РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Иванка
Фамилия: Желева
Адрес:
Телефон:
082 888 585
Email: izheleva@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 1953
Пол: ж
Трудов стаж
от -до: 2002 - сега
Заемана длъжност или позиция: Доцент
Основни дейности и отговорности:
Обучение на студенти от инженерните машинни специалности в областта на механиката на флуидите и приложната математика
Име и адрес на работодателя:
РУ ”Ангел Кънчев”, ул. Студентска 17, Русе
АИФ, катедра ТХПТ
Вид на дейността или сферата на работа: Обучение на студенти от инженерните машинни специалности в областта на механиката на флуидите и приложната математика
от -до: 2000 - сега
Заемана длъжност или позиция: Доцент
Основни дейности и отговорности:
Обучение на студенти от технологичните специалности в областта на висшата математика, информатиката и техническата механика
Име и адрес на работодателя:
РУ ”Ангел Кънчев”, Филиал Разград
бул. Априлско въстание 3, Разград
Вид на дейността или сферата на работа: Обучение на студенти от технологичните специалности в областта на висшата математика, информатиката и техническата механика
от -до: 1997 - 2000
Заемана длъжност или позиция: Директор, Доцент
Основни дейности и отговорности:
Управление на Колеж в сферата на висшето образование
Преподавател в сферата на висшето образование,
Име и адрес на работодателя:
Технологичен колеж . Разград,
бул. Априлско въстание 3, Разград
Вид на дейността или сферата на работа: Управление на Колеж в сферата на висшето образование
Обучение на студенти от технологичните специалности в областта на висшата математика, информатиката и техническата механика
от -до: 1992 - 1997
Заемана длъжност или позиция: Директор, Доцент
Основни дейности и отговорности:
Управление на Институт в сферата на висшето образование
Преподавател в сферата на висшето образование,
Име и адрес на работодателя:
Институт по Химични технологии и биотехнологии. Разград, бул. Априлско зъстание 3, Разград
Вид на дейността или сферата на работа: Управление на Институт в сферата на висшето образование
Обучение на студенти от технологичните специалности в областта на висшата математика, информатиката и техническата механика
от -до: 1991 - 1992
Заемана длъжност или позиция: главен асистент, директор
Основни дейности и отговорности:
Управление на Институт в сферата на висшето образование
Преподавател в сферата на висшето образование,
Име и адрес на работодателя:
Институт по Химични технологии и биотехнологии. Разград, бул. Априлско зъстание 3, Разград
Вид на дейността или сферата на работа: Управление на Институт в сферата на висшето образование
Обучение на студенти от технологичните специалности в областта на висшата математика, информатиката и техническата механика
от -до: 1978 - 1990
Заемана длъжност или позиция: асистент, старши асистент, главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Научни изследвания в областта на механиката на флуидите
Преподаване в сферата на висшето образование
Име и адрес на работодателя:
Институт по механака и биомеханика БАН,
София, ул. Г. Бончев № 5
Вид на дейността или сферата на работа: Научни изследвания в областта на механиката на флуидите
Преподаване в сферата на висшето образование
от -до: 1976 - 1978
Заемана длъжност или позиция: математик
Основни дейности и отговорности:
Научни изследвания в областта на механиката на флуидите
Преподаване в сферата на висшето образование
Име и адрес на работодателя:
Институт по математика и механика с ИЦ - БАН.
София, ул. Г. Бончев бл. 4
Вид на дейността или сферата на работа: Научни изследвания в областта на механиката на флуидите
Преподаване в сферата на висшето образование
Образование и обучение
от -до: 1984 - сега
Наименование на придобитата квалификация: Кандидат на математическите науки по научната специалност 01.02.05 Механака на флуидите (сега Доктор по математика)
Основни предмети/застъпени професионални умения:
И. Желева “Числени и асимптотични изследвания на винтови течения на дисперсни смеси” 1984 г.;
• научни ръководители: проф. дфмн Вл. П. Стулов – Московски държавен университет, проф. дмн З. Д. Запрянов – Софийски университет;
• рецензенти: акад. Р.И.Нигматулин – Русия, проф. Ст. Радев – БАН.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Институт по механика и биомеханика на БАН
Ниво по националната класификация:
от -до: 1971 - 1976
Наименование на придобитата квалификация: МАГИСТЪР ПО МАТЕМАТИКА Специализация Основи на кибернетиката и теория на управлението
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Софийски университет “Св. Кл. Охридски”, Факултет по математика и механика,
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
много добре много добре много добре много добре
английски
много добре много добре много добре много добре
Социални умения и компетенции: Компетенции в областта на образованието,изборното и трудовото законодателство,местното самоуправление;животозастраховането,пенсионното осигуряване и данъчното облагане
Организационни умения и компетенции: Умения за работа в екип; Модератор;
Координация, управление и администрация на големи групи от хора.
Управление на бюджети; Управление на проекти.
Участие в Неправителствени организации
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Microsoft Office, Matlab, Statistica, FORTRAN
Артистични умения и компетенции: рисуване, плетене, кулинарни умения
Свидетелство за управление на МПС: B, oш 1984 г.
Допълнителна информация  
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА 2004 Румъния, програма ISEKI, Train the trainers, 1 седмица
2005 Португалия, програма ISEKI, 1 седмица
2006 Франция, програма ISEKI, 1 седмица
2007 Испания, Франция - програма ISEKI, 2 седмици
2008 Португалия - програма ISEKI, 1 седмица
2009 Гьотеборг, Швеция, Програма ISEKI – MUNDOS, 1 седмица,
2010 Румъния, Клуж Напока, 1 месец, CEEPUS,
2010 Холандия, Вагенинген, 1 седмицa
УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ Като ръководител:

• 1996 – 1999 г. дог. ММ510 на тема МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ НА ПРЕНОСНИТЕ ПРОЦЕСИ В СТЪКЛАРСКА ВАННА ПЕЩ, финансиран от Фонда “Научни изследвания” на Министерството на Образованието и Науката,.
• 2001 г.. договор 2001 – ТК – 03 на тема “МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ НА ХИДРОДИНАМИКАТА И ТОПЛО-МАСООБМЕНА В АПАРАТИ ЗА БИОТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОИЗВОДСТВА”, финансиран от Фонда Научни изследвания на РУ “А. Кънчев”,
• 2002 г договор 2002 – ТК – 02 на тема “ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХИДРОДИНАМИКАТА И ТОПЛООБМЕНА В ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ” , финансиран от Фонда Научни изследвания на РУ “А. Кънчев”.
• 2003 г договор 2003 – ТК – 02 на тема “МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ НА ТОПЛОМАСООБМЕНА В ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ” ”, финансиран от Фонда Научни изследвания на РУ “А. Кънчев”,.
• 2004 г.. договор 2004 – ТК – 02 на тема “МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ НА ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ” ”, финансиран от Фонда Научни изследвания на РУ “А. Кънчев”,
• 2005 г. договор 2005 – ТК – 02 на тема“МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ НА ПРЕНОСНИ ПРОЦЕСИ В ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ” ”, финансиран от Фонда Научни изследвания на РУ “А. Кънчев”,
Като участник
• 2003 – 2005. ISEKI – (the Socrates Programme (ERASMUS 3 Thematic Network) "ISEKI - Integrating Safety and Environmental Knowledge In Food towards European Sustainable Development”), финансиран от Европейската комисия, координатор от Русенски Университет,
• от 2005 ISEKI FOOD – 2 (the Socrates Programme (ERASMUS 3 Thematic Network) "ISEKI – Food 2 - Integrating Safety and Environmental Knowledge In Food towards European Sustainable Development”., финансиран от Европейската комисия, координатор от Русенски Университет
• 2003 – 2004 г. ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ – РАЗГРАД, финансиран от Швейцарската Агенция за развитие и сътрудничество (ШАРС) и Община Разград, помощник модератор,
• от 2006 г. НАДГРАЖДАЩ ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ – РАЗГРАД, финансиран от Швейцарската Агенция за развитие и сътрудничество (ШАРС) и Община Разград, помощник модератор,
• 2004 – 2005 ПРЕВЕНЦИЯ НА ЖЕНСКОТО ЗДРАВЕ, финансиран от ШАРС и Община Разград, г.
• 2005 г. ЖЕНИ ПОМАГАТ НА ЖЕНИ, програма ФАР.
• 2004 – 2005 г. АБАГАР- 2004, финансиран от ШАРС и Община Разград,
• 2006 г. ДОГОВОР 2006 – ТК – 02 на тема Изследване на преносните процеси при термична обработка на хранителни продукти, финансиран от Фонда Научни изследвания на РУ “А. Кънчев”,
• 2007-2008 г. ISEKI – Мundos, координатор от Русенски Университет
• договор 2008 – АИФ – 05 „Разработване и изследване на пластинкови вакуумпомпи”
• 2008-2011 ISEKI-FOOD-3 координатор от Русенски Университет
• 2008-2011 ISEKI MUNDOS 2, координатор от Русенски Университет
• 2010-2012 Проект по Трансграничното сътрудничество Румъния – България - координатор от Русенски Университет
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ Докторски дисертации:
1. Изследване на хидродинамиката и топлообмена в стъкларска ванна пещ, Дисертация за присъждане на Научна и образователна степен "Доктор" на Веселка Иванова Камбурова, 1999

Дипломни работи в ОКС магистър:
1. Създаване на уеб-сайт на дисциплината „Математически анализ” дипломен проект на студентката Анна Лечева от специалността ИКТО, ОКС магистър (научен ръководител доц. Ив. Желева), 2007 г.
2. Създаване на уеб-сайт на дисциплината „Теория на вероятностите” дипломен проект на студентката Росица Кърбашева от специалността ИКТО, ОКС магистър (научен ръководител доц. Ив. Желева), 2007 г.

Дипломни работи в ОКС бакалавър:
1. Създаване на уеб-сайт thpt.ru.acad.bg на катедра “Топлотехника, хидро- и пневмотехника” дипломен проект на студента Илиян Николов от специалност КС, ОКС бакалавър (научен ръководител доц. А. Смрикаров, консултант доц. Ив. Желева), 2005 г.
2. Създаване на уеб-сайт на дисциплината „Механика на флуидите” дипломен проект на студентката Ирина Минкова от специалността КСТ, ОКС бакалавър (научен ръководител доц. Ив. Желева, консултант доц. А. Смрикаров), 2007 г.
3. Създаване на уеб-сайт на дисциплината „Висша математика” дипломен проект на студентката Мариана Топалова от специалността КСТ ОКС бакалавър (научен ръководител доц. Ив. Желева, консултант доц. А. Смрикаров), 2007 г.

Публикации в Студентски научни сесии на РУ"Ангел Кънчев":
1. Цветан Семеонов, Ахмед Ахмедов Пневмотранспортни системи за зърно, зърнени продукти и фуражни компоненти при ниска концентрация на сместа, РУ Студентска научна сесия – СНС`09, 2009, стр.12 – 18 (научен ръководител доц. Ив. Желева)
2. Николай Иванов Анализ на аеродинамичните параметри на циклонни апарати РУ Студентска научна сесия – СНС`09, 2009, стр.33 – 38 (научен ръководител доц. Ив. Желева)
3. Цветомир Гайдарски Уреди за измерване на дебит в тръбипосредством ултразвук. РУ Студентска научна сесия – СНС`10, 2010, стр. 51 – 54 (научен ръководител доц. Ив. Желева)
4. Тодор Димитров, Ангел Лазаров, Кристина Дякова, Стела Добрева, Малия Симеонова Кавитация РУ Студентска научна сесия – СНС`10, 2010, стр.55 – 60 (научен ръководител доц. Ив. Желева)
5. Камен Милушев Турбулентни течения РУ Студентска научна сесия – СНС`10, 2010, стр.61 – 68 (научен ръководител доц. Ив. Желева)
6. Тодор Димитров, Ангел Лазаров, Кристина Дякова, Стела Добрева, Малия Симеонова Кавитация РУ Студентска научна сесия – СНС`10, 2010, стр.55 – 60 (научен ръководител доц. Ив. Желева)
7. Кристина Дякова, Мария Симеонова, Ангел Лазаров, Стела Добрева, Тодор Димитров Хидравличен удар РУ Студентска научна сесия – СНС`10, 2010, стр. 69 – 71 (научен ръководител доц. Ив. Желева)
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.