РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 20341 до 20360 от общо 20810
други трудове Иваничка Сербезова. Интерактивни технологии за обучение на медицински и здравни специалисти във висшите училища, Автореферат на дисертационен труд, 2012, стр. 51
други трудове Иванов Ал. 3D принтерите в медицината, научно съобщение пред конференция на тема: „3D принтерите срещат бизенеса“, организирана по проект "Изграждане на капацитета за трансфер на технологии в ПУ "Паисий Хилендарски", 2014,http://tto.uni-plovdiv.net/en/news/-/blogs/konferencia-na-tema-%E2%80%9E3d-printerite-sresat-bizenesa-
други трудове Иванов Ал. Бързото прототипиране – иновация в индустрията, доклад пред кръглата маса „Възможности за създаване на съюз на иновациите в Дунавското пространство“, Научно съобщение - по проект „Европейска нощ на учените“, 2013
други трудове Иванов Ал. Бързото прототипиране и неговото приложение в протезирането, научно съобщение пред кръглата маса „Иновативни идеи в областта на Общественото здраве и здравните грижи", Ноември, 2013
други трудове Иванов Ал. Разработване на опитен образец на касов апарат чрез бързо прототипиране, Научно съобщение по Проект "Създаване на центрове за трансфер на технологии", 2008,http://tto.uni-ruse.bg/conference/view/Rapid%20prototyping/
други трудове Иванов Ал. Използване на бързото прототипиране за изработка на модели, Научно съобщение по Проект "Създаване на центрове за трансфер на технологии", 2008,http://tto.uni-ruse.bg/conference/view/Rapid%20prototyping/
други трудове Иванов В., Ал. Иванов. Нови конструкции гвоздеи и технологии за производството им, Научно съобщение по Проект "Създаване на центрове за трансфер на технологии", 2008,http://tto.uni-ruse.bg/conference/view/Resource%20savings/
други трудове Иванова, А. Новото поколение обучавани и бъдещето на електронното обучение във висшите училища, научно съобщение в семинар по проект "Докторантски семинар към филологически факултет", 2009
други трудове Иванова, А, Н. Костадинов, Г. Иванова. Обучение по VHDL на студентите по компютърни системи и технологии в Русенски университет, Национален семинар на v(HDL) – обществото, научно съобщение, 2008
други трудове Иванова, А. Предизвикателството "Дигитално поколение", Пленарен доклад на Юбилейната конференция на сдружение "Шанс и закрила", 2016
други трудове Иванова, А. A conceptual Framework for adaptation of Higher Education to Digital Generation, Виртуален семинар по проекта ETN FETCH „Future Education and Training in Computing", 2014
други трудове Иванова, А. Интервю в "Новите деца", съботен очерк на "24 Часа", Година XXI, брой 163, популярна публикация, 2011
други трудове Иванова, А. Дигиталното поколение и предизвикателствата към образователната система, Национален семинар по електронно обучение "ДОБРИ ПРАКТИКИ, ИНОВАЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ", научно съобщение, 2009
други трудове Иванова, А. Виртуална лаборатория по "Организация на компютъра", научно съобщение в Национален семинар по електронно обучение "Виртуалните лаборатории и мобилното об, 2006
други трудове Иванова, А., Г. Иванова. e-Learning-2 – какво е това?, научно съобщение в семинар по проект "Докторантски семинар към филологически факултет", 2008
други трудове Иванова, А., Г. Иванова. eLearning-2 – what is this? Национален семинар по електронно обучение "ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА", научно съобщение, 2007
други трудове Иванова, Г. Център за докторанти към Русенски университет, Научно съобщение на Докторантски семинар, Габрово, 2011
други трудове Иванова, Г. Софтуерната платформа за електронно обучение e-Learning Shell – основни възможности, Научно съобщение по Проект "Докторантски семинар към филологически факултет", В. Търново, 2008
други трудове Иванова, Г., Н. Цмел, Б. Тодорова. Включване на студенти кинезитерапевти в проект по европейската програма Youth in action, Сборник доклади на секция “Здравна промоция и превенция” от СНС на РУ „Ангел Кънчев”, Русе, 2011, стр. 89-93
други трудове Иванова, К. В. Николова, Р. Стоянова. Политиката като отговорност и изпитание. Теодор Иванов Теодоров (1859 - 1924). Кореспонденция, речи, спомени на съвременници, С., 2014, ИК „Петко Венедиков”, 418 с. с ил., рецензия, 2015,Алманах за историята на Русе, том ХV, стр. 349-350

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.