РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 46
доклад Raeva, I. Semantic Interpretation of Ambiguous Statements, represented in a Logical Form. IN: The 3rd International Conference in Language Theory, Thessaloniki, Greece, Aristotle University of Thessaloniki, 1997, pp. 529 -537
доклад И. Раева. Графичен анализ на периодични точки на Дискретни динамични системи. В: Научни трудове на Русенски Университет, Русе, Русенски университет, 2015, стр. 77 - 81, ISBN 1311-3321.
доклад И. Раева. Частично рекурсивни функции върху азбуки. В: Научни трудове на Русенски Университет, Русе, Русенски университет, 2014, стр. 41-45, ISBN 1311-3321.
доклад Колев Б.,М.Попова, И. Раева, Г.Драганова. „Студентските практики и адаптирането на бъдещите специалисти в реална производствена среда”. В: Научно-приложна конференция 12-13 декември 2009г., Сборник материали по проект BG051PO001/07/3.3-01/0, Русе, 2009, стр. 9-16
доклад Колев, Б., М. Попова, И. Раева и Г. Драганова. Проектите по структурните фондове – възможност за повишаване качеството на обучение на студентите. В: Сборник доклади от Втората национална научна конференция с международно участие “Качеството на висшето образование в България – проблеми и перспективи ‘2009”, Русе, Печатна база на Русенски Университет, 2009, стр. 49-53
доклад Колев, Б., М. Попова, И. Раева, Г Драганова. Студентските практики и адаптирането на бъдещите специалисти в реална производствена среда. В: Сборник доклади от научно-приложна конференция по проект BG051PO001/07/3.3-01/09 на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2009
доклад Милев Н., И. Раева. Система за лингвистичен анализ на фрагменти на текст на български език. В: Студентска Научна сесия - ФПНО РУ, 2007, Русенски Университет, Печатна база Русенски Университет, 2007, стр. 108-114
доклад Раева И. Автоматно кодиране(част I) „ Построяване на Машина на Тюринг по алгоритъма за примитивна рекурсия“ ,. В: научно-методичен семинар, Слънчев бряг‘ 2015г, МЛ, 2015
доклад Раева И. Кодиране. Съставяне на префиксни кодове от регулярни множества. В: Научно-методичен семинар по математическа лингвистика,, Стара Загора, 2014
доклад Раева И. Синтаксис на просто изречение. В: Научно-методичен семинар по математическа лингвистика,, Слънчев бряг‘, 2013
доклад Раева И. Геометрия и лингвистика. В: Научно-методичен семинар по математическа лингвистика,, Стара Загора, 2012
доклад Раева И. Белниколивска Г. „Изабет и верижен Изабет в персийския език“. В: Научно-методичен семинар по математическа лингвистика,, Слънчев бряг‘, 2012
доклад Раева И., М. Кирилов. Математически модел за логически извод от система от дизюнкти в предикатното смятане. В: Научни трудове "Математика, Информатика, Физика на РУ "Ангел Кънчев", Русе, Печатна база на Русенски Университет, 2005, стр. 86-90, ISBN 1311-3321.
доклад Раева И., Р. Раев. Метод на изчисляване на лингвистични вероятности и прилагането им към лошо определени ситуации. В: Научни трудове "Математика, Информатика, Физика на РУ "Ангел Кънчев" том 48, серия 6.1, Русенски Университет, Печатна база на Русенски Университет, 2009, стр. 40-44, ISBN 1311-3321.
доклад Раева, И., М. Костова. Някои основни приложения на дискретната математика в компютърните науки. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев“, Русе, 1996, стр. 278-288
учебно пособие Дочев Д, И. Раева. Теория на кодирането – ръководство за практически упражнения. Русе, Русенски университет, 2012, стр. 45, ISBN -.
учебно пособие Дочев Д. М. Кирилов, Ил. Раева. Ръководство за решаване на задачи по дискретни структури и дискретна математика. Русе, Русенски университет, 2012, ISBN ..
учебно пособие Кандиларов Ю., Т. Митев, Е. Великова, В. Евтимова, И. Раева, М. Костова. Ръководство за решаване на задачи по Висша математика 1 (втора част- Математичен анализ). Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”, 2007, стр. 144, ISBN 978-954-712-382-3.
учебно пособие Раева И. „Компютърна лингвистика“ - пособие за студенти. Русе, Русенски университет, 2010, стр. 50, ISBN -.
учебно пособие Раева И. MAPLE - учебно помагало за студенти. Русе, ., 2005, ISBN ..

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.