РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 55
статия Минчев, Д. Условия и фактори за постигане на оживление в българската икономика.// Икономическа мисъл, 1996, брой 5
статия Минчев, Д. Икономическите знания в техническите факултети.// Икономика, 1996, брой 5
статия Минчев, Д. Кейнсианство или монетаризъм-кое е приложимо у нас днес.// Икономика, 1996, брой 11
статия Минчев, Д. Кейнс и социално-икономическите проблеми на труда.// Проблеми на труда, 1996, брой 7
статия Минчев, Д. Структурната реформа и проблеми на трудовия пазар.// Проблеми на труда, 1996, брой 11
статия Минчев, Д. Повишаване на пенсионната възраст- неизбежен, но постепенен процес.// Икономика, 1995, брой 7
статия Минчев, Д. Пазарните отношения във висшето образование.// Икономика, 1991, брой 7
статия Минчев, Д. Работната сила при социализма.// Икономическа мисъл, 1990, брой 7
доклад Minchev D. Modified rationality with a firm as an economic subject.. IN: Proceedings, Volume 51, Book 5.1 Economics and Management, Ruse, 2012, pp. 110 -113, ISBN 1311-3321.
доклад Minchev D. About the Principles of Devising Curricula as Reflection of Objective Laws and Reality. IN: The 9th international scientific conference “Management of innovations- enterprises, banks, universities, Varna, 2012, pp. с.435-437, ISBN 978-954-635-008-4.
доклад Златев, Л., Д. Минчев. Стопанска история и институционална промяна:ролята на Русенската търговско-индустриална камара за откриването на Свищовската стопанска академия. В: 75-години Стопанска академия - Свищов. Международна юбилейна научна конференция, Свищов, Академично издателстно "Ценов", 2011, стр. 219-225, ISBN 978-954-23.0677-1.
доклад Минчев Д. Предизвикателствата пред България и общата теория на икономиката. В: Икономика и общество: глобални и регионални предизвикателства пред България, София, Стопанство, 2014, стр. 203-208, ISBN ISBN 978-954-644-.
доклад Минчев Д. Общата теория на икономиката е в криза и се нуждае от обновление. В: Политическа икономия и икономическа теория, София, Стопанство, 2014, стр. 88-93, ISBN ISBN 978-954-644-.
доклад Минчев Д. Към критиката на теорията за избора на съвременната икономическа теория. В: Научни и методически проблеми на преподаването на икономическата теория, София, УНСС, "Стопанство", 2005, стр. 90-95, ISBN 954-494-654-3.
доклад Минчев Д. Някои аспекти на институционалните фактори на благосъстоянието. В: Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика, София, УНСС, "Стопанство" - УНСС, 2003, стр. 56-61, ISBN 954-494-558-Х.
доклад Минчев Д., Вълчев Кр. Влияние на обществената среда върху качеството на човешкия капитал. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, том 53, серия 5.1, Русе, 2014
доклад Минчев Д., Т. Тодоров. Абсолютно или относително оценяване на студентите- изводи от една емпирична проверка. В: Научни трудове т 50 серия 5.1, Русе, 2011, стр. 80-85, ISBN 1311-3321.
доклад Минчев Дянко. За обекта и предмета на съвременната политическа икономия. В: Национална научна конференция по политическа икономия - сборник с доклади, Русе, Русенски университет, 2016, стр. 37-42, ISBN 978-954-712-706-7.
доклад Минчев, Д. Преходът в развитието на българската икономика и общата теория на стопанството. В: Пазарното развитие на българската икономика – две десетилетия след промяната, Свищов, АИ „Ценов, 2010, стр. 51-55, ISBN 978-954-23-0484-5.
доклад Минчев, Д. Проблеми на качеството на висшето образование в държавните висши училища в контекста на отношенията принципал-агент. В: Качество на висшето образование в България-проблеми и перспективи, Русе, Русенски университет, 2009, стр. 236-242

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.