РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Георги
Фамилия: Стефанов
Адрес:
ул. Приста - 1, вх. А, ет.4
Телефон:
0887415053
Email: gemethod1982@gmail.com
Националност: България
Дата на раждане: 29.09.1982
Пол: мъжки
Трудов стаж
от -до: 2013 - сега
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Водене на семинарни и практически упражнения и практика в бази. Дисциплини "Практикум по въвеждане в специалността", "Учебна практика по социална работа", "Учебна практика в социалнопедагогически заведения", "Лятна стажантска практика", "Основи на социалната работа" I и II част, "Методи на социална работа" I част, "Социална работа с деца в риск", "Социална работа с хора с девиантно поведение", "Социална политика", "Социална педагогика".
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Факултет "Обществено здраве и здравни грижи"
Катедра "Обществено здраве и социални дейности"
Вид на дейността или сферата на работа: висше образование / преподавателска дейност / изследователска дейност
от -до: 2008 - 2013
Заемана длъжност или позиция: Социален работник
Основни дейности и отговорности:
Социални услуги в общността, ключов социален работник, пряка социална работа с деца и семейства. Приоритет в работата с деца с отклоняващо поведение.
Име и адрес на работодателя:
Комплекс за социални услуги за деца и семейства - Русе. СНЦ "Еквилибриум", Русе, ул. "Борисова" 27, вх. А, ет. 3, ап. 8.
Вид на дейността или сферата на работа: Предоставяне на социални услуги в общността. Проектна дейност. Методическа подкрепа на новоразкриващи се социални услуги.
Образование и обучение
от -до: 2009 - 2010
Наименование на придобитата квалификация: магистър по стопанско управление
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Управление на международни проекти
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВСУ "Черноризец Храбър"
Ниво по националната класификация: магистър
от -до: 2004 - 2009
Наименование на придобитата квалификация: бакалавър по социални дейности
Основни предмети/застъпени професионални умения:
социална работа, социология, психология, практика в сферата на социалните дейности
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВСУ "Черноризец Храбър"
Ниво по националната класификация: бакалавър
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски език
Много добро Много добро Добро Добро
Социални умения и компетенции: Много добри. Придобити в средното и висшето образование.
Организационни умения и компетенции: Добри. Придобити в работа в сферата на социалните услуги, висшето образование и по-специално комуникацията и съвместната работа с бази за практическо обучение (социални услуги в общността, резидентни услуги, услуги в специализирани институции, отдели към Дирекция социално подпомагане, Детска педагогическа стая и Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни) на студентите от социални дейности.
Технически умения и компетенции: Добри. Придобити в работа в сферата на услугите.
Компютърни умения и компетенции: Много добри. Придобити в средното и висшето образование. Лични възможност.
Артистични умения и компетенции: Добри. От сферата на социалните услуги и реализиране на събития с информационна, популяризираща и благотворителна цел.
Свидетелство за управление на МПС: Категория Б
Допълнителна информация  
Граждански инициативи Организиране и провеждане на благотворителни спортни мероприятия с цел подобряване на материалната база за спорт.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.