РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 73
статия Гачевска Н.,К.Стоянов,. Технология за отглеждане на охлюви..// Сборник от научни трудове на Студентска научна сесия, 2008, брой 0000, стр. 35-38
статия Димов Д., П.Димитров, Хр. Белоев, К.Стоянов. Относно необходимостта от определяне комплексното влияние на основните нормообразуващи фактори върху технико-експлоатационните показатели на земеделски агрегати.// Селскостопанска техника, София, 2006, брой 6, стр. 9-11
статия Дудушки И, Х Белоев, К Стоянов. Изследване влиянието на някои геометрични параметри на режещите елементи на работните органи върху теглителното съпротивление на почвообработващи машини.// Селскостопанска техника, София, 2010, брой 1, стр. 46-51
статия Дудушки И., К. Стоянов, Х. Белоев. Теоретични и експериментални изследвания на някой основни фактори, определящи рационалното използване на почвообработващите агрегати.// Селскостопанска техника, София, 2010, брой 2, стр. 31-35
статия Стоянов К., Х Белоев. Изследване на степента на замърсеност на въздушния филтър върху разхода на гориво при земеделските агрегати.// Механизация на земеделието, 2007, брой 7-8
статия Стоянов К., Х.Белоев, И.Христаков. Биологичното земеделие в България – промяна, перспектива и предизвикателство.// Механизация земеделието, 2007, брой 3, стр. 23-25
статия Стоянов, К. Метод и устройство за компостиране на растителни остатъци на полето..// Механизация на земеделието, 2011, брой 1, стр. 22-24
статия Стоянов, К. Методика за изследване влиянието на системата за принудително пълнене на тракторния двигател върху някои технико-експлоатационни показатели на земеделски агрегат..// Селскостопанска техника №3, 2011, брой 3
статия Стоянов, К. Съвременни екоенергийни принципи с енергоспестяващ потенциал при оранжерийното производство.,.// Механизация на земеделието, 2011, брой 1, стр. 20-22
статия Христаков И., К Стоянов, Х Белоев. Значение на подбудителното подхранване при пчелите и устройство за инвертиране и хомогенизиран на захарен сироп.// Механизация на земеделието, София, 2009, брой 2, стр. 4-6
статия Христо Белов, Петър Димитров, Калоян Стоянов. Нова машина за внасяне на органично вещество в почвата.// ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛЮС, 2017, брой 1-2, стр. 22, ISSN 1310-7992.
доклад Atanasov A., P Kangalov, K Stoianov, I Angelov. Some aspects in preparation of transport in large Bulgarian farms by using GPS and Google Earth.. IN: 9 th International Scientific Conference Engineering or Rural Development, Jelgava, LATVIA, 2010, pp. 62-66
доклад Beloev H., V Pencheva, N Mihailov, K Stoyanov. SWOT analysis of engineering education and proffesional realization of young egineers: case study of agro-industrial faculty. IN: INTERNATIONAL WORKSHOP ON AGRICULTURAL ENGINEERING AND POST-HARVEST TECHNOLOGY FOR ASIA SUSTAINABILITY, 5-6 Decenber 2013, Hanoi, Vietnam, SCIENCE AND TECHICS PUBLISHING HOUSE, 2013, pp. 28-34, ISBN 1599-2013.
доклад Beloev, H., P. Dimitrov, P. Кangalov., K. Stoyanov, D. Ilieva. Machine Operation Tests on Anti-ErosionMachine – Tractor Agregates for Composting and Vertical Mulching. IN: International scientific conference Mendelova univerzita v Brne,, Brno, Czech Republic, 2012, ISBN 978 – 80 – 7375 –.
доклад Beloev, H., P. Кangalov. P. Dimitrov, K. Stoyanov, D. Ilieva. Technological Schemes for Composting Plant Residue on The Field Using an Universal Machine.. IN: International scientific conference Mendelova univerzita v Brne, Brno, Czech Republic, 2012, ISBN 978 – 80 – 7375 –.
доклад Dimitrov, P., H. Beloev, P. Кangalov., K. Stoyanov. Energy Consumption Tests on the Universal Machine for Composing Plant Residue on the Field. IN: Mendeltech International 2012 – International scientific conference, Brno, Czech Republic, 2012, ISBN 978 – 80 – 7375 –.
доклад Petar Dimitrov, Kaloyan Stoyanov, Plamen Kangalov, Hristo Beloev. Method of using vegetation and plant residues for protecting the soil from water arosion in Bulgaria. IN: INTERNATIONAL CONFERENCE “SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE FUNCTION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION”, Belgrade, Serbia, April,18-20.11, 2011
доклад Simeon Marinov, Petar Dimitrov, Kaloyan Stoyanov. METHOD AND DEVICE FOR CONSERVATION AND INCREASE OF THE ORGANIC MATTER IN SOIL. IN: PROCEEDINGS Volume 58, book 1.2., University of Ruse "Angel Kanchev", 2019, pp. 13-18, ISBN ISSN 1311-3321.
доклад Stoyanov, Kaloyan. Method and device for composting plant residues in the field.. IN: International conference “SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE FUNCTION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION, Belgrade, Serbia, 2011
доклад Vezirov Ch., A. Kozlev A., K. Stoyanov. A FARM EQUIPMENT DIAGNOSTIC EXPERT SYSTEM AND POSSIBILITY FOR TRAINING OF ITS CREATORS AND USERS. IN: Proceedings of EE&AE Conference, Ruse, 2002

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.