РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Мария
Фамилия: Николова
Адрес:
ул "Тулча" № 7, гр. Русе, 7017, България
Телефон:
+359 82 888 306
Email: mpnikolova@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 18.02.1981
Пол: женски
Трудов стаж
от -до: 2015 - сега
Заемана длъжност или позиция: Главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Провеждане на лекции и упражнения на студенти от специалности: МТ, МКМ, ИИ, ИМ, ПД, ТУТ, МИнж, ЕФП, ЗТТ, ТТТ и др. по дисциплините:
- Материалознание (на български и на английски език);
- Термично обработване на металите (на български и на английски език);
- Изследване на материалите;
- Електрофизични методи (на български и на английски език);
- Вакуумно термично и химико-термично обработване;
- Физично материалознание;

Дисциплини, числящи се към други катедри:
- Упражнения по Електронни системи и устройства

Научно-изследователска работа в областта на материалознанието, термично и химико-термично обработване, получаване и изследване на покрития, в това число и биосъвместими.
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев"
гр. Русе, ул. “Студентска” №8,
ПК 7017,
www.uni-ruse.bg,
Факултет: „Машиннo-технологичен“
Катедра: „Материалознание и технология на материалите”
Вид на дейността или сферата на работа: - Преподавател висше училище;
- Ръководител на Лаборатория по Сканираща електронна микроскопия;
- Ръководител на Лаборатория по Изследване и изпитване на материали и покрития.
от -до: 2009 - 2014
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев"
гр. Русе, ул. “Студентска” №8,
ПК 7017,
www.uni-ruse.bg,
Факултет: „Машиннo-технологичен“
Катедра: „Материалознание и технология на материалите”
Вид на дейността или сферата на работа: Преподава: Материалознание, Материалознание и технология на материалите, Дипломно проектиране, Учебна практика - горещо обработване.
от -до: 2002 - 2009
Заемана длъжност или позиция: технически консултант
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
"Металика-МИСТ" ООД, гр Русе
http://metalika-mist.atspace.com/
е-mail: metalika_mist@abv.bg
Вид на дейността или сферата на работа: Термично и химико-термично обработване на метали и сплави; изготвяне на анализи и становища; изготвяне на договори и проекти.
Образование и обучение
от -до: 2009 - 2012
Наименование на придобитата квалификация: ОКС Доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
02.01.02. „Материалознание и технология на машиностроителните
материали”
Тема: Оксикарбонитриране на желязо-въглеродни сплави при понижено налягане
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: 5.1. Maшинно инженерство
от -до: 2006 - 2008
Наименование на придобитата квалификация: Магистър - Материали на метална основа. Завършила с пълно отличие.
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Дипломна работа: "Влияние на термичното обработване върху структурата и някои свойства на стомана 110Г13Л"

Микроструктура и свойства на металите; Пластичност и якост на металите; Структура, свойства и приложение на промишлените сплави; CAD 3D; Дифузионни покрития; Нови технологии и материали и др.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ- София, Бул. Климент Охридски, 8 София, 1756
Ниво по националната класификация:
от -до: 2004 - 2006
Наименование на придобитата квалификация: Магистър по Биохимия. Завършила с пълно отличие.
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Дипломна работа: "Спонтанна и индуцирана апоптоза в ембрионални клетъчни култури от Dactylis Glomerata L."

Mолекулярна биология, Биополимери, Биокатализа, Моделни мембрани, Регулация на метаболизма, Клинична имунология, Биохимия на ксенобиотици и др.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "Св. Климент Охридски"
Ниво по националната класификация:
от -до: 2000 - 2004
Наименование на придобитата квалификация: Бакалавър - Молекулярен биолог. Завършила с пълно отличие.
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Анатомия, Химия, Биохимия, Биофизика, Физиология на животните и човека, Физиология на растенията, Генетика, Ензимология, Микробиология, Патогенни микроорганизми и др.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "Св. Климент Охридски"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1995 - 2000
Наименование на придобитата квалификация: Средно образование. Завършила с пълно отличие.
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Английска гимназия "Гео Милев", гр. Русе
Профил Английски език
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
АГ "Гео Милев", гр. Русе
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
6 6 6 6
руски
5 6 4 5
немски
5 4 3 4
Социални умения и компетенции: Отговорност, инициативност, способност за интензивна работа
Организационни умения и компетенции: Oрганизиране на учебна и изследователска дейност, ръководене на проекти, организиране и участие в конференции, семинари и др.
Технически умения и компетенции: Работа със специализирана апаратура, необходима в изследователската работа.
Компютърни умения и компетенции: Работа с офис софтуер: Windows 98 - Windows 10, Microsoft Office Specialist 2013 - MS Word, Excel, PowerPoint и Outlook, Internet Explorer, Google Chrome, FineReader, Adobe Profesional и др.
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: да, категория М и В
Допълнителна информация  
Научни публикации за последните 5 години над 40 бр.
Манографии, учебници и учебни помагала Moнография: Пламен Данев, Данаил Господинов, Мария Николова. Взаимодействия между нагрятото изделие, охлаждащи среда и средство за закаляване. Русе, Авангард принт, 2012, стр. 428, ISBN 978-954-337-161-7.

Ръководство: Данев П., Д. Господинов, М. Николова. Кратки методически указания и справочни данни за разработване на курсов проект по "Термично обработване на материалите". Русе, Печатна база при РУ, 2008, стр. 77, ISBN 978-954-712-401-1

Eлектронно пособие по дисциплината: "Вакуумно термично и химикотермично обработване" - лекции и упражнения за магистърски курс: Технология на материалите.
Друга научно изследователска дейност Участие в над 16 научни форума
5 бр. рецензии на доклади за научни конференции
над 10 бр. рецензии на дипломни проекти

Забелязани цитирания:
M.P. Nikolovaa, P.S. Danev, I.D. Dermendjiev, D.D. Gospodinov. Vacuum Oxy-nitrocarburization of Ultra Fine Electrolytic Iron.// Procedia Engineering Vol.10, 11th International Conference on Mechanical Behavior of Materials (ICM11), 2011, No 10, pp. 2447–2452, ISSN 18777058. (SJR rank: 0.504 /2011)
Цитирана в:

1) Frank Czerwinski (2012); Thermochemical Treatment of Metals, Heat Treatment Conventional and Novel Applications, Frank Czerwinski (Ed.), ISBN:978-953-51-0768-2, InTech;

2) LIU Yia, CHEN Xiao-Bai, WANG Chun-Yan, Monte Carlo Simulation of Energy Distribution of Radiation Field, Procedia Engineering 15 (2011) 3299 – 3307;

Данев, П., М. Николова, Вакуумно оксикарбонитриране на сплави на желязна основа легирани с карбидо и нитридообразуващи елементи – част I, част II,Национална конференция по машиностроене и машинознание, Варна, 2010.
Цитирана в:

3) Д. Димитров, С. Колева, В. Карачорова; Изследване влиянието на определящи фактори от трикоординатна глава върху силата на измерване; Научни трудове на РУ§СУ, Том 49, серия 2, Машиностроителни технологии и механика, стр. 87-92, ISSN 1311-332 1, Русе 2010;

Nikolova M., P. Danev, I. Dermendzhiev, Structure, Mechanical abd tribological properties of Vacuum Oxy-Nitrocarburized 42CrMo4 Steel, Journal of Material Science and Technology, 2013, Vol. 21, № 2, pp 84-96;
Цитирана в:

4) M. Йорданов, П. Русева, Особености в изменението на твърдостта и структурата по дължината на тръби от стомана st5 при повърхностно индукционно закаляване, Известия на ТУ-Сливен, №3, 2015, стр. 3-7; ISSN 1312-3920;

5) Marosné Berkes M.; Szilágyiné Biró A.; Lőrincz A.; Koncsik Zs.:MŰSZEREZETT KARCVIZSGÁLAT ALKALMAZÁSA KARBONITRIDÁLT ACÉLOK FELÜLETI RÉTEGÉNEK MINŐSÍTŐ ELJÁRÁSÁBAN
(APPLICATION OF SCRATCH TEST IN THE QUALIFYING
PROCESS OF GAS NITRIDED SURFACE LAYER OF STEELS), GÉP 2015/I, LXVI,ISSN 0016-8572, pp. 28-35;

П. Данев, Д. Господинов, М. Николова, Взаимодействие между нагрятото изделие, охлаждащи среда и средство за закаляване, Русе, Авангард принт, 2012, стр. 428;
Цитирана в:

6) M. Йорданов, П. Русева, Особености в изменението на твърдостта и структурата по дължината на тръби от стомана st5 при повърхностно индукционно закаляване, Известия на ТУ-Сливен, №3, 2015, стр. 3-7; ISSN 1312-3920;

Aprahamian B., V. Zaharieva, M. Nikolova, A. Gaydardzhiev, Multilayered Nanostructured PVD Coatings Deposited on Electrical Contacts – Structure and Properties, Nanoscience and Nanotechnology – Nanostructured Materials, Application and Innovation Transfer, issue 13, 2012, pр. 177 – 180
Цитирано в:

7)Александър Гайдарджиев, Автореферат, ПОДОБРЯВАНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА КОНТАКТИ НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АПАРАТИ ЧРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ НА
ЕЛЕКТРОВАКУУМНИ ТЕХНОЛОГИИ, ТУ-Варна, 2014;

Gospodinov D., M. Nikolova, P. Danev. Influence of External Factors on the Cooling Ability of Vacuum Quenching Oils.// АSTM International, Materials Performance and Characterization, Advances in Methods; Quenchants, and Equipment for Hardening Steel, 2014, No Vol. 3, ISSN 2165-3992.
Цитирано в:

8) Danev, P., Gospodinov, D., Influence of cooling medium and cooling conditions on hardness and distortions after steel quenching, International Journal of Microstructure and Materials Properties 11 (3-4) pp. 162-173
Брой регистрирани патенти Апрахамян Б., Николова М., Захариева В. Контакт на електрически апарат, Патент за полезен модел, рег. No 2001, публикуван в Официален бюлетин на Патентното ведомство, бр. 11, стр. 59;, Патент за полезен модел, No 002647/21.10.2013,2014
Научно ръководство на докторанти и студенти Ръководител на 1 докторант;
Над 9 защитили дипломанта;
Участие в научно-творчески съюзи и организации 2015 - до сега: Член на организационния комитет на Международна конфренция «Material Science. Non-equilibrium phase transformations“;
2014 - до сега: Член на Съюза на учените в България, клон Русе;
Консултантска дейност Извършвам консултантска и изследователска дейност към фирми и организации от страната и чужбина в областта на материалознанието, термично обработване, нови материали и технологии и развойна дейност в машиностроенето.
Участие в национални и международни проекти Ръководител:
2016 - D07/3 “Градиентно-функционални нанопокрития, получени чрез вакуумни технологии за биомедицински приложения“ с ръководител: гл. ас. д-р М. Николoвa, финансиран от Националния Фонд Научни изследвания (НФНИ);Участник в:
2017 проект BG05M2OP001-2.009-0011-С01 „Подкрепа за развитието на човешките ресурси в областта на научните изследвания и иновации в Русенски университет "Ангел Кънчев", финансиран по Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

2014 "Romanian - Bulgarian Services Centre for Microsystems and Nanotechnology" MIS ETC Code: 587;

2014 Проект № BG051РО001-3.1.09-0014 Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Русенския университет „А. Кънчев“;

2013 Проект № BG051PO001-4.3.04-0007. „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в Русенския университет”;

2010 Проект по Договор № BG051PO001-3.3.04/28, „Подкрепа за развитие на научните кадри в областта на инженерните научни изследвания и иновациите” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“


Университетски проекти:
Ръководител:
2015 2015-ФМТ-03, ФНИ на РУ „А. Кънчев” на тема:“Усъвършенстване на системата за електронно-микроскопски анализи на материалите посредством цифровизиране на получената информация” - ръководител: гл. ас. д-р М. Николoвa;

Участник в:
2012 ПРОЕКТ 2012-ФМТ-02, ФНИ на РУ „А. Кънчев” на тема: „Създаване на система за автоматизирано управление и мониторинг на метализационния процес във вакуум при едновременна и последователна работа на два типа изпарители”; ръководител: проф. д.т.н. Руско Шишков;

2011 ПРОЕКТ 2011-ФМТ-02, ФНИ на РУ „А. Кънчев” на тема: „Система за автоматизацирано управление и мониторинг на технологичен процес за получаване на многослойни покрития във вакуум”; ръководител: проф. д.т.н. Руско Шишков;

2010 - Проект 2010-ФМТ-02, ФНИ на РУ „А. Кънчев” на тема:„Създаване на компютаризирана система за ускорени електрохимични изследвания на корозионна устойчивост” - ФНИ РУ „А. Кънчев”; ръководител: доц. Диана Цанева;
Повишаване на квалификацията - Задължителни дисциплини от курсовете за докторанти на Русенския университет „Ангел Кънчев“:
• “Законова база и структура на дисертационния труд”;
• “Професионален английски език”;
• “Методи за статистическа обработка на данни”;

- Специализирани курсове по Договор № BG051PO001-3.3.04/28, „Подкрепа за развитие на научните кадри в областта на инженерните научни изследвания и иновациите” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“;
• “Методи за оптимизация и използване на програмни продукти”
• “Придобиване на управленски умения”;
• “Трансфер на технологии, патентно право”
• “Етика на науката”;
• “Европейски технологични платформи”

- Специализирани курсове; Система за квалификация и кариерно израстване на преподаватели в Русенския университет „Ангел Кънчев” по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС;
• „Защита на авторските права и интелектуалната собственост”
• „Методика на академичното преподаване и научноизследователската дейност“
• „Съвременни образователни стратегии, базирани на нови информационни и комуникационни технологии“
• „Разработване на учебни планове и програми, обвързани със системата за натрупване и трансфер на кредити (ЕCTS)“
• „Методика за организиране и отчитане на учебната и научно-изследователската дейност“;
• „Комуникативни и презентационни умения”;

- Проект № BG 051PO001-3.3.06-0008, участие в обучение на специализиран курс по: „CAE системи в машиностроенето - Moldex3D” „Подпомагане развитието на научните кадри в инженерните науки и информационните технологии“ съвместно ръководен между Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Техническия университет – Габрово съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС;

- Обучение-тренинг „Комуникативни компетентности и компетенции на преподаватели - асистенти и докторанти във висшите училища” в рамките на школа "Млад преподавател 2010" на Русенския университет „Ангел Кънчев“.
Компетенции по други научни специалност 02.09.01 Металознание и термична обработка на металите

- Gospodinov D., M. Nikolova, P. Danev;. Influence of External Factors on the Cooling Ability of Vacuum Quenching Oils.// АSTM International, Materials Performance and CharacterizationAdvances in Methods; Quenchants, and Equipment for Hardening Steel, 2014, No Vol. 3, Issu, ISSN 2165-3992;

- Shishkov R., V. Zaharieva, M. Nikolova, D. Milanova. Thermal Treatment of Ti/TiC/TiN Coated 90CrSi5 Steel with the Presence of Barrier Sublayers, Journal of Material Science and Technology, 2014, No No Vol. 22, pp. pp. pp. 98–105, ISSN 0861-9786;

- Николов Д., М. Николова, Пл. Данев, Ив. Дермеджиев. Нов поглед върху термичното обработване на инструментални стомани преди и след азотиране и оксикарбонитриране.// Машиностроене и машинознание, 2014, брой книга 2, 21, стр. 15-18, ISSN 1312-8612;

-Николов Д., Николова М. Структура и някои свойства на твърдофазно борирани с феробор инструментални стомани.// Mашиностроение и машинознание 15, год.VII, 2012, брой книга 1,, стр. стр. 39-45, ISSN 1312-8612;

- Danev Pl. S., , Nikolova M. Pl, Balcheva M., Nikolov D. R. Strain Hardening Effect During Heat Treatment after Oxicarbonitriding, Part II. IN: The 8-th International MTeM Conference, Cluj-Napoca, Romania, 2007;

- Nikolova М., M. Jordanov, I. Dermendjhiev. Structure and Properties of Vacuum Oxy-nitrocarburized Tool Steels Before and After a Reinforced Thermal Treatment. IN: Proceedeings of Third National Conference with International Participation Materials Science, Hydro- and Aerodynamics and National Security' 2013, Sofia, 2013, pp. 108-113, ISBN 1313-8308;

- Данев П., М. Николова, Д. Господинов. Възможности на твърдофазното навъглеродяване. В: Машиностроителни технологии и механика, Научни трудове Том 49, серия 2, Русенски университет, 2010, стр. 44-49, ISBN 1311-3321.

- Данев П., М. Николова, Д. Господинов. Активиращи добавки при твърдофазното навъглеродяване. В: Машиностроителни технологии и механика, Научни трудове Том 49, серия 2, Русе, 2010, стр. 39 – 43, ISBN 1311-3321;

02.01.17 Технологии, машини и системи за обработка чрез пластично деформиране

- Янков E., М. Николова, В. Захариева, Д. Господинов, „Механични, структурни и фазови изменения при едномерен опън на листови материали”, Машиностроене и машинознание, 2014, брой Книга 2, 21, стр. 24-29, ISSN 1312-8612.

- Emil Yankov, Maria Nikolova, Vanya Zaharieva. Mechanical and Structural Changes of Austenitic Sheet Metal Alloy during Biaxial Tensile Straining by Hydraulic Bulging. IN: UR&US'2015, Ruse, 2015, pp. 89-98, ISBN ISSN 1311-3321
Отличия и награди Индивидуални:

- 2016 – Отличие (статуетка и грамота) „Будител на Русенския университет“ за Машиннотехнологичния факултет;

- 2016 - II място на Ръководител гл. ас. д-р М. Николова за най-информативен и атрактивен постер, представящ резултатите от научноизследователски проект “Усъвършенстване на системата за електронно-микроскопски анализи на материалите посредством цифровизиране на получената информация";

- 2013 - IІ награда за дисертационен труд на тема „Оксикарбонитриране на желязо-въглеродни сплави при понижено налягане” (Заповед № 4778, гр. Русе, 12.11.2013 г.);

Колективни:
- 2016 - Кристален приз "Тhe Best Paper" за Е. Янков, М. Николова, В. Захариева, M. Фиров автори на доклад: CHANGES IN THE STRUCTURE DURING LASER TREATMENT OF AUSTENITIC STEEL.

- 2015 - Кристален приз "Тhe Best Paper" за Е. Янков, М. Николова, В. Захариева, автори на доклад: Mechanical and Structural Changes of Austenitic Sheet Metal Alloy during Biaxial Tensile Straining by Hydraulic Bulging.

- 2013 - I място на Колектив с ръководите проф. д.т.н. Р. Шишков за най-информативен и атрактивен постер, представящ резултатите от научноизследователски проект „Създаване на система за автоматизирано управление и мониторинг на метализационния процес във вакуум при едновременна и последователна работа на два типа изпарители”;

- 2012 - III място на Колектив с ръководите проф. д.т.н. Р. Шишков за най-информативен и атрактивен постер, представящ резултатите от научноизследователски проект „Система за автоматизирано управление и мониторинг на технологичен процес за получаване на многослойни покрития във вакуум”;
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.