РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 63
доклад Vaneva, V., A. Veleva. Creating opportunities for using Computer Games in Mathematics in Preschool. IN: 15eth Conference of Balkan Society for pedagogy and Education, Bucuresti, под печат, 2012
доклад Veleva, A. Commercialization Of Children’s Toy. IN: 9th International Balkans Education and Science Conference in Edirne, Turkey, Turkey, 2014
доклад Veleva, A. Intercultural Education through game. IN: 16eth Conference of Balkan Society for Pedagogy and Education, Thessaloniki, под печат, 2013
доклад Ванева, В., А. Велева. Пропедевтика на работа с компютър в предучилищна възраст чрез елементи на логика и информатика. В: Осигуряване и оценяване качеството на обучение, София, Веда-Словена ЖГ, 2005, стр. 94-98, ISBN 954-8510-92-8.
доклад Василкова, Е., Т. Тодорова, А. Велева. Развитие на творческите способности в обучението по математика в детската градина. В: Проектиране и реализиране на развиващи комплекси от творчески задачи за повишаване креативността на учащите, Русе, Primax, 2017, стр. 25-29, ISBN 978-619-7242-31-7.
доклад Велева, А. Мотивационни основи и емоционална динамика на детската игра. В: Сборник „Възпитанието и регулацията на емоциите и чувствата в съвременната образователна среда и социално-педагогическо дело“, финансиран от ФНИ, Русенски университет, Плевен, Медиатех, 2019, стр. 58-62, ISBN 978-619-207-183-7.
доклад Велева, А. Обучението на студентите-педагози в условията на „клипова култура“. В: Университетската дидактика и подготовката на учителите в нашето съвремие, Русе, 2014, стр. 42-46, ISBN 978-619-207-004-5.
доклад Велева, А. Критерии за оценка на социално-личностна готовност за училище. В: Научни трудове на Русенски университет, филиал Силистра, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 83-87, ISBN 1311-3321.
доклад Велева, А. Развитие на детското чувство за хумор. В: Научни трудове на Русески университет, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 65-69, ISBN 1311-3321.
доклад Велева, А. Играта като метод на интеркултурното образование. В: Научни трудове на Русенски университет, филиал Силистра, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 63-67, ISBN 1311-3321.
доклад Велева, А. Интерактивните методи при обучението на студентите от специалност ПНУП по дисциплината „Педагогика и технология на играта". В: Сб. „Проучване и прилагане възможностите на интерактивните методи на обучение и възпитание за повишаване ефективността на учебно-възпитателния процес” към Фонд Научни изследвания, Русе, Русенски университет (под печат), 2013
доклад Велева, А. Универсални схеми за разработване на автодидактични игри.. В: В сб. „Нови технологии в съвременното училище”, Русе, Русенски университет, 2012, стр. 52-55, ISBN 978-954-712-577-3.
доклад Велева, А. Пръчиците на Кюизинер и развитие на детските математически представи. В: Научни трудове на Русески университет, Русе, Русенски университет, 2012, стр. 32-36, ISBN 131-3321`.
доклад Велева, А. История на играчката. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Университетско издателство, 2011, стр. 11-16, ISBN 1311-3321.
доклад Велева, А. Теоретичен анализ на връзката «творчество-хумор» и възможности за използването й в педагогическата практика на детската градина. В: Дунавските страни градини на мира за децата, Русе, 2007, стр. 19-31
доклад Велева, А. Хумор и динамична адаптивност в мултикултурното пространство. В: Сб. „Изследване на етническата идентичност на студенти и ролята й за работата им в етнокултурната среда” към Фонд Научни изследвания на РУ, Русе, ПРИМАКС, 2007, стр. 131-134
доклад Велева, А. Стимулиране на творчеството посредством хумор в детската градина. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Университетско издателство, 2004
доклад Велева, А. The relation between Creative Work and the Funny (Humor) – a Possibility to Promote Creativity. IN: Creativity in Mathematics Education and the Education of Gifted Students, Русе, Университетско издателство, 2003, pp. 266-267
доклад Велева, А. Теоретичен анализ на връзката “творчество-смешно. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Университетско издателство, 2003, стр. 126-129, ISBN 1311-3321.
доклад Велева, А. Смешното в съвременните образователни стратегии на детската градина за възпитание в творчество. В: Проучване и разработване на иновации в технологията на реализирането на съвременни образователни стратегии, Русе, Университетско издателство, 2003, стр. 71-74, ISBN 954-712-195-2.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.