РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 21 до 39 от общо 39
статия Сакакушев Б., М.Петров, Д. Тонев, Ц. Георгиев. Поляризационно-оптичен метод за измерване на якостните свойства на твърди тела.// Научни трудове, РУ „А. Кънчев”, Международна конференция AMTECH, серия 2, 2005, брой 44, стр. 593-598, ISSN 1311-3321.
статия СОТИРОВ Б. Д., Иванов, С. Г., Тонев, Д. Хр. Развитие и перспективи на контрола и измерванията на зъбни колела и предавки.// XXIV Национален научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване”, Сборник доклади,, 2014, брой 1, стр. 486-493., ISSN 1313-9126.
статия Сотиров Б., Б. Сакакушев, Д. Тонев, Ц. Георгиев. За обучението по метрология за инженери.// сп. „Стандартизация, метрология, сертификация”, 2006, брой 12, стр. 25-29, ISSN 1310-0831.
статия Сотиров Б., Д. Тонев. Изследване и определяне на необходимата дълбочина на контактното петно преди обработване чрез вибрационно повърхностно пластично деформиране.// XV Научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2005, брой 15, стр. 212-215, ISSN 1313-9126.
статия Сотиров Б., М. Петров, Д. Тонев. Измерване на отклонението от кръглост с помощта на биенемер.// XX Научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2010, брой 1, стр. 187-192, ISSN 1313-9126.
статия СОТИРОВ, Б., Тонев, Д., Евтимова, В. Изследване на неопределеността на средния диаметър на външни резби по метода на трите телчета.// XVII Национален научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване 2007”, Сборник доклади, 2007, брой 1, стр. 243-247, ISSN 1313-9126.
статия Тонев Д. Оценяване избора на измервателно средство чрез критериите за повторяемост и възпроизводимост.// Известия на съюза на учените., Серия технически науки, Русе, 2012, 2012, брой 1, стр. 13-17, ISSN 1311-106Х.
статия Тонев Д. Определяне процента на несъответствията при статистически контрол на процеси.// Известия на съюза на учените., Серия технически науки, Русе, 2012, 2012, брой 1, стр. 9-13, ISSN 1311-106Х.
статия Тонев Д., Б. Сотиров. Анализ на успеваемостта на студентите по дисциплината „Метрология и измервателна техника”.// XXIС Научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2012, брой 1, стр. 380-384, ISSN 1313-9126.
статия Тонев Д., С. Георгиев. Определяне височината на деформационната вълна при вбиване на деформиращ елемент преди процеса на обработване чрез вибрационното повърхностно пластично деформиране.// Научни трудове, РУ „А. Кънчев”, Международна конференция AMTECH, серия 2, 2005, брой 44, стр. 438-442, ISSN 1311-3321.
статия Тонев, Д. Достоверност на контрола с гранични калибри за гладки цилиндрични изделия.// XXI Научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2011, брой 1, стр. 300-305, ISSN 1313-9126.
статия Тонев, Д. Статистическа оценка на височината на деформационната вълна при процеса на вибрационно повърхностно пластично деформиране.// Научни трудове, Русе, серия 2.1, 2006, брой 45, стр. 110-114, ISSN 1311-3321.
статия Тонев, Д. Изследване влиянието на елементите на режима на обработване върху височината на деформационната вълна.// Научни трудове ВВМУ „Н. Вапцаров”, Варна, 2006, брой 1, стр. 102-107, ISSN 1310-9278.
статия Тонев, Д. Определяне обема на изтласкания материал при отчитанегеометричните показатели на грапавините.// Научни трудове, РУ „А. Кънчев”, Международна конференция AMTECH, серия 2, 2005, брой 44, стр. 434-437, ISSN 1311-3321.
статия ТОНЕВ, Д., СОТИРОВ, Б.. Анализ на качеството на процеса на „измерване” чрез използване на шублер с нониусна скала.// XXIII Научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2013, брой 1, стр. 410-415, ISSN 1313-9126.
статия ТОНЕВ, Д., СОТИРОВ, Б.. Изследване на влиянието на кратността на деформационно въздействие върху окончателния размер на височината на премествания материал при процеса на вибрационно повърхностно пластично деформиране. Изследване на влиянието на кратността на деформационно въздействие върху окончателния размер на височината на преместения материал при процеса на вибрационно повърхностно пластично деформиране.// International scientific conference AMTECH’07, Gabrovo, 23-24 November, 2007, брой 1, стр. I-236- I-241., ISSN 1313-230.
доклад Ахмедов А., Д. Тонев. Метод за определяне на отклонението от форма без използване на специално оборудване. В: Студентска научна сесия, Русенски университет, 2011
учебно пособие Борис Сакакушев, Тихомир Тодоров, Данко Тонев, Атанас Атанасов. Измервателни инструменти и преобразуватели. Русенски Университет "Ангел Кънчев", печатна база на Русенски университет, 2012, стр. 120, ISBN 1.
учебно пособие Тошо Станчев, Борис Сакакушев, Данко Тонев. Ръководство за лабораторни упражнения по Електроника и електронни измервания. Русе, ЕТ, 2013, стр. 106, ISBN 987954712514-8.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.