РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 84
статия Недкова Е. Фразеологични варианти с компоненти "бог" и "дявол" в "Бай Ганьо" и сърбохърватският им превод.// Български език. София, 1996, брой 5, стр. 65-67, ISSN 407.
статия Недкова Е.,Д. Цонева. Съпоставителен анализ на фонологичните системи на българския и сърбохърватския език.// Съпоставително езикознание. София, 2002, брой 2, стр. 24-30, ISSN 968.
статия Недкова, Е. Защо кучето скача според тоягата или за оценъчната характеристика на български и сръбски фразеологизми с образни компоненти куче,пес/куче, пас. В. Търново.// Nomen Estomen. Научни изследвания в чест на 70- год. на проф. д-р К. Цанков, 2019, брой 1, стр. 453-463, ISSN 1.
статия Недкова, Е. Структурно-семантични особености на български ФЕ с компоненти антропоними.// Арнаудов том, 2018, брой 10, стр. 439-448, ISSN 1.
статия Недкова, Е. Фразеологични модификации с оказионален характер в художествено-документалната проза на Рангел Вълчанов.// Език свещен. Юбилеен сборник за 70-год. на проф. д-р П. Радева ,В.Търново, 2017, брой 1, стр. 479-486, ISSN 978-619-208-123-2.
статия Недкова, Е. Интерпретация на културната семантика на различни типове фразеологизми. Русе.// 50-г. натедра БЕЛИ-традиции, научни търсения, постижения., 2017, брой 1, стр. 117-122, ISSN 978-954-712-735-7.
статия Недкова, Е. Изразяване на представи за човека посредством фразеологизми с компоненти соматизми в български, сръбски и руски език.// Езиковедски изследвания в чест на проф. Сийка Спасова-Михайлова, Акад. изд. “М. Дринов”, С., БАН, 2011, брой 1, стр. 461-474, ISSN 978-954-332-430-2.
статия Недкова, Е. Български фразеологизми, образно обосновани от народни обичаи и вярвания.// Арнаудов сборник, Русе, ЛЕНИ-АН, 2010, брой 6, стр. 450-455, ISSN 978-954-8190.
статия Недкова, Е. Националноспецифични образи в български, сръбски и руски фразеологизми с компоненти зооними ( за назоваване на човешки качества ).// Зборник Матице српске за Славистику, Нови Сад, 2010, брой 77, стр. 83-91, ISSN 0352-5007.
статия Недкова, Е. Жаргонните фразеологизми като специфичен поглед към света.// Проглас, Унив. изд. “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2009, брой 1, стр. 122-134, ISSN 0861-7902.
статия Недкова, Е. Съпоставителен лингвокултурологичен анализ на фразеологизми с компоненти названия на цветове в български, сръбски и руски език.// Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 2009, брой 76, стр. 109-118, ISSN 0352-5007.
статия Недкова, Е. Фразеологизми с компоненти названия на цветове в български и руски език.// Вестник ВГУ, Волгоград, 2008, брой 17, стр. 129-133, ISSN 5-85534-958-6.
статия Недкова, Е. Ролята на компонентите турцизми за постигане на хиперекспресивност в значението на българските фразеологизми.// Юбилеен Арнаудов сборник, Русе, ЛЕНИ-АН, 2008, брой 5, стр. 458-461, ISSN 978-954-8190-57-2.
статия Недкова, Е. Фразеологизми с компоненти названия на цветове в български и сръбски език.// Изследвания по фразеология, лексикология и лексикография (в памет на проф. д.ф.н. К. Ничева), Акад. изд. “Проф. М. Дринов”, С., БАН, 2008, брой 1, стр. 119-125, ISSN 978-954-322-166-0.
статия Недкова, Е., съавтор. Разкриване и ръководство на спец. Български език и история, на маг. и докт. програми към катедрата.// 50 г. катедра БЕЛИ- традиции,научнитърсения,постижения., 2017, брой 1, стр. 66-73, ISSN 978-954-712-735-7.
доклад Недкова Е. Индивидуално авторско използване на фразеологизмите в разказите на Станислав Сивриев. В: Арнаудов сборник т.7, русе, ЛЕНИ-АН, 2013, стр. 328-336, ISBN 978-619-7058-06-2.
доклад Недкова Е. Диалектните фразеологизми в българския език. В: Научни трудове РУ т.51, Русе, РУ, 2012, стр. 15-22, ISBN 1311-3321.
доклад Недкова Е. Български и сръбски жестови фразеологизми. В: сборник доклади от конференция, Русе, РУ, 2016, стр. 5, ISBN 1311-3321.
доклад Недкова Е. Някои образни и семантични паралели между български и сръбски фразеологизми с компоненти фитоними за характеризиране на човешки качества. В: Лексикографска и лексиколожка конференция, София , ИБЕ- БАН, Акад. изд. " Проф. М. Дринов", 2016, стр. 1, ISBN 1.
доклад Недкова Е. Основни концептосфери на фразеологичните иновации в българския език. В: Арнаудов сборник, т. 9, Русе, ЛЕНИ-АН, 2016, стр. 1, ISBN 1.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.