РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Последно добавени публикации

доклад Йорданова, З. ОСТАВКАТА КАТО ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ МАНДАТА НА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ. В: Научни трудове на РУ'2018 г. /под печат/, Русе, 2018, стр. под печат
учебно пособие Дачев, Лъчезар; Велчев, Ивелин. Конспект по Общо учение за държавата. Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", Медиатех, 2017, стр. 213, ISBN 978-619-207-116-7.
доклад Велчев, Ивелин. Realizing Jean Jacques Rousseau's People's Sovereignty Ideas Through Electronic Voting. IN: International Scientific Conference : Ethical & Social Dimensions on Public Administration & Law, Suceava, Romania, 2018, pp. 336
доклад Велчев, Ивелин. Конституционни измерения на езикът като основен белег на етноса. В: Сборник с доклади от научна конференция на ЮФ на РУ "Ангел Кънчев, Русе, 2017
доклад Велчев, Ивелин. Constitutional Dimensions of Religion As a Major Feature of Ethnicity. IN: 56-та Международна годишна конференция на РУ§СУ/17, Русе, 2017, pp. 278
доклад Велчев, Ивелин. Историческо развитие на науката "Общо учение за държавата" в България. В: Сборник с доклади от научна конференция на ЮФ на РУ "Ангел Кънчев, Русе, Медиатех, 2016, стр. 197-204, ISBN 978-619-207-116-5.
доклад Димов, Ж. Статутът и мястото на Сметната палата сред органите на държавно управление. В: 57-ма Научна Конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето“, Русе, 2018
доклад Kolarov, E. Historical Approach to Administrative Law. IN: Proceedings University of Ruse, Ruse, 2018
доклад Куманова Е. Корупцията като правно явление. В: Национална конференция, Русе, 2018
доклад Куманова Е. Защита на субективните права в българското трудово законодателство. В: Национална научна конференция "Актуални правни предизвикателства в икономиката", Варна, 2018
доклад Kumanova E.,Angelova N. Protection of persons with non- chemical dependences. IN: Международна научна конференция „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето“, Русе, 2018
доклад Куманова Елица. Антидискриминационни аспекти на закрилата на правата на децата. В: Национална научна конференция "Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции", Варна, 2018
доклад Kumanova Elitsa, Doroteya Dimova. The contribution of John Locke's philosophical heritage to contemporary political concepts. IN: International Conference on “The philosophy of law, from the Enlightenment epoch till the contemporary period”, Bucurest, Romania, 2018
доклад Куманова Елица. Истина и правда. В: МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ИСТИНИ И ЛЪЖИ ЗА ФАКТИ, НОВИНИ И СЪБИТИЯ“, Русе, 2018
доклад Душкова, М. Преводна и критическа рецепция в България на романа „Омер паша Латас“ от Иво Андрич. В: Andrićev Latas, Grac, Bucurest, Beograd, Banjalika, Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz, Departman za rusku i slovensku filologiju, 2018, стр. 281-298, ISBN ISBN 978-3-950429.
доклад Daniela Nikolaeva Yordanova1,Tsvetan Hristov Hristov, Milena Peneva Kirova, Miglena Tsaneva Pencheva and Ivan Borisov Evstatiev. Opportunities for study of university graduates professional realisation by use of web based tools. IN: Proceedings of the 18th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences, University of Zilina, Slovak Republic, 10-11 October 2018, 2018
доклад Daniela Yordanova, Miglena Pencheva. Bulgarian policy for regional development and its implications on air transport system. IN: International Scientific Conference on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies BulTrans-2018, Sozopol, 15th-17th September 2018, TU-Sofia, 2018
статия Tsvetomir Gyuretsov, Jordan Raychev, Georgi Hristov, Plamen Zahariev. Challenges for providing security in the Internet of things.// Scientific Journal "ELECTROTECHNICA & ELECTRONICA", ("E+E"), 2016, No 11-12/2016, pp. 20-23, ISSN 0861-4717.
доклад Тодорова, Т., Д. Паскалев. Дейности, извършвани от медицинските сестри, при провеждане на хемодиализна процедура. В: Юбилейна научна конференция "СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ", МУ Варна, филиал Сливен, Варна, МУ Варна, 2018
статия Тодорова, Т., С. Тончева, Д. Паскалев. Подобряване качеството на живот при пациенти на хемодиализа.// Здравни грижи, 2018, брой 3, стр. 39-42, ISSN 1312-2592.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.