РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 881 до 900 от общо 917
учебник Илиев И., В.Камбурова, А.Терзиев. Промишлена топлоенергетика и възобновяеми енергийни източници, Второ допълнено издание. Русе, Инженеринг и изследвания за земеделието, 2015, стр. 174, ISBN 978-619-7135-06-0.
учебник Илиев И., В.Камбурова, А.Терзиев. Промишлена топлоенергетика и ВЕИ. Русе, Издателски комплекс при Русенски Университет, 2014, стр. 165, ISBN 978-619-7135-01-5.
учебник Нецов С., Н. Василева, М. Механджиев. Процеси и апарати в биотехнологията и химичната технология І и ІІ част. Разград, ИХТБТ - Разград, 1989, стр. 800, ISBN -.
учебник Томов Вл., Н. Василева. Технологии за пречистване, книга първа (Пречистване на отпадъчни води). РУ “А. Кънчев”, Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”, 2005, стр. 391, ISBN 954-712-285-1.
учебник Томов Вл., Н. Панчев, Др. Драголов, Б. Ангелов, Б. Георгиев, Р. Григоров, Н. Василева. Аварийно-спасителни технологии. РУ “А. Кънчев”, Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”, 2005, стр. 351, ISBN 954-712-275-4.
учебник Хараланова,Т.,К. Гиргинов. Физикохимия. Русенски университет, Издателски център на РУ"А.Кънчев", 2012, pp. 135, ISBN 978-954-712-560-5.
учебно пособие Iliev I, Kamburova V.,Terziev A., Surugiu R., Melenciuc A.,Glingean N. GHID DE EFICIENŢĂ ENERGETICĂ ŞI RESURSE REGENERABILEFROM. Chişinău, Moldova, Tipogr. „Almor-Plus” (Romanian language), 2013, pp. 67, ISBN 978-9975-9975-6-0.
учебно пособие Iliev I, N.Kaloyanov, P.Gramatikov, A.Terziev, I.Palov, S.Stefanov, K.Sirakov,V.Kamburova,. Energy Efficiency and Energy Management Handbook, Bulgaria Energy Efficiency for Competitive Industry Financing Facility (BEECIFF): Project Preparation, Capacity Building and Implementation Support. Sofia, Ministry of Economy, Energy and Tourism (“MoEET”), 2012, pp. 224, ISBN 978-619-90013-8-7.
учебно пособие Великанов М., В.Камбурова, И. Илиев, А.Терзиев. Управление на риска и екологическа безопасност при въвеждане на енергоефективни мерки в големи индустриални предприятия (лекционен курс). Русе, Печатна база на Русенски университет "Ан.Кънчев", 2017, стр. 122-146, ISBN 978-619-207-098-4.
учебно пособие Великанов М., И. Илиев, В. Камбурова, А. Терзиев. Комуникационни умения при енергийно обследване на големи инфраструктурни обекти (лекционен курс). Проект 15.3.1.017 "Управление на риска при мащабни инфраструктури в румънско-българската трансгранична. Русе, Печатна база на Русенски университет "Ан.Кънчев", 2017, стр. 66-121, ISBN 978-619-207-098-4.
учебно пособие Илиев И., В. Бобилов, В. Камбурова, Ж. Колев, П. Златев, П. Мушаков. Сборник задачи по топлообмен и топлообменни апарати. Русе, Инженеринг и изследвания за земеделието, 2015, стр. 200, ISBN 978-619-7135-07-7.
учебно пособие Илиев И.,Н. Калоянов, П. Граматиков, А. Терзиев, И. Палов, С. Стефанов, К. Сираков, В. Камбурова. Наръчник по енергийна ефективност и енергиен мениджмънт. София, Програма Енергийна ефективност и зелена икономика, 2013, стр. 225, ISBN 978-619-90013-8-7.
учебно пособие Мънев П., Н. Василева. Реагентно стопанство – ръководство за упражнения. РУ, Издателска база при Русенски университет „Ангел Кънчев", 2011, стр. 84, ISBN 978-954-712-507-0.
учебно пособие Нецов С., Н. Василева. Ръководство за лабораторни упражнения по процеси и апарати в биотехнологията и химичната технология. Разград, ИХТБТ - Разград,, 1996, стр. 57, ISBN -.
учебно пособие Петрова, М. Ръководство по информатика. Въведение в програмирането с ТУРБО ПАСКАЛ.. РУ, РУ, 2011, стр. 134, ISBN 978-954-712-536-0.
учебно пособие Петрова, М., М. Мустакерска. Примерен уводен курс по програмиране за ученици от 7 до 9 клас, на основата на графични разширения на Паскал. СУ “Кл. Охридски”, факултет по математика и инфор, СУ “Кл. Охридски”, факултет по математика и инфор, 1988, стр. 185, ISBN ?.
учебно пособие Станчева, М. Ръководство за упражнения по Обща и неорганична химия. Разград, Полиграф ООД, 2011, стр. 208, ISBN 978-954-712-526-1.
учебно пособие Теменужка Хараланова Кристиян Гиргинов. Ръководство за лабораторни и изчислителни упражнения по физикохимия. Русенски университет ”Ангел Кънчев”, Издателски център при Русенски университет ”Ангел Кънчев”, 2015, ISBN 978-954-712-637-4.
учебно пособие Тодорова, С. Ръководство за лабораторни упражнения по промишлена екология. Диджитал Принт Експрес ООД, София, Либра Скорп, 2015, стр. 153, ISBN 978-954-471-290-7.
учебно пособие Цветан Димитров, Милувка Станчева. Технология на силикатните материали - ръководство за лабораторни упражниния.. РУ "Ангел Кънчев", Издателски център на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, стр. 116, ISBN 978-954-712-594-0.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.