РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Последно добавени публикации

статия Nikolov M. A Study of the Impact of Weld Overlay Speed on the Elektrical Parameters of Vibroarc Weld Overlay in Argon on Worn Components of Transport and Agricultural Machinery.// Agricultural, forest and transport machinery and technologies, 2017, No Volume IV, pp. 22-28, ISSN 2367-5888.
доклад КУМАНОВА Е. ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ. В: НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ВСУ СБОРНИК С ДОКЛАДИ, ВАРНА, 2017
доклад КУМАНОВА Е. СЪЩНОСТ НА ПРАВОСПОСОБНОСТТА. В: ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА РУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", РУСЕ, 2017
доклад КУМАНОВА Е, Н. БАРБОЛОВА. LEGAL TRENDS IN THE MODEL OF LEGAL JUSTICE. IN: НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА РУ&СУ СБОРНИК С НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУ, РУСЕ, 2017
доклад Делийски M., В. Цанков, Е. Велева, Хр. Делийски. Подобряване на енергийната ефективност в сгради чрез използване на високоефективна влагочувствителна вентилационна система. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Том 56, серия 1.2, Русе, 2017
статия Veleva Е., Iv. Zheleva. Statistical modeling of particle mater air pollutants in the city of Ruse, Bulgaria.// MATEC Web of Conferences 145, 2018, No 01010
статия Veleva E. Generation of Correlation Matrices.// AIP Conf. Proc. 1895, 2017, No 120008, pp. 120008-1–120008-6
статия Ivanova V., M. Kirova. Evaluation of the Potential for Development of the Economic Cooperation in Euro-region Ruse-Giurgiu after the end of the Programming Period 2007-2013.// Review of International Comparative Management, 2017, No 5, pp. 502-514, ISSN 1582-3458.
статия E. Raeva and V. Pavlov. Planning outstanding reserves in general insurance.// AIP Conference Proceedings, American Institute of Physics, 2017, No 1895, pp. 050009-1-10
доклад Илиева, Б. Нарушени права на жертвите на трафик. В: В: Национална научна конференция „Майски научни четения – Силистра”, филиал Силистра,, Русе, 2016, стр. 74
доклад Ilieva, B. Children's right to opinion as an element of sustainable community development. IN: 56-th ANNUAL SCIENTIFIC CON¬FE¬RENCE of “Angel Kanchev” University of Ruse, Русе,, 2017
монография Недялков, А., Петков, А., Кирова, М., Бонева, М. Интегриране на системата за управление в организациите. Русе, Примакс, 2018, ISBN 978-619-7242-34-8.
монография Недялков, А. Операционен мениджмънт на услугите. Русе, Примакс, 2018, ISBN 978-619-7242-33-1.
доклад Лечева, Г. Р. Професиональная подготовка студентов-будущих учителей. В: International Scientific Conference “International Trends in Science and Tehnology”, vol .3, Warsaw, Poland. RS GLOBAL. EU.04042.20171017/01., Academia.edu, 2017, стр. 70-74, ISBN 0976-9730.
студия Галина Лечева. Експеренциалното образование. "Известия", книга ІХ, година ІХ на НЦ "Дазий Доростолски", Издателски център на Русенския университет, 2017, стр. 127-140, ISBN 1313-7395.
доклад Желязкова И., Г. Атанасова. Редактор-генератор на програми за описание на алгоритмични знания (проект). В: Научни трудове на РУ, Русе, 2004, ISBN 1311-3321.
доклад Георгиева, Г. Демографски промени в Дунавския регион и Европа, с. 63-68. В: Сборник доклади на студентската научна сесия, СНС-13, Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2013, стр. 187, ISBN 1311-3321.
доклад Георгиева, Г. Междупредметният подход в обучението по математика в Англия(4 – 16 г.), с.56-58. В: Сборник доклади на студентската научна сесия, СНС-13, Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2013, стр. 187, ISBN 1311-3321.
доклад Георгиева, Г. Организация на работата по математика в смесена възрастова група. Примерно разпределение на целите по ядро "Равнинни фигури и форми", с.11-15. В: Научни трудове Русенски университет "Ангел Кънчев", Том 52, серия 6.2, Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2013, стр. 238, ISBN 1311-3321.
доклад Георгиева, Г. Личностно-дейностният подход като основа на организацията на обучението по чужд език, с.30-32. В: Научни трудове Русенски университет "Ангел Кънчев", Том 39, серия 1, Русе, Лени Ан, 2002, стр. 137, ISBN 1311-3321.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.