РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 159
статия Николов, Н., Т. Стефанова. Новый болгарский учебник астрономии.// Земля и Вселеннная, 1992, брой 4, стр. 8-13
статия Николов, Н., Т. Стефанова. Философски и хуманитарни аспекти в обучението по астрономия.// Физика, 1991, брой 1, стр. 13-20, ISSN 0204-6946.
статия Сербезова И., Т. Стефанова. Интерактивна технологично базирана система на обучение по здравни грижи.// Медицински преглед Сестринско дело, 2011, брой 3-4, стр. 36-41, ISSN 1310-7496.
статия Стефанова Т., Св. Стоянов, Б. Тодорова, Д. Роева. Концепция за дистанционен курс “Физика, техника, технологии” за студенти от начална училищна педагогика.// Известия на Съюза на учените – Русе, серия 5 “Математика, информатика и физика”, 2002, брой 2, стр. 131-135, ISSN 1311-9184.
статия Стефанова Т.Ж., Ангелова-Барболова Н.С. Категории "жизнь" и "смерть" в системе личностно-ориентированного образования для обучения студентов по специальности медицинских сестер и акушерок в русенском университете имени ангела кънчева, Болга.// IV Международной заочной научно-практической конференции «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ», 2011, брой 4, стр. 612-623, ISSN 978-5-91891-106-8.
статия Стефанова, Т. Университетската образователна среда да реализиране на единен дидактически процес при формиране на Естествено-научната картина на света.// Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование, 2013, брой 2, стр. 112-115, ISSN 978-954-490-404-3.
статия Стефанова, Т. Дидактическая лаборатория преподавателей для работы в бригаде для проблемно-базированного обучения.// Научно методический журнал "Психология в вузе" . Специальный випуск : 8 международная конференция "Личностно-професиональное развитие педагога: традиции и иновации, 2012, брой № 2, стр. 102-104, ISSN 1991-0711.
статия Стефанова, Т. Използване на познавателни задачи в урока "Видими движения на космическите тела".// Физика, 1983, брой 5, стр. 24-27
статия Стефанова, Т., Н. Николов. Педагогическо изследване върху обучението по астрономия.// Физика, 1991, брой 5, стр. 6-13, ISSN 0204-6946.
статия Стефанова, Т.Ж., Н.С. Ангелова-Барболова, Б.И. Тодорова. Идейный проект виртуальной лаборатории для обучения медицинских сестер в Русенском университете имени Ангела Кынчева в Болгарии.// Теория и практика современной науки: материалы ІV Международной научно-практической конференции, 2011, брой 4, стр. 623-627, ISSN 978-5-91891-106-8.
статия Т. Стефанова, Н. Радкова, М. Георгиева, К. Панайотов. Академични ресурси на разработване на доклади-самооценка за специалност от регулирани професии „медицинска сестра и акушерка”..// Научни трудове на Русенски университет, 2014, брой том 53, сери
доклад Angelova-Barbolova N.S., Stefanova T.Zh. Research specifics of communication "medical worker-patient" in the context of continuous medical education. IN: International Conference on European Science and Technology, Munich, Germany, 2013, pp. 281-285, ISBN 978-3941352-89-6.
доклад Angelova-Barbolova Nikolina, Stefanova Todorka, Janev Stefan. Program on healthy lifestyle for patients with schizophrenia. IN: XVI International scientific congress "Olympic sport and sport for all and vi international scientific congress "Sport, stress, adaptation", София, 2012, pp. 718-719, ISBN 1310-3393.
доклад Nikolov N.S. and T Stefanova. A Project of Astronomy Teaching in the Secondary Schools. IN: The Teaching of Astronomy. Proceeding of the 105 colloquium in the International Astronomical Union, Cambridge, Cambridge University Press, 1988
доклад Pencheva V., D. Simeonov, T. Stefanova, Zh. Gelkov, M. Kostova. Some Еlements of the Edication for Student from Transportation Speciality About Using Electronic Tables. IN: ІІ-nd Congress of Mathematician and Informatician of Macedonia, Ohrid, Алфа'94 Скопие, 2000, pp. 261-263
доклад Pencheva, V., D. Simeonov, T.Stefanova. An Appplication of Computer Program fpr a Route Choose of Fright Transportr of Small Lots. IN: ІІ-nd Congress of Mathematician and Informatician of Macedonia, Скопие, АЛФА'94, 2000, pp. 255-256, ISBN 51/063.
доклад Raskova, V. T. Stefanova. Ecological Educational Project Activities in Bulgaria- Innovational Philosophy in the Physics Training Strategy in Secondary and High Education.. IN: EPS 12 "Trends in Physics",vol.26G, Budapest, Europien Physical Society, 2002, pp. 429-430, ISBN 2-914771-07 X.
доклад Shtereva K.S., A.V.Manukova, T.J.Stefanova, J.I.Ivanova, S.N.Djakovska, B.I.Todorova. Electromagnetic Waves Properties in the Laboratory Works on Physics for Teaching Engineers in Communication Technique. IN: 3rd General Confecence of the Balkan Physical Union, Cluj-Napoca, Romania, 1997
доклад Simeonov D.,V. Pencheva, T. Stefanova. The Necessity of Knowledge about Electronic Tables in Students Educational Course of "Transport Technique and Technologies"Speciality. IN: A VII-A Conferinta de Autovenicule Rutiere CAR 97, Romania, Pitesti, 1997, pp. 291-294
доклад Stamatov, N, T. Stefanova. Divergent Practicum in Physics in the University's Education. IN: 7th Conference of the Society of Physicists Macedonia, ,, Ohrid, 2008, pp. рр. 45, ISBN 1409 -7168.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.