РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 58
доклад Железова, Д. Образованието по предприемачество и съвременните трансформации на учителския труд. В: Sessons Sschedules and Abstracts, 55th Annual Science Conference of Ruse University, Русе, Издателски център на РУ, 2016, ISBN 1311-3321.
доклад Железова, Д. Образованието по предприемачество и съвременните трансформации на учителския труд. В: Майски научни четения 2016, Русенски унивеверситет, 2016, ISBN 1311-3321.
доклад Железова, Д. Конективизмът – съвременната парадигма на педагогическа модерност. В: Кръгла маса „Християнството – език и менталност“, организирана от Научен център „Св. Дазий Доростолски“ при Филиал Силистра на Русенски университет „Ангел Кънчев“, Известия – книга 8, Русенски университет, Университетски издателски център, 2015, стр. 93-100, ISBN 1313-7395.
доклад Железова, Д. Стратегии за развитие на критическото мислене и тяхното приложение в чуждоезиков контекст. В: Майски научни четения, Филиал - Силистра на РУ, Русенски университет, 2015, ISBN 1311-3321.
доклад Железова, Д. Проучване на метарегулацията като компонент от професионалната култура на съвременния учител. В: Сборник с доклади от кръгла маса "Езиковото обучение днес - защо, за кого и как?", Икономически университет - Варна, изд. "Наука и икономика", 2013, стр. 35-35, ISBN 978-954-21-0669-2.
доклад Железова, Д. Изследването в действие като педагогически конструкт за моделиране на учителя в изследовател в класната стая. В: под печат, Русе, 2012
доклад Железова, Д. Професионални стандарти за учителите по английски език. В: Студентска научна сесия, РУ, Русе, 2011, стр. 66-69
доклад Железова, Д. Умението за педагогическа рефлексия - от количествено детерминиране към качествено моделиране. В: международна конференция, Шумен, Фабер, 2011, стр. 165-169, ISBN 978-954-400-282-4.
доклад Железова, Д. Портфолиото като осъзнат ресурс за кариерното развитие на учителя. В: Юбилейна научна конференция „Език, култура, идентичност” на Катедра „Английска филология при Факултета по хуманитарни науки , Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Шумен, Фабер, 2010, стр. 165-169, ISBN 978-954-400-282-4.
доклад Железова, Д. Метакогнитивни аспекти на чуждоезиковото обучение –. В: Сборник с доклади от кръгла маса на тема „Владеенето на чужд език – условие за успешен бизнес”, Икономически университет, Варна, Наука и икономика, 2009, стр. 58-62, ISBN 978-954-21-0425-4.
доклад Железова, Д. Към иницииране на критическо мислене в обучението по чужд език. В: Сборник с доклади от кръгла маса на тема „Владеенето на чужд език – условие за успешен бизнес”, Икономически университет, Варна, Наука и икономика, 2009, стр. 77-83, ISBN 978-954-21-0425-4.
доклад Железова, Д. Quality of Action Research. IN: Международном симпозиуме «Новые направления в изучении лексикологии, словообразования и грамматики начала ХХI века», Самара, Россия, 2009
доклад Железова, Д. Towards Communicative Language Classroom. IN: Международном симпозиуме «Новые направления в изучении лексикологии, словообразования и грамматики начала ХХI века», Самара, Россия, 2009
доклад Железова, Д. Конструктивизъм в класната стая. В: Майски научни четения-2008 г. при Русенски университет”Ангел Кънчев”- Филиал Силистра, Русе, 2008, стр. 192-196, ISBN 1311-3321.
доклад Железова, Д. Изследването в действие - основание за рефлексивна практика. В: Конференция на БАЧ "Активно учене и критическо мислене", април, 2005, София, ЕТО ООД, 2007, стр. 63-71, ISBN 978-954-91310-3-1.
доклад Железова, Д. Изследването в действие – модел за структурирана критическа рефлексия. В: Международна научна конференция, 1-3 ноември 2006 г., Научен център „Св. Дазий Доростолски” – гр. Силистра към РУ „Ангел Кънчев”, Известия – книга І, Силистра, РИТТ, 2006, стр. 353-360, ISBN 954-759-146-0.
доклад Железова, Д. Диктовката като осъзната необходимост при комуникативното чуждоезиково обучение. В: Майски научни четения-2005г. при Русенски университет”Ангел Кънчев”- Филиал Силистра, Русе, 2005, стр. 150-156, ISBN 1311-3321.
доклад Железова, Д. Action Research – a Means for Professional Development. IN: Международен семинар “Образование за всички”, Варна, 2004
доклад Железова, Д. Психолого-педагогическа парадигма на Изследването в действие в класната стая. В: Майски научни четения при Русенски университет”Ангел Кънчев”- Филиал Силистра, Русе, 2004, стр. 45-50, ISBN 1311-3321.
доклад Железова, Д. Изследване в действие – модел за психолого-педагогическа рефлексия в класната стая. В: Научна сесия на Националния Военен Университет „В.Левски”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Велико Търново, 2003, стр. 197-200, ISBN 954-9681-01-7 ч.1.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.