РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 48
доклад E.Kirkova, J.Pencheva. Mechanism of Cooper Incorporation in Zink Oxalate. IN: International Conference on Industrial Crystallysation, Csechoslovakia, Liberec, 1983, pp. 45 – 46
доклад J.Pencheva, B.Donkova, M.Djarova, S.Maksimova. Mechanism of inclusionof 3d-ions into Zinc Oxalate Dihydrate. IN: 4-th International Conference of Solid State Crystals : Material Science and Applications and 7-th Polish Conference of Crystal Growth, Poland, 2004, pp. 16-20
доклад Kirkova E., J.Pencheva. On the Mechanism of Copper Ion Inclusion into ZnC2O4.2H2O Crystals. IN: 31st International Congress of Pure and Applied Chemistry, Sofia, 1987, pp. 5.1-5-192
доклад Kirkova, E., J. Pencheva. On the Mechanism of Incorporation of Cu(II) in ZnC2O4.2H2O. IN: in: 10th Symposium on Industrial Crystallization, Csechoslovakia , Bechyne, Elsevier, Amsterdam, 1989, pp. 299 -302
доклад Pencheva J., E.Kirkova, M.Djarova. A Kinetic Approach of Investigation of Inclusion into the System ZnC2O4.2H2O - Cu(ІІ) - C2O4 (ІІ) - H2O. IN: in:Proceedings of the 11th Symposium on Industrial Crystallization,Garmisch-Partenkirchen, German, 1990, pp. 677- 682
доклад Бердоносова Д.Г., Ж.Пенчева. Захват Mn(II) и Eu(ІІІ) кристаллами ZnC2O4.2H2O при сокристаллизации в адсорбционно-кинетическом режиме. В: сб. “ Тезисы докладов ІІІ всесоюзной конференции по массовой кристаллизации и кристаллизационным методам разделения смеси, Черкассы, 1985, стр. 61- 62
доклад Господинова Н., Ж.Пенчева, М.Стоянов, Д. Павлов. Синтез на амид/естер на олеинова киселина с анилин и триетаноламин в качеството им на модификатори на триене. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 52, серия 10.1, Русе, Издателски център при Русенски университет, 2013, стр. 235-236, ISBN 1311-3321.
доклад Донкова Б., Ж.Пенчева, М.Джарова, Ив.Йорданов. Получаване на малкоразтворими и умереноразтворими вещества с желан дисперзитет. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев, Русе, 2002, стр. 16 - 19, ISBN 1311-3321.
доклад И.Палов, Ст.Стефанов, Ж.Пенчева, Ж.Ганев. Резултати от сравнителни изследвания на озонатори. В: Трета научна конференция "Актуални проблеми по опазване на околната среда" - ЕКО Русе' 92, СНР-Русе, 1992
доклад Пенчева Ж., Б.Донкова, М.Джарова. Сорбция на Mn(II), Co(II) и Cu(II) върху ZnC2O4.2H2O във водно - оксалатни разтвори. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, Русе, 2002, стр. 11-15, ISBN 1311-3321.
доклад Пенчева Ж., Б.Донкова, М.Джарова. Фактори, оказващи влияние върху количеството на включените Mn(II),Co(II),Ni(II) и Cu(II) в ZnC2O4.2H2O при изотермичната му кристализация из водно-оксалатни разтвори. В: Научни трудове на РУ, Русенски университет, 2013, стр. 147-152, ISBN 1311-3321.
доклад Пенчева Ж., Б.Донкова, М.Джарова. Влияние на комплексообразуването върху равновесните коефициенти на съкристализация в системата ZnC2O4.2H2O - H2O - C2O4(II) – 3d-елементи. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, Русе, 2009, стр. 120– 124, ISBN 1311-3321.
доклад Пенчева Ж., Б.Донкова, М.Джарова. Адсорбция на Cu в системата ZnC2O4.2H2O – Me2+ (Me = Mn, Co, Ni) – 1.10-4 М C2O42- – H2O. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, Русе, 2008, стр. 107– 111., ISBN 1311-3321.
доклад Пенчева Ж., Б.Донкова, М.Джарова. Адсорбция на Cu в системата ZnC2O4.2H2O – Me2+ (Me = Mn, Co, Ni) – 4,5.10-4 М C2O42- – H2O. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, Русе, 2008, стр. 102– 106., ISBN 1311_3321.
доклад Пенчева Ж., Б.Донкова, М.Джарова. Определяне на равновесни коефициенти на съкристализация в системи на малкоразтворими комплексни оксалати IІ. Определяне на равновесни коефициенти на съкристализация в системата ZnC2O4.2H2O – Me2+. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, Русе, 2007, стр. 38– 42, ISBN 1311_3321.
доклад Пенчева Ж., Б.Донкова, М.Джарова. Определяне на равновесни коефициенти на съкристализация в системи на малкоразтворими комплексни оксалати I. Определяне на равновесни коефициенти на съкристализация в системата ZnC2O4.2H2O – Me2+ (. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, Русе, 2007, стр. 33– 37, ISBN 1311_3321.
доклад Пенчева Ж., Б.Донкова, М.Джарова, Ив.Атанасов. Включване на Cu(ІІ), Co(ІІ), Ni(ІІ) и Mn(ІІ) в ZnC2O4.2H2O при спонтанна кристализация из водно-оксалатни разтвори. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, Русе, 1999, стр. 99 – 101, ISBN 1311-3321.
доклад Пенчева Ж.А., Б.В. Донкова, М.Д. Джарова. Влияние комплексообразования на адсорбцию 3d-элементов в системах ‹‹ Высокодисперсный ZnC2O4.2H2O – M2+ (M2+ = Mn, Co, Ni) – 4,5.10-4 М C2O42- - H2O››. В: Сб. V Международная научная конференция “Кинетика и механизм кристаллизации. Кристаллизация для нанотехнологий, техники и медицины”, Иваново, Россия, 2008, стр. 183, ISBN 978-5-85229-293-3.
доклад Пенчева Ж.А., Б.В. Донкова, М.Д. Джарова. Влияние комплексообразования на равновесные коэффициенты сокристаллизации в системах с высокодисперсными оксалатами 3d-металлов. В: Сб. V Международная научная конференция “Кинетика и механизм кристаллизации. Кристаллизация для нанотехнологий, техники и медицины”, Иваново, Россия, 2008, стр. 182, ISBN 978-5-85229-293-3.
доклад Пенчева Ж.А., Бердоносова Д.Г. Сокристаллизация и сорбция Eu{III}и Mn{II}кристаллами дигидрата оксалата цинка. В: Всесоюзный семинар по кристаллизации и соосождения при ВХО им.Д.Менделеева, Москва, Москва, ТОХТ, 1981, стр. 474-476

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.