РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 54
доклад Илиев, С., Хаджиев, К., Станчев, Х. Изследване влиянието на пълнителната система върху мощностните и икономическите показатели на бензинов двигател. В: ЕКО Варна’2011, Варна, 2011, стр. 64 - 68, ISBN 954-20-00030.
доклад Илиев, С., Хаджиев, К., Станчев, Х. Определяне на оптималните фази на газоразпределение и влиянието им върху мощностните и икономически показатели на бензинов двигател. В: Trans&Motauto 2011, сп. Научни известия, Златни пясъци, 2011, стр. 28 - 30, ISBN 1310 - 3946.
доклад К. Хаджиев, И. Браянов. Приложение на двузонен термодинамичен модел за изследване на горивния процес в бензиновите двигатели със слойно смесообразуване. В: НТ на Ру, том 45, серия 2.1, Машиностроителни технологии и механика, Русе, 2006, стр. 211-214
доклад Михайлов М. ,В.Иванов, Е.Станков, К.Хаджиев, П.Тепавичаров. Клапан за подаване и дозиране на водород. В: Научни трудове на РУ"А.Кънчев", том 44, серия 4, Русе, 2005, стр. 89-95, ISBN 1311-3321.
доклад Николай Йорданов, Кирил Хаджиев, Емилиян Станков. Конструктивни особености на неразделни горивни уредби за дизеловите двигатели на автомобилите Volkswagen. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
доклад П. Г. Тепавичаров, К. И. Хаджиев, В. Д. Иванов. Изследване работата на двутактов двигател "ВАРТБУРГ" свтечнен въглеводороден газ пропан-бутан. В: Научни трудове на ВТУ "Ангел Кънчев" том ХХХV, Русе, 1994, стр. 175-180
доклад Петков Ц. И., Хаджиев К. Намаляване разхода на гориво и токсичността на карбураторните двигатели чрез усъвършенстване на работния процес. В: НТ на ВТУ, серия 5, том XXXII, Русе, 1989, стр. 67-71
доклад Станков Е., К.Бързев, К. Хаджиев. Изследване на електролизно устройство и ефективността от съвместната му работа с бензинов двигател. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев” том 51серия4, гр. Русе, 2012, стр. 10-15
доклад Станков Е., К.Хаджиев. Изследване екологичните характеристики на произволно подбрани автомобили работещи с бензин и газово гориво. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, Русе, 2010, стр. . 24-28, ISBN 1311-3321.
доклад Станков Е.,Ц.Петков,К.Хаджиев. Сравнителен анализ на екологичните характеристики на леки автомобили с бензинови двигатели. В: Четвърта международна научно-техническа конференция МОТАUТО 97,Том I, Русе, 1997, стр. 212-214, ISBN 954-90272-1-X..
доклад Станков Е.П.,К.И.Хаджиев. Анализ за влиянието на добавки от водород или ННО газ върху показателите на дизелов двигател. В: Научни трудове на Русенския университет, Том 54, Русе, Издателски център при Русенски университет, 2015, ISBN 1311-3321.
доклад Станков, Е., Хаджиев, К. Водородният двигател с вътрешно горене – реално алтернативно задвижване. В: Сборник с доклади на Научна конференция на РУ”А. Кънчев”, Русе, 2007, стр. 232-235
доклад Хаджиев К, Е. Станков и В. Иванов. Изследване влиянието на момента на впръскване върху показателите на бензинов двигател. В: Научни трудове на РУ"А.Кънчев",том 41, серия 4, Русе, 2004, стр. 76-79, ISBN 1311-3321.
доклад Хаджиев К,Станков Е,Илиев С. Моторни свойства на фурановите производни, като алтернативни горива за двигателите с принудително възпламеняване. В: XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC-TECHNICAL CONFERENCE Trans&Motauto 2013, Варна, 2013, стр. 29-31, ISBN 1310-3946.
доклад Хаджиев К., Ем.Станков. Бутанолът-алтернативно гориво за двигателите с принудително възпламеняване. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, Русе, 2010, стр. 29-32, ISBN 1311-3321.
доклад Хаджиев К., Р.Иванов, Р.Русев. Влияние на предварителното подгряване върху разхода на гориво и вредните емисии от автомобилните двигатели. В: Сб. доклади на НТК с международно участие "Транспорт, екология - устойчиво развитие", Варна, 2007, стр. 477-483
доклад Хаджиев К., Станков Е., Илиев С.,. Уредба с разделно подаване на горива в ДВГ. В: Научни трудове на Русенски Университет, том 51, серия 4,, Русе, 2012, стр. 29-32, ISBN 1311-3321.
доклад Хаджиев, К. Особености на работния процес на бензиновите двигатели при студен старт. В: Сборник с доклади на Научна конференция на РУ”А. Кънчев”,, Русе, 2009, стр. стр. 42 -45, ISBN 1311-3321.
доклад Хаджиев, К. Изследване влиянието на вътрешната рециркулация върху горивния процес при двигателите с принудително възпламеняване. В: , Сборник с доклади на Научна конференция на РУ”А. Кънчев”, Русе, 2007, стр. 230-234, ISBN ISSN 1311 – 3321.
доклад Хаджиев, К. Особености и тенденции в развитието на системите за директно впръскване в бензиновите двигатели. В: Сборник с доклади на Научна конференция на РУ”А. Кънчев”,, Русе, 2006, стр. 215 – 219, ISBN ISSN 1311 – 3321.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.