Списък на публикациите

монографии

 1. Daniel Bratanov; Mirolyub Mladenov; Pavel Vitliemov, Todor Dоbrev, etc. The experience behind the REHAROB project. Pleven, MEDIATEN-PLEVEN, 2016, ISBN 978-619-207-067-0.
 2. Vodenicharov S., K. Stoichev, M. Dimitrov, G. Botev, D. Bratanov. Development of tools needed to coordinate inter-sectoral power and transport CIP activities at a situation of multilateral terrorist threat. Increasing of the protection capacity of key CIP objects in. Sofia, Bulgaria, BAS, Ministry of Interior, National Defence Academy, University of Ruse, 2013, pp. 504, ISBN 978-954-92552-6-3.
 3. Ангелова-Барболова Н.С. Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания, права на лицата с психични увреждания и психично-здравна помощ в РБ. Русе, Хелт Консулт Русе ЕООД, 2013, ISBN 978-954-92702-5-9.
 4. Братанов Д. РОБОТИЗИРАНА ТЕРАПИЯ. Университетски издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", МЕДИАТЕХ - Плевен, 2016, стр. 231, ISBN 978-619-207-062-5.
 5. Велчева K. В. Душков. ПУБЕРТЕТ И СОЦИУМ. Университетски издателски център при Русенски университет Ангел Кънчев, МЕДИАТЕХ-Плевен, 2015, pp. 124, ISBN 978 619 7071 97 9.
 6. Велчева К. В. Душков. ПУБЕРТЕТ – АКСЕЛЕРАЦИЯ. Университетски издателски център при Русенски университет Ангел Кънчев, МЕДИАТЕХ-Плевен, 2014, стр. 138, ISBN 978 619 7071 83-2.
 7. Вичева Д. Антибиотично лечение на острите инфекции на горните дихателни пътища и техните усложнения. Пловдив, „Лакс Бук”, 2017, ISBN ISBN 978-619-189-.
 8. Вичева Д. Съвременни методи за овладяване на епистаксиса в амбулаторна и клинична обстановка. Пловдив, Лакс бук, 2016, ISBN 978-619-189-045-3.
 9. Вичева Д. Някои оториноларингологични проблеми у децата. Пловдив, Райков, 2013, ISBN 978-954-9666-60-1.
 10. Георгиева Д. ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ и професионална адаптация на медицинската сестра. Плевен, МЕДИАТЕХ- Плевен, 2015, ISBN 978-619-207-022-9.
 11. Делева Р. Кинезитерапия при раменни периартропатии - импинджмънт синдром. Русе, Медиатех- Плевен, 2018, стр. 207, ISBN ISBN 978-619-207-.
 12. Досев Св. Цитомегаловирусната инфекция – недоразбрана и винаги актуална. Русе, Русенски университет, 2014, ISBN 978-619-7071-56-6.
 13. Иваничка Сербезова. Оптимизиране на обучението по Здравни грижи чрез видеометоди. Университетски издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев”, МЕДИАТЕХ-Плевен, 2018, стр. 160, ISBN 978-619-207-142-4.
 14. Иваничка Сербезова. Видеофилмите в обучението на медицински и здравни специалисти. Русе, Печатна база на Русенски университет, 2013, стр. 136, ISBN 978-619-7071.
 15. Илиева, И. Мотивацията за спортуване в начална училищна възраст. Русе, Изд. център при РУ "А. Кънчев", 2012, ISBN 978-954-8467-43-8.
 16. Илчев И. Начално обучение на подрастващи бадминтонисти. Издателски център при РУ "А. Кънчев", МЕДИАТЕХ - Плевен, 2012, ISBN 978-954-8467-82-7.
 17. Караганова, И. Дисплазия на тазобедрените стави. Превантивни мерки и ставна гимнастика. Плевен, Медиатех-Плевен, 2016, стр. 192, ISBN 978-619-207-060-1.
 18. Минчева П. Работа с родители на деца с увреждания в ранната ерготерапевтична интервенция. Плевен, Медиатех-Плевен, 2016, стр. 120, ISBN 978-619-207-071-7.
 19. Нунев, С. Актуални аспекти на антидискриминационната политика на Европейския съюз.. Русе, ИК "Ахат", 2016, стр. 284, ISBN 978-954-9664-80-5.
 20. Нунев, С. Антидискриминационна и антипотискаща социалната работа Съвременна теория и практика. София, Изд. „Парадигма”, 2009, стр. 664, ISBN 978-954-326-096-6.
 21. Нунев, С. Теоретико-приложни аспекти на социалната работа с деца в риск Актуално състояние и възможности за развитие. Шумен, Изд. ”Антос”, 2003, стр. 230, ISBN 954-8665-23-3.
 22. О. Шербанов. Как да намалим риска от периоперативни сърдечно – съдови усложнения при несърдечна хирургия. Печатна база Русенски университет, Медиатех Плевен, 2018, ISBN 978-619-207-147-9.
 23. Панев А, Панайотов К,. Епидемология, етиология и профилактика на исхемичната болест на сърцето; теоретико – методологични основи. гр. Русе, Авангард принт ЕООД, 2015, ISBN 978-954-337-248-5.
 24. Пеев, И., Д. Ставрев. Пропедевтика на морската психология и морската дейност. Човешкият фактор и безопасността на корабоплаването.. Варна, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” - Варна, 2016, стр. 346, ISBN 978-619-7137-98-9.
 25. Симеонов, К. Оптимизиране на учебно-тренировъчния процес чрез средства за издръжливост на подрастващи футболисти. Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2012, ISBN 978-954-8467-59-9.
 26. Ставрев Димитър. ИСТОРИЧЕСКИ МЕДИЦИНСКИ АСПЕКТИ НА ВОДНОТО СПAСЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ. Варна, МУ-Варна, 2016, стр. 140, ISBN 978-619-221-000-7.
 27. Стефанова Т.Ж., Ангелова-Барболова Н.С. Проект по созданию виртуальной учебно-исследовательской лаборатории и практическое изпользование проблемные кейсы для обучения медицинских сестер и акушерок в Республике Болгария. Новосибирск, РФ, Сибирская ассоциация консультантов, 2012, ISBN 978-5-4379-0044-4.
 28. Събев Н. Здраве и здравни рискове в общността. Русе, АВАНГАРД ПРИНТ, 2015, ISBN 978-954-337-254-6.
 29. Таня Тимева. ЕНДОМЕТРИУМЪТ ПРИ ЖЕНАТА И РОЛЯТА МУ В ПРОЦЕСА НА ИМПЛАНТАЦИЯ. София, София, 2018, стр. 116, ISBN 978-619-91134-0-0.
 30. Теодора Недева. Синдромът периоперативен делир - предизвикателство за лекуващия екип. Същност, детекция, мениджмънт, превенция. Печатна база Русенски университет, Медиатех Плевен, 2015, стр. 167, ISBN 978-619-207-006-9.
 31. Янев, С. Н. Комплексна кинезитерапия за деца с церебрална парализа. Шумен, Университетско издателство Шуменски университет, 2012, ISBN 978-954-577-613-7.
студии
 1. András Tóth, Gusztáv Arz, Gábor Fazekas, Daniel Bratanov, Nikolay Zlatov. Post Stroke Shoulder-Elbow Physiotherapy with Industrial Robots, Vol. 306, bien, Z.Zenn; Stefanov, Dimitar. Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, Springer, 2004, pp. 442, ISBN 3-540-21986-2.
 2. Ангелова-Барболова Н.С. Митове и факти за психичните болести. Русе, Хелт Консулт Русе ЕООД, 2013, ISBN 978-954-92702-3-5.
 3. Анчева, А. НАРЪЧНИК за работещите в сферата на детското психично здраве и услугите за деца. София, Сдружение Дете и пространство, 2011, ISBN -.
 4. Богданова, Т., Т. Стефанова. Интерактивни методи и техники в обобщителни уроци по «Човекът и природата» 5 клас. Русе, РУ, 2012, стр. 78, ISBN 978-954-712-579-7.
 5. Братанов Д., Р. Братанова. Определяне на преходните процеси при позициониране на манипулатор на робот за обезвреждане на взривове. София, България, БАН, 2013, стр. 111-163, ISBN 978-954-92552-7-0.
 6. Владимир Витлиемов, Даниел Братанов, Павел Витлиемов. РАЗРАБОТВАНЕ НА СИМУЛАЦИОНЕН МОДУЛ НА ШПРИЦФОРМА СЪС СЛОЖЕН ПРОФИЛ, КОЙТО Е ИНТЕГРИРАН СЪС СИСТЕМАТА ЗА КОНТРОЛ И СЪБИРАНЕ НА ДАННИ MOULD JINI 4. ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ШПРИЦВАНЕ, ПРИМАКС ООД, 2013, ISBN ISBN:978-954-8675.
 7. Владимир Витлиемов, Даниел Братанов, Павел Витлиемов. РАЗРАБОТВАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНА СЕНЗОРНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ЕНЕРГИЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ В БИТА. МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА СЛЕДЕНЕ КРАЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В ДОМАКИНСТВАТА, ПРИМАКС ООД, 2013, ISBN ISBN:978-954-8675.
 8. Владимир Витлиемов, Милко Маринов, Даниел Братанов, Павел Витлиемов, Цветелин Павлов, Славина Иванова. ЕДИН ПОДХОД ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНА СИСТЕМА, БАЗИРАНА НА ЗНАНИЯ, ИЗПОЛЗВАНА В ШПРИЦВАЩАТА И ЛЕЯРСКА ИНДУСТРИИ. ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ШПРИЦВАНЕ, ПРИМАКС ООД, 2013, ISBN ISBN:978-954-8675.
 9. Миндова, Ст. Оптимизиране на мускулното тестуване чрез използване на динамометрични апарати. Автореферат. Русе, Издателски център на Русенски университет, 2014, ISBN ....
 10. Нунев, С. Антипотискаща социална работа – обособяване и развитие в съвременните условия. Годишник на ВСУ ”Черноризец Храбър”, том XІІІ. Варна, ВСУ ”Черноризец Храбър”, 2007, стр. 37-76, ISBN 1310-800 Х.
 11. Нунев, С. Антидискриминационна социална работа - същност, развитие и перспективи. Годишник на ВСУ ”Черноризец Храбър”, том XІІ. Варна, ВСУ ”Черноризец Храбър”, 2006, стр. 313-351, ISBN 1310-800 Х.
 12. Нунев, С. Актуални измерения на социалната работа за включване на хора от уязвими групи. Годишник на ВСУ ”Черноризец Храбър”, том ХІ. Варна, ВСУ ”Черноризец Храбър”, 2005, стр. 471-497, ISBN 1310-800 Х.
 13. Нунев, С. Съвременни теоретико-приложни измерения на социалната работа. Годишник на ВСУ ”Черноризец Храбър”, том VІІ. Варна, ВСУ ”Черноризец Храбър”, 2001, стр. 297-331, ISBN 1310-800 Х.
 14. Нунев, С. Т. Стефанова, Д. Иванова, И. Петрова. Социализация без граници - Методически и диагностични аспекти на социалната услуга „Център за интегрирана подкрепа на деца и семейства в криза“. Русе, Проект BG051PO001—7.0.07-0062-C-0002 „Социална интеграция без граници“, 2014, стр. 64, ISBN Проект BG051PO001.
 15. О. Шербанов. Поведение при сърдечно – съдовите заболявания по време на бременност. Печатна база Русенски университет, Медиатех Плевен, 2018, ISBN 978-619-207-141-7.
 16. Панев А., Панайотов К. Медицинска постановка на математико - статистическите методи за определяне тегловните коефициенти на рисковите фактори и застрашеността от исхемична болест на сърцето. гр. Русе, Авангард принт ЕООД, 2015, ISBN 978-954-337-250-8.
 17. Стефанова Т., С. Стоянов, Д. Роева, Б. Тодорова, А. Леви. Мобилна среда за дистанционнен модел на обучение по физика в Университет - предизивикателства, опит, переспективи. Русе, РИТТ - Силистра, 2002, стр. 74, ISBN 954-759-051-0.
 18. Таня Тимева. БРЕМЕННОСТ СЛЕД АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ. Генетични рискови фактори. София, София, 2018, стр. 31, ISBN 978-619-91134-1-7.
 19. Тимчева Цв., Н. Събев, С. Даракчиев, И. Ковачева, Е. Фотева, Ю. Илиева, В. Ставрова, А. Чилева. Доклад върху състоянието на услугите, подходящи за младите хора в България. София, Найс Ан ЕООД, 2006, ISBN 954-335-028-0.
 20. Тодорова, Б. Оценяване и самооценяване на познавателни и творчески умения при обучението на студенти по естествени науки. Русе, МЕДИАТЕХ-Плевен, 2014, стр. 56, ISBN 978-619-7071-48-1.
статии
 1. 1. Gil RJ, Bil J, Costa RA, Gil KE, Vassiliev D. 12-month intravascular ultrasound observations from BiOSS® first-in-man studies..// Int J Cardiovasc Imaging., 2016, No Sep;32(9):13 (Impact factor: 1.896 /2016, http://www.bioxbio.com/if/html/INT-J-CARDIOVAS-IMAG.html)
 2. 1. Gil RJ, Bil J, Grundeken MJ, Iñigo Garcia LA, Vassilev D, Kern A, Pawłowski T, Wykrzykowska JJ, Serruys PW. Long-term effectiveness and safety of the sirolimus-eluting BiOSS LIM® dedicated bifurcation stent in the treatment of distal left main stenosis: an international registry..// EuroIntervention., 2016, No Nov 20;12(10 (Impact factor: 5.125 /2016, http://www.bioxbio.com/if/html/EUROINTERVENTION.html)
 3. 1. Gil RJ, Bil J, Kern A, Iñigo Garcia LA, Formuszewicz R, Dobrzycki S, Vassilev D, Segiet A. Comparison of dedicated BIOSS bifurcation stents with regular drug-eluting stents for coronary artery bifurcated lesions: Pooled analysis from two randomized studies..// Cardiol J., 2017, No doi: 10.5603 (Impact factor: 1.256 /2017, http://www.bioxbio.com/if/html/CARDIOL-J.html)
 4. 1. Zuin M, Kuo WT, Rigatelli G, Daggubati R, Vassiliev D, Roncon L. Catheter-directed therapy as a first-line treatment strategy in hemodynamically unstable patients with acute pulmonary embolism: Yes or no?..// Int J Cardiol, 2016, No Dec 15;225:1 (Impact factor: 6.189 /2016, http://www.bioxbio.com/if/html/INT-J-CARDIOL.html)
 5. 18. Досев Св. Детската смъртност в Русенска област – България за периода 1946-2012.// Педиатрия, 2014, брой 2
 6. Anastasopoulos G, VICHEVA D. Eleni-Christina Tsiompanou, Elefterios Feredikis. The technique of dermoplasty to treat recurrent nasal polyps:preoperative evaluation, surgical details, postoperative endoscopic appearance and histopathologic analysis.// Romanian Journal of Rhinology, 2016, No Vol.6, no 24
 7. Anastasopoulos G, VICHEVA D.,et al. A Nobel technique for the treatment of intractable nasal polyposis: Surgical highlights of the dermoplasty technique.// Journal of otorhinolaryngology – ENT research, 2016, No 5(1), pp. 128-131
 8. Assoc. prof. d-r Nikola Sabev, PhD. Trust to the health system - attitudes and expectations among the community.// Knowledge international Journal, 2015, No Vol. 10.1, pp. 436 - 439, ISSN 1857-92. (Impact factor: 1.023 /2015, GIF Institute for Information Resources)
 9. Avramov T, Shirov T., VICHEVA, D. Valev D., Manolova A., Tafradgiiska M., Petkov R. Immunotherapy in the treatment of laryngeal recurrent respiratory papillomatosis (clinical study).// International Journal of Development research, 2015, No Vol. 5. Issu, pp. pp. 5019-5023
 10. Avramov T. Konov D, Valcheva S, VICHEVA, D. Manolova, A., Tafradgiiska, M., Valev, D., Strandzheva, M., Kostadinov, D. Tchalacov, I. The possibilities of otolaryngologysts for the treatment of obstructive sleep apnea.// International Journal of Development Research, 2015, No 2, pp. 3262-3265
 11. Bochev I.,Belemezova K.,Shterev A.,Kyurkchiev S. Effect of cryopreservation on the properties of human endometrium stromal cells used in embryo co-culture systems.// J.Assit.Reprod.Genetics, 2016, No 33, pp. 473-480
 12. Bratanov Daniel. Control of unmanned ground robotic system for reaction in emergency situations.// Materials science, hydro and aerodynamics and national security, 2013, No 3, pp. 339-343, ISSN 1313-8308.
 13. Bratanov Daniel, Rumyana Bratanova. Measurement of the suspension effect towards the gripper positioning in mobile robot’s manipulator.// Global Virtual Conference 8-12 April 2013, 2013, No 3, pp. 539 – 543, ISSN 978-80-554-0649-7.
 14. Bълкова Л., Милачич Т., Тимева Т., Бандрева Б., Баров Д., Щерев А. Живо раждане след двуплодна бременност получена от размразени яйцеклетки и размразени сперматозоиди.// Репродуктивно здраве, 2018, брой 27, стр. 9-12, ISSN 1312-6180.
 15. Chenchev I, Neichev D, VICHEVA D, Atanasov D. Treatment of multiple adjacent gingival recessions with VISTA technique and platelet-rich fibrin membrane.// Hellenic Otorhinolaryngology, 2016, No Vol.37-Issuе, pp. 40
 16. Chenchev Iv, Atanasov D, VICHEVA D, Noncheva V. Comparative Evaluation of the Subjective Results from the Treatment of Gingival Recessions with Connective Tissue Graft and Platelet Rich Fibrin Membrane..// IOSR Journal of Dental and Medical Sciences, 2016, No 5 (Impact factor: 1.576 /2016, НМБ)
 17. Chenchev Iv, Atanasov D, VICHEVA D, Noncheva V. Comparative Evaluation of the Subjective Results from the Treatment of Gingival Recessions with Connective Tissue Graft and Platelet Rich Fibrin Membrane.// IOSR Journal of Dental and Medical Sciences, 2016, No 15, 5, pp. 73-78
 18. Chenchev Iv, Atanasov D, VICHEVA, D. The treatment of gingival recessions – Our expirience.// Romanian Journal of Rhnology, 2016, No Vol.6, No.22
 19. D.Vassileva - Decheva, Cv.Sokolov. A Physiotherapy Program for Recovery of the Ankle/Foot Complex after Surgery to Correct a Cartilage Defect (Osteochondritis Dissecans) for Implementation in the Period of Home Recovery.// Acta Medica Bulgarica, 2017, No 44, pp. 30 - 36, ISSN 0324-1750. (Impact factor: 0.21 /2015, Research Gate)
 20. Daniela Konstantinova, Despina Georgieva, Greta Koleva. RELATION BETWEEN SOCIAL STATUS AND HYPERTENSION.// Science and technologies: Volume IV, 2014 Number 1: MEDICAL BIOLOGY STUDIES, CLINICAL STUDIES, SOCIAL MEDICINE AND HEALTH CARE, 2014, No Number 1,Vol, pp. 196-200, ISSN 1314-4111.
 21. Despina Georgieva, Daniela Konstantinova, Greta Koleva. IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE APPROACHES TO TACKLING POVERTI AND SOCIAL EXCLUSION OF OLDER PEOPLE WITH DISABILITIES.// Science and technologies: Volume IV, 2014 Number 1: MEDICAL BIOLOGY STUDIES, CLINICAL STUDIES, SOCIAL MEDICINE AND HEALTH CARE, 2014, No Number 1,Vol, pp. 206-210, ISSN 1314-4111.
 22. Despinа Georgieva, Teodora Todorova. EFFICIENT METHODS OF TEACHING - IMPLEMENTATION OF MIND MAP AND CONCEPT MAP IN HEALTH CARE TRAINING.// KNOWLEDGE – International Journal Budva, Montenegro; Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact&Quality Factor), 2018, No 23.4, pp. 919-1330, ISSN ISSN 2545-4439.
 23. Dimitrov R., Kyurkchiev D., Timeva T., Yunakova M., Stamenova M., Shterev A., Kyurkchiev S. First-trimester human decidua contains a population of mesenchymal stem cells.// Fertility and Sterility, 2010, No 93(1), pp. 210-219 (Impact factor: 3.958 /2010, Scopus)
 24. Dimitrov R., Timeva T., Kyurkchiev D., Stamenova M., Shterev A., Kostova P., Zlatkov V., Kehayov I., Kyurkchiev S. Characterization of clonogenic stromal cells isolated from human endometrium.// Reproduction, 2008, No 135, pp. 1-9 (Impact factor: 3.773 /2008, Scopus)
 25. Dimitrov R., Timeva T., Kyurkchiev D., Stamenova M., Shterev A., Kostova P., Zlatkov V., Kehayov I., Kyurkchiev S. Characterization of clonogenic stromal cells isolated from human endometrium..// Society for Reproduction and Fertility, 2008, No 135(4), pp. 551-558
 26. Doncheva J., I. Ilieva. Practical and applied aspect of motivation role for game and physical activity in transition between preschool and school age.// Activities in physical education and sport, 2015, No 5, pp. 151-154, ISSN 1857-7687.
 27. Doncheva J.,B. Ilieva, I. Ilieva. MAIN REASONS FOR TRAFFICKING PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS.// KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS, 2016, No 12.1, pp. 193-197, ISSN 1857-92.
 28. Doncheva, J.,Bagryana Ilieva, Iskra Ilieva. MAIN REASONS FOR TRAFFICKING PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS.// Eight International Scientific Conference (8-10.4.2016, Bansko, Bulgaria) „KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS”,.// Bansko, Bulgaria, 2016, No 1, pp. 193-199., ISSN 1857-92.
 29. Dosev Sv. Infant mortality and birthrate rates in the Ruse region – Bulgaria for the period 1946 – 2012.// Gyermekgyogyaszat, 2014, No 1
 30. Dr Kunev – Ruse, Bulgaria 2 linic of Gynecologic Oncology, University Hospital “Dr. Georgi Stranski”-Pleven, Bulgaria. 1. International Journal of Medical Science and Clinical Inventions 4(11): 3284-3288, 2017 DOI:10.18535/ijmsci/v4i11.04 ICV 2015: 52.82 e-ISSN:2348-991X, p-ISSN: 2454-9576 © 2017,IJMSCI Research Artic.// 1. International Journal of Medical Science and Clinical Inventions 4(11): 3284-3288, 2017 DOI:10.18535/ijmsci/v4i11.04 ICV 2015: 52.82 e-ISSN:2348-991X, p-ISSN: 2454-9576 © 2017,IJMSCI Research Artic, 2018, No 4/18, pp. 234--254, ISSN ISSN: 2454-9576.
 31. G. Anastasopoulos, VICHEVA D., E.Tsiompanou, Ch. Karanastasi, El. Feredikis. A novel use of skin drafting nasal cavity: the severe polyposis.// Russian Rhinology, 2017, No 1 (25), pp. 50-53
 32. Gamakova N, Gamakova S. Dental fluorosis.// European Applied Sciences, 2014, No 7, pp. 10-12, ISSN 2195-2183.
 33. Gamakova N, Panayotov K, Gamakova P. Child Maltreatment and its Prevention.// Теория и практика науки третьего трьiсячелетия. p, 2015, No 1, pp. 102-104, ISSN 978-5-906808-44-8.
 34. Gamakova N, Panayotov K, Gamakova P. Attention deficit hyperactivity disorder.// Современная наука: Теоретический и практический взгляд, 2015, No 1, pp. 225-227, ISSN 978-5-906769-79-4.
 35. Gamakova N, Panayotov K, Gamakova Sv. Munchausen Syndrome by Proxy.// Роль науки в развитии общества. p, 2015, No 1, pp. 214-215, ISSN 978-5-906808-72-1.
 36. Gamakova N, Panayotov K, Gamakova Sv. Obsessive compulsive disorder vs obsessive compulsive personality disorder.// Современная наука: Теоретический и практический взгляд, 2015, No 1, pp. 227-229, ISSN 978-5-906769-79-4.
 37. Gamakova N, Panayotov K, Gamakova Sv. Learning Disabilities Among Children.// Роль науки в развитии общества. p, 2015, No 1, pp. 215-217, ISSN 978-5-906808-72-1.
 38. Gamakova N, Panayotov K, Gamakova Sv. Music Therapy for Preterm Neonates.// Теория и практика науки третьего трьiсячелетия. p, 2015, No 1, pp. 104-106, ISSN 978-5-906808-44-8.
 39. Georgieva.D., G.Koleva. Palliative nurse care - education and training.// Scripta Scientifica Salutis Publicae, 2016, No Vol 2, No 2
 40. Gil RJ, Bil J, Grundeken MJ, Kern A, Iñigo Garcia LA, Vassilev D, Pawłowski T, Formuszewicz R, Dobrzycki S, Wykrzykowska JJ, Serruys PW. Regular drug-eluting stents versus the dedicated coronary bifurcation sirolimus-eluting BiOSS LIM® stent: the randomised, multicentre, open-label, controlled POLBOS II trial..// EuroIntervention., 2016, No Dec 10;12(11 (Impact factor: 5.125 /2016, http://www.bioxbio.com/if/html/EUROINTERVENTION.html)
 41. Gil RJ, Bil J, Vassilev D. The BiOSS stent..// EuroIntervention., 2015, No 11 Suppl V:V (Impact factor: 3.863 /2015, http://www.bioxbio.com/if/html/EUROINTERVENTION.html)
 42. Gincheva V, Variaah G, Gospodinova K, Gospodinov D, Grozeva D,. Quality of life in patients with psoriasis in Bulgaria, Program and Abstracts of 16th Congress of the European Society for Dermatology and Psychiatry (PL29).// Acta Dermato-venereologica, 2015, No 95, pp. 16-17, ISSN 0001-5555.
 43. Gotlib, J., Białoszewski, D., Cavlak, U., Janev, St., Kunicka, I., Paz Lourido, B. Satisfaction with studying, opinion about curriculum, and self-assessment of one’s preparation to work as physiotherapist – a survey of physiotherapy students from some European countries in their fin.// Polish Journal of Physiotherapy, 2011, No 11, pp. 85-86, ISSN 1642-0136.
 44. Gotlib, J., Cabak, A., Cavlak, U., Janev, St., Kunicka, I., Lourido, B., Białoszewski, D.. Analiza planow zawodowych I opinii studentow ostatniego roku studio I stopnia reprezentujacych wybrane kraje Europy na temat zatrudnenia w zawodzie Fizjoterapeuty.// Fizjoterapia Polska, 2012, No 2
 45. Gotlib, J., Cabak, A., Cavlak, U., Janev, St., Kunicka, I., Lourido, B., Białoszewski, D.. Zadowolenie ze studiowania w grupe studentow ostatniego roku studio na kierunku Fizjoterapia w wybranych krajach Europy.// Fizjoterapia, 2011, No 4
 46. Grozeva D., Gospodinov D. Topical Treatment with Calcineurin Inhibitors in Dermаtology Practice.// Autonimic & Autacoid Pharmacology, 2010, брой 30
 47. Gusztáv Arz, András Tóth, Daniel Bratanov, Nikolay Zlatov, Roberto Guzmán Diana, Stefko Burdzhiev, Antonios Gasteratos, David Serras Pereira, Carlos Beltran, Uberto Delprato,. EU FP6 Project RESCUER: the development of a dexterous robot and intelligent information technologies for EOD/IEDD/rescue missions,.// Bolyai Szemle, Vol. 15., No. 1.,, 2006, No 15, pp. 21-27
 48. Hristova, Tsv., I. Serbezova. MIDWIFE CARE FOR CERVICAL CANCER PREVENTION.// INTERNATIONAL JOURNAL Budva, Montenegro, 2018, No vol.23.2, pp. 559-567, ISSN 2545-4439 1857-92. (Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact & Qualilty Factorhttp://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/)
 49. Hristova,I., Koleva G.,. COMPLEX PROGRAM FOR OPTIMIZATION OF HEALTH CARE AND ACTIVITIES IN CORONARY-VASCULAR PROCEDURES.// KNOWLEDGE – International Journal, Medical sciences and health, Budva, Montenegro, May, 2018, 2018, No Vol. 23.2, pp. 453-459, ISSN 2545-4439. (Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact&Quality Factor*)
 50. Ilchev I, Z Markovic. Badminton for the physical fitness adolescents.// Reseach in kinesiology, 2014, No 2, pp. 140-145, ISSN 1857-7679.
 51. Ilchev, I. Mental toughness of young badminton players.// Fizicka Kultura, 2007, No b.1, pp. 180-184, ISSN 0350-3836.
 52. Ilieva I. CONTENT AND FORMS OF SPORTS EVENTS ORGANIZATION WITH STUDENTS FROM THE UNIVERSITY OF RUSE “ANGEL KANCHEV”.// ACTIVITIES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, International Journal of Scientific and Professional Issues in Phisical Education and Sport, 2016, No 6/1, pp. 51-53, ISSN 1857-7687.
 53. Ilieva I. IMPORTANCE OF MORNING GYMNASTICS IN KINDERGARTEN.// ACTIVITIES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, International Journal of Scientific and Professional Issues in Phisical Education and Sport, 2015, No 5/1, pp. 56-59, ISSN 1857-7687.
 54. Ilieva I. GUIDELINES FOR FORMING HEALTHY HABITS IN FEMALE STUDENTS IN AEROBICS CLASSES.// ACTIVITIES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, International Journal of Scientific and Professional Issues in Phisical Education and Sport, 2015, No 5/2, pp. 211-213, ISSN 1857-7687.
 55. Ilieva I. Forming Basketball Movement Habits for Defensive and Offensive play of 9-11-year-old Players.// FIZICKA KULTURA, 2007, No 1, ISSN 0350 - 3836.
 56. Ilieva I., B. Popeska, G.Ignatov, D. Sivevska. Motives for enrollment in sports activities of students from Pedagogic faculties from Bulgaria and Macedonia.// “Mircea cel Batran” Naval Academy Scientific Bulletin; Voll.20, 2017, No 2, pp. 35-39, ISSN 1454-864X.
 57. Ilieva I., G.Ignatov. Physical activity during leisure time of students from RUSE UNIVERSITY ANGEL KANCHEV and SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, BULGARIA..// “Mircea cel Batran” Naval Academy Scientific Bulletin; Voll.20, 2017, No 2, pp. 31-34, ISSN 1454-864X.
 58. Ilieva I., Julia Doncheva. Training and refereeing as a pedagogical function management of teaching in physical education and sports - sports games.// ACTIVITIES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, International Journal of Scientific and Professional Issues in Phisical Education and Sport, 2015, No 5,1/2015, pp. 60-63, ISSN 1857-7687.
 59. Ilieva, I. Training personal defense to 10-year-old basketball players.// Fizichka kultura, 2006, No 2, pp. 101-105, ISSN 0350 - 3836.
 60. Iv. Chenchev, D. Atanasov, VICHEVA, D. Comparative evaluation of the treatment of gingival recessions with connective tissue graft and platelet-rich fibrin membrane.// International Journal of Current Research, 2016, No 2
 61. Ivanichka Serbezova Tsveta Hristova. CASE STUDY WITHIN THE EDUCATION OF STUDENT MIDWIVES AND NURSES.// INTERNATIONAL JOURNAL Budva, Montenegro, 2018, No vol.23.2, pp. 439-447, ISSN 2545-4439 1857-9. (Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact & Qualilty Factorhttp://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/)
 62. Ivanichka Serbezova and Teodora Nedeva. INTERACTIVE COMPLEX MODULE FOR TEACHING MEDICAL AND HEALTH CARE SPECIALISTS Fedration of the sports pedagogues of the Republic of Macedonia.// // Activities in Physical Education and Sport, Veles, 2015, 2016, No Vol. 44, No., pp. pp. 8-13
 63. Ivanichka Serbezova, Teodora Nedeva, Ognyan Sherbanov. MODEL FOR VIDEO ALGORITHM OF INJECION TECNNIQUES FOR STUDENTS OF MEDICAL SPECIALITIES.// International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”, 2017, No 2(18), pp. 53-58, ISSN 2413-1032.
 64. Ivanichka Serbezova, Teodora Nedeva, Ognyan Sherbanov. VIDEO ALGORITHMS INJECTION TEHNIQUEN IN FAVOR OF THE ACQUISITION OF PROFESSIONAL COMPETENCE FOR HEATTH CARE PROFESSIONALS.// International Scientific and Practical Conferense "WORLD SCIENSE", 2017, No 2(18, VOL 5., pp. 31-36, ISSN 2413-1032.
 65. Ivanichka Serbezova, Teodora Nedeva, Ognyan Sherbanov. VIDEO ALGORITHMS INJECTION TECHNIQUE IN FAVOR OF THE ACQUISITION OF PROFESSIONAL COMPETENCE FOR HEALTHCARE PROFESSIONALS.// International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”, 2017, No 2(18), pp. 31-36, ISSN 2413-1032.
 66. Ivanova-Todorova E., Mourdjeva M., Kyurkchiev D., Bochev I., Stoyanova E., Dimitrov R., Timeva T., Yunakova M., Bukarev D., Shterev A., Tivchev P. Kyurkchiev S. HLA-G expression is up-regulated by progesterone in mesenchymal stem cells.// American journal of Reproductive Immunology, 2009, No 62, pp. 25-33 (Impact factor: 2.172 /2009, Scopus)
 67. Ivanova–Todorova E., Kyurkchiev D., Nalbanski A., Timeva T., Shterev A., Kyurkchiev S. Production and characterization of a novel monoclonal antibody against progesterone-induced blocking factor (PIBF).// J Reprod Immunol, 2008, No 78(2), pp. 94-101 (Impact factor: 2.778 /2008, Scopus)
 68. Janev, S. The main principles and methodic for application of massage and passive exercises for children with cerebral palsy..// Физичка култура, 2004, No 1, ISSN 0350-3836.
 69. K. Zaharieva, T. Atanasova, D. Zambeva, O. Sherbanov. Psychological Problems of Women with Breast Cancer.// Multidisciplinary Scientific Edition, International Academy Journal, Web of Scholar, 2017, No 8(17), pp. 105-109, ISSN 2518-167X.
 70. Karaganova I., S. Mindova. Bell’s palsy, Physical therapy and surface electromyography biofeedback.// The 4th International Virtual Conference on Advanced Scientific Results, 2016, No June, 6-10
 71. Karaganova, I. Role of the physical therapy for sarcopenia. Prevention and treatment of sarcopenia in older people.// Medical and Health Sciences - Health sciences, 2015, No The 3rd Inte, pp. 281 - 284, ISSN 978-80-554-1059-3.
 72. Karaganova, I., S.Mindova. Bell’s palsy. Physical therapy and surface electromyography biofeedback.// Medical and Health Sciences - Health sciences, 2016, No The 3rd Inte, pp. 281 - 284, ISSN 978-80-554-1059-3.
 73. Kiryazov K., Sv. Dossev, M. Georgieva, M. Stefova, P. Shivachev, R. Pancheva-Dimitrova. Hepatic vascular shunts in a newborn.// Gyermekgyogyaszat, 2014, No 1
 74. Koleva, G., D. Georgieva, Y. Stefanov. A conceptual model of an electronic appendix called "Nursing file for palliative care", for training students from the speciality of Nurse.// Proceedings of the 18th International Conference on Computer Systems and Technologies, Ruse, Bulgaria — June 23 - 24, ACM New York, NY, USA ©, 2017, No 1369, pp. 296-301, ISSN 978-1-4503-5234-5.
 75. Koleva,Gr., Hristova, I.,. MONITORING AND TREATMENT OF PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION PERFORMED BY NURSE.// KNOWLEDGE – International Journal, Medical sciences and health, Budva, Montenegro, May, 2018, 2018, No Vol. 23.2, pp. 545-551, ISSN 2545-4439. (Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact&Quality Factor*)
 76. Konstantinova D. DEVELOPMENT OF LONG-TERM SOCIAL SERVICES FOR THE ELDERLY IN BULGARIA.// Science&Technologies, 2016, No 6, pp. 96-99, ISSN 1314-4111.
 77. Konstantinova D. The role of health care in social services for people with disabilities.// Първа конференция с международно участие, Варна,, 2016, No 1
 78. Kristina Zaharieva, Ognyan Sherbanov, Teodora Nedeva. ACTIONS OF MEDICAL SPECIALIST IN FEBRILE STATES DURING CHILDHOOD.// International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”, 2017, No 6(22), pp. 22-27, ISSN ISSN 2413-1032.
 79. Kunev A Petkova R. . Diagnosis of cervical factor as a cause of female infertility.// bucurest kongres of ART, 2015, No 1
 80. Kyurkchiev S., Shterev A., Dimitrov R. Assessment of presence and characteristics of multipotent stromal cells in human endometrium and decidua.// Reproductive BioMedicine Online, 2010, No 20(3), pp. 305-313
 81. M.D.Cobzeanu, V.Bâldea, M.C.Bâldea, C.Sarafoleanu, B.M.Cobzeanu, VICHEVA, D. Anatomic variations of the osteomeatal complex and their relationship with rhinosinusitis.// Folia Otorhinolaryngologiae et Pathologiae Respiratoriae, 2016, No Vol.22, № 1
 82. Marković Ž., I. Ilchev, G. Šekeljić. Influence of two approaches of planning physical education lessons on student anthoropometric characteristic..// Uzdanica, 2010, No VII/1, pp. 103–110, ISSN 1451 – 673 X.
 83. Milachich T.,Timeva T.,Ekmekci C.,Beyazyurek C.,Tac H.,Shterev A.,Kahraman S. Birth of a healthy infant after preimplantation genetic diagnosis by sequential blastomere and trophectoderm biopsy for ß-thalassemia and HLA genotyping.// European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 2013, No 169, pp. 261-267 (Impact factor: 1.627 /2013, Scopus)
 84. Milachich Т.,Shterev А. Are there optimal numbers of oocytes, spermatozoa and embryos in assisted reproduction?.// JBRA Assisted Reprodcution, 2016, No 20, pp. 142-149
 85. Mindova S., I. Karaganova, I. Stefanova. Procedural options for measuring muscle strength.// ACTA MEDICA BULGARICA, Central Medical Library, 2016, No vol. XLIII, pp. 80-85 (SJR rank: 0.21 /2016, https://www.researchgate.net/journal/0324-1750_Acta_Medica_Bulgarica)
 86. Momchilova A., I. Ilieva. Optimized programe in physical education and sport for complex development of first grade students in primary school.// FIZICKA KULTURA, 2009, No 1, pp. 232 - 234, ISSN 0350-3836.
 87. Momchilova A., I. Ilieva, I. Ilchev. Psichological – pedagogical mechanisms for complex development the grown ups.// Fizicka kultura, 2007, No № 2, pp. 50 – 52, ISSN 0350-3836.
 88. Momchilova A., I. Ilieva. Complex strategy for improving the motional activity of growing up basketball players.// FIZICKA KULTURA, 2005, No бр. 2, pp. 23 - 25
 89. Momchilova А., I. Ilchev. Ways to develop the rapid motion response of young badminton players.// „Физичка култура”, 2006, No 2, pp. 55-57, ISSN 0350-3836.
 90. Momchilova А., I. Ilieva, K. Simeonov. Movement Activity and Motivation in the Training of Physical Education and Sport in Primary School.// FIZICKA KULTURA, 2008, No 2, pp. 53, ISSN 0350-3836.
 91. N. Angelova, N. Gamakova-Radkova, K. Panayotov. Clinical and Social Aspects of the Parental Alienation Syndrome..// Human and Social Sciences at the Common Conference., 2014, No November 17-
 92. N. Gamakova, K. Panayotov, P. Gamakova. Attention deficit hyperactivity disorder..// Современная наука: Теоретический и практический взгляд, 2014, No October 15,
 93. N. Gamakova, K. Panayotov, S. Gamakova. Obsessive compulsive disorder vs obsessive compulsive personality disorder..// Современная наука: Теоретический и практический взгляд, 2014, No October 15,
 94. Naidenova D., D. Stavrev, M. Yaneva. Anthropometric Survey of 18-20 Years Old Adolescents from Varna.// Acta morphologica et anthropologica, 2015, No 21, pp. 117-120, ISSN 0861-0509.
 95. Neagos A, Csiszer I, VICHEVA, D. M. Terzea. Correlations between quality of life, the degree of apneq and diseases associated pathology in patients with obstructive slepp apnea syndrome.// Journal of Otology and Rhinology, 2014, No 2, pp. 3-5
 96. Nedeva T., Sherbanov O. ANESTHETIC CONSIDERATIONS IN PATIENTS WITH INFLAMMATORY JOINT DESEASES.// Вестник современной науки, 2016, No 5, pp. 108-117, ISSN 2410-2563.
 97. Nedeva T., Sherbanov O., Serbezova I. Totally implantible venous acess devices: indications, nursing care and education.// BULLETINOF MODERN SCIENCE, Scientific-theoretical journal, 2016. № 4 (16) in 2 parts: Part 1.,, 2016, No 4, pp. 141-149, ISSN 2410-2563.
 98. Nikola Sabev. Contemporary aspects of internet addiction in school age.// international journal knowledge, 2018, No vol. 23.1., pp. 185 - 190, ISSN 2545-4439; 1857-9. (Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact&Quality Factor)
 99. Nikola Sabev. Contemporary issues and problems in recognition of professional qualifications in Bulgaria and the European Union.// Knowledge International Scientific papers, 2017, No Vol.16.2, pp. 589 - 593, ISSN 1857-923X. (Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact and Quality Factor)
 100. Nikola Sabev. Problems of the sexual education - contemporary issues and perspectiv.// Knowledge international journal, 2017, No бр.1 17.1, pp. 283-288, ISSN 2545-4439. (Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact&Quality Factor)
 101. Nikola Sabev, Kiril Panayotov. OCCUPATIONAL THERAPY WITH CHILDREN AND YOUTH PEOPLE WITH MENTAL DISORDERS – PROBLEM AREAS.// Knowledge International journal, 2017, No Vol.20, №4., pp. 1901-1906, ISSN 2545-4439;1857-92. (Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact&Quality Factor)
 102. Nikola Sabev, PhD. The evaluation of the social environment of the disabled people.// Knowledge International journal; Scientific Papers,, 2016, No Vol.13.2, pp. 197 - 202, ISSN 1857-92. (Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact & Quality Factor (GIF)/(http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/)))
 103. Nikolay Zlatov, Daniel Bratanov, Janos Puspoki. Control Strategy of Two Robot Arms for Rescue and Bomb Disposal Missions – EU FP6 Project RESCUER.// Научни изследвания, Научно Технически Съюз по Машиностроене VIII, брой V, 2006, No 5, pp. 11-15, ISSN 13103946.
 104. Nunev S. Supervision practical training problems with social work students.// Trakia J. of Sceinces, 2014, No Vol. 12
 105. Nunev S. Supervision in social work with students and models for its implementation.// Human And Social Sciences, 2014, No 2
 106. Nunev S. Anti-discrimination education model in the professional field of "Social activities".// International scientific on-line journal, 2012, No Vol. II № 7
 107. Nunev S. T. Conceptual justification of anti-discrimination perspectives in social work with people with disabilities.// Science progress in European countries: new concepts and modern solutions, 1st International Scientific Conference, 2013, ORT Publishing. Stuttgart – Germany., 2013, No Vol. 1, ISSN 978-3-944375-17-5.
 108. Nunev S. T. Development of social work with older people within the context of anti-discrimination perspectives.// European Applied Studies: modern approaches in scientific researches, 1st International scientific conference, 2012, ORT Publishing. Stuttgart – Germany, 2012, No Vol. І, ISSN 978-3-8-944375-00.
 109. Nunev S. T. Topical issues of social workers’ cultural competences and professional activity.// Science, Technology and Higher Education: International research and practice conference, Westwood, 2012 / publishing office Accent Graphics communications – Westwood – Canada, 2012, No Vol. II, ISSN 978-1-927480-57-1.
 110. Nunev S. T. Anti-discrimination practical training of students majoring in social activities.// Science and Education: II International research and practice conference, Munich, 2012 / publishing office Vela Verlag Waldkraiburg – Munich – Germany, 2012, No Vol. II, ISSN 978-3941352-81-0.
 111. Nunev S. T. Anti-discrimination perspectives of gerontological competence in social work.// Теория и практика современной науки: VIII Международной научно-практической конференции, Москва, 2012 г. В 3 т./ Науч.-инф. издат. центр «Институт стратегических исследований». Москва : Изд-во «Спецкн, 2012, No т. III, ISSN 978-5-91891-264-5.
 112. Nunev S. T. Development of education in social activities in bulgaria in under a changing system of social services.// Тенденции и перспективы развития современного научного знания, V Международной научно-практической конференции, 2012 г. В 2 т., Науч.-инф. издат. центр «Институт стратегических исследований». – Москва, 2012, No т.2, ISSN 978-5-91891-265-2.
 113. Nunev S.T. Opportunities for development of culturally-competent supervision in social work.// Science and Education: III International research and practice conference, Munich, 2013 / publishing office Vela Verlag Waldkraiburg – Munich – Germany, 2013, No Vol. II, ISSN 978-3941352-83-4.
 114. Nunev, S. Attitudes of the students towards the conduct of supervision in their practical training in social work.// Journal of Education, Psychology and Social Sciences, 2015, No Vol.3, Iss.2, ISSN 1339-1488.
 115. Nunev, S. Ethnic climate in the education of social workers and other helping professionals.// International scientific on-line journal "Science & Technologies" Social studies Publisher "Union of Scientists - Stara Zagora", 2012, No Vol II № 7
 116. Nunev, S. The contemporary situation and future possibilities for foster care in Bulgaria.// European Journal of Social Work, Vol. 7, 2004, No 3, pp. 341- 351, ISSN 1369-1457 (print).
 117. Popova S., M. Grigorova. Level of physical activity of students from „Angel Kanchev” University of Ruse.// Sport and science, 2014, No Extra I
 118. Rigatelli G, Dell'Avvocata F, Giordan M, Vassilev D, Cardaioli P. Incomplete Cor Triatriatum Dexter and Its Clinical and Technical Implications in Interatrial Shunt Device-Based Closure: An Intracardiac Echocardiography Study..// Congenit Heart Dis., 2016, No Sep;11(5):42 (Impact factor: 1.278 /2016, http://www.bioxbio.com/if/html/CONGENIT-HEART-DIS.html)
 119. Rigatelli G, Dell'Avvocata F, Zuin M, Vassiliev D, Mazza A, Dinh HD. Complex coronary bifurcation revascularization by means of very minimal crushing and ultrathin biodegradable polymer DES: Feasibility and 1-year outcomes of the "Nano-crush" technique..// Cardiovasc Revasc Med., 2017, No Jan - Feb;18
 120. Rigatelli G, Zuin M, Dell'Avvocata F, Cardaioli P, Vassiliev D, Ferenc M, Nghia NT, Nguyen T, Foin N. Evaluation of potential substrates for restenosis and thrombosis in overlapped versus edge-to-edge juxtaposed bioabsorbable scaffolds: Insights from a computed fluid dynamic study..// Cardiovasc Revasc Med.pii: S1553-8389(17)30288-9., 2017, No doi: 10.1016
 121. Rigatelli G, Zuin M, Dell'Avvocata F, Vassilev D, Daggubati R, Nguyen T, Van Viet Thang N, Foin N. Evaluation of coronary flow conditions in complex coronary artery bifurcations stenting using computational fluid dynamics: Impact of final proximal optimization technique on different double-stent techniques. Evaluation of coronary flow conditions in complex coronary artery bifurcations stenting using computational fluid dynamics: Impact of final proximal optimization technique on different double-stent te.// Cardiovasc Revasc Med., 2017, No 233-240. doi
 122. Sabev N., D. Trancheva. ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS OF CLINICAL AND LABORATORY ACTIVITIES - POSSIBILITIES AND PERSPECTIVES OF OPTIMIZATION.// Knowledge International journal, 2018, No 26.6, pp. 1721-1727, ISSN 2545-4439. (Impact factor: 1.322 /2016, GIF Institute for Information Resources))
 123. Serbezova I, Nedeva T. Interactiva Complex Module for Teaching Medical and Health Care specialists.// Veles, Macedonia, Федерација на спортски педагози на Република Македонија, 2016, No Vol. 44, No, pp. pp. 8-13
 124. Setchi, Rositza, Daniel Bratanov. Three dimensional simulation of accommodation.// Assembly Automation Number 4 1998, 1998, No Vol.18, pp. 291-301, ISSN 0144-5154.
 125. Sherbanov O. Port-a-cath- Indications for Use and Nursing education.// Евразийский Союз Ученьiх, Ежемесячный научный журнал, 2018, No 4, pp. 4-8, ISSN 2411-6467. (Impact factor: 0 /2015, Евразийский Союз Ученьiх)
 126. Sherbanov O., Nedeva T. Managing Nausea and Vomiting in Cancer Patients- Literature Review.// Евразийский Союз Ученьiх, Ежемесячный научный журнал, 2018, No 4, pp. 8-12, ISSN 2411-6467. (Impact factor: 0 /2015, Eurasian union of Scientists)
 127. Sherbanov O., Nedeva T. PERIOPERATIVE DELIRIUM IN ORTHOPAEDIC WARD – RISK FACTORS, ETHIOLOGY,PATHOGENESIS.// BULLETIN OF MODERN SCIENCE, 2017, No 3(27), pp. 127-137, ISSN ISSN 2410- 2563.
 128. Sherbanov O., Nedeva T. LUPUS AND ANESTHETIC MANAGEMENT.// BULLETIN OF MODERN SCIENCE, 2017, No 3(27), pp. 120-127, ISSN ISSN 2410- 2563.
 129. Sherbanov O., Nedeva T., Zaharieva K. ORPHAN DISEASE PROGERIA AND SOME CONSIDERATIONS FOR ANESTHESIA.// BULLETIN OF MODERN SCIENCE, 2017, No 5, pp. 75 - 81, ISSN ISSN 2410- 2563.
 130. Sherbanov Ognyan. Should We Stop Renin Angiotensin Aldosterone System Antagonists Perioperatively- Literature Review.// Евразийский Союз Ученьiх, Ежемесячный научный журнал, 2018, No 5(50), pp. 11-15, ISSN 2411-6467.
 131. Stavrev D. E-LEARNING IN TEACHING ANATOMY - EXPERIENCE, A LOT OF QUESTIONS AND SOME ANSWERS.// Folia medica, 2015, No VOLUME 57 Su, pp. 17 - 18, ISSN 0204-8043.
 132. Stavrev D. SOURCES OF BULGARIAN ANATOMICAL KNOWLEDGE. JOAN EXARCH - THE FIRST WELL KNOWN.// Folia medica, 2015, No VOLUME 57 Su, pp. 18, ISSN 0204-8043.
 133. Stavrev D., G. Marinov, V Kniajhev. Transatlantic Intersociety Consensus II for the Management of Peripheral Arterial Disease (TASC II for PAD) - Microscopical Structure of the Femoral Artery (FA)Wall in Patients with PAD.// Acta morphologica et anthropologica,, 2015, No 21, pp. 134-138, ISSN 0861-0509.
 134. Stefanova T., Nunev S., Angelova-Barbolova N. Bulgarian higher schools’ pedagogical models for the formation of multidisciplinary teams for integrated healthcare and social care services.// Science, Technology and Higher Education, 2012, No Vol. I, West, pp. 559-562, ISSN 978-1-927480-38-0.
 135. Stefanova T., Radkova R., Subev N. Development of a resours center to support the senior citizens in the city of Rousse, Bulgaria..// Knowledge International Scientific and Applicative papers, IKM - Skopje, GRAFOPROM - Bitola, 2015, No Vol. 9, pp. 294 - 296, ISSN 1857-92. (Impact factor: 1.023 /2015, Global Impact and Quality Factor (http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/)))
 136. Stefanova, T., S. Nunev, B. Todorova, I. Serbezova, D. Georgieva, K. Zaharieva, K. Velcheva. Conception of the Building up a Multidisciplinary Team as Educational Technology.// Procedia − Social and Behavioral Sciences, Imprint:Elsevier, 2011, No Vol. 28, pp. 739-743, ISSN 1877-0428.
 137. Stoichev K., Bratanov D., Bourdzhiev S. Model of Decision Making System in multivariate disasters “BULECHO”.// Collection of materials with the results of the project HOME/2010/CIPS/AG/019,, 2013, No 2, ISSN 978-954-92552-7-0.
 138. T. Nedeva, O. Sherbanov. Some Anesthetic Considerations in Urology Patient with Down Syndrome - clinical case.// Web of Scholar, 2018, No 6(24), pp. 14-18, ISSN 2518-167X.
 139. Teodora Todorova, Despina Georgieva. HARDWARE TREATMENT TECHNIQUES FOR HEMODIALIZING TREATMENT.// KNOWLEDGE - International Jornal Budva, Montenegro, 2018, No 23.2, pp. 391-746, ISSN 2545-4439. (Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact&Quality Factor)
 140. Teodora Yaneva-Sirakova ,1 Ivanichka Serbezova,2 and Dobrin Vassilev1,2. Functional Assessment of Intermediate Vascular Disease.// BioMed Research International Hindawi, 2018, No vol.04. 2018, ISSN doi:10.1155/2018/. (Impact factor: 2.583 /2018, Clarivate Analytics)
 141. Timeva T.,Shterev A.,Kyurkchiev S. Recurrent Implantation Failure: The Role of the Endometrium.// J Report Infertil, 2014, No 15, pp. 173-183
 142. Todorka Z. Stefanova, Nikola E. Sabev. Educational Course “Health Economics” in the Training of Nurses and Midwives.// Procedia - Social and Behavioral Sciences - 4th WORLD CONFERENCE on EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCHES (WCETR-2014), 2015, No Volume 182, pp. Pages 338-340
 143. Todorova B., T.Stefanova. System of Problematic Tasks in Biomechanics.// “Physika Makedonica”, 2008, No 58, ISSN 1409-7168.
 144. Todorova L., P. Mincheva. An Occupational Therapy approach for inclusion of children with disabilities in mainstream schools in Rousse.// Journal of the Network for Prevention of Child Maltreatment “Today’s Children Are Tomorrow’s Parents”, 2005, No 16, pp. 32 – 39, ISSN 1582–1889.
 145. Todorova L.,Mincheva P., Velikova E., Ivanova M. METHODOLOGY OF COMPETENCE BASED FIELDWORK EVALUATION IN OCCUPATIONAL THERAPY EDUCATION AT UNIVERSITY OF RUSE.// Sociobrains, 2017, No 31 (Impact factor: 4.308 /2015, http://sjifactor.com/passport.php?id=18513)
 146. Todorova, B. Training Technology in Creativity Found on Basic Principles of Natural Objects.// Journal of International Scientific Publications, Educational Alternatives, 2016, No Volume 14, pp. 447-460, ISSN 1314-7277.
 147. Todorova, B. On Students’ Motivation for Training at University of Ruse Tracked in the Context of the Main Functions of Education.// Journal of International Scientific Publications, Educational Alternatives, 2016, No Volume 14, pp. 460-470, ISSN 1314-7277.
 148. Todorova, L. Assessing Employment Needs оf Bulgarian Youths with Intellectual Impairments.// Occupational Therapy in Health Care: Special Edition MOHO in the International Context, 2008, No 22 (2-3), pp. 77 - 84, ISSN 0738-0577.
 149. Trpchevska N., Dimova I.,Arabadji T.,Milachich T.,Angelova S.,Dimitrova M.,Hristova-Savova M., Andreeva P.,Timeva T.,Shterev A. A family study of complex chromosome rearrangement involving chromosome 1, 8 and 11 and its reproductive consequences.// J Assist Reprod Genet, 2017, No 34, pp. 659–669. (Impact factor: 1.858 /2017, Scopus)
 150. Tsveta Hristova, Ivanichka Serbezova, Tsvetelina Stancheva. Analysis of Health Care During Clinical Laboratory Tests.// Reports Awarded with "Best Paper" Crystal Prize ‘17 INDUSTRY 4.0. BUSINESS ENVIRONMENT. QUALITY OF LIFE., 2017, No 2, pp. 177-182, ISSN 978-954-712-733-3.
 151. Tz. Gueorguiev, St. Yanev. Human Quality Management System.// Proceedings / The 27th International Working Conference 'Total Quality Management – Advanced and Intelligent Approaches', 3rd – 7th June, 2013, Belgrade, Serbia, 2013, No 1, pp. 149-153, ISSN ISBN 978-86-7083-.
 152. Uzunov N., Trifonov M. VICHEVA, D., P. Nedev. Our experience with total and subtotal lower lip reconstruction using modified webster’s cheek advancement flaps after cancer resection.// Otorhinolaryngologia, Head and neck surgery, 2013, No 54, pp. 16-19
 153. Vasileva - Decheva D. Practical efficiency of active physiotherapy and passive motion after total knee replacement.// Research in Kinesiology, 2015, No 2, pp. 58 - 61, ISSN 1857 - 7679.
 154. Vassilev D, Dosev L, Collet C, Karamfiloff K, Stoikova J, Pancheva R, Shumkova M, Zlatancheva G, Naunov V, Rigatelli G, Kassab GS, Gil RJ, Serruys PW. Intracoronary Electrocardiogram to guide Percutaneous Interventions in Coronary Bifurcations: A proof of Concept: The FIESTA (Ffr vs. IcEcgSTA) study..// EuroIntervention., 2017, No pii: EIJ-D-1 (Impact factor: 5.125 /2017, http://www.bioxbio.com/if/html/EUROINTERVENTION.html)
 155. Vassilev D, Dosev L, Gil RJ. Is it possible to further improve clinical results with coronary bifurcation stenting, or what is more important - the technique or the stent?.// Kardiol Pol., 2017, No 75(2):91-100 (Impact factor: 1.341 /2017, http://www.bioxbio.com/if/html/KARDIOL-POL.html)
 156. Vassilev D, Dosev L, Rigatelli G, Karamfiloff K, Popov H, Nikolov L, Ivanov K, Entcheva-Dimitrov P, Golebiewski S, Gil RJ, Kassab GS, Bil J. Prediction of troponin elevation by means of intracoronary electrocardiogram during percutaneous coronary intervention of coronary bifurcation lesions (from COronary SIde Branch Residual IschemiA and .// Kardiol Pol., 2016, No 74(9):943-53 (Impact factor: 1.341 /2016, http://www.bioxbio.com/if/html/KARDIOL-POL.html)
 157. Vassilev D, Dosev L, Rigatelli G, Karamfiloff K, Popov H, Nikolov L, Ivanov K, Entcheva-Dimitrov P, Golebiewski S, Gil RJ, Kassab GS, Bil J. Prediction of troponin elevation by means of intracoronary electrocardiogram during percutaneous coronary intervention of coronary bifurcation lesions (from COronary SIde Branch Residual IschemiA and .// Kardiol Pol., 2016, No 74(9):943-53 (Impact factor: 1.341 /2016, http://www.bioxbio.com/if/html/KARDIOL-POL.html)
 158. Vassilev D, Karamfiloff K, Gil R. Aneurysm formation after paclitaxel-eluting balloon angioplasty used to treat coronary artery restenosis after plain old balloon angioplasty - case report and review of the literature..// Postepy Kardiol Interwencyjnej., 2015, No ;11(3):250-1 (Impact factor: 0.358 /2015, http://www.bioxbio.com/if/html/POSTEP-KARDIOL-INTER.html)
 159. Vitliemov V., Mladenov M., Bratanov D. Electromechanical model of upper human limb.// Assistive Technology Research Series Volume 9, Integration of assistive technology in the information age, ICORR'2001, 2001, No 9, pp. 117-122
 160. Vitliemov Vladimir, Bratanov Daniel, Mladenov Mirolyub, Dobrev Todor. An artificial limb for investigation of spastic human arm behavior.// AMTECH 2001, Vol. 3, Modeling and CAD/CAM, 2001, No 3, pp. 50-55, ISSN 954-438-303-0.
 161. Vlaykov A. , VICHEVA, D, V. Stoyanov. The role of Vitamin D in the pathogenesis of allergic rhinitis and atopy.// Turkish Archives of Otolaryngology, 2013, No 51, pp. 63-6
 162. Vlaykov A. D. Sharlanov, VICHEVA, D. Fourth mandibular molar in pediatric patient – case report.// Romanian Journal of Rhinology, 2015, No 5, pp. 20
 163. Vlaykov A. VICHEVA, D. Nasal pleomorphic adenoma – a case report.// International Journal of Science and Research, 2015, No 4/iss. 2
 164. Vlaykov A. VICHEVA, D. et al. A case of benign nasal tumor.// Otorhinolaringologiae et Pathologiae Respiratoriae, 2015, No 21/1, pp. 11-14
 165. Vlaykov A. VICHEVA, D., V. Stoyanov. Main epidemiological characteristics of allergic rhinitis.// Romanian Journal of Rhinology, 2014, No 4/13, pp. 45-48
 166. Vlaykov A., VICHEVA D. Dimov P. Stoyanov V. Assestment of quality of life in patients with allergic rhinitis.// Russian Rhonology, 2016, No 1, pp. 38-42
 167. Vodenicharov S., Bratanov D., Mihaylova R., Stoychev K., Najdenov V. Underwater hull observation system ARMUS.// Trans & Motoauto World, 2017, No 6, pp. 215-218, ISSN 2367-8399.
 168. Yordanova, D., Ivanov, V., Barzev, K., Kolev, I., Mitev, G., Bratanov, D. Encouragment of the Relationships Science – Business Through Establishment of Centers for Technology Transfer in Bulgaria (The Case of the University of Rousse).// European Integration Studies,Vol.3, 2009, No Vo.3 No1, pp. 23-29
 169. Yunakova M.,Antonova I.,Bandreva B.,Timeva T.,Shterev A. Influence of lifestyle on the reproductive capacity of women.// Gynecological Endocrinology, Giornale Italiano di Ostetricia e Ginecologia, 2014, No 1, pp. 300-304
 170. Yunakova M.,Antonova I.,Bandreva B.,Timeva T.,Shterev A. Age is a prognostic factor for pregnancy even in patients with poor ovarian response.// Gynecological Endocrinology, Giornale Italiano di Ostetricia e Ginecologia, 297-299 (2014), 2014, No 36
 171. Zaharieva K., G. Mihaylova, K. Velcheva, O. Sherbanov,. Psychological aspects of Healthcare for Oncology Patients.// World Science, Dubai,№11(27), 2017, No 4, pp. 19-23
 172. Zaharieva K., T. Nedeva, O. Sherbanov. A STUDY OF STUDENTS ACQUAINTANCE WITH OBESITY AS A RISK FACTOR FOR HYPERTENSION.// International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”, 2016, No № 7(11), Vol, pp. 5-10, ISSN 2413-1032.
 173. Zaharieva K.,Sherbanov O.,Nedeva T. The Influence of Physical Activity on Physical Work Capacity and Functional Condition of the Cardiovascular System.// Евразийский Союз Ученьiх, 2018, No 3948), pp. 11-15, ISSN 2411-6467. (Impact factor: 0.388 /2015, Eurasian union of Scientists)
 174. Zaharieva K.Sherbanov O.Nedeva T. The Influence of Physical Activity on Physical Work Capacity and Functional Conditon of the Cardiovascular System.// Евразийский Союз Ученьiх, 2018, No 3948 pp. 11-15, 2018, No No 3948, ISSN ISSN 2411-6467(Im.
 175. Živorad M. Marković Goran V. Šekeljić Dragoljub B. Višnjić Iliyan I. Ilchev. THE ADOLESCENTS’ ATTITUDES TOWARDS PHYSICAL EDUCATION - SEX DIFFERENCES.// Узданица, 2013, No 1, pp. 155-166, ISSN 1451-673Х.
 176. Zuin M, Conte L, Picariello C, Pastore G, Vassiliev D, Lanza D, Zonzin P, Zuliani G, Rigatelli G, Roncon L. TIMI Risk Index as a Predictor of 30-Day Outcomes in Patients with Acute Pulmonary Embolism..// Heart Lung Circ.., 2017, No 1443-9506(17 (Impact factor: 2.028 /2017, http://www.bioxbio.com/if/html/HEART-LUNG-CIRC.html)
 177. ¹П. Генов,1И. Сербезова, Б. Атанасов, Н. Колев, Р. Коцев, В. Дунев, Ф. Шаргаби, А. Ванов, Ж. Атанасов,. Ефективност на Тамсулозин при мъже с преждевременна еякулация.// УРОЛОГИЯ, 2018, брой 3, стр. in print, ISSN 19100058.
 178. А. Момчилова, И. Илчев, К. Симеонов, И. Илиева. Физическото възпитание и спортът за адаптацията на студентите от чуждестранен произход.// Известие, 2011, брой 2, стр. 66-70
 179. А. Панев, К. Панайотов. Методични въпроси на профилактиката на исхемичната болест на сърцето.// Социална медицина; бр. 2/3 2013, 23-25, 2013, брой бр. 2/3 2013
 180. А. Панев, М. Вичев, К. Панайотов. Човешки ресурси в здравната система през периода 1970-2012г.// Научни трудове на Русенски университет, 2014, брой том 53, сери
 181. А. Панев, М. Вичев, К. Панайотов. Характеристика на хоспитализирани болни в Р. България в периода 1960 – 2013г..// Научни трудове на Русенски университет, 2014, брой том 53, сери, ISSN ISSN 1311-3321.
 182. Александрова В., И. Димитрова, Д. Ставрев. БЧК-Варна, създаване, развитие и хигиенно-противоепидемични аспекти..// Известия на съюза на учените - Варна, 2015, брой 1', Том XX, стр. 75-81, ISSN 1310-6031.
 183. Алексовска Р., В. Томова, Д. Ставрев. Сравнителен анализ на два сходни учебника (български и чуждестранен) със социална и медицинска тематика..// Известия на съюза на учените - Варна, 2015, брой 1',Том XX, стр. 70-74, ISSN 1310-6031.
 184. Ангелова-Барболова Н. С. Интервенции за здравословен начин на живот при управление на физическото здраве на пациенти с шизофрения (литературен обзор и анализ на потребностите от разработване на комплексни програми за здравосл.// Съюз на учените Варна, секция Медицина и екология” 1, 2012, брой том 17, стр. 61-66, ISSN 1310-5833.
 185. Ангелова-Барболова Н. С., Стефанова Т. Ж. Нравственные нормы и этические принципы в медицинских этических кодексах - основа в работе медицинского специалиста в системе их личностно-ориентированного образования.// IV Международной заочной научно-практической конференции «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ», 2011, брой 4, стр. 544-550, ISSN 978-5-91891-106-8.
 186. Ангелова-Барболова Н. С., Стефанова Т. Ж. Развитие коммуникативной компетентности и наблюдательности медицинских специалистов в системе их личностно-ориентированного образования.// IV Международной заочной научно-практической конференции «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ», 2011, брой 4, стр. 550-562, ISSN 978-5-91891-106-8.
 187. Ангелова-Барболова Н.С. Основни източни религиозни етични традиции и съвременната биомедицинска етика /исторически преглед/.// Социална медицина, 2013, брой 2, стр. 33-35, ISSN 1310-1757.
 188. Ангелова-Барболова Н.С. Суицид и религия /исторически обзор/.// Международно научно on-line списание Наука и технологии, 2013, No 1, pp. 360-364, ISSN 1314-4111.
 189. Ангелова-Барболова Н.С. Психолого-педагогический тренинг "Сказкотерапия" и личностно-профессиональное развитие педагога.// Материалы 8-ма международная научно-практическая конференция личностно-профессиональное развитие педагога традиции и иновации, 2012, брой 4, стр. 49-52, ISSN 1991-0711.
 190. Ангелова-Барболова Н.С., Березанцев А.Ю. Клинические и прововые аспекты недобровольной госпитализации в психиатрический стационар больных шизфренией в Республике Болгария.// Медицинское право, 2009, брой 4, стр. 37-42
 191. Ангелова-Барболова Н.С., Березанцев А.Ю. Правовые аспекты недобровольной госпитализации в психиатрический стационар в республике Болгария и Российской Федерации.// Социальное и пенсионное право, 2008, брой 3, стр. 65-69
 192. Ангелова-Барболова Н.С., Березанцев А.Ю. Недобровольная госпитализация в психиатрический стационар в Республике Болгария и Российской Федерации.// Российский психиатрический журнал, 2007, брой 4, стр. 47-52
 193. Ангелова-Барболова Н.С., Березанцев А.Ю. Организационные и правовые аспекты недобровольной госпитализации в психиатрический стационар в Республике Болгарии и Российской Федерации.// Проблемы управления здравоохранением, 2007, брой 2, стр. 35-39
 194. Ангелова-Барболова Н.С., Березанцев А.Ю. Правовые аспекты недобровольной госпитализации в психиатрический стационар в Республике Болгария и России.// Медицинское право, 2007, брой 3, стр. 39-44
 195. Ангелова-Барболова Н.С., Крушкова С.А. Взаимодействието "преподавател-студент" в контекста на непрекъснатото медицинско образование и практическото обучение на студенти и специализанти в ЦПЗ Русе.// Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование, 2013, брой 2, стр. 391-394, ISSN 978-954-490-404-3.
 196. Ангелова-Барболова Н.С., Радева М.И. Предварителни указания за лечение на пациента и психиатрични здравни грижи.// Международно научно on-line списание Наука и технологии, 2013, брой 1, стр. 356-359, ISSN 1314-4111.
 197. Ангелова-Барболова, Н., Т. Стефанова, Б. Тодорова. Обучението в здравословен начин на живот при амбулаторни пациенти с шизофрения - част от индивидуалната им програма за психо-социална рехабилитация.// Списание „Science & Technologies”, Издание на СУ-Стара Загора, 2012, брой II, стр. 155-159, ISSN 1314-4111.
 198. Ангелова-Барболова, Н.С. Клинико-социална характеристика на болни с шизофрения и опасно поведение, които са недоброволно хоспитализирани (по материал от Република България).// Известия на съюза на учените – Русе, Серия „Медицина и екология”, 2011, брой 1, стр. 14-17
 199. Ангелова-Барболова, Н.С. Клинико-социальные особенности больных шизофренией с агрессивными общественно опасным поведением, недобровльно госпитализированных в психиатрический стационар в Республике Болгария.// Психическое здоровье, 2009, брой 8, стр. 15-21
 200. Ангелова-Барболова, Н.С. Клинико-социальная характеристика больных шизофренией с агрессивными формами поведения, подвергнутых недобровльной госпитализации (по материалам Республики Болгария).// Российский психиатрический журнал, 2009, брой 4, стр. 4-11
 201. Ангелова-Барболова, Н.С., Стефанова Т.Ж., Тодорова Б.И. Медицинские и образовательные стандарты в Республике Болгарии ─ основу для повышения качества медицинской помощи.// «СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ: ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ», 2011, брой 3, стр. 123-126, ISSN 978-5-43530011-6.
 202. Андреев А. М.Младенова, К.Панайотов. Изследване функционалното възстановяване при дисторзио на глезенната става след прилагането на мануални мобилизации.// Известия на Съюза на учените, 2017, брой том 7, стр. 114-116, ISSN 1311-1078.
 203. Андреев А., С. Янев, Л. Андреева. Терапевтични препоръки и медикаментозно лечение при анкилозиращ спондилит.// Известия на Съюза на учените, 2015, брой том5, стр. 121-126, ISSN 1311-1078.
 204. Андреев А., С.Янев, К.Панайотов. Изследване на ефекта от прилагане на кинезитерапия при пациенти с анкилозиращ спондилит.// Списание MD, 2018, брой брой 1 февру, стр. 71-73, ISSN 1312-4471.
 205. Андреева П., Коновалова М., Тимева Т., Чавеева П., Щерев А. „ESSURE“ - нов подход за лечение на хидросалпингс преди „In Vitro“ оплождане.// Репродуктивно здраве, 2010, брой 17, стр. 2
 206. Антонова И., Милачич Т., Вълкова Л., Велева Л., Дюлгерова-Николова Д., Щерев А. Ембриотрансфер на ден 4 - предимства и недостатъци в сравнение с ден 3 и ден 5.// Репродуктивно здраве, 2012, брой 19, стр. 2
 207. Баракова, П., И. Караганова. Ефективност на ранната рехабилитация при деца с леки форми на тазобедрена дисплазия.// Известия на Съюза на учените - Русе, 2013, брой 4, стр. 24 - 29, ISSN 1311 - 1078.
 208. Бачев В., Ив. Иванов, Н. Здравков, В. Пейчев. Моделни характеристики на силовите възможности при скуловите гребци - мъже.// Научни трудове - ВИФ "Г. Димитров", изд.ЕЦНПКФКС, том XXIX, 1989, брой II, стр. 309-317
 209. Белева В., Л. Тодорова. Кинезитерапевтични проблеми в комплексното лечение на периартрита раменната става.// Известия на съюза на учените - Русе, 1999, брой 2, стр. 26-28
 210. Белемезова К., Магунска Н.,Бочев И.,Кюркчиев Д.,Щерев А.,Кюркчиев С. Изследвания върху мезенхимни стволови клетки, изолирани от ендометриални огнища.// Репродуктивно здраве, 2015, брой 22, стр. 3-8
 211. Белчева, П., Ив. Стефанова. Училище за гръбнак - превенция на болката в гърба и кръста.// Известия на Съюза на учените - Русе, серия-4, "Медицина и екология", 2017, брой 6, стр. под печат, ISSN 1311-1078.
 212. Бенишева Т., Н. Събев. Регулация на ценообразуване и реимбурсиране в България след присъединяването й към Европейската общност.// Knowledge International journal; Scientific and Applicative Papers, 2015, брой Vol. 8/1 201, стр. 271 - 275, ISSN 1857-92. (с импакт фактор: 1.023 /2015, Global Impact & Quality Factor (GIF) 1.023 за 2015 година (http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/))
 213. Бенишева Т., Н. Събев. Планиране и организация при разработване на нормативни актове в здравния и лекарствен сектор за системата на общественото здравеопазване.// Здравен мениджмънт, 2004, брой том4 №6, ISSN 1311-9982.
 214. Бечев Б.,Магунска Н.,Искилиева М.,Тимева Т.,Щерев А. Лапароскопско третиране на истмоцеле след Цезарово сечение.// Репродуктивно здраве, 2014, брой 21, стр. 19-23
 215. Богданов И., Гроздев И., Ботев И., Василева С., Господинов Д., Грозева Д., Грозева Л., Демерджиева З., Димитрова Л., Добрев Х., Дреновска К и съавт. Актуализиран консенсус за лечение на псориасис на Българското Дерматологичнo Дружество – 2016.// Дерматология и венерология, 2016, брой 1
 216. Бочев И., Вълкова Л., Кюркчиев С., Щерев А. Повишаване процента на успешни бременности след ко-култивиране на ембриони със свежи ендометриални стромални клетки.// Репродуктивно здраве, 2012, брой 19, стр. 8
 217. Бочев И.,Димчева А.,Юнакова М.,Тимева Т. Влияние на ко-култивирането с автоложни ендометриални стромални клетки върху качеството на човешки ембриони на ден 3..// Репродуктивно здраве, 2016, брой 23, стр. 19-22
 218. Братанов, Д., Янев, Ст., Стефанова, Ив., Миндова, Ст., Парашкевова, П., Делева Р. Роботизирана система за рехабилитация на горен и долен крайник.// Сп. Физиотерапия, 2012, брой 1
 219. Велева Л.,Милачич Т.,Бочев И.,Цанов И.,Остромска Л.,Щерев А. Връзка на соматометричните показатели с подвижността и скоростните параметри на движение на сперматозоидите.// Репродуктивно здраве, 2015, брой 22, стр. 9-13
 220. Велчева К. Вегетативни промени в пубертетния период.// Варненски медицински форум том 4, 2015, брой прил.3, ISSN 2376-5500.
 221. Велчева К. Морфологично и функционално развитие на сърдечно-съдовата система.// Варненски медицински форум,том 4, 2015, брой прил.3, ISSN 2376-5500.
 222. Велчева К. Гръбначни изкривявания или неправилна стойка.// Варненски медицински форум том 4, 2015, брой прил.3, ISSN 2376-5500.
 223. Витлиемов В., И. Пеева, П. Витлиемов, Д. Братанов. Съвременни иновационни технологии в инженерната дейност.// МIT-2000, Сп. Механика на машините, ТУ-Варна, 2000, брой 36, стр. 27-30
 224. ВИЧЕВА Д. УНГ инфекции в детска възраст: отити и риносинуити.// Топмедика, 2017, брой 1, стр. 32-34
 225. ВИЧЕВА Д. Ринoсинуити в детската възраст.// Фьоникс Промо, 2017, брой 116, стр. 4-6
 226. ВИЧЕВА Д. Водата в ухото развъжда опасни бактерии.// вестник „Монитор”, 2016, брой 03.08.2016 г
 227. ВИЧЕВА Д. Спешно поведение при вродени малформации на ларинкса.// Спешна педиатрия, 2014, брой 5, стр. 8-11
 228. ВИЧЕВА Д. Д. Дойков. Диагностична оценка и терапевтичен подход при „Задно-капещ синдром”.// GP news, 2016, брой 12, стр. 5-6
 229. ВИЧЕВА Д. Д. Дойков, С. Консулов, Д. Пазарджиклиев, Ст. Консулов, Ив. Ченчев. Клинично поведение при носна травма.// Медикъл Магазин, 2017, брой 6
 230. ВИЧЕВА Д. Д. Пазарджиклиев, Иван Ченчев. Нова клинична гледна точка за риносинуитите.// Мединфо, 2017, брой 2, стр. 38-41
 231. ВИЧЕВА, Д. Симптомът Оталгия – диагностика и терапевтично поведение.// Мединфо, 2017, брой 1, стр. 54-55
 232. ВИЧЕВА, Д. Серозен отит в детската възраст – точна диагностика и клинично поведение.// Медпост, 2016, брой 2 (14), стр. 8-11
 233. ВИЧЕВА, Д. Оталгия – труден диагностичен проблем ли е?.// GP news, 2016, брой 2 (189, стр. 10-11
 234. ВИЧЕВА, Д. Медикаментозен ринит в детската възраст.// Медикал Магазин, 2016, брой 29, стр. 36-38
 235. ВИЧЕВА, Д. Нови насоки за алергичния ринит.// Мединфо, 2016, брой 4, стр. 36-41
 236. ВИЧЕВА, Д. Екзактна диагностика и адекватно лечение на тонзилитите.// Медикарт, 2016, брой 1, стр. 17-19
 237. ВИЧЕВА, Д. Затруднено носно дишане в детска възраст.// Медпост, 2015, брой 2, стр. 46-49
 238. ВИЧЕВА, Д. Какво знаем за синузитите в детската възраст.// Мединфо, 2014, брой 3, стр. 14-17
 239. ВИЧЕВА, Д. Какво трябва да знаем за острия среден отит.// Топмедика, 2014, брой 1, стр. 15-16
 240. ВИЧЕВА, Д. Спешни състояния на острата ларингеална стеноза в детската възраст.// GP news, 2014, брой 3, стр. 10-14
 241. ВИЧЕВА, Д. Как да овладеем острия тонзилит и неговите усложнения?.// Медикъл Магазин, 2014, брой 11, стр. 20-22
 242. ВИЧЕВА, Д. Какво трябва да знаем за острия среден отит в детската възраст.// Мединфо, 2014, брой 10, стр. 36-43
 243. ВИЧЕВА, Д. Функционално носно дишане и ринити.// Медикарт, 2013, брой 1, стр. 8-11
 244. ВИЧЕВА, Д. Специален гост – Доц. Д-р Диляна Вичева.// Мединфо, 2013, брой 3, стр. 10-12
 245. ВИЧЕВА, Д. Изберете българското ефективно симптоматично лечение при възпалителни заболявания на горните дихателни пътища.// Софарма, 2013, брой 1
 246. ВИЧЕВА, Д. Остър среден отит при българските деца.// Мединфо, 2013, брой 2, стр. 5-9
 247. ВИЧЕВА, Д. Г. Петрова, М. Ничева. Ринит познат или неразпознат е?.// Мединфо, 2015, брой 5, стр. 72-74
 248. ВИЧЕВА, Д. Димитрова Й. Какво трябва да знаем за аденоидита.// Медикал магазин, 2015, брой 17, стр. 30-33
 249. ВИЧЕВА, Д. Ж. Баташка. Връзката на алергичния ринит и появата на орални деформации в детската възраст.// Топмедика, 2014, брой 2, стр. 8-10
 250. Вълкова Л.,Милачич Т.,Антонова И.,Бандрева Б.,Пенкова П.,Тимева Т.,Щерев А. Влияние на изкуствения колапс на бластоцистите преди витрификация върху преживяемостта им и резултата от размразения ембрио трансфер.// Репродуктивно здраве, 2016, брой 24, стр. 15-20
 251. Вълкова Л.,Милачич Т.,Антонова И.,Бандрева Б.,Пенкова П.,Юнакова М.,Тимева Т.,Щерев А. Прилагане на асистиран хетчинг с лазер при ембрио трансфер на размразени ембриони.// Репродуктивно здраве, 2016, брой 23, стр. 14-18
 252. Вълчев В., Грозева Д., Йорданова Ив., Господинов Д., Матеев Г.,. Ноктите – митове и настояще.// GP-news, 2009, брой 10(114)
 253. Вълчев. В., Грозева Д., Йорданова И., Алексиева М., Господинов Д. Herpes gestationis.// Дерматология и венерология, 2009, No 1
 254. Гавраилов, Й., С. Янев. Ефекта на постизометричната релаксация при пациенти с бронхиална астма..// Сп. Физиотерапия, 2012, брой 1
 255. Гавраилов, Й., Янев, Ст.. Алтернативни техника за дренаж на въздушните пътища в детска възраст.// Известия на СУБ – Русе, 2014, брой ......, ISSN 1311-1078.
 256. Гамакова-Радкова Н, Гамакова Св, Гамакова П. Хипоксията-предразполагащ фактор за развитие на ранна неонатална тромбоцитопения.// Известия на съюза на учените – Сливен, том 28, 2014, брой 2
 257. Гамакова-Радкова Н, Гамакова Св, Гамакова П. Оценяване на железния статус и еритроцитните параметри на малки за гестационната възраст деца.// Известия на съюза на учените – Сливен, том 28, 2014, брой 2
 258. Гамакова-Радкова Н, Гамакова Св, Гамакова П. Хемокултура от пъпна връв за диагностика на ранен сепсис при новородени с висок риск.// Известия на съюза на учените – Сливен, том 28, 2014, брой 2
 259. Георгиев, Г. Ст., Т. Ж. Стефанова. Върху някои приложни екстремални задачи.// Обучението по математика, 1987, брой 1, стр. 36 - 41.
 260. Георгиева Д. Научно-обоснована роля и място на медицинската сестра в предоставяне на грижи за възрастни и стари хора в общността.// Здравни грижи, 2015, брой 3
 261. Георгиева Д. Профилактика и сестрински грижи при възрастни и стари хора с прояви на констипация и дехидратация,.// Списание Здравни грижи, 2015, брой 2
 262. Георгиева Д. Проблемност в общуването на съвременното общество. Възможна ли е позитивна промяна?.// Известия на съюза на учените- Русе, том 4, Медицина и екология, 2014, брой Серия 4, ISSN 311-1078.
 263. Георгиева Д. Необходимост от познание на теоретичните постановки и закономерности за възникване на конфликти.// Известия на съюза на учените - Русе, Медицина и екология, 2014, брой Серия 4, ISSN 311-1078.
 264. Георгиева Д. Оказване на подкрепа за психо-социална, педагогическа и професионална адаптацията в обучението по Клинична практика на студентите от първи курс - специалност „Медицинска сестра”.// Известия на съюза на учените - Русе, Медицина и екология, 2013, брой Серия 4
 265. Георгиева Д., Гр. Колева. Клинично наблюдение и оценка на най-често срещаните симптоми при болни нуждаещи се от палиативни грижи.// Здравни грижи, 2016, брой 2
 266. Георгиева Д., Гр. Колева, Д. Константинова, Ир. Христова. Сестрински грижи при когнитивни нарушения и деменция.// Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив, 2015, брой серия Г ХVI, стр. 19-22, ISSN 2534-9392.
 267. Георгиева М., Д. Найденова, Р. Панчева, Р. Станчева, Св. Досев. Хранителни влакнини и ролята им в диетата на възрастни и деца.// MEDINFO, 2014, брой 2, стр. 31-36
 268. Георгиева М., Н. Рашева, Кр. Колева, Б. Балев, А. Атанасова, М. Желева, Д. Константинова, М. Гаевски, Св. Досев. Остра чернодробна недостатъчност при болестта на Wilson.// Спешна педиатрия неонатология, 2012, брой 1, стр. 91-100
 269. Георгиева М., Н. Рашева, Кр. Колева, Св. Досев. Хронична чернодробна болест в педиатрията.// Спешна педиатрия гастроентерология, 2014, брой 1, стр. 385-397
 270. Георгиева, Д., Г. Колева, Д. Константинова, И. Христова,. Предипломният стаж значим фактор за бъдещата реализация на медицинската сестра,.// сп. Здравни грижи,, 2016, брой 1, стр. 71-76, ISSN 1312-2592.
 271. Георгиева, Д., Гр. Колева, И. Христова, Б. Сърталанска,. Мотивация и нагласи на професионалистите по здравни грижи за продължаващо обучение.// Известия на съюза на учените - Русе, 2017, брой том 7, стр. 62-66, ISSN 1311-1078.
 272. Гр. Колева, Д. Георгиева, Ир. Христова. Нагласи и отношение на професионалистите по здравни грижи за продължаващо обучение и научна дейност.// Здравни грижи, 2018, брой 1, стр. 28-34, ISSN 1312-2592.
 273. Грозева Д. Уртикария - какво ново?/под печат/.// MEDICART, 2018, брой 5
 274. Грозева Д. 20та Научно практическа конференция, Трявна 2017.// Дерматология и венерология, 2018, брой LVII, брой 1, ISSN 0417-0792.
 275. Грозева Д. Акне - клиничен спектър и съвременни терапевтични подходи.// MEDICART, 2017, брой 7, ISSN 1312-9384.
 276. Грозева Д. Ултравиолетова радиация, слънцезащитни средства и правилната им употреба.// MEDICART, 2017, брой 2, ISSN 1312-9384.
 277. Грозева Д. Псориазис, метаболитен синдром и локална терапия.// GP-news, 2016, брой 1
 278. Грозева Д. Контактен дерматит – етиология, патогенеза, клиника. Методи на лечение.// MEDICAL, 2016, брой 1
 279. Грозева Д. Мелазма – етиология, патогенеза, клиника. Методи на лечение.// MEDICAL, 2015, брой 17
 280. Грозева Д. Прониквателна способност на локалните дерматологични комбинации антибиотик и стероид.// GP-news, 2014, брой 7(170)
 281. Грозева Д. Локално лечение на псориазис – гледната точка на пациента.// GP-news, 2014, брой 11(174)
 282. Грозева Д. Приложение на Fucidin крем при лечение на стафилодермии при новородени – ефективност и безопасност.// GP-news, 2014, брой 5(168)
 283. Грозева Д. Fucidin H и Fucicort – по-добрият избор при лечение на атопичен дерматит и екземи.// GP-news, 2011, брой 5(132)
 284. Грозева Д.,. Локално приложение на епителизиращи средства, антибиотици и кортикостероиди.// GP-news, 2014, брой 6(169)
 285. Грозева Д.,. Сърбежът като основен симптом в дерматологията.// GP-news, 2011, брой 6(133)
 286. Грозева Д., Вълчев В. и сътр.,. „ Тревожност, депресия и суициден риск при пациенти с хронични кожни заболявания. Психосоматични дерматози.”.// Рецептор- български психиатричен журнал, 2005, брой 4
 287. Грозева Д., Вълчев В., Йорданова Ив., Алексиева М., Господинов Д. Случай на хиперимуноглобулин Е синдром с Molluscum contagiosum и приложение на Interferon.// Дерматология и венерология, 2009, брой 1
 288. Грозева Д., Вълчев В., Йорданова Ив., Господинов Д. Атопичен дерматит и емолиенти.// GP-news, 2009, брой 7(111)
 289. Грозева Д., Господинов Д. Епидемиологично проучване на атопичен дерматит при пациентите на Клиника по дерматология и венерология – Плевен за период 2000 – 2007 година.// Дерматология и венерология, 2009, брой 1
 290. Грозева Д., Господинов Д. Атопичен дерматит – патогенеза, клиника и терапия. Грижи за кожата.// GP-news, 2008, брой 103
 291. Грозева Д., Господинов Д. Пробиотиците като опция в съвременното лечение на атопичния дерматит.// Дерматология и венерология, 2011, брой 1
 292. Грозева Д., Господинов Д., Гечева С. Изследване на секреторен имуноглобулин А (s-IgA) от слюнка и общ имуноглобулин А при деца с атопичен дерматит.// Дерматология и венерология, 2011, брой 2
 293. Грозева Д., Господинов Д., Грозева Л., Дянкова Д.,. Епидемиологично проучване на атопичен дерматит при пациентите на стационарно лечение в окръжен диспансер по кожни и венерически заболявания със стационар – Д- р Владимир Горанов – Русе за периода 2000.// МедИнфо, 2010, брой 6
 294. Грозева Д., Йорданова И., Алексиева М., Господинов Д.,. Генерализиран пустулозен псориазис. Лечение с Cyclosporin.// Дерматология и венерология, 2009, брой 1
 295. Грозева Д., Йорданова И., Господинов Д., Василева С. IgA линеарна булозна дерматоза в детска възраст.// Дерматология и венерология, 2009, брой 1
 296. Гълъбов И., М. Гълъбова, В. Колева, Св. Досев. Субхордален ларингит – диагноза и терапевтично поведение.// Наука пулмология, 2012, брой 4, стр. 5-7
 297. Гълъбов Ив., М. Гълъбова, Св. Досев. Инфекции на горните дихателни пътища.// MEDICAL, 2014, брой 6, стр. 10-11
 298. Д. Арабаджиева, С. Симеонов, В. Филипов, В. Цонев, О.Шербанов, Вл. Петров. Анестезия при пациенти с ревматоиден артрит..// Сп. „Анестезиология и интензивно лечение”, 2015, брой 2, стр. 30-32, ISSN ISSN 1310-4284.
 299. Д. Арабаджиева, Т.Недева,дм, Вл. Петров. Периоперативни венозни инфузии на Лидокаин и постоперативно възстановяване.// сп. „Анестезиология и интензивно лечение”, 2013, брой 1, стр. 50-56, ISSN ISSN 1310-4284.
 300. Д. Дойков, ВИЧЕВА Д, Ил. Дойков. Какво трябва да знаем за гастро-езофагеалния и ларинго-езофагеалния рефлукс.// Медикъл магазин, 2016, брой 36, стр. 54-56
 301. Д. Пазарджиклиев, И. Йовчев, ВИЧЕВА Д., М. Диба, Ил. Дойков. Възможности за рехабилитация на гласа и говора след ларингектомирани болни.// GP news, 2016, брой 2 (189), стр. 30-31
 302. Д.Василева - Дечева, Ив. Неделчева. Кинезитерапевтична програма при реендопротезиране по повод на инфекция след тотална колянна артропластика – клиничен случай.// Известия, 2016, брой 4, стр. 89-94, ISSN 1311 - 1078.
 303. Делева Р. Функционална физиотерапевтична методика при pes planus в младежка възраст.// Известия на Съюза на учените – Русе • Серия 4 • Медицина и екология 2017, 2017, брой 6, ISSN 1311-1078.
 304. Делева Р. Масаж с мед методика и въздействие.// Известие, 2015, брой серия-5, стр. 147-150, ISSN 1311-106X.
 305. Делева Р.,. Мениджмънт на детската церебрална парализа- неизчерпаемите възможности на кинезитерапията.// Здравна икономика, 2017, брой 1, стр. 24-29, ISSN 1311-9728.
 306. Делева Р.,. Мениджмънт на рехабилитацията на рамо- връзката на гръбначният стълби шийните прешлени с травмите на рамото.// Здравна икономика, 2017, брой 3, стр. под печат, ISSN 1311-9729.
 307. Делева Р.,. Мениджмънт на активната кинезитерапия при деца с церебрална парализа.// Здравна икономика, 2017, брой 2, стр. 18-23, ISSN 1311-9729.
 308. Делева Р., В. Дачева. Уринарната инконтиненция - разпространение и кинезитерапия.// Известия на Съюза на учените – Русе • Серия 4 • Медицина и екология 2017, 2017, брой 6, стр. под печат, ISSN 1311-1078.
 309. Делева Р., Ив. Стефанова. Ефект от прилагане на пасивни движения в комплексната рехабилитационна програма след фрактури на проксималния хумерус.// сп. Известия на Съюза на учените – Русе, Серия 4,, 2017, брой 6, стр. под печат, ISSN 1311-1078.
 310. Делева Р., Н. Попов. Системен обзор на кинезилечението след фрактури на проксималния хумерус.// Известия на Съюза на учените – Русе • Серия 4 • Медицина и екология 2014, 2014, брой 4, стр. 115-121, ISSN 1311-1078.
 311. Делева Р., П. Парашкевова. Масажната маса – основен елемент за ергономичен масаж..// списание Известия, 2015, брой 1, стр. 127-131, ISSN 1311-1078.
 312. Димитров А., Шопова Е., Тимева Т. Gynalgin - още една възможност за лечение на бактериалната вагиноза.// Акушерство и гинекология, 2007, брой 46(1), стр. 46
 313. Димитров И.,Андреева П.,Чавеева Ч.,Коновалова М.,Щерев А. Ролята на колпоскопското изследване при профилактиката на цервикалният карцином.// Акушерство и гинекология, 2015, брой 7, стр. 11-15
 314. Димитров Р., Щерев А., Кюркчиев С. Мултипотентни стволови клетки в човешкия ендометриум и децидуа.// Репродуктивно здраве, 2010, брой 17, стр. 34
 315. Димитрова И., Д. Ставрев. Водното спасяване във Варна до 60-те години. От осъзнаване на необходимостта през идеите, организирането до създаването на единна комплексна животосъхраняваща служба..// Авиационна, морска и космическа медицина, 2014, брой 1, стр. 6-13, ISSN 1314-5819.
 316. Досев Св. Температурни състояния при деца.// НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ – РУ & СУ’15, 2015, брой 1, ISSN 1311-3321.
 317. Досев Св. Науката за пробиотиците.// НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ – РУ & СУ’15, 2015, брой 1, ISSN 1311-3321.
 318. Досев Св. Esberitox добрата профилактика срещу инфекции и през лятото.// Наука пулмология, 2014, брой 2
 319. Досев Св. Профилактика на HPV свързани заболявания.// GP news, 2014, брой 7, стр. 6-7
 320. Досев Св. Можем ли да засилим естествените човешки съпротивителни сили с бактериални лизати.// Педиатрия, 2014, брой 2
 321. Досев Св. Как да победим спастичната болка.// GP News, 2014, брой 1
 322. Досев Св. Нов подход при лечението на диария с желатинов танат.// Наука пулмология, 2014, брой 2, стр. 24-26
 323. Досев Св. Епидемиология, патогенеза и терапия на пирексията, хиперпирексията и болката в детската възраст.// Наука пулмология, 2014, брой 1, стр. 33-36
 324. Досев Св. Недоносеността в русенска област като проблем за намаляването на детската смъртност.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2011, брой 2, стр. 11-13
 325. Досев Св. Детската смъртност в Русенска област през периода - 1946 – 2006 г.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2011, брой 2, стр. 14-19
 326. Досев Св. К. Велчева. Респираторни заболявания и продуктивна кашлица.// ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – Русе Серия 4 МЕДИЦИНА И ЕКОЛОГИЯ Том 7, 2017, брой 7, стр. 6-11, ISSN 1311-1078.
 327. Досев Св. К. Велчева. В помощ на педиатрията с Есберитокса.// ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – Русе Серия 4 МЕДИЦИНА И ЕКОЛОГИЯ Том 6, 2016, брой 6, 2016, брой 4, ISSN 1311-1078.
 328. Досев Св., Б. Манчев. HIPP чай – нови формули.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2014, брой 4
 329. Досев Св., Б. Манчев. Бързо и ефективно лечение на острите гастроентерити при кърмачета и малки деца с пероралния рехидратиращ разтвор на HIPP(ORS 200).// Известия на Съюза на учените – Русе, 2014, брой 4
 330. Досев Св., М. Георгиева. Приложение на Ка-Вит с оглед профилактиката на късната фаза на витамин К дефицит.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2014, брой 4
 331. Досев Св., М. Георгиева. Не подценяваме ли риска от поява на ротавирусен гастроентерит.// GP News, 2014, брой 1
 332. Драганова Д. Демографски и клинико - социални особености на пациенти с психични заболявания,.// Здравни грижи, 2016, брой 1, стр. 71-76, ISSN 1312-2592.
 333. Драганова Д. Значение на участието на медицинската сестра в психосоциалната рехабилитация в услуги в общността за повишаване качеството на живот на психично болни.// сп. Здравни грижи, 2014, брой бр 1
 334. Драганова Д. Роля на медицинската сестра в екипа за психосоциална рехабилитация.// Научни трудове на Русенски университет, 2013, брой том 52, сери, стр. 96-99
 335. Драганова Д. Формиране на социална съпричастност и гражданска позиция при обучението на медицински сестри.// Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование, 2013, брой том II,, стр. стр. 76-78, ISSN 978-954-490-404-3.
 336. Драганова Д., Ир. Христова, Д. Георгиева, Гр. Колева. Социални услуги за възрастни и хора с увреждания и мястото им сред новите социални услуги – резидентен тип.// Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив, 2015, брой Г XVIII, стр. 11-15, ISSN 2534-9392.
 337. Драганова Д., Н. Ангелова-Барболова. РАЗВИТИЕ НА СЕСТРИНСКИТЕ ГРИЖИ В ПСИХИАТРИЯТА.// Известия на СУ Варна, 2013, брой 2 том ХVІІІ, стр. 71-76
 338. Дюлгерова-Николова Д., Милачич Т., Бандрева Б., Христова К., Щерев А. Психологическа реакция на пола при безплодие и ин витро лечение.// Репродуктивно здраве, 2012, брой 19, стр. 16
 339. Дюлгерова-Николова Д.,Димчева Ал.,Милачич Т.,Бочев И.,Баров Д.,Щерев А. IMSI и качество на човешките предимплантационни ембриони.// Репродуктивно здраве, 2014, брой бр.21, стр. 9
 340. Ж. Баташка, ВИЧЕВА Д. Как да запазим функциите на орофаринкса при деца и възрастни?.// Медикал магазин, 2015, брой 13, стр. 24-27
 341. Ж. Казанджиева, Р. Дърленски, М. Герговска, Р. Янкова, С. Тонев, М. Кадурина, Д. Господинов, Е. Христакиева, Д. Ганчева, А. Николова, З. Демерджиева, М. Ганчева, Д. Грозева, Д. Етугов, П. Брезоев, Л. Цанкова, К. Кирчева, Р. Станева, К. Милкова, М. Гюрова, Р. Андасорова, Б. Борисов, Г. Матеев, С. Василева, Е. Обрешкова, Н. Цанков. Атопичен дерматит – Национален консенсус за диагностика и лечение на Българското Дерматологично Дружество (Секция по Дерматоалергология).// Дерматология и венерология, 2014, брой 1
 342. Ж. Казанджиева, Р. Дърленски, М. Герговска, Р. Янкова, С. Тонев, М. Кадурина, Д. Господинов, Е. Христакиева, Д. Ганчева, А. Николова, З. Демерджиева, М. Ганчева, Д. Грозева, Д. Етугов, П. Брезоев, Л. Цанкова, К. Кирчева, Р. Станева, К. Милкова, М. Гюрова, Р. Андасорова, Б. Борисов, Г. Матеев, С. Василева, Е. Обрешкова, Н. Цанков,. Екзема на ръцете – Национален консенсус за диагностика и лечение на Българското Дерматологично Дружество (Секция по Дерматоалергология).// Дерматология и венерология, 2014, брой 1
 343. Желева Е, И.Сербезова. Процесът на формиране на специалистите по здравни грижи.// Известия на Съюза на учените - Русе, 2013, брой серия 4, том, стр. 75-78, ISSN 1311-1078.
 344. Захариева К. Разходка в света на витамините.// Известия, 2015, брой 5, ISSN ISBN 1311-1078.
 345. Захариева К. Физическата активност фактор свързан с превенцията на хипертоничната болест.// Варненски медицински форум том 4, 2015, брой 3
 346. Захариева К Г Михайлова. Необходимост от повишаване нивото на знания и умения на болните от захарен диабет по отношение на хранителния режим.// Варненски медицински форум том 4, 2015, брой 3
 347. ЗАХАРИЕВА К Г Христова. Медико-социални аспекти в педиатрията - деца в риск.// Известия, 2015, брой 5, ISSN ISBN 1311-1078.
 348. Захариева К Д Замбева. Алкохолът рисков фактор за развитие на чернодробна цироза.// Варненски медицински форум том 4, 2015, брой 3
 349. Захариева К. Д. Замбева К. Велчева. Гърчови прояви в детска възраст.// Известия, 2015, брой 5, ISSN ISBN 1311-1078.
 350. Захариева К. К. Велчева. Медицинската педагогика определяща мястото на болния в учебния процес.// Известия, 2015, брой 5, ISSN ISBN 1311-1078.
 351. И. Сербезова. Методът „кожа до кожа“ - метод за качествена сестринска и акушерска грижа.// ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – Русе Серия 4 МЕДИЦИНА И ЕКОЛОГИЯ Том 6 , 2016, 2016, брой 6, стр. 39-45, ISSN 1311-1078.
 352. И. Сербезова Ц. Христова. Методът „case study” в обучението по клинична практика на студентите акушерки.// ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – Русе Серия 4 МЕДИЦИНА И ЕКОЛОГИЯ Том 6 , 2016, 2016, брой 6, стр. 105-110, ISSN 1311-1078.
 353. Иванова В., Илиева И. Аеробната гимнастика за двигателната активност на децата.// сп. „Известие”, 2013, брой 1
 354. Иванова Д., Илиева И. Гимнастическите упражнения за профилактика на гръбначните изкривявания в детската градина.// сп. „Известие”, 2013, брой 1
 355. Иванова-Тодорова Е., Тимева Т., Налбански А., Кюркчиев Д. Увеличеният абсолютен брой NK клетки в периферната кръв корелира с увеличена експресия на HLA-DR и повишена секреция на IL-12 при жени със стерилитет.// Акушерство и гинекология, 2010, брой 49(2), стр. 20-24
 356. Илиева И. Спонсорска кампания за подпомагане на училищни спортни дейности.// Известия, 2017, брой 1, стр. 129-135, ISSN 1311-1078.
 357. Илиева И. Фитнес – възможности за постигане и поддържане на добра физическа форма на студенти.// Известия, 2016, брой 1, стр. 73-76, ISSN 1311-1078.
 358. Илиева И. Отношение на студентите към подготвителната и заключителната част в тренировките по фитнес.// Известия, 2016, брой 1, стр. 125-127, ISSN 1311-1078.
 359. Илиева И. СТРЕЛБА С ЛЪК – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ КАТО СТУДЕНТСКИ СПОРТ.// Известие, 2015, брой 1
 360. Илиева И. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕ В ОТБОРНА ТАКТИКА ПРИ ЛИЧНА ЗАЩИТА НА ПОДРАСТВАЩИ БАСКЕТБОЛИСТИ.// Известие, 2015, брой 1
 361. Илиева И. Основи на техниката на обучение по баскетбол на ученици в начална училищна възраст.// Известие, 2014, брой 1
 362. Илиева, И. Модел за повишаване на мотивацията за спортуване в начална училищна възраст.// „Спорт и наука”, 2010, брой изв. бр. 4, стр. 111, ISSN 1310-3393.
 363. Илиева, И. Училищният спортен празник – катализатор за спортно усъвършенстване в условията на “fair play”.// “Спорт и наука”, 2007, брой 1, ISSN 1310-3393.
 364. Илиева, И., Ю. Дончева. Педагогически приоритети на физическото образование чрез модела за Life-long learning в специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика”.// Научни трудове на Русенския университет, 2015, брой 54,8.2, ISSN 1311-3321.
 365. Илчев И. Спортно-подготвителни игри с елементи от бадминтона в детската градина.// Известия, 2013, брой том 3 серия , стр. 67-69, ISSN 1311-1078.
 366. Илчев, И. Структурен анализ на движенията с тяло в бадминтона и значението им за спортната подготовка на подрастващи.// Известия, 2011, брой том 2 серия , стр. 71-76, ISSN 1311-1078.
 367. Илчев, И. Начинаем играть в бадминтон со старшими дошкольниками.// Инструктор по физкультуре, 2009, брой бр.4, стр. 105-111
 368. Й. Гроздев, И. Богданов, С. Василева, Д. Господинов, Д. Грозева, Л. Грозева, Л. Димитрова, Х. Добрев, Р. Дърленски, М. Кадурина, Ж. Казанджиева, К. Кирчева, Г. Матеев, Н. Методиева, Е. Обрешкова, К. Праматаров, М. Санкева, С. Тонев, М. Трашлиева, Е. Христакиева, Т. Черкезов, Р. Янкова, Н. Цанков. Консенсус за лечение на псориасис на Българското Дерматологичнo Дружество – 2013.// Дерматология и венерология, 2013, брой 2
 369. Йорданов В. Методически аспекти на модела за интензифицирано обучение по ядро „танци” – анализ и синтез.// Спорт и наука, 2015, брой 6
 370. Йорданов В. Характеристики на постиженията на физическата работоспособност на момчетата от 5, 6 и 7 клас на училище „Христо Ботев” за учебната 2013/2014 година.// Спорт и наука, 2015, брой 6
 371. К. Дикова, М. Вичев, К. Панайотов. Смъртност от сърдечно-съдови заболявания (ССЗ) в период на здравна реформа 1990-2012г.// Социална медицина. Тримесечник на дружеството по социална медицина, Информатика здравен мениджмънт социална епидемиология икономика медицинско право 2, 2014, брой 2, ISSN ISSN 1310-1757.
 372. К. Захариева, О. Шербанов, Т. Атанасова. Хиперактивност и дефицит на внимание – често свързани проблеми.// Известия на Съюза на учените - Русе, "Медицина и екология", 2018, брой под печат, ISSN 1311-1078.
 373. К. Панайотов. Материални ресурси на здравната система в Република България за периода 1960 – 2012г.// Социална медицина, 2015, брой 1
 374. К. Панайотов. Нозологична структура на лицата диагностицирани и лекувани в „Специализиран медицински център”.// Социална медицина, 2015, брой 1
 375. К. Панайотов. Характеристика на здравното състояние на болните и физиотерапевтична дейност в СБАЛФРМ.// Социална медицина, 2015, брой 1
 376. К. Панайотов. Индикации за катетеризация на лицата с исхемична болест на сърцето /ИБС/ и анализ на резултатите.// Социална медицина, 2013, брой бр. 4/ 2013
 377. К. Панайотов. Организация на приема и характеристика на лицата с исхемична болест на сърцето /ИБС/, лекувани с интервенционални методи.// Българско списание за обществено здраве, 2013, брой Електронно и
 378. К. Панайотов. Рисков профил на лицата с исхемична болест на сърцето /ИБС/.// Българско списание за обществено здраве, 2013, брой Електронно и
 379. К. Панайотов, К. Дикова, М. Вичев. Нозологична структура на смъртността в Република България в периода 1990-2012г..// Социална медицина, 2014, брой 2, ISSN ISSN 1310-1757.
 380. К. Панайотов, К. Дикова, М. Вичев. Характеристика и тенденции на здравно-демографските тенденции в България за периода 1880-2012г..// Българско списание за обществено здраве - издание на Националния център по обществено здраве и анализи, 2014, брой , том 6, кн.
 381. К. Панайотов, К. Дикова, М. Вичев. Възпроизводство на населението в България за периода 1890-2012г.// Българско списание за обществено здраве, 2014, брой том 6, кн.3, ISSN ISSN 1313-86 OX.
 382. К.Панайотов. Здравно състояние на лицата с исхемична болест на сърцето /ИБС/..// Социална медицина, 2013, брой бр. 4
 383. Калев В., Чавеева П., Тимева Т., Евтимова Н., Щерев Ат. Ултразвукова диагноза на вродена атрезия на трикуспидалната клапа в първи триместър на бременността. Клиничен случай..// Репродуктивно здраве,, 2018, брой 27, стр. 21-24
 384. Караганова, И. Рискови фактори за развитието на дисплазия на тазобедрените стави.// Известия на Съюза на учените – Русе, Медицина и екология, 2016, брой 6, стр. 64 - 68, ISSN 1311 - 1078.
 385. Караганова, И. Превантивни мерки и ставна гимнастика срещу развитието на дисплазия на тазобедрените стави.// Известия на Съюза на учените - Русе, Медицина и екология, 2015, брой 5, стр. 99 - 102, ISSN 1311 - 1078.
 386. Караганова, И., С. Миндова, Д. Василева. Връзката между хиподинамия, саркопения и загуба на физическа функция.// Известия на Съюза на учените - Русе, Медицина и екология, 2017, брой 7, стр. 48 - 55, ISSN 1311 - 1078.
 387. Караганова, И., С. Миндова, И. Стефанова. Радиална нервна дисфункция – симптоми, функционална диагностика и физикална терапия.// Сп. Известия на Съюза на учените - Русе, Медицина и екология, 2016, брой 6, стр. 111-119, ISSN 1311 - 1078.
 388. Колева Г., Д., Георгиева. Използване на вербални и невербални скали за оценка на болката от медицинската сестра при палиативно болни.// Известия на съюза на учените- Русе; Медицина и екология, 2016, брой 6, стр. 99-104, ISSN 1311-1078.
 389. Колева Гр., Д. Георгиева. Компетентност на медицинската сестра във връзка с прилагането на аналгетична терапия в палиативното лечение.// Известия на съюза на учените- Русе; Медицина и екология, 2016, брой бр., стр. 158-163, ISSN 1311-1078.
 390. Колева, Гр., Д. Георгиева. Оценка на риска от възникване на декубитус.// Здравни грижи, 2016, брой 1
 391. Колева, Гр., Д. Георгиева, Цв., Станчева, Св. Нинова. Нагласи за продължаващо обучение на професионалистите по здравни грижи.// Известие на съюза на учените, 2017, брой под печат
 392. Колева,Гр. Храненето като фактор от стила на живот при пациенти с артериална хипертония.// Здравни грижи, 2018, брой 1, ISSN 1312-2592.
 393. Константинова Д. Мястото на здравните грижи в социалните услуги за хора с увреждания.// Здравни грижи, 2016, брой 4, стр. 10-13, ISSN 1312 2592.
 394. Костов Хр., Пл. Станчев. Взаимоотношениние между честотата на загребване, разстоянието и скоростта при плуване.// Спорт и наука, 1996, брой 5
 395. Костов Хр., Пл. Станчев. Оптимални силови и скоростни характеристики при брустовото плуване - съотношение между моментна и средна скорост.// Спорт и наука, 1996, брой 8
 396. Костов Хр., Пл. Станчев. Някои предварителни изследвания относно качествените изменения при определени действия на човека.// Спорт и наука, 1995, брой 7
 397. Кристина Захариева Татяна Атанасова Огнян Шербанов. НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО И ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО КАТО РИСКОВ ФАКТОР ЗА ЗДРАВЕТО В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ.// Известия на Съюза на учените - Русе брой 6 под печат, 2018, брой 6, ISSN ISSN 1311-1078.
 398. Кунев А, Петкова Р. Наличие на бактерии в еякулата при пациенти, подложени на вътрематочна инсеминация. Най-често намирани видове и тяхното значение / Кунев А, Петкова Р..// Сборник научна конференция РУ СУ 10.10.2015, 2015, брой 1
 399. Кунев А, Петкова Р. Изследване на процента успеваемост при процедури по IUI в зависимост от кръвните групи при пациентитите / Кунев А, Петкова Р. |научна конференция РУ СУ 10.10.2015 г..// научна конференция РУ СУ 10.10.2015 г, 2015, брой 1
 400. Кунев А. Предварителни резултати от проучване на факторите влияещи успеваемостта на процедурите по интраутеринна инсеминация.// списание-JBCR MU Pleven, 2017, брой 1
 401. Кунев А. 11 . Доклад " Спонтанни аборти в област Русе. Споделяне на 6 годишният ни опит при диагностика и лечение на сп.аборти с фокус имунните и ендокринни причини ..// Сборник наНационален конгрес по акушерсво и гинекология елените 2016 г. списание Акушерство и гинекология, 2016, брой 1
 402. Кунев А. Петкова Р. История на асистираната репродукция и място на изкуствената инсеминация в нея.// Сборник |научна конференция РУ СУ 10.10.2015 /, 2015, брой 1
 403. Кунев а. Петкова Р. . Съвременен алтернативен метод за диагностика на тубарен фактор при женски стерилитет. конференция Русенски университет и Софийски университет октомври 2016 г..// сборник на конференция Русенски университет и Софийски университет октомври 2016 г., 2016, брой 1
 404. Кунев Ал, Радкова Н. Съвременен алтернативен метод за диагностика на тубарен фактор при женски стерилитет.// Известия на съюза на учените – Русе, Медицина и екология, 2016, брой 6, стр. 18-21, ISSN 1311-1078.
 405. Луканова, Й.,. Методи, организационни форми и средства на обучение по време на клинична практика на студентите-акушерки.// Списание „Известия”, Съюз на учените,, 2015, брой 2
 406. М. Вичев, К. Панайотов. Динамика на детската смъртност в България за периода 1960-2012г..// Научни трудове на Русенски университет, 2014, брой том 53, сери, ISSN ISSN 1311-3321.
 407. М. Вичев, К. Панайотов. Здравен статус на населението в област Русе за периода 1996-2013г.Състояние, тенденции, перспективи.// Научни трудове на Русенски университет, 2014, брой том 53, сери, ISSN ISSN 1311-3321.
 408. М. Вичев, К. Панайотов. Материални ресурси и икономически параметри на здравната система в област Русе за периода 2000-2013г.// Научни трудове на Русенски университет, 2014, брой том 53, сери, ISSN ISSN 1311-3321.
 409. М. Вичев, К. Панайотов. Равнище и динамика на злокачествените новообразувания /зно/ за периода 1985-2012г..// Научни трудове на Русенски университет, 2014, брой том 53, сери, ISSN ISSN 1311-3321.
 410. М. Вичев, К. Панайотов. Хоспитализирана заболеваемост в Република България за периода 1970-2013г..// Научни трудове на Русенски университет, 2014, брой том 53, сери, ISSN ISSN 1311-3321.
 411. М. Вичев, К. Панайотов. Естествено движение на населението в област Русе за периода 1996-2013г..// Научни трудове на Русенски университет, 2014, брой том 53, сери
 412. М. Милков, Пл. Недев, Р. Бенчев, Д. Вичева, Цв. Тончев. Първи Национален симпозиум по обструктивна сънна апнея и хъркане.// Международен бюлетин по Оториноларингология, 2014, брой 4
 413. Мilachich T, Timeva T, Shterev A. Case Report: Five Years Post Allogenic Transplantation and Seven Years Post Preimplantation Genetic Diagnosis for β-halassaemia Major Combined with HLA Matching..// J Hematol Transfus., 2018, No 6(1), pp. 1079
 414. Магунска Н.,Антонова И.,Бечев Б.,Ганева Г.,Щерев А,Иванов Ст. Фертилност на жените с овариална ендометриоза, подложени на ин витро процедура.// Репродуктивно здраве, 2016, брой 24, стр. 9-14
 415. Магунска Н.,Бечев Б.,Тимева Т.,Щерев А.,Иванов Ст. Ефективност на методите на лечение на жени с овариална ендрометриома и инфертилитет.// Репродуктивно здраве, 2016, брой 24, стр. 21-28
 416. Миланова В., Св. Досев, В. Недкова. Социално-психологични фактори на кърменето.// Практическа педиатрия, 2014, брой 2, стр. 20-22
 417. Милачич Т., Петкова Л., Vanderzwalmen P., Баров Д., Щерев А. Замразяване на яйцеклетки и ембриони чрез витрификация – нови аспекти в запазването на фертилните функции на човека.// Репродуктивно здраве, 2008, брой 14, стр. 15
 418. Миндова С. Кинезитерапия при увреда на nervus ulnaris.// „Известия на Съюза на учените“ - Русе,, 2015, брой 5, стр. 137-141, ISSN 1311-1078.
 419. Миндова С., И. Караганова, И. Стефанова. Превенция на мускулно-скелетните смущения.// Известия на Съюза на учените - Русе, Медицина и екология, 2015, брой 5, стр. 51 - 54, ISSN 1311 - 1078.
 420. Миндова С., И. Стефанова, И. Караганова. Кинезитерапевтично поведение при екзацербация на ХОББ.// Известия на Съюза на учените - Русе, Медицина и екология, 2015, брой 5, стр. 111 - 115, ISSN 1311 - 1078.
 421. Миндова, С., И. Караганова. Клинични синдроми при медианна невропатия (CTS). Кинезитерапевтични препоръки.// Известия на Съюза на учените - Русе, Медицина и екология, 2016, брой 6, стр. 59-63, ISSN 1311 – 1078.
 422. Миндова, С., И. Караганова. Критерии за употреба на мускулния тест – проблеми и препоръки.// Известия на Съюза на учените - Русе, Медицина и екология, 2014, брой 4, стр. 101 - 105, ISSN 1311 – 1078.
 423. Миндова, С., И. Караганова. Съвременни възгледи за лечение на болковите синдроми в долната част на гърба.// Известия на Съюза на учените - Русе, Медицина и екология, 2014, брой 4, стр. 127 - 129, ISSN 1311 – 1078.
 424. Миндова, С., И. Стефанова. Гастроптоза – кинезитерапия и препоръки.// Известия на Съюза на учените - Русе, Медицина и екология, 2016, брой 6, стр. 120-124, ISSN 1311 – 1078.
 425. Минчева П. Аспекти на приложението на играта в ерготерапията.// Педагогика, 2015, брой 9, стр. 1231-1236, ISSN 1314-8540.
 426. Митрова Р., Св. Досев. Стволови клетки – настояще и бъдеще.// Практическа педиатрия, 2014, брой 7
 427. Михайлов Хр., Н. Митев, Д. Костов, Р. Янева, Н. Мънков, Е. Николаев, В. Обретенов, Ю. Крумов, Хр. Бозов, О. Шербанов, М. Янева. Комплексно мултиплициран подход при лечението на диабетното стъпало.// Списание Авиационна, морска и космическа медицина,, 2017, брой 2, стр. 38-41, ISSN 1314-5819.
 428. Младенов М., Д. Братанов, М. Деянов, М. Мустафа. BULCIP Модел за вземане на решения в условия на многовариантна терористична заплаха.// Сборник материали с резултатите от изпълнението на задачите по проект HOME/2010/CIPS/AG/019, 2013, брой 2, стр. 101-110, ISSN 978-954-92552-7-0.
 429. Момчилова А., И. Илиева. Модел за педагогическа комуникация в обучението по баскетбол.// Известие, 2014, брой 1
 430. Момчилова А., И. Илиева, И. Илчев, К. Симеонов. Съвременното обучение на подрастващи спортисти.// “Спорт и наука”, 2007, брой Изв. бр. 1, стр. 354 – 358, ISSN 1310-3393.
 431. Момчилова, А., Янев, С. Влияние занятий плаванием в детском саду на състояние здоровья дошкольников.// Научно-практический журнал "Инструктор по физкультуре", OOO „ТЦ Сфера”, Москва, 2009, брой 4, стр. 17-26
 432. Н. Радкова, К. Панайотов. Хипертиреодизъм при новородени..// Научни трудове на Русенски университет, 2014, No том 53, сери, ISSN ISSN 1311-3321.
 433. Недева T., О. Шербанов, Г. Бозова. Анестезиологични съображения при пациенти със саркоидоза.// Авиационна, морска и космическа медицина, 2016, брой 1, стр. 27 - 31, ISSN 1314-5819.
 434. Недева T., О. Шербанов, Г. Бозова. Анестезиологични предизвикалтелства при пациенти с болест на Бехтерев.// Авиационна, морска и космическа медицина, 2015, брой 2, стр. 58 - 63, ISSN 1314-5819.
 435. Недева Т., О. Шербанов, Кр. Захариева. Рак на гърдата – някои психологически акценти.// Известия на Съюза на учените- Русе, 2017, брой под печат, ISSN 1311-1078.
 436. Недева Т., О. Шербанов, Хр. Бозов, Т. Михайлова, Вл. Петров, Гр. Бозова. Прием на билкови препарати и влияние върху анестезията.// Анестезиология и интензивно лечение, 2017, брой 3, стр. 53-61, ISSN 1310-4284.
 437. Недкова В., Н. Коларова-Янева, Св. Досев. Гастроезофагеален рефлукс в детска възраст.// Медик арт пулмология и педиатрия, 2014, брой 1, стр. 76-78
 438. Никола Събев. Поведенчески фактори на риска сред ученици на възраст 14-18 г. в област Русе.// Knowledge international journal, 2016, брой V. 15.1, стр. 343 - 348, ISSN 1857-92. (с импакт фактор: 1.322 /2016, GIF Institute for Information Resources)
 439. Нунев С. Нагласи на социалните работници към провеждането на супервизия в социалните дейности.// Научни трудове на РУ, 2014, брой 53, 8.1.
 440. Нунев С. Културна компетентност и антидискриминационна социална работа.// Научни трудове на РУ, 2012, брой том 51 сер.
 441. Нунев С. Антидискриминационни измерения на социалната работа със стари хора.// Научни трудове на РУ, 2012, брой том 51 сер.
 442. Нунев, С. Актуални аспекти на антидискриминационната политика на Европейския съюз за справяне с бедността и социалното изключване..// Научни трудове на Русенски университет, 2016, брой 54, с. 8.1
 443. Нунев, С. Актуални аспекти на антидискриминационната политика на Европейския съюз в областта на активното стареене.// Научни трудове на РУ, 2016, брой 54, с.8.1.
 444. Нунев, С. Актуални теоретико-приложни аспекти на социалната работа в общност..// Научни трудове на Русенски университет, 2015, брой том 54, с.8.
 445. Нунев, С. Актуални аспекти на образованието по социални дейности в контекста на стратегическото планиране за развитие на социалните услуги.// Педагогика, 2012, брой 2, стр. 327-361, ISSN 0861-3982.
 446. Нунев, С. Чувствителна към религията и културата на мюсюлманите социална работа.// Педагогика, 2010, брой 4, ISSN 0861-3982.
 447. Нунев, С. Формиране и развитие на антидискриминационна и антипотискаща перспектива във феминистката социална работа.// Педагогика, 2009, брой 5-6, ISSN 0861-3982.
 448. Нунев, С. Идеология на антидискриминационната социална работа.// Педагогика, 2008, брой 1, ISSN 0861-3982.
 449. Нунев, С. Културната компетентност в сферата на социалната работа.// Педагогика, 2008, брой 11, ISSN 0861-3982.
 450. Нунев, С. Формиране и развитие на антипотискащата социална работа.// Педагогика, 2008, брой 12, ISSN 0861-3982.
 451. Нунев, С. Социална работа и включване на хора от уязвими групи.// Педагогика, 2007, брой 2, ISSN 0861-3982.
 452. Нунев, С. Модели на уврежданията - конструиране и влияние върху социалната политика и социалната работа.// Научен алманах на ВСУ ”Черноризец Храбър”, серия ”Общество и личност”, 2007, брой 15, ISSN 1311-9222 (кн. 15.
 453. Нунев, С. Предизвикателствата на съвремието и обосноваването на социалната работа за включване на уязвими групи от хора.// Научен алманах на ВСУ ”Черноризец Храбър”, серия ”Общество и личност”, 2006, брой 13, ISSN 1311-9222 (кн.13).
 454. Нунев, С. Актуално състояние и възможности за използване на приемното семейство като алтернативна грижа за деца в институции.// Педагогика, 2003, брой 8, ISSN 0861-3982.
 455. Нунев, С. Актуални аспекти на взаимодействието между теория и практика в социалната работа.// Научен алманах на ВСУ ”Черноризец Храбър”, серия ”Общество и личност”, 2003, брой 7, ISSN 1311-9222 (кн.7).
 456. Нунев, С. ”Три-аспектен” модел на социалнопедагогическа дейност/социална работа – същност и възможности.// Педагогика, 2002, брой 7, ISSN 0861-3982.
 457. Нунев, С. Формиране и реализиране на социалнопедагогическата дейност/социалната работа в професионалната практика.// Педагогика, 2002, брой 1, ISSN 0861-3982.
 458. Нунев, С. Теоретико-приложни проблеми на кризисно ориентираната социалнопедагогическа дейност/социална работа (кризисна интервенция).// Педагогика, 2002, брой 5, ISSN 0861-3982.
 459. Нунев, С. Теоретико-приложни модели на социалнопедагогическа дейност/социална работа със системно-екологична ориентация.// Педагогика, 2001, брой 9, ISSN 0861-3982.
 460. Нунев, С. Актуални аспекти на медицинския модел на социалнопедагогическа дейност/социална работа.// Педагогика, 2001, брой 7, ISSN 0861-3982.
 461. Нунев, С. Приютът за безнадзорни деца – актуални проблеми и възможности за развитие.// Педагогика, 2000, брой 3, ISSN 0861-3982.
 462. Нунев, С. Модел за подкрепа при социална работа с отделен случай.// Научен алманах на ВСУ ”Черноризец Храбър”, серия ”Общество и личност”, 2000, брой 1, ISSN 954-715-113-4.
 463. Нунев, С. Проблемът за властните отношения в социалнопедагогическата дейност/социалната работа и професионално-личностните особености.// Педагогика, 2000, брой 1, ISSN 0861-3982.
 464. Нунев, С. Приемното родителство.// Обществено възпитание, 2000, No 2
 465. Нунев, С. Супервизията при професионално-практическата подготовка на социалните педагози/социалните работници.// Педагогика, 1999, брой 12, ISSN 0861-3982.
 466. Нунев, С. Приютът за безнадзорни деца – актуални проблеми.// Обществено възпитание, 1999, брой 5
 467. Нунев, С. Професионалната адаптация на младия социален педагог и синдромът на ”емоционално изпепеляване”.// Образование, 1999, брой 6
 468. Нунев, С. Модел за социална защита в условията на преход.// Образование, 1999, брой 1
 469. Нунев, С. Тенденции и приоритети в професионално-практическата подготовка на социалните педагози/социалните работници.// Педагогика, 1999, брой 10, ISSN 0861-3982.
 470. Нунев, С. Значимите личностни качества на специалиста в професията на социалния педагог.// Посоки, 1999, брой 5
 471. Нунев, С. Аспекти на социалнопедагогическата дейност с юноши, употребяващи наркотици.// Педагогика, 1998, брой 6-7, ISSN 0861-3982.
 472. Нунев, С. Проблемът за децата – сираци в условията на съвременното общество.// Образование, 1998, брой 5
 473. Нунев, С. Социалнопедагогическото взаимодействие и социалната компетентност при децата – сираци.// Педагогика, 1997, брой 10, ISSN 0861-3982.
 474. О. Шербанов. Приложение на калциеви антагонисти и небримкови диуретици при пациенти с изразена вариабилност на артериалното налягане.// Известия на Съюза на учените - Русе, "Медицина и екология", 2018, брой под печат, ISSN 1311-1078.
 475. О. Шербанов, Т. Недева. "Антитромбозна терапия в периоперативния период при несърдечна хирургия.".// Русенски университет „Ангел Кънчев“, Научни трудове, 2015, брой том 54, сери, стр. 203-208, ISSN ISSN 1311-3321.
 476. О. Шербанов, Т. Недева. „Кардиологични медикаменти в периоперативния период при несърдечна хирургия”.// Известия на Съюза на учените- Русе, серия 4, Медицина и екология, том 3,, 2013, брой 3, стр. 16-19, ISSN ISSN 1311 – 1078.
 477. О. Шербанов, Т. Недева, Кр. Захариева. Здравословният начин на живот и хранене значимо намаляват риска от сърдечно- съдови заболявания.// Известия на Съюза на учените - Русе, "Медицина и екология", 2018, брой под печат, ISSN 1311-1078.
 478. О. Шербанов, Т. Недева. Дълбока венозна тромбоза и белодробен тромбоемболизъм-участие на специалиста по здравни грижи в диагностиката, лечението и профилактиката..// Русенски университет „Ангел Кънчев“, Научни трудове, 2015, брой том 54, Сери, стр. 209-212, ISSN ISSN 1311-3321.
 479. О.Шербанов, Сн.Тишева. „Периоперативна медикаментозна стратегия за редукция на риска от сърдечно-съдови усложнения при несърдечни съдови оперции”.// Сп.”Българска кардиология”, 2012, брой 2, стр. 12-20, ISSN ISSN 1310-7488.
 480. О.Шербанов, Сн.Тишева. „Периоперативна стратификация на риска от сърдечно-съдови усложнения при несърдечна хирургия и подход при нискорискови и спешни интервенции”.// Сп.”Българска кардиология”, 2011, брой 3, стр. 16-21, ISSN ISSN 1310-7488.
 481. Обрешков, Д. Пулсовата честота - състояние, динамика и степен на тренираност.// Спорт и наука, 2010, брой 4, стр. 24-30, ISSN 1310-3393.
 482. П. Манчева, Н. Събев. Полиморбидният хронично болен и проблемите на инвалидността.// Социална медицина, 2014, брой 4/2014, ISSN 1310-1757.
 483. П. Семова, Д.Арабаджиева, Т. Недева,Вл. Петров. Анестезия при редки заболявания: Холецистектомия при пациент със синдром на Laurence- Moon- Bardet- Biedel syndrome.// Anesteziologiq i intenziwno leènie, 2014, брой 1, стр. 34-35, ISSN 1310-4284.
 484. Палабуюк О., Валериева Е., Н. Магунска, Б. Бечев, Г. Хубчев, Г. Хаджидеков, Т. Тимева, А. Щерев.. The Herlyn-Werner-Wunderlich Syndrome - клиничен случай.// Репродуктивно здраве, 2018, брой 27, стр. 16-20, ISSN 1312-6180.
 485. Парашкевова П. Методика на кинезитерапията при операции на млечната жлеза.// списание Известия, 2015, брой 1, стр. 55-57, ISSN 1311-1078.
 486. Парашкевова П. Място на водната аеробика по време на бременност..// списание Известия, 2015, брой 1, стр. 107-110, ISSN 1311-1078.
 487. Парашкевова П. Кинезитерапевтично поведение при сърдечни операции по повод инфаркт на миокарда..// списание Известия, 2015, брой 1, стр. 95-98, ISSN 1311-1078.
 488. Парашкевова П., Н. Попов. Кинезитерапия след фрактури на лакътна става лекувани оперативно - преглед и насоки.// списание, 2014, брой 4, стр. 106-114, ISSN 1311-1078.
 489. Пашкунова Ю. Анализ на болката и ограниченията на дейността при възрастни хора страдащи от хронична торако-лумбална болка след прилагането на комплексна физиотерапевтична програма.// Известия на Съюза на учените, 2016, брой Серия 4, Том, стр. 150-157, ISSN 1311-1078.
 490. Пашкунова Ю. Анализ на приложената комплексна физиотерапевтична програма при възрастни хора с хронична торако-лумбална болка.// Научни трудове на Русенския университет, 2015, брой Том 54, сери, стр. 127-132, ISSN 1311-3321.
 491. Пашкунова Ю. Етиология, патогенеза и клинична картина на лумбална дискова болест.// Известия на Съюза на учените, 2015, брой Серия 5, стр. 142-146, ISSN 1311-1078.
 492. Пашкунова Ю., А.Андреев. Mускулно действие в раменната става.// Известия на Съюза на учените, 2017, брой том 7, стр. 103-107, ISSN 1311-1078.
 493. Пашкунова Ю., Е. Алиева. Клинично протичане и методи на изследване при лумбална спондилоартроза.// Известия на Съюза на учените, 2016, брой Серия 4, Том, стр. 138-143, ISSN 1311-1078.
 494. Пашкунова Ю., Е. Алиева. Физиотерапевтично лечение при лумбална спондилоартроза.// Известия на Съюза на учените, 2016, брой Серия 4, Том, стр. 164-168, ISSN 1311-1078.
 495. Пашкунова Ю., С. Янев. Диагностични тестове за установяване на двигателните качества при пациенти с мускулно-скелетни болки в торако-лумбалният дял.// Известия на Съюза на учените, 2015, брой Серия 5, стр. 160-165, ISSN 1311-1078.
 496. Пашкунова, Ю., Ст. Янев, Н. Попов. Лечение на болките в гърба.// Известия на СУБ – Русе, 2014, брой ......, ISSN 1311-1078.
 497. Пашкунова, Ю., Ст. Янев, Н. Попов. Сравнително проучване на физиотерапевтичните програми и методики за въздействие при болка в гърба у нас и в чужбина.// Известия на СУБ – Русе, 2014, брой ......, ISSN 1311-1078.
 498. Пенева П И Илчев. Нов подход за развиване на качеството бързина в занимания по бадминтон със средствата на леката атлетика..// Спорт и наука, 2007, брой 1, стр. 349-354, ISSN 1310-3393.
 499. Пенева, П., Янев. С. Лекоатлетическият урок сред природата – фактор за повишаване на физическата дееспособност на 10-годишните ученици.// „Известия на СУБ – Русе”, Том 2, „Медицина и екология”, 2011, брой 4, стр. 58 – 61, ISSN 1311-1078.
 500. Пенкова П., Милачич Т., Щерев А. Един перфектен ембрион или при лошо качество на ден трети за ЕТ, какво да очакваме?.// Репродуктивно здраве, 2011, брой 19, стр. 16
 501. Петкова Л., Милачич Т., Баров Д., Тимева Т., Савова Д., Димитров Р., Кюркчиев С., Щерев А. Култивиране на човешки клетки за автоложно ко-култивиране с ембриони: предварително съобщение.// Репродуктивно здраве, 2007, брой 13, стр. 14
 502. Петкова М, И Илчев. Изследване на някои психически качества на 10-годишни бадминтонистиот гр. Велико Търново и гр. Русе след прилагане на нова методика.// Спорт и наука, 2013, брой 6, стр. 74-80, ISSN 1310-3393..
 503. Петкова М, И.Илчев. Сравнителен анализ на физическата дееспособност при 10-годишни ученици от Велико Търново и Русе, занимаващи се с бадминтон.// Педагогика, 2014, брой 3, стр. 412-419, ISSN 0861-3982.
 504. Радкова Н. Трансфонтанелна ехография и КТ за диагностициране на неонатална интракраниална исхемия и кръвоизлив.// Известия на съюза на учените – Русе, Медицина и екология, 2017, брой 7, ISSN 1311-1078.
 505. Радкова Н. Гризане на ноктите или онихофагия.// GP News, 2016, брой 6, стр. 20-21, ISSN 1311-4727.
 506. Радкова Н. Хипоксично-исхемична енцефалопатия.// Известия на съюза на учените – Русе, Медицина и екология, 2015, брой 1, стр. 21-25, ISSN 1311-1078.
 507. Радкова Н. Перивентрикулна левкомалация.// Известия на съюза на учените – Русе, Медицина и екология, 2015, брой 1, стр. 31-34, ISSN 1311-1078.
 508. Радкова Н. Констипация.// GP News, 2015, брой 12, ISSN 1311-4727.
 509. Радкова Н. Перинатални вътречерепни кръвоизливи.// Известия на съюза на учените – Русе, Медицина и екология, 2015, брой 1, стр. 11-14, ISSN 1311-1078.
 510. Радкова Н. Вирусни гастроентерити.// Medical Magazine, 2015, брой 12, стр. 56-60, ISSN 1314-9709.
 511. Радкова Н. Хранене при деца с аутизъм.// GP News, 2014, брой 8, стр. 18, ISSN 1311-4727.
 512. Радкова Н. Новородени на майки с диабет.// GP News, 2014, брой 10, стр. 11-12, ISSN 1311-4727.
 513. Радкова Н. Синдром на Poland.// Medical Magazine, 2014, брой 9, стр. 36-38, ISSN 1314-9709.
 514. Радкова Н. Бета-глюкан в ежегодната имуностимулация в детската възраст.// GP News, 2014, брой 11, стр. 29-30, ISSN 1311-4727.
 515. Радкова Н. Социална значимост на ранната физиотерапевтична интервенция при недоносени новородени с исхемични и хеморагични поражения на централната нервна система.// Социална медицина, 2013, брой 4
 516. Радкова Н, Панайотов К. Ползата от Спирулина и приложението и при деца.// Medical Magazine, 2015, брой 9, стр. 30-32, ISSN 1314-9709.
 517. Радкова Н, Панайотов К. Криминални прояви при хиперкинетично разстройство с нарушение на вниманието.// Medical Magazine, 2015, брой 1, стр. 90-93, ISSN 1314-9709.
 518. Радослава Делева. Багуанфа- вендузен масаж приложения и ефект.// Известия на Съюза на учените – Русе • Серия 4 • Медицина и екология 2016, 2016, брой кн. 4 том 6, стр. 133-137, ISSN 1311-1078.
 519. С. Гамакова, Н. Радкова, К. Панайотов. Неонална полицитемия.// Научни трудове на Русенски университет, 2014, брой том 53, сери
 520. С. Желева, Д. арабаджиева, Цв. Соколов, Т. Недева, Вл. Петров. Анестезия при редки заболявания - Алопластика на тазобедрена става при пациентки с амиотрофична латерална склероза.// Анестезиология и интензивно лечение, 2014, брой 2, стр. 34-35, ISSN 1310-4284.
 521. Сербезова И. Видеоалгоритми за инжекционна техника - иновативна обучителна технология.// Здравни грижи, 2016, брой 2, стр. 39-45, ISSN 1312-2592.
 522. Сербезова И. Интерактивна комплексна система за обучение на медицински и здравни специалисти във Факултет обществено здраве и здравни грижи –.// Известие на Съюза на учените - Русе, 2013, брой серия 4, том, стр. 79-85
 523. Сербезова И. Изграждане на умения за учене и изследователска дейност при студентите медицински сестри и акушерки.// Специални акушерски грижи за бременни, раждащи, родилки и новородени, 2013, брой 1, стр. 10-18, ISSN 978-619-7071-22-1.
 524. Сербезова И. Модел за изграждане на професионална компетентност при студентите медицински и здравни специалисти.// Сестринско дело 45, 2013, брой 2, стр. 3-7, ISSN 1310-7496.
 525. Сербезова И. Методика за реализиране на интерактивна техника чрез видеофилми.// Сестринско дело, 2013, брой 3, стр. 8-12, ISSN 1310-7496.
 526. Сербезова И., Т. Стефанова. Интерактивна технологично базирана система на обучение по здравни грижи.// Медицински преглед Сестринско дело, 2011, брой 3-4, стр. 36-41, ISSN 1310-7496.
 527. Сербезова, И. Инсулинови помпи - предимства и недостатъци при оптимизиране на грижите за болни от диабет тип 1 и гестационен диабет.// //Известия на Съюза на учените, Русе, Серия 5,Медицина и екология, 2015, брой Book 5 MEDIC, стр. 46-50, ISSN 1311-1078..
 528. Сербезова, И. ВИДЕОФИЛМЪТ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ И ЗДРАВНИ СПЕЦИАЛИСТИ – КОМПОНЕНТ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ.// Известия на Съюз на учените, Медицина и екология, 2014, брой серия 4том3,, ISSN 1311-1078.
 529. Сербезова, И., М. Сербезова-Великова. Опасности и рискове, пред които са поставени медицинските и здравни специалисти, полагащи грижи за пациенти, заразени с вируса „Ебола“.// // Здравни грижи,, 2015, брой брой 3, стр. с.40-45, ISSN 1312-2592.
 530. Симеонов К., И. Мардов. Система за обучение на технико-тактически действия при 13-15 годишни футболисти.// Физичка култура, 2006, брой Бр. 2, стр. 255-258, ISSN 0350-3836.
 531. Симеонов К., П. Пенева. Оптимизиране на скоростно-силовата подготовка на активно спортуващи ученици.// Известия, 2011, брой Том 2, с. 4, стр. 62-65
 532. Симеонов, К. Обучение елементам игры в футбол детей 6-7 лет.// Инструктор по физкультуре, 2009, брой № 4,, стр. 100-104
 533. Симеонов, К. Програма за подготовка на 15 годишни футболисти.// Спорт & Наука, 2007, брой изв. Брой 3, стр. 139-145
 534. Стефанова Ив. Мускулният дисбаланс - предпоставка за развитие на постурални нарушения.// Сп. Известия на Съюза на учените - Русе, Медицина и екология, 2015, брой том 5, стр. 72-75, ISSN 1311-1078.
 535. Стефанова Ив., Д. Братанов. Апарати за пасивно раздвижване – минало и настояще.// Сп. “Известия“ СУБ – клон Русе, 2014, брой 4, стр. 122-126, ISSN 1311-1078.
 536. Стефанова Ив., И. Караганова, С. Миндова. Значенето на изометричните мускулни контракции в ранния възстановителен период след фрактури на проксималния край на бедрената кост при възрастни и стари хора.// Известия на Съюза на учените - Русе, 2016, брой 6, стр. 84-88, ISSN 1311 - 1078.
 537. Стефанова Т., Св. Стоянов, Б. Тодорова, Д. Роева. Концепция за дистанционен курс “Физика, техника, технологии” за студенти от начална училищна педагогика.// Известия на Съюза на учените – Русе, серия 5 “Математика, информатика и физика”, 2002, брой 2, стр. 131-135, ISSN 1311-9184.
 538. Стефанова Т.Ж., Ангелова-Барболова Н.С. Категории "жизнь" и "смерть" в системе личностно-ориентированного образования для обучения студентов по специальности медицинских сестер и акушерок в русенском университете имени ангела кънчева, Болга.// IV Международной заочной научно-практической конференции «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ», 2011, брой 4, стр. 612-623, ISSN 978-5-91891-106-8.
 539. Стефанова, Т.Ж., Н.С. Ангелова-Барболова, Б.И. Тодорова. Идейный проект виртуальной лаборатории для обучения медицинских сестер в Русенском университете имени Ангела Кынчева в Болгарии.// Теория и практика современной науки: материалы ІV Международной научно-практической конференции, 2011, брой 4, стр. 623-627, ISSN 978-5-91891-106-8.
 540. Стоева Т., Р. Митрова, Й. Узунова, М. Ганева, Св. Досев. Риск от астма при малки деца с обструктивни симптоми.// Практическа педиатрия, 2014, брой 7
 541. Стоева Т., Р. Митрова, Л. Бояджиева, В. Данкова, М. Ганева, Св. Досев. Белодробна резистентност и бронходилататорен отговор при деца в предучилищна възраст с астма.// Наука пулмология, 2011, брой 2, стр. 62-67
 542. Стоева Т., Р. Митрова, М. Ганева, В. Данкова. Л. Бояджиева, Св. Досев. Фракция на издишан азотен оксид (FeNO) при деца под 7 години.// Наука пулмология, 2011, брой 1, стр. 30-35
 543. Събев Н. Отношение към рисковите фактори и доверие към здравната система сред общността.// GP News, 2015, брой 7, ISSN 1311-4727.
 544. Събев Н. Повишен индекс на телесната маса - нива, честота и разпространение в общността.// GP News, 2015, брой 5(180), ISSN 1311-1757.
 545. Събев Н. Здравни ресурси и тяхното използване в област Русе.// Социална медицина, 2015, брой 2, ISSN 1310-1757.
 546. Събев Н., В. Среброва. Проучване на нивото на стрес на работното място по методика SLIC на работещите в Регионална здравна инспекция – Русе.// GP News, 2015, брой 6, ISSN 1311-4727.
 547. Събев Н., К. Панайотов. Здравни рискове, свързани с хронични неинфекциозни болести.// Социална медицина, 2014, брой 4/2014, ISSN 1310-1757.
 548. Събев Н., Петрова Н. Суицидни действия в област Русе-ситуационен анализ за периода 2004-2014 г..// Здравни грижи, 2015, брой 1/2015, ISSN 1312-2592.
 549. Т. Недева. Самолетни полети и венозен тромбемболизъм - можем ли да намалим риска?.// Авиационна, морска и космическа медицина, 2014, брой 1, стр. 62-66, ISSN 1314-5819.
 550. Т. Недева, , В. Платиканов, Ан. Велкова. „Предиктори за периоперативен делир при ортопедично- травматологични пациенти- І¬І част”.// Сп. „Анестезиология и интензивно лечение”, 2012, брой 2, стр. 31-36, ISSN ISSN 1310-4284.
 551. Т. Недева, В. Платиканов, А. Велкова. Предиктори за периоперативен делир при ортопедично – травматологични пациенти – ІІІ част,.// „Анестезиология и интензивно лечение”, 2013, брой 1, стр. 20-16, ISSN ISSN 1310-4284.
 552. Т. Недева, В. Платиканов, Ан. Велкова. „Предиктори за периоперативен делир при ортопедично- травматологични пациенти- І част”,.// Сп. „Анестезиология и интензивно лечение”, 2012, брой 2, стр. 23-30, ISSN ISSN 1310-4284.
 553. Т. Недева, Вл. Петров, В. Платиканов. „Болнично- свързани рискови фактори за делир- важни ли са и можем ли да ги управляваме?”.// Сп. „Анестезиология и интензивно лечение”,, 2011, брой 4, стр. 43-47, ISSN ISSN 1310-4284.
 554. Т. Недева, Вл. Петров, В. Платиканов. „Влияние на интраоперативната хемодинамика и постоперативната аналгезия върху честотата на делир при ортопедични пациенти”.// Сп. „Анестезиология и интензивно лечение”, 2011, брой 2, стр. 18-22, ISSN ISSN 1310-4284.
 555. Т. Недева, Вл. Петров, В. Платиканов. Предоперативни рискови фактори за делир в Ортопедично отделение- значение и управление”.// Сп. „Анестезиология и интензивно лечение”, 2011, брой 4, стр. 38-43, ISSN ISSN 1310-4284.
 556. Т. Недева, Вл. Петров, В. Платиканов. Периоперативен делир при ортопедични пациенти в МБАЛ- Русе- АД”-.// Сп. „Известия на съюза на учените- Русе”, серия „Медицина и стоматология” ISSN 1311- 106X, Русе, 2009, 2009, брой ” ISSN 1311-
 557. Т. Недева, ИнтраВл. Петров, В. Платиканов. Интраоперативната седация с Пропофол може да повлияе честотата на постоперативен делир при ортопедични пациенти”-.// Сп. „Анестезиология и интензивно лечение”, 2010, 3: 11-14, 2010, брой 3, стр. 11-14, ISSN ISSN 1310-4284.
 558. Т. Недева, О. Шербанов. Имплантируеми венозни източници – какво е необходимо да знаем за тях, ако са ни поставили такова устройство.// Известия на Съюза на учените - Русе, "Медицина и екология", 2016, брой 6, стр. 12-17, ISSN ISSN 1311- 1078.
 559. Т. Недева, О. Шербанов. Постоянни подкожни централни венозни катетри – индикации за поставяне, усложнения, сестрински грижи.// Известия на Съюза на учените - Русе, "Медицина и екология", 2016, брой 6, стр. 22 - 27, ISSN ISSN 1311- 1078.
 560. Т. Недева, О. Шербанов. Медицина на пътуванията и сърдечно- съдови заболявания- клиничен случай.// Авиационна, морска и космическа медицина, 2014, брой 1, стр. 58-62, ISSN 1314-5819.
 561. Т. Недева, О. Шербанов, Вл. Петров. Послеродова церебрална венозна тромбоза.// Анестезиология и интензивно лечение, 2014, брой 5, стр. 28-30, ISSN 1310-4284.
 562. Т. Недева, О. Шербанов, Кр. Захариева. Някои клинични особености в кондиционирането на органен донор с мозъчна смърт.// Известия на Съюза на учените - Русе, "Медицина и екология", 2016, брой 6, стр. 28 - 31, ISSN ISSN 1311- 1078.
 563. Т. Недева, О. Шербанов. Роля на медицинската сестра в управление на пациент с делир..// Русенски университет „Ангел Кънчев“, Научни трудове, 2015, брой том 54, Сери, стр. 213-219, ISSN ISSN 1311-3321.
 564. Т. Стефанова, Н. Радкова, М. Георгиева, К. Панайотов. Академични ресурси на разработване на доклади-самооценка за специалност от регулирани професии „медицинска сестра и акушерка”..// Научни трудове на Русенски университет, 2014, брой том 53, сери
 565. Т.Недева, О. Шербанов. „Идентификация на рискови фактори за периоперативен делир в ортопедия и травматология”-.// Известия на Съюза на учените- Русе, серия 4, Медицина и екология, том 3,, 2013, брой 3, стр. 30-39
 566. Т.Недева, Св. Желева, Л. Стефанова, О. Шербанов. Анестезия при редки заболявания- Цезарово сечение при пациентка със синдром на Марфан.// Анестезиология и интензивно лечение, 2014, брой 4, стр. 47-49, ISSN 1310-4284.
 567. Тимева Т. Лутеална поддръжка с прогестерон при бременност след асистирана репродукция.// Credoweb, 2018, брой N
 568. Тимева Т. Нараства ли онкологичният риск след лечение на стерилитет..// MedPost, 2015, брой 3, стр. 42-45
 569. Тимева Т. Стратегията "Freezing all" и последващ ембриотрансфер като рутинен етап на IVF/ICSI..// Репродуктивно здраве, 2014, брой 21, стр. 24-27
 570. Тимева Т. Серумни нива на Лутеинизиращ хормон при пациентки с контролирана овариална хиперстимулация.// Репродуктивно здраве, 2011, брой 18, стр. 2-7
 571. Тимева Т., Георгиев С., Щерев А. Овариален хиперстимулационен синдром.// Българско списание за ултразвук в акушерството и гинекологията, 2010, брой 1, стр. 9
 572. Тимева Т.,Милачич Т.,Кюркчиев Ст.,Щерев А. Оценка на характеристиките на ендометриума, благоприятстващи имплантацията.// Репродуктивно здраве, 2017, брой 25, стр. 9-13
 573. Тодорова Л. Интернационалните компетентности в обучението по здравни специалности в Русенския университет - равносметка и поуки.// Известия на Съюза на учените - Русе, 2016, серия 4, том 5, 2016, брой серия 4, том, стр. 77-83, ISSN 1311-1078.
 574. Тодорова Л. Инструменти за самооценка в детско-юношеска възраст в психолого-педагогическата и ерготерапевтичната практика.// Педагогика, 2015, брой 3, стр. 417 - 428, ISSN 0861 – 3982.
 575. Тодорова Л. Дейностите на детето през неговия поглед в съпоставка с гледната точка на семейството и персонала.// Педагогика, 2015, брой 8, стр. 1119 – 1130, ISSN ISSN 0861-3982.
 576. Тодорова Л., J. Kramer. Психометрични характеристики на българската версия на Дейностната самооценка на детето.// Българско списание по психология, 2014, брой 1-3, стр. 149-165, ISSN 0861-7813.
 577. Тодорова, Б. Относно изучаването на светлината и нейното значение за глобалното човешко познание.// Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии", 2016, брой 7, стр. 165-169, ISSN 1314–1791.
 578. Тодорова, Б. Система за диагностика и оценка на познавателни и творчески умения.// сп.„Педагогика“, 2014, брой 3, стр. 401-412, ISSN 0861-3982.
 579. Тодорова, Б. Прилагане на систематизирана процедура на познание при изучаване на основни понятия от биофизиката и биомеханиката.// сп. „Известия на Съюза на учените – Русе“, серия 4 “Медицина и екология“, 2014, брой 4, стр. 74-79, ISSN 1311-1078.
 580. Тодорова, Б. Биомеханиката като научна теория и учебна дисциплина в аспекта на теоретичното обобщение.// „Известия на Съюза на учените – Русе“, серия 4 “Медицина и екология“, 2013, брой 3, стр. 52-60, ISSN 1311-1078.
 581. Тодорова, Б. Онтодидактическият подход на теоретично обобщение в обучението по биомеханика за кинезитерапевти.// СУБ – Благоевград, Годишник “Наука – Образование – Изкуство”, 2007, брой І, част 1, стр. 140-146, ISSN 978-954-680-529-4.
 582. Тодорова, Б. Методи за стимулиране на творческото мислене в обучението по биомеханика за кинезитерапевти.// СУБ – Благоевград, Годишник “Наука – Образование – Изкуство”, 2007, брой І, част 1, стр. 132-140, ISSN 978-954-680-529-4.
 583. Тодорова, Б. И., Зл. Д. Ангелова. „Огънят" като понятие в контекста на единното познание.// Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии", 2018, брой 9, ISSN ISSN 1314–1791.
 584. Тодорова, Б., Ив. Стефанова. Адаптиран подход за прилагане на мисловни карти в обучението по кинезиология, основан на система от принципи на природни обекти.// Известия на Съюза на учените - Русе, серия 4 "Медицина и екология",, 2017, брой 7, стр. 56-62, ISSN 1311 – 1078.
 585. Тодорова, Б., Ив. Стефанова. Анализ върху елементи от демографския, социалния и мотивационния профил на студенти, приети за обучение по здравни специалности в Русенския университет.// Известия на Съюза на учените – Русе, серия 4 „Медицина и екология“, 2016, брой 6, стр. 50-58, ISSN 1311-1078.
 586. Тодорова, Б., Н. Ангелова-Барболова. Самооценка на студенти върху общи компетенции, свързани с творчеството – анкетно проучване.// сп. "Педагогика", 2013, брой 4, стр. 583-595, ISSN 0861-3982.
 587. Тодорова, Л., П. Минчева. Приложение на модела на човешките дейности в български контекст.// Неврорехабилитация, 2007, брой том 1, стр. 45-50
 588. Тодорова, Т. Сестрински грижи за пациенти на хемодиализа.// Здравни грижи, 2018, брой 1, стр. 35-40, ISSN 1312-2592.
 589. Тодорова, Т. Роля на комуникацията в управлението на конфликтните ситуации на работното място.// Здравни грижи, 2016, брой 4, стр. 31-35
 590. Христова Ир. Роля и място на медицинската сестра в инвазивната кардиология.// Известия на съюза на учените – Русе, 2017, брой том 7, стр. 125-128, ISSN 1311-1078.
 591. Христова Ир. Необходимост от обучение на медицински сестри за работа в лаборатория за инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания.// Здравни грижи, 2016, брой бр. 3, стр. 11, ISSN 1312-2592.
 592. Христова Ц. Значимата роля на акушерката в обучението и образованието на бременни.// Здравни грижи, 2016, брой 4, стр. 25 - 30, ISSN 1312 - 2592.
 593. Христова, Ир., Д. Георгиева, Гр. Колева, Д. Константинова. Историческо развитие на сърдечната катетеризация.// Научна конференция на СУБ-Пловдив, 2015, брой серия Г, том, стр. 8-10, ISSN 1311-9427.
 594. Цв. Кертикова, Б. Валентинов, Д. Арабаджиева, Т. Недева, Вл. Петров. Анестезия при редки заболявания- Патологична фрактура на бедрена кост при дете с кампомиелична дисплазия.// Анестезиология и интензивно лечение, 2014, брой 4, стр. 44-46, ISSN 1310-4284.
 595. Чавеева П.,Персико Н.,Масларска Р.,Георгиев Цв., Димова И.,Щерев А. Втори етап на миниинвазивна фетална хирургия при вродена тежка диафрагмална херния. Клиничен случай.// Акушерство и гинекология, 2015, брой 5, стр. 40-44
 596. Чавеева П.,Стратиева В.,Персико Н.,Щерев А. Пренатална диагноза и първи етап на ендоскопска трахеална оклузия при тежка вродена диафрагмална херния. Клиничен случай..// Акушерство и гинекология, 2015, брой 1, стр. 31-34
 597. Чавеева П.,Стратиева В.,Щерев А. Въвеждане на ендоскопска лазер терапия при лечение на усложнена монохориална двуплодна бременност в България.// Акушерство и гинекология, 2015, брой 8, стр. 37-42
 598. Чавеева П.,Стратиева В.,Юнакова М.,Ганева Г.,Тимева Т.,Щерев А. Пренатална диагноза и поведение при монохориални моноамниални близнаци.// Репродуктивно здраве, 2014, брой 21, стр. 14-18
 599. Чавеева П.,Янкова М.,Милачич Т.,Тимева Т.,Стратиева В.,Щерев А. Нов скринингов метод за анеуплоидии чрез фетална ДНК в майчината кръв.// Акушерство и гинекология, 2015, брой 2, стр. 3-7
 600. Шербанов O, Т. Недева, Кр. Захариева,. Диагностициране и управление на делир при онкологични пациенти.// Медицина и екология Известия на Съюза на учените- Русе 2017, 2017, брой 6, ISSN ISSN 1311- 1078.
 601. Шербанов О., Т. Недева, Кр. Захариева. Може ли приемът на фитопрепарати, да окаже въздействие върху различните видове анестезии?.// Известия на Съюза на учените - Русе, "Медицина и екология", 2017, брой под печат, ISSN 1311-1078.
 602. Шербанов О., Т. Недева, Кр. Захариева. Диагностициране и управление на делир при онкологични пациенти..// Известия на Съюза на учените - Русе, "Медицина и екология", 2017, брой под печат, ISSN 1311-1078.
 603. Щерев А. Комбинирани педагогически похвати за увеличаване на ефективността от преподаване.// Здравни грижи, 2016, брой 3, ISSN 1312-2592.
 604. Щерев А. За рационална социална политика.// Здравна политика и мениджмънт, 2008, брой 6, стр. 45
 605. Щерев А. За заплащането на българските лекари, намесата на държавата и корупцията в здравеопазването.// Здравен мениджмънт, 2008, брой 3, стр. 3
 606. Щерев А. Финансиране и разпределение на приходите в лечебните заведения.// Здравна политика и мениджмънт, 2008, брой 5, стр. 94
 607. Щерев А. Митове в българското здравеопазване.// Здравен мениджмънт, 2007, брой 2, стр. 11
 608. Щерев А. Проблеми на националната здравна карта.// Здравен мениджмънт, 2007, брой 1, стр. 26
 609. Ю. Пашкунова, С. Янев. Клинично изследване при хронична лумбална болка.// Известия на Съюза на учените, 2015, брой Серия 5, стр. 116-120, ISSN 1311-1078.
 610. Юнакова М., Антонова И., Андреева П., Щерев А. Прогностична стойност на маркерите на яйчниковия резерв.// Репродуктивно здраве, 2010, брой 17, стр. 23
 611. Янев, С. Лечебна физкултура при студенти със заболявания.// Известия на СУБ – Русе”, Том 2, „Медицина и екология”, 2011, брой 4, стр. 55 – 57, ISSN 1311-1078.
 612. Янев, С. Хидротерапевтична програма за деца с церебрална парализа.// Спорт и наука, 2007, брой 3, стр. 285-291, ISSN 1310-3393.
 613. Янев, С. Преобучение на ходенето при деца с церебрална парализа чрез хидротерапия.// Кинезитерапия, 2005, брой 1-2, стр. 57 – 61
 614. Янев, С., В. Луканов. Опит за комплексна кинезитерапия при прогресивна мускулна дистрофия.// Сп. Физиотерапия, 2012, брой 1
 615. Янев, С., Друмева, И. Кинезитерапията в помощ на социалната адаптация на децата с церебрална парализа.// Известие на съюза на учените – Варна, Серия „Медицина и екология“,Том 14, 2009, брой 2, стр. 44 – 47, ISSN 1310-5833.
 616. Янев, Ст., Ал. Андреев. Анкилозиращ спондилит – клинична картина и съпътстващи заболявания.// Известия на СУБ – Русе, 2014, брой том 4, стр. 40-44, ISSN 1311-1078.
 617. Янев, Ст., Ал. Андреев. Класификационни и диагностични критерии при Анкилозиращ спондилит.// Известия на СУБ – Русе, 2014, брой 36-39, ISSN 1311-1078.
 618. Янкова В.,Чавеева П.,Щерев А. Гестационният захарен диабет като специфично състояние на бременността.// Акушерство и гинекология, 2015, брой 9, стр. 29-33
доклади
 1. 1. Аналгезия преди извършване на спинална анестезия – проспективно сравнение на две техники. Т. Недева, Д. Арабаджиева, Вл. Петров, С. Симеонов, П. Николова V-та национална конференция за изследване и лечение на болката с международно участие, гр. Велико Търново, 03 – 05 юни 2010 година; сборник резюмета, стр. 59. Аналгезия преди извършване на спинална анестезия – проспективно сравнение на две техники.. В: V-та национална конференция за изследване и лечение на болката с международно участие, гр. Велико Търново, 03 – 05 юни 2010 година; сборник резюмета, стр. 59, V-та национална конференция за изследване и лечение на болката с международно участие, гр. Велико Тъ, 2010, стр. 59
 2. 2. Циркулаторни ефекти на продължителна спинална и комбинирана спинална-епидурална анестезия при периферни съдови реконструкции. Вл. Петров, Т. Недева, Д. Арабаджиева ХVІІ-ти конгрес по анестезиология и интензивно лечение с международно участие, 27.Х. – 30.Х.2011 г., Новотел Пловдив; сборник резюмета, стр 45-46. Циркулаторни ефекти на продължителна спинална и комбинирана спинална-епидурална анестезия при периферни съдови реконструкции.. В: ХVІІ-ти конгрес по анестезиология и интензивно лечение с международно участие, 27.Х. – 30.Х.2011 г., Новотел Пловдив; сборник резюмета, стр, ХVІІ-ти конгрес по анестезиология и интензивно лечение с международно участие, 27.Х. – 30.Х.2011 г.,, 2011, стр. 45-46
 3. 3. Сравнение на ларингеална маска и ларингеална тръба, използвани за провеждане на обща анестезия при възрастни пациенти. Вл. Петров, Т. Недева, Д. Арабаджиева ХVІІ-ти конгрес по анестезиология и интензивно лечение с международно участие, 27.Х. – 30.Х.2011 г., Новотел Пловдив; сборник резюмета, стр. 157 – 158. Сравнение на ларингеална маска и ларингеална тръба, използвани за провеждане на обща анестезия при възрастни пациенти.. В: ХVІІ-ти конгрес по анестезиология и интензивно лечение с международно участие, 27.Х. – 30.Х.2011 г., Новотел Пловдив; сборник резюмета, стр. 157 – 158., ХVІІ-ти конгрес по анестезиология и интензивно лечение с международно участие, 27.Х. – 30.Х.2011 г.,, 2011, стр. 157-158
 4. A.E. James, Kuo-Ming Chao, Weidong Li, A. Matei, A.G. Nanos, S.-D. Stan, G. Figliolini, P. Rea, C.B. Bouzgarrou, D. Bratanov, J. Cooper, A. Wenzel, J. Van Capelle, K. Struckmeier. An Ecosystem for E-Learning in Mechatronics: The CLEM Project. IN: e-Business Engineering (ICEBE), 2013 IEEE 10th International Conference on; 01/2013, Coventry, UK, 2013
 5. Aleksandar Ljubomirov Andreev. CLINICAL CASE: KINESIOTHERAPY IN THE EARLY POSTOPERATIVE STAGE AFTER MINIMALLY INVASIVE SAME TIME BILLATERAL TOTAL HIP REPLACEMENT. IN: Reports Awarded with "Best Paper" Crystal Prize -Научна конференция на РУ"Ангел Кънчев", Русе, 2016
 6. Andreev A. Deep oscillation, kinesiotaping and exercises in amateur football players after ACL reconstruction.. IN: Abstrakt book; XXIV International Conference on Sports Rehabilitation and Traumatology. London,, London, 2014, pp. 323-324
 7. Andreev, Al., St.Janev. Temporary aspects in Kinesitherapy (Physiotherapy) in treatment of Ankylosing Spondylitis.. IN: Research in Kinesiology, Veles, Macedonia, 2015, pp. 62-65
 8. Andreeva P., Dimitrov I., Konovalova M., Kyurkchiev S., Shterev A. Methylenetetrahydrofolate reductase. C 677 T prolymorphisms do not affect ovarian activity. IN: 27th Annual meeting of the ESHRE, Stockholm, Sweden, 2011
 9. Angelova N, Gamakova-Radkova N, Panayotov K. Clinical and social aspects of the parental alienation syndrome. IN: Human and social sciences at the common conference, Slovakia, Publishing of the University of Zilnia, 2014, pp. 198-200, ISBN 978-80-554-0949-8.
 10. Angelova-Barbolova N.S. Emotional exhaustion /burnout/ and general work characteristics of medical specialists. IN: The 1st Global Virtual Conference, Slovakia, 2013, pp. 199-202, ISBN 978-80-554-0679-4.
 11. Angelova-Barbolova N.S., Krushkova S.A. Grashnov P.V. Psychological evaluation of psychopathic personality upon committing capital crimes. IN: Аbstract book ІV Congress of Balkan Academy of Forensic Science,, Stara Zagora, 2007
 12. Angelova-Barbolova N.S., Stefanova T.Zh. Research specifics of communication "medical worker-patient" in the context of continuous medical education. IN: International Conference on European Science and Technology, Munich, Germany, 2013, pp. 281-285, ISBN 978-3941352-89-6.
 13. Angelova-Barbolova Nikolina, Stefanova Todorka, Janev Stefan. Program on healthy lifestyle for patients with schizophrenia. IN: XVI International scientific congress "Olympic sport and sport for all and vi international scientific congress "Sport, stress, adaptation", София, 2012, pp. 718-719, ISBN 1310-3393.
 14. Angelova-Barbolova, N.S. The clinic-social characteristics of involuntary hospitalized schizophrenic patients in Bulgaria. IN: European psychiatry, Official journal of the European Psychiatric Assotiation, Munich, Germany, 2010
 15. Antonova I., Milachich T., Andreeva P., Shterev A. IVF or ICSI? Idiopathic infertility and embryo quality in combined cycles. IN: 20th World Congress on Fertility and Sterility, Munich, Germany, 2010
 16. Antonova I., Milachich T., Petkova L., Yunakova M., Chaveeva P., Shterev A. Morula stage embryos on day 5what to expect. IN: 26th Annual meeting of the ESHRE, Rome, Italy, 2010
 17. Antonova I., Veleva L., Petkova L., Shterev A. Correlation of oocyte grande based on cytoplasmic density and elasticity with fertilization rate after ICSI. IN: 27th Annual meeting of the ESHRE, Stockholm, Sweden, 2011
 18. Antonova I.,Bochev I.,Milachich T.,Valkova L.,Yunakova M.,Andreeva P.,Shterev A. Can we improve pregnancy and implantation rate in cases with non-selective embryo transfer when only 1 or 2 embryos are available?. IN: 14th International Symposium for Immunology of Reproduction “Progress in Reproductive Immunology”, Varna, 2015
 19. Belemezova K.,Bochev I.,Mourdjeva M.,Shterev A., Kyurkchiev S. Effect of GNRH analogues ganirelix and triporelin on human endometrial stromal cell decidualization in vitro. IN: Доклади на Българската академия на науките, София, 2014, pp. т. 67, № 1, с. 77
 20. Bilyana Velikova Daniela Draganova. CHANGES IN THE SPECIAL NURSING CARE FOR AGEING PEOPLE WITH MENTAL PROBLEMS. IN: СНС, Русе, 2018 - под печат, Русе, 2018
 21. Bochev I., Gavrilov P., Kyurkchiev S., Shterev A. Sperm motility improvement after magnetic-activated cell sorting in men with asteno/oligi-asthenozoospermia. IN: 13th International Symposium for Immunology of Reproduction, Varna, 2012
 22. Bochev I., Gavrilov P., Kyurkchiev S., Shterev A. Sperm motility improvement after magnetic activated cell sorting in men with astheno/oligo-asthenozoospermia. IN: 27th Annual meeting of the ESHRE, Stockholm, Sweden, 2011
 23. Bochev I., Mourdjeva M., Ivanova E., Kyurkchiev D., Stoyanova E., Dimitrov R., Timeva T., Yunakova M., Shterev A., Kyurkchiev S. Higher expression of HLA-G is detected in mesenchymal stem cells cultured with progesterone. IN: 7th European Congress of Reproductive Immunology, Marathon, Greece, 2009
 24. Bochev I., Valkova L., Kyurkchiev S., Shterev A. Marked pregnancy rate improvement after embryo co-culture with fresh endometrial stromal cells. IN: 28th Annual Meeting of the ESHRE, Istanbul, Turkey, 2012
 25. Bochev I., Valkova L., Kyurkchiev S., Shterev A. Freezing of endometrial stromal cells seems to impair their feeder cell potential in co-culture system.. IN: 13 International symposium of Immunology of reproduction, Varna, 2012
 26. Bochev I.,Belemezova K.,Shterev A.,Kyurkchiev S. GnRH analogues Ganirelix and Triptorelin do not influence the in vitro decidualization capacity of human endometrial stromal cells. IN: 14th International Symposium for Immunology of Reproduction “Progress in Reproductive Immunology”, Varna, 2015
 27. Bochev I.,Belemezova K.,Shterev A.,Kyurkchiev S. GnRH analogues Ganirelix and Troptorelin do not affect endometrial stromal cell decidualization in vitro. IN: ESHRE campus “From early preguancy to later in life”, Brussels, Belgium, 2013
 28. Bochev I.,Veleva L.,Shterev A. Endometrial stromal cell-secreted factors improve sperm motility. IN: 31st Annual Meeting of ESHRE. Human Reproduction – Abstract book, Lisbon, Portugal, 2015
 29. Bogdanova, Т., T. Stefanova. Ascertaining didactical experiment upon the fundamental physical notions from the subject « Human Being and Nature » 5th and 6th. IN: Международна конференция, Македония, 2008, pp. 46
 30. Bratanov D., P. Vitliemov. Cloud E-learning for Mechatronics. IN: Cборник доклади от Двадесет и трета международна научна конференция АДП-2014, Созопол2014, ТУ-София, 2014, pp. 378-383, ISBN ISSN-1310-3946.
 31. Bratanov, D. General algorithm for control of a complex mobile robot. IN: ПРАКТРО 2009, Созопол, 2009
 32. Bratanov, D. Test for certification of robotized upper limb's rehabilitation cell. IN: ПРАКТРО 2009, Созопол, 2009
 33. Bratanov, D. Prototype of rescue and bomb disposal robot. IN: ПРАКТРО 2009, Созопол, 2009
 34. Bratanov, D. Robotized system for analysis of the upper human limb motion. IN: ПРАКТРО 2009, Созопол, 2009
 35. Bratanov, D. Prototype of rescue and bomb disposal robot- RESCUER. IN: Научни известия на НТС по машиностроене, год. XVI, бр. 2/112, XVIII ННТК с международно участие „АДП 2009”,, Созопол, 2009, pp. 245 – 250
 36. D T Pham, N Zlatov, E Eldukhri, S Dimov, D Bratanov, T Dobrev, M Packianather, A Fahmy. Modelling and Control of an 8-DoF Mehatronic Limb. IN: 8th IEEE Conference of Mechatronics and machine Vision in Practice, Hong Kong, M2VIP, 2001, pp. 314-317, ISBN 962-442-191-9.
 37. D. Obreshkov,T. Simeonova. The Effect of Six-month Training in Gymnastics on the Flexibilityq Speed and the Ability to Jum Among 10 – years – old girls. IN: Мегународна конференциjа, 27 -28 Maj, Велес, Р.Македония, 2011
 38. D. T. Pham, E. E. Eldukhri, N. B. Zlatov, S. S. Dimov and M. S. Packianather, D. Bratanov, A. Toth, G. Fazekas. INTELLIGENT ROBOTISED PHYSIOTHERAPY TESTED ON AN 8-DOF ANTHROPOMORPHIC ARM. IN: IFAC2002, Spain, 2002
 39. Daniela Konstantinova Draganova, Nikolina Angelova-Barbolova. THE CHALLENGES FOR THE PROVISION OF CARE FOR HOSPITALS WITH DEMENTION.. IN: Seventeenth International Scientific Conference THE TEACHER OF THE FUTURE, Budva, Montenegro, (Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact&Quality Factor), 2018, pp. vol. 23.2, pр. 703-7, ISBN ISSN 2545-4439, 1.
 40. Daniela Lyutakova Ivanichka Serbezova. THE IMPLEMENTATION OF SKIN TO SKIN METHOD IN LOCAL MATERNITY WARDS – WHAT DO STUDENTS THINK. IN: 57th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, 2018, Ruse, University Publishing Center at Rousse University, 2018, pp. in print, ISBN 1311-3321.
 41. Despina Georgieva, Greta Koleva, Irinka Hristova. SAT-2.201-01-HC-01 STRTEGIES FOR BURNOT SYNDROME PREVENTION IN THE NURSES PRACTICE. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE ; volume 55, book 8.3., Ruse, 2016
 42. Despina Georgieva, Greta Koleva, Irinka Hristova, Bianka Sartalanska. Мotivation and attitude of the health care professionals to research work. IN: списание Известия на съюз на учените – Русе, Ruse, Съюз на учените Русе, 2017, pp. 62-66, ISBN 1311-1078.
 43. Dilyana Vicheva Ilian Doykov Ivanichka Serbezova. QUALITY OF LIFE IN CHILDREN WITH ALLERGIC RHINITIS AND ITS RELATIONSHIP WITH BRONCHIAL ASTHMA. IN: 14th Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology "Working Together for the Child" 2nd-5th June 2018, Stockholm, Sweden, 2018, pp. | Paper Number | 65
 44. Dimcheva A.,Milachich T.,Bochev I.,Barov D., Shterev A. Intracytolasmic morphologically selected sperm injection (IMSI) improves the embryo quality on day 3. IN: The 22nd World Congress on Controversies on Obstetrics Gynecology and Infertility (COGI). All About Women`s Health, Budapest, Hungary, 2015
 45. Dimitar, O., T. Stefanova. An Attempt for Defining the Somatotype of Female Students from the Specialized Fintness Grups. IN: RESEARCH IN KINEZIOLOGY, Skopje, Makedonia, FEDERATION OF THE SPORTS PEDAGOGUES OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA, 2012, pp. 25-30, ISBN 1857-7679, UDC 79.
 46. Dimitrov R., Timeva T., Stamenova M., Kyurkchiev D., Kyurkchiev S. Isolation and characterization of multipotent stromal cells from human decidua. IN: X International congress of Reproductive Immunology, Croatia, 2007
 47. G. Muhlfay, VICHEVA D. Multidisciplinary approaches in allergic rhinits – romanian expirience. IN: 17th Panhellenic otorhinology – nead and neck surgery congress, Alexandroupolis, Greece, 2013
 48. Gamakova N. The costs of disability and how to improve the condition of neonates with hypoxic and ischemic impairment of the central nervous system. IN: The 5th Congress of the European academy of paediatric societies, Barcelona, Spain, 2014
 49. Gamakova N, Gamakova P. The effect of economic, environmental and health factors on mortality in Bulgaria. IN: 8th International scientific conference “Applied Sciences and technologies in the United States and Europe: common challenges and scientific findings”, New York, USA, 2014, pp. 3-9, ISBN 978-1-940260-20-4.
 50. Gamakova N, Gamakova P. Developmental delays in children placed in institutional care. IN: 11th International scientific conference “European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches”, Stuttgart, Germany, 2014, pp. 32-36, ISBN 978-3-944375-41-0.
 51. Gamakova N, Gamakova S. Effects of preterm birth on oral growth and development. Enamel hypoplasia. IN: 11th International scientific conference “European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches”, Stuttgart, Germany, 2014, pp. 29-31, ISBN 978-3-944375-41-0.
 52. Gamakova N, Lubenova D. Early physiotherapy intervention for preterm neonates with hypoxic impairment of the central nervous system. IN: 16th World Neurosonology Meeting, Sofia, 2013, ISBN 1312-6431.
 53. Gamakova, N. Comparison between traditional and family-centered physiotherapy intervention for preterm neonates with hypoxic impairment of the central nervous system. IN: 4th International scientific conference “Applied Sciences and technologies in the United States and Europe: common challenges and scientific findings”, New York, USA, 2013, pp. 21-22, ISBN 978-1-940260-15-0.
 54. Georgieva D., Koleva G., Hristova I.,. Strtegies for Burnot syndrome prevention in the nurses practice. IN: Booklet of the 55th Science Conference of Ruse University,, Buigaria, Ruse University, 2016, ISBN 1311-3321.
 55. Gergana Stoyanova, Despina Georgieva, Irinka Hristova. Prophylaxis of overweight and obesity in school age. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, Ruse, “Angel Kanchev” Univesity of Ruse, 2017, ISBN 1311-3321.
 56. Gincheva V, Variaah G, Gospodinova K, Gospodinov D, Grozeva D. Quality of life in patients with psoriasis in Bulgaria. IN: 16th Congress of the European Society for Dermatology and Psychiatry, Saint-Peterburg, Russia, 2015
 57. Gotlib, J., D. Bialoszewski, U. Cavlak, S. Janev, I. Kunicka, B.P. Lourido. Vocational Plans Of Final-Year First-Cycle Students Of Physiotherapy In Selected European Countries.. IN: 6th International Conference of Technology, Education and Development (INTED), Valencia, SPAIN, 2012, pp. 1686-1694, ISBN 978-84-615-5563-5.
 58. Greta Koleva, Despina Georgieva, Tsvetelina Stancheva, Svilena Ninova. Аttitudes for continuing education of healthcare professionals. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, Ruse, “Angel Kanchev” Univesity of Ruse, 2017, ISBN 1311-3321.
 59. Greta Koleva,Irinka Hristova,Despina Georgieva, Danela Draganova, Ivanichka Serbezova. Level of awareness of Republic Bulgarias population for treatment of ischemic stroke via thrmblysis. IN: Sea-international conference, Constanta, Publishing House Naval academy, 2016, ISBN 2457-144X, L 2457.
 60. Gustav Arz, Andras Toth, Gabor Fazekas, Daniel Bratanov. Development of the REHAROB upper limb physiotherapy system. IN: RAAD 2002, Budapest, Hungary, 2002
 61. Gusztáv Arz, András Tóth, , Gábor Fazekas, Daniel Bratanov, Nikolay Zlatov,. Three-dimensional Anti-spastic Physiotherapy with the Industrial Robots of “REHAROB”. IN: ICORR 2003 The 8th International Conference on rehabilitation Robotics, Daejeon, Korea, Korea Advanced Institute of Science and Technology, 2003, pp. 215-218, ISBN 89-88366-09-39356.
 62. Gusztáv Arz, András Tóth, Daniel Bratanov, Nikolay Zlatov, Roberto Guzmán Diana, Stefko Burdzhiev, Antonios Gasteratos, David Pereira, Carlos Beltran, Uberto Delprato. EU FP6 Project RESCUER: the development of a dexterous robot and intelligent information technologies for EOD/IEDD/rescue missions. IN: Сб. докл. на IX Международна конференция по роботика„ ПРАКТРО’ 2007”, Варна, 2007, pp. 7 - 13
 63. Gusztáv Arz, Daniel Bratanov, András Tóth. Improvement of the Emergency risk Management through Secure Mobile mechatronic Support to Bomb Disposal. IN: International Conference on Risk and Emergency Management-Research and policy Perspectives 8-9 June 2005,, Hannover, Germany, 2005
 64. Hristova Ir., Gr. Koleva., D. Georgieva. The invasive cardiovascular procedures as a factor for economic efficiency in healthcare. IN: Annals of the "Eftimie Murgu" University of Resita, Romania, 2017, pp. 127-134, ISBN 2344 – 6315.
 65. Hristova, Ts.,. Problem-posing education – a key factor in clinical decision-making skills in practical education of midwifery students. IN: 55th Annual Science Conference of Ruse University Volum 55 book 8.3, Angel Kanchev University of Ruse Union of Scientists - Ruse, Angel Kanchev University of Ruse, 2016, pp. 37 - 42, ISBN 1311 - 3321.
 66. Hristova, Tsv., D. Stoyanova. Problem-Posing Education as a Didactic Concept and a Methodical Direction. IN: Reports Awarded with ,,Best Paper,, Crystal Prize, In: 56th Annual Science Conference of Ruse University, „Angel Kanchev“ University of Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2017, pp. 223 - 227, ISBN 978 - 954 712 733.
 67. Hristova, Tsv., I. Serbezova, Tsv. Stancheva. Analysis of Health Care During Clinical Laboratory Tests TESTS. IN: In: Reports Awarded with ,,Best Paper,, Crystal Prize, 56th Annual Science Conference of Ruse University, „Angel Kanchev“ University of Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2017, pp. 177 - 181
 68. Ilieva I., A. Momchilova. Motivation factors for sport activity of 9-11-old pupils. IN: Международна конференция – ХІІІ „ФИС КОМУНИКАЦИЯ”, Ниш, Сърбия, 2007
 69. Ilieva I., I. Ilchev, K. Simeonov, P. Peneva, M. Krumov. Teachers and parents-the motivators for the physical and personality development of 10-year-old pupils actively engaged in sport activities. IN: ХІІ международна конференция ФИС КОМУНИКАЦИJЕ , гр. Ниш, Сърбия, Университет у Нишу, Факултет Физичке културе, 2006, pp. 252-258
 70. Ilieva I., Momchilova A., Ilchev I.,Simeonov K. Aspects of pedagogic communication in physical education and sports’ lessons. IN: Rom, Romania, 2012
 71. Ivanichka Serbezova Despina Georgieva Daniela Konstantinova. RESEARCH WORK OF NURSES AND MIDWIVES STUDENTS IN THE UNIVERSITE OF ROUSSE "ANGEL KANCHEV". IN: SEA - CONF 2017 3 RD INTERNATIONAL CONFERENCE Constanta, ROMANIA, 2017, pp. 158 - 164, ISBN 1454-864X.
 72. Ivanichka Serbezova,Despina Georgieva,Danela Draganova. Assessment of applied competence after using video algorithms for injection tecnique among medical students. IN: Sea-international conference, Constanta, Publishing House,"Mircea cel Batran" Naval academy, 2016, ISBN 2457-144X, L 2457.
 73. Ivanitchka Serbezova. Лечебната гимнастика по време на раждането - акценти в обучението на акушерки. В: Осма международна научна конференция, София, Университетско издателство, 2016, стр. 58-64, ISBN 1314-2275.
 74. Ivanova-Todorova E., Kyurkchiev D., Mourdjeva M., Dimitrov R., Bochev I., Stoyanova E., Timeva T., Yunakova M., Shterev A., Kyurkchiev S. Detection of progesterone induced blocing factor in pre-decidual multipotent stromal cells.. IN: 12 th International symposium for Immunology of reproduction, Varna, 2009
 75. Ivanova-Todorova E., Kyurkchiev D., Mourdjeva M., Dimitrov R., Bochev I., Stoyanova E., Timeva T., Yunakova M., Shterev A., Kyurkchiev S. Detection of progesterone induced blocкing factor in pre-decidual multipotent stromal cells. IN: 12-ти международен симпозиум по имунология на репродукцията, Varna, 2009, pp. 96
 76. Ivanova-Todorova E., Kyurkchiev D., Mourdjeva M., Dimitrov R., Bochev I., Stoyanova E., Timeva T., Yunakova M., Shterev A., Kyurkchiev S. Detection of progesterone induced blocking factor in pre-decidual miltipotent stromal cells. IN: 7th European Congress of Reproductive Immunology, Marathon, Greece, 2009
 77. Ivelina Stefanova. Effects of using continuous passive motion device in the rehabilitation upper limb following stroke. IN: Electronic International Interdisciplinary Conference, Slovakia, EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2016, pp. 240-242, ISBN 978-80-554-1248-1.
 78. J. Magnan, Iv. Stankov… VICHEVA, D. Otology and rhinology health system in Bulgaria and EU standarts. IN: 2nd EAORL_HNS, St.St. Konstantin and Helena, Varna, Bulgaria, 2013
 79. Janev, S. The meaning of hydrotherapy for children with neurological and orthopaedical illnesses. IN: First International Symposium for Teaching Physical Education, Sport and Sports Activities for Students in the Higher Education, Skopje, University “St. Kiril and Metodi” Skopje, 2005, pp. 66-68
 80. Janev, S. The importance of swimming exercises with children suffering from cerebral palsy.. IN: Осми международен симпозиум за спорт и физическо образование на младите, Охрид, сп. „Физичка култура”, бр.2,, 2003, pp. 43-44
 81. Kameliya Andreeva, Despina Georgieva, Greta Koleva. The significance of antitubercular teams for prevention of tuberculosis. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, Ruse, “Angel Kanchev” Univesity of Ruse, 2017, ISBN 1311-3321.
 82. Karaganova, I. Resitance training with Tera-Band to reduce effects of sarcopenia in older people. IN: Научни трудове на Русенския университет – 2015, Том 54, Серия 8.1, Русе, Издателски център към Русенски университет, 2015, pp. 133 - 140, ISBN 1311- 3321.
 83. Kina Velcheva Кristina Zaharieva. Obesity in Bulgarian adolescents at the age from 11 to 17 years. IN: ScieConf Decembar 16-18, Slovak Republi, 2015
 84. Koleva G., D., Georgieva, Ts.,Stancheva, S., Ninova,. ATTITUDES FOR CONTINUING EDUCATION OF HEALTHCARE PROFESSIONALS. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017, Ruse, University of Ruse, 2017, ISBN 1311-3321.
 85. Koleva, G., I. Hristova. Models of intervention, which are applied by the nurse and aimed at changing the behavior of hypertensives – review. IN: IN: SEA – Conf 2017, 3 INTERNATIONAL CONFERENCE Constanta, Румъния, Констанца, 2017, pp. 454-461
 86. Koleva, G., I. Hristova,D. Georgieva, D. Draganova, I.Serbezova. Level of awareness of Republic Bulgaria's population for treatment of ischemic stroke via thrombolysis. IN: SEA – Conf 2016, 2 INTERNATIONAL CONFERENCE Constanta, Румъния, Констанца, 2016, ISBN 2457-144Х.
 87. Konstantinova,D., Yul.Georgieva,G.Darakeva. THE DIFFERENT FACES OF DEMENTIA AND THE SPECIFICS OF PATIENT CARE. IN: РУ "Анг. Кънчев" и СУБ, Русе, 2017
 88. Kristina Zaharieva Galina Mihaylova Kina Velcheva Ognyan Sherbanov. PSYCHOSOCIAL ASPECTS OF HEALTHCARE FOR ONCOLOGY PATIENTSIV. IN: International Scienti c and Practical Conference "Modern Scienti c Achievements and Their Practical Application" October 31 2017 Dubai UAE WORLD SCIENCE № 11(27) Vol.4 November 2017, Dubai UAE, 2017, pp. p. 19-23
 89. Kristina Zaharieva Tatyana Atanasova Desislava Zambeva Ognyan Sherbanov. PSYCHOSOCIAL PROBLEMS OF WOMEN WITH BREAST CANCER. IN: ; IV International Scienti c and Practical Conference "Modern Scienti c Achievements and Their Practical Application" October 31 2017, October 31 2017 Dubai UAE, 2017, pp. p. 105-109, ISBN ISSN 2518-167X.
 90. Krushkova S.A., Angelova-Barbolova N.S. Psychological evaluation of psychopathic personality upon committing capital crimes. IN: Аbstract book, ІІ Congress of Balkan Academy of Forensic Science, Serres, Greece, 2005
 91. Kyazimova, N.; S. Mustafa; D. Georgieva. THE IMPACT OF EMOTIONS ON THE HUMAN BODY. THE INTEERELATION BETWEEN THE MENTAL STATE AND THE OCCURRENCE OF VARIOUS SOMATIC DISEASE. IN: 57th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria,, Ruse, Русенски университет под печат, 2018, ISBN Copyrights© 2018.
 92. Kyurkchiev S., Dimitrov R., Ivanova-Todorova E., Kyurkchiev D., Mourdjeva M., Bochev I, Stoyanova E., Shterev A., Timeva T., Yunakova M. Progesterone up-regulates the expression of HLA-G in mesenchymal stem cells in human endometrium. IN: 25th Annual Meeting of ESHRE, Amsterdam, the Netherlands, 2009
 93. Kyurkchiev S., Dimitrov R., Kyurkchiev D., Timeva T., Yunakova M., Shterev A. Pre-decidual stromal cells in human decidua are multipotent adult stem cells. IN: 24th Annual meeting of ESHRE, Barcelona, 2008
 94. Kyurkchiev S., Dimitrov R., Kyurkchiev D., Timeva T., Yunakova M., Shterev A. Pre decidual stromal cells in human deciduas are multipotent adult stem cells. IN: Abstracts of the 24th annual meeting of the ESHRE, Spain, Barcelona, 2008
 95. Kyurkchiev S., Dyulgerova-Nikolov, D., Milachich T., Shterev A. Is the semen quality affected by stress on the day of oocyte pick up?. IN: 27th Annual meeting of ESHRE, Stockholm, Sweden, 2011
 96. M. Milkov, P. Nedev, D. Marev, VICHEVA, D., I, Tsenev et al. Comperative evaluation of the methods of electrocoagulation, radiofrequency reduction and cobletion for inrerior turbinate reduction. IN: 2nd Bulgarian – Italian meeting on rhinology, Trieste, Italy, 2013
 97. M. Milkov, P. Nedev, VICHEVA D., Tonchev, Latev. Treatment approach in cases of snoring and OSA with light airway resistance.. IN: 25th congress of the ERS, 32nd international symposium of infection and allergy of the nose, Amsterdam, The Netherlands, 2014
 98. M. Milkov, P. Nedev. Tz. Tonchev, VICHEVA, D. Causes of acute middle ear inferctions in children. IN: 86 Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft fur Hals-Nasen_Ohren-Heilkunde, Kopf – und Hals Chirurgie e.V, Berlin, Germany, 2015
 99. Markovic Z I Ilchev. Material-space conditions for the realization of physical education. IN: Научни трудове на Русенския Университет том 51, серия 8.2, Русе, 2012, pp. 122-124, ISBN 1311-3321.
 100. Markovic Z., I. Ilchev. Floors in the function of safeti and manifestation of motor abilities of younger school students. IN: Научни трудове на РУ, Русе, Изд. център при Русенски университет, 2011, pp. 120-125, ISBN 1311-3321.
 101. Marković, Ž., V Dragoljub, Z Bogdanović,I Ilčev. THE INFLUENCE OF DIFFERENT STRUCTURES OF PHYSICAL EDUCATION ON TRANSFORMATION OF MOTOR ABILITIES OF YOUNG SCHOOL EGE FEMALE STUDENTS. IN: EFFECTS OF PHYSICAL ACTIVITY APPLICATION, Belgrade Serbia, 2012, pp. 587-595
 102. Milachich T., Petkova L., Barov D., Shterev A. Predictive value of embryos with top quality score does not correlate with female age. IN: 26th Annual meeting of the ESHRE, Rome, Italy, 2010
 103. Mincheva P. Bulgarian experience in occupational therapy early intervention for children. IN: 1st International Conference in Occupational Therapy, Bacau, Romania, 2017
 104. Mincheva P. The role of occupational therapy in Early intervention services in Bulgaria. IN: 16th International Congress of the World Federation of Occupational Therapists,18 – 21.06.2014, Yokohama, Japan, 2014
 105. Mincheva P. Early childhood intervention in the process of deinstitutionalization in Bulgaria. IN: 9th COTEC Congress of Occupational Therapy, 24-27.05., Stockholm, 2012
 106. Mincheva P., E. Velikova, L. Todorova. Development оf a Community-based Service for Children and Families in Bulgaria. IN: 1st COTEC-ENOTHE Congress, 15-19.06.2016, Galway, Ireland, 2016
 107. Mincheva, S.; D.Georgieva. CARE FOR EMOTIONAL HEALTH IN GERIATRIC AGE. IN: 57th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria,, Ruse, Русенски университет под печат, 2018, ISBN Copyrights© 2018.
 108. Mirolyub Mladenov, Daniel Bratanov,. Simulation of muscle resistance reactions during upper human limb rehabilitation using intelligent physical model. IN: 4th International Conference on Technology and Automation 5-6 October 2002, Thessalonica, Greece, 2002, pp. 173-178, ISBN 960-8050-98-7.
 109. Miteva, Sn.,Koleva, Gr.,. THE MOST COMMON SYMPTOMS IN CANCER. IN: 57th Sciens Conference of Ruse University - SCC, Bulgaria, 2018, Ruse, 2018, ISBN 1311-3321.
 110. Miteva, Sn.,Koleva, Gr.,. PALLIATIVE CARE - DUTY IN NURSING PRACTICE. IN: 57th Sciens Conference of Ruse University - SCC, Bulgaria, 2018, Ruse, 2018, ISBN 1311-3321.
 111. Momchilova A., I. Ilieva, I. Ilchev. Forming of cognitions in sports games training of 10 – 12 years old pupils. IN: Международна конференция, Halkidiki, Greece, 2007, ISBN 978-960-89923-0-6.
 112. Momchilova A., I. Ilieva. Psychological–pedagogical mechanisms for the development of motor coordination of 10–11-year old basketball players. IN: Third Balkan International Scientific Congres, Shtip, Macedonia, 2005, pp. 318-323, ISBN 9989-2260-2-2.
 113. Momchilova A., K. Simeonov. Psychological-pedagogical problems of professional training of future teachers in physical education and sports. IN: ХІІ Международна научна конференция ФИС КОМУНИКАЦИJЕ, Университет у Нишу, 2006, pp. 201-206
 114. Momchilova, A., P. Barakova, S. Janev. Professional competences of the kinesitherapist in Bulgaria and some results concerning their application.. IN: International scientific conference, Vinica, Macedonia, 2009
 115. Mourdjeva M., Ivanova E., Kyurkchiev D., Bochev I., Stoyanova E., Dimitrov R., Timeva T., Yunakova M., Shterev A., Kyurkchiev S. HLA G expression in mesenchimal stem cells. IN: 12 th International symposium for immunology of reproduction, Varna, 2009
 116. Mourdjeva M., Ivanova-Todorova E., Kyurkchiev D., Bochev I., Stoyanova E., Dimitrov R., Timeva T., Yunakova M., Shterev A., Kyurkchiev S. HLA-G expression in mesenchymal stem cells. IN: 12-ти международен симпозиум по имунология на репродукцията, Varna, 2009, pp. 97
 117. Mитова Е., Л. Тодорова. Ерготерапията – история, настояще и бъдеще. В: Седми национален конгрес по спортна медицина и кинезитерапия, 1-2.04.2005 г., София, 2005
 118. Nevin Ahmedova Kyazimova, Sibel Aydan Mustafa, Daniela Konstantinova. BIPOLAR AFFECTIVE DISORDER. THE ROLE OF THE NURSE IN THE TREATMENT AND PREVENTION OF THE DISEASE. IN: СНС, Русе, 2018 - под печат, Русе, 2018
 119. Nikolay Zlatov, Daniel Bratanov. Web based concept for dexterous robots control. IN: Сб. докл. на IX Международна конференция по роботика ПРАКТРО’ 2007, Варна, 2007, pp. 13 - 18
 120. Nikolina Angelova, Temenujka Mateva, Militsa Ivanova, Eleonora Petrova. ЕSSENCE AND GOALS OF MENTAL HEALTH PSYCHOSOCIAL REHABILITATION. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2016, volume 55, book 8.3., RUSE, 2017
 121. Nikolina Angelova-Barbolova, Daniela Konstantinova Draganova. BURNOUT SYNDROME IN MENTAL HEALTH PROFESSIONALS – PSYCHIATRISTS. IN: Seventeenth International Scientific Conference THE TEACHER OF THE FUTURE - под печат, Budva, Montenegro, (Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact&Quality Factor), 2018, pp. vol. 23.2, pр.438-43, ISBN ISSN 2545-4439, 1.
 122. Nikolina Angelova-Barbolova, Daniela Konstantinova, Despina Georgieva. The role of social support in the prevention of professional stress and burnout of medical professionals. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, Ruse, “Angel Kanchev” Univesity of Ruse, 2017, ISBN 1311-3321.
 123. Nikolina Angelova-Barbolova, Daniela Konstantinova, Despina Georgieva. The role of social support in the prevention of professional stress and burnout of medical professionals. IN: 56th Science Conference of Ruse University,, Bulgaria, Ruse, “Angel Kanchev” Univesity of Ruse, 2017, ISBN ISBN 1311-3321..
 124. Nunev, S. Supervision with social work students – an important factor for the interact ion between theory and practice.. IN: Social Work Education in Europe: towards 2025. Milan, Italy, 29th June - 2nd July 2015. European Association of Schools of Social Work – EASSW. Abstract book, p. 350. Author index – p. 381., Milan, Italy, 2015
 125. O. Sherbanov. Application of direct oral anticoagulants in Bulgaria – Literature review. IN: 56th Annual Science Conference of Ruse UniversityIndustry 4.0 Business Environment Quality of Life, Ruse, 2017, pp. 289
 126. O. Sherbanov, T. Nedeva. How to manage sleep – wake disturbances in cancer patients. IN: 56th Annual Science Conference of Ruse UniversityIndustry 4.0 Business Environment Quality of Life, 10.2017, Ruse, 2017, pp. 290
 127. Obreshkov, D. An attempt to improve the individual strenght training with women of 16-22 age group in the course of two academic years. IN: Физичка култура -Скопие, Македония, Физичка култура, 2009, pp. 21-23, ISBN 0350-3836.
 128. Obreshkov, D., A. Bozhkova, I. Ilieva. State and dynamics of the somatic types indexes and the fatty tissue for women, practising strength exercises with weights. IN: Constanta, Romania, 2010, pp. 111, ISBN 978-973-614-501-8.
 129. Parashkevova P.,. Physical therapy approach for ankle injuries. Algorithm for therapeutic behavior after football players soft tissue injuries (grade I to II). IN: The 3rd International Virtual Conference on Advanced Scientific Results, The 3rd International Virtual Conference on Advanced Scientific Results, 2015
 130. Pashkunova J. Complex physiotherapeutic program for impact on individuals with chronic pain in the back and low back. IN: Research in Kinesiology, Republic of Macedonia, 2015
 131. Pencheva V., D. Simeonov, T. Stefanova, Zh. Gelkov, M. Kostova. Some Еlements of the Edication for Student from Transportation Speciality About Using Electronic Tables. IN: ІІ-nd Congress of Mathematician and Informatician of Macedonia, Ohrid, Алфа'94 Скопие, 2000, pp. 261-263
 132. Petkova L., Ganov I., Milachich T., Shterev A. Influence of physiological factor in homologous intrauterine nidation outcome. IN: 26th Annual meeting of the ESHRE, Rome, Italy, 2010
 133. Rositsa Sechy and Daniel Bratanov,. Simulation of the accommodation process during single and multiple insertion of round rigid parts with clearance. IN: RAAD 1998, Smolenice, Slovakia, 1998, pp. 383-388
 134. Sabrieva, S., Koleva, G.,. CHRONOMETRATION OF HEALTH CARE SPECIALISTS IN DEPARTMENT NEUROSURGY OF UMBAL-RUSE AD. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017, Ruse, University of Ruse, 2017, ISBN 1311-3321.
 135. Savova-Foteva D.,Bochev I.,Shterev A. Effectiveness of different protocols with fostimon PFS 150 IU in patients undergoing ICSI. IN: 21st World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI), Guilin, China, 2015
 136. Serbezova, I., Ts. Hristova. The Case Study Metod - an Active Learning Metod for Midwives and Nurses. IN: 55th Annual Sciense Conference of Ruse University SMART SOECIALIZATION - INOVATIVE STRATEGY FOR REGIONAL ECONOMOIC TRANSFORMATION, Ruse, Bulgaria, 2016, pp. 59 - 65, ISBN 1311-3321.
 137. Serbezova, I.,D.Konstantinova, Ts.Hristova. Role of health care professionals in neonatal jaundice. IN: Sea-conf 2017, 3 international conference, Constanta,, ,,Mircea cel Batran, Publishing House Constanta, 2017, pp. 165-168, ISBN 1454-864X.
 138. Serbezova,I, D. Georgieva, D. Konstantinova. Research work of nurses and midwives students in the University of Rousse “Angel Kanchev”. IN: 3 INTERNATIONAL CONFERENCE Constanta, Румъния, Констанца, 2017, ISBN 2457-144Х., Konstanca, Romania, 2017, ISBN 2457-144X.
 139. Shtereva K.S., A.V.Manukova, T.J.Stefanova, J.I.Ivanova, S.N.Djakovska, B.I.Todorova. Electromagnetic Waves Properties in the Laboratory Works on Physics for Teaching Engineers in Communication Technique. IN: 3rd General Confecence of the Balkan Physical Union, Cluj-Napoca, Romania, 1997
 140. Stamatov, N, T. Stefanova. Divergent Practicum in Physics in the University's Education. IN: 7th Conference of the Society of Physicists Macedonia, ,, Ohrid, 2008, pp. рр. 45, ISBN ISSN 1409 -7168.
 141. Stavrev, D., G.Ivanova. Systematically Control on the Effectiveness of Anatomy Teaching Based Upon E-Shell Learning. IN: Proceeding of the XX National Congress of the Bulgarian Anatomy Society and IX International Symposium of Clinical Anatomy, Varna, Volume 43(2), 2011, ISBN 0582-3250.
 142. Stefanov G. Supervison in foster care. IN: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Trakia University, Trakia Journal of Sciences, 2014, pp. 478-483, ISBN 1313-7069.
 143. Stefanova T., B. Todorova, J. Ivanova, S. Diakovska, A. Mihova, M. Ianakieva. One Conception for Physical Education in the Rousse University. IN: Abstract Book of 11th General Conference “Trends in Physics” of the European Physical Society, London, The Institute of Physics, 1999, pp. 69
 144. Stefanova T., B.Todorova. A Physics Course Conception for Primary School Teachers. IN: 2nd General Conference of the Balkan Physical Union, Ismir, Turkey, 1994
 145. Stefanova T., J. Ivanova, S. Djakovska, B. Todorova. Physical Education in the Rousse University. IN: 11th General Conference “Trends in Physics” of the EPS, London, 1999
 146. Stefanova T., S. Nunev, B. Todorova, I. Serbezova, D.Georgieva, K.Zaharieva, K.Velcheva. Multidisciplinary Team as Educational Technology : Conception of the Building. IN: Международна педадагогическа конференция, Kiper, 2011
 147. Stefanova T., V. Dimov, B. Todorova. A modeling Complex for Biomonitoring of Environment Physical Parameters. IN: 3rd General Conference of the Balkan Physical Union, Cluj Napoca, Romania, 1997, pp. 569
 148. Stefanova T., V. Dimov, B. Todorova, V. Kercheva. Didactic Conception for Using of Physical Models for Biological Objects and Physical Processes. IN: Abstract Book of 11th General Conference “Trends in Physics” of the European Physical Society, London, 1999, pp. 27
 149. Stefanova T.,K. Shtereva, J. Ivanova, S. Djakovska, B. Todorova. A Research of the Properties of Electromagnetic Waves in the Laboratory Works on Physics for Teaching Engineers in Communication Technique. IN: 3-rd General Conference of the Balkan Physical Union, Cluj-Napoca, Romania, 1997, pp. 568
 150. Stefanova T.,V. Penceva, M. Kostova, V. Djurov. Abaut Some Didactics Elements Using at PC Programs at Education's. IN: II Congressof Mathematician and Informatician of Macedonia, Ohrid, 2000, pp. 257-260
 151. Stefanova Т., D. Georgieva,. Assessment of the skills and competences during the nurse’s education. IN: 4th WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCHES, Barcelona – Spain, 2014
 152. Stefanova Т., V. Pencheva , N. Kolev, M. Kostova. Conception for Using Electronic Tables in the Laboratorial Works in Physical Education. IN: 11-th General Conference of the European Physical Sociaty (EPS-11), Institute of Physics, London, 1999, pp. EDU, P4. 15-69
 153. Stefanova Т., V. Pencheva., M. Kostova, V.Jurov. About Some Didactics Elements Using at PC Programs at Education's. IN: ІІ-nd Congress of Mathematician and Informatician of Macedonia, Macedonia, АЛФА'94 Скопие, 2000, pp. 257-260
 154. Stefanova, T. T. Bogdanova. About some didactics elements using at PC programs in educasion. IN: Macedonia, Oxrid, Oxrid, 2000
 155. Stefanova, T., L. Velikova, B. Todorova, V. Pencheva. Youth Expedition for Observation of the Total Solar Eclipse in Bulgaria on August, 11th, 1999. IN: 12th General Conference of the European Physical Society “EPS-12”,volume 26G, Budapest, European Physical Society, 2002, pp. 285
 156. Stefanova, T., S. Nunev, B. Todorova, I. Serbezova, D. Georgieva, K. Zaharieva, K. Velcheva,. Multidisciplinary Team as Educational Technology. IN: Conception of the Building, Kiper, 2011
 157. Stojanov I., T. Nedeva, R. Rusev. Project of Information System of Tissue Donation in Bulgaria. IN: 15-th International Congress of the European Association of Tissue Banks, Varna, 2006
 158. Ten Velden, M., J. Kramer, L. Todorova, J. O'Brien, J. Harden. Enhancing the Child Occupational Self Assessment (COSA): Creating a meaningful and culturally appropriate Self Assessment for youth. IN: 16th International Congress of the World Federation of Occupational Therapists, 18 – 21.06.2014, Yokohama, Japan, 2014
 159. Timeva T., Junakova M., Petkova L., Shterev A. Multiple pregnancy rates after IVF/ICSI depend on the experience of gynecologist. IN: The 3rd International IVF congress, Madrid, Spain, 2009
 160. Timeva T., Yunakova M., Petkova L., Ganeva G., Kyurkchiev S., Shterev A. Presence of degenerated oocytes after controlled ovarian stimulation does not predict the pregnancy rate after IVF/ICSI. IN: 24th Annual meeting ESHRE, European Society of Human Reproduction & Embryology, CCIB (forum), Spain, Barcelona, 2008
 161. Timeva T., Yunakova M., Petkova L., Ganeva G., Shterev A. Multiple pregnancy rates after IVF/ICSI depend on the experience gynecologist.. IN: The 3rd International IVI Congress, Madrid, Spain, 2009
 162. Timeva T.,Georgiev S.,Shterev A. Recommended actions in cases of life-threatening bleeding in obstetrics. IN: 24th European congress EBCOG, Torino, Italy, 2016
 163. Timeva T.,Milachich T.,Yunakova M.,Vulkova L., Bochev I.,Shterev A. Reconsideration of Recommendations for natural cycle in ART. IN: 21st Congress on Innovation in reproductive medicine, Frankfurt, Germany, 2015
 164. Todorova B., I. Stoyanova, L. Todorova, L. Venova. Quality Control in Russe University, Bulgaria – Impact on the Physiotherapy Programme Development. IN: ENPHE (European Network of Physiotherapy in Higher Education) “Quality management in competence-based physiotherapy education”, Sofia, Bulgaria, 2007, pp. 41-43
 165. Todorova B., Iv. Stoyanova, L. Todorova, L. Venova. Quality Control in Russe University, Bulgaria – Impact on the Physiotherapy Programme Development. IN: ENPHE (European Network of Physiotherapy in Higher Education) “Quality management in competence-based physiotherapy education”, Sofia, Bulgaria, 2007, pp. 41- 42
 166. Todorova B., T.Stefanova. Ecological Monitoring of the Coastal Waters of the River Danube in the District of Rousse – Bulgaria. IN: 22nd General Conference of the Condensed Matter Division of the European Physical Society, Rome, Italy, 2008, pp. 40
 167. Todorova B., T.Stefanova. A Phylosophical System in the Astronomical Picture of the World. IN: Proceedings of the 5th International Conference on Teaching Astronomy, Villa nova i la Geltru, Spain, 1995, pp. 275-278, ISBN 84-89190-17-8.
 168. Todorova B., T.Stefanova. Building up Models in Teaching Biomechanics. IN: 2nd General Conference of the Balkan Physical Union, Ismir, Turkey, 1994
 169. Todorova L, J. Kramer. Validity Evidence for the Bulgarian Translation of the Child Occupational Self Assessment. IN: 16th International Congress of the World Federation of Occupational Therapists, 18 – 21.06.2014, Yokohama, Japan, 2014
 170. Todorova L, Venova L. Bologna Process and the follow-up development of BSc in Physiotherapy programme at Russe University, Bulgaria. IN: 1st Balkan Congress of Physiotherapy, 27-29 May 2005, Drama, Greece, 2005
 171. Todorova L. Occupational Self-Assessment of Children with Disabilities and Social Disadvantage. IN: 9th COTEC Congress of Occupational Therapy, 24-27.05.2012, Stockholm, 2012
 172. Todorova L., P. Mincheva. Starting From Zero: Developing Occupational Therapy as a New Profession – Bulgarian experiencе. IN: 16th International Congress of the World Federation of Occupational Therapists, 18 – 21.06.2014, Yokohama, Japan, 2014
 173. Todorova L., P. Mincheva. Challenges of introducing occupational therapy as a new study programme and profession (poster). IN: 8th European Congress of Occupational Therapy, 22-25.05.2008, Hamburg, 2008
 174. Todorova L., P. Mincheva, E. Velikova, , In:. Community-Based Participatory Approaches Applied to Community-based Services for Children. IN: 1st COTEC-ENOTHE Congress, 15-19.06.2016, Galway, Ireland, 2016
 175. Tsoneva L., Ir. Hristova. SPANISH FLU PANDEMIC. IN: 57th Science Conference of Ruse University, Ruse, под печат, 2018
 176. Tимева Т. Контрацепция за повече желани деца. В: ХХI Национална гинекологична конференция,, Боровец, 2018
 177. Valkova L.,Milachich T.,Antonova I.,Timeva T., Andreeva P.,Yunakova M.,Shterev A. Influence of the embryo quality before vitrification on the result of frozen embryo transfer. IN: 21st Congress on Innovation in reproductive medicine, Frankfurt, Germany, 2015
 178. Van Bruggen H., L. Todorova. The Development of a European Course on Social Inclusion of Persons with Disabilities from an Occupational Perspective (poster). IN: 8th European Congress of Occupational Therapy, 22-25.05.2008, Hamburg, 2008
 179. Veleva L.,Bochev I.,Nikolova D.,Milachich T., Shterev A. Comparison of sperm progressive motility and kinematics between three morphology groups. IN: 6th International IVI Congress, Alicante, Spain, 2015
 180. Veleva L.,Canov I.,Milachich T.,Bochev I.,Ostromska L.,Shterev A. Affect of waist circumference and waist-hip ratio on sperm motility parameters. IN: International IVI Congress, Seville, Spain, 2013
 181. Veleva L.,Milachich T.,Bochev I.,Antonova I.,Shterev A. Female age and number of retrieved oocytes in cases with oligoasthenozoospermia. IN: ESHRE, 29th Annual Meeting, London, 2013
 182. Velikova B., D. Georgieva. EMERGENCIES IN PEDIATRICS AND TRAINING FOR THEIR PREVENTION. IN: 57th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria,, Ruse, Русенски университет под печат, 2018, ISBN Copyrights© 2018.
 183. Velikova B., Ir. Hristova. CORONARY DISEASE AND MODERN METHODS OF TREATMENT. IN: 57th Science Conference of Ruse University, Ruse, под печат, 2018
 184. Venova L., L. Todorova. Physiotherapy education in Bulgaria: history and state of the art. IN: 3rd Balkan congress on the history of medicine, 29.11. – 1.12.2007, Thessaloniki, 2007, pp. 144
 185. Venova L., Parashkevova P., Georgieva A., Mindova S., Osman B., Saidov E., Petkov M. Importance of Clinical Education and Clinical Practice in the Framework of the Physiotherapy Programme of Russe University, Bulgaria. IN: ENPHE Conference Istambul-Turkey, Istambul-Turkey, 2006
 186. VICHEVA D. Not another nose bleed. IN: ERS 2016, Sweden, 2016
 187. VICHEVA D. Cinnabsin in acute and chronic rhinosinusitis. IN: 10th Croatian ORL congress, Sibenik, Croatia, 2017
 188. VICHEVA D. Snoring in children and teenagers. IN: 4th Makedonian ENT congress with international participation, Ohrid, Makedonia, 2017
 189. VICHEVA D. Measurement of the upper nasal airways. IN: 51st Rhinology Course in Graz, Austria. FESS – Basic and Advances, Endoscopic Rhino-Neurosurgery, Graz Austria, 2017
 190. VICHEVA D. Update on Non-allergic Rhinitis. IN: IFOS 2017, Paris, 2017
 191. VICHEVA D. Runny nose in children. IN: 10th Croatian ORL congress, Sibenik, Croatia, 2017
 192. VICHEVA D. Balloon Dilatation – how, wehn and how. IN: IFOS 2017, Paris, 2017
 193. VICHEVA D. Obstructive sleep apnea in women. IN: Second national Symposium on abstructive sleep apnea and snoring with international participation, Varna, 2016
 194. VICHEVA D. Post nasal drip syndrome and chronic cough in childre. IN: ERS 2016, Sweden, 2016
 195. VICHEVA D. Intergrative medicine. IN: Spring meeting of the Ukrainian ORL Society, Odessa, Ukraine, 2016
 196. VICHEVA D. Sindromul de apnea de somn la copil. IN: National Romanian congress of ORL and cervico-facial surgery with international participation, Oradea, Romania, 2016
 197. VICHEVA D. Eosinophilic inflammation – the truth of chronic rhinosinusitis. IN: Spring meeting of the Ukrainian ORL Society., Odessa, Ukraine, 2016
 198. VICHEVA D. Runny nose in children. IN: International Conference Rhinology and rhinoallergology, 5th Bulgarian Italian rhinology meeting, Senigallia, Italy, 2016
 199. VICHEVA D. Sleep apnea in children. IN: Annual Traditional Autumn Conference of Ukrainia ORL society “Modern methods of conservative and surgical treatment in otorhinolaryngology”, Kiev, Ukraine, 2016
 200. VICHEVA D. Management of pediatric rhinosinusitis. IN: 3rd congress of European ORL-HNS, Prague, Czech Republic, 2015
 201. VICHEVA D. Allergic rhinitis and the influence of environmental factors. IN: 25th congress of the ERS, 32nd international symposium of infection and allergy of the nose, Amsterdam, The Netherlands, 2014
 202. VICHEVA D. Management of pediatric rhinosinusitis. IN: 25th congress of the ERS, 32nd international symposium of infection and allergy of the nose, Amsterdam, The Netherlands, 2014
 203. VICHEVA, D. Pediatric Rhinosinusitis and the role of adenoidectom. IN: XXIX Marius Plouzhnikov International Conference of Young Otorhinolaryngologists, St. Petersburg, Russia, 2016
 204. VICHEVA, D. Round table – Maxillary Sinus approach. IN: XXIX Marius Plouzhnikov International Conference of Young Otorhinolaryngologists, St. Petersburg, Russia, 2016
 205. VICHEVA, D. Special considerations of the management of rhinosinusitis in children.. IN: 16th Panhellenic Rhinologic course, Thessaloniki, Greece, 2016
 206. VICHEVA, D. Rhinology and Middle Ear – otology I. IN: ENT update Europe, Vienna. Austria, 2016
 207. VICHEVA, D. Round table – Pediatric rhinology. IN: 3rd Congress of the Romanian Rhinologic society, Sighisoara, Romania, 2015
 208. VICHEVA, D. Sinus headache in childhood. IN: 18th Panhellenic otorhinology – nead and neck surgery congress, Patra, Greece, 2015
 209. VICHEVA, D. International Rhinoplasty School and 4th Bulgarian – Italian Meeting on rhinology. IN: Autumn conferences: International Rhinoplasty School and 4th Bulgarian – Italian Meeting on rhinology, Ruse, Bulgaria, 2015
 210. VICHEVA, D. 9th Balkan congress of ORL. IN: 9th Balkan congress of ORL, Budva, Montenegro, 2014
 211. VICHEVA, D. Pediatric Round table. IN: ARS – 60th Annual Meeting, Orlando, Fl, USA, 2014
 212. VICHEVA, D. 10 years Bulgarian Rhinologic Society. IN: 10 years Bulgarian Rhinologic Society, Pomorie, 2014
 213. VICHEVA, D. Pediatric nasal obstruction.. IN: IV Winter symposium of otorhinolaryngology, head and neck, Balkan school, Nis, Serbia, 2014
 214. VICHEVA, D. 8th international Pan ARABFOS conference, 4th Emirates Rhinology &Otology Conference, 3rd arab &GCC Otology and Audiology Conference, 1st advance Arab Academy of Audio-vestibular Conference. IN: 8th international Pan ARABFOS conference, 4th Emirates Rhinology &Otology Conference, 3rd arab &GCC Otology and Audiology Conference, 1st advance Arab Academy of Audio-vestibular Conference, Dubai, UAE, 2014
 215. VICHEVA, D. Rhinosinusitis in pediatric practice. IN: XXVIII Marius Plouzhnikov International conference of young otorhinolaryngologists, St. Petersburg, Russia, 2014
 216. VICHEVA, D. 3rd Bulgarian – Italian Meeting on rhinology. IN: 3rd Bulgarian – Italian Meeting on rhinology, Rovereto, Italy, 2014
 217. VICHEVA, D. Allergic rhinitis in infancy. IN: ESPO 2014, Dublin Ireland, 2014
 218. VICHEVA, D. Round table - Pediatric ORL.. IN: 3rd Croatian congress, Zagreb, Croatia, 2014
 219. VICHEVA, D. OSAS, 2nd congress of the Romanian Rhinologic Society. IN: 2nd congress of the Romanian Rhinologic Society, Piatra Nempt, Romania, 2013
 220. VICHEVA, D. Pediatric ENT. IN: 2nd Congress of the Romanian Rhinologic Society, Romania, 2013
 221. VICHEVA, D. Allergic rhinitis in children. IN: IFOS 20th world congress, South Korea, 2013
 222. VICHEVA, D. Turkish Otorhinolaringology and head and neck surgery society, Bulgarian rhinologic Society, Turkish Rhinologic Soceity. IN: Bulgarian – Turkish friendship meeting on Rhinology, Plovdiv, Bulgaria, 2013
 223. VICHEVA, D. Updating pediatric rhinosinisitis. IN: IFOS 2013 20th world congress, South Korea, 2013
 224. VICHEVA, D. What is the role of fungi in chronic rhinosinusitis. IN: Un Update 2nd Bulgarian – Italian meeting on rhinology, Trieste, Italy, 2013
 225. VICHEVA, D. Use of physical therapy in the prevention and treatment of rhinosinusitis in children. IN: Functional Surgery in Otology and rhinology, St.St. Konstantin and Helena, Varna, Bulgaria, 2013
 226. VICHEVA, D. Free papers. IN: 2nd congress of the Romanian Rhinologic Society, Piatra Nempt, Romania, 2013
 227. VICHEVA, D. Postnasal drip syndrome in childhood. IN: 2nd Congress of the Romanian Rhinologic Society, Romania, 2013
 228. VICHEVA, D. Acoustic rhinometry in rhinologic practice.. IN: 10th GCC otorhinolaryngology Head and neck surgery conference, 3rd Emirates Rhinology congress & 2nd Arab & Emirates Otology & audiology conference, Dubai, UAE, 2013
 229. VICHEVA, D. The 2nd meeting of European academy of EAORL-HNS. IN: The 2nd meeting of European academy of EAORL-HNS, Nice, France, 2013
 230. VICHEVA, D. P. Nedev. Otitis media with effusion in childhood.. IN: ESPO 2014, Dublin, Ireland, 2014
 231. Vitliemov V., Belev S., Setchi R., Bratanov D and Vitliemov P. Hybrid Device for Automatic Assembly. IN: 7th Inter Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region; RAAD 98, Slovakia, 1998, pp. 255-260
 232. Vitliemov V., Bratanov D. Robotics application in neoro-motor rehabilitation. IN: Научно-техническа конференция, „АДП-2000”, Созопол, 2000
 233. Yashova G., Ir Hristova. NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE WITH GADOLINIUM CONTRAST - GENERAL AWARENESS OF THE POPULATION. IN: 57th Science Conference of Ruse University, Ruse, под печат, 2018
 234. Yordanova I., Grozeva D., Gospodinov D., Vassileva S. IgA linear bullous dermatosis in childhood. IN: IMAB, Varna, 2014
 235. Yunakova M.,Antonova I.,Bandreva B.,Timeva T.,Shterev, A. Age is a prognostic factor for pregnancy even in patients with poor ovarian response. IN: 16th World Congress of Gynecological endocrinology, Firenze, Italy, 2014
 236. Yunakova M.,Bochev I.,Antonova I.,Timeva T.,Shterev A. Influence of lifestyle on the reproductive capacity of women. IN: 16th World Congress of Gynecological endocrinology, Firenze, Italy, 2014
 237. Zaharieva K. Functional tests of cardiovascular system as a way to determine the need for improving health of students from the University of Ruse. IN: ScieConf Slovak Republic May 25 29, Slovak Republic, 2015
 238. Zivorad Markovic, Iliyan Ilchev, Petya Peneva. Contribution of extracurricular activities – handball in transformation of motoric status of primary school female students in year eight. IN: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, т. 46, 2007, Русе, 2007, pp. 55-60, ISBN 1311-3321.
 239. Zlatov N, D. Bratanov, X. Zhao, Ch. Kostadinov. Control of the dexterous teleoperated robot arms for rescue and bomb disposal missions – method and devices. IN: 6th International Conference IEEE on Bionics and prosthetics, Biomechanics and mechanics, Mechatronic and robotics, Varna, 2008
 240. А. Кунев, Р. Петкова. Алтернативи за лечение на мъжки стерилитет. /постер на шестнадесети конгрес на БАСРЗ- Боровец 2015 г. В: Сборник, София, 2015
 241. А. Кунев, Р. Петкова. Първи резултати от прилагане на Privigen за лечение на бременни с болестта на Хашимото. /постер на шестнадесети конгрес на БАСРЗ- Боровец 2015 г. В: София, София, 2015
 242. Анастасов Ст., Миндова С. Клинични методи на изследване подвижността на сакроилиачните стави. В: Научни трудове РУ том 39, серия 6 КТ, Русе, 2002, ISBN 1311-3321.
 243. Ангелова-Барболова Н. С. Психотерапия, религия и психическое здоровья. В: Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития научной мысли», Одеса, Украйна, 2012, стр. 66-68, ISBN 978-1-909137-02-0.
 244. Ангелова-Барболова Н.С. Психосоциальная терапия и реабилитация лиц, находящихся на принудительном лечении в психиатрическом стационаре в городе Русе в Республике Болгария. В: Образование в созданию современной действительности. Возможности и ограничения., Седльце, Полша, 5-13, 2013, ISBN 978-83-936635-0-7.
 245. Ангелова-Барболова Н.С. Оказване на психиатрична помощ - между морала и правото. В: Годишна конференция на Русенски Университет 25-26 октомври 2013, Русе, 2013
 246. Ангелова-Барболова Н.С. Историческое обозрение организации психиатрической помощи в Республике Болгария в 1948-2012 годах. В: Интеграция науки и практики как механизм еффективного развития современного общества, Москва, 2013, стр. 216-223, ISBN 978-5-91891-272-0.
 247. Ангелова-Барболова Н.С. Етични и юридически аспекти на Хипократовата клетва и на Сестринското обещание на Флоранс Найнтингел. В: Научни трудове на Русенски университет – 2012, том 51, серия 8.3, Русе, 2012, стр. 34-41, ISBN 1311-3321.
 248. Ангелова-Барболова Н.С. Клинико-социальные аспекты агрессивных форм поведения больных шизофренией в Республике Болгария. В: Материалы общороссийской конференции Реализация подпрограмы, Москва, 2008, стр. 113-114
 249. Ангелова-Барболова Н.С., Березанцев А.Ю. Вопросы совершествования законодательной базы в области охрана психического здоровья, недобровольной госпитализации в психиатрические учереждения и недобровльного психиатрического лечения. В: Научные труды IV Всероссийского съезда (национального конгресса) по медицинскому право, Москва, 10-11 декабря 2009, Москва, Руска федерация, 2009, стр. 172-174
 250. Ангелова-Барболова Н.С., Березанцев А.Ю. Правовые аспекты недобровольной госпитализации в психиатрический стационар в Республике Болгарии. В: Правовые и этические проблемы психиатрической помощи, материалы научно-практической конференции, 30 ноебря 2009, Москва, Москва, Руска Федерация, 2009
 251. Ангелова-Барболова Н.С., Березанцев А.Ю. Клинико-социална характеристика на недоброволно хоспитализирани пациенти с шизофрения в България. В: Сборник с материали от Първи национален конгрес на Българската психиатрична асоциация, София , 7-9 ноември 2008г., София, 2008, стр. 9-11
 252. Ангелова-Барболова Н.С., Березанцев А.Ю. Клинико-социална характеристика недоброволно хоспитализирани пациенти с шизофрения в България. В: Сборник с материали от Първи национален конгрес на Българската психиатрична ассоциация, София, 2008
 253. Ангелова-Барболова Н.С., Березанцев А.Ю. Критерии оценки риска совершения общественно опасных действий лицами с тяжелыми психическими расстройствами в Республике Болгария. В: Проблемы профилактики общественно опасных действий психически больных, Москва-Троицкое, 2007, стр. 128-132
 254. Ангелова-Барболова Н.С., Крушкова С.А. Здоровы образ жизни. СТРЕСС, психосоциальные проблеми и стратегии для улучшения качества жизни в Европейском союзе /ЕС/. В: Образование в созданию современной действительности. Возможности и ограничения., Седельце, Полша, 2013, стр. 136-147, ISBN 978-83-936635-0-7.
 255. Ангелова-Барболова Н.С., Крушкова С.А., Дечкова-Новакова Т.М. Психообразованието като част от вътреболничната психосоциална рехабилитация при лица, които провеждат задължително стационарно лечение в ЦПЗ Русе. В: 21-ва годишна конференция на българската психиатрична асоциация, Варна, 2013
 256. Ангелова-Барболова Н.С., Матева-Дечкова Т. Организация на вътреболничната психосоциална терапия и рехабилитация в ЦПЗ Русе ЕООД. В: Научни трудове на Русенски университет – 2012, том 51, серия 8.3, Русе, 2012, стр. 147-152, ISBN 1311-3321.
 257. Ангелова-Барболова Н.С., Стефанова Т.Ж. Ключови компетентности и формиране на медицински професионализъм при обучение на студенти по специалност Медицинска сестра. В: Научни трудове на Русенски университет – 2012, том 51, серия 8.3, Русе, 2012, стр. 46-51, ISBN 1311-3321.
 258. Ангелова-Барболова Н.С., Стефанова Т.Ж., Михайлова Р.Н. Програма за тренинг- обучение в комуникативна компетеност на медицински сестри в общността. В: "Национална конференция за преподаватели и студенти на тема „Здравни грижи - традиции и перспективи", Медицински колеж „Й. Филаретова" – София, София, 2012, стр. 326-329, ISBN 1314-3360.
 259. Ангелова-Барболова, Н.С. Клинико-правовые аспекты недобровольной госпитализации в психиатрический стационар в Республике Болгария. В: Социальная психиатрия будущего. Материалы третьего национального конгресса по социальной психиатрии, Москва, 2008
 260. Андреев А, С.Янев. Андреев А.,С Янев, Мануални мобилизационни техники за подобряване на подвижноста при пациенти с анкилозиращ спондилит- анализ на получените резултати. В: Сборник доклади на студентската научна сесия, Русе- 2015, Русе, 2015, стр. 53-59, ISBN ISSN 1311-3321.
 261. Андреев А., Йордан Йорданов,Доц. д-р Кирил Панайотов, д.м;. ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА МЕТОДА КИНЕЗИОТЕЙПИНГ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЛЕД АРТРОСКОПСКА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕДНАТА КРЪСТНА ВРЪЗКА В РАНЕН СЛЕДОПЕРАТИВЕН ПЕРИОД – АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ. В: ИЗВЕСТИЯ-Медицина и екология на Съюза на учените - Русе, Русе, 2016, стр. 95-98, ISBN 1311-1078.
 262. Андреев Ал., Х.Христов. Функционални резултати от кинезитерапия със специализирани изправителни игри при неправилна сколиотична поза. В: СБОРНИЦИ С ДОКЛАДИ от 2013 г том 52 серия 8.1, Русе, 2014, стр. 42-46
 263. Андреев, Ал., Ст. Янев. Изследване дихателна функция и подвижност на гръбначния стълб при пациенти с Анкилозиращ спондилит – анализ на получените резултатите. В: Научна конференция СУ – РУ „А. Кънчев”, РУ „А. Кънчев”, 2014, ISBN 1311-3321.
 264. Андреева П., Чавеева П., Щерев А. Доплер сонографска оценка на маточния кръвоток в периимплантационния период при пациенти провеждащи асистирана репродукция.. В: 10 Национален конгрес по стерилитет, контрацепция, хормоналнозаместителна терапия с международно участие, Сол Несебър Ризот, 2009
 265. Андреева П., Щерев А. Първа успешна бременност в България след хистероскопска Essure стерилизация и IVF. В: 12 ти Национален конгрес по стерилитет, контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия с международно участие, Боровец, 2011
 266. Андреева, К., Г. Стоянова, Гр., Колева. Какво е да живееш с множествена склероза. В: Студентска научна сесия на Русенски университет, Русе, 2015
 267. Антонова И., Милачич Т., Вълкова Л., Щерев А. Неселективен ембриотрансфер – кога и защо?. В: ХIII Национален Конгрес по стерилитет, контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия с международно участие, Боровец, 2012
 268. Антонова И.,Милачич Т.,Вълкова Л.,Щерев А. Кой е най-правилният избор при цикли с лошо качество на ембрионите?. В: 14-ти Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве, Боровец, 2013
 269. Анчева А., Б. Мечкунова. Mетодика за интегрирана здравно-социална услуга Център за психологическа подкрепа за деца и семейства - “Детски кът за развитие”.. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2011, том 50, серия 8.1, Русе, 2012
 270. Анчева, А. Модели на социалната адаптация за деца- сираци и деца, лишени от родителската грижа: примери от България. В: "Изследване на подходи за социална адаптация на деца-сираци, деца, лншени от родителска грижа. Опитът на Украйна, България и Република Беларус", Одеса, 2011
 271. Анчева, А. Детски кът за развитие-място в което да си различен не е недостатък, а предимство и възможност. В: НАРЪЧНИК за работещите в сферата на детското психично здраве и услугите за деца, София, 2011
 272. Анчева, А. Пространството като форма аромат и звук. В: НАРЪЧНИК за експертния и технически персонал, обслужващ децата, настанени в ЦСРИ, социални работници , здравни работници от общността , НПО и други регионални институции, София, Група на Фройдистко поле в България, 2010, стр. 79-81
 273. Анчева, А. Дейности в подкрепа на родителите на деца с увреждане. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - том 47, серия 5.4, Русе, 2008, стр. 67-70
 274. Анчева, А. Адаптационни механизми за преодоляване на емоционалният стрес у детето, породен от смяна на средата. В: Юбилейна конференция посветена на 70 години от създаването на ДМСГД- Шумен, Шумен, 2005
 275. Аспарухова М., П. Минчева. Роля на ерготерапевта за подобряване на писането на деца със специални образователни потребности. В: Сборник доклади от научна конференция с международно участие „ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ЛОГОПЕДИЧНИ ПРАКТИКИ“ 04 – 06 Ноември, том 2, София, 2016, стр. 147-151, ISBN 978-954-535-863-0.
 276. Атанасова Т. Отравяния в детската възраст. В: ХІІ Национален форум на специалистите по здравни грижи, Шумен, 2016, стр. 127, ISBN 978-619-221-081-6.
 277. Атанасова Т К Захариева А Спасова. Дейности на медицинската сестра при хранене и грижи за деца с вродена цепнатина на устната и небцето. В: Научни трудове на Русенски университет, Русенски университет, Русенски университет, 2017, стр. под печат
 278. Атанасова Т. К. Захариева К. Велчева. Детска смъртност в Русенска област. В: Национална конференция Общественото здраве - глобален приоритет в науката и практиката, Варненски медицински форум, 2017, ISBN view 4203 3761.
 279. Атанасова Т. К.Захариева А. Спасова. Дейности на медицинската сестра при хранене и грижи за деца с вродена цепнатина на устната и небцето. В: Научни трудове на Русенския университет том 56, Русе, РУ, 2017
 280. Атанасова Т. М. Марчева. Акценти в храненето на кърмачетата. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2012, том 51, серия 8.3, том 51, РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 2012, стр. 71, ISBN ISSN 1311-3321.
 281. Балчева, Т., Гр. Колева. План за сестрински грижи в дома на пациент с артериална хипертония. В: Сборник доклади СНС,15 Русенски университет, Русе, Русенски университет, 2015, стр. 123-127, ISBN 1311-3321.
 282. Балчева, Т., И., Христова,. Състояния на кома, дефиниция, видове. Процедури при приемане на коматозен пациент.. В: СНС-2016, Русенски университет, 2016, стр. 201, ISBN 1311-3321.
 283. Балчева., Т., И., Христова,. Болест на Крон – същност, диагностика и лечение. Принос на медицинската сестра.. В: СНС-2016, Русенски университет, 2016, стр. 196, ISBN 1311-3321.
 284. Бандрева Б., Милачич Т., Пенкова П., Щерев А. Повишени нива на FSH при жени до 35 г. – индикация ли е за прилагане на метода Асистиран хетчинг?. В: ХIII Национален конгрес по стерилитет, контрацепция, хромонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия, Боровец, 2012
 285. Банова В.,А.Анчева. Добри практики в сферата на здравно- социалните услуги за деца и родители- ранна интервенция. В: НАРЪЧНИК за работещите в сферата на детското психично здраве и услугите за деца, София, 2011
 286. Баракова П., А.Георгиева, Ст.Миндова, Б.Тодорова. Популяризиране биомеханиката на J.Kapandji в обучението на студентите – кинезитерапевти. В: Научни трудове на РУ, том 40, серия 6 “Кинезитерапия и медицина”, Русе, 2003, стр. 29-37, ISBN 1311-3211.
 287. Баракова П., Георгиева А., Миндова С., Парашкевова П. КТ- програма след артроскопия на глезенна става. В: Научни трудове РУ том 44, серия 6.3, Русе, 2005, ISBN 1311- 3321.
 288. Баракова П., И. Илиева, И. Илчев, К. Симеонов. Здравна култура и физическа активност на студентите. В: Научни трудове РУ, т.49, с. 8.1, Изд. център при Русенски университет, 2010, стр. 7, ISBN 1311-3321.
 289. Баракова П., П. Парашкевова, Ив. Стефанова. Фрактури на карпалните кости и кинезитерапевтичните проблеми при тяхното възстановяване. В: Рехабилитационна медицина и качество на живот, І ва Национална Конференция по медицинска рехабилитация и ерготерапия, Плевен, 2007, стр. 42-43, ISBN 1313-1826.
 290. Баракова П., П. Парашкевова, Ив. Стефанова. Мястото на PNF- техниката при кинезитерапевтично възстановяване на пациенти с неврит на n. ulnaris. В: Юбилейна научна конференция - 60 години Кинезитерапия в България, София, 2007
 291. Баракова П., Парашкевова П., Стефанова Ив. Кинезитерапевтично лечение при комбинирани фрактури в областта на лакътна става, съчетани с ендопротезиране на радиалната глава. В: І Балканска Конференция, годишник “Наука, образование и изкуството през 21век”, том 1, Благоевград, 2007, стр. 127-131, ISBN 978-954-680-529-4.
 292. Баракова П., Ст. Миндова, А. Георгиева, Л. Тодорова. Кинезитерпевтична програма след артроскопия на раменна става по повод на impingement syndrome. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 40, Русе, 2003, ISBN 1311-3321.
 293. Баракова П., Ст. Миндова, Л. Тодорова. Оптимизиране на кинезитерапевтичните средства при дегенеративни промени на гръбначния стълб. В: Научни трудове от конференция с международно участие по проблеми на човешкото движение, Русе, 2003, стр. 94-96, ISBN 954-712-202-9.
 294. Баракова П., Ст. Миндова, Л. Тодорова. Кинезитерапия при колянна артропластика. В: Юбилейна научна конференция 30 години ВМИ Плевен, Плевен, 2004
 295. Баракова П., Ст. Миндова, Л. Тодорова. Апробиране на кинезитерапевтична програма при колянно ендопротезиране (предварително съобщение). В: Научни трудове от конференция с международно участие по проблеми на човешкото движение,, Русе, 2003, стр. 138-140, ISBN 954-712-202-9.
 296. Баракова П., Ст. Миндова, Л. Тодорова. Апробиране на кинезитерапевтична програма при колянно ендопротезиране. В: Конференция на СКТБ, Велико Търново, 2003
 297. Баракова П.,Миндова Ст., Делева Р. Мануална PNF- техника в помощ на борбата с хематом на m. sternocleidomastoideus при деца. В: І ва Национална Конференция по медицинска рехабилитация и ерготерапия, Плевен, 2007
 298. Баракова П.,Миндова Ст., Делева Р. Модели на кинезитерапевтични програми при развитие на Алгоневродистрофия след травми на горен крайник. В: Юбилейна научна конференция по Кинезитерапия, София, 2007
 299. Баракова П.,Миндова Ст., Делева Р. Големите кинезитерапевтични проблеми при възстановяването след фрактури на os scafhoideum. В: І Балканска Конференция, “Наука, образование и изкуството през 21век, Благоевград, 2007
 300. Белемезова К.,Магунска Н.,Тимева Т.,Кюркчиев Д.,Иванова-Тодорова Е.,Кюркчиев С. Изолиране и характеризиране на мезенхимни стволови клетки от менструална кръв при синдрома на Ашерман.. В: Седма работна среща по репродуктивна имунология, Плевен, 2017
 301. Богданова Т. Т.Стефанова, А. Хасан. Констатиращ експеримент за установяване равнището на развитие на теоретичните обобщения на основните физични понятия по предмета “Човекът и природата” в 5 и 6 клас. В: Национална конференция по физика, Русе, 2009, стр. 201-204, ISBN ISBN 978-954-580-.
 302. Богданова, Т., Т. Стефанова. Констатиращ дидактически експеримент за установяване равнището на усвояване на основните физични понятия по "Човекът и природата", 5 и 6 клас (нежива природа). В: Научни трудове на РУ, том 48, серия 10, Майски научни четения, Русе, издателство на Русенския университет "А. Кънчев", 2009, стр. 108-112, ISBN 1311-3321.
 303. Божкова А., И. Илиев, Д. Обрешков, Г. Брестнички. Сравнителен анализ на интелектуалните качества на студенти от различни специалности спортуващи баскетбол и фитнес в часовете по физическо възпитание в РУ – Русе. В: RESEARCH IN KINESIOLOGY №2, vol39, Македония, Скопие "APES", 2011, стр. 165-169, ISBN 18577679.
 304. Бозов, Х., Д Ставрев., В. Платиканов, А. Клисарова, Б. Медникаров, С. Златева, М. Янева, Н. Петров, К. Георгиев, И. Пеев, Н. Шопов. Изучаване на медицинските аспекти на водното спасяване – част от обучението по Морска медицина. В: Сборник материали от втора научно-практическа конференция по водно спасяване, Варна, Дружество на специалистите по водно спасяване, ОС на БЧК-Варна, 2009, стр. 65-70
 305. Бозов, Х., М. Янева, К. Георгиев, Д. Ставрев. Режими хипербарна оксигенация в комплексната терапия на диабетното стъпало.. В: Сборник от четвърта национална конференция по проблемите на термичната травма и пластична хирургия – Варна, Варна, Славена, 2010, стр. 56-59
 306. Бойчев Л., Крушкова С., Ангелова-Барболова Н.С. Клинични, психологични и социални аспекти при консултиране в донорски програми. В: Годишна конференция на Русенски Университет 25-26 октомври 2013, Русе, 2013
 307. Бочев И., Кюркчиев С., Щерев А. Техника на магнитно клетъчно сепариране (MACS) оказва положителен ефект върху подвижността на сперматозоидите при мъже с астено/олигоастенозооспермия.. В: 12 ти Национален конгрес по стерилитет, контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия с международно участие, Боровец, 2011
 308. Братанов Д., К. Стойчев, Ст. Бурджиев, Д. Димитров, В. Пъневски, Г. Георгиев, Г. Дамянов. Preventing explosive preparation placement trough examination and research. IN: четвърта национална конференция с международно участие металознание, хидро - и аеродинамика, национална сигурност '214, Българска академия на науките, ИМЦТЦХ-БАН, 2014, pp. 341-345, ISBN 1313-8308.
 309. Братанов Д., Румяна Братанова. КОНФИГУРИРАНЕ НА МОДУЛНИ МАНИПУЛАТОРИ НА МОБИЛЕН РОБОТ. В: Научна конференция МАТТЕХ 2012, 22-24 ноември, гр. Шумен, 2012
 310. Братанов Д., Румяна Братанова. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕЛАСТИЧНАТА ДЕФОРМАЦИЯ ПРИ СТАТИЧНО НАТОВАРВАНЕ В МОДУЛЕН МАНИПУЛАТОР. В: Научна конференция МАТТЕХ 2012, 22-24 ноември, гр. Шумен, 2012
 311. Братанов Д., С. Янев, Ив. Стефанова, С. Миндова, П. Парашкевова, Р. Делева. Работизирана система за рехабилитация на горен и долен крайник. В: VІ национален конгрес и 20- годишен юбилей на Асоциацията на кинезитерапевтите и рехабилитаторите в България, София, 2011
 312. Братанов, Даниел. Роботизированная система для одновременной реабилитации верхних и нижних конечности. В: Proceedings pf the 8th Baltic-Bulgarian Conference on Bionics and Prostetics, Varna, Bulgaria, RTU Printing House, Riga, Latvia, 2012, стр. 47-49, ISBN 978-9934-10-299-8.
 313. Братанова Р., Д. Братанов. Опростен метод за измерване на отклонението от равновесна позиция в манипулаторите на мобилен робот. В: Научна конференция, гр. Русе, Научни трудове на Русенския университет, 2011, стр. 88-92, ISBN 1311-3321.
 314. Бурджиев С., Г. Георгиев, Д. Братанов. Системи за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия - състояние и перспективи. В: четвърта национална конференция с международно участие металознание, хидро - и аеродинамика, национална сигурност '214, Българска академия на науките, ИМЦТЦХ-БАН, 2014, стр. 291-298, ISBN 1313-8308.
 315. Бурджиев С., К. Стойчев, Д. Братанов, Д. Димитров, В. Пъневски, Г. Дамянов, Г. Георгиев. Complex analysis and evaluation of hazardous environment. IN: четвърта национална конференция с международно участие металознание, хидро - и аеродинамика, национална сигурност '214, Българска академия на науките, ИМЦТЦХ-БАН, 2014, pp. 323-330, ISBN 1313-8308.
 316. Бурджиев Ст., Д. Братанов, К. Стойчев, Д. Димитров, В. Пъневски, Г. Георгиев, Г. Дамянов. Strengthening the disaster response capacity of the Republic of Bulgaria in context of the development of social and economical prosperity. IN: четвърта национална конференция с международно участие металознание, хидро - и аеродинамика, национална сигурност '214, Българска академия на науките, ИМЦТЦХ-БАН, 2014, pp. 346-350, ISBN 1313-8308.
 317. Василева - Дечева Д. Алгоритъм на кинезитерапевтичното възстановяване при пациенти с артропластика на колянна става. В: Научни трудове на Русенски университет,СУ и РУ, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2012, стр. 68 - 73
 318. Василева - Дечева Д., Нели Петрова, Ивалинка Неделчева. Възстановяване на кожната сетивност при пациенти с тотална колянна артропластика след приложена кинезитерапевтична програма. В: Сборник с научни трудове на РУ и СУ, Печатна база на Русенски университет, 2015, стр. 91 - 96 стр.
 319. Василева - Дечева Д., Пенка Баракова, Пенчо Косев, Ивалинка Неделчева. Сравнителна характеристика на ефективността от приложението на активна кинезитерапия и пасивни движения в хода на възстановяването след тотално колянно ендопротезиране. В: Студентска научна сесия, Русенски Университет, 2015
 320. Василева - Дечева Д.,П.Баракова. Проучване новостите в диагностиката и консервативното лечение на остеоартритът на колянна става. В: Научни трудове на Русенски университет СУ и РУ, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2014
 321. Василева - Дечева Д.,П.Баракова. Промени в някои функционални показатели при пациенти с тотално колянно ендопротезиране след проведен курс на лечение по кинезитерапия. В: Научни трудове на Русенски университет СУ и РУ, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2013, стр. 66 - 70
 322. Василева Д.,И.Маринова. Танцова терапия – новост в кинезитерапията при Паркинсонова болест. В: Научни трудове на Русенски университет СНС, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2010, стр. 81 - 86
 323. Велева Л.,Милачич Т.,Бочев И.,Антонова И.,Щерев А. Прогностичен фактор ли е броя на аспирираните при фоликулярната пункция яйцеклетки за изхода от АРТ в случай на Oligoasthenozoospermia?. В: 14-ти Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве, Боровец, 2013
 324. Великова, Б., Гр., Колева. Роля на медицинската сестра при профилактиката и лечението на декубитус. В: Стедентска научна сесия на Русенски университет, Русе, 2015
 325. Великова, С., И. Илиева, А. Момчилова. Съвременни технологии за повишаване на двигателната активност на децата от подготвителната група в детската градина. В: Научни трудове на РУ , СНС 08, Изд. център при Русенски университет, 2008, стр. 25-29, ISBN 1311-3321.
 326. Великова,Б., Константинова, Д. Редките заболявания и трудностите на медицинския специалист в борбата с тях. В: СНС, Русе, 2017, Русе, 2017
 327. Велчева К. Пубертета – рисков период от нормалното биологично и физиологично развитие на подрастващите. В: НК на РУ и СУ - 2013, Русе, РУ, 2013, стр. 4
 328. Велчева К. Актуалност на проблема свързан с полово предавани болести. Необходимост от изготвяне на алгоритъм по здравни грижи за пациенти с полово предавани болести. В: Научни трудове на Русенския университет -2017, Русенския университет ,, Ангел Кънчев, 2017
 329. Велчева К. Идеали за бъдещото развитие. В: Сборник научни трудове, Велико Търново, Национален военен университет, В.Т,, 2015, ISBN ISSN 1314-1937.
 330. Велчева К. Ускорено морфологично и функционално развитие на дихателната система. В: Научни трудове на Русенския университет -2015, том 54, серия 8.3, Русе, Издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2015, стр. 79-80, ISBN 1311-3321.
 331. Велчева К. Разстройства в поведението през пубертетна възраст, свързани със склонността за употреба на алкохол - токсикомания. В: Сборник научни трудове, Национален военен университет, В.Т, 2015, ISBN 1314-1937.
 332. Велчева К. Бременност, майчинство и аборти в пубертетна възраст. В: Научни трудове на Русенския университет -2015, том 54, серия 8.3, Русе, Издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2015, стр. 70-74, ISBN 1311-3321.
 333. Велчева К. Маргиналността на границата на девиантното поведение в пубертетния период.. В: Сборник научни трудове, Велико Търново, Национален военен университет, В.Т, 2015, ISBN ISSN 1314-1937.
 334. Велчева К. Семейството като фактор при развитието в пубертетна възраст. В: Научни трудове на Русенския университет -2015, том 53, серия 8.3, Русе, 2014, ISBN 1311-3321.
 335. Велчева К. Семейството като фактор при развитието в пубертетна възраст. В: Научни трудове на Русенския университет -2015, том 53, серия 8.3, Русе, 2014, ISBN 1311-3321.
 336. Велчева К. Краят на възходът на параметъра „РЪСТ” в рамките на акселерационния процес. В: МНК на СУ “СВ. КЛ. ОХРИДСКИ” ДЕПАРТАМЕНТ ПО СПОРТ- 2013, София, СУ “СВ. КЛ. ОХРИДСКИ” ДЕПАРТАМЕНТ ПО СПОРТ, София, 2013
 337. Велчева К. Особености в развитието на морфофункционалния субстрат в пубертетна възраст. В: НК на РУ и СУ - 2012, РУ, 2012
 338. Велчева К. Актуални проблеми на акцелерацията през пубертетна възраст. В: НК на РУ и СУ - 2012, Русе, РУ"Ангел Кънчев" Русе, 2012
 339. Велчева К. Развитие на физическия работен капацитет в пубертетната възраст - основни фактори, които влияят. В: НК на РУ и СУ - 2012, Русе, РУ, 2012
 340. Венова Л., Л. Тодорова. Болонският процес и развитието на програмата по кинезитерапия в Русенския университет “Ангел Кънчев”. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 44, серия 6.3, Русе, 2005, стр. 177 – 181, ISBN 1311-3321.
 341. Витлиемов В., П.Витлиемов, Д.Братанов. Ролята на научните програми на Европейския съюз за иновационната дейност на фирмите. В: Трета научно-техническа конференция „Инвестиции в бъдещето 2001”, Варна, България, 2001, стр. 16-20
 342. Витлиемов В.Д., Д.М.Братанов, П.В.Витлиемов. Мехатронна система за спасителни операции и обезвреждане на взривове. В: 3та международна научна конференция ХЕМУС 2006, Пловдив, България, 2006
 343. Владимир Витлиемов, Даниел Братанов, Павел Витлиемов. РАЗРАБОТВАНЕ НА СИМУЛАЦИОНЕН МОДУЛ НА ШПРИЦФОРМА СЪС СЛОЖЕН ПРОФИЛ, КОЙТО Е ИНТЕГРИРАН СЪС СИСТЕМАТА ЗА КОНТРОЛ И СЪБИРАНЕ НА ДАННИ MOULD JINI 4. В: Иновативни методи за усъвършенстване на процеса на шприцване, РУсе, България, Примакс, 2013, ISBN 978-954-8675-68-0.
 344. Владимир Витлиемов, Даниел Братанов, Павел Витлиемов. РАЗРАБОТВАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНА СЕНЗОРНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ЕНЕРГИЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ В БИТА. В: Методи и средства за следене крайното потребление на електроенергия в домакинствата, Русе, България, Примакс, 2013, ISBN 978-954-8675-67-3.
 345. Владимир Витлиемов, Милко Маринов, Даниел Братанов, Павел Витлиемов, Цветелин Павлов, Славина Иванова. ЕДИН ПОДХОД ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНА СИСТЕМА, БАЗИРАНА НА ЗНАНИЯ, ИЗПОЛЗВАНА В ШПРИЦВАЩАТА И ЛЕЯРСКА ИНДУСТРИИ. В: Иновативни методи за усъвършенстване на процеса на шприцване, Русе, България, Примакс, 2013, ISBN 978-954-8675-68-0.
 346. Вълкова Л., Милачич Т., Баров Д., Антонова И., Бандрева Б., Тимева Т., Ганева Г., Андреева П., Юнакова М., Кюркчиев С., Щерев А. Преживяемост и клинични бременности след прилагане на витрификация на ембриони.. В: 12 ти Национален конгрес по стерилитет, контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия с международно участие, Боровец, 2011
 347. Вълкова Л., Милачич Т., Баров Д., Антонова И., Бандрева Б., Тимева Т., Ганева Г., Андреева П., Юнакова М., Кюркчиев С., Щерев А. Преживяемост и клинични бременности след прилагане на витрификация на ембриони. В: XII Национален конгрес по стерилитет, контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия с международно участие, Боровец, 2011, стр. 18
 348. Гамакова П, Радкова Н, Панайотов К. Хипотиреоидизъм при новородени. IN: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, том 53, серия 8.3, Русе, 2014, pp. 209-213, ISBN 1311-3321.
 349. Гамакова Св, Радкова Н, Панайотов К. Неонатална полицитемия. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, том 53, серия 8.3, Русе, 2014, стр. 184-187, ISBN 1311-3321.
 350. Гамакова-Радкова Н. 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017. IN: Burnout sydrome among physicians, Русе, 2017, ISBN 1311-3321.
 351. Гамакова-Радкова Н. Симулационно обучение на студентите по здравни грижи. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове том 55, серия 8.3, Русе, 2016, стр. 356-359, ISBN 1311-3321.
 352. Гамакова-Радкова Н. Привързаността у осиновеното дете. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове том 55, серия 8.3, Русе, 2016, стр. 48-52, ISBN 1311-3321.
 353. Гамакова-Радкова Н, Досев Св. Оценяване на груповото представяне при симулационно базирано обучение. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове том 55, серия 8.3, Русе, 2016, стр. 33-36, ISBN 1311-3321.
 354. Георгиев Г, Д. Братанов. Анализ на възможностите за автоматизиране на оценката на елементите на критична инфраструктура посредством мобилни роботи. В: ХХ МНТК "АДП-2011", Созопол, ТУ-София, 2011, стр. 514-520, ISBN 1310-3946.
 355. Георгиев, Г. Ст., Г. Й. Гачевски, Т. Ж. Стефанова. Относно решаването на екстремални задачи в подготвителния курс. В: Втора научно - методическа конференция, 28 - 29 ноември, Русе, 1985
 356. Георгиева А., Парашкевова П. Предложение за кинезитерапевтична програма в първите дни след артроскопия на колянна става. В: Научни трудове РУ том 44, серия 6.3, Русе, 2005, ISBN 1311- 3321.
 357. Георгиева Д, Кр. Захариева. Промяна в нагласите и моделите на комуникация между медицинска сестра и пациент.. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Русенски университет,, Русенски университет, Русе, 2011
 358. Георгиева Д. Промоция и профилактика на болестите- компетентност на медицинската сестра.. В: Научни трудове на РУ; том 54; серия 8.3, Русе, Русенски университет, 2015, стр. 53-58, ISBN 1311-3321.
 359. Георгиева Д. Особености в комуникацията на медицинската сестра при оказване на сестрински грижи при възрастни и стари хора. В: Научни трудове на РУ том 53, серия 8.3, Русе, Русенски университет, 2014, стр. 104-108, ISBN 1311-3321.
 360. Георгиева Д. Емоционални промени при стареене. Грижи за емоционалното здраве на възрастния човек. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Русенски университет, 2014, ISBN 1311-3321.
 361. Георгиева Д. Използване на нови модели за обучение и учене. Прилагане на Мисловни карти при обучението на студенти от специалност “Медицинска сестра”. В: ВАРНЕНСКИ МЕДИЦИНСКИ ФОРУМ, МУ- Варна, Варна, 2014, стр. 211-218, ISBN 2376-5500.
 362. Георгиева Д. Формиране на умения за клинична комуникация при обучението на медицински специалисти. В: Международната научна конференция, Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование Китен 2 - 6 септември, Том втори, книга втора стр. 374-377, Габрово, ЕКС-ПРЕС, 2013, ISBN 978-954-490-404-3.
 363. Георгиева Д. Извънаудиторната студентска заетост като възможност за постигане на успешна адаптация на студентите от първи курс - специалност „Медицинска сестра”. В: Научна конференция РУ и СУ- Русе том 52 серия 8.3 Здравни грижи стр. 75- 80, Русе, Русенски университет, 2013, ISBN 1311- 3321.
 364. Георгиева Д. Възможност за прилагане на проективен метод “ Нарисувай себе си” при изграждане на “Аз-образ”. В: Научна конференция РУ и СУ- Русе, том 47 серия 5.2,, Русе, Русенския университет,, 2008, ISBN 1311-3321.
 365. Георгиева Д. Организационно-психологически анализ на факторите, обуславящи потенциалните и реални конфликти между персонала в болничното заведение. В: Том 46, серия 6,, Русе, Русенски университет, 2007, ISBN 1311-3321.
 366. Георгиева Д., Гр. Колева, Д. Константинова, Ир. Христова. Сестрински грижи при когнитивни нарушения и деменция. В: Ежегодна научна сесия „Дни на науката 2015” Научни трудове серия Г том 18, Пловдив, СУБ- Пловдив, 2015, ISBN 1311-9427.
 367. Георгиева Д., Д. Константинова,Гр. Колева. Прилагане на иновационни подходи за преодоляване на бедността и социалната изолация на възрастни хора с увреждания. В: XXIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, Съюз на учените - Стара Загора, Volume ІV, Number І, Меdicine, Стара Загора, Съюз на учените - Стара Загора, 2014, стр. 204-210
 368. Георгиева Д., Захариева К. Афекто - въздействащ компонент на комуникативното послание. Избор на думи при общуването.. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2009, том 48, серия 8.1, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - 2009,, 2009
 369. Георгиева Д., К. Захариева. Промяна в нагласите и моделите на комуникация между медицинска сестра и пациент.. В: Научни трудове на Русенски университет; том 50; серия 8.1, Русе, Русенски университет, 2011, ISBN 1311-3321.
 370. Георгиева Д., Кр. Захариева. Афекто - въздействащ компонент на комуникативното послание. Избор на думи при общуването.. В: Научни трудове на русенския университет - 2009, том 48, серия 8.1, Русе, Научни трудове на русенския университет, 2009, стр. с. 156-159
 371. Георгиева Д., Р. Иванова. Роля на наставниците от клиничните бази за професионалната адаптация на студентите от първи курс специалност- „Медицинска сестра”. В: Научни трудове на РУ&СУ’12 том 51 серия 8.3, Русе, Русенски университет, 2012, стр. 51-56
 372. Георгиева Д.,Кр.Захариева. Роля на медицинската сестра в мултидисциплинарния екип за предоставяне на извънболнични здравни грижи. В: Сборник статии от Националната конференция на БАПЗГ, Шумен,, 2011
 373. Георгиева М, Радкова Н. Хеморагичен шок в акушерството. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, том 53, серия 8.3, Русе, 2014, стр. 48-53, ISBN 1311-3321.
 374. Георгиева М, Радкова Н, Панайотов К. Репродуктивното здраве-медико-социални проблеми на жените. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, том 53, серия 8.3, Русе, 2014, стр. 228-232, ISBN 1311-3321.
 375. Георгиева,Д.,Т.Стефанова. Промяна на нагласите и личната мотивация за преодоляване на бедността. В: Интердисциплинарен подход за проучване и преодоляване на нагласите към бедността,, Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2010
 376. Георгиева. Г., И. Христова. Проблемът на XXI век. Захарен диабет – същност, лечение и превенция. В: СНС-2016, Русенски университет, 2016, стр. 116, ISBN 1311-3321.
 377. Герганова Т., М. Недева, А. Атанасов, П. Минчева,. Аутизъм и енцефалопатия в психомоторната практика в ДМСГД – Русе. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”,том 39, Русе, 2002, стр. 93 - 98
 378. Григорова М. Изследване антропометрични данни и постижения на скок дължина от място на студентки от Русенски университет през 1981 и 2015 година. В: сборник доклади от научна конференция-Европейски стандарти в спортното образование, Враца, 2015, ISBN 978-954-9689-94-5.
 379. Григорова М. Сравнителен анализ на постиженията от теста "Скок дължина от място" на студенти, обучавани през 1978 г. и 2014 г. в Русенски университет "Ангел Кънчев. В: Сборник доклади от научна конференция - Европейски стандарти в спортното образование, Враца, 2015, стр. 133-137, ISBN 978-954-9689-94-5.
 380. Григорова М., Д. Обрешков. Оценка на качеството на живот чрез 8-точкова скала за студенти от РУ. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2014, стр. 140-147, ISBN 1311-3321.
 381. Григорова М., Т. Тодоров. Сравнителен анализ на показатели за развитие на двигателните качества издръжливост и гъвкавост на студентки от Русенски университет през 1981 и 2015 година. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2015
 382. Григорова М., Т. Тодоров. Характеристика на студентите от факултет „Обществено здраве и здравни грижи". В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2014, стр. т.53, с.8.2, ISBN 1311-3321.
 383. Грозева Д, Гинчева В, Вариаах Г, Господинов Д,. Случай на тежък атопичен дерматит при жена, обострен след контакт с пластмаси. В: Национална научно-практическа конференция „Пролетни варненски дерматологични дни”, Варна, 2015
 384. Грозева Д. Лечение на псориазис със Stalara – клиничен случай на мъж. В: Среща Референтен лекар, Велико Търново, 2016
 385. Грозева Д. Лечение на псориазис със Stalara – клиничен случай на жена.. В: Среща Референтен лекар, Велико Търново, 2016
 386. Грозева Д. Идеалният емолиент в помощ на клинициста. В: Научни трудове на Русенски университет - 2015, Русе, 2015
 387. Грозева Д.,. Проактивно лечение на атопичен дерматит с Protopic за дълготраен контрол на заболяването, лекция, изнесена на Втора Научна среща на Сдружението на Общопрактикуващите лекари към НСОПЛБ. В: Втора Научна среща на Сдружението на Общопрактикуващите лекари към НСОПЛБ, София, 2014
 388. д-р Кирил Панайотов, д.м, Александър Андреев, Кристиян Бахдасарян;. ПРОУЧВАНЕ НА ЕФЕКТА ОТ ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДА НА McKENZIE ПРИ БОЛКИ В ЛУМБАЛНИЯ ОТДЕЛ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ- Доклад от Национална конференция на тема:Медицинска рехабилитация - задължителен етап в комплекс. В: Медицинска рехабилитация – задължителен етап в комплексното лечение при заболяванията на нервната система, Сборник с абстракти, 2016
 389. Даниел Братанов, П. Витлиемов, Владимир Витлиемов. Иновативна дейност в областта на роботизацията. В: XIX ННТК с международно участие „АДП-2010”, Созопол, България, 2010, стр. 37-45, ISBN 1310-3946.
 390. Даниел Братанов, Павел Витлиемов. Поддържаща рехабилитация с помощта на промишлени роботи за раздвижваща терапия на горен крайник IST-1999-13109. В: Първи Национален Конгрес по Медицинска Рехабилитация и Ерготерапия,, 4-6.11.2010, хотел Самоков, к.к. Боровец, България, 2010
 391. Даниел Монов Геновева Рагьовска Кристина Захариева. Оценка и самооценка на знанията по дезинфекция на медицинските и здравните специалисти. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2016 том 55 серия 8.3, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, 2016, ISBN ISSN 1311-3321.
 392. Даниела Лютакова, Иваничка Сербезова. ВЪВЕЖДАНЕТО НА МЕТОДА ''КОЖА ДО КОЖА'' В МЕСТНИТЕ РОДИЛНИ ОТДЕЛЕНИЯ – КАКВО МИСЛЯТ СТУДЕНТИТЕ?.. В: 57 - ма Научна конференция на Русенски университет - Студентска научна сесия, Bulgaria, 2018, Русе, Университетски издателски център при Русенски университет, 2018, стр. под печат, ISBN 1311-3321.
 393. Дачева, В., Панайотова, Й., Колева, Н. Кинезитерапевтични мероприятия при пациенти с декубитални рани. В: СБОРНИК ДОКЛАДИ на научна конференция'2016, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ – СНС’16, 2016
 394. Дачева, В., Стаматова, В. Значимостта на проблема "Нозокомиални инфекции" за студентите кинезитерапевти. В: СБОРНИК ДОКЛАДИ на научна конференция'2016, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ – СНС’16, 2016
 395. Делева Р. Ергономични правила за масаж- да съхраним равновесието. В: научни трудове на РУ том 54, серия 8.1, русенски университет, издателски център на русенски университет, 2015, стр. 162-168, ISBN 1311-3321.
 396. Делева Р. Стабилизaция гленохумералната става- механизми и значение. В: Научни трудове РУ том53, серия 8.1, Русе, 2014,, Русе, 2014, стр. 118-122, ISBN ISBN 1311- 3321.
 397. Делева Р. Възстановяване на комплексната функция в раменната става след фрактура на проксималния хумерус. В: Юбилейна конференция с международно участие "20 години специалност Кинвзитерапия" ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, СМИЛКОВ ЕООД, 2014
 398. Делева Р. Ролята на скапулата при възстановяване на функцията на горен крайник след фрактури на проксималния хумерус. В: Списание "Наука и технологии", Стара Загора, 2013
 399. Делева Р. Методика за възстановяване на мускулния баланс и цялостния двигателен синергизъм в раменния пояс след фрактури на проксималния хумерус. В: Годишник на Шуменския Университет "Епископ Константин Преславски"том XVII D, Шумен, Университетско издателство"Епископ Константин Преславски", 2013, стр. 477- 481, ISBN 1314-6769.
 400. Делева Р. Методика за самостоятелна тренировка след фрактури на проксимален хумерус. В: Научни трудове РУ том 52, серия 8.1, Русе, 2013, ISBN ISBN 1311-3321.
 401. Делева Р.,. Подобряване на постуралния контрол на " ходещото дете с церебрална парализа.. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2017, том 56, серия 8.1., Русе, Русенски университет, 2017, ISBN 1311-3321.
 402. Делева Р., П. Парашкевова. Мобилизации по Mulligan - средство за преодоляване на болката при раменни патологии. В: Конференция Русенски университет, Русенски университет, 2012
 403. Делева Р., П. Парашкевова. Ролята на безусловните рефлекси диагностиката и физиотерапията в кърмаческа възраст. В: Научна конференция РУ, Русе, 2011
 404. Делева, Р. Ролята на кинезитерапията при работа с деца и юноши настанени в специализирани институции. В: Научни трудове РУ том 47, серия 5.4, Русе, 2008, стр. 58- 62, ISBN 1311-3321.
 405. Делева, Р. Методиката Swiss Ball в кинезитерапията на деца с Детска церебрална парализа. В: Научни трудове РУ том 46, серия 8, Русе, 2007, ISBN 1311-3321.
 406. Денева, Н. „Psychological, morfofuntional and Coordination-motional characteristics of 12-13 years old students and their respective requirements for their training in Volleyball”. IN: Международна научна конференция, Федерация на спортните педагози в Македония, гр. Велес, Македония, 2011
 407. Денева, Н. „Мини волейболът в урока по физическо възпитание и спорт.”. В: Международна научна конференция на Русенски университет, гр. Русе, 2011
 408. Денева, Н. „Изследване на индивидуалните технико-тактически действия на разпределителите при организация на атаката по време на турнира за “Купа България” 2006/2007г.”. В: Студентска научна сесия, секция Физическо възпитание, спорт и кинезитерапия., гр. Русе, 2010
 409. Денева, Н. Денева Н., Изследване на индивидуалните технико-тактически действия на разпределителя на ЦСКА при организация на атаката по време на турнира за “Купа България” 2006/2007г.. В: Научни трудове, РУ „Ангел Кънчев”, Русе, 2010, стр. 153, гр. Русе, 2010
 410. Дончева Ю., И. Илиева. Атитюди на студентите, бъдещи педагози, към активна двигателна дейност. В: сборник с доклади от международна научно-практическа конференция на тема "Съвременни тенденции в предучилищното възпитание", Сандански, Бон, Благоевград, 2014, стр. 28 - 33, ISBN 2367-5284.
 411. Дончева, Ю., И. Илиева. Българските фолклорни игри в детската градина и началното училище. В: Научни трудове на русенския университет - 2014, том 53, серия 8.2, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014, стр. 126 - 130, ISBN 1311-3321.
 412. Досев Св. Съвременна имуномодулация от Sevex Pharma. В: Научно–практична конференция „Горещи точки в педиатрията“, Русе, 2015
 413. Досев Св. Температурни състояния при деца. В: Научно–практична конференция „Горещи точки в педиатрията“, Русе, 2015
 414. Досев Св. ДЕСИБЕЛ в помощ на педиатъра. В: Научно–практична конференция „Горещи точки в педиатрията“, Русе, 2015
 415. Досев Св. Профилактика на HPV свързаните заболявания с четири валентна ваксина Silgard. В: Национална конференция с международно участие „Горещи точки в педиатрията”, Русе, 2013
 416. Досев Св. Пирексията и болката в детската възраст. В: Национална конференция с международно участие „Горещи точки в педиатрията”, Русе, 2013
 417. Досев Св. Esberitox и Elephant помощници в ежедневната профилактична и лечебна дейност. В: Национална конференция с международно участие „Горещи точки в педиатрията”, Русе, 2013
 418. Досев Св. Профилактика и лечение при децата през есенно-зимния сезон. В: Национална конференция с международно участие „Горещи точки в педиатрията”, Русе, 2010
 419. Досев Св. Ротавирусна инфекция. В: Национална конференция с международно участие „Горещи точки в педиатрията”, Русе, 2010
 420. Досев Св. Съвременен научно-изследван медикамент за лечение на кашлицата – Prospan. В: Семинар на фирма „Либра”, Русе, 2009
 421. Досев Св. Prevenar – показания и необходимост за прилагането на ваксината. В: Национална конференция с международно участие „Горещи точки в педиатрията”, Русе, 2008
 422. Досев Св. Rotarix – нов момент във ваксиннопрофилактиката. В: Национална конференция с международно участие „Горещи точки в педиатрията”, Русе, 2008
 423. Досев Св. Пет годишен клиничен опит при прилагането на „Ериус” във второ детско отделение – МБАЛ гр. Русе. В: Национална конференция с международно участие „Горещи точки в педиатрията”, Русе, 2007
 424. Досев Св. Съвременни дезинфектанти и съвременно използване на дезинфектанти в клиничната практика. В: Национална конференция по инфекциозни болести, Русе, 2005
 425. Досев Св. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ИНФЕКЦИОЗНА МОНОНУКЛЕОЗА. В: Х – ти Юбилеен Конгрес по Педиатрия с международно участие, София, 2005
 426. Досев Св. Цитомегаловирусна инфекция при новородени /ЦМВИ/, клинико-имунологични и лабораторни аспекти. В: IX педиатричен конгрес с международно участие, Пловдив, 2001
 427. Досев Св., Д. Досев. Детска смъртност при недоносени деца в Русенски регион /бивш Русенски окръг/ през периода 1977 – 1989г.. В: Трети Дунавски симпозиум по профилактика и социална медицина, Русе, 1990
 428. Досев Св., Д. Досев. Детска смъртност в Русенски окръг през периода 1970 – 1986год.. В: VI Национален педиатричен конгрес с международно участие, Бургас, 1988
 429. Драганова Д. Специфични здравни проблеми на възрастните хора и роля на медицинската сестра за преодоляването им условията на подкрепяща семейна среда. В: 50 годишен юбилей на Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването“, МУ Варна, 2014
 430. Драганова Д., Ир. Христова, Д. Георгиева, Гр. Колева. Социални услуги за възрастни и хора с увреждания и мястото им сред новите социални услуги – резидентен тип. В: Ежегодна научна сесия „Дни на науката 2015” Научни трудове серия Г том 18, Пловдив, СУБ- Пловдив, 2015, ISBN 1311-9427.
 431. Драганова,Д.,. Проучване мнението на медицински специалисти от психиатрични лечебни заведения за прилагане на съвременни здравни грижи. В: Научна конференция за студенти и докторанти на РУ,, Русе, 2015, стр. 288, ISBN ISSN 1311-3321.
 432. Друмева, И., И. Илчев. Причини за скъсване на Ахилесовото сухожилие при състезатели по бадминтон. В: Сборник Научни трудове на РУ „А. Кънчев”, Русе, 2009, стр. 157-162, ISBN 1311-3321.
 433. Душков В. Велчева К. Основни фактори,които влияят за развитието на девиантно поведение в пубертетната възраст. В: НК на РУ и СУ - 2012, Русе, РУ, 2012
 434. Душков В. Н. Бакев К. Велчева. Гръбначни изкривявания - статистика и реалности. В: НК на РУ и СУ - 2012, Русе, РУ, 2012
 435. Захариевa K., Манукян В.,. Социална работа с деца в риск. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2009, том 48, серия 8.1, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - 2009, том 48, серия 8.1, 2009
 436. Захариева К. Физическата активност компонент от комплексната програма за превенция и лечение на остеопорозата. В: Научни трудове на Русенския университет том 54, Русе, 2015
 437. Захариева К. Физическата активност фактор за здравето свързан с превенцията и лечението на захарния диабет. В: Сборник научни трудове Национален военен университет, Велико Търново, 2015
 438. Захариева К. Мотивация за изследване информираността на студентите от РУ Ангел Кънчев за долекарската помощ. В: Сборник научни трудове Национален военен университет, Велико Търново, 2015
 439. Захариева К. Физичската активност фактор за превенция на наднорменото тегло затлъстяване. В: Седма международна научна концеренция Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, София, 2015
 440. Захариева К. Здравното образование фактор за превенция на полово предаваните болести. В: Сборник научни трудове Национален военен университет, Велико Търново, 2015
 441. Захариева К. Мотивация студентов к исследователъской деятелности в сфере формирования здорового образа жизни. В: 3 Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и преподавателей, Санкт-Петербург, Издателъство НИЦ-АРТ Санкт-Петербург, 2015
 442. Захариева К. Комплексна обучителна програма за цветно хранене. В: Сборник научни доклади том втори ХV Юбелейна международна научно практическа конференция, ЕКС-ПРЕС Габрово, 2015
 443. Захариева К. Здравното образование- фактор за преодоляване и предотвратяване на тютюнопушенето при студентите от ФОЗЗГ при РУ„ Ангел Кънчев”. В: Научни трудове на Русенския университет, том 53, Русе, 2014
 444. Захариева К. Здравното образование като фактор за подобряване на физическата активност на студентите от ФОЗЗГ при РУ Ангел Кънчев. В: Шеста международна научна концеренция Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, София, 2014
 445. Захариева К. Физическа активност –източник на здраве. В: Шеста международна научна концеренция, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, София, 2014
 446. Захариева К К Велчева Т Атанасова. Бременността и нейното развитие през погледа на медицинския специалист. В: ХІІ Национален форум на специалистите по здравни грижи, Шумен, 2016, стр. 64, ISBN 978-619-221-081-6.
 447. Захариева К Т Атанасова К Велчева О Шербанов. Здравно образование и неговото значение за здравословният начин на живот на подрастващите. В: ХІІІ Национален форум на специалистите по здравни грижи с международно участие, Шумен, 2017, стр. под печат, ISBN 97861997861922116.
 448. Захариева К Т Атанасова К Кутровска. Орален мукозит - нежелана реакция при лъчетерапия и химеотерапия Задачи и дейности на медицинската сестра. В: Научни трудове на Русенски университет, Русенски университет, Русенски университет, 2017, стр. под печат
 449. Захариева К. Т. Атанасова К. Кутровска. ОРАЛЕН МУКОЗИТ – НЕЖЕЛАНА РЕАКЦИЯ ПРИ ЛЪЧЕТЕРАПИЯ И ХИМЕОТЕРАПИЯ- ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА. В: Научни трудове на Русенския университет том 56, Русе, РУ, 2017
 450. Захариева Кр., Д. Георгиева. Трафик на хора - ниво на информираност на младите хора.. В: Научни трудове на Русенски университет, том50; серия 8.1, Русе, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, 2011
 451. Захариева Кр., Д. Георгиева. Необходимостта от ранна диагностика и профилактика на наследствените болести при човека.. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – 2009, том 48, серия 8.1, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, 2009
 452. Захариева Кр., Д. Георгиева. Необходимостта от ранна диагностика и профилактика на наследствените болести при човека.. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев" том 48, с. 95-99, Русе, Научни трудове на русенския университет, 2009
 453. Захариева, К.,. Физическо и здравно възпитание на студентите от Факултет „Обществено здраве и Здравни грижи” при Русенкия унивирситет "Ангел Кънчев". В: Международна научна конференция "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта", София, под печат, 2013
 454. Захариева, К.,. Педагогическата среда във висшето училище като условие за формиране на здравословен стил на живот у бъдещите медицински специалист. В: Сборник с научни статии, Китен, АПСС, 2013, стр. втора книга,том втор
 455. Захариева, К.,. Здравната култура на студентите като фактор в преодоляването на рисковите фактори за здравето. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ, РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, под печат, 2013
 456. Захариева, К.,. Здравословен начин на живот,здравословно хранене и здравословно ли e храненето на студентитe. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, 2012, стр. том 51, серия 8.3
 457. Захариева, Кр. МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ КАТО ОБЕКТ И СУБЕКТ НА ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ. В: Сборник статии от Националната конференция, Варна, 2011
 458. Захариева, Кр. Клиничната практика при формирането на професионално значимите ценности на медицинските специалисти. В: Научни трудове на Русенски университет 2011, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, 2011
 459. Иваничка Сербезова. Характеристика на дигиталното поколение студенти в контекста на образованието по здравни грижи. В: XIII Национален форум на специалистите по здравни грижи с международно участие, БАПЗГ, МУ - Варна, Филиал Шумен, Варна, 2018, стр. под печет
 460. Иваничка Сербезова. Характеристика на дигиталното поколение студенти в контекста на образованието по здравни грижи. В: XIII Национален форум на специалистите по здравни грижи с международно участие,БАПЗГ, МУ - Вара, Филиал Шумен, БАПЗГ, МУ-Варна, Филиал - Шумен, 2017, 2017, стр. под печат
 461. Иваничка Сербезова. Предлагане на качествена акушерска и сестринска грижа чрез метода "кожа до кожа". В: XVIII Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве с международно учестие, Боровец, https://wasteels.bg/bg/congresno-subitie/xviii-nacionalen-kongres-po-sterilitet-i-reproduktivno-zdra, 2017
 462. Иванова, М. Ерготерапевтични подходи при неврологични увреждания след тумор в главен мозък - клиничен случай. В: СНС 2013г., Русе, 2013, ISBN ISSN 1311-3321.
 463. Иванова, М. 16 годишна среща на Европейската мрежа по Ерготерапия във висшето образование (ENOTHE) Стокхолм, Швеция. В: СБОРНИК ДОКЛАДИ СНС 2011г., Русе, 2011, ISBN ISSN 1311-3321.
 464. Иванова, П., Е. Иванова, Й. Луканова. ”CARE FOR PREGNANT” – приложение в мобилна платформа по акушерски грижи. В: Студентска научна сесия – 2014, секция ‘’Здравни грижи’’, Русе, 2014
 465. Иванова,М. Да поемем предизвикателството за преодоляване на детската бедност. В: СБОРНИК ДОКЛАДИ СНС 2011г., Русе, 2011, ISBN ISSN 1311-3321.
 466. Иванова,М., Салиева, Р. Проучване на мрежа от социални услуги за социално включване на деца и лица с увреждания в Русенска област за периода 2010-2011г.. В: СНС 2013, Русе, 2013, ISBN ISSN 1311-3321.
 467. Ивелина Стефанова, Стефка Миндова, Ирина Караганова. Значението на кинезитерапията в профилактиката на остеопорозата. В: Научни трудове на Русенския университет, том 55, серия 8.1, Русе, 2016, стр. 90-94, ISBN 1311-3321.
 468. Игнатов Г., Б. Попеска, Д. Сивевска, И. Илиева. Ролята на университета като фактор за организацията на свободното време на студентите от Педагогическите факултети В Софийския университет „Св. Климент Охридски“ , Щипския университет „Гоце Делчев“ и . В: Съвременни тенденденции на Физическото възпитание и спорта; СУ, СУ, Университетско издателство, 2016, стр. 137-150, ISBN 1314-2275.
 469. Илиев И., А. Божкова, Д. Обрешков. Влияние на заниманията по тенис на маса и футбол върху интелектуалните качества на студенти от различни специалности в часове по физическо възпитание и спорт в РУ – Русе. В: RESEARCH IN KINESIOLOGY, vol39,№2, Македония, Скопие "APES", 2011, стр. 201-205, ISBN 18577679.
 470. Илиев И.Р., А.Т.Божкова, Д.Е.Обрешков. Влияние на заниманията по волейбол върху някои параметри на вниманието при студенти от ИУ. В: Физичка култура, Македония, Физичка култура-Скопие, 2009, стр. 65-69, ISBN 0350-3836.
 471. Илиева И. Ефективност на спорта Стрелба с лък, включен във фитнес програма. В: Научни трудове на Русенския университет, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, ISBN 1311-3321.
 472. Илиева И. Социално-педагогически аспекти на баскетбола и неговите формати. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ ПРИ РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, т. 52, с. 8.2, Изд. център при РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, 2013
 473. Илиева И. Определяне на основните параметри за провеждане на учебно-тренировъчния процес по баскетбол с представителния отбор на Русенски университет "Ангел Кънчев". В: NK 2012 RU&SU, Изд. център при Русенски университет, 2012
 474. Илиева И. Баскетбол 3х3 - тенденции за Олимпийски спорт. В: NK 2012 RU&SU, Изд. център при Русенски университет, 2012
 475. Илиева И., Д. Обрешков, И. Илчев, К. Симеонов. Динамика на училищния спортен живот. В: Международна научна конференция, СУ, София, 2010, стр. 96, ISBN 1314-2275.
 476. Илиева И., А. Момчилова, И. Илчев, К. Симеонов. Влияние на мотивацията за постижение при подрастващи спортисти върху цялостния интегритет на личността им,. В: “Личност, мотивация, спорт”, т. 12, НСА “Васил Левски”, София, 2007, стр. 148 – 155, ISBN 978-954-718-208-0.
 477. Илиева И., А. Момчилова. Формиране на спортни двигателни навици у подрастващи баскетболисти. В: Научни трудове на РУ , СНС 08, Изд. център при Русенски университет "А. Кънчев", 2008, стр. 44-48, ISBN 1311-3321.
 478. Илиева И., Д. Обрешков, И. Илчев, К. Симеонов. Динамика на училищния спортен живот. В: Втора международна научна конференция, СУ, София, Университетско издателство "Св.Климент Охридски", 2010, стр. 96, ISBN 1314-2275.
 479. Илиева И., К. Симеонов, Д. Обрешков, И. Илчев. Потребности за занимания с фитнес на студентите от Русенски университет „Ангел Кънчев”. В: Научни трудове на РУ, т. 50, серия 8.2, Изд. център при Русенски университет "А. Кънчев", 2011, стр. 77, ISBN 1311-3321.
 480. Илиева И., М. Крумов. Реализационната ефективност на техниката на обучение по баскетбол на ученици в начална училищна възраст. В: “Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция”, СУ “ Св. Климент Охридски”, ФНПП, 2006, стр. 756 – 761, ISBN 15:978-954-8510-9.
 481. Илиева И., М. Крумов. Йерархия на потребностите на 9-10 годишните ученици и отношението на техните родители за активно участие в учебния процес по физическо възпитание и спорт. В: “Личност, мотивация, спорт”, т. 12, НСА “Васил Левски”, 2007, стр. 141 – 147, ISBN 978-954-718-208-0.
 482. Илиева И., П. Баракова, Д. Обрешков. Учебният процес по физическо възпитание и спорт в стратегията за промоция на здравето на студентите. В: Международна научна конференция, НСА – ТМФВ, НСА, гр. София, 2010
 483. Илиева И., П. Баракова, И. Илчев, К. Симеонов, Д. Обрешков. Готовност на студентите за активност при бедствени и кризисни ситуации. В: Научни трудове, т. 49, с. 8.2, Стр. 69, Изд. център при Русенски университет "А. Кънчев", 2010, ISBN 1311-3321.
 484. Илиева И., Ю. Дончева. Анализ на отношението към Физическото възпитание и спорта на студентите от специалност Предучилищна и начална училищна педагогика при Русенски университет. В: Научни трудове на Русенския университет, т. 52, с. 8.2, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2013, стр. 123 - 130, ISBN 1311-3321.
 485. Илиева, И. Изследване на потребности за занимания по аеробика и каланетика на студенти. В: Межд. Научна конф. „Личност. Мотивация. Спорт”, НСА "В. Левски", гр. София, 2011
 486. Илиева, И. Фитнес и личностен комфорт. IN: Межд. Научна конф. „Личност. Мотивация. Спорт”, НСА, 2011, pp. 88-93, ISBN 978-954-718-302-5.
 487. Илиева, И. Основни акценти в проучването на потребностите за занимания с фитнес и постигнати резултати на студентите от Русенски университет „Ангел Кънчев”. В: Научни трудове на РУ, т. 50, серия 8.2, Изд. център при Русенски университет, 2011, стр. 62, ISBN 1311-3321.
 488. Илиева, И. Ролята на холистичния подход в спортната дейност. В: “Личност, мотивация, спорт”, том 15, НСА "В. Левски", гр. София, 2010, стр. 7, ISBN 978-954-718-279-0.
 489. Илиева, И. Wellness и фитнес за здравословен начин на живот. В: Научни трудове на РУ, т. 49, с. 8.2, Изд. център при Русенски университет, 2010, стр. 104, ISBN 1311-3321.
 490. Илиева, И. Мисленето и ролята на съзнанието за двигателното обучение на 9-10-годишни ученици. В: кн. “Изследване ефективността на иновационни подходи за оптимизиране на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията", Изд. център при Русенски университет "А. Кънчев", 2009, стр. 49-53
 491. Илиева, И. Баскетболът за подобряване на общата физическа подготовка на учениците от четвърти клас. В: Научни трудове на РУ, т. 48, с. 8.2, Изд. център при Русенски университет, 2009, стр. 103, ISBN 1311-3321.
 492. Илиева, И. Холистичен подход и спортни занимания. В: Научни трудове на РУ СНС 09, Изд. център при Русенски университет, 2009, стр. 117-120, ISBN 1311-3321.
 493. Илиева, И. Възможности за развиване на психомоториката в урока по баскетбол. В: Научни трудове на РУ, т. 48, с. 8.2, Изд. център при Русенски университет, 2009, стр. 85, ISBN 1311-3321.
 494. Илиева, И. Оптимизирани подходи за повишаване на мотивацията за спортуване при 9-10-годишни ученици. В: “Изследване ефективността на иновационни подходи за оптимизиране на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията", Изд. център при Русенски университет, 2009, стр. 44-48
 495. Илиева, И. Интензификация на обучението по баскетбол при 9-10-годишни ученици/ Подходи за повишаване на мотивацията за спортуване при 9-10-годишни ученици. В: Научни трудове на РУ, Изд. център при Русенски университет "А. Кънчев", 2008, стр. 185-188, ISBN 1311-3321.
 496. Илиева, И. Обучението в стрелба с една ръка над рамо на 9-10-годишни ученици в учебния процес по баскетбол. В: Научни трудове на РУ , СНС, Издателски център при Русенски университет, 2008, стр. 13-16, ISBN 1311-3321.
 497. Илиева, И. Особености на мотивацията за обучението по баскетбол и възможности за формирането й при 9-11-годишни ученици. В: Научни трудове, Издателски център при РУ”А. Кънчев”, Русе, 2007, стр. 50-54, ISBN 1311-3321.
 498. Илиева, И. Анализ на факторите за спортна подготовка на подрастващи баскетболисти. В: Международна конференция „Кинезиология 2007”, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Т., 2007, стр. 168-171, ISBN 1313-244Х.
 499. Илиева, И. Баскетболната игра на един кош в учебно-тренировъчния процес на групови и отборни тактически действия при 10-годишни ученици. В: 4-ти Международен научен конгрес “Спорт, стрес, адаптация”, НСА “Васил Левски”, 2006, стр. 298-302, ISBN 978-954-723-006-4.
 500. Илиева, И. Организиране и провеждане на спонсорска кампания за подпомагане на училищен спортен празник. В: Национална научно-практическа конференция “Физическо възпитание и спорт в училище”, РИО –Варна, 2006, стр. 63-69, ISBN 13: 978-954-775-6.
 501. Илиева, И. Развиване на скоростна издръжливост чрез средствата на баскетбола при 9-10 годишни ученици. В: Научни трудове РУ, Издателски център при РУ “А. Кънчев”, 2006, стр. 52-56, ISBN 1311-3321.
 502. Илиева, И. Проучване отношението на 10–11-годишните ученици към баскетболната игра. В: РУ, Научни трудове, Том 44, серия 6.3, Печатна база при Русенски университет “А. Кънчев, 2005, стр. 222-226, ISBN 1311-3321.
 503. Илиян Илчев, Живорад Маркович. Основни предпоставки за успешна спортна подготовка на подрастващи бадминтонисти. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, т. 46, 2007, Русе, 2007, стр. 60-64, ISBN 1311-3321.
 504. Илчев И. Развитие на представителният студентски отбор по бадминтон на РУ „А. Кънчев“ през годините. В: Сборник научни трудови на РУ „А. Кънчев“, Русе, 2013, стр. 131-135
 505. Илчев И. Плажен тенис. В: Научна конференция на РУ&СУ, Русе, 2012
 506. Илчев, И. Понятиен апарат на използваните технически умения с ракета в бадминтона.. В: Научни трудове на РУ, Русе, Изд. център при Русенски университет, 2011, стр. 67-72, ISBN 1311-3321.
 507. Илчев, И. Саморегулацията на двигателните действия,като предпоставка за усъвършенстване на началната спортна подготовка на подрастващи бадминтонисти. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2010, стр. 134-138, ISBN 1311-3321.
 508. Илчев, И. Предпоставки за ефективно провеждане на учебно-тренировъчния процес по бадминтон. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2010, стр. 62-68, ISBN 1311-3321.
 509. Илчев, И. Усъвършенстване на обучението в началният удар при 9 – 11 годишни начинаещи бадминтонисти. В: Сборник Научни трудове на РУ „А. Кънчев”, Русе, 2009, стр. 54-58
 510. Илчев, И. Основни фактори необходими за изграждане на специфични за бадминтона умения и навици. В: Сборник Научни трудове на РУ „А. Кънчев”, Русе, 2009, стр. 58-62
 511. Илчев, И. Основи на тактическата подготовка при 9-11-годишни бадминтонисти. В: Студентска научна сесия-СНС-09, Русе, 2009, стр. 121-125, ISBN 1311-3321.
 512. Илчев, И. Механизми за придобиване на двигателни навици в структурата на движенията от техниката на бадминтона. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2009, стр. 111-116, ISBN 1311-3321.
 513. Илчев, И. Особености на началното обучение в основните елементи от техниката на бадминтона при начинаещи бадминтонисти. В: Сборник доклади на СНС-2008 на РУ „А. Кънчев”, Русе, 2008, стр. 40-44, ISBN 1311-3321.
 514. Илчев, И. Основни параметри за качествено и ефективно провеждане на учебно-тренировъчния процес по бадминтон. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, т. 47,с-5.4, Русе, 2008, стр. 196-201, ISBN 1311-3321.
 515. Илчев, И. Регулация и саморегулация на предстартови психически състояния на състезатели по бадминтон. В: „Личност, мотивация, спорт” том 12 Дванадесета научна конференция, София, 2007, стр. 171-177, ISBN 978-954-718-208-0.
 516. Илчев, И. Анализ на използваните технико-тактически действия в бадминтона. В: ІV Балкански конгрес "Образованието, Балканите, Европа" 22-24 юни Ст. Загора, Стара Загора, 2007, стр. 335-339
 517. Илчев, И. Изследване на скоростно – силовите способности на 13 годишни ученици занимаващи се с бадминтон. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, Русе, 2006, стр. 66-71, ISBN 1311-3321.
 518. Илчев, И. Влияние на бадминтона върху развитието на физическото качество гъвкавост при 11 годишни ученици. В: Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция, Доклади от Четвъртата есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика, Китен, 18-23 се, София, 2006, стр. 772-777, ISBN 954-8510-92-8.
 519. Илчев, И. Влияние на бадминтона върху развитието на физическата дееспособност на 13 годишни ученици. В: Четвърта национална научно-практическа конференция Варна 26-29 април 2006 г МОН ДАМС БОК НФ”спорт в училище” Община Варна Физическо възпитание и спорт в училище, Варна, 2006, стр. 198-204, ISBN 954-775-654-0.
 520. Илчев, И. Особености на психологическата и физическата подготовка на 10 годишни бадминтонисти. В: Спорт, стрес, адаптация, Четвърти международен научен конгрес, София, 17-18 ноември 2006 г., НСА ”В. Левски”,, София, 2006
 521. Йорданов В. Изследване на психофизическите възможности на момчета от 5,6 и 7 клас за участие в научен експеримент. В: Конференция РУ, Русе, 2015
 522. Йорданов В. Динамика на психо-физическите качества на момчета от 5 клас. В: Конференция РУ, Русе, 2016
 523. Йорданов В. Изследване на психо-физическите способности на момичета от 5., 6. и 7. клас. В: Конференция ШУ, Шумен, 2016
 524. Йорданов В. Тодоров Т. Характеристики на постиженията на момичета от 5, 6 и 7 клас на училище „Хр. Ботев” за учебната 2013/2014 година. В: Конеференция на РУ СУБ - Русе, Русе, 2014
 525. Калинова, К., Гр. Колева. Развитието на професията медцинска сестра през погледа на студентка от първи курс. В: Стедентска научна сесия на Русенски университет, Русе, 2015
 526. Караганова, И. Адаптирана физическа активност. Същност и перспективи. В: Годишна университетска научна конференция с международно участие, Национален военен университет, 2015, стр. под печат
 527. Караганова, И. Медико-социални проблеми на стареенето и старостта. В: Годишна университетска научна конференция с международно участие, Национален военен университет "Васил Левски", 2015, стр. под печат
 528. Караганова, И. Равнопоставеност и равни шансове. Интеграция за хората с увреждания чрез спорт. В: Годишна университетска научна конференция с международно участие, Национален военен университет "Васил Левски", 2015, стр. под печат
 529. Караганова, И. Адекватност на прилаганите рехабилитационни услуги спрямо нуждите на лица с хронични заболявания и трайни увреди. В: Научни трудове на Русенския университет, Том 53, Серия 8.1., Русе, Издателски център към Русенски университет, 2014, ISBN 1311-3321.
 530. Караганова, И. Оценка на съществуващите бариери на съществуващите бариери, ограничаващи достъпа до комплексна рехабилитация на социално-значимите заболявания у нас. В: Юбилейна конференция с международно участие „20 години специалност Кинезитерапия„ ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, 2014, стр. 23 – 25
 531. Караганова, И. Факт или Заблуда? Проучване на информираността на бъдещите родители относно опасността от развитие на дисплазия на тазобедрените стави. В: Научни трудове на Русенския университет – 2012, Том 51, Серия 8.1, Русе, Издателски център към Русенски университет, 2012, ISBN 1311- 3321.
 532. Караганова, И. Неонатален скрининг за дисплазия на тазобедрените стави – ползи и рискове. В: Научни трудове на Русенския университет – 2010, Том 49, Серия 8.1, Русе, Издателски център към Русенски университет, 2010, стр. 95 – 101, ISBN 1311- 3321.
 533. Караганова, И. Н. Пенчева, П. Баракова. Медико-социално и икономическо значение на Luxatio coxae congenita. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Издателски център към Русенски университет, 2009, стр. 116 - 120, ISBN 1311-3321.
 534. Караганова, И., Б. Валентинов. Алгоритъм за ранна диагностика и периодичен мониторинг на вродена тазобедрена дисплазия при новородени и малки деца. В: Научни трудове на Русенския университет - 2011, Том 50, Серия 8.1, Русе, Издателски център към Русенски университет, 2011, стр. 115 – 123, ISBN 1311- 3321.
 535. Караганова, И., Н. Пенчева, П Баракова. Проучване на ефекта от включването на кинезитерапията в общия план за профилактика и лечение на Luxatio coxae congenita. В: Сборник доклади на студентска научна сесия - СНС 09, Русе, Издателски център към Русенски университет, 2009, стр. 9 - 16, ISBN 1311-3321.
 536. Караганова, И., П. Баракова. Ролята на неонаталното физикално изследване за ранното диагностициране на дисплазия на тазобедрената става. В: Сборник доклади на студентска научна сесия – СНС'10, Русе, Издателски център към Русенски университет, 2010, стр. 48 – 53, ISBN 1311-3321.
 537. Караганова, И., П. Баракова. Как да предпазим бебето си от инвалидизиране?. В: Научни трудове на Русенския университет – 2009, Том 48, Серия 8.1, Русе, Издателски център към Русенски университет, 2009, стр. 121 – 125, ISBN 1311-3321.
 538. Колева Г. Солта като модифицируем рисков фактор при мениджмънта на артериална хипертония. В: XII Национален форум на специалистите по здравни грижи 11-12 ноември 2016, Варна, 2016, ISBN 978-619-221-081-6.
 539. Колева Гр. Модел за наблюдение на пациент с неоптимален контрол на артериалното налягане. В: Научна конференция на Русенски университет и Съюз на учените - Русе, Научни трудове, 2015 серия 8.3 том 54, Русе, Русенски университет, 2015, ISBN ISSN 1311-3321.
 540. Колева Гр. Хиперхолестеролемия – превенция и профилактика. В: Научна конференция на РУ и СУ , серия 8.3 том 54, Русе, Русенски Университет, 2015, ISBN ISSN 1311-3321.
 541. Колева Гр. Кръвно налягане – правила при измерване. В: Научна конференция на Русенски университет Съюз на учените - Русе,серия 8.3, том 53, Русе, Русенски университет, 2014, стр. 88-92 с., ISBN ISSN 1311-3321.
 542. Колева Гр., Д. Константинова, Ир. Христова, Д. Георгиева. Мястото на медицинската сестра в профилактиката на хроничните заболявания. В: Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив, Пловдив, СУБ-Пловдив, 2015, стр. 15-19, ISBN 1311-9427.
 543. Колева Гр., Ир. Христова. Рискови фактори за артериална хипертония. В: Научна конференция на Русенски университет и Съюз на учените - Русе, Научни трудове серия 8.3 том 53, Русе, Русенски университет, 2014, стр. 93-98 с, ISBN ISSN 1311-3321.
 544. Колева И., Милачич Т., Андреева П., Ганева Г., Щерев А. Възрастово съотношение на жените за интраутеринна инсеминация преди и след въвеждане на „Фонд за асистирана репродукция”. В: 12 ти Национален конгрес по стерилитет, контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия с международно участие, Боровец, 2011
 545. Константинова Д. Качество на живот на болни с психически и поведенчески разстройства от отделения за лечение и социални услуги. В: СУБ Русе, Русе, 2016, стр. 324, ISBN 1311-3321.
 546. Константинова Д., Д. Георгиева, Гр. Колева,. Зависимост между социален статус и артериална хипертония. В: XXIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, Стара Загора Volume ІV, Number І, Меdicine, стр.196-200, Стара Загора, Съюз на учените Стара Загора, 2014
 547. Константинова, Д.,. Деменцията като сериозен медико-социален проблем и участието на медицинската сестра в планиране на грижите. В: ХІІІ Национален форум на специалистите по здравни грижи с международно участие, под печат, 2017
 548. Константинова,Д.,. Медико-социални грижи за възрастни и хора с увреждания през погледа на медицински и социални специалисти. В: Научна конференция РУ, Русе, 2015
 549. Константинова,Д.,. Необходимост от социална подкрепа и здравни грижи за хората с увреждания в България. В: Научна конференция РУ, Русе, 2014
 550. Костадинов Ч. Г., Д. М. Братанов. Алгоритъм за управление на аварийно-спасителeн робот. В: XVIII ННТК с международно участие „AДП-2009”, Созопол, 2009
 551. Костадинов Ч. Г., Д. М. Братанов. Хващачи на мобилен робот за обезвреждане на армейски боеприпаси и аварийно-спасителни операции. В: X ЮМК „ПРАКТРО’2009”, Созопол, 2009
 552. Костова, Д. Т. Стефанова, Т. Богданова. Констатиращ експеримент за установяване равнището на усвояване на основните физични понятия по предмета “Човекът и природата” в 5 и 6 клас. В: Студентска научна сесия, РУ «А. Кънчев», Русе, издателство на Русенския университет "А. Кънчев", 2008, стр. 53-57, ISBN 1311-3321.
 553. Крумов М., И. Илиева. Възможности за оптимизиране на подготвителната част на урока по баскетбол при 10-годишни ученици. В: Научни трудове, РУ “А. Кънчев”, 2006, стр. 97-101, ISBN 1311-3321.
 554. Крушкова С.А, Ангелова-Барболова Н.С. Психологични аспекти на клиничната социална работа или как един клиничен социален случай да не бъде само формуляр. В: Годишна конференция на Русенски Университет 25-26 октомври 2013, Русе, 2013
 555. Крушкова С.А. Ангелова-Барболова Н.С. Психологична оценка и подкрепа при двойки с репродуктивни проблеми. В: Научни трудове на Русенски университет – 2012, том 51, серия 8.3, Русе, 2012, стр. 152-155, ISBN 1311-3321.
 556. Кунев А. Петкова Р. Фактори, влияещи върху успеваемостта на процедурите по интраутеринна инсиминация. В: 16 конгрес по стерилитет Боровец 2015 г., София, 2015
 557. Кунев А. Петкова Р. . Цервикалният канал и фактори, свързани с него като причина за женския стерилитет.. В: статия в Healt. Bg. бр.1, март 2015 г./, София, Екофарм, 2015, стр. 49-52
 558. Кьосев П., Ангелова-Барболова Н., Крушкова С. Транскултурални аспекти при консултиране на клиенти с тревожни разстройства /Русия-България/. В: Годишна конференция на Русенски Университет 25-26 октомври 2013, Русе, 2013
 559. Лебикян, Е. Формиране на здравословен начин на живот при болни със захарен диабет чрез групово обучение в " малки групи". В: Научна конференция, Русенски университет, 2011
 560. Лебикян, Е. Компетенциите на медицинските сестри в променящото се съвременно общество. В: Научна конференция, Русенски университет, Русенски университет, 2009
 561. Лебикян,Е. " Бърнаут синдром "- един от рисковите на професията.. В: Сборник с доклади, Русенски унеиверситет, 2012
 562. Лишев, Н., Ст. Анастасов, Ст. Миндова. Предложение към функционалното изследване на таза. В: Научни трудове, Том 38, серия 7, Русе, 2001, стр. 20-23, ISBN 1311-3321.
 563. Луканова, Й. Развитие на акушерското образование в Русия. В: Научна конференция – 2015, секция „Здравни грижи”, 10.10.2015, Русе, 2015
 564. Луканова, Й. Спорт и гимнастика по време на бременност. В: Шеста международна научна конференция, 11.2015, София, 2015
 565. Луканова, Й. Ретроспекция и развитие на акушерското образование в България от края на XIX век и началото на XX век - литературен обзор. В: Научна конференция – 2014, секция „Здравни грижи”, 20.11. 2014, Русе, 2014
 566. Луканова, Й. Развитие на акушерското образование в Европейските страни. В: Научна конференция – 2014, секция „Здравни грижи”, 20.11.2014, Русе, 2014
 567. Луканова, Й. Изграждане на умения за масаж и гимнастика в периода на новороденото у студентите-акушерки. В: , Шеста международна научна конференция, 11.2014, София, 2014
 568. Луканова, Й. Начало на акушерското образование в България – литературен обзор. В: Студентска научна сесия – 2014, Русе, 2014
 569. Луканова, Й. Начини на обезболяване на раждането – ретроспекции, перспективи и специализирани здравни грижи. В: Седма национална научна студентска сесия 18-19 май 2006, Плевен, 2006
 570. Лютакова, Д., И. Сербезова, Ц. Христова. Съвременни подходи на акушерката при ПАП теста.. В: XIII Национален форум на специалистите по здравни грижи с международно участие, БАПЗГ, МУ - Варна, Филиал Шумен, Варна, МУ-Варна, 2018, стр. под печет
 571. Лятиф С К Захариева. Цветно и лечебно хранене източник на здраве. В: Трета национална студентска сесия МУ Плевен, Плевен, 2015
 572. М.Личев, А.Андреев,К. Панайотов. RESEARCHING FOR THE EFFECTS OF MOBILIZATION TECHNIQUES FOR IMPROVING THE MOVEMENT IN THE CERVICAL SPINE BY PATIENTS WITH ANKYLOSING SPONDYLITIS. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2017, volume 56, book 8.1., Русе, 2017, pp. 29-34
 573. Маноилов П., Ч. Костадинов, Д. Братанов. Методика за изпитване на хващащо устройство на мобилен робот за обезвреждане на армейски боеприпаси. В: V МКСНК “130 години Българска конституция”, НВУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, Велико Търново, 2009
 574. Маркова Лиляна, Д. Георгиева. Тежка комбинирана имунна недостатъчност - случаят Дейвид Ветър. В: ХІІI Национален форум на специалистите по здравни грижи, под печат, Варна, МУ Варна, 2017
 575. Милачич Т., Петкова Л., Тимева Т., Баров Д., Щерев А. Влияние на различни фактори при ембриотрансфер върху успеваемостта при IVF циклите. В: XII Национален конгрес по стерилитет, контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия с международно участие, Боровец, 2011, стр. 17
 576. Милачич Т., Петкова Л., Тимева Т., Баров Д., Щерев А. Влияние на различни фактори при ембриотрансфер върху успеваемостта при IVF циклите.. В: 12 ти Национален конгрес по стерилитет, контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия с международно участие, Боровец, 2011
 577. Миндова С. Механизми и взаимодействия между мускулите в процесите на оценка, възстановяване и трениране на мускулната сила. В: Научни трудове РУ, том 52, серия 8.1, Русе, 2013
 578. Миндова С. Пробация на апаратното мускулно тестуване в практиката. В: Годишник на шуменския университет брой Том XVII D, Шумен, 2013
 579. Миндова С., И. Стефанова, А. Върбанова. Систематизиране и оптимизиране на тестове и методи за функционална оценка при увреди на нервната система като инструмент в учебно клиничната практика. В: Научни трудове на Русенския университет, том 51, серия 8.1, Русе, 2012, стр. 84-88, ISBN 1311-3321.
 580. Миндова С.,Д. Братанов. Мануално мускулно тестуване при роботизирана рехабилитация. В: Научни трудове на РУ, том 50, серия 8.1., Русе, 2011
 581. Миндова Ст. , Ив. Стефанова. Практически насоки за овладяване на метода Бутейко. В: Научни трудове на РУ, том 50, серия 8.1, Русе, 2011, стр. 134-137, ISBN 1311-3321.
 582. Миндова Ст., Ив. Стефанова, П. Парашкевова. Система за ефикасно и пълноценно дишане по метода Бутейко. В: Научни трудове РУ том 48, серия 8.1, Русе, 2009, стр. 130 - 132, ISBN 1311- 3321.
 583. Миндова, С., И. Караганова. Изходни позиции за прилагане на апаратно мускулно тестуване. В: Научни трудове на Русенския университет, Том 53, Серия 8.1., Русе, Издателски център към Русенски университет, 2014, стр. 130 -137, ISBN 1311-3321.
 584. Миндова, С., И. Караганова. Правила за прилагане на апаратно мускулно тестуване с HHD (Hand held dynamometer) в детска възраст. В: Научни трудове на Русенския университет, Том 53, Серия 8.1., Русе, Издателски център към Русенски университет, 2014, стр. 238 - 141, ISBN 1311-3321.
 585. Миндова, Ст., Р. Тодорова, Ст. Анастасов. Мотоскопия на деца с церебрална парализа в ранна възраст. В: Научни трудове, Том 38, серия 7, Русе, 2001, стр. 26-29, ISBN 1311-3321.
 586. Миндова., С., Ив. Стефанова. Нарушения в хранителното поведение на подрастващите. В: Научни трудове по фонд "Научни изследвания" - Изследване ефективността на иновационни подходи за оптимизиране на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията, Русе, 2009, стр. 89 - 91
 587. Минчева П. Дейности на ерготерапевта в условията на семейно-центрирана практика. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", гр. Русе, 2013
 588. Минчева П. Ерготерапевтичното изследване в ранната нтервенция. В: Юбилейна конференция в чест на 65 години от създаването на Медицински колеж - Стара Загора, Стара Загора, 2012
 589. Минчева П., В. Христова, А. Иванова, А. Атанасов. Ранното комплексно лечение на ДЦП – профилактика на двигателното и психическо инвалидизиране на децата в ДМСГД – Русе,. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”,том 3, Русе, 2002, стр. стр.89 – 93
 590. Минчева П., М. Иванова. АПРОБИРАНЕ НА ОЦЕНКА БАЗИРАНА НА КОМПЕТЕНЦИИ НА ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ В СПЕЦИАЛНОСТ ЕРГОТЕРАПИЯ. В: Научни трудове на Русенския университет, том 55, серия 8.1, 55-та юбилейна конференция на Русенския университет, Русе, 2016, стр. 16-21, ISBN ISSN 1311-3321.
 591. Минчева П., Тончева В. Комплексен подход за ранна интервенция при деца със зрителни нарушения. В: Научни трудове на Русенския университет "Ангел Кънчев", том 54, Русе, Русенски университет, 2015
 592. Минчева П.,А. Анчева. Развитие на ранната интервенция и мястото на ерготерапевта в комплексния подход към клиентa. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев том 49 серия 8.1, Русе, 2010, стр. 50 – 55
 593. Минчева, П. Методи и средства за позициониране в ранната интервенция на деца с увреждания. В: Юбилейна конференция, ЮЗУ Благоевград, 2014
 594. Митева, С., Т. Тодорова. Остра бъбречна недостатъчност. В: СНС, Научните трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2016
 595. Митова Е., П. Минчева. ЕРГОТЕРАПЕВТИЧНИ ПОДХОДИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА САМОСТОЯТЕЛЕН ЖИВОТ ПРИ ЛИЦА В НАПРЕДНАЛА ВЪЗРАСТ. В: Конференция с международно участие "СТАРЕЕНЕ, ЗДРАВЕ, ГЕРИАТРИЧНИ ГРИЖИ" 18-19 май 2017 г, Тракийски университет, Медицински колеж, Стара Загора, 2017
 596. Михайлова Г Д Замбева К Захариева. Мотивация за изследване тютюнопушенето при студентите от РУ Ангел Кънчев. В: Трета национална студентска сесия МУ Плевен, Плевен, 2015
 597. Момчилова А., В. Пейчев. Проучване на силовия потенциал на студенти от Русенски университет “Ангел Кънчев”. В: Научни трудове на РУ, Русе, Издателски цетър на РУ, 2004
 598. Момчилова А., В. Пейчев. Комплексно – интегрален подход за здравно, физическо и интелектуално развитие и възпитание на 5 – 6 годишните деца. В: Научни трудове на РУ, том. 38, серия 6, Русе, Издателски цетър на РУ, 2001
 599. Момчилова А., В. Пейчев. Програмираното обучение за оптимизирането на физическата подготовка на подрастващите. В: Научни трудове на РУ, Русе, Издателски център на РУ, 1999
 600. Момчилова А., И. Илиева. Професионално-личностната култура на спортния педагог. В: ІV Балкански конгрес “Образованието, Балканите, Европа”, том 2, ТУ, ПФ, Ст. Загора, 2007, стр. 434, ISBN 978-954-314-042-8.
 601. Момчилова А., И. Илиева. Научноизследователската дейност – основна компетенция на спортния педагог,. В: кн. “Изследване ефективността на иновационни подходи за оптимизиране на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията", Изд. център при Русенски университет "А. Кънчев", 2009, стр. 14-17
 602. Момчилова А., И. Илиева. Кинестетичната диференцировка и пространствената ориентировка като основни фактори за интелектуално развитие на подрастващи баскетболисти. В: 4-ти Международен научен конгрес “Спорт, стрес, адаптация”, НСА “Васил Левски”, 2006, стр. 332-336, ISBN 978-954-723-006-4.
 603. Момчилова А., И. Илиева. Правилната мотивация при обучението по баскетбол за двигателната активност на подрастващите. В: Национална научно-практическа конференция “Физическо възпитание и спорт в училище”, Варна, 2006, стр. 150-156, ISBN 13: 978-954-775-6.
 604. Момчилова А., И. Илиева. Силата на мотива – фактор за двигателната активност при малките баскетболисти. В: “Личност, мотивация, спорт”, том 11, НСА “Васил Левски”, София, 2005, стр. 112-118, ISBN 978-954-718-191-5.
 605. Момчилова А., И. Илиева. Обучението по баскетбол за успешната адаптация на първокласниците. В: “Осигуряване и оценяване качеството на обучение”, СУ “ Св. Климент Охридски”, ФНПП, 2005, стр. 284-287, ISBN 954-8510-92-8.
 606. Момчилова А., И. Илчев. Съвременна методическа подготовка на бъдещия начален учител по Физическо възпитание и спорт. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, т. 47,с-5.4, Русе, 2008, стр. 130-134, ISBN 1311-3321.
 607. Момчилова А., Илиева И., Илчев И., Симеонов К. Методиката на обучение по физическо възпитание и спорт за адаптацията на студентите от чуждестранен произход. В: Научни трудове, т. 48, с. 8.2, Изд. център при Русенски университет "А. Кънчев", 2009, стр. 9, ISBN 1311-3321.
 608. Момчилова А., М. Григорова. Аеробика и каланетика като фитнес дисциплини в програмите по физическо възпитание и спорт в Русенски университет “Ангел Кънчев”. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т.41, серия 7.1., Русе, Издателски център на РУ, 2004
 609. Момчилова А., М. Григорова. Възможности за оптимизиране на скоростно – силовата подготовка и развитието на бързината на студенти от русенския университет. В: Юбилейна научна конференция - 60 години НСА, София, 2002
 610. Момчилова А., П. Пенева, И. Илиева, И. Илчев, К. Симеонов, Р. Момчилова. Двигателната координация за ефективното обучение по физическо възпитание и спорт. В: “Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция”, СУ “Св. Климент Охридски”, ФНПП, 2006, стр. 372 - 376, ISBN 10:954-8510-97-9.
 611. Момчилова, А., Маринов, М., Янев, С. За здравето на здравите деца. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев” Научни трудове, Том 40, Русе, 2003, стр. 137-141, ISBN 1311-3321.
 612. Момчилова, А., С. Янев. Профилактика и борба срещу деформациите на тялото на 10-годишни ученици.. В: Научни трудове, Том 48, Русенски университет, 2009, стр. 20 - 22, ISBN 1311-3321.
 613. Момчилова, А., Янев, С. Плувните занимания за развитие на когнитивните възможности на децата. В: Девета научна конференция „Личност, мотивация, спорт”, София, НСА „В. Левски”, 2003, стр. 159-163
 614. Монов Д Захариева К и колектив. Здравен контрол на замърсителите на атмосферния въздух в гр Русе и гр Добрич. В: Научни трудове на Русенския университет том 54, Русе, 2015
 615. Мустафа, С., Гр. Колева. Роля на българското дружество "Червен кръст" за развитието на сестринството в Република България. В: XIII национален форум на специалистите по здравни грижи с международно участие, Варна, 2017
 616. Недева М., Т. Герганова, П. Минчева, А. Атанасов, А. Николова. Играта в релационната психомоторика на деца , отглеждани в ДМСГД –Русе. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”,том 38, Русе, 2001, стр. стр.38 – 41
 617. Неделчева И., Нели Петрова, Деница Василева - Дечева. Кинезитерапия при исхемичен мозъчен инсулт в основен възстановителен период. В: Сборник с научни трудове на РУ и СУ, РУ, 2015, стр. 50 - 55 стр.
 618. Неделчева И., Нели Петрова, Деница Василева - Дечева. Ранно функционално възстановяване при пациент с алопластика на колянна става и дискова болест. В: Сборник с доклади на РУ и СУ, Печатна база на Русенски университет, 2015, стр. 85 - 91 стр.
 619. Нешева. Г, И. Христова. Сестрински грижи при деца с ревматична болест. В: СНС-2016, Русенски университет, 2016, стр. 111, ISBN 1311-3321.
 620. Николова Д.,Милачич Т.,Антонова И.,Щерев А. Фрагментацията на ДНК при сперматозоиди сама по себе си не е водещ фактор за изход от IVF. В: 14-ти Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве, Боровец, 2013
 621. Нунев, С. Усъвършенстване на образованието по социални дейности в контекста на стратегическото планиране за развитие на социалните услуги. В: Научни трудове на РУ, 2011, том 50, серия 8.1., Русе, 2012
 622. Нунев, С. Актуални аспекти на взаимодействието между теория и практика в социалната работа. В: Първа университетска конференция по социална педагогика и социално дело, Китен, 17 – 21 юни 2002. СУ ”Св. Климент Охридски”, Факултет по начална и предучилищна педагогика, София, СУ "Св. Кл. Охридски", 2002
 623. Нунев, С. Социалната работа като феномен в съвременното социокултурно пространство. В: Научна конференция ”Обществото и предизвикателствата на ХХІ век”, месец на науката 2001, Варна. Известия на съюза на учените – Варна, серия ”Хуманитарни науки” 2’ 2000, 1’ 2001, Варна, Съюз на учените - Варна, 2002, ISBN 1310-6376.
 624. Нунев, С. Организационно-методически аспекти на професионално-практическото обучение на студентите от специалност ”Социални дейности”. В: Юбилейна научно-практическа конференция ”България в началото на ХХІ век – икономическа, правна и социална трансформация”, Велико Търново, 4 април 2002 г., ВТУ ”Св. Св. Кирил и Методий”, Стопански факу, Велико Търново, Изд. ”Фабер”, 2002, ISBN 954-775-122-0.
 625. Нунев, С. Професионално-личностни качества на социалния работник/социалния педагог. В: Юбилейна научна конференция ”25 години Шуменски университет ”Еп. Константин Преславски”, Шумен, 30. Х. – 1.ХІ. 1996 г. , Доклади, кн. Педагогика, Шумен, УИ ”Еп. Константин Преславски”, 1999
 626. Нунев, С. Модел за профилактична работа с деца и юноши с отклонения в поведението. В: Юбилейна научна конференция ”25 години Шуменски университет ”Еп. Константин Преславски”, Шумен, 30. Х. – 1.ХІ. 1996 г., Доклади, кн. Педагогика, Шумен, УИ ”Еп. Константин Преславски”, 1999
 627. Нунев, С. Оптимизиране на структурно-функционалната организация на модела за обучение на социални работници/социални педагози във висшите училища. В: Международна конференция ”Съвременни тенденции в обучението по социални дейности и развитие на професията социална работа”, Бургас, 18 – 19.07.1998 г., Доклади, Бургас, Бургаски свободен университет, 1998
 628. Нунев, С. Оптимизиране на възпитателното взаимодействие за повишаване на социалната компетентност на децата от начална училищна възраст в домовете за деца и юноши. В: Проблеми на възпитателната работа. Доклади от научна конференция. ШУ ”Еп. Константин Преславски”, Педагогически факултет, Шумен, Изд. "Антос", 1996, ISBN 954-8901-16.
 629. О. Шербанов, Т. Недева. Приложение на статини при пациенти с периферна артериална болест. В: Русенски университете "Ангел Кънчев, Научни трудове, Том 53, серия 8.3, Печатна база Русенски университет, 2014, стр. 195
 630. О. Шербанов, Т. Недева. Използване на калкулатора на LEE за определяне на риска от големи сърдечно – съдови усложнения при несърдечна хирургия. В: Русенски университете "Ангел Кънчев, Научни трудове, Том 53, серия 8.3, Печатна база Русенски университет, 2014, стр. 199, ISBN 1311-3321.
 631. Обрешков Д, Т. Симеонова. Опит за оптимизиране и анализ на тренировъчни натоварвания, характеризиращи се с абсолютна силова издръжливост. В: 15 Симпозиум за спорт и физичко образование на младите, 16-17 септември, Охрид, Македония, 2011
 632. Обрешков Д. Фитнес тренироката за жени прилики и разлики с мъжката. В: Международна научна конференция 4-5 май, гр. Велес, Македония, 2012
 633. Обрешков Д. Български колоездачен съюз (БКС) – значки и медали от началния период.. В: Четвърта международна научна конференция, СУ, София СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ, София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2012, стр. 330-335, ISBN 1314-2275.
 634. Обрешков Д., И. Илиева, И. Илчев. Състояния и динамика на соматотипните показатели и мастната тъкан при жени занимаващи се със силови упражнения с тежести. В: BOOK OF 10-th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE"PERSSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, Constanta, Romania, 2010, стр. 111, ISBN 978-973-614-501-8.
 635. Обрешков Д., М. Войкова. Динамика на морфо-функционалните промени у момичета и девойки системно занимаващи се със силови упражнения с тежести. В: Международна конференция 5-6 юни, Стара Загора, 2008, стр. 13-16
 636. Обрешков Д., С. Базелков, К. Симеонов. Спортносъстезателната дейност във ВУ през погледа на студентите спортисти. В: Научни трудове, том 49, серия 8.2, Русе, ИЦ при РУ „А.Кънчев”, 2010, стр. 165-169, ISBN 1311-3321.
 637. Обрешков, Д. Мотивация за занимания със спорт на студенти от Русенски университет „Ангел Кънчев”. В: ACTIVITIES EDUCATION AND SPORT,vol 1, Македония,Скопие, 2011, стр. 51-54, ISBN 18577687,UDK7.
 638. Обрешков, Д. Проучване върху развитието на абсолютната и относителна силова издръжливост при жени, занимаващи ес със силови упражнения с тежести. В: BOOK OF 10-th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Romania, OVIDIUS UNIVERSITY, PRESS Constanta, 2010, стр. 111, ISBN 9789736145018.
 639. Обрешков, Д. Силова подготовка при хора със специални нужди. В: Физичка култура, №38, брой 2, Скопие, Македония, Физичка култура, 2010, ISBN 03503836.
 640. Обрешков, Д. Разсъждения върху влиянието на силовите упражнения с тежести и менструалния цикъл на жени между 16 и 22 години. В: Физичка култура, Македония, Физичка култура-Скопие, 2009, стр. 91-92, ISBN 0350-3836.
 641. Обрешков, Д. Морфологични различия между женския и мъжкия организъм и опит за обясняване на влиянието на силовите упражнения с тежести при жени от 16 до 22 годишна възраст. В: Физичка култура, бр.1,Vol.37, Македония, Физичка култура-Скопие, 2009, стр. 55-56, ISBN 0350-3836.
 642. Обрешков, Д. Проучвания върху развитието на абсолютната сила при момичета и девойки, занимаващи се със силови упражнения с тежести. В: Научни трудове на РУ, ФВС, том 47, серия 5.4, РУ “Ангел Кънчев”, ИЦ при РУ „А.Кънчев”, 2008, стр. 180-184, ISBN 1311-3321.
 643. Обрешков, Д. Хипотензивният ефект на силовите упражнения с тежести при момичета и девойки, системно занимаващи се със силови упражнения с тежести. В: Международна научна конференция, Съюз на учените, Стара Загора, 5-6 юни, Стара Загора, 2008, стр. 42-46
 644. Обрешков, Д. Динамика на развитието на относителната сила у момичета и девойки, системно занимаващи се със силови упражнения с тежести. В: Научнитрудове на РУ, ФВС, том 47, серия 5.4, Русе, ИЦ при РУ „А.Кънчев”, 2008, стр. 192-195, ISBN 1311-3321.
 645. Обрешков, Д. Изследване динамиката на развитие на абсолютната сила при момичета и девойки системно занимаващи се със силови упражнения с тежести. В: Физичка култура, Македония, Физичка култура-Скопие, 2008, стр. 199-201, ISBN 0350-3836.
 646. Обрешков, Д. Динамика на антропометричните промени у момичета и девойки в резултат на системно натоварване със силови упражнения. В: Физичка култура, Македония, Физичка култура-Скопие, 2008, стр. 68-71, ISBN 0350-3836.
 647. Обрешков, Д.Е. Оптимизиране на някои силови тренировъчни натоварвания при жени от 16 до 22 годиша възраст. В: Международна научна конференция, Съюз на учените, Стара Загора, 4-5 юни, Стара Загора, 2009, стр. 42-46
 648. Обрешков, Д.Е. Проучване върху развитието на взривната сила при жени от 16 до 22 годишна възраст, занимаващи се със силови упражнения с тежести. В: Оптимизация и иновации в учебно-тренировъчния процес, София, УИ "Св. Климент Охридски", 2009, стр. 162-168, ISBN 978954-07-2987-9.
 649. Обрешков, Д.Е. Развитието на спорта и физическото натоварване с тежести при жените през вековете. В: Научни трудове на РУ, том 48 серия 8.2, Русе, ИЦ при РУ „А.Кънчев”, 2009, стр. 126-128, ISBN 1311-3321.
 650. Павел Витлиемов, Даниел Братанов, Милко Маринов, Владимир Витлиемов. Метод за изграждане на сензорна система за инструменти за преработване на пластмаси. В: XX ННТК с международно участие „АДП-2011”, Созопол, България, 2011, стр. 727-735, ISBN 1310-3946.
 651. Панайотов К, Радкова Н, Гамакова П. Поведенческа оценка на новороденото. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, 2015, стр. 157-159, ISBN 1311-3321.
 652. Панайотов К, Радкова Н, Гамакова Св. Хранeне на новороденото с кърма и с адаптирано мляко. В: Научни трудове, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 2015, стр. 177-181, ISBN 1311-3321.
 653. Панайотов К, Радкова Н, Гамакова Св. Обучение на родителите в грижа за новороденото. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, 2015, стр. 186-189, ISBN 1311-3321.
 654. Панайотов К, Радкова Н, Хубчев Г, Гамакова Св. Грижи за новородено на майка с алкохолна и наркозависимост. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, 2015, стр. 168-171, ISBN 1311-3321.
 655. Парашкевова П. Кинезитерапевтична програма за профилактика и преодоляване на болките в кръста по време на бременност.. В: Доклади от годишна университетска научна конференция; 16-17.07.2015; том 1, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ, 2015, стр. 190-192, ISBN 1314-1937.
 656. Парашкевова П. Приложение на мануални мобилизационни техники при фрактури на глезенна става лекувани оперативно. В: Доклади от годишна университетска научна конференция; 16-17.07.2015; том 1, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ " Васил Левски", 2015, стр. 193-195, ISBN 1314-1937.
 657. Парашкевова П. Методика на кинезитерапията след операции на стомах и дуоденум.. В: Научни трудове на РУ - 2015, том 54, серия 8.1, Русенски университет, 2015, стр. 159-161
 658. Парашкевова П. Методика за преодоляване на болката и миускулният гард след оперативно лекувани фрактури в лакътна става. В: Годишник на Шуменски университет; Педагогически факултет, Шумен, Университетско издателство" Епископ Константин Преславски", 2013, стр. 451- 455, ISBN 1314-6769.
 659. Парашкевова П. Методика за възстановяване на мускулната сила и контрол след фрактури в лакътна става лекувани оперативно. В: Научни трудове РУ, том 52, серия 8.1., Русе, Русенски университет, 2013, ISBN 1311-3321.
 660. Парашкевова П. Делева Р. Кинезитерапия след фрактури в проксималната част на раменната кост. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2009, том 48, серия 8.1., русе, Печатна база при Русенски университет „ Ангел Кънчев“;, 2009, стр. 133-135, ISBN 1311-3321.
 661. Парашкевова П.,. Приложение на мануални техники за преодоляване на функционалния дефицит след фрактури в лакътна става, лекувани оперативно. В: Юбилейна конференция с международно участие "20 години специалност Кинвзитерапия" ЮЗУ "Неофит Рилски", ЮЗУ " Неофит Рилски"- Благоевград, 2014
 662. Парашкевова П., И. Стефанова, Ст. Миндова. Практическото обучение по Кинезитерапия- основа за изграждането на специфични компетенции. В: Научни трудове РУ том 48, серия 8.1, Русе, 2009, стр. 136 - 138, ISBN 1311- 3321.
 663. Парашкевова П., Р. Делева. Апарати за пасивно раздвижване на лакътна става- обзор на съществуващите средства в България. В: Научна конференция РУ, Русе, 2011
 664. Парашкевова П., Р. Делева. Кинезитерапия след фрактури в проксималната част на раменна кост. В: Научни трудове РУ том48, серия 8.1, Русе, 2009, стр. 133 - 135, ISBN 1311- 3321.
 665. Парашкевова, П. Роля на кинезитерапията в лечението на гръбначните изкривявания. В: Научни трудове РУ ''Изследване ефективността на иновационни подходи за оптимизиране на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията'', Русе, 2009, стр. 84- 86
 666. Парашкевова, П. Кинезитерапия при фрактури на радиуса на типично място. В: Научни трудове РУ том 47, серия 5.4, Русе, 2008, ISBN 1311- 3321.
 667. Парашкевова, П. Кинезитерапия при супракондилни фрактури при деца. В: Научни трудове РУ том 46, серия 8, Русе, 2007, ISBN 1311- 3321.
 668. Парашкевова, П. Примерна кинезитерапевтична програма след супракондилни фрактури на раменна кост. В: Сборник доклади, Русе, 2006, ISBN 1311- 3321.
 669. Парашкевова, П., С. Миндова. Възстановяване на мускулната сила след оперативно лечение на фрактури в областта на лакътната става. В: Научни трудове РУ том53, серия 8.1, Русе, 2014,, Русенски университет, 2014
 670. Пашкунова Ю. Профилактични методи при лица с хронична болка в гърба и кръста. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС`14, Русе, 2014
 671. Пашкунова Ю. Представяне дейността на Център за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания „Детелина” – гр. Борово. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2016
 672. Пашкунова Ю., Е. Алиева. Оценяване ефективността на fit-ball метода при лумбална спондилоартроза. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2016
 673. Пенева П., И. Илиева. Влияние на извънурочните форми на работа по физическо възпитание и спорт върху двигателната активност на учениците. В: Научни трудове на Русенския университет, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014, ISBN 1311-3321.
 674. Пенева П., К. Симеонов. Игровият характер на обучението по физическо възпитание и спорт – фактор за комплексното развитие на подрастващите. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 49, серия 8.2, Русе, 2010, стр. 108-113, ISBN 1311-3321.
 675. Пенева П., К. Симеонов. Влияние на лекоатлетическите занимания на открито върху развитието на вниманието на учениците. В: Научна конференция РУ “ Ангел Кънчев”, том 48, серия 8.2, Русе, 2009, ISBN 1311-3321.
 676. Пенева П., К. Симеонов. Сравнителен анализ на показателите за физическата дееспособност на 16 годишни ученици трениращи футбол и лека атлетка. В: ІV Балкански конгрес, Стара Загора, 2007, стр. Том 1 стр. 352 – 355, ISBN 978-954-314-041-1.
 677. Пенева, П. А. Момчилова, И. Илиева, И. Илчев, К. Симеонов, Р. Момчилова. Двигателната координация за ефективното обучение по физическо възпитание и спорт,. В: Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция, Доклади от Четвъртата есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика, Китен, 18-23 се, София, 2006, стр. 772-776, ISBN 954-8510-92-8.
 678. Пенева, П., К. Симеонов. Сравнителен анализ на интелектуалните параметри на 10-годишни ученици активно занимаващи се с лека атлетика и футбол. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 47, серия 9, Русе, 2008, стр. 240-244, ISBN 1311-3321.
 679. Пенчева, Н. Foot Abduction bracing (FAB ) - oртезно лечение при pes equinovarus congenita. IN: Научни трудове на Русенският университет, Русе, Издателски център към Русенският университет, 2011, ISBN 1311-3321.
 680. Пенчева, Н. Консервативното лечение – „френска физиотерапия” при вродени деформитети на ходилото – „криви крачета”. В: Научни трудове - Здравна промоция и превенция, Русе, Издателски център към Русенският университет, 2010, стр. 90-95, ISBN 1311-3321.
 681. Пенчева, Н., И. Караганова, Доц. П. Баракова. Кинезитерапия при деца с вродени деформитети на ходилото – „криви крачета”. В: Сборник доклади на научна студентска сесия - СНС 09, Русе, Издателски център към Русенският университет, 2009, стр. 16 - 21, ISBN 1311-3321.
 682. Пенчева, Н., И. Караганова, П. Баракова. Патоанатомични промени и диагностични методи при congenital metatarsus adductus. В: Сборник доклади на научна студентска сесия - СНС 10, Русе, Издателски център към Русенски университет, 2010, стр. 71-76, ISBN 1311-3321.
 683. Пенчева, Н., И. Караганова, П. Баракова. Скринингово проучване на честота на разпространение на деформацията „криви крачета” в детска възраст. В: Научни трудове на Русенския университет – 2009, Том 48, Серия 8.1, Русе, Издателски център към Русенски университет, 2009, стр. 126 – 129, ISBN 1311-3321.
 684. Пенчева, Н.н И. Краганова, доц.П. Баракова. Скринингово проучване на честота на разпространение на деформацията „криви крачета” в детска възраст -. В: Научни трудове на Русенският университет, Русе, Издателски център към Русенският университет, 2009, стр. 126-129, ISBN 1311-3321.
 685. Петкова Л., Баров Д., Щерев А. Морфологични характеристики на ембрионите предопределящи развитието на бластоцисти с добро качество. В: 8 ми Национален конгрес по стерилитет,контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия, Боровец, 2007
 686. Петрова Н., Ивалинка Павлова, Деница Василева - Дечева, Ева Цонкова. Детска церебрална парализа - клинични прояви, рехабилитация и лечение. В: Сборник с научни трудове на РУ и СУ, Печатна база на Русенски университет, 2015, стр. 122 - 127 стр.
 687. Петя Минчева. РОЛЯТА НА ЕРГОТЕРАПЕВТА В РАННАТА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА НЕДОНОСЕНИ ДЕЦА И ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ. В: Първи национален конгрес по медицинска рехабилитация и ерготерапия, 4-6.10.2010 г., Боровец,, София, 2010
 688. Петя Парашкевова. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОБЕМА НА ДВИЖЕНИЕ СЛЕД ФРАКТУРИ В ЛАКЪТНА СТАВА ЛЕКУВАНИ ОПЕРАТИВНО. В: списание "Наука и технологии", Стара Загора, съюз на учените- Стара Загора, 2013, стр. 313-316
 689. Попова С., Д.Обрешков, М. Сарачева. Сравнителен анализ на физическата издръжливост при студенти от НСА „Васил Левски” и РУ „Ангел Кънчев”. В: Научни трудове на РУ, том 49, серия 8.2, Русе, ИЦ при РУ “Ангел Кънчев”, 2010, стр. 55-58, ISBN 1311-3321.
 690. Попова-Добрева Д., Д. Обрешков. Различия в разпространението на симптоми на дисфункция на долния уринален тракт при студентки от НСА»Васил Левски» и РУ «Ангел Кънчев». В: Научни трудове на РУ, том 49, серия 8.2, Русе, ИЦ при РУ „А.Кънчев”, 2010, стр. 170-173, ISBN 1311-3321.
 691. Попова-Добрева Д., С. Попова, Д. Обрешков. Различия в особеностите на менструалния цикъл на студентки от НСА „Васил Левски” и РУ „Ангел Кънчев”. В: Научни трудове на РУ, том 49 серия 8.2, ИЦ при РУ “Ангел Кънчев”, ИЦ при РУ „А.Кънчев”, 2010, стр. 160-164, ISBN 1311-3321.
 692. Пълева Д., Е. Иванов, И. Сербезова Е.Лебикян. Комуникации между nervus medianus и nervus musculocutaneus, проксимално и дистално спрямо musculus coracobrachialis. В: Научни трудове на русенския университет, Русе, Русенски университет, 2009, стр. 47-51, ISBN 1311-3321.
 693. Пълева, Д., Е Иванов, И Сербезова, Е Лебикян. Комуникации между nervus medianus и nervus musculocutaneus проксимално и дистално спрямо musculus coracobrachialis. В: Научни трудове, Русенски университет, 2009
 694. Радева, В., Т. Стефанова. Онтодидактически подход за разработване съдържанието на интегративен конструкт. В: Научни трудове на Русенския университет, Том 52, серия 6.3, Русе, ИЦ при РУ, 2013, ISBN 1311-3321.
 695. Радева, В., Т. Стефанова. Някои проекции на личностно-развиващия подход от общите нормативни актове в специалната предучилищна документация. В: Научни трудове на Русенския университет, Том 51, серия 6.3, Русе, ИЦ при РУ, 2012, ISBN 1311-3321.
 696. Радкова Н. Постоперативна грижа за новородени. Специфика на ПХ МБАЛ – Русе–АД. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, том 50, серия 8.1, Русе, 2011, стр. 85-88, ISBN 1311-3321.
 697. Радкова Н. Тотално парентерално хранене при новородени деца МБАЛ – Русе – АД. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, том 50, серия 8.1, Русе, 2011, стр. 89-92, ISBN 1311-3321.
 698. Радкова Н. Парентерално хранене при недоносени новородени МБАЛ – Русе – АД. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, том 50, серия 8.1, Русе, 2011, стр. 53-55, ISBN 1311-3321.
 699. Радкова Н. Сравнително проучване на умбиликална и периферна венозна катетеризация за ПХ при недоносени деца МБАЛ-Русе – АД. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, том 50, серия 8.1, Русе, 2011, стр. 83-84, ISBN 1311-3321.
 700. Радкова Н, Гамакова Св, Гамакова П. Ранна физикална интервенция при деца със синдром на Даун. В: Шеста международна научна конференция, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014, стр. 332-340, ISBN 1314-2275.
 701. Радкова Н, Гамакова Св, Гамакова П. Релаксация при бременност. В: Шеста международна научна конференция, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014, стр. 341-350, ISBN 1314-2275.
 702. Радкова Н, Гамакова Св, Гамакова П. Техники на дишане по време на раждане. В: Шеста международна научна конференция, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014, стр. 351-355, ISBN 1314-2275.
 703. Радкова Н, Панайотов К. Физикална подготовка за безболезнено раждане. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, том 53, серия 8.3, Русе, 2014, стр. 214-217, ISBN 1312-6431.
 704. Радкова Н, Панайотов К. Аутизъм и китайска медицина. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, том 53, серия 8.3, Русе, 2014, стр. 218-221, ISBN 1312-6431.
 705. Радкова Н, Панайотов К. Хипертиреоидизъм при новородени. IN: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, том 53, серия 8.3, Русе, 2014, pp. 204-208, ISBN 1312-6431.
 706. Радкова Н, Панайотов К, Гамакова П. Оценка на новороденото. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, 2015, стр. 164-167, ISBN 1312-6431.
 707. Радкова Н, Панайотов К, Гамакова П,. Грижи за новородени малки за гестационната възраст, големи за гестационната възраст и преносени. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, 2015, стр. 172-176, ISBN 1312-6431.
 708. Радкова Н, Панайотов К, Гамакова П,. Неврологична и сензорна (възприятелна) адаптация на новороденото. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, 2015, стр. 153-156, ISBN 1312-6431.
 709. Радкова Н, Панайотов К, Гамакова Св,. Хранителна оценка на новороденото и установяване на адекватен модел за хранене. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, 2015, стр. 160-163, ISBN 1312-6431.
 710. Радкова Н, Панайотов К, Гамакова, Св. Хемолитична болест на новороденото. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, 2015, стр. 190-194, ISBN 1312-6431.
 711. Радкова-Гамакова Н. Клинично обучение на студенти по програма за ранна физиотерапевтична интервенция на новородени с двигателни нарушения в резултат на исхемични и хеморагични увреждания на централната нервна система. В: ХІІІ Международна научно-практическа конференция на тема „Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование, Китен, 2013, стр. 104-108, ISBN 978-954-490-403-6.
 712. Радослава Делева. Истината за синината след масаж. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2016, том 55, серия 8.1., Русе, Печатна база при Русенски университет „ Ангел Кънчев“, 2016, стр. 95-99, ISBN 1311-3321.
 713. Сабриева, С., Гр. Колева. Удовлетвореност на пациентите от здравните грижи при приемането и престоя в отделение Неврохирургия при УМБАЛ-Русе АД. В: ХІІI Национален форум на специалистите по здравни грижи, Варна, МУ Варна, 2017, стр. под печат
 714. Савова, Д., Милачич, Т., Баров, Д., Щерев, А. Прогностична стойност на Прогестерона P в деня на ЧXГ за изхода на КОX/IVF цикли. В: 8 ми Национален конгрес по стерилитет,контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия, Боровец, 2007
 715. Салиева Р., Л. Тодорова. Приложение на скалата за постигане на целите в ерготерапията при деца с увреждания. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2014
 716. Сербезова И. Участие и роля на акушерката при изграждане на физически навици у родилката през периода на пуерпериума чрез гимнастика. В: Международна Научна конференция, София, Университетско издателство, 2014, стр. 308-314, ISBN 1314-2275.
 717. Сербезова И. Резултати от проучване влиянието на комплексна интерактивна система върху обучаващи се медицински и здравни специалисти в Русенски университет „Ангел Кънчев”. В: Научни трудове на Рудендси университет Ангел Кънчев том 52 сер.83, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2013, стр. 46-56, ISBN 1311-3321.
 718. Сербезова И. Методиката за разработване на проблемно-ситуационни задачи за усвояване на професионална компетентност при студентите медицински и здравни специалисти. В: ХІІІ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: « ФОРМИРОВАНЕ НА ГРАЖДАНИНА И ПРОФЕСИОНАЛИСТА В УСЛОВИЯТА НА УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ», Габрово, ЕКС-ПРЕС, 2013, стр. 108-112, ISBN 978-954-490-403-6.
 719. Сербезова И. Проблемно базираното обучение като педагогическа техника за медицински и здравни специалисти. В: Научни трудове на Русенски университет Ангел Кънчев том 51 серия 83, Русе, 2012, стр. 64-71, ISBN 1311-3321.
 720. Сербезова И. Оптимизиране работата на две сестри при участие в обменно кръвопреливане чрез алгоритъм. В: Първи Национален Конгрес по здравни грижи с международно участие "Здравните грижи през 21 век - наука и професионализъм", София, 2001, стр. 26-28
 721. Сербезова И. Оптимизиране работата на медицинската сестра в детски стоматологичен кабинет чрез технически фиш. В: Първи национален конгрес по здравни грижи с международно участие "Здравните грижи през 21 век - наука и професионализъм", София, 2001, стр. 21-25
 722. Сербезова И, Гр. Колева. Задължения на акушерка/медицинска сестра при подготовка и участие на раждаща жена за епидурална анестезия. В: Научна конференция на Русенски университет Съюз на учените - Русе,серия 8.3, том 52, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 62-67, ISBN 1311-3321.
 723. Сербезова И, Й. Луканова. Задачи на акушерката, свързани с бързо ориентиране и определяне риска в хода на адаптация на новороденото. APGAR SCOR. В: Научни трудове на Рудендси университет Ангел Кънчев том 51 серия 83, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2013, стр. 67-71, ISBN 1311-3321.
 724. Сербезова И, Т Стефанова. Интерактивна технологично - базирана система за обучение по здравни грижи. В: Сборник научни трудове от Втора Международна Юбилейна научна конференция, Шумен, Добри Войников Шумен, 2011, стр. 145-151, ISBN 978-954-8557-09-2.
 725. Сербезова И. К. Велчева Й. Луканова. Студентите акушерки и необходимостта от оптимизиране на обучението по инжекционна техника. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2015, стр. 45-50, ISBN 1311-3321.
 726. Сербезова, И. Необходимост от промяна в образователните технологии на здравните специалисти. В: Научни трудове на Русенски университет - 2015, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2015, стр. 65-72, ISBN 1311-3321.
 727. Сербезова, И. Образователни акценти в обучението на акушерки по проблеми на кинезитерапията през климактериума. В: , Международна Научна конференция, София, Университетско издателство, 2015, стр. 69-76, ISBN 1314-2275.
 728. Сербезова, И. Интерактивните технологии в обучението на бъдещите медицински специалисти. В: Научни трудове на русенския университет, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2011, ISBN 1311-3321.
 729. Сербезова, И. Познавателен и психолого-педагогически профил на настоящото поколение студенти във Факултета за обществено здраве и здравни грижи. В: Двадесет и осма научнотехнологична сесия «Интердисциплинарната идея в действие», Интердисциплинарна гражданска академия, София, октомври 2011г, София, 2011
 730. Сербезова, И. Професионално значими ценности у медицинските специалисти и тяхното формиране. В: Научни трудове на русенския университет, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2010, стр. 30-35, ISBN 1311-3321.
 731. Сербезова, И. Оптимизиране на сестринските и акушерски грижи за болни от диабет тип 1 и гестационен диабет чрез инсулинови помпи. В: Научни трудове на Русенски университет - 2014, том..53, серия.83, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2014, ISBN 1311-3321.
 732. Сербезова, И. Участие и роля на акушерката при обучение на бременни в Йога упражнения през периода на бременността. В: Шеста международна научна конференция. Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014, стр. 494 - 499, ISBN 1314-2275.
 733. Сербезова, И., М. Георгиева, Е. Ванкова. Изписване на медикаменти в електронна информационна система в отделение на МБАЛ АД Русе. В: Научни трудове на русенския университет, Русе, 2012, стр. 47-51, ISBN 1311-3321.
 734. Сербезова, И., Т. Недева. Разговор със семейството на потенциален органен донор. В: Научни трудове на Русенски университет - 2014, том53. серия8.3, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2014, ISBN 1311-3321.
 735. Сербезова, И., Т. Шербанова. Създаване на модел за видеоалгоритми за инжекционна техника при студентите медицински специалисти. В: Съвременното дистанционно обучение: тенденции, политики и добри практики, Тринадесета международна научна конференция, "Преподаване, учене и качество на висшето образование",, София, Международно висше бизнес училище, 2016, стр. 166-171, ISBN 978-954-9432-70-1.
 736. Сербезова, И., Ц. Христова. Структура и етапи на разработка на case study за медицински сестри и акушерки. В: Четиринадесета международна научна конференция Развитие на висшите училища в контекста на Европейските изисквания за качество на образователните услуги, София, Международно висше бизнес училище, 2017, стр. 586-591, ISBN 987-954-9432-70-1.
 737. Сербезова, И., Ц. Христова. Анализ на корелацията двигателна активност - телесна маса - здраве при бременните жени. В: IX Международна научна конференция „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта“, СУ „Св. Климент Охридски“ и Департамент по спорт, СУ „Св. Климент Охридски“, 2017, стр. 217 - 223, ISBN 1314 - 2275.
 738. Сербезова, И., Ц. Христова. Методът case study в дидактическата концепция за формиране на компетенции у бъдещите акушерки. В: Сборник доклади от юбилейна научна конференция с международно участие „Образование, наука и иновации в здравните грижи“, Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ - Враца, Медицински университет София, Централна медицинска библиотека, 2017, стр. 12 - 16, ISBN 978-954-9318-89-0.
 739. Сербезова, И., Ц. Христова, Д. Лютакова. Оптимизиране на акушерската грижа при скрининг за рак на маточната шийка. В: XIII Национален форум на специалистите по здравни грижи с международно участие,БАПЗГ, МУ - Вара, Филиал Шумен, Медицински университет Варна, 2017, ISBN под печат.
 740. Сербезова-Великова, М., И. Сербезова. Рискове за медицинския персонал, полагащ грижи за болни от Eбола. В: Научни трудове на Русенски университет - 2014, том.53, серия.81, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2014, ISBN 1311-3321.
 741. Сербезове, И., Цв. Христова. Методът Case study – метод за активно обучение на акушерки и медицински сестри. В: Научни трудове на Русенски университет Ангел Кънчев том серия, Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2016, ISBN 1311-3321.
 742. Симеонов К. Волевата подготовка като фактор за формиране личността на подрастващите футболисти. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", Русе, 2012
 743. Симеонов К., А. Момчилова. Особености в развитието на скоростно-силовите качества на подрастващи футболисти. В: Сборник доклади на СНС, Русе, 2008, стр. част първа, стр. 54 , ISBN 1311-3321.
 744. Симеонов К., Пенева П. Сравнителен анализ на интелектуалните параметри на 13-годишни ученици активно занимаващи се със спорт. В: Сборник доклади на СНС, Русе, 2008, стр. част първа, стр. 34 , ISBN 1311-3321.
 745. Симеонов, К. Подвижните игри като средство за развитие на двигателни качества и формиране на специфични умения в обучението по минифутбол. В: Сборник доклади на СНС, Русе, 2009, стр. 125-128, ISBN 1311-3321.
 746. Симеонов, К. Аспекти на контрола в спортната подготовка на младите футболисти. В: Научно изследователски проект, Русе, 2009, стр. 68-73
 747. Симеонов, К. Сравнителен анализ на скоростно-силовите качества на млади футболисти. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 47, серия 9, Русе, 2008, стр. 235-239, ISBN 1311-3321.
 748. Симеонов, К. Развиване на бързината във възрастов аспект при 13-15 годишни футболисти. В: Научна конференция РУ “ Ангел Кънчев”, том 47, серия 5.4, Русе, 2008, стр. 206-209, ISBN 1311-3321.
 749. Симеонов, К. Психолого-педагогически особености на съвременната учебно-тренировъчна дейност на 15-годишни футболисти. В: Сборник доклади на СНС, Русе, 2008, стр. част първа,стр. 17, ISBN 1311-3321.
 750. Симеонов, К. Съвременни тенденции и проблеми на спортната подготовка на подрастващи футболисти. В: Физичка култура, гр. Виница, Македония, 2007, стр. 61-63, ISBN 0350-3836.
 751. Симеонов, К. Система за подбор на 13-15 годишни футболисти. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 46, серия 8, Русе, 2007, стр. 69-73, ISBN 1311-3321.
 752. Симеонов, К. Психологически проблеми на техническата подготовка на 13–15 годишни футболисти. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 45, серия 5.4, Русе, 2006, стр. 61 – 65, ISBN 1311 – 3321.
 753. Симеонов, К. Ефективност на специализираните средства за развиване на бързината и скоростно – силовите качества на 14–15 годишни футболисти. В: ІV-та Национална научно – практическа конференция “Физическо възпитание и спорт в училище”, Варна, 2006, стр. 191-197, ISBN 10:954-775-654-0;.
 754. Симеонов, К. Психологични предпоставки за развиване на физическата подготовка при 13–15 годишни футболисти. В: ІV–ти Международен научен конгрес на НСА “Васил Левски”, “Спорт, Стрес, Адаптация”, София, 2006, стр. 88-89
 755. Симеонов, К. Система за обучение на технико – тактически действия при 10–11 годишни футболисти. В: Четвъртата есенна научна конференция “Подготовка на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция”, СУ “Св. Климент Охридски”, 2006, стр. 762 – 766, ISBN 10:954-8510-97-9.
 756. Симеонов, К. Изследване на пресата във футбола, осъществена в шестте времеви части от срещата, прилагана от финалистите на Световното първенство по футбол в Япония и Южна Корея – 2002 г.. В: Научна конференция с Международно участие “Физическо възпитание и спорт в образователната система”, Благоевград, 2005, стр. 106-110
 757. Симеонов, К. Анализ на тактическото действие преса, прилагана от финалистите на Световното първенство по футбол в Япония и Южна Корея – 2002 г.. В: Научни трудове на РУ “ Ангел Кънчев”, том 44, серия 6.3, Русе, 2005, стр. 253-257, ISBN 1311-3321.
 758. Симеонова Т., Д. Обрешков. Оценяване в спортните игри – модел баскетбол за 11 клас. В: Национална конференция с международно участие „40 години шуменски университет 1971 – 2011”, ПФ, Част І, стр. 670 – 674, Шумен, Университетско издателство "Епископ К.Преславски", 2011, стр. 670-674, ISBN 978-954-557-582-6.
 759. Симеонова Т., Д. Обрешков, Н. Василева. Спортното ориентиране – път за повишаване на физическата и психическа подготовка. В: Научна конференция с международно участие „40 години шуменски университет 1971 – 2011”, ПФ, Част І, стр. 675 – 678, Шумен, Университетско издателство, 2011, ISBN 978-954-557-582-6.
 760. Снежина Дамянова, Теодора Симеонова,Димитър Обрешков. Комплексно възпитаване на двигателни качества в предучилищна възраст. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", том 50, серия 8.2, Русе, ИЦ при РУ „А.Кънчев”, 2011, стр. 130-134, ISBN 1311-3321.
 761. Софка Попова, Димитър Обрешков, Милена Сарачева-Григорова. Сравнителен анализ на физическата издръжливост при студенти от НСА "Васил Левски" и РУ "Ангел Кънчев". В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т.49, серия 8.2., Русе, Издателски център на РУ, 2010, стр. 55-58, ISBN 1311-3321.
 762. Спасова A. Т. Атанасова. ЕСТЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ В КЪРМАЧЕСКА ВЪЗРАСТ– ФАКТОР ЗА ПО-ДОБРО ЗДРАВЕ. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 55, серия 8.3, том 55, РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 2016, стр. 83, ISBN 18.SAT-2G.105-2-.
 763. Ставрев Д., И. Сербезова, Е. Лебикян, В. Манукян. Използване на web-базирани тестове в обучението по анатомия на опорно-двигателния апарат. В: Научни трудове на русенския университет, 2008, том 47, серия 5.4, с. 10-15, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2008, стр. 10-13, ISBN 1311-3321.
 764. Ставрев, Д. 40 години от създаването на “БЮЛЕТИН НА ВСС-ВАРНА”. В: Сборник материали от втора научно-практическа конференция по водно спасяване, Варна, Дружество на специалистите по водно спасяване, ОС на БЧК-Варна, 2009, стр. 24-28
 765. Ставрев, Д. „Бюлетин на ВСС-Варна” - уникален източник за историята на водното спасяване. В: Сборник на варненско дружество по история на медицината „Доц. д-р Владимир Василев”, I, Варна, Колор Принт-ПАК, 2009, стр. 48-51
 766. Ставрев, Д. , Г. Иванова. Електронно обучение в преподаването на анатомия – натрупан опит и перспективи. В: Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование, Свищов, Стопанска академия, 2012, стр. 301-308, ISBN 978-954-23-0747-1.
 767. Ставрев, Д., Г. Иванова. Изследване на ефекта от прилагане на електронно обучение, като част от комплексния метод в преподаването. В: Сборник с доклади на Международна научна конференция, Варна, Наука и икономика, 2012, стр. 186-192, ISBN 978-954-21-0630-2.
 768. Ставрев, Д., Г. Маринов. Морфометрична оценка на преоперативния статус на стените на бедрените кръвоносни съдове, като част от предвидения в препоръка №76 мултидисциплинарeн подход на “Трансатлантически международен консенсу. В: Сборник от седмата национална конференция по проблемите на термичната травма и пластична хирургия- Варна. Сдружение за термична травма и пластична хирургия-Варна, Варна, Славена, 2013, стр. 42-49
 769. Стефанов Г. Сравнителен анализ на приемната грижа в европейски контекст. В: XXIII Международна научна конференция, Съюз на учените Стара Загора, Международно научно on-line списание НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ, 2013, стр. 52-56, ISBN 1314-4111.
 770. Стефанов Г. Изследване на развитието на социалната услуга „Приемна грижа“ в област Русе, при междинна оценка на областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Русе 2012. В: Сборник с доклади, Сборник доклади на студентска научна сесия 2013, РУ "Ангел Кънчев", 2013, стр. 46-50, ISBN 1311 3321.
 771. Стефанов Г С. Социална работа с деца с отклоняващо се поведение – актуално състояние и перспективи. В: Сборник с доклади на научната конференция на РУ§СУ 2015, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, ISBN ISBN 1311 3321.
 772. Стефанов Г С. Мултидисциплинарна научна основа при социална работа с деца с отклоняващо поведение. В: Сборник с доклади на научната конференция на РУ§СУ 2015, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, ISBN ISBN 1311 3321.
 773. Стефанов Г С. Съвременен поглед върху отклоненията в детското поведение. В: Сборник с доклади от научната сесия на РУ за студенти и докторанти, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, ISBN ISBN 1311 3321.
 774. Стефанов Г.С.,. Обществени нагласи към социалната услуга „Приемна грижа“ в Община Русе. В: Двадесет и втора международна научна конференция, Международно научно on-line списание, Наука и технологии, Съюз на учените - Стара Загора, 2012, стр. 73-77, ISBN 1314-4111.
 775. Стефанов Г.С.,. Изграждане на привързаност в условията на приемна грижа. В: Научна конференция РУ§СУ 2012, Сборник научни трудове на Русенския университет, Том 51, серия 8.1, 2012, стр. 54-58, ISBN 1311-3321.
 776. Стефанова Т., Б. Тодорова. Система от критерии и показатели за изграждане на учебен курс по физика за технически ВУЗ. В: Сборник “Научна конференция, направление природоматематически и хуманитарни науки”, Габрово, 1991, стр. 133 - 137
 777. Стефанова Ив. Примерна кинезитерапевтична програма след реконструкция на предна кръстна връзка при спортуващи студенти. В: Варненски медицински форум, том 4, приложение 3, Варна, Медицински университет, 2015, стр. 135-137
 778. Стефанова Ив. Необходимостта от интензивна кинезитерапия за двигателното възстановяване след мозъчен инсулт. В: Научни трудове на РУ, том 54, серия 8.1, Русе, 2015, стр. 146 - 149, ISBN 1311-3321.
 779. Стефанова Ив. Приложение на апаратите за пасивно раздвижване в кинезитерапевтичната практика. В: Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", Шумен, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2013, стр. 242 - 245, ISBN 1314 - 6769.
 780. Стефанова Ив. Включване на апарат за пасивно раздвижване в рехабилитацията на пациенти с хемиплегия. В: Научни трудове на Русенски университет, том 53, серия 8.1, РУ, 2014, стр. 7-10, ISBN 1311-3321.
 781. Стефанова Ив., Ст. Миндова. Потенциал за прилагане на автоматизирани средства в пасивната рехабилитация. В: Научни трудове на РУ, том 50, серия 8.1, Русе, 2011, стр. 155-158, ISBN 1311-3321.
 782. Стефанова Т Г Баева В Йорданова. Опит за провеждане на екологична природонаучна експедиция Резерват Сребърна. В: Доклади и съобщения на Майски научни четения, Силистра, РИТТ, 2000, ISBN ASBN 954-759-009X.
 783. Стефанова Т, Радкова Н, Панайотов К, Георгиева М. Академични ресурси за разработване на доклади-самооценка за специалност от регулирани професии „медицинска сестра и акушерка”. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, том 53, серия 8.3, Русе, 2014, стр. 113-116, ISBN 1312-6431.
 784. Стефанова Т. Ж., Ангелова-Барболова Н.С. Планиране на психо-социални интервенции за възрастни с тежки психически разстройства в Защитено жилище /Дидактически и медико-социални аспекти/. В: Научни трудове на Русенски университет – 2012, том 51, серия 8.3, Русе, 2012, стр. 139-143, ISBN 1311-3321.
 785. Стефанова Т., Б. Тодорова. Курсът по Физика и астрономия в подготовката на началните учители – средство за формиране на интерес към физиката. В: сборник доклади от ХХІІ Национална конференция по въпросите на обучението по физика: “Да възвърнем интереса към физиката”, Стара Загора, 1994, стр. 119 - 125
 786. Стефанова Т., Б. Тодорова. Използване на знанията от термодинамиката при обучението по ДВГ в средно техническо училище. В: Сборник “Научна конференция на ТУ”, Габрово, 1992
 787. Стефанова Т., Б. Тодорова. Една онтодидактическа концепция за разработване на учебна програма по физика за чуждестранни студенти от подготвителния курс. В: Сборник “Научна конференция, направление природоматематически и хуманитарни науки", Габрово, 1991, стр. 138 - 142
 788. Стефанова Т., Б. Тодорова. Един подход за конструиране на учебното съдържание за професионално ориентиран курс по физика в технически университет. В: Сборник “Научна сесия Сливен`91”, т.II, Сливен, 1991, стр. 28-33
 789. Стефанова Т., Б. Тодорова, В. Пенчева. Проектни дейности, като форма в екологичното образование по физика в основното, средното и висшето училище. В: Сборник доклади от ХХХ Научна конференция на Съюза на физиците в България, Пловдив, 2002, стр. 150-153
 790. Стефанова Т., Б.Тодорова. Модел на класическата електродинамика като теоретично обобщение. В: Сборник доклади “Юбилейна научна сесия 45 години ВНВВУ”, т.IV, Долна Митрополия, 1990, стр. 154 - 161
 791. Стефанова Т., Б.Тодорова. Система от проблемни задачи по физика за самостоятелна работа за технически университет. В: Сборник от ХVIII методическа конференция на ПУ “П.Хилендарски”, Пловдив, 1990, стр. 10-12
 792. Стефанова Т., Б.Тодорова, Вс.Петков. Диференцирано прилагане на подхода на теоретичното обобщение при структуриране на учебното съдържание по физика за подготвителния курс на чуждестранни студенти - инженерни и медицински специалности. В: Депозиран в ЦИНТИ - ЦНТБ под N НД 1754/90, София, 1990, стр. 8
 793. Стефанова Т., Б.Тодорова, Вс.Петков. Диференцирано прилагане на подхода на теоретичното обобщение при подбора на учебното съдържание по физика за подготвителния курс на чуждестранни студенти - инженерни и медицински специалности. В: Депозиран в ЦИНТИ - ЦНТБ под N НД 1755/90, София, 1990, стр. 7
 794. Стефанова Т., Б.Тодорова, М.Нинова. Экологические проекты - средство экологического восспитания. В: Матерiали Мiжнародноi науково-практичноi конференцii “Днi науки`2005”, том 49 “Екологiя”, Днiпропетровськ, 2005, стр. 19-22, ISBN 966-7191-86-9.
 795. Стефанова Т., В. Пенчева, А. Михова, М. Якимова. Проблемите на космическия мониторинг чрез компютърна обучаваща програма. В: Научна конференция ВМЕИ, Габрово, 1992
 796. Стефанова Т., В. Пенчева, Б. Тодорова. Концепция за разкриване на специалност „Инженер – педагог“ в Технически висши учебни заведения. В: Сборник “Научна сесия на ВВМУ”, том 4, Варна, 1994, стр. 75 - 80
 797. Стефанова Т., Д. Георгиева, Р. Иванова. Концепция за организация на Преддипломния стаж за регулирана професия “Медицинска сестра”. В: Юбилейна научна конференция: „Обществено здравеопазване – традиции и перспективи“, МУ- Варна,, МУ- Варна, 2014
 798. Стефанова Т., Ж. Иванова, Св. Дяковска. Дивергентен практикум по физика за теми с екологично съдържание. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, серия5.2 Педагогика и психология, том 47, Русе, Печатна база на Русенски университет „Ангел Кънчев, 2008, стр. 135-138, ISBN ISSN1311-3321.
 799. Стефанова Т., М.Велева, Б.Тодорова. Конструиране съдържанието на лекционен курс по физика за медицински групи в подготвителния курс за чуждестранни студенти. В: Юбилейна научна сесия на ВМИ - Пловдив, Пловдив, 1990
 800. Стефанова Т., Н. Ангелова-Барболова, Д. Георгиева. Комплексен подход за адаптиране на студенти-първокурсници към учебния процес по регулирани професии. В: Научни трудове на Русенски университет, том 50, серия 8.1, Русе, Русенски университет, 2011, стр. 64-67, ISBN 1311-3321.
 801. Стефанова Т., П.Баракова, С. Миндова, Ив. Раева. Стратегия за развитие на специалността "Кинезитерапия" в Русенски университет. В: В: Научни трудове по фонд "Научни изследвания" - Изследване ефективността на иновационни подходи за оптимизиране на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията, Печатна база при Русенски университет, 2009, стр. 26 - 33
 802. Стефанова Т., Св. Дяковска, Ж. Иванова. Някои иновации при усвояване на физични знания по предмета “Човекът и природата” за 5. клас. В: 37-ма Национална конференция по физика, София, Херос Прес ООД, 2009, стр. 154-157, ISBN ISBN 978-954-580-.
 803. Стефанова Т.Ж., Ангелова-Барболова Н.С. Синергетичен подход в естествено научните и хуманитарни науки. В: Годишна конференция на Русенски Университет 25-26 октомври 2013, Русе, 2013
 804. Стефанова Т.Ж., Ангелова-Барболова Н.С. Обучение чрез проблемно базирани модули по учебни дисциплини от природонаучния и медико-социалния цикъл. В: Научни трудове на Русенски университет – 2012, том 51, серия 8.3, Русе, 2012, стр. 134-139, ISBN 1311-3321.
 805. Стефанова, Ив. Значението на кинезитерапията в комплексното лечение на хроничната артериална недостатъчност на крайниците. В: Научни трудове на РУ, том 50, серия 8.1, Русе, Печатна база при Русенски университет, 2011, стр. 151-154, ISBN 1311-3321.
 806. Стефанова, Ив. Кинезитерапевтично поведение при фрактури в областта на глезенната става, лекувани с метална остеосинтеза. В: Научни трудове РУ том 46, серия 8, Русе, Печатна база при Русенски университет, 2007, стр. 117-120, ISBN 1311- 3321.
 807. Стефанова, Ив., С. Миндова. Кинезитерапията – средство за предотвратяване на плоскостъпието при деца и подрасващи. В: В: Научни трудове по фонд "Научни изследвания" - Изследване ефективността на иновационни подходи за оптимизиране на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията, Русе, Печатна база при РУ, 2009, стр. 86 - 88
 808. Стефанова, Т. Т. Богданова. Презентация на нова специалност за Русенски университет, Филиал-Силистра, „Педагогика на обучението по физика и информатика”. В: Научни трудове на РУ, том 40, серия 5, Майски научни четения, РУ "А. Кънчев", 2003, стр. 160-164
 809. Стефанова, Т. Т. Богданова, Св. Дяковска. Система от физични експерименти в помагалото „Природата в опити”. В: сборник доклади, ХХХV Национална конференция по въпросите на обучението по физика, Експериментът в обучението по физика, Плевен, 2007, стр. 251-254
 810. Стефанова, Т., Н. Господинова. Системата физико-химични знания в курса по Природознание като начален етап в единния дидактически процес на двете науки. В: Сб. тр. Научна сесия '94, ВВМУ Варна, Варна, 1994
 811. Стефанова, Т., П. Баракова., С. Миндова. Стратегия за развитието на специалност „Кинезитерапия” в Русенски университет. В: Русе, Русе, 2009, стр. 26-34
 812. Стефанова, Т., П. Баракова., Ст. Миндова. Стратегия за развитието на специалност „Кинезитерапия”. В: Научни трудове, 2009, Русе, 2009, стр. 26-34
 813. Стефанова, Т., Т. Богданова, И. Ахмет. Концепция за разработване на система от физични експерименти за изучаване знанията по термодинамика и молекулна физика в СОУ. В: Майски научни четения, доклади и съобщения, Силистра, 1998, стр. 227-234
 814. Стефанова,Т., Т.Богданова. Интерактивните техники за систематизиране на знанията от „Човекът и природата”- 5 и 6 клас по цикъла на теоретичното обобщение. В: Годишник на ШУ, Т. ХVІІІ В 5, Природни науки ,Методика, Шумен, Университетско издателство, ШУ, 2008, стр. 52-64
 815. Стефанова,Т.,Т. Богданова, Б. Тодорова. Концепция за изграждане на система училищен физичен експеримент по класическа електродинамика в СОУ. В: Научни трудове на РУ, том 37, серия 3 "Електротехника, електроника, автоматика. Физика", Русе, 1999, стр. 441-444, ISBN 1311-3321.
 816. Стойчев К., Д. Братанов, С. Бурджиев Д. Димитров, В. Пъневски, Г. Дамянов,. Complex disaster risk assessment and cost effectiveness of of decision making. IN: четвърта национална конференция с международно участие металознание, хидро - и аеродинамика, национална сигурност '214, Българска академия на науките, ИМЦТЦХ-БАН, 2014, pp. 331-335, ISBN 1313-8308.
 817. Стойчев К., Д. Братанов, Ст. Бурджиев, Д. Димитров, В. Пъневски, А. Тумбарска, Г. Дамянов. Improving and enhance the tools needed to coordinate intersectoral actions to protect critical infrastructure in a situation of complex terrorist threats (CISCOT). IN: четвърта национална конференция с международно участие металознание, хидро - и аеродинамика, национална сигурност '214, Българска академия на науките, ИМЦТЦХ-БАН, 2014, pp. 356-359, ISBN 1313-8308.
 818. Стойчев К., Д. Братанов, Ст. Бурджиев, Д. Димитров, В. Пъневски, Г. Георгиев, Г. Дамянов. Improvement of the urban security and defense trough the implementation of advanced detection sensors'system. IN: четвърта национална конференция с международно участие металознание, хидро - и аеродинамика, национална сигурност '214, Българска академия на науките, ИМЦТЦХ-БАН, 2014, pp. 351-355, ISBN 1313-8308.
 819. Стоянава, Г., К., Андреева, Гр. Колева. Превенция на редките заболявания. В: Студентска научна сесия на Русенски университет, Русе, 2014
 820. Стоянова Г., К. Андреева, Д. Георгиева. Проучване на нагласите и отношението на трудоспособното население към профелактичните прегледи. В: Втора национална студентска сесия, стр. 77, МУ- Плевен, МУ- Плевен, 2014
 821. Стоянова, Д., Ц. Христова. Организационна форма на образователния процес с метода case study в практическото обучение на акушерките. В: ГОДИШНИК НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ,,ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“, Научни трудове от конференция, ,,Иновации в образованието“, Т XXI D, Педагогически факултет, Шумен, Университетско издателство ,,Епископ Константин Преславски“, 2017, стр. 200 - 208, ISBN 1314 - 6769.
 822. Т Недева О Шербанов Кр Захариева. Някои клинични особености в кондиционирането на органен донор с мозъчна смърт. В: Известия на Съюза на учените - Русе, Русе, 2016, стр. стр 28 - 31, ISBN ISN ISSN 1311- 10.
 823. Т. Недева. Детекция на мозъчна смърт. В: Русенски университете "Ангел Кънчев, Научни трудове, Том 53, серия 8.3, Печатна база Русенски университет, 2014, стр. 233, ISBN 1311-3321.
 824. Т. Недева. Детекция на периоперативен делир – роля на медицинската сестра. В: Русенски университете "Ангел Кънчев, Научни трудове, Том 53, серия 8.3, Печатна база Русенски университет, 2014, стр. 11, ISBN 1311-3321.
 825. Т. Недева. Управление на пациент с периоперативен делир. В: Русенски университете "Ангел Кънчев, Научни трудове, Том 53, серия 8.3, Печатна база Русенски университет, 2014, стр. 244, ISBN 1311-3321.
 826. Т. Недева. Може ли да се прогнозира изявата на периоперативен делир. В: Русенски университете "Ангел Кънчев, Научни трудове, Том 53, серия 8.3, Печатна база Русенски университет, 2014, стр. 250, ISBN 1311-3321.
 827. Тimeva T. Relationship between LH concentrations and pregnancy outcome after IVF/ICSI cycles. IN: 14th Word Congress on controversies in obstetrics, gynecology and infertility, Paris, 2011
 828. Тimeva T. Advanced reproductive age - basics definitions. Лечение на стерилитета в напреднала репродуктивна възраст - резултати и усложнения. В: 2-nd Sofia Symposium, София, 2008
 829. Тимева Т. 10 въпроса, свързани с овариална стимулация и 10 базирани на доказателства отговора. В: XIX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве с международно участие., Боровец, 2018
 830. Тимева Т. Негативни ефекти от контролираната овариална хиперстимулация.. В: XVIII Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве с международно участие, Боровец, 2017
 831. Тимева Т. Ефект на прогестерона върху ендометриума, имплантацията и бременността - пленарен доклад.. В: XVII Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве с международно участие, Боровец, 2016
 832. Тимева Т. Асистирана репродукция през XXI век - доклад. В: III-то Модерно училище по акушерство и гинекология, Плевен, 2016
 833. Тимева Т. Нива на серумен прогестерон по време на КОХ - доклад. В: X Софийски симпозиум по репродуктивна медицина, София, 2016
 834. Тимева Т. Повтарящи се имплантационни неуспехи - опит за класификация.. В: XVI Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве с международно участие, Боровец, 2015
 835. Тимева Т. Терапевтични цели при лечение на пациенти с повтарящи се имплантационни неуспехи.. В: IX Софийски симпозиум с международно участие, София, 2015
 836. Тимева Т. Увеличава ли се риска от рак след лечение на инфертилитета?. В: VIII Софийски симпозиум с международно участие, София, 2014
 837. Тимева Т. Влияние на овариалната стимулация върху яйцеклетката, ембриона, ендометриума и перинаталния изход. В: XIV Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве, Боровец, 2013
 838. Тимева Т. Ехографски находки при пациенти с повтарящи се имплантационни неуспехи. В: VII Софийски симпозиум с международно участие, София, 2013
 839. Тимева Т. Брой, интервал и последователност на поредни IVF/ICSI процедури. В: 10-ти Национален конгрес по стерилитет, контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопиа с международно участие, Сол Несебър Ризот, 2009
 840. Тимева Т., Щерев А. Поликистозна яйчникова болест и лечение на стерилитета. В: 3-ти симпозиум с международно участие, Гранд-хотел „София“, гр. София, 2009
 841. Тодорова Б. Проектни дейности за формиране и утвърждаване на нагласи за здравословен и хуманен начин на живот на учениците. В: Сборник доклади от Националната научно-практическа конференция на МОН “Здравословно и хуманно образование”, Горна Оряховица, 2002, стр. 35-38
 842. Тодорова Б. Принципи на познание и творчество в природните науки. В: Юбилейна научна конференция с международно участие “10 години Бургаски Свободен Университет”, В: “Университетът през третото хилядолетие”, том 3, Бургас, 2001, стр. 250 – 255, ISBN 1311-221 X.
 843. Тодорова Б. Въвеждане елементи на биофизиката в курса по физика за медицински групи във ФЧС. В: Юбилейна научна сесия на ВМИ - Пловдив, Пловдив, 1990, стр. 77
 844. Тодорова Б., Ж. Иванова. Методите на де Боно за развитие на мисловната дейност – предпоставка за познавателни и творчески умения в обучението по физика. В: І Балканска конференция “Образованието – глобална идентичност и културно разнообразие”, том 3, Стара Загора, Тракийски университет - Стара Загора, 2003, стр. 138 – 144, ISBN 954-314-005-7.
 845. Тодорова Б., Ж. Иванова, Св. Дяковска. Методы формирования экологических ценностей у школьников. В: Матерiали Мiжнародноi науково-практичноi конференцii “Днi науки`2005”, том 49 “Екологiя”, Днiпропетровськ, Наука i освiта, 2005, стр. 22-25, ISBN 966-7191-86-9.
 846. Тодорова Б., Ж. Иванова. Възможности за развитие на мисловната дейност в часовете по физика. В: Научни трудове от Научна сесия`2001 на ПУ “П. Хилендарски” – “Проблеми на обучението по физика”, том 34, кн.4, Пловдив, 2001, стр. 273-277
 847. Тодорова Б., Миндова Ст., Анастасов Ст. Кинезиологични аспекти на работното пространство на студентите. В: Научни трудове РУ том 39, серия 6, Русе, 2002, стр. 39-44, ISBN 1311-3321.
 848. Тодорова Б., Ст.Миндова. Динамометрия и анализ на силовите захвати на ръката. В: Научни трудове на РУ, том 40, серия 6 “Кинезитерапия и медицина”, Русе, 2003, стр. 23-29, ISBN 1311-3321.
 849. Тодорова Б., Т. Стефанова, Ж. Иванова, Св. Дяковска. Ролята на мисленето за развиване на общи компетенции у студентите чрез активни форми по биофизика. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, серия 8.1 "Здравна промоция и превенция", том 48, Русе, Печатна база на Русенски университет „Ангел Кънчев, 2009, стр. 142-146, ISBN 1311-3321.
 850. Тодорова Б., Т. Стефанова, Ж. Иванова, Св. Дяковска. Развиване на общи компетенции чрез интердисциплинарни връзки физика – биомеханика. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, серия 8.1 "Здравна промоция и превенция", том 48, Русе, Печатна база на Русенски университет „Ангел Кънчев", 2009, стр. 147-149, ISBN 1311-3321.
 851. Тодорова Б., Т. Стефанова, М. Нинова. Екологичен мониторинг на крайбрежните води на р.Дунав в Русенска област. В: Научни трудове на РУ, том 39, серия 4.3 “Химични технологии и биотехнологии. Екологични проблеми”, Русе, 2002, стр. 177 – 182, ISBN 1311-3321.
 852. Тодорова Б., Т. Стефанова, М. Стоилова. Технология за конструиране на дидактически тестове по електротехника. В: ІV национална конференция на младите научни работници, Стара Загора, Депозиран в ЦИНТИ - ЦНТБ под N НД 6694/93, 1993, стр. 8
 853. Тодорова Б., Т.Стефанова. Онтодидактически аспект на междупредметността в преподаването на електронната теория на проводимостта в курса по физика във ВУЗ и елементи от металознанието. В: Сборник от Юбилейна научна конференция на ВВМУ, т. 1, Варна, 1991, стр. 44-47
 854. Тодорова Б., Т.Стефанова. Междупредметност между физика и общотехнически дисциплини в условията на теоретичното обобщение. В: Сборник от Юбилейна научна конференция на ВВМУ "110 години морско образование в България", т. 1, Варна, 1991, стр. 41-44
 855. Тодорова Л. Самооценка на дейностите – съпоставка между деца с увреждания и деца в институции. В: Сборник доклади от Юбилейна научна конференция "Стратегии и иновации в развитието на медицинското образование”, Стара Загора, Академично издателство Тракийски университет, 2012, стр. 37-42, ISBN 978-954-338-044-2.
 856. Тодорова Л., А. Ангелова, П. Минчева. Ерготерапевтичен подход при комплексното лечение на болни с депресивни състояния. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 44, серия 6.3., Русе, 2005, стр. 266 – 269, ISBN 1311-3321.
 857. Тодорова Л., Б. Тодорова. Физиологични изменения в сърдечната дейност след натоварване. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 40, серия 6 "Кинезитерапия и медицина", Русе, 2003, стр. 89 – 92, ISBN 1311-3321.
 858. Тодорова Л., Е. Великова. Методика за провеждане и оценка на практическото обучение по специалност Ерготерапия, базирана на компетенции. В: Научни трудове на Русенския университет, том 55, серия 8.1., Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2016, ISBN ISSN 1311-3321.
 859. Тодорова Л., П. Минчева. Ерготерапевтични подходи в помощ на приобщаващото образование. В: Конференция с международно участие “Детето във фокуса на педагогическото взаимодействие и социалната работа”, СУ "Климент Охридски", София, 2012
 860. Тодорова Л., П. Минчева. Партньорството като компонент на ерготерапевтичен подход за социално приобщаване на млади хора с увреждания чрез насърчаване на трудова заетост. В: Балканска научна конференция „Науката, образованието и изкуството през 21ви век”, ЮЗУ – Благоевград, 23–24.06.2007 г., Годишник „Наука – образование – изкуство”, том 1, част 1, Благоевград, УИ "Неофит Рилски”, 2007, стр. 72 – 78, ISBN 978-954-680-529-4.
 861. Тодорова Р., В. Христова, Г. Андреева, М. Герова, З. Огнянова, А. Николова, П. Минчева. Дихателна кинезитерапия при новородени с много ниска телесна маса. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 37, Русе, 1999, стр. стр.177 – 181
 862. Тодорова Т. Пациентът на хемодиализа като задължителен и специфичен субект на процеса обучение - трудности по привличане.. В: Научна конференция РУ&СУ`15, Русе, 2015
 863. Тодорова Т. Основни насоки в повишаване качеството на здравните грижи. В: Научна конференция РУ&СУ`14, Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев” – 2014, 2014
 864. Тодорова Т.,Станчева Цв., Стоянова Р. Звено за централно снабдяване със стерилни материали на МБАЛ-Русе-АД - стерилизация от ново поколение. В: Научна конференция РУ&СУ`15, Русе, 2015
 865. Тодорова, Б. Качеството на образованието – елемент на качеството на обществото. В: Сборник доклади: Качеството на висшето образование в България – проблеми и перспективи, Втора национална научна конференция с международно участие, том II, Русе, 2009, стр. 108-114, ISBN 1314-0051.
 866. Тодорова, Б. Обучението в работа по проекти – възможност за повишаване качеството на висшето образование. В: Сборник доклади: Качеството на висшето образование в България – проблеми и перспективи, Втора национална научна конференция с международно участие, том II, Русе, 2009, стр. 114-119, ISBN 1314-0051.
 867. Тодорова, Б. Иновативни форми на педагогическа среда и похвати при извънаудиторната учебно-изследователска работа на студентите в областта на естествените науки. В: Научни трудове на РУ и СУ-Русе, том 52, серия 8.1 “Здравна промоция и превенция”, Русе, 2013, стр. 31-37, ISBN 1311-3321.
 868. Тодорова, Б. Ценности и ценностна система на индивида като фактори за познание и творчество. В: Научни трудове на РУ, том 51, серия 6.2 “Педагогика и психология. История, етнология и фолклор”, Русе, 2012, стр. 99-104, ISBN 1311-3321.
 869. Тодорова, Б. Метод за разработване на дидактически тестове, основан на принципите на естествознанието и подхода на теоретичното обобщение в природните науки. В: Сборник доклади от Научна конференция на Русенски университет «Ангел Кънчев», Русе, 2007, стр. 382-387, ISBN 1311-3321.
 870. Тодорова, Б. Основни принципи на естествознанието – база за формиране на компетенции при обучението на студенти по Кинезитерапия и Ерготерапия. В: Сборник доклади на Научна конференция на Русенски университет «Ангел Кънчев», Русе, 2007, стр. 377-382, ISBN 1311-3321.
 871. Тодорова, Б. Определяне на някои биомеханични параметри на мускулната сила при човека. В: Научни трудове на РУ, том 41, серия 6.1 “Математика, информатика и физика”, Русе, 2004, стр. 153-157, ISBN 1311-3321.
 872. Тодорова, Б. Проектни дейности като педагогически практики за формиране и утвърждаване на ценности. В: Сборник доклади: І Балканска конференция “Образованието – глобална идентичност и културно разнообразие”, Стара Загора, том 3, 2003, стр. 144 -151, ISBN 954-314-005-7.
 873. Тодорова, Б., Т. Стефанова. Проблемност в обучението по биомеханика. В: Научни трудове на РУ и СУ, том 47, серия 5.4 “Здравна промоция и превенция. Физическо възпитание и спорт”, Русе, 2008, стр. 79-84, ISBN 1311-3321.
 874. Тодорова, Б., Т. Стефанова. Творчески процедури в обучението по природни науки (биомеханика). В: Научни трудове на РУ и СУ, том 47, серия 5.4 “Здравна промоция и превенция. Физическо възпитание и спорт”, Русе, 2008, стр. 84-88, ISBN 1311-3321.
 875. Тодорова, Л. Аспекти на самооценката в детска възраст. В: Научни трудове на РУ, 2011, том 50, серия 6.2., Русе, Издателски център при РУ, 2012, стр. 48-54, ISBN 1311-3321.
 876. Тодорова, Л. Компетентност и значение на дейностите в ежедневието на деца с увреждания и деца в институции. В: Научни трудове на РУ, 2011, том 50, серия 8.1., Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2012, стр. 96-100, ISBN 1311-3321.
 877. Тодорова, Л. Дейностната саомооценка на детето – инструмент за активно участие на детето в терапевтичния процес. В: Първи национален конгрес по медицинска рехабилитация и ерготерапия, 4-6.10.2010 г., Боровец, София, 2010
 878. Тодорова, Л. Инструменти за самооценка в ерготерапията. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 49, серия 8.1, Русе, 2010, стр. 44-49
 879. Тодорова, Л. Процесът TUNING и подготовката на обучението по ерготерапия в Русенския университет. В: Първа национална научна конференция “Качество на висшето образование”, 1-2.06.2006 г., Русе, 2006
 880. Тодорова, Л. Оценка на двигателната активност на студенти от РУ “Ангел Кънчев". В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 39, серия 6, Русе, 2002, стр. 102-106, ISBN 1311-3321..
 881. Тодорова, Л. Тютюнопушене и употреба на алкохол – анкетно проучване сред студенти. В: Здравословно и хуманно образование, Горна Оряховица, 2002, стр. 198-202
 882. Тодорова, Л. Мониторинг на фактическото хранене на студенти от Русенския университет. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 38, серия 7, Русе, 2001, стр. 122-125
 883. Тодорова, Л. Физиологичен ефект на физическото натоварване върху сърдечно-съдовата дейност при студенти-кинезитерапевти. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 37, серия 10 “Биология, химия, химични и биотехнологии”, Русе, 1999, стр. 183-188
 884. Тодорова, Л., П. Минчева. Учебната практика по ерготерапия в Центъра за настаняване от семеен тип – модел за тристранно партньорство. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 48, серия 8.1, Русе, 2009
 885. Тодорова, Л., П. Минчева. Интензивнa програмa за социално включване в дейностен аспект. В: II Балканска научна конференция „Науката, образованието и изкуството през 21ви век”, Годишник „Наука – образование – изкуство”, том 2, УИ, Благоевград, 2008, стр. 622 – 623
 886. Тодорова, Л., П. Минчева. Ерготерапевтичен подход при деца в риск от дейностна депривация. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев” том 47 серия 5.4., Русе, 2008, стр. 75 – 79
 887. Тодорова, Л., П. Минчева. Приложение на модела на човешките дейности в български контекст. В: Първа национална конференция по медицинска рехабилитация и ерготерапия при заболявания на опорно-двигателния апарат, 4–6.10.2007, Плевен, Медицински университет, 2007
 888. Тодорова, Л., П. Минчева. Интензивнa програмa “Европейски перспективи за социално приобщаване” и нейното интегриране в обучението по Ерготерапия в Русенския университет. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев, Русе, 2007, стр. 387-392, ISBN 1311-3321.
 889. Тодорова, Л., П. Минчева. Ерготерапията в помощ на социалното приобщаване на младежи с увреждания и в неравностойно положение. В: Научна конференция с международно участие “Присъединяването на България Европейския съюз – предизвикателства, проблеми, перспективи”, БСУ, 9-11.06.2006 г., Бургас, 2006, стр. 359 – 364
 890. Тодорова, Л., П. Минчева. Професионалното профилиране – средство за насърчаване на трудовата интеграция на младежи с увреждания и в неравностойно положение. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 44, серия 6.3., Русе, 2006, стр. 177 – 181
 891. Тодорова, Л., П. Минчева. Ерготерапевтичен подход за приобщаване на деца с увреждания в масовото образование. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 44, серия 6.3., Русе, 2005, стр. 109 – 113, ISBN 1311-3321.
 892. Тодорова, Р., В. Христова, Н. Стефанова, В. Немецова, Ст. Миндова, А. Атанасов. Отклонения в двигателното развитие на новородени с повишен риск. В: Научни трудове, Том 38, серия 7, Русе, 2001, стр. 30-34, ISBN 1311-3321.
 893. Тодорова, Т. Роля и място на медицинската сестра в многопрофилния екип при обгрижване на диализно болни. В: XIII Национален форум на специалистите по здравни грижи с международно участие, Варна, МУ Варна, под печат, 2017
 894. Тодорова, Т. Комуникация в организация. В: Научна конференция РУ&СУ, Русе, 2016
 895. Тодорова, Т., Д. Паскалев. Качество на живот при пациенти на хемодиализа. В: 56-та годишна конференция на Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Съюза на учените - Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2017, ISBN под печат.
 896. Томова, Н., Т. Тодорова. Употребата на алкохол в детска възраст. В: СНС, Научните трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русе, 2017
 897. Точев Вл., Д. Братанов, Ч. Костадинов. Система за управление на мобилен робот за обезвреждане на армейски боеприпаси. В: V МКСНК “130 години Българска конституция”, НВУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, Велико Търново, 2009
 898. Христова В. ,А. Анчева. Разширяване на дейността на ДМСГД- Русе и разкриване на Дневен център. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2008, том 47, серия 5.4, Русе, 2008, стр. 71-74
 899. Христова Д., Л. Тодорова. Здравната култура на студентите - отражение на здравно-образователната програма в училище. В: Национална научно-практическа конференция, Горна Оряховица, 2002
 900. Христова И., Д. Георгиева, Г. Колева, Д. Константинова,. Историческо развитие на сърдечната катетеризация. В: Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив, Пловдив, СУБ-Пловдив, 2015, стр. 8-11, ISBN 2534-9392.
 901. Христова Ир. Оценка на артериалното кръвоснабдяване на дланта чрез тест на Allen. В: Студентска научна сесия на Русенски университет 2015, Русе, 2015, стр. 132-134, ISBN 1311-3321.
 902. Христова Ир., Гр. Колева. Отговорност на медицинската сестра при подготовка на пациенти за сърдечна катетеризация. В: Научна конференция на Русенски университет, СУБ - Русе серия 8.3 том 53, Русе, Русенски университет, 2015, стр. 50-52, ISBN 1311-3321.
 903. Христова Ир., Д. Георгиева, Гр. Колева. Мотивация за избор на сдпециалността медицинска сестра и нагласа към професията. В: ХІІ-ти Национален форум на специалистите по здравни грижи, Шумен, 2016, стр. 249-253, ISBN 978-619-221-081-6.
 904. Христова Ир., Д. Георгиева, Гр. Колева, Д. Константинова. Историческо развитие на сърдечната катетеризация. В: Научна конференция на СУБ-Пловдив, серия Г, том 18, Пловдив, Съюз на учените Пловдив, 2015, ISBN 1311-9427.
 905. Христова Й., Л. Тодорова. Роля на груповата работа в ерготерапията за оптимизиране дейностния баланс при лица с умствена изостаналост. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, ИЦ на РУ "Ангел Кънчев", 2015, ISBN ISSN 1311-3321.
 906. Христова Ц. Двигателен режим през бременността в обучението на студентите акушерки. В: Осма международна научна конференция, СУ Св Климент Охридски Департамент по спорт, Университетско издателство София, 2016, стр. 122 - 128, ISBN 1314 - 2275.
 907. Христова, Ц. Методът case study като аспект на проблемно ориентираната дидактическа технология. В: СДНС, Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Печатна база на РУ „Ангел Кънчев“, 2017, стр. 13 - 17, ISBN 1311 - 3321.
 908. Христова, Ц. Исторически данни за създаването на вагиналния спекулум. В: Сборник доклади СНС 2017, Научните трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев“, Печатна база на Русенски университет, 2017, стр. 131 - 135, ISBN 1311 - 3321.
 909. Шербанова., Т, И. Сербезова. Мениджмънт на система за продължителна венозна инфузия PORT-A-CATH. В: Съвременното дистанционно обучение: тенденции, политики и добри практики, Тринадесета международна научна конференция, "Преподаване, учене и качество на висшето образование",, София, Международно висше бизнес училище, 2016, стр. 403-411, ISBN 978-954-9432-70-1.
 910. Щерев А. Тенденции, проблеми и решения в акушерството и гинекологията от края на XIX век до началото на XXI век. В: 18-ти Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве, Боровец, 2017
 911. Щерев А. The benefits of antagonist protocol in COS. IN: 17-ти Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве, Боровец, 2016
 912. Щерев А. Някои мерки и стъпки за подобряване на здравеопазването в България. В: Форум „Здравен дебат“, София, 2015
 913. Щерев А. Проследяване на бременност в женската консултация при нормално развитие на бременността и плода. В: IX Софийски Симпозиум с международно участие, "Асистирани репродуктивни технологии, бременност и раждане", София, 2015
 914. Щерев А. Онкологични заболявания и свързаните с тях репродуктивни проблеми. В: VIII Софийски симпозиум с международно участие „Репродуктивна медицина и онкологични заболявания“, София, 2014
 915. Щерев А. Запазване на фертилността при онкологични заболявания. В: 15-ти Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве, Боровец, 2014
 916. Щерев А. Фетална инвазивна диагностика и терапия. В: 3-ти конгрес по акушерство и гинекология, Охрид, Македония, 2013
 917. Щерев А. Фетална инвазивна диагностика и терапия. В: 7-ми Софийски симпозиум с международно участие "Ултразвук в репродуктивната медицина", София, 2013
 918. Щерев А.,Тимева Т. Съвременни тенденции на асистираната репродукция. В: 17-ти Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве, Боровец, 2016
 919. Юмеров, К., Гр., Колева. Ранна диагностика и превенция на сърдечно-съдовите заболявания. В: Стедентска научна сесия на Русенски университет, Русе, 2015
 920. Юнакова М., Андреева П., Тимева Т., Магунска Н., Петкова Л., Щерев А. Прогностична стойност на факторите за оценка на яйчниковия резерв. В: 10-ти Национален конгрес по стерилитет, контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопиа с международно участие, Сол Несебър Ризот, 2009, стр. 21-22
 921. Юнакова М., Андреева П., Тимева Т., Магунска Н., Петкова Л., Щерев А. Прогностична стойност на факторите за оценка на яйчниковия резерв.. В: 10 ти Национален конгрес по стерилитет,контрацепция,хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопиа с международно участие, Сол Несебър Ризот, 2009
 922. Юнакова М., Савова Д., Петкова Л., Щерев А.,. Сравнение на изхода на КОX с дълъг протокол с агонист и протокол с антагонист при жени със слаб яйчников отговор.. В: 9 ти Национален конгрес по стерилитет, контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия с международно участие, Ривиера, 2008
 923. Юнакова М., Щерев А., Савова Д., Петкова Л. Оценка на приложението на минимална стимулация при лечение на стерилитет. В: 8 ми Национален конгрес по стерилитет,контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия, Боровец, 2007
 924. Я. Папатанасиу, Ю. Пашкунова, Т. Троев, С. Янев, Х. Елкова. Ефективни физикални средства при лечение на хроничната мускулно-скелетна болка при възрастни индивиди. В: Научни трудове на Съюза на учените в България, Пловдив, 2016
 925. Янев, С. Познания за нормалното двигателно развитие – помощ в рехабилитацията на деца с церебрална парализа. В: Научни трудове „Изследване на ефективността на иновационни подходи за оптимизиране на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията”, Русе, 2009, стр. 34-38
 926. Янев, С. Настоящи проблеми в обучението на студенти в областта на кинезитерапията.. В: Втора научна конференция с международно участие „Качество на висшето образование в България – проблеми и перспективи”,, Сборник доклади, Том II,, Авангард Принт”, Русе, 2009, стр. 119-123, ISBN 1314-0051.
 927. Янев, С. Електронна база данни – помощ в изследването на децата с церебрална парализа.. В: II-ра Балканска научна конференция „Наука, образование и изкуство в 21-ви век”, Том 2, Благоевград, 2008, стр. 624-630
 928. Янев, С. Изследване на влиянието на специализираните кинезитерапевтични методики и хидротерапията при деца с ДЦП.. В: Научни трудове, Том 45, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 2006, стр. 141-146, ISBN 1311-3321.
 929. Янев, С. Изходни позиции и видове захват при провеждане на хидротерапия за деца с церебрална парализа.. В: Научни трудове, Том 44,, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 2005, стр. 218-221, ISBN 1311-3321.
 930. Янев, С. Комплекс от тестове за диагностика и отчитане на резултатите от лечението на деца страдащи от церебрална парализа.. В: Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения, София, „Веда Словена – ЖГ”, 2004, стр. 341-343, ISBN 954-8510-87-1.
 931. Янев, С. Упражнения върху надуваема топка за деца с церебрална парализа.. В: Научни трудове, Том 41, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 2004, стр. 209-211, ISBN 1311-3321.
 932. Янев, С. Кинезитерапевтични методики за въздействие при деца с церебрална парализа.. В: “Стрес, спорт, адаптация”, НСА “В. Левски”, София,, 2004, стр. 368-371, ISBN 954-8964-61-9.
 933. Янев, С., З. Иванова. Кинезитерапия при деца с церебрална парализа.. В: Сборник доклади на студентска научна сесия, Русе, 2008, стр. 49-53, ISBN 1311-3321.
 934. Янев, С., С. Миндова. Анализ на корелационните зависимости след проведено комплексно лечение за деца с церебрална парализа.. В: Научни трудове „Изследване на ефективността на иновационни подходи за оптимизиране на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията”, Русе,, 2009, стр. 39-43
 935. Янев, Ст., Д. Георгиева. Психологичният проблем при родителите с деца страдащи от церебрална парализа. В: Научни трудове, том 47, Русенския университет, 2008, стр. 64-66, ISBN 1311-3321.
 936. Янева, М., Д. Ставрев, Х. Бозов. Мястото на раните от съдов произход и следтравматичните състояния всред заболяванията лекувани с ХБО в отделението по хипербарна медицина на ВМА, МБАЛ- Варна. В: Сборник от шестата национална конференция по проблемите на термичната травма и пластична хирургия – Варна, Варна, Славена, 2012, стр. 29 - 36
 937. Янева, М., Х. Бозов, Д. Ставрев. Приложение на хипербарна оксигенация /ХБО/ при пациенти с труднозарастващи рани - 10 годишен обзор.. В: Сборник от четвърта национална конференция по проблемите на термичната травма и пластична хирургия – Варна, Варна, Славена, 2010, стр. 51-55
 938. Яшарова Г., Ир. Христова. Обществена информираност относно Булозна епидермолиза. В: XIII национален форум на специалистите по здравни грижи, Шумен, 2017, стр. под печат
учебници
 1. Ангелова-Барболова Н.С., Крушкова С.А. Психопатология и диагностика в психиатрията и в клиничната психология. Русе, Хелт Консулт Русе ЕООД, 2013, ISBN 978-954-92702-4-2.
 2. Братанов Даниел. Ерготерапевтични средства за адаптиране на средата I. Русе, Печатна база при Русенки университет "Ангел Кънчев", 2013, стр. 134, ISBN 978-954-712-599-5.
 3. Гамакова - Радкова, Н. Неонатология - учебник за акушерки и медицински сестри. Част 1. Русе, Академично издателство Русенски университет, 2017, ISBN 978-954-712-719-7.
 4. Гамакова – Радкова Н. Неонатология за специалисти по здравни грижи. Издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев”, Издател МЕДИАТЕХ - Плевен, 2015, ISBN 978-619-207-009-0.
 5. Георгиева Д. Сестрински грижи за възрастни. Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русенски университет, 2015, ISBN 978-954-712-651-0.
 6. Георгиева, Д., Гр., Колева. Палиативни сестрински грижи. Русе, Медиатех Плевен, 2017, стр. 148, ISBN 978-619-207-100-4.
 7. Захариева К. Умения за здравословен наин на живот. РУ, МЕДИАТЕХ Плевен, 2014, ISBN 978-619-7071-69-6.
 8. Иваничка Сербезова. Специални акушерски грижи при бременни и родилки със соматични заболявания. Учебник за акушерки. Университетски издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев”, МЕДИАТЕХ-Плевен, 2018, стр. 120, ISBN 978-619-207-143-1.
 9. Иваничка Сербезова. Специални акушерски грижи за бременни, раждащи, родилки и новородени Второ издание. Русе, Печатна база на Русенски университет, 2014, стр. 288, ISBN 987-954-712-619-0.
 10. Иваничка Сербезова. Специални акушерски грижи за бременни, раждащи, родилки и новородени. Русе, Русе Прес, 2013, стр. 288, ISBN 978-619-7071.
 11. Караганова, И. Адаптирана физическа активност. Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2016, стр. 164, ISBN 978-954-712-686-2.
 12. Караганова, И. Основи на кинезитерапията в гериатрията. Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2016, стр. 62, ISBN 978-954-712-687-9.
 13. Караганова, И. Кинезитерапия при по-чести гериатрични заболявания. Плевен, Медиатех-Плевен, 2016, стр. 134, ISBN 978-619-207-064-9.
 14. Константинова, Д.,. Сестрински грижи при деца и възрастни с увреждания. Русе, Медиатех - Плевен, 2017, ISBN 978-619-207-124-0.
 15. Митева- Георгиева Радослава. Масаж ІІ. Русе, Медиатех- Плевен, 2018, стр. 127, ISBN 978-619-207-128-8.
 16. Нунев, С. Ръководство за практическо обучение по социална работа.. Русе, Изд. на Русенски университет „А. Кънчев“, 2015, ISBN ISBN: 978-954-712.
 17. Нунев, С. Основи на социалната работа. Шумен, Изд ”Антос”, 2001, стр. 284, ISBN 954-8901-62-5.
 18. Нунев, С. Професионално-практическата подготовка на социалните педагози/социалните работници Теоретични основи и методически насоки. Шумен, Изд. ”Антос”, 1999, стр. 183, ISBN 954-8901-36-6.
 19. Парашкевова П. Кинезитерапия при хирургични заболявания. Русенски университет, Печатна база при Русенски университет " Ангел Кънчев", 2015, стр. 138, ISBN 978-954-712-676-3.
 20. Парашкевова П. Кинезитерапия в акушерството и гинекология. Русенски университет, Печатна база при Русенски университет " Ангел Кънчев", 2015, стр. 75, ISBN 978-954-712-677-0.
 21. Попов. Н., Д. Попова, Ст. Янев, З. Цветанова, Е. Николова, Ц. Пантева, Н. Михайлова, Т. Мегова, Л. Стоянова, Р. Костов. Въведение в кинезитерапията: Основни средства и методи. София, НСА Прес, 2009, ISBN 978-954-718-258-5.
 22. Радослава Делева. Масаж I. Русе, Печатна база при Русенски университет „ Ангел Кънчев“;, 2017, стр. 127, ISBN 978-954-712-718-0.
 23. Стефанова, Ив. Кинезиологични основи на кинезитерапията. Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2017, ISBN 978-954-712-729-6.
 24. Стефанова, Т., Б. Тодорова, М. Нинова, В. Ананиев. ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА /учебник за трети клас/. Варна, Издателство „Бит и техника“ ООД, 2004, стр. 72, ISBN 954-91325-6-0.
 25. Стефанова, Т., Б. Тодорова, М. Нинова, С. Димитрова, Ж. Марина, Г. Ананиева. Човекът и природата 3 клас. Варна, "Бит и техника" ООД, 2018, стр. 68, ISBN 978-619-7457-31-5.
 26. Събев Н. Лекарствена политика. Ценова регулация в лекарствения сектор – методи, проблемни области и концепция. Русе, АВАНГАРД ПРИНТ, 2015, ISBN 978-954-337-255-3.
 27. Тодорова Л. Теоретични основи на ерготерапевтичния процес. Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2012, стр. 130, ISBN 978-954-712-561-2.
 28. Тодорова, Л. Ерготерапия и психично здраве. В Ерготерапия – трета част, под ред. на Ив. Топузов. София, РИК „Симел”, 2009, стр. 130 -140, ISBN 978-954-9487-62-6.
 29. Тодорова, Л. Ерготерапия за социално приобщаване на хората с увреждания. В Ерготерапия – втора част (специална), под ред. на Иван Топузов. София, РИК „Симел”, 2008, стр. 278-302, ISBN 978-954-9487-41-1.
 30. Щерев А., ред. А.Димитров, В.Златков. Гинекологична ендокринология, стр. 118, Гинекология, учебник за студенти. София, АРСО, 2013, ISBN 9789549301373.
 31. Щерев А.,ред. А.Димитров. Нормална бременност, Оплождане. Акушерство, учебник за студенти. София, АРСО, 2014, ISBN 978-954-9301-99-1.
учебни пособия
 1. Ангелова-Барболова Н.С. Психично здраве (избрани теми). Русе, Хелт Консулт Русе ЕООД, 2013, ISBN 978-954-92702-2-8.
 2. Ангелова-Барболова Н.С., Стефанова Т.Ж. Обучение в здравословен начин на живот при лица с психични заболявания (учебно пособие за професионалисти, за потребители на психично-здравна помощ и за членове на семействата им). Русе, Хелт Консулт Русе ЕООД, 2013, ISBN 978-954-92702-6-6.
 3. Бенин, Н., А. Велева, Ю. Дончева, В. Ванева, П. Стефанова, И. Илиева, В. Василева, В. Радева, И. Илчев, К. Симеонов. Ръководство за провеждане на педагогическа практика на студентите от специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика и Начална училищна педагогика и чужд език в Русенския университет "Ангел. Плевен, МЕДИАТЕХ-Плевен, 2015, стр. 101, ISBN 987-619-207-035-9.
 4. Богданова Т., Т. Стефанова. Сборник с тестове по «Човекът и природата» 5 и 6 клас,учебно помагало. Русе, Издателски център на РУ, 2010, стр. 77, ISBN 53 от изд. план.
 5. Велчева К. Пубертет и Сексуално развитие. Издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев”, МЕДИАТЕХ, 2016, стр. 119, ISBN 978 619 207 096 0.
 6. Георгиева Д. ОЦЕНКА НА ПРАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ на студенти от специалност „Медицинска сестра”- Сборник протоколи за педагогическо наблюдение. Плевен, МЕДИАТЕХ- Плевен, 2015, ISBN 978-619-207-020-5.
 7. Георгиева Д. Сестрински грижи при възрастни- ръководство за практически упражнения. Плевен, МЕДИАТЕХ- Плевен, 2015, ISBN 978-619-207-021-2.
 8. Георгиева Д. ВЪВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛНОСТТА програма за адаптация на студенти първи курс специалност „Медицинска сестра”. Русе, Примакс, 2012, ISBN 978-954-8675-46-8.
 9. Грозева Д. Кратка обща дерматология. Русе, МедиаТех, 2016, ISBN 978-619-207-066-3.
 10. Грозева Д.,. Кратка специална дерматология. Русе, МедиаТех, 2016, ISBN 978-619-207-065-3.
 11. Захариева К. Ръководство за практически упражнения по физиология. РУ, Издателство МЕДИАТЕХ Плевен, 2015, ISBN ISBN 978-619-207-.
 12. Захариева К. Помагало за учебно клинична практика. РУ, Издателство МЕДИАТЕХ Плевен, 2015, ISBN ISBN 978-619-207-.
 13. Захариева К Д Христова. Биология и здравно образование. РУ, Издателство МЕДИАТЕХ Плевен, 2015, ISBN ISBN 978-619-207-.
 14. Луканова, Й. Опорни точки за клинична практика на акушерки „Реагирай бързо”. Русе, Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2015, ISBN 978-954-712-653-4.
 15. Луканова, Й. Опорни точки за клинична практика на акушерки „Реагирай бързо”. Русе, Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2014, ISBN 978-619-7071-74-0.
 16. Миндова, С. „КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ НЕРВНИ И ПСИХИЧНИ БОЛЕСТИ“. Русе, Издателсво на Русенски университет, 2015, ISBN 978-954-712-650-3.
 17. Миндова, С. МЕТОДИ ЗА ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ И ОЦЕНКА В КИНЕЗИТЕРАПИЯТА. Русе, Издателсво на Русенски университет, 2015, ISBN 978-954-712-649-7.
 18. Минчева П. Ерготерапия в педиатрията (Учебник за студенти по ерготерапия). гр. Русе, Академично издателство, 2018, стр. 130, ISBN 978-954-712-745-6.
 19. Минчева П. Ерготерапия в педиатрията, Ръководство за практически упражнения. гр. Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2016, стр. 99 стр., ISBN 978-954-712-694-7.
 20. Момчилова А., Б. Стефанов, Д. Андонов, П. Станчев,Д. Обрешков, М. Войкова В. Пейчев, М. Григорова. Ръководство по физическо възпитание и спорт. Русе, Издателски център на РУ, 2006, ISBN 978-954-712-362-5.
 21. Момчилова А., И. Илиева. Методическо ръководство за обучение по физическо възпитание и спорт в начална училищна възраст. Русе, Печатна база при РУ, 2011, ISBN 978-954-8467-26-1.
 22. Момчилова А., И. Илиева, И. Илчев, К. Симеонов. Методически насоки за провеждане на спортноподготвителни упражнения и игри в предучилищна възраст. Русе, Издателска база при РУ "А. Кънчев", 2013, ISBN 978-954-8467-92-6.
 23. Момчилова А., И. Илчев, К. Симеонов. Методическо ръководство по физическа култура в детската градина. Русе, Печатна база при РУ, 2010, стр. 159, ISBN 978-954-8467-10-0.
 24. Стефанова, Т., Б. Тодорова, М. Нинова. Тетрадка за трети клас ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА. Варна, Издателство „Бит и техника“ ООД, 2004, стр. 32, ISBN 954-91325-7-9.
 25. Стефанова, Т., Б. Тодорова, М. Нинова. Книга за учителя ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА за трети клас. Варна, Издателство „Бит и техника“ ООД, 2004, стр. 76, ISBN 954-91325-8-7.
 26. Стефанова, Т., Б. Тодорова, М. Нинова, С. Димитрова. Книга за учителя ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА за трети клас. Варна, Издателство „Бит и техника“ ООД, 2018, стр. 56, ISBN 978-619-7457-34-6.
 27. Стефанова, Т., Б. Тодорова, М. Нинова, С. Димитрова, Ж. Марина, Г. Ананиева. Учебна тетрадка ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА за трети клас. Варна, Издателство „Бит и техника“ ООД, 2018, стр. 36, ISBN 978-619-7457-30-8.
 28. Стефанова,Т. Т. Богданова, Д. Миткова. „Природата в опити”, учебно помагало за ЗИП и СИП в 5 клас по „Човекът и природата”. Силистра, РИТТ, 2006, стр. 51, ISBN 954-759-134-7.
 29. съст.С.Попова, Е.Маринова; ред.В.Проданов,Ц.Воденичаров. Етика и управление на здравеопазните дейности.//Етиката в българското здравеопазване. София, Симел, 2007, стр. 33-46, ISBN 978-954-9487-26-8.
 30. Тимева Т. Сборник с тестове по акушерство и гинекология. София, Бетаконсулт БГ ЕООД, 2015, ISBN 978-619-188-037-9.
 31. Тодорова Л. Аналитични и терапевтични методи и средства в ерготерапията II (учебно пособие). Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2018, стр. 69, ISBN 978-954-712-746-3.
 32. Тодорова Л. Теоретични основи на ерготерапията (работна тетрадка). Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2018, стр. 56, ISBN 978- 954-712- 747.
 33. Тодорова, Б. Биомеханика (учебно помагало). Русе, Университетско издателство „Ангел Кънчев“, 2014, стр. 64, ISBN 978-954-712-609-1.
 34. Христова Е, Гамакова Н. Новородени с увреждания на централната нервна система - учебно помагало за родители. Издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев”, Издател МЕДИАТЕХ - Плевен, 2015, ISBN 978-619-207-010-6.
 35. Христова Ц. Специални акушерски грижи при нормална бременност. Печатна база Русенски университет Ангел Кънчев, МЕДИАТЕХ - Плевен, 2017, стр. 145, ISBN 978-619-207-118-9.
 36. Христова, Ц. Индивидуални клинични случаи case study, учебно пособие за студенти акушерки и медицински сестри. Русенски университет „Ангел Кънчев“, МЕДИАТЕХ - Плевен, 2018, стр. 100, ISBN 978 - 619 -207 - .
 37. Цонева Д., Д. Христова, Л. Тодорова. Уводен езиков курс по биология за чуждестранните студенти от подготвителния курс. Русе, Русенски университет, 2014, ISBN ISBN 978-619-7071.
 38. Янев С., Караганова И., Стоянова-Раева И., Пенчева Н.,Панайотов Е. Под ръководството на Братанов Д. ТЕРАПЕВТИЧНИ ОСНОВИ И СРЕДСТВА НА КИНЕЗИТЕРАПИЯТА Ръководство за практически упражнения на студенти от специалност Кинезитерапия. Университетски издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", МЕДИАТЕХ - Плевен, 2016, стр. 116, ISBN 978-619-207-063-2.
 39. Янев, С. Н. Функционална и образна диагностика на опорно-двигателния апарат.. Уеб-базиран курс, http://e-learning.uni-ruse.bg/indexc.php?cid=9410944193510130, 2013, ISBN -.
 40. Янев, С. Н., И. Караганова, Ив. Стефанова, Н. Пенчева, Е. Панайотов. Терапевтични основи и средства на кинезитерапията. Ръководство за практически упражнения на студенти от специалност Кинезитерапия. Русенски университет, Медиатех, 2016, ISBN 978-619-207-063-2.
 41. Янев, Ст. Лекционен курс по масаж. Велико Търново, Фабер, 2010, ISBN 978-954-400-379-1.
книги
 1. Bogeas Th., S. Kantartzis, M. Ammeraal, L.A. Todorova, S.S. Algado, M.C. Burger, V. Apostologlou, D. Karamitsos, M. Karampetsou, S. Lazopuolus, K. Meermans, V. Tsonou. Empowering social inclusion in challenging times. In: Sakellariou D., N. Pollard. Occupational Therapies Without Borders, 2nd edition, Elsevier, 2017, pp. 390-400, ISBN 978-0-7020-5920-9.
 2. Todorova, L. Practice Scenario 21.3. Occupational Therapy taking part in the development of inclusive education. Bruggen, H. Working towards inclusive communities. In Curtin, M., M. Molineux, J.Supyk-Mellson, Occu. London, Churchill Livingstone Elsevier, 2010, pp. 309-310, ISBN 978 0 08 045084 1.
 3. Todorova, L. Implementing competences at a national level, Case study 1. Bulgaria, In “Tuning educational structures in Europe. Reference Points for the Design and Delivery of Degree Programmes in Occupational The. Deusto, Spain, Publicaciones de la Universidad de Deusto,, 2008, pp. 114 – 127, ISBN 978-84-9830-150-2.
 4. Илиева И., И. Илчев, К. Симеонов. Фитнес и балансирано хранене за повишаване на физическата и здравната култура на студентите. Русе, Издателски център при РУ, 2012, ISBN 978-954-8467-96-4.
 5. Ставрев Д., И. Капинчева. Параскев Стоянов /1871-1940/. Варна, Медицински университет, 2008, стр. 146, ISBN 978-954-9685.
 6. Събев Н. Ръководство за учебни занятия по „Икономика на здравеопазването“, първа част. Русе, АВАНГАРД ПРИНТ, 2015, ISBN 978-954-337-245-4.
други трудове
 1. 10. Т. Недева, Вл. Петров- „Периоперативен делир в Ортопедично отделение- можем ли да променим честотата му?”- XVII-ти конгрес по Анестезиология и интензивно лечение, 270 30. 10. 2011г, Пловдив, сборник резюмета,стр.198. „Периоперативен делир в Ортопедично отделение- можем ли да променим честотата му?”, XVII-ти конгрес по Анестезиология и интензивно лечение,, 2011, стр. 198
 2. 4. Перкутанната химическа лумбална симпатектомия като елемент от лечението на хроничните артериални съдови заболявания на долните крайници. Вл. Петров, Г. Георгиев, М. Томов, Т. Недева ХVІІ-ти конгрес по анестезиология и интензивно лечение с международно участие, 27.Х. – 30.Х.2011 г., Новотел Пловдив; сборник резюмета, стр. 195 – 196. Перкутанната химическа лумбална симпатектомия като елемент от лечението на хроничните артериални съдови заболявания на долните крайници. Вл. Петров, Г. Георгиев, М. Томов, Т. Недева, ХVІІ-ти конгрес по анестезиология и интензивно лечение с международно участие, 27.Х. – 30.Х.2011 г.,, 2011, стр. 196
 3. 5. Оценка на болката и нейното повлияване при възрастни пациенти с комуникативни проблеми- пилотно сравнение на две невербални скали. Т. Недева, Д. Арабаджиева, Вл. Петров VI Национална конференция за изследване и лечение на болката, с международно участие, 31.05- 02.-6.2012, сборник резюмета, стр. 65. Оценка на болката и нейното повлияване при възрастни пациенти с комуникативни проблеми- пилотно сравнение на две невербални скали., VI Национална конференция за изследване и лечение на болката, с международно участие, 31.05- 02.-6., 2012, стр. 65
 4. 6. Затлъстяването- предизвикателство при лечението на постоперативната болка Д. Арабаджиева, Вл. Петров, Т. Недева VI Национална конференция за изследване и лечение на болката, с международно участие, 31.05- 02.-6.2012, сборник резюмета,стр.29. Затлъстяването- предизвикателство при лечението на постоперативната болка, VI Национална конференция за изследване и лечение на болката, с международно участие, 31.05- 02.-6.2, 2012, стр. 29
 5. 8. Т. Недева, Вл. Петров- „Делир в периоперативния период”- XVI- ти национален конгрес по Анестезиология и интензивно лечение с международно участие, гр. София, 01- 04. 10.2009 г., сборник с резюмета, стр. 144. „Делир в периоперативния период”-, XVI- ти национален конгрес по Анестезиология и интензивно лечение с международно участие, гр. София,, 2009, стр. 144
 6. 9. Т. Недева, Вл. Петров, П. Косев- „Влияние на интраоперативната седация с пропофол върху честотата на постоперативен делир при ортопедични пациенти”- XI-ти национален конгрес по Ортопедия и травматология с международно участие, Зл. Пясъци, 06-10.10.2010г., сборник резюмета, стр.14. „Влияние на интраоперативната седация с пропофол върху честотата на постоперативен делир при ортопедични пациенти”-, XI-ти национален конгрес по Ортопедия и травматология с международно участие, Зл. Пясъци, 06-10.10.2, 2010, стр. 14
 7. Belemezova K., M. Rizov, M. Hristova-Savova, E. Nikolova, T. Timeva, T. Milachich, M. Yunakova, P. Andreeva, P. Chaveeva, A. Shterev, V. Djonov, I. Dimova. Numerical and structural genomic aberrations in spontaneous abortions, detected by array CGH/NGS analysis., постер, 2018,European Human Genetics Conference, Milan, Italy,
 8. Petkova B., Dyulgerova-Nikolova D., Petkova R.,Milachich T.,Timeva T., Arabadji T, Shterev A. Antisperm antibodies in infertile couples, награда за най-добър постер, 2018,15th International symposium for immunology of reproduction. Varna; Jun 15-17:
 9. Братанов Даниел, Румяна Братанова. РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАЖНЕНИЯ ПО ЕРГОТЕРАПЕВТИЧНИ СРЕДСТВА ЗА АДАПТИРАНЕ НА СРЕДАТА I, ръководство, 2009
 10. Василев, А., Хр. Христов, Б. Тодорова. Хармонията на числото фи и антропометричните показатели, Сборник доклади на секция “Здравна промоция и превенция” на СНС на РУ „Ангел Кънчев”, Русе, 2012, стр. 9-19
 11. Вл. Петров, К. Славова, П. Кожухаров, М. Павлова, Т. Недева, И. Славова. Честотата на усложненията като показател за качеството в детската анестезия – ретроспективен анализ на 945 случая, научно съобщение, 2007, стр. 57
 12. Вл. Петров, Т. Недева, С. Симеонов, К. Славова, М. Шопов, Т. Михайлова. Спинална анестезия при операции в областта на сакрума – кардио-циркулаторни усложнения при хипербрна и хипобарна техника, научно съобщение, 2007, стр. 77
 13. Вл.Петров, Т. Недева, К. Славова, М. Чулев, С. Симеонов. Предоперативната оценка като фактор за идентификация на рисковите пациенти – сравнение на ASA-class и POSSUM, научно съобщение, 2008
 14. Грозева Д. Уртикарията - съвременни концепции и препоръки за лечение от гайдлайните, пленарна лекция, 2018,www.varnaderma.com
 15. Грозева Д. Как да подобрим грижата за пациентите с хронична уртикария?, пленарна лекция, 2017
 16. Даниела Константинова Драганова. РОЛЯ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА В ЕКИПА ЗА КОМПЛЕКСНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПСИХИЧНО БОЛНИ, дисертационен труд, 2015,www.mu-varna.bg, стр. 151
 17. Деница Валентинова Василева - Дечева. Сравнителна характеристика на съвременните кинезитерапевтични методики при колянно ендопротезиране по повод на гонартроза и избор на най - ефективните от тях, Автореферат, 2015, стр. 53
 18. Досев Св. Съвременна имуномодулация и ваксинно профилактика. Какво трябва да знае майката на малкото дете, Вестник Бряг, 2009
 19. Досев Св. Broncho vaxom – модерна необходимост в есенно-зимния период, Вестник Бряг, 2008
 20. Досев Св. От какво боледува най-често детето през първите 6 години, лекция в директно здравно телевизионно предаване по ТВ „Кис 13”, 2007
 21. Досев Св. Ролята на фармацевта в клиничната педиатрия – профилактика, информация и конултация, лекция в програма Pharmassist, 2005
 22. Иваничка Сербезова. Интерактивни технологии за обучение на медицински и здравни специалисти във висшите училища, Автореферат на дисертационен труд, 2012, стр. 51
 23. Иваничка Сербезова. Интерактивни технолигии за обучение на медицински и здравни специалисти, дисертационен труд, 2012
 24. Иванова, Г., Н. Цмел, Б. Тодорова. Включване на студенти кинезитерапевти в проект по европейската програма Youth in action, Сборник доклади на секция “Здравна промоция и превенция” от СНС на РУ „Ангел Кънчев”, Русе, 2011, стр. 89-93
 25. Ивелина Стефанова. Влияние на автоматизираните рехабилитационни средства върху възстановителните процеси в кинезитерапията, Автореферат, 2014
 26. Илиева И. Мотивацията за спортуване като фактор за интензификация на обучението по баскетбол в началното училище, Автореферат, 2008
 27. Илчев И. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА НАЧАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ НА ПОДРАСТВАЩИ БАДМИНТОНИСТИ, автореферат, 2011
 28. Илчев И. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА НАЧАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ НА ПОДРАСТВАЩИ БАДМИНТОНИСТИ, дисертационен труд, 2011
 29. Караганова, И. Изследване на ефекта от включването на кинезитерапия в общия план за превенция и ранна интервенция на вродените деформации на бедрото., Автореферат, 2013, стр. 58
 30. Кунев А. ,Стойнев Д., Димитрова Д. МЦ д-р Кунев,“и РУ Ангел Кунчев „ катедра Здравни грижи 2. МБАЛ Медика АГ отделение. 2. СПОДЕЛЯНЕ НА ОПИТА НИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ВАГИНАЛЕН ХЕРПЕС ПРИ БРЕМЕННИ, постер, 2018,http://www.bsobgyn.com/index.php/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/190-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-xxxvi-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0, стр. 4-5
 31. Кунев А. ,Стойнев Д., Димитрова Д. 1.МЦ д-р Кунев,“ и РУ Ангел Кунчев „ катедра Здравни грижи 2. МБАЛ Медика АГ отделение. НАШ АЛГОРИТЪМ ЗА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ПОВТАРЯЩИ СЕ РЕПРОДУКТИВНИ НЕУДАЧИ ., постер, 2018,http://www.bsobgyn.com/index.php/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/190-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-xxxvi-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0, стр. 4-5
 32. М. Шопов, Т. Михайлова, Т. Недева, Вл. Петров, Д.Арабаджиева, Р. Плачкова. Релаксометрията като инструмент за намаляване на разходите за обща анестезия., научно съобщение, 2009, стр. 146
 33. Минчева П. Ерготерапевтичен подход при работата с детето и неговото семейство, Наръчник за работещите в сферата на детското психично здраве и услугите за деца, 2011
 34. Минчева П. Ерготерапевтични подходи в ранната комплексна рехабилитация на деца в риск от неврологични увреждания и изоставане в нервно-психическото развитие, автореферат, 2015,http://kr.uni-ruse.bg/index.php?r=procedure/index&closed=true
 35. Парашкевова П. Кинезитерапия след фрактури на лакътна става лекувани оперативно, дисертационен труд, 2014, стр. 175
 36. Парашкевова П. Кинезитерапия след фрактури в лакътна става лекувани оперативно, автореферат, 2014, стр. 49
 37. Пашкунова Ю. Комплексна физиотерапевтична програма при хронична торако-лумбална болка, Дисертационен труд, 2015, стр. 182
 38. Сербезова И. Създаване на частно заведение за здравни грижи по домовете, Здравни проекти - учебник с автори К. Юрукова ,П.Салчев, И . Стамболова, Г. Чанева, 1998, стр. 130-140
 39. Сербезова И. Методическа разработка на практическо занятие на тема: Профилактика и лечение на Рахит., научно съобщение в учебник по Медицинска педагогика с автори Ц. Воденичаров, М. Митова, 1995, стр. 101-105
 40. Сербезова, И. Обучаваща програма по темата "Определяне на кръвни групи", Методика на практическото обучение на специалистите по здравни грижи, 2008,ISBN 978-954-9365-23-8, стр. 53 -60
 41. Спинална анестезия с ниска доза бупивакаинили левобупивакаин при трансуретрална резекция на простатата - Вл. Петров, Т. Недева, дм, Д. Арабаджиева, XVIII Национален конгрес по Анестезиология и интензивно лечение, с международно участие, Несебър 24 – 27.10.2013; сборник с резюмета стр.136. Спинална анестезия с ниска доза бупивакаинили левобупивакаин при трансуретрална резекция на простатата, Национален конгрес по Анестезиология и интензивно лечение, с международно участие, Несебър 24 – 27.1, 2013, стр. 136
 42. Стефанова Т., Б. Тодорова, В. Пенчева. Проектни дейности, като форма в екологичното образование по физика в основното, средното и висшето училище, Сборник доклади от ХХХ Научна конференция на Съюза на физиците в България, Пловдив, 2002, стр. 150-153
 43. Т. Граматиков, Ел. Петров, Т. Недева, Д. Арабаджиева, С. Симеонов, М. Косатева. Спинална анестезия при пациенти над 75 години – честота на усложненията при 1 387 случая, научно съобщение, 2009, стр. 143
 44. Т.Недева, дм, В. Петров, Д. Арабаджиева, К. Теодосиев. Оценка на аналгетичния ефект на декскетопрофен – трометамол, при пациенти след абдоминална хирургия, научно съобщение, 2014, стр. 86-87
 45. Тодорова Л. Дейностната самооценка в ерготерапията при деца с увреждания и неравностойно положение, автореферат, 2015,http://kr.uni-ruse.bg/, стр. 48
 46. Тодорова, Б. Методическа система за познание и творчество в обучението по естествени науки, автореферат, 2013, стр. 74
 47. Тодорова, Б. Методическа система за познание и творчество в обучението по естествени науки, дисертационен труд, 2013, стр. 274
 48. Христов, Хр., А. Василев, (научен ръководител гл. ас. Б. Тодорова). Гръбначни проблеми, възникващи в следствие на „седящите“ професии, Сборник доклади на секция “Здравна промоция и превенция” на СНС на РУ „Ангел Кънчев”, Русе, 2013, стр. 51-55
 49. Христов, Хр., А. Василев, (научен ръководител гл. ас. Б. Тодорова). Профилактика на гръбначните проблеми, възникващи в следствие на „седящите“ професии, Сборник доклади на секция “Здравна промоция и превенция” на СНС на РУ „Ангел Кънчев”, Русе, 2013, стр. 56-61
 50. Цв. Соколов, П. Косев, Т. Недева, Вл. Петров. Постоперативна аналгезия след ендопротезиране на колянната става: ефекти на периартикуларната инфилтрация с локален анестетик, научно съобщение, 2014, стр. 116
патенти и др.
 1. Bratanov Daniel. Ортеза предмишница, Certificate of registration trade mark and design, No 002309484-0001,2013.
 2. Bratanov Daniel. Ортеза мишница, Certificate of registration trade mark and design, No 002309484-0002,2013.
 3. Daniel Bratanov. Ортеза долен крайник, Certificate of registration trade mark and design, No 002309484-0003,2013.
 4. Братанов Даниел. Роботизирана система за едновременна рехабилитация на горен и долен крайник, Свидетелство за регистрация на полезен модел, No 1768 U1,2013.
 5. Даниел Братанов. Мобилна лаборатория, EUIPO certificate of registration for Community Design, No 004494441-0001,2017.
 6. Даниел Братанов. Мехатронна система за обезвреждане на взривове и провеждане на спасителни операции, Авторско свидетелство, No 02.04.2012/05,2012.
 7. Даниел Братанов ПАВЕЛ ВИТЛИЕМОВ МИЛКО МАРИНОВ. СИСТЕМА ЗА СИМУЛИРАНЕ РАБОТАТА НА ШПРИЦФОРМИ, СЕРТИФИКАТ за АВТОРСКИ ПРАВА, No 02.04.2012/04,2012.
 8. Даниел Михайлов Братанов. Роботизирана система за едновременна рехабилитация на горен и долен крайник, патент, No BG66669B1,2018.
 9. ПАВЕЛ ВИТЛИЕМОВ МИЛКО МАРИНОВ ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ ДАНИЕЛ БРАТАНОВ. РАЗПРЕДЕЛЕНА СИСТЕМА, БАЗИРАНА НА ЗНАНИЯ, ИЗПОЛЗВАНА В ШПРИЦВАЩАТА И ЛЕЯРСКАТА ИНДУСТРИИ, СЕРТИФИКАТ за АВТОРСКИ ПРАВА, No N:02.04.2012/03,2012.
 10. Панайотов К., Шербанов О. Свидетелство за регистрация на полезен модел, "КРИОГЕННА КАМЕРА", No 2450,2017.