РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 901 до 920 от общо 982
доклад Тодорова, С., Л. Кожухарова. Определяне антимикробния спектър на действие на Bacillus subtilis TS 01, култивиран в различни хранителни среди. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т. 47, серия 8, Русенски университет, 2008, стр. 13-19, ISBN 1311-3321.
доклад Тодорова, С., Л. Кожухарова. Проучване влиянието на условията на култивиране върху антимикробната активност на Bacillus subtilis TS 01 в опити in vitro. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т. 45, серия 6, Русенски университет, 2006, стр. 79-83, ISBN 1311-3321.
доклад Томов Вл., Д. Драголов, Н. Василева. Изследване на аварийно-спасителните процеси при аварията на железопътната цистерна със солна киселина в района на гара Горна Оряховица. В: Научни трудове РУ “Ангел Кънчев”, том 41, серия 1.3, Екология и опазване на околната среда. Промишлен дизайн, Русе, РУ “Ангел Кънчев”, 2004, стр. 21-24, ISBN 1311-3321.
доклад Томов Вл., Д. Драголов, Н. Василева. Изследване качеството на повърхностните води на река Янтра. В: Научни трудове РУ “Ангел Кънчев”, том 41, серия 1.3, Екология и опазване на околната среда. Промишлен дизайн, Русе, РУ “Ангел Кънчев”, 2004, стр. 17-20, ISBN 1311-3321.
доклад Томов Вл., К. Караджов, Н. Василева. Програмен продукт за определяне опасностите при изтичане на горими вещества от технологични апарати. В: Научни трудове РУ “Ангел Кънчев”, том 44, серия 1, Земеделска техника и технологии. Аграрни науки и ветеринарна медицина. Ремонт и надеждност. Топлотехника, хидро и пневмотехника. Екология и опазване , Русе, РУ “Ангел Кънчев”, 2005, стр. 328-333, ISBN 1311-3321.
доклад Томов Вл., Н. Василева. Концепция за обучение на студентите от специалност Екология и техника за опазване на околната среда в Русенски университет. В: Доклади от Първа научно-приложна конференция с международно участие “Образование, наука, икономика и технологии в глобализиращия се свят”, 16-17 септември, Управление и образование, том 1, кн. 1, Бургас, 2005, стр. 42-45, ISBN 1312-6121.
доклад Томов Вл., Н. Василева, Д. Драголов. Състояние и проблеми по поддържането в изправност на хидротехническите съоръжения във Великотърновска територия. В: Научни трудове РУ “Ангел Кънчев”, том 44, серия 1, Земеделска техника и технологии. Аграрни науки и ветеринарна медицина. Ремонт и надеждност. Топлотехника, хидро и пневмотехника. Екология и опазване , Русе, РУ “Ангел Кънчев”, 2005, стр. 313-316, ISBN 1311-3321.
доклад Трифонов Д., И. Костова, Т. Димитров, С. Дамянова, М. Иванова, П. Мерджанов, Р. Власева, А. Стоянова. Приложение на етеричномаслени суровини и ароматични продукти от тях в хранителновкусовата промишленост. 1. Плодове от ким (Carum carvi L.) в бяло саламурено сирене. В: Научни трудове на Русенския университетт. 51, серия 9.2, Русе, РУ "А. Кънчев", 2012, стр. 143 -148, ISBN 1311-3321.
доклад Фоменко Г., А. Носенко, В. Голеус, Ц. Димитров, Н. Ильченко, А. Амелина. Бесщелочные стеклокристаллические материалы на основе боратного стекла. В: Научни трудове РУ”А.Кънчев”, том 53, серия 10.1, 2014, стр. 95-100
доклад Хараланова Т., В. Камбурова, И. Желева,. Изследване на динамиката на корозия в агресивна среда с разтворено органично вещество. В: Трудове на Научната конференция на РУ, Русе, 2004
доклад Хараланова Т., Камбурова В., Желева И. Изследване на тегловните загуби на метал в процеса на корозия на стомана в 0.1 М H2SO4 с добавка на N-(p-толил)малеимид. В: Русенски университет “А. Кънчев” Научни трудове “Трета научна конференция 20 години Технологичен колеж - Разград”, том 45, сер. 1,, Русе, 2006, стр. 88 - 92.
доклад Хараланова Т.,Е.Лазарова,Н.Стоянов. Изследване на инхибиторните свойства на N-H нафталимид на фенилоцетната киселина и N-1-нафтил-1,8-нафталенимид по отношение корозията на стомана в сярнокисела среда. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”, РУ”А.Кънчев”, РУ”А.Кънчев”, 2009, стр. 32-36, ISBN 1311-3321.
доклад Хараланова, Т. Изследване на 4 – ( 1,3- диокси – 1Н – бензо[де]изохинолин – 2(3Н)-yl) арилни киселини. В: Научни трудове на Русенския Университет - 2013, том 52 , серия 10. 1, стр. 203 – 208, ISSN 1311-3321., Русенския Университет, Русенския Университет, 2013, стр. стр. 203-208, ISBN 1311-3321.
доклад Хараланова, Т. Гравиметрично изследване на корозията на стомана в кисел разтвор с добавка на органично вещество. В: конференция, Стара Загора, 2004
доклад Хараланова, Т. , В.Камбурова, И.Желева. Изследване на корозионното отнасяне на стомана 08КП в кисел разтвор с добавка на органично вещество. В: Сборник с доклади, РУ, 2007
доклад Хараланова, Т. , В.Камбурова, И.Желева. Изследване на тегловните загуби на метал в процеса на корозия на стомана в 0.1Мсярна киселина с добавка на N-(p-толил)малеимид. В: Сборник с доклади, РУ, 2006
доклад Хараланова, Т. , Рени Андросик, Небие Реджеб. Лабораторно изследване на корозионното отнасяне на стомана 3 в различни условия на протичане на корозионния процес. В: Сборник с доклади, РУ, 2010
доклад Хараланова, Т. , В.Камбурова, И.Желева. Изследване на тегловните загуби на метал и скоростта на корозия на стомана в 0.1 М разтвор на H2SO4 с добавка на N-(p-толил)малеимид. В: Сборник с доклади, РУ, 2005
доклад Хараланова, Т. , В.Камбурова, И.Желева. Изследване на динамиката на корозия на стомана в агресивна среда с разтворено органично вещество. В: Сборник с доклади, РУ, 2004
доклад Хараланова, Т. , Е.Лазарова. Адсорбция на N-(фенил)малеимид върху железен електрод в кисела среда. В: Сборник с доклади, РУ, 2003

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.