РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Диана
Фамилия: Железова-Миндизова
Адрес:
ул. "31 полк", № 31,
7500 гр. Силистра
Телефон:
0898585210
Email: dianazhelezova@abv.bg
Националност:
Дата на раждане:
Пол:
Трудов стаж
от -до: 2016 - сега
Заемана длъжност или позиция: Ръководител на Катедрата по филологически науки при Филиал Силистра на Русенски университет "Ангел Кънчев"
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев" - Филиал Силистра
ул. Албена, № 1, ПК.103
7500 гр. Силистра
Вид на дейността или сферата на работа: висше образование
от -до: 2016 - сега
Заемана длъжност или позиция: Координатор "Мобилност и международно сътрудничество"
Основни дейности и отговорности:
координира и обезпечава всички дейности и проекти, свързани със студентската, преподавателската и непреподавателската мобилност и международното сътрудничество;
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев" - Филиал Силистра
ул. Албена, № 1, ПК.103
7500 гр. Силистра
Вид на дейността или сферата на работа: висше образование
от -до: 2013 - сега
Заемана длъжност или позиция: АД "Доцент", научна специалност: Методика на обучението по английски език
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: Висше образование
от -до: 1993 - 2017
Заемана длъжност или позиция: Асистент, старши асистент, главен асистент по Практически английски език и Методика на обучението по английски език; методик
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност -
Провеждам обучението по Методика на обучението по английски език, Лексикология на САЕ, Морфология на САЕ, Фонетика на САЕ, Синтаксис на САЕ - лекции и практически упражнение на студенти – бъдещи учители по английски език. Организирам, контролирам и оценявам текущата и стажантската практика на студентите от специалност Педагогика на обучението по български език и английски език,
Председател на Комисията за държавен изпит по английски език - бакалаври и следдипломна специализация по АЕ,
Председател на Комисията за държавен изпит по френски език,
Председател на Комисията за държавен изпит по румънски език;
Председател на Комисията за държавен практически изпит по английски език - бакалаври и следдипломна спициализация по АЕ;
Председател на Комисията за държавен практически изпит по френски език;
Председател на Комисията за държавен практически изпит по румънски език;
Председател на комисията за признаване на дисциплини и оценки от семестриални изпити за специалност „Педагогика на обучението по български език и чужд език“;
Научно-изследователска дейност;
Административна дейност -
Член на Комисията по етика към АС;
Член на Съвета на Филиал Силистра,
Ръководител на Катедрата по Филологически науки, Координатор Мобилност и международно сътрудничество,
Координатор на задочното обучение по специалността Български език и чужд език(ОКС "Бакалавър" - второ висше образование);
Координатор на следдипломната специализация по английски език;
Ръководител на двустранни споразумения по програма ЕРАЗЪМ+;
Член на Съвета по Европейска интеграция и международно сътрудничество при РУ „Ангел Кънчев”;
Председател на клуб АЛУМНИ при Филиал - Силистра на РУ;
Член на УС на Центъра за продължаващо обучение при Филиал Силистра;
Председател на УМК за специалност "Педагогика на обучението по български език и чужд език";
Член на УМК към ЦПО при Филиал Силистра;
Председател на комисията за кандидатстудентски изпит по чужд език - английски и румънски;
Член на Експертна група за оценяване на професионално направление 1.3 "Педагогика на обучението по..." към НАОА;
ECTS координатор за Филиал Силистра;
Председател на Обществения съвет на ПГСУАУ "Атанас Буров", гр. Силистра;
Член на Управителния съвет на Българската асоциация по четене.
Име и адрес на работодателя:
ул. "Албена", № 1,п.к. 103
7500 гр. Силистра
Русенски университет "Ангел Кънчев" - Филиал Силистра
Вид на дейността или сферата на работа: Висше образование
Образование и обучение
от -до: 2012 - сега
Наименование на придобитата квалификация: ОНС “Доктор“
Основни предмети/застъпени професионални умения:
научна специалност: 05.07.01, Теория на възпитанието и дидактика, тема на докторантурата "Моделиране на умението за педагогическата рефлексия като детерминанта за устойчивото професионално развитие на учителя"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет “Ангел Кънчев“
Ниво по националната класификация:
от -до: 1987 - 1992
Наименование на придобитата квалификация: ОКС "Магистър"
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалист по английска филология и учител по английски език и литература
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1982 - 1987
Наименование на придобитата квалификация: средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Английска езикова гимназия "Гео Милев" - гр. Русе
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
C2 C2 C2 C2
Руски
C2 C2 C1 C1
Испански
А1 А1 А1 А1
Немски
В2 В2 В1 В1
Социални умения и компетенции: Умения за работа в национални и международни екипи, отлични комуникативни умения, експертни компетентности за медиатор и модератор.
Организационни умения и компетенции: Умения за работа в екип, организиране , планиране и провеждане на семинари – участие в програмата на фондация”Отворено общество” – „Развитие на критическото мислене чрез четене и писане”; учител, треньор и национален и международен сертификатор по програмата;
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: WORD, PowerPoint, EXCEL
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: да
Допълнителна информация  
Международни и национални програми, проекти и асоц април, 2018 г . - Член на научно жури за присъждане на АД "доцент", съгласно заповед №РД-16-014/02.02.2018 г. на Ректора на ШУ "Епископ Константин Преславски" проф.д.и.н. Г.Колев;
март, 2018 г. - Участие в Общински форум "Овладяване на българския език в контекста на езиковата ситуация в община Силистра", организиран от ЦОИДУЕМ и Община Силистра,част от Годишния план по изпълнение на Стратегията за личностно развитие на децата и учениците в общината и по проект „Мога и успявам“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства;
февруари, 2018 г. - Участие в организиран от СНЦ “Паралел-Силистра” информационен ден “Любовта в три измерения”, Художествена галерия, Силистра;
ноември, 2017 г. – Организиране на Инфо среща „Какво? Кога? Къде? Защо? – ЕРАЗЪМ +“/ Постави началото на едно вълнуващо приключение още сега!/, Филиал Силистра на РУ "Ангел Кънчев";
ноември, 2017 г. - Организиране на уъркшоп на тема „Стратегии за развитие на интеркултурна педагогическа чувствителност при преподаване на език“ . Мероприятието бе осъществено в рамките на научноизследователския проект № 2017 -ФСс-01 от фонд “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” към Русенския университет "Ангел Кънчев" на тема “ПРОУЧВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ МОДЕЛИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РEГИОН СИЛИСТРА-ОСТРОВ-БАНЕАСА-ДЕЛЕНИ” с ръководители на работния колектив: доц. д-р Диана Петрова Железова-Миндизова и доц. д-р Галина Русева Лечева. Участници в уъркшопа бяха учители от трите румънски лицеи-пратньори в проекта - лицей „ Крал Карол Първи“, Остров, Румъния; Общообразователен лицей, Банеаса, Румъния и Технологичен лицей „Николае Истрацою“, Делени; учители от ОУ "Отец Паисий", ПГСУАУ "Атанас Буров", ПМГ "Климент Охридски" и СУ "Н.Й.Вапцаров"; студенти и преподаватели във Филиала. Модератор на уъркшопа бе докт. Диана Бебенова. Директорът на Филиала, доц. Теменужка Богданова, приветства 32-та български и румънски участници, ръководителите и екипа на проекта за оригиналната идея, актуалната тематика и интерактивния формат на мероприятието.
Специален поздравителен адрес бе получен от евродепутата Емил Радев с пожелание за популяризиране резултатите на проекта както на национално, така и на европейско ниво;
ноември, 2017 г. - Участие в представянето на "Енциклопедия Силистренска област”, която съдържа 1060 страници богат фактологически материал, придружен от цветни и чернобели илюстрации. Тя е издадена и отпечатана от РИТТ, Силистра и е с тираж 300 броя. Енциклопедията съдържа: Резюме, Предговор, Упътване за ползване, По-важни съкращения, Основна част - енциклопедични статии по азбучен ред и 12 приложения; участое с енциклопедично представяне;
ноември, 2017 г. - Участие в семинар "Смислено внедряване на технологии", организиран от Центъра за творческо обучение - София, гр. Русе;
ноември, 2017 г. - Участие в онлайн семинар по Иновационни образователни технологии с лектори проф. д-р Ангел Смрикаров - Ръководител на Центъра по иновационни образователни технологии на Русенския университет и чл.-кор. дн Христо Белоев - Председател на Общото събрание на Русенския университет и Председател на Общински съвет;
Ноември, 2017 г . - Участие в конференцията „Образование, трудов пазар и бизнес", организирана съвместно от Русенския университет и Агенцията по заетостта. Във форума участва министърът на труда и социалната политика г-н Бисер Петков;участие в постерна изложба "Политики и добри практики за успешно решаване на проблемите с недостига на качествена работна сила - тенденции,предизвикателства и възможности";
Юни, 2017 г. - кандидастване за участие в Проект BG05M20P001-2.009-0011,Подкрепа за развитието на човешките ресурси в областта на научните изследвания и иновации в Русенски университет „А. Кънчев“ по процедура ''Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени – фаза 1''
Юни, 2017 г.- Оценител на съдържанието на 19 проекта на учебни комплекти по английски език по учебната програма за постигане на ниво B1.1 (A1-A2-B1.1) и А2 от ОЕЕР, определен със заповед № РД 09-2493/05.06.2017 г. на министъра на образованието и науката;
Май, 2017 г.- Участие в междууниверситетско обучение “Youth and Community Work in Scotland”, Glasgow, TCA training within ERASMUS+;
Май, 2017 г.- Посещение във Faculty of Education , Marie Sklodowska University of Lublin, Poland по програма ЕРАЗЪМ+ с цел обучение на ръководен състав;
Май, 2017 г - 2018 г. - Методик в проект “Career Paths to Youth Labor Mobility”, project code: 16.4.2.021, eMS code:ROBG - 156 по програма Interreg V-A Romania-Bulgaria Programme.;
Май, 2017 г . - Участие в дебати на тема: „10 години членство на България в Европейския съюз”- организирани от Областен информационен център – Силистра. Събитието е част от национална инициатива на Мрежата от Областни информационни центрове в България под надслов „ЗАЕДНО за Европа“
Май, 2017 - Посещение на лицея "Крал Карол Първи" в Остров по проект по ФНИ №17-ФСс-01 "Проучване на съвременни образователни модели в трансграничния регион Силистра - Остров - Банеаса - Делени";
Април, 2017 г. - Организиране и провеждане на три педагогически ателиета с учители от лицеите в Остров, Делени и Бъняса, студенти, базови учители, експерти;
Април,2017 г. - Организиране и провеждане на Трета борса за добри педагогически практики, гр. Силистра;
Април, 2017 г. - Участие в представителна изява – дебат на тема „На децата трябва/не трябва да се казва истината“, организирана от клуб „Дебати“ при ПГСУАУ „Ат. Буров“, гр. Силистра;
Април, 2017 г. - Участие в семинар,представящ образователната платформа Daskal.eu,която е комбинация от:виртуална учебна зала;модул за правене на учебно съдържание;система за мениджмънт на обучението, РУ "Ангел Кънчев";
Април,2017 г.- Участие в местния празник „Пролетната обредност от двете страни на Дунав“, една от дейностите по Проекта по ФНИ, свързана с моделите на интеркултурно образование, Банеаса, Румъния;
Март, 2017 г. - Участие в международен обучителен семинар със световно известния автор на Oxford University Press Бен Вец "I think therefore I learn?", Варна;
Март, 2017 г. - Организиране и участие в теренно проучване на образователни нормативни документи в Банеаса и Делени по проект на ФНИ №17-ФСс-01 "Проучване на съвременни образователни модели в трансграничния регион Силистра - Остров - Банеаса - Делени";
Март, 2017 г. - Участие във Втора работна среща на Ръководството на Филиал Силистра с директорите на Общообразователния лицей, гр. Банеаса и Технологичния лицей „Николае Истрацою“, гр. Делени, Румъния;
Март, 2017 г. - Организиране на работно посещение на две преподавателки от Russian-Armenisn University, Erevan, Armenia;
Март, 2017 г . Организиране на Инфо среща "6-те плюса на програма "Еразъм+", Филиал Силистра,;
Март, 2017 г. - Участие в дванадесетото по ред русенско издание на най-големия форум за студентски стаж и кариера в страната - „Национални дни на кариерата – Добра Кариера, Добър Живот" 2017;
Март, 2017 г. - Избрана за член на Управителния съвет на Българската асоциация по четене;
Февруари, 2017 г. - Участие в Webinar ID: 649-433-643 "Първи стъпки в Scopus (Scopus webinar Bulgaria)"
Декември, 2016 г. - Избрана за Председател на Обществения съвет при ПГСУАУ "Ат. Буров", гр. Силистра;
Декември, 2016 г. - Участие в студентския семинар "Забранени автори и книги", организиран от доц. д-р Р. Лебедова по проект от ФНИ;
Декември, 2016 г. - Участие в информационно събитие на тема „Българското Председателство на Съвета на Европейския съюз“, организирано от Областен информационен център – Силистра;
Ноември, 2016 г. - Избрана за почетен председател на клуб "Дебати" при ПГСУАУ "Атанас Буров";
Ноември, 2016 г . - Участие в международния формат TEDx във Варна - ideas worth spreading,с участие на 18 български и международни лектори;
Ноември, 2016 г. - Сключване на дълосрочно сътрудничество между КФН и Littera et Lingua,електронно списание на Факултета по славянски филологии на Софийския университет, http://slav.uni-sofia.bg/naum/librislavici;
Ноември, 2016 г. - Инициирани и сключени четири договора за международно сътрудничество с лицеи в Остров, Банеаса и Делен и Историческия музей "Долен Дунав" в Кълъраш, Румъния;
Ноември, 2016 г. - Получен Сертификат за отлични дигитални умения "Основи на онлайн маркетинга", преминато успешно обучение в 23 електронни модула;
Ноември, 2016 г. - Водещ на Българо-румънски семинар "Образователните проекти на Независима България", иницииран от научен център "Дазий Доростолски";
Ноември, 2016 г. - Участие в програмна акредитация на докторска програма Български език от професионално направление 2.1. Филология;
Ноември, 2016 г. – Организиране на посещение на студенти в горните класове на гимназиите по случай Деня на народните будители и запознаване с биографията на местния будител Пирин Бояджиев;
Октомври, 2016 г.- Председател на научно жури за придобиване на АД "доцент" от гл. ас. д-р Галина Лечева;
Октомври, 2016 г . - Академичен наставник по проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики “ – фаза 1;
Октомври, 2016 г.- Експерт в Експертната листа на членове на журита и арбитри по чл. 4 ал. 2 от ЗРАСРБ (публ. ДВ бр. 38 от 21.05.2010 г.) с рег № 5828 от 21.10.2016 г.;
Август, 2016 г. - Завършен курс „Облачни технологии в образованието“ за осигуряване на модерна облачна инфраструктура и приложения в българското образование.
Юни, 2016 г. - Участие в Двайсет и петият международен ученически екофорум "Сребърна 2016", в рамките на проявите за шейсетата годишнина от членството на България в ЮНЕСКО, организатори Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ в Русе, РИО-Силистра,Обединен детски комплекс в Силистра, Фондация "Еврика", Община Силистра;
Юни, 2016 г. - Участие в първата Образователна панорама, организирана от Център за кариерно ориентиране – Силистра;
Май, 2016 г. - Еразъм лектор в Университета в Гранада, Педогогически факултет,Катедра по английски език, Испания;
Май, 2016 г.- Участие в Националната комисия за оценка на държавния зрелостен изпит по английски език със заповед №9105-146/02.05.2016 г. на Министъра на МОН;
Май, 2016 г.- Организиране и представяне на Борса за добри педагогически практики на Иновативното младежко експо /промо/ в рамките на Русенско изложение, с подкрепата на Националното представителство на студентите в България и МОН, гр. Русе;Получен сертификат за отлично представяне;
Април, 2016 г.- Участие в национален конкурс за външни експертни оценители на проекти по ФНИ;
Април, 2016 г. - Организиране и провеждане на преводи от английски и френски на българск и от английски и френски на румънски със студенти от специалност "Педагогика на обучението по български език и чужд език" и ученици от лицея "Крал Карл I" от Остров, Румъния във Филиал Силистра
Април, 2016 г. - Организиране и провеждане на интерактиен семинар "Understanding Global Climate Changes" със студенти от специалност "Педагогика на обучението по български език и чужд език" във Филиал Силистра, фасилитатор Джон Итън;
Април, 2016 г. - Организиране и провеждане на Втора борса за добри педагогически практики със студенти от специалност "Педагогика на обучението по български език и чужд език" във Филиал Силистра;
Април, 2015 г - Организиране на среща с аташето по образователните и културни въпроси към посолството на САЩ в България Тами Палчиков на тема "България-САЩ:Сравнителни образователни модели";
Декември, 2015 г. - Организиран предколеден уъркшоп "Да плетем БЕЗ куки" с водещ презентатор англичанката Joann Eaton,Филиал - Силистра на Русенския университет "Ангел Кънчев", гр. Силистра;
Декември, 2015 г. - Организиране на информационна среща "За програма "Еразъм+" - в картина, звук и от първо лице" по повод на 15-годишнината от сключване на първото Двустранно споразумение за обмен на студенти и преподаватели по Програмата;
Ноември, 2015 г.- Участие в първата национална
научна конференция „Рефлексия и обучение – стратегии, техники, прогнози”, ПУ "Паисий Хилендарски, 28-29.11.2015 г.,гр. Пловдив;
Ноември, 2015 г. - Организиране на съвместен семинар с Educational Centre - Bulgaria на тема “Learning that lasts”,“Confident connections: better public speaking for teachers & students” с лектор David Evans, UK
Ноември, 2015 г. - Участие в международна конференция „Образование 2015 - Качествено образование за всяко дете: кои са ключовите държавни политики и училищни практики, които ще осигурят равен старт в живота на българските ученици?”, организирана от Фондация "Заедно в час", Европейската комисия, Световната банка в България, сп. "Форбс",гр. София,
Ноември, 2015 г. - Спечелен безплатен абонамент за електронното списание Pedagogium, издание на Дирекция „Научна библиотека и информационно обслужване”, НАЦИД, гр. София,
Ноември, 2015 г. - Участие в семинар за изграждане на капацитет по Европейската квалификационна рамка и Националната квалификационна рамка в рамките на проект № 560949-ЕРР-1-2015-1-BG-EPPKA3-EQF-NCP, финансиран от Изпълнителна агенция "Образование, аудиовизия и култура" за предоставяне на грант по програма "Еразъм+" на ЕС, гр.Велико Търново;
Октомври, 2015 г. - Участие с доклад в Кръгла маса „Християнството – език и менталност“, организирана от Научен център „Св. Дазий Доростолски“ при Филиал Силистра на Русенски университет „Ангел Кънчев“.
Октомври, 2015 г. - Организиране на среща- разговор "Audience with the Eatons" на студенти от специалност "Педагогика на обучението по английски език", преподаватели и администрация със семейство John and Joann Eaton,Манчестър, Великобритания;
Септември, 2015 г. - Участие в тържественото честване на 75-годишнината от присъединяването на Южна Добруджа към България,организирано от Военна академия „Георги Стойков Раковски“, Съюза на възпитаниците на Военните на Негово Величество училища, Школата за запасни офицери и родолюбивото запасно войнство,съорганизатори фондация „Безсмъртни българи“ и Институтът за публична политика.
Юли, 2015 г. - Участие в уебинар "Life Skills Special" с лектор Emma-Sue Prince, Eventbrite, San Francisco CA 94103,USA, организатор Macmillan Education;
Юни, 2015 г. - Участие в информационно събитие на тема "Възможности през новия програмен период 2014-2020 г. Научни изследвания, технологично развитие, иновации по ОП "Иновации и конкурентоспособност" и "Наука и образование за интелигентен растеж", РУ "Ангел Кънчев", гр. Русе;
Юни, 2015 г. - Еразъм лектор във Факултета по педагогика, технологии и икономика, Катедра по английски език, гр. Сеута, Мароко;
Май, 2015 г. - Участие в международен семинар "Working with mixed groups" в рамките на Oxford Teachers` Days with lecturer Edmund Dudley, гр. Варна
Май, 2015 г. - Еразъм лектор в Yildiz Universty, Педогогически факултет,Катедра по английски език Истанбул, Турция
Април, 2015 г. - Участие в Девета национална конференция „Ден на Кеймбридж 2015", организиран от издателствата КLETT и Cambridge university press, гр.София
Април, 2015 г. - Организиране и провеждане на първата Борса за добри педагогически практики във Филиал- Силистра при РУ
Април, 2015 г. - Създаване на Библиотека на стажант-учителя във Филиал- Силистра при РУ
Април, 2015 г. - Участие като гост лектор в националната конференция "Образование за бъдещето", организирна от Института за прогресивно образование, в-к "Капитал" и ЕCONOMEDIA,гр.София
Март, 2015 г. - Участие като гост лектор в ежегодната конференция "Нови тенденции в чуждоезиковото обучение", организирана от Educational Centre Bulgaria,гр. София;
Март, 2015 г.- Завършен курс "Effective Leadership", организиран от HP LIFE e-Learning, Online training for entrepreneuers, Educational development centre Inc.,Waltham, MA 02453-8313, 43 Foundry Avenue,USA
Февруари, 2015 г. - Спечелен международен конкурс за външни оценители на проектни предложения по програма ЕРАЗЪМ+;
Декември, 2014 г. - участие в отчетно-изборна конференция на асоциациите IDEC (International Development of Europe Committee) и FELA (Federation of European Literacy Associations) като член на Международния консорциум за развитие на критическото мислене, Копенхаген, Дания,
Ноември, 2014 г. - участие в методически семинар на тема "Lesson Planning - how to make the necessary evil easier", организиран от Британския съвет, НБУ и РИО - Силистра,
Октомври, 2014 г.- спечелена стипендия и участие в международен семинар на тема "Contact Making Seminar for Inclusive Growth" по програма ЕРАЗЪМ+, Обучения в Европа /ТСА/, Ла Валета, Малта,
Август, 2014 г. - работна визита в Университета в Тирана, Албания по проекта "Развитие на критическото мислене чрез четене и писане",
Януари,2014 г.- декември, 2014 г. - Ръководител на проект по ФНИ № 2014-ФСс-01 „Оптимизация на учебната педагогическа практика по български език, литература и чужд език с цел професионализация на обучението на студентите – бъдещи учители”;
Май, 2014 г - Участие в откриване на Логистичен център за развитие на предприемачеството в Силистра по проект «Преодоляване на различията – Интегрирана инфраструктура и услуги в района Силистра-Кълъраш», MIS-ETC code 564 в рамките на програмата “Трансгранично сътрудничество Румъния – България”.
Април, 2014 г. - Участие в технически семинар «Аспекти относно степента на изпълнение на проекти и мерки за повишаване на усвояването в рамките на програмата “Трансграничното сътрудничество Румъния – България“.
Март, 2014 г. - участие в методически семинар на тема "Putting Language in its Place. Developing Communicative Competence. Learn to Read, Read to Learn", организиран от Express Publishing,
Март, 2014 г. - спечелена стипендия по програма Grundtvig и участие в международен обучителен семинар на тема "Developing effective family literacy programmes, FLpro", Клуж Напока, Румъния;
Януари, 2014 г. – участие в семинар „European Leadership”, организиран от асоциациите IDEC (International Development of Europe Committee) и FELA (Federation of European Literacy Associations) в Любляна, Словения, ръководител на секция "How to run projects";
2013 г. - 2014 г.- Участие в проект "Across Borders with Languages" по програма Коменски като експерт и лектор на тематичен цикъл "Spenser Kagan cooperative learning strategies";
Ноември, 2013 - спечелена стипендия по програма Grundtvig за участие в международен семинар на тема "Developing 21st century Adult Learner's Literacy Skills", Братислава, Словакия,
2013 г. - участие като академичен наставник в проект "Студентски практики", финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси",
2013 г. - участие като експерт и специалист обучение и развитие НКПД-2011: 2424 6002 в проект № BG051PO001-4.3.04-0007 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в Русенския университет”,
Май, 2013 г. – Еразъм лектор по програмата Сократ/Еразъм в Педагогическия университет КАТО РЕНО , Белгия,
Октомври, 2012 г. - Провеждане на Ден на Отворени врати в РУ - Филиал Силистра в рамките на Областния фестивал на Ученето през целия живот по проект NELLII- запознаване с материалната база на Филиала и представяне на възможностите за формално и неформално обучение,
Септември, 2012 г. - Еразъм лектор по програмата Сократ/Еразъм в Педагогическия университет в Севиля, Испания,
Май, 2012 г. – май, 2013 г. - член на Съвета за учене през целия живот, област Силистра по проект NELLII ( Национална мрежа за инициативи и информация за ефективно учене през целия живот);
Май, 2012 г. – получена награда за цялостен принос и утвърждаване на Филиал – Силистра при РУ за 2012 г.;
Април, 2012 - участие в международната обучителна програма "Raise the Standards of ELT" на Pearson Longman Bulgaria: участие в тренинг "One world?New world?Our world" с лектор Jeremy Harmer, University of Reading, UK;
Април, 2012 - спечелена стипендия по програмата на Съвета на Европа за квалификация на педагогически кадри PESTALOZZI- краткосрочно обучение в Университета в Рейкявик, Исландия,
Март, 2012 - Февруари, 2013 - участие в Регионална мрежа за инициативи и ефективно учене през целия живот в рамките на проект NELLII,
Март, 2012 - Участие в The 21st Annual BETA-IATEFL Conference, Русе,
Ноември, 2011 г. – Участие в международна конференция на Международния консорциум по развитие на критическото мислене чрез четене и писане „ Create-Motivate-Learn” в Клуж Напока, Румъния,
Януари, 2011 г. – декември, 2011 г. – участие в научно-изследователски проект по Фонд „Научни изследвания” към РУ на тема „Изследване на педагогическата ефективност от приложението на методическия конструкт Изследване в действие при подготовка на учители по английски език за системата на средното образование”;
2011 - 2013 - Организатор обучение по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 по проект MIS-ETC Code 219 „Region Wide Education – Crossborder cooperation and networking for life-long learning in the region Calarasi- Silistra- Constanta”(„Образование в широк регион - Трансгранично сътрудничество и работа в мрежа за обучение през целия живот в региона Кълъраш-Силистра-Констанца”),
Юни, 2011 г. – Еразъм лектор по програмата Сократ/Еразъм в Virumaa College of Tallinn University of Technology, Естония,
Май, 2010 г. – Еразъм лектор по програмата Сократ/Еразъм в Педагогическия университет в Оденсе, Дания,
2010 г. – понастоящем – Сертифициран интервюиращ и оценяващ с персонален № 511147 за международния изпит за ниво на владеене на английски език Pearson Test of English, accredited by regulators of external qualifications in England, Wales and Northern Ireland as Edexcel Entry 3 Certificate in ESOL International (500/1926/0);
Юли, 2009 г. – участвам в семинар на тема „Подготовка на проекти по Програмата за Трансгранично сътрудничество между България и Румъния, организиран от ГД Програмиране на регионалното развитие при МРРБ и Ministry of Development, Public Works and Housing – Romania, гр. Силистра;
Май, 2009 г. – участвам в семинар - обучение на Центъра за дистанционно обучение за публикуване на учебни материали в системата за електронно обучение на ЦДО – E-Learning Shell 2;
Юни, 2009 г. – Еразъм лектор по програмата Сократ/Еразъм в Педагогическия университет КАТО РЕНО , Белгия,
Октомври, 2009 г. - участие в стартираща конференция по международния проект за глобалните проблемите на образованието „Education project” под егидата на коронования принц на Бахрейн шейх Салман бин Хамад Ал Халифа, Манама, Бахрейн,
2005 г.- 2010 г. - лектор по Методика на обучението по английски език на студенти от Държавния Тараклийски университет, специалност Румънска и английска филология,гр. Тараклия, Република Молдова;
2004 г.- спечелена стипендия към Европейския център за съвременни езици за участие в международния семинар 9/2004 “Обучение на преподаватели/учители-треньори” – “Teacher Training Kit”, Грац, Австрия, финансиран от Съвета на Европа,
2001 г.- спечелена стипендия по програма LINGUA - квалификационен методически семинар в Англия,
2001 г. - до сега - член на Българската асоциация на учителите по английски език - BETA
2001 г. - до сега - член на Международната асоциация на учителите по английски език – IATEFL;
2001 г. - до сега - член на Българската асоциация по четене /БАЧ/,
2001 г. - до сега - член на Международната асоциация по четене /IRA/- Membership number 560383
2000 г. - до сега - Еразъм лектор по програмата Сократ/Еразъм в Университета в Гранада, Испания,
1999 - до сега - Ръководител на двустранно споразумение по програма Сократ/Еразъм,
1997 - до сега - Международен обучител и сертификатор по международната програма Развитие на критическото мислене чрез четене и писане(Reading and Writing for Critical Thinking)
1994-1996 - Директор на училище за чужди езици "Европа", гр. Силистра,
1994 -1997 г.- участвам в ТЕМПУС проект JEP 03703-94 “Професионално развитие на учителите
по чужд език от Източна България" с партньори от Англия, Испания и Германия
Научни интереси Педагогическа рефлексия, критическо мислене, метакогнитивни умения за учене, педефтология, in-service and pre-service teacher training
Организирани семинари/тренинги юли,2013 г. - участие в курс за подготовка на електронните форми, методи и средства на дистанционното обучение по проект№ BG051PO001-4.3.04-0007 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в Русенския университет”;
Май,2010 г. - проведен двумодулен обучителен семинар за студенти от специалност „Български език и английски език”, ученици от Езикова гимназия „П.Яворов”, ПГСУАУ „Ат. Буров” и учители по английски език от община Силистра на тема "Technology in the ELT - Online resources" с гост-лектор Daniel Perez, преподавател- методик от ВТУ "Св.св. Кирил и Методий"
Ноември, 2009 г. - проведен обучителен семинар в четири модула за студенти от специалност „Български език и английски език” и ученици от Езикова гимназия „П.Яворов” и ПГСУАУ „Ат. Буров” на тема „Fundraising within the local community” съвместно с гост-лектор Марта Потере, доброволец от Корпуса на мира.
Ноември, 2005 г .- провеждане на два семинара с учителите по английски език от гр. Силистра, представящ учебната система “Pacesetter” съвместно с Oxford Book Centre-гр. Варна;
Октомври, 2005 г. - провеждане на обучителен семинар с учители от община Тутракан по програмата „Развитие на критическото мислене чрез четене и писане”, разработен съвместно от фондация SPA към Корпуса на Мира-България и Община –Тутракан;
Септември, 2002 г. - участие като обучител в международен семинар по приложението на
Програмата за развитие на критическо мислене във висшето образование в Централноевропейския университет, Будапеща , Унгария;
Декември 2001 г. – 2006 г. – проведени ежегодни семинари с учители по хуманитарните предмети от област Силистра по програмата „Развитие на критическото мислене чрез четене и писане” в сътрудничество с РИО – Силистра, фондация „Отворено общество”, Българската асоциация по четене и Корпуса на мира в България;
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.