РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 881 до 900 от общо 928
доклад Хараланова, Т., М. Петрова. „Компютърните тестове - средство за подготовка, затвърдяване и задълбочаване на знанията, получени при изучаване на дисциплината физикохимия от студентите на РУ „Ангел Кънчев”. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2009, стр. 42-46, ISBN 1311-3321.
доклад Хараланова, Т.,Н. Изследване агресивността на корозионна среда с добавка на органично вещество. В: Научни трудове на Русенския Университет, ру, 2012, стр. 169 - 173, ISBN 1311-3321.
доклад Хараланова,Т., К. Гиргинов. Изследване влиянието на 5-[2-(methylsulfanyl)ethyl]-2-thioxoimidazolidin-4-one - и 4-thioxo-1,3-diazospiro[4,4]nonan-2-one върху процеса корозия на стомана в кисела среда. В: сборник с доклади, Русенски университет, 2014, стр. 137-142, ISBN 1311-3321.
доклад Христов, Я., Б. Богданов, И. Марковска, Д. Георгиев. Стъклокерамични материали с използване на пепел от ТЕЦ – изследвания върху кинетиката на кристалонарастване. В: Научни трудове на Университет “Ангел Кънчев” - Русе, 2010, Ruse, 2010
доклад Христова, Д., С. Тодорова. Изследване върху ензимната и фунгицидна активност на Bacillus subtilis. В: Научни трудове РУ “Ангел Кънчев” т. 37, серия 10, Русе, Русенски университет, 1999, стр. 43-47, ISBN 1311-3321.
доклад Ц.Димитров, М. Станчева. Синтез на цирконови пигменти с участието на редкоземни елементи. В: IV Национална конференция по химия, Sofia, 2001, стр. 108-109
доклад Цонев Р., С. Дамянова, М. Стоянова, А. Стоянова, О. Губеня. РацIональнι режими виробнцтва екстрактιв з пауловнιï. В: 78 Мιжнародна наукова конференцιя молодих учених, аспιрантιв ι студентιв, частина 2, , Киïв, Национальний унιверситет харчових технологιй, 2012, стр. 41-42
доклад Чайникова А., Л. Орлова, Н. Попович, Ц. Димитров. Функциональные наноматериалы на основе алюмосиликатной стеклокерамики. В: Научни трудове РУ”А.Кънчев”, РУ”А.Кънчев”, том 51, серия 9.1, 2012, стр. 103-108
доклад Шамцян М., Б. Колесников, Ю. Яцко, А. Бирка, Л. Гачеу, О. Тица, Д. Мнерие, Д. Цуку, С. Стефанов, С. Дамянова. Изучение состояния пищевого этикетирования, Ресурсо-та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції –основнізасади її конкурентоздатності. В: ІІІ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, Київ, 2014, стр. 143
учебник Борисова Р., В.Матева, Ив. Лосева. Ръководство по аналитична химия. София, Мартилен, 1994, ISBN 954-438-032-Х.
учебник Димитров, Ц. Технология на стъклото. РУ"Ангел Кънчев" - Филиал Разград,, Разград Полиграф ООД, 2010, стр. 288, ISBN 978-954-712-490-5.
учебник Илиев И., В.Камбурова, А.Терзиев. Промишлена топлоенергетика и възобновяеми енергийни източници, Второ допълнено издание. Русе, Инженеринг и изследвания за земеделието, 2015, стр. 174, ISBN 978-619-7135-06-0.
учебник Илиев И., В.Камбурова, А.Терзиев. Промишлена топлоенергетика и ВЕИ. Русе, Издателски комплекс при Русенски Университет, 2014, стр. 165, ISBN 978-619-7135-01-5.
учебник Нецов С., Н. Василева, М. Механджиев. Процеси и апарати в биотехнологията и химичната технология І и ІІ част. Разград, ИХТБТ - Разград, 1989, стр. 800, ISBN -.
учебник Томов Вл., Н. Василева. Технологии за пречистване, книга първа (Пречистване на отпадъчни води). РУ “А. Кънчев”, Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”, 2005, стр. 391, ISBN 954-712-285-1.
учебник Томов Вл., Н. Панчев, Др. Драголов, Б. Ангелов, Б. Георгиев, Р. Григоров, Н. Василева. Аварийно-спасителни технологии. РУ “А. Кънчев”, Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”, 2005, стр. 351, ISBN 954-712-275-4.
учебник Хараланова,Т.,К. Гиргинов. Физикохимия. Русенски университет, Издателски център на РУ"А.Кънчев", 2012, pp. 135, ISBN 978-954-712-560-5.
учебно пособие Iliev I, Kamburova V.,Terziev A., Surugiu R., Melenciuc A.,Glingean N. GHID DE EFICIENŢĂ ENERGETICĂ ŞI RESURSE REGENERABILEFROM. Chişinău, Moldova, Tipogr. „Almor-Plus” (Romanian language), 2013, pp. 67, ISBN 978-9975-9975-6-0.
учебно пособие Iliev I, N.Kaloyanov, P.Gramatikov, A.Terziev, I.Palov, S.Stefanov, K.Sirakov,V.Kamburova,. Energy Efficiency and Energy Management Handbook, Bulgaria Energy Efficiency for Competitive Industry Financing Facility (BEECIFF): Project Preparation, Capacity Building and Implementation Support. Sofia, Ministry of Economy, Energy and Tourism (“MoEET”), 2012, pp. 224, ISBN 978-619-90013-8-7.
учебно пособие Великанов М., В.Камбурова, И. Илиев, А.Терзиев. Управление на риска и екологическа безопасност при въвеждане на енергоефективни мерки в големи индустриални предприятия (лекционен курс). Русе, Печатна база на Русенски университет "Ан.Кънчев", 2017, стр. 122-146, ISBN 978-619-207-098-4.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.