РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Наталия
Фамилия: Неделчева
Адрес:
Русе, ул."Митрополит Григорий" 20
Телефон:
082 / 888 416
Email: ntnedelcheva@abv.bg
Националност: българка
Дата на раждане: 9 юли
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 2013 - сега
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
Регионална икономика
Икономика на труда
Мениджмънт на земеделието
Икономикс
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев" - Русе
Вид на дейността или сферата на работа: преподавателска и научно-изследователска
от -до: 2010 - 2012
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Икономика и управление на земеделието
Микроикономика
Икономикс
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев" - Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2007 - 2010
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Микроикономика
Мениджмънт на земеделието
Икономикс
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: преподавателска и научно-изследователска работа
от -до: 2004 - 2007
Заемана длъжност или позиция: Заместник управител в ООД
Основни дейности и отговорности:
Изготвяне на технологична документация, бизнес планиране, производствен мениджмънт, отговорник ДПП, мениджмънт на човешките ресурси и мониторинг и контрол на готовата продукция
Име и адрес на работодателя:
Русе
Вид на дейността или сферата на работа: ХВП
от -до: 2001 - 2007
Заемана длъжност или позиция: хоноруван преподавател
Основни дейности и отговорности:
Агромениджмънт; Икономика
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев" - Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2015 - сега
Наименование на придобитата квалификация: ОКС "МАГИСТЪР" - "Финансов контрол и външен одит"
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Технология на финансовия контрол и външния одит, теория на контрола и оценка на контролната дейност,финансово-счетоводен анализ, оптимизиране и прогнозиране на контролния процес, доказването във финансовия контрол и външния одит, финансово и данъчно право, автоматизирани системи за контрол и защита на информацията и др.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
СА "Д.Ценов - Свищов"
Ниво по националната класификация:
от -до: 2008 - 2009
Наименование на придобитата квалификация: ДОКТОР по "Икономика и управление"
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Тема на дисертационния труд: Финансиране на инвестиционни проекти за трайни насаждения
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев"; УНСС - София
Ниво по националната класификация: образователна и научна степен "Доктор"
от -до: 1994 - 1999
Наименование на придобитата квалификация: ОКС - МАГИСТЪР
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Агромениджмънт
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: образователна и квалификационна степен "Магистър"
от -до: 1994 - 1999
Наименование на придобитата квалификация: Магистър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Банково и застрахователно дело
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Изнесено обучение на СА "Д.Ценов"
Ниво по националната класификация: образователна и квалификационна степен "магистър"
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Френски език
отлично отлично мн.добре отлично
Английски език
мн.добре мн.добре добре добре
Руски език
мн.добре мн.добре мн.добре мн.добре
Социални умения и компетенции: Комуникативност
Умение за работа в екип
Адаптиране към променшща се професионална среда и хора
Организационни умения и компетенции: Организиране на научни форуми и други прояви
Спазване на поставени срокове за изпълнение на задачите
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Работа с MS OFFICE и приложения
Работа с електронна система за онлайн банкиране
Артистични умения и компетенции: Писане на стихотворения
Рисуване
Танци
Свидетелство за управление на МПС: Да, категория В
Допълнителна информация  
Национални и институционални награди и отличия 1.Национални - индивидуална награда, Почетна грамота, номиниран "Млад икономист 2008"
2.Институационална - колективна награда, второ място на изложбата за постери на проекти по ФНИ при РУ "Ангел Кънчев"
3.Сертификат за успешно участие в научен форум на Националния военен университет
4.2012, Първа институционална награда на изложбата за печатни и електронни издания в категорията учебни пособия
5.2013, Трета институционална награда на изложбата за печатни и електронни издания в категорията "Научни публикации в международни издания с импакт фактор"
6.2013, Сертификат за успешно участие в Международен научен форум, УХТ -Пловдив
7.Сертификат за успешно участие в научен форум, ВСУ- "Черноризец Храбър" - Варна, 2017.
8.Сертификат и грамота за научен доклад, изнесен в научен форум на ВСУ- "Черноризец Храбър" - Варна, 2017.(научен ръководител и съавтор на доклада)
Повишаване на квалификацията 1.Сертификат и удостоверение за успешно завършен дългосрочен курс по "Подготовка, разработване и управление на проекти по програми на ЕС", СА "Д.Ценов", Свищов
2.Сертификат за завършен краткосрочен курс по "Управление на Европейски проекти", УНСС - София
3.Сертификат за завършен курс по "Управление на европейски проекти", София, 2013.
Членство в научни организациии и асоциации 2012, Член на Българската асоциация по управление на проекти (БАУП)и на Международната организация по управление на проекти
Участие в проекти в периода 2012 - 2013 2012, участник в проект по ФНИ при РУ "Ангел Кънчев" с тема на проекта "Мениджмънт на бизнес процеси"
2013, експерт от страна на партьор по проект BG161PO003-1.1.06, Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия" (Платформа за икономически анализ за ефективно управление на машинопарка в агробизнес фирми)
2013-2014, експерт в проект BG051PO001-3.1.07-0050 "Съчетаване на учебните програми с изискванията на работодателите" (СЪПОРТ)
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.