РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Цветанка
Фамилия: Попова
Адрес:
ул.Изола Планина, №26,бл.5,вх.В,гр.Русе, 7015,България
Телефон:
0885991615
Email: tcetcapopova@abv.bg
Националност: България
Дата на раждане: 06.07.1954
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 1994 - 2012
Заемана длъжност или позиция: учител
Основни дейности и отговорности:
учител по силнотокова практика
Име и адрес на работодателя:
ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"
гр.Русе, ул."Потсдам"№3
Вид на дейността или сферата на работа: Средно професионално образование по електротехника и електроника
Образование и обучение
от -до: 1996 - 1997
Наименование на придобитата квалификация: Инженер-специалист по асансьорна техника
Основни предмети/застъпени професионални умения:
проектиране, експлоатация, ремонт на асансьори
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университет
Ниво по националната класификация: инженер-специалист
от -до: 1973 - 1978
Наименование на придобитата квалификация: магистър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
автоматизация на производството
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВИММЕСС, гр. Русе (РУ "А. Кънчев")
Ниво по националната класификация: магистър
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски език
отлично отлично отлично отлично
руски език
отлично отлично отлично отлично
френски език
средно средно слабо слабо
Социални умения и компетенции: 1.При комуникиране и съвместна работа с органите за метрологичен контрол от регионалните центрове на ДАМТН и с ръководния и изпълнителски състав на фирмата - при работата ми като отговорник на метрологична служба към „СЕТ-Инкомс”-гр. Русе ;
3.При комуникиране с чуждестранни фирми и клиенти – при работата ми в отдела по маркетинг и реклама на „СЕТ-Инкомс”-гр. Русе;
2.При извършване на преводачески дейности - при срещи на ръководството на„СЕТ-Инкомс”-гр. Русе с представители на чуждестранни фирми.
4.При комуникиране и съвместна работа с органите за лицензиране от ДАМТН и с ръководния и изпълнителски състав на фирмата - при работата ми като отговорник по качеството на „Лифтстандарт” ООД, гр. София.
5.При комуникиране и съвместна работа с персонала на Лифтком ООД - Шумен и Лифтинститут-Холандия за изпълнение на вътрешни одити и участие в сертификационни одити
Организационни умения и компетенции: Умения за координация, управление и адмистрация на хора, придобити при изпълнение на служебите ми задължения като отговорник на службата по метрология към „СЕТ-Инкомс”-гр. Русе;
Умения за координация, управление и оценяване на хора и на системи по качеството, придобити при изпълнение на служебите ми задължения като отговорник по качеството към ”Лифтстандарт” ООД, гр. София и при вътрешни одити на ЕТ”Язовец-Стилян Стефанов”, гр. Варна; "Лифтком" ООД, Шумен;
Умения за оценяване съответствието на продукти с техните съществени изисквания, придобити при изпълнение на служебните ми задължения като оценител към „Лифтстандарт” ООД, гр. София и като инспектор технически надзор към ЕТ”Язовец-Стилян Стефанов”, гр. Варна;
Умения за разработване, внедряване, поддържане и одитиране на СУК:„Лифтстандарт” ООД, гр. София; "СПАРКИ" ООД, Русе; ЕТ”Язовец-Стилян Стефанов”, гр. Варна; "Лифтком" ООД, Шумен като одитор на СУК по ISO9001; БДС EN 45011; БДС EN 1720
Умения за организиране и провеждане на квалификационни курсове с оценяване компетентността при обучение за придобиване на правоспособност за асансьорен монтьор, придобити при съвместна работа със следните фирми:
• ПУЦ “Дунав “ – гр.Русе;
• ТЕ “Апостол Арнаудов” – гр. Русе;
• Българска Асансьорна Индустриална Асоциация (БАИА) – гр. София ;
• „ИРИНЕСК” ООД, гр. Русе
Технически умения и компетенции: Умения за работа с различни технически средства за автоматизация, измерване и контрол на технологични параметри;
Умения за разработване, внедряване, поддържане и одитиране на системи по качеството;
Умения за извършване на технически надзор на асансьори
Компютърни умения и компетенции: Умения за работа с компютри – придобити чрез самостоятелно обучение и в курсове към МОН за базови и специфични компютърни умения на учители по професионална подготовка;
Артистични умения и компетенции: няма
Свидетелство за управление на МПС: няма
Допълнителна информация  
сертификати и дипломи 1. Диплома за завършено висше образование серия ОЯ № 004329 / 21.03.1979 на ВИММЕСС, гр. Русе
2. Приложение към диплом 4329 на ВИММЕСС, гр. Русе
3. Свидетелство за зрелост № 424 / 01.07.1973 на гимназия с преподаване на английски език „Гео Милев”, гр. Русе
4. Удостоверение А № 18776 / 17.11.1983 на ВИСМ, Москва
5. Свидетелство за професионална квалификация серия С-97 №000603 / 30.09.1997 на РУ „Ангел Кънчев”, гр. Русе
6. Свидетелство за профеционалноквалификационна степен серия СУ № 001937/ 22.11.2007 на СУ „Св. Климент Охридски”, гр. София
7. Удостоверение за завършено обучение за компютърна грамотност
№ 18-0749/28.12.2005 на Национален Педагогически Център
8. Сертификат за завършен курс и успешно положен изпит за вътрешен одитор № IА-06-35/26.03.2006 на Сдружение „Клуб 9000”
9. Сертификат за завършен курс и успешно положен изпит за вътрешен одитор № IА-04-082/01.04.2004 на Съюз на метролозите в България и Сдружение „Клуб 9000”
10. Сертификат за квалификация Вътрешен Одитор на системи по качество по ISO 9001:2000...№ 305/01-ОСП/2003 на Тюф Рейнланд Консулт България ЕООД, София
11. Сертификат за обучение № 08/18.10.2004 на ЦЛКПНТМТ, гр. София
12. Уверение на ЦЛКПНТМТ, гр. София от 23.11.2004 за взето участие в планиран вътрешен одит
13. Потвърждение на Тюф Рейнланд Консулт България ЕООД, гр. София – офис Русе, от 18.12.2003 за участие в предсертификационен одит
14. Удостоверение на „Инкомс- СЕТ” АД, гр. Русе, с изх. № 93-00-682/19.09.2003 за заемани длъжности и изпълнявани служебни задължения.
15. Сертификат на НАППОО, София за владеене на технически английски език за напреднали, 19.07.2008
16. Свидетелство за правоспособност за упражняване на професия “Монтьор на асансьори” – степен първа, рег. №6305/21.05.2007 на ДАМТН, ГД ИДТН, РО „ИДТН” гр. София
17. Сертификат за преминато обучение по Стандарт ISO9001:2008 №QMS-08-221/24.09.2008 на Съюз на специалистите по качество в България, Сдружение „Клуб 9000”
18. Сертификат за вътрешен одитор по ISO9011:2011
№TRB-12-1439/31.01.12 ТЮФ Рейнланд Академия България.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.