 13-17, ISBN 1311-3321.
 372. Николова, А. Договор за корабен мениджмънт. В: Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 125-годишнината от рождението на проф. Любомир Владикин, Русе, 2016
 373. Николова, А. СБОРНИК ДОКЛАДИ от научно-практическата конференция посветена на живота и делото на проф. д-р Георги Боянов. В: Приложимо право към договора за международен речен превоз на товари, Русе, 2015
 374. Николова, А. Развитие на нормативната уредба на корабоплаването по Дунав. В: Сборник доклади на СНС, Русе, 2015
 375. Николова, А. Коносамент. В: Научни трудове на Русенския университет, том.54 серия 7, правни науки, Русе, 2015, ISBN ISSN 1311-3321.
 376. Николова, А. Коносамент и товарителница, издавани при превоз на товари съгласно изискванията на Кодекса на търговското корабоплаване. В: Научни трудове на Русенския университет, том.53 серия 7, правни науки, Русе, 2014, ISBN ISSN 1311-3321.
 377. Николова, А. За понятието търговски кораб според разпоредбите на Кодекса на търговското корабоплаване. В: Сборник доклади на СНС, Русе, 2009
 378. Николова,А. За понятието корабопритежател съгласно Кодекса на търговското корабоплаване. В: Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 125-годишнината от рождението на проф. Любомир Владикин, Русе, 2016
 379. Пантелеева В. Финансови политики на модерната държава. В: сборник по Проект 2014-ЮФ-01 "Социалните права на българските граждани" Интердисциплинарни изследвания, Русе, 2015, стр. 239-250
 380. Пантелеева В. Финансово осигуряване на държавното управление и публичните функции на държавата. В: сборник Научни трудове на РУ, Русе, 2014, стр. 67-70
 381. Пантелеева В. Към въпроса за възникването на държавата и потребността от ресурсно осигуряване на нейната издръжка. В: сборник Научни трудове на РУ, Русе, 2011, стр. 165-170
 382. Пантелеева В. Данъкът като компонент на фискалната политика на държавата. В: сборник Научни трудове на РУ, Русе, 2009, стр. 105-108
 383. Пенев, П. Необходими промени в Закона за Конституционния съд, а защо не и цялостна нова редакция. В: Научни трудове на Русенския университет '2013, Русе, Печатна база на РУ, 2013, стр. 58-66, ISBN 1311-3321.
 384. Пенев, П. Конституционни правомощия на президента по отношение на съдебната власт. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2012, стр. 52-55, ISBN 1311-3321.
 385. Пенев, П. Висш съдебен съвет- какви промени са необходими и защо. В: Стенограма , архив НПО "Риск монитор", София, 2012
 386. Пенев, П. Конституционно основание на частните училища в България. В: Научни трудове на РУ, Русе, Печатна база на РУ, 2012, стр. 56-59, ISBN 1311-3321.
 387. Пенев, П. Участие на съдилищата в конституционното правосъдие на Република България. В: Научни трудове на РУ, Русе, Печатна база на РУ, 2012, стр. 60-64, ISBN 1311-3321.
 388. Пенев, П. Доклад на конференция „Индикатори за обществено доверие в правосъдието: инструменти за оценка на политики”. В: Индикатори за обществено доверие в правосъдието: инструменти за оценка на политики, София, 2009
 389. Пенев, П. Високият професионализъм- необходимо условие за магистратска независимост. В: Доклад на конференция, орг. от Френския културен институт под патр. на посланик Е. дьо Понсен, София, 2008
 390. Пенев, П. Лекция «Неустойка за забава според Общите условия за доставка СИВ”. В: Лекции за следдипломна квалификация на юристи от системата на Министерството на външната търговия, София, СУ "Климент Охридски", 1985, стр. 175-195
 391. Пенев, П. Отговорност за забава и пълно неизпълнение по правото на СИВ. В: Сборник «Втори международен симпозиум по проблемите на правото на СИВ», София, Българска търговско-промишлена палата, 1976
 392. Петрова Р. Д. Стефанова. Ролята на културемата за разкриване на културната семантика на библейски паремии. В: Научни трудове на РУ том 54 серия 5.2, Русе, 2015, стр. 249-253, ISBN 1311-3321.
 393. Петрова, Р., Д. Стефанова. Културематичният анализ - един метод за откриване на културна информация във фразеологизмите. В: Научни трудове на РУ том 53 серия 5.2, Ruse, 2014, стр. 193 - 197, ISBN 1311-3321.
 394. Радева М. Идва ли краят на Европейския социален модел?. В: Научни трудове на Русенския университет – 2013, том 52, серия 7, Русе, 2013, стр. 40-44
 395. Радева, М. Автономност на пациента - развитие на правната уредба в България. В: Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знането, Бургас, 2015, стр. 349-354, ISBN 9786197126112.
 396. Радева, М. Информираното съгласие - от етиката до правото. В: Етични и правни граници на съвременните медицински грижи, София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2015
 397. Радева, М. За някои аспекти на работата на повече от едно място (в публичния и частния сектор) в системата на здравеопазването. В: Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България, София, Издателски комплекс - УНСС, 2015, стр. 118-124, ISBN 9789546447395.
 398. Радева, М. Електронните услуги, предоставяни от Национална здравноосигурителна каса. В: VII международна научна конференция „Е-УПРАВЛЕНИЕ”, София, Издателство на ТУ - София, 2015, стр. 37-40, ISBN 13138774.
 399. Радева, М. Към понятието "свободна професия". В: Научни трудове на Русенския университет - 2014, том 53, серия 7, Русе, Издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, стр. 182-186, ISBN 1311-3321.
 400. Радева, М. Стратегическо управление на Районна здравноосигурителна каса. В: Сборник от научна конференция на Бургаски свободен университет, Бургас, под печат, 2014
 401. Радева, М. Е-правосъдие в Република България – състояние и тенденции. В: Сборник трудове от VI Международна научна конференция „Е-Управление”, Созопол, Издателство на ТУ-София, 2014, стр. 125 - 132, ISBN 1313-8774.
 402. Радева, М. За някои наказателно-правни аспекти на задължението за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. В: Военен университет, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2014, стр. 241-247, ISBN 13141937.
 403. Радева, М. Медицинският туризъм в България – състояние и предизвикателства. В: Сборник с доклади Интелигентна специализация в България, Международното висше бизнес училище, 1001 - 1006, Ботевград, Издателство на МВБУ, 2014, стр. 1001-1006, ISBN 978-954-9432-64-0.
 404. Радева, М. Основният трудов договор в системата на задължителното здравно осигуряване. В: Научни трудове на Русенския университет, том 53, серия 7, Русе, Издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, стр. 177-181, ISBN 1311-3321.
 405. Радева, М. Дисциплината „Социално и здравно законодателство” в обучението по специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка”. В: Варненски медицински форум, том 3, 2014, приложение 2, Варна, Университетско издателство МУ – Варна, 2014, стр. 327 - 331, ISBN 1310-6376.
 406. Радева, М. Професията „Медицинска сестра” и приложението на медицинските стандарти. В: Научни трудове на Русенския университет - 2014, том 53, серия 8.3,, Русе, 2014, стр. 117-121, ISBN 1311-3321.
 407. Радева, М. Регулирани професии в здравеопазването - професионална компетентност. В: Научни трудове на Русенския университет - 2012, том 510, серия 8.3, Русе, Издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2013, стр. 41 - 45, ISBN 1311-3321.
 408. Радева, М. Правата на пациента в международното право. В: Правото – изкуство за доброто и справедливото - сборник, Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2013, стр. 649 – 659, ISBN 9789544238742.
 409. Радева, М. Правни аспекти на професията "Парамедик". В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", том 52, серия 8.3, Здравни грижи, Русе, Издателски център на РУ, 2013, стр. 135-139, ISBN 1311-3321.
 410. Радева, М. Европейският съюз и българската здравна система. В: Съвременният модел на Европейският съюз и мястото на България в него, Сборник с доклади от X-та международна научна конференция, Ботевград, Издателство на Международното бизнес висше училище, 2013, стр. 479-486, ISBN 978-954-9432-61-9.
 411. Радева, М. Публично-частното партньорство – нови възможности за развитие на социалната инфраструктура. В: Четвърта национална научна конференция за докторанти, том 4/2013, София, Авангард Прима, 2013, стр. 22-26, ISBN 9786191602483.
 412. Радева, М. Административни и гражданско-правни аспекти на трудовата злополука. Преглед на съдебната практика. В: Научна конференция с международно участие „Знанието – традиции, иновации, перспективи”, Бургаски свободен университет,, Бургас, 2013, стр. 264 – 269, ISBN 9789549370966.
 413. Радева, М. Задължителното здравно осигуряване в България – от договорното начало до публичното право. В: Сборник статии и доклади от Международна научна конференция на ЮФ на Пловдивски университет, Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2013, стр. 371 – 383, ISBN 9789544238766.
 414. Радева, М. Държавната здравна политика – формиране и реализация. В: Юбилеен научен сборник "20 години Юридически факултет", Русе, 2013, стр. 124 – 131, ISBN 978–954–712–576-6.
 415. Радева, М. Информационните технологии и юридическата професия – за някои практически аспекти в обучението на студентите от специалност “Право”. В: Сборник с доклади от Първа национална тематична школа и борса за научни идеи в областта на информационните и комуникационни технологии, Русе, Издателски център на РУ, 2013, стр. 154-158, ISBN 1314-9024.
 416. Радева, М. Възможностите на местната власт за развитието на здравеопазването в региона. В: Сборник с доклади от Юбилейна национална научна конференция с международно участие „Традиции, посоки, предизвикателства”, Пловдив, Издателство ПУ „Паисий Хилендарски“, филиал – Смолян, 2013, стр. 511-519, ISBN 978-954-8767-41-5.
 417. Радева, М. Правна рамка на доброволното здравно осигуряване. В: Научни трудове на Русенския университет – 2012, том 51, серия 7, Русе, Издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2013, стр. 241 - 245, ISBN 1311-3321.
 418. Радева, М. Медицинската сестра и акушерката - като субект на административнонаказателна отговорност. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", том 52, серия 8.3, Здравни грижи, Русе, Издателски център на РУ, 2013, стр. 129-134, ISBN 1311-3321.
 419. Радева, М. Електронното здравеопазване в България – от стратегическите цели до практическата реализация. В: Сборник трудове от V Международна научна конференция „Е-Управление”, София, Издателство на ТУ-София, 2013, стр. 82-90, ISBN 1313-8774.
 420. Радева, М. Медицински стандарти в денталната медицина. В: Известия на Съюза на учените Варна - Серия "Медицина и екология", Том 17, бр. 1’2012, Варна, 2012, стр. 67-70, ISBN 1310 - 5833.
 421. Радева, М. Правото на достъп до медицинска помощ – конституционни и административноправни аспекти. В: Правната наука – традиции и актуалност, Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2012, стр. 259 – 266
 422. Радева, М. Административно - наказателната отговорност, съгласно Закона за здравето, като средство за защита правата на пациентите. В: Научни трудове на Русенския университет, том 50, серия 7, Русе, 2011, стр. 239 - 243
 423. Радева, М. Етични и правни норми в медицината. В: Научни трудове на Русенския университет, том 50, серия 8.1, Русе, 2011, стр. 14 - 18
 424. Радева, М. За някои аспекти на понятието "трудова дейност" по смисъла на КСО. Съдебна практика. В: Международна научна конференция, Свищов, Академично издадетство, 2014, стр. 157-163, ISBN 9789542310051.
 425. Радева, М. Трансграничното здравно обслужване – развитие на идеята и правната уредба. В: Сборник от Международна научна конференция УНСС, София, под печат, 2014
 426. Радева, М. Трансграничното здравно обслужване – развитие на идеята и правната уредба. В: Mеждународна научна конференция “Членството на България в европейския съюз: седем години по-късно”, София, УНСС, 2013, ISBN под печат.
 427. Радева, М. О НЕКОТОРЬIХ АСПЕКТАХ МОДЕЛИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИЯ. В: Материалы VI Международой научно-практической конференции Политика и право в социально-экономической системе общества, Москва, 2013, стр. 128-132, ISBN 978-5-91891-270-6.
 428. Рашкова, Р. За необходимостта от стратегии за учене. В: Седма научно- техническа сесия, София, Висше военно транспортно училище, 1995, стр. 468- 472
 429. Рашкова, Р. Параметри на интегративност в специализирано чуждоезиково обучени. В: Юбилейна научна сесия, Русе, 1990
 430. Рашкова,Р. Езиковата бариера- препятствие или трудност?. В: Научно- методическа конференция, Пловдив, ВСИ, 1992
 431. Раянова К. M.Филипова. Формиране на екологичната функция на държавата и нейната възпитателна роля. В: , Юбилеен международен конгрес: Наука, обучение, технологии „”40 години България – космическа държава”, Шумен, УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО „ЕП. К. ПРЕСЛАВСКИ”, 2012, стр. 381-386, ISBN ISBN 978-954-577-.
 432. Раянова, Кремена Божидарова. Обща характеристика на концепцията за устойчиво развитие. В: Научни трудове, том 50, Русе, 2011, стр. 134-138
 433. Раянова, Кремена Божидарова. Принципи на международното екологично право. В: Научни трудове, том 49, Русе, 2010, стр. 117 – 124
 434. Раянова, Кремена Божидарова. Механизъм на адаптиране на международноправните норми. В: Научни трудове, том 48, Русе, 2009, стр. 56-65
 435. Ризова, М. Г. Развиване на най-необходимите специфични умения за професионалистите в областта на техниката и бизнеса чрез мултимедийни уроци”,. В: гр. Варна, Multimedia and Foreign Language Training,, Avangard print Ltd. Rousse, Avangard print Ltd. Rousse, 1998, ISBN 954-9548-04-X;.
 436. Ризова, М. Г. Развиване на уменията за четене, слушане, говорене и писане у обучаемите при преподаване на английски език за специализирани цели. В: ВВУАПВО „П. Волов”, гр. Шумен;, ВВУАПВО „П. Волов”, гр. Шумен;, 1996
 437. Ризова, М. Г. Писането на писма – средство за развитие на продуктивна реч и подобряване на комуникативните умения в обучението по английски език. В: ВВОВУ „В. Левски”, гр. В. Търново;, ВВОВУ „В. Левски”, гр. В. Търново;, 1996
 438. Ризова, М. Г. „Някои идеи за повишаване на уменията за слушане с разбиране на изучаващите английски език в групи за напреднали. В: ВВУАПВО „П. Волов”, гр. Шумен;, ВВУАПВО „П. Волов”, гр. Шумен;, 1996
 439. Ризова, М. Г. Развиване на умения за изнасяне на презентация”,. В: ВВУАПВО „П. Волов”, гр. Шумен;, ВВУАПВО „П. Волов”, гр. Шумен;, 1996
 440. Ризова, М. Г. Разработване на мултимедийни учебни материали по бизнес английски. В: гр. Варна, Научна сесия „Европеистика и чуждоезиково обучение, PIC Publishers, PIC Publishers, 1996, стр. 229-235, ISBN 954-8258-83-8;.
 441. Русчев, И. Проблемът за органовата структура на персоналните търговски дружества. В: Сборник доклади от международна научна конференция, ВСУ «Ч. Храбър», 2011
 442. Славявянова, Л. КОНОТАЦИЯТА – ЕКСТРАЛИНГВИСТИЧЕН ИЛИ ЛИНГВИСТИЧЕН ФЕНОМЕН. В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, В. Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2017, стр. 95-100, ISBN ISSN 2367-7481.
 443. Славянова, Л. Концептът като основна единица на културата в менталния свят на човека. В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, В. Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2017, стр. 81-89, ISBN ISSN 2367-7481.
 444. Славянова, Л. Специфика на емоционалното преживяване на концепта BEAUTY. В: сб. Научни трудове, том 56, серия 11, Майски научни четения, РУ§СУ'17, Филиал Силистра, Издателски център при РУ"Ангел Кънчев", 2017
 445. Славянова, Л. Лингвокултурологичен и когнитивно-семантичен подход при осмислянето на лингвистичните категории значение, смисъл и концепт. В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, В. Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2017, стр. 89-95, ISBN ISSN 2367-7481.
 446. Славянова, Л. Структурен модел на основните и допълнителни признаци на концепта BEAUTY. В: сб. Научни трудове, том 55, серия 11, РУ§СУ'17, Издателски център при РУ"Ангел Кънчев", 2017
 447. Славянова, Л. Изграждане на областен модел на концепта BEAUTY, базиран върху тектове от съвременната англоезична литература. В: Научна конференция с международно участие "Майски научни четения 2017", РУ, печатна база при РУ, 2017
 448. Славянова, Л. Анализ на областите на концепта красота, изразени в комплименти и похвали в съвременната англоезична литература. В: сб. Научни трудове, том 54, серия 11, Майски научни четения, РУ§СУ'16, Русе, 2016, стр. 150-155
 449. Славянова, Л. Теоретична основа на концепта: същност и виждания. В: сб. Научни трудове, том 55, серия 11, Майски научни четения, РУ§СУ'16, Русе, 2016, стр. 161-166
 450. Славянова, Л. Мястото на оценката и концепта в езиковата картина на света. В: сб. Научни трудове, том 55, серия 11, Майски научни четения, РУ§СУ'16, Русе, 2016, стр. 156-161
 451. Славянова, Л. Развиване на комуникативни умения у обучаваните в часовете по чужд език. В: сб. Трудове, част Първа, Научна сесия'96 с международно участие, ВВУАПВО „П. Волов”, гр. Шумен, 1997, стр. 207-217
 452. Славянова, Л. Ролята на граматичната диктовка в езиковото обучение. В: сб. Научни трудове, кн.47, Филологии, част втора. НК'96, ВВОВУ „В. Левски”, гр. В. Търново, Велико Търново, 1996, стр. 72-77, ISBN 0881-0312.
 453. Славянова, Л. Разработване на компютърен урок за целите на езиковото обучение - Сегашно перфектно време. В: Юбилейна научна сесия, ТУ - Русе, 1992
 454. Славянова, Л., А.Спасова, М. Ризова. Развиване на умения за четене, слушане, говорене и писане у обучаваните при преподаване на английски език за специализирани цели. В: сб. Трудове, част Първа, Научна сесия'96 с международно участие, ВВУАПВО „П. Волов”, гр. Шумен, 1997, стр. 197-207
 455. Стефанова Д. Семиотичен поглед към културемата в библейските пословици на английски език – знакова същност, индексикални характеристики и аксиологическа маркираност. В: Арнаудов сборник том 10, Русе, 2018
 456. Стефанова Д. Библейските пословици и културните концептуализации в лингвокултурната общност. В: Научни трудове на РУ том 56, Русе, 2018
 457. Стефанова Д. Приложение на модела "метафората за голямата верига" за експлициране значението на библейски паремии. В: Арнаудов сборник том 9, Русе, ЛЕНИ-АН, 2017, стр. 478-487, ISBN 978-619-7058-49-9.
 458. Стефанова Д. Аксиологически аспекти на библейските пословици. В: Научни трудове на Русенския университет,том 55, серия 5.2, Русе, 2016, стр. 13-17
 459. Стефанова Д. Интертекстуалност и аксиологически аспекти на библейски паремии и фразеологизми. В: Научни трудове на РУ том 54 серия 5.2, Русе, 2015, стр. 254-257, ISBN 1311-3321.
 460. Стефанова, Д. За типологията на фразеологизмите от гледна точка на когнитивната лингвистика. В: Научни трудове на РУ том 53 серия 5.2, Русе, 2014, стр. 172 -177, ISBN 1311-3321.
 461. Стефанова, Д. Елементи от езиковата картина на света в пословиците от Уелс. В: Арнаудов сборник том 8, Русе, ЛЕНИ-АН, 2014, стр. 315 -322, ISBN 978-613-7058-33-8.
 462. Стефанова, Д. Да се поправят или да не се поправят грешките. В: Сборник доклади Седма научно-техническа сесия ВВТУ "Т.Каблешков", София, 1995, стр. 456-461
 463. Сълов, И. Актуални въпроси на предварителното разследване от съответните органи на МВР в досъдебното производство. В: Сборник "Роля и място на органите на МВР в досъдебното производство", София, Академия на МВР, 2005
 464. Сълов, И. Конституционосъобразността и последователността на наказателнопроцесуалната ни система-предпоставка за ефективност на органите на съдебната власт в производството по наказателни дела. В: Бюлетин на Асоциация на прокурорите в България, София, 2000, стр. 37-45, ISBN 954-9639-.
 465. Сълов, И. Актуални проблеми на наказателния процес на Република България. В: Сборник "Сто години наказателен закон и актуални проблеми на наказателното законодателство 1896-1996", София, Министерство на правосъдието, 1996
 466. Тодоров, Ивайло. Държавен банкрут. В: Научни трудове Том 50 серия 7, Русе, 2011
 467. Тодоров, Ивайло. Данъчни процедури при прекратяване натърговски дружества с ликвидация. В: Научни трудове Том 49 серия 7, Русе, 2010
 468. Тодоров, Ивайло. Правната клиника - по-добрият начин за преподаване на право. В: Научни трудове Том 37 серия 1, Русе, 2001
 469. Тодоров, Ивайло. Някои аспекти на имуществената отговорност в областта на финансите. В: Научни трудове Том 37 серия 6, Русе, 1999
 470. Цветозар Георгиев, Стоянка Смрикарова, Цветана Шенкова. Еvaluation of Distance Learning Materials (Based on the Trailling of the Active Learning Techniques Module Developed as Part of the Teachers in Action Leonardo Project. IN: Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование, Свищов, 2009, ISBN 978-954-23-0427-2.
 471. Шенкова, Цв. Проблеми на изучаването на стратегиите за учене. Срявняване на съществуващите класификации. В: Научни трудове на Русенски Университет, том 41, серия 6.2, Русе, 2004, ISBN 1311-3321.
 472. Шопова П. Корупцията в България - криминологични и наказателно-правни аспекти. В: Конференция на Инфраню-Германия и Инфраню-България, Берлин, 2008
 473. Шопова П. Законът за трафик на хора и неговото приложение. В: Конференция на "Каритас", Русе, 2008
 474. Шопова П. Престъпност и криминологични изследвания. В: Конференция на СУ "Свети Климент Охридски", София, 2007
 475. Шопова П. Проект "Престъпността в България - тенденции и фактори". В: Институт "Отворено общество", /, 2006
 476. Шопова П. Тенденции на престъпността и особености на правонарушителите при български граждани от ромски произход. В: Британско-български проект за обучение на пробационни служители, /, 2005
 477. Шопова П. Изследване на тенденциите и факторите на престъпността на територията на квартал "Факултета" - София и квартал "Нов път" - Видин. В: /, /, 2005
 478. Шопова П. Политика по наказване и тенденции на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. В: Анализ от изследване - институт "Отворено общество", /, 2004
 479. Шопова П. Приложни аспекти на пробацията. В: /, Стара Загора, 2004
 480. Шопова, П. Законът за защита срещу домашното насилие и неговото приложение. В: Конференция на "Каритас", Русе, 2010
учебници
 1. Anthony Grice, Pencho Kamburov, Milena Popova, Sevda Tsvetanova. English for Industrial Design (An English Course for designers). Rousse, Avanguard Print, 2001, pp. 100, ISBN 978-954-712-405-9.
 2. Anthony Grice, Sevda Tsvetanova, Lilyana Slavyanova, David Jones. English for Nursing (An English Course for Nurses). Rousse, Avanguard Print, 2001, pp. 100, ISBN 954-712-118-9.
 3. Anthony Grice, Sevda Tsvetanova, Lilyana Slavyanova, Ivelina Petrova. English for Fashion Design (An English Course for Fashion designers). Rousse, Avanguard Print, 2007, pp. 113, ISBN 978-954-712-404-2.
 4. Grice A., S. Tsvetanova, L. Slavyanova(Slavianova), D. Jones. English for Nursing. Rousse, Avangard Print Ltd., 2001, ISBN 954-712-118-9.
 5. Grice A., S.Tsvetanova, L.Slavianova(Slavyanova), I. Petrova. English for Fashion Design. Rousse, Avangard Print Ltd., 2007, ISBN 978-954-712-404-2.
 6. Grice А., M. Rizova, A. Spassova, D. Jones;. English for Telecommunications. Avangard Print, Ltd. Rousse, Avangard Print, Ltd. Rousse, 2001, ISBN 954-712-117-0,.
 7. Kamburov P., M. Ivanova, A. Grice, D. Jones. English for Tourism - From the Big Idea to the Final Report. Ruse, Avangard print Ltd, 2001, pp. 170, ISBN 954-712-116-2.
 8. Rashkova,R, R.Koleva, M.Rizova, N.Boyadjieva. English- Pre-Intermediate Level. Gabrovo, Publishing House Alma Mater International, 2001, ISBN 964 9577 48- 1.
 9. Rizova М., R. Rashkova, R. Koleva, N. Boiadjieva. English – Pre-Intermediate Level. Publishing House “Alma Mater International”, Publishing House “Alma Mater International”, 2001, ISBN 954 9577 48 - 1.
 10. Slavianova, L. English for Occupational Therapy Student's Book. Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", МЕДИАТЕХ-Плевен, 2016, pp. 108, ISBN 978-619-207-082-3.
 11. Tsvetanova S., L. Slavianova(Slavyanova), I.Rashkova, A. Spassova, Y. Marinova. Business English. Gabrovo, Alma mater International, 2001, ISBN 954 9577-54-6.
 12. Бенина, И., Г. Михайлова. Русский язык. Технический модуль. Габрово, Alma Mater International, 2001, pp. 106, ISBN 954 9577 51 - 1.
 13. Боянов, Г.Б. Основи на гражданското право. София, ИК"Авалон", 2011, ISBN 11--.
 14. Боянов, Г.Б. Вещно право. София, ИК "Авалон", 2009, ISBN 09--.
 15. Г. Томов, М. Радева, В. Стоев. Учебник за Асистента на лекаря по дентална медицина. София, ЦПО Хипократ, 2015, стр. 384, ISBN 9789543341757.
 16. Градинарова, Т. ГРАЖДАНСКО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО (КУРС ЛЕКЦИИ) - втора част. Русе, Издателски център при Русенски университет „А. Кънчев”, 2016, стр. 283, ISBN 978-954-712-698-5.
 17. Градинарова, Т. ГРАЖДАНСКО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО (КУРС ЛЕКЦИИ) - първа част. Русе, Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2015, стр. 337, ISBN 978-954-712-662-6.
 18. Дачев, Л.И. Учение за държавата. София, Свида, 2001, ISBN 954-90421-2-Х.
 19. Дачев, Л.И. История на политическите и правни учения (От буржоазните революции до XX век). София, Свида, 2001, ISBN 954-90421-1-1.
 20. Дерменджиев Ив,Д.Костов, Д.Хрусанов,. Административно право на Република България - обща част. София, Сиби, 2012, стр. 400, ISBN 978-954-730-794-0.
 21. Димитров, K. Нотариално право – Обща част. София, Сиела, 2009, стр. 168, ISBN 9542805675, 97895.
 22. Желева, М. Въведение в теорията на държавата и правото /записки по лекции/. Варна, Технически университет, 2009, ISBN 978-954-20-0463-9.
 23. ЗЛАТАРЕВ, Е., Д МИЛКОВА, Д КОСТОВ, И МУЛЕШКОВА. "Основи на правото - книга първа". София, Сиела, 2007, стр. 444, ISBN 978-954-28-0100-9.
 24. Йочев, Евг. История на българската държава и право (от Освобождението до 40-те години на ХХ век). София, Сноумод дф, 2014, стр. 484, ISBN 978-619-90134-3-4.
 25. Камбуров П., Д. Камаринчева, В. Донева, А. Спасова. Въвеждащ курс по български език за чужденци - учебник и DVD. Русе, Авангард принт, 2009, стр. 194, ISBN 9 789543 370634.
 26. Камбуров, П. General English - Intermediate Level. Габрово, Alma Mater International 2000, 2001, pp. 127, ISBN 954 9577 47-3.
 27. Коларов, Е. Европейска сравнителна публична администрация. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2007, ISBN 978-954-712-374-8.
 28. Коларов, Е. Международни отношения. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2007, ISBN 978-954-712-375-5.
 29. Коларов, Е. Европейско право. Обща част. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2007, ISBN 978-954-712-373-1.
 30. Коларов, Е. Европейският съюз. Институции и вземане на решения. Русе, РУ, 2006, ISBN 978-954-712-320-3.
 31. КОСТОВ, Д., Д. ХРУСАНОВ. Административен процес на Република България. София, Сиби, 2011, стр. 374, ISBN 978-954-730-734-6.
 32. М Филипова, К.Раянова. Опазване на околната среда. Pусе, Русенски университет, 2013, стр. 155, ISBN 978-954-712-585-8.
 33. Петрова, И & all. English for Fashion Design. Русе, Авангард Принт, 2007, ISBN 978-954-712-404-2.
 34. Петрова, И, Парис, А. Español de Diseño de Moda. Русе, Авангард Принт, 2007, ISBN 978-954-712-407-3.
 35. Петрова, И, Парис, А. Español de Diseño Industrial. Русе, Авангард Принт, 2007, ISBN 978-954-712-406-6.
 36. Стефанов, Г. Европейско дружествено право.. В.Търново, Авагар, 2011, ISBN 978-954-427-955-4.
 37. Стефанов, Г. Търговско право. Обща част. В.Търново, Авагар, 2011, ISBN 987-954-427-925-7.
 38. Стефанов, Г. Основи на гражданското право. В.Търново, Авагар, 2007, ISBN 978-954-427-951-2.
 39. Шопова П. Наказателно-изпълнително право. Русе, Русенски университет, 2015, ISBN 978-954-712-640-4.
учебни пособия
 1. Kamburov P., A. Spassova et al. Lexicon - trilingual real estate dictionary on CD. Стара Загора, Медийни системи, 2009, ISBN 9 780956 101518.
 2. Бенина. И. Литература за деца и юноши на английски език. Пособие за семинарни упражнения (бакалаври).. Русе, Издателски център на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2016, стр. 160, ISBN 978-954-712-659-6.
 3. Бенина. И. Литература за деца и юноши на английски език. Пособие за семинарни упражнения (магистри).. Русе, Издателски център на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2016, стр. 160, ISBN 978-954-712-660-2.
 4. Бенина. И., Н. Бенин. Литература за деца и юноши. Класика и модерност. Том 1.. Русе, Издателски център на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, стр. 147, ISBN 978-954-712-590-2.
 5. Георгиев А., Тодоров И. "Правна клиника- практическо ръководство", Глава ХІ "Съставяне на юридически документи". град София, Сиби, 2006, стр. 222- 247, ISBN 954-730-343-0.
 6. Георгиев, Л.Р. Казуси по криминалистика и по съдебни експертизи.. София, ИК "Фенея", 2012, ISBN хх.
 7. Георгиев, Л.Р. Разпознаване на фалшиви и подправени документи /научна редакция и увод към българското издание/. София, ИК Атея", 2012, ISBN хх.
 8. Георгиев, Л.Р. Практическо ръководство по криминалистика. Разкриване и разследване на престъпления. Част – 2.– съавторство, съставителство, научна редакция.. София, ИК “Световит”, 2010, ISBN 954-9761-56-8.
 9. Георгиев, Л.Р. Практическо ръководство по криминалистика. Разкриване и разследване на престъпления. Част – 1.. ИК “Световит”, София, 2009, ISBN 954-9761-56-8.
 10. Георгиев, Л.Р. Методическо ръководство. Разкриване и разследване на сексуални престъпления.съавторство, съставителство, научна редакция. София, ИК “Световит”, 2007, ISBN 978-954-9761-50-9.
 11. Георгиев, Л.Р. Методическо ръководство за разследване на палежи. съавторство, съставителство, научна редакция;. София, ИК “Световит”, 2007, ISBN 954-9761-26-6.
 12. Градинарова, Т. Учебно помагало по Гражданско процесуално право казуси и тестове. Русе, Издателски център при Русенски университет А. Кънчев, 2013, стр. 138, ISBN 978-619-7071-44-3.
 13. Д.Костов. Административно право и административен процес /Сб.Нормативни актове/,. София, Сиела, 2012, стр. 783, ISBN 978-954-28-0986-9.
 14. Десподова,Д. Учебно помагало по Семейно и наследствено право (за студенти в редовна и задочна форма на обучение). Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2009, стр. 110, ISBN 978-954-712-463-9.
 15. Десподова,Д. Учебно помагало по Семейно и наследствено право (за студенти в редовна и задочна форма на обучение). Второ издание. Русе, Печатна база при РУ, 2013, стр. 116, ISBN 978-954-712-463-9.
 16. Диков, В., И.Петрова. Supplementary English Exercises and Tests. Свищов, Академично издателство, 2000, ISBN 12.
 17. Йочев, Евг. Законодателството в Царство България (1879-1944 г.)конституция, закони, мотиви, доклади, укази, наредби, наредби-закони.. софия, фондация, 2000, стр. 613, ISBN 954-9906-95-6.
 18. Камбуров П. Технически английски език за специалност КСТ. РУ, Уеб-базирано пособие, 2013, ISBN 11111111.
 19. Камбуров П., Д. Камаринчева, В. Донева, А. Спасова. Български за брокери на недвижими имоти - интерактивно мултимедийно пособие в DVD формат. Стара Загора, Медийни системи, 2009, ISBN 9 789547 124301.
 20. Камбуров, П. Английски език за докторанти. Русе, РУ „А. Кънчев”, 2009, стр. 160, ISBN 978-954-712-450-9.
 21. Камбуров, П. English for Academic Purposes. Русе, Печатна база при РУ, 2002, pp. 158, ISBN 954-712-160-X.
 22. Камбуров, П. An English Course for Local Government Administrative Staff, Pre-Intermediate Level with a Quick Start Guide. Русе, Авангард Принт ООД, 2000, pp. 77, ISBN 954-712-086-7.
 23. Камбуров, П. A Specialized English Course for Public Administration, Intermediate and Upper-Intermediate Level. Русе, Авангард принт ООД, 2000, pp. 99, ISBN 954-712-087-5.
 24. Коларов, Е. Европейско конкурентно право. Теория и практика. Русе, РУ, 2013, ISBN 978-954-712-582-7.
 25. Коларов, Е. (предговор). Договор за присъединяване на Република България към Европейския съюз. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2005, стр. 96, ISBN 954-712-276-2.
 26. Коларов, Е. (съставител). Договори за Европейския съюз. Актуален текст и изменения с Договора от Лисабон. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2008, стр. 366, ISBN 978-954-712-419-6.
 27. КОСТОВ, Д. Административно право и административен процес. София, Сиела, 2011, ISBN 978-954-28-0986-9.
 28. КОСТОВ, Д. Административно право и административен процес. София, Сиела, 2009, ISBN 978-954-28-0594-6.
 29. Кремена Раянова. Българско екологично законодателство -сборник нормативни актове. Русенски университет, Печатна база - РУ "Ангел Кънчев", 2014, стр. 305, ISBN 978-619-7071-45-0.
 30. Лъчезар Дачев, Доротея Димова. Увод в изучаването на правото. Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", Медиатех, 2017, стр. 65, ISBN 978-619-207-117-2.
 31. Маринова, Е. Финансово право - обща част. Ръководство за студенти. Плевен, МЕДИАТЕХ, 2018, ISBN 978-619-207-136-3.
 32. Михайлов Н., Д. Антонова, И. Евстатиев, И. Стоянов, Н. Евстатиева, К. Мартев, А. Манукова, Д. Павлов, О. Динолов, Е. Куманова, С. Кадирова, Р. Иванов, Ц. Георгиев. Възобновяеми енергийни източници и технологии. Русе, Примакс, 2012, ISBN 978-954-8675-42-0.
 33. Пенев, П. , З.Йорданова. Учебно помагало по Конституционно право. Русе, Печатна база на РУ, 2014, стр. 215, ISBN 978-954-712-612-1.
 34. Петрова, И. Pruebas de ingreso. Свищов, Академично издателство, 2003, ISBN 123.
 35. Петрова, И & all. EL tests. Свищов, Академично издателство, 2003, ISBN 123.
 36. Ризова М. Бизнес английски за специалност Международни икономически отношения. РУ, Уеб-базирано пособие, 2014, ISBN 11111111.
 37. Ризова М. Технически английски език за специалност ТКС. РУ, Уеб-базирано пособие, 2013, ISBN 11111111.. РУ, Уеб-базирано пособие, 2013, ISBN 11111111.
 38. Румен Владимиров, съавторство. Наказателно право /теоретично положения тестове, казуси и съдебна практика/, Учебно помагало, второ преработено издание. София, Сиела, 2011, стр. 250, ISBN 978-954-28-0590-8.
 39. Румен Владимиров, съавторство. Схеми и определения, обща част по Наказателно право, учебно помагало, второ преработено издание. София, Сиела, 2011, стр. 241, ISBN 13:978-954-28-021.
 40. Средкова, К., К Димитров, Дж Джейкъбс, Я Тянкова, И Тодоров, А Георгиев, С Димитрова-Симеонова, Д Дончева, З Герасомова, Б Гяурова-Вегертседер. Правна клиника. София, СИБИ, 2006, ISBN 954-730-343-0.
 41. Стефанов, Г. Правото на държавна и общинска собственост( за дистанционно обучение). ВТУ, В.Търново, 2007, ISBN електронен.
 42. Стефанов, Г.Ст. Наследствено право( за дистанционно обучение). ВТУ, 2007. ВТУ, Сиби, 2007, ISBN електронен.
книги
 1. Samoilescu G., B. Ali, F. Nicolae, C. Moroianu, C. Ciobanu, M. Bejan, C. Popa, A. Barbu, L. Cizer, Z. Viorel, Н. Михайлов, К. Андонов, Д. Антонова, И. Евстатиев, И. Стоянов, В. Стоянов, К. Мартев, Н. Евстатиева, А. Манукова, Д. Димов, О. Динолов, Е. Куманова, Р. Иванов, С. Кадирова, Ц. Георгиев. Възобновяеми енергийни източници и технологии. Русе, ПРИМАКС, 2012, pp. 291, ISBN 978-954-8675-52-9.
 2. Георгиев, Л.Г. "От местопрестъплението - Bulgaria" - Сборник с полицейско-криминални разкази и литературен сценарий". София, ИК "Атея", 2012, ISBN хх.
 3. Дачев, Л. История на политическите и правни учения (От древността до буржоазните революции). София, СВИДА, 2007, стр. 270, ISBN 978-954-9042.
 4. Пенев, П. Съдебната власт в България 1989-2014г.. София, СИБИ, 2014, стр. 256, ISBN 978-954-730-909-8.
 5. Пенев, П. , Т.Тодоров /съставителство и резюмета/. Сборник "Решения и определения на Конституционния съд на Република България 1996г.". София, Акад. издателство "Проф. М. Дринов", 1997, ISBN 954-430-517-3.
 6. Пенев, П. , Т.Тодоров /съставителство и резюмета/. Сборник "Решения и определения на Конституционния съд на Република България 1995г.". София, Акад. издателство "Проф. М. Дринов", 1996, ISBN 954-430-476-2.
 7. Пенев, П., Я.Зартов. Конституционно правосъдие на Република България. София, Сиела, 2004, ISBN 9546497134.
 8. Радева, М. Санкциониране на лечебните заведения по ЗЗО. Русе, Хелт Консулт, 2011, ISBN 978-954-92702-1-1.
 9. Радева, М. Здравната система в България – справочник. Варна, Стено, 2008, ISBN 978-954-449-361-5.
 10. Радева, М. и колектив. Безценни съвети за управлението на вашата дентална практика - част 2. София, "Евър - С. Пенов" ЕООД, 2014, стр. 200, ISBN ххх.
 11. Русев Р., Колев А., Душков Ж., Коларов Е., Павлов Д., Ангелова П., Иванова З., Гергицов Кр., Попов Ив. Антонова В., Стамболиев С. Бележити русенци. Т.1. Русе, Ахат, 2008, pp. 132, ISBN 978-954-9664-11-9.
други трудове
 1. Бенина И. Метаморфози на вълшебната приказка в романовата поредица "Хари Потър" от Дж. К. Роулинг, автореферат, 2014, стр. 67
 2. Бенина И. Метаморфози на вълшебната приказка в романовата поредица "Хари Потър" от Дж. К. Роулинг, дисертационен труд, 2014, стр. 380
 3. Георгиев, Л.Р. "С вятър, платна и уиски", Журналистиески репортаж във вестник "Българска армия"-30.11.2012г., 2012
 4. Градинарова, Т. Отмяна на влязло в сила решение по чл. 231 от Гражданско-процесуалния кодекс, Автореферат на дисертация за присъждане на научната степен „кандидат на юридическите науки”, 1992, стр. 29
 5. Градинарова, Т. Отмяна на влязло в сила решение по чл. 231 ГПК от Гражданско-процесуалния кодекс, дисертационен труд, 1991, стр. 316
 6. Дачев Л., Е.Куманова, И. Гъчков. Судац, студия, 2007
 7. Димитрова, А. Прекратяване на съпружеска имуществена общност при принудително изпълнение, дисертационен труд, 2011, стр. 246
 8. Димитрова, А. Прекратяване на съпружеска имуществена общност при принудително изпълнение, автореферат на дисертационен труд за присъждане на ОНС "доктор", Русе, 2011, стр. 39
 9. Камбуров П., М. Расъл. Типични грешки, допускани от българи изучаващи английски език, при употребата на миналите времена. Статия, подадена към списание Чуждоезиково обучение, 1989 г., статия, 1989
 10. Куманова Е. Право на съпротива, автореферат, 2009
 11. Пенев, П. Научно съобщение на кръгла маса, организирана от Съюза на юристите в България, относно правната уредба на Висшия съдебен съвет, конституционни и законови основания на ВСС, научно съобщение, 2011
 12. Пенев, П. Научно съобщение, представено на Гражданския конвент за конституционни реформи на тема "Какво ще променят промените в Конституцията", научно съобщение, 2006
 13. Пенев, П. / съавторство и обща редакция/. Наръчник по организиране на преки връзки между стопанските организации на НРБ с партньори от другите страни членки на СИВ и създаване на съвместни стопански организации на територията на НРБ. Изд.БТПП, наръчник, 1988, стр. 143
 14. Радева, М. Медицинските бележки на учениците - правила, проблеми, възможни решения, Част I, популярна публикация, сп. Училищен счетоводител, бр. 2, 2015, стр. 32-36
 15. Радева, М. Кой може да упражнява родителските права и да представлява учениците? Част I, популярна публикация, сп. Училищен счетоводител, бр. 7, 2015, стр. 60-62
 16. Радева, М. Кой може да упражнява родителските права и да представлява учениците? Част II, популярна публикация, сп. Училищен счетоводител, бр. 10, 2015
 17. Радева, М. Медицинските бележки на учениците - правила, проблеми, възможни решения, Част II, популярна публикация, сп. Училищен счетоводител, бр. 5, 2015, стр. 57-59
 18. Радева, М. Длъжен ли е работодателят да осигури медицинско обслужване на служителите, популярна публикация, сп. Училищен счетоводител, бр. 6, 2015, стр. 54-60
 19. Радева, М. Някои практически съвети за започващите собствен бизнес лекари по дентална медицина, популярна публикация, сп. ДЕА - Дентални Европейски Аспекти, бр. 2, 2013,http://www.addb.bg/downloads/DEA_02_2013_bfe97130e41b0c7ef27e497713fafc54.pdf
 20. Радева, М. Личните данни в лечебните заведения за дентална медицина, популярна публикация, сп. ДЕА - Дентални Европейски Аспекти, бр. 3, 2013,http://www.addb.bg/downloads/DEA_3_0b8039d39f14489ec338cdc0f24fba57.pdf, стр. 17-22
 21. Радева, М. Наемане на служители - на трудов или граждански договор, популярна публикация, сп. ДЕА - Дентални Европейски Аспекти, бр. 1, 2013,http://www.addb.bg/downloads/DEA_48_2bd03ae0417ce1f0c7b9e7d4496e55a2.pdf, стр. 17-18
 22. Радева, М. Необнародваните приложения към НРД – не са част от действащото право, популярна публикация, www.ipai-bg.eu, интернет-страница на Института за правни анализи и изследвания, 2011,http://www.ipai-bg.eu/bg/publication_details.php?id=25&page=73
 23. Радева, М. Правото на пациента да бъде информиран - предпоставка за валидно изразено информирано съгласие, популярна публикация, в-к Стоматологичен свят, бр. 1, 2014
 24. Радева, М. Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри 2014 – 2020, популярна публикация, сп. Училищен счетоводител, бр.4, 2014, стр. 17, ISSN: 1314 – 238
 25. Радева, М. Здравни изисквания за изготвяне на седмичните учебни разписания, популярна публикация, сп. Училищен счетоводител, бр. 8-9, 2014, стр. 77, ISSN: 1314 – 238
 26. Радева, М. Видеозаписът в лечебните заведения за дентална медицина, популярна публикация, в-к Стоматологичен свят, бр. 6, 2014
 27. Радева, М. Кой е застрахованият - лекарят или лечебното заведение?, популярна публикация, в-к Стоматологичен свят, бр. 3, 2014
 28. Радева, М. Предоставянето на обществена информация – на кого, кога и как?, популярна публикация, сп. Училищен счетоводител, бр.5, 2014, стр. 19, ISSN: 1314 – 238
 29. Радева, М. Кога заповедта за дисциплинарно наказание е мотивирана?, популярна публикация, сп. Училищен счетоводител, бр. 10, 2014, стр. 26, ISSN: 1314 – 238
 30. Радева, М. Да защитиш авторитета си и доброто име на лекаря и на лечебното заведение, популярна публикация, в-к Стоматологичен свят, бр. 4, 2014
 31. Радева, М. Учене през целия живот – от европейските политики до националните реалности, популярна публикация, сп. Училищен счетоводител, бр. 6, 2014, стр. 30, ISSN: 1314 – 238
 32. Радева, М. Защо да застраховаме професионалната си дейност?, популярна публикация, в-к Стоматологичен свят, бр. 2, 2014
 33. Радева, М. От практиката на Комисията за защита на личните данни, популярна публикация, сп. Училищен счетоводител, бр. 11, 2014, стр. 26, ISSN: 1314
 34. Радева, М. Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система, популярна публикация, сп. Училищен счетоводител, бр. 8-9, 2014, стр. 59, ISSN: 1314 – 238
 35. Радева, М. Комуникацията с пациента - необходимост, имение, статегия, популярна публикация, в-к Стоматологичен свят, бр. 5, 2014
 36. Радева, М. Санкции, налагани от съсловната организация или нарушения и наказания по ЗСОЛЛДМ, популярна публикация, в-к Стоматологичен свят, бр. 1, 2013
 37. Радева, М. Информираното съгласие в процес, а не готова за попълване бланка, интервю, в-к Dental Tribune Bulgarian Edition, април, 2013
 38. Радева, М. Други медицински стандарти, приложими в денталната медицина, популярна публикация, в-к Стоматологичен свят, бр. 5-6, 2013
 39. Радева, М. Повишаване на професионалната квалификация - еднакво необходимо и на работодателя и на служителя, популярна публикация, в-к Dental Tribune Bulgarian Edition, ноември, 2013
 40. Радева, М. Дезинфекцията в денталните практики - нормативни изисквания, популярна публикация, в-к Стоматологичен свят, бр. 7, 2013
 41. Славянова, Л. Специфика на модалните средства за езиков контакт в български и английски език и владеенето им от интернет поколението, дисертационен труд, 2014, стр. 270
 42. Славянова, Л. Специфика на модалните средства за езиков контакт в български и английски език и владеенето им от интернет поколението, автореферат, 2014, стр. 44
 43. Шопова П. Наказателно-изпълнително право, Електронен курс на обучение, 2013