РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 70
статия Papazov, E., Mihaylova, L. Using Key “Blue Ocean” Tools for Strategy Rethinking of a SME: A Case from the Bulgarian Knitwear Industry.// Economics and Business, 2016, No 29, pp. 104-110, ISSN 1407-7337. (SJR rank: 0 /2016, ProQuest)
статия Papazov, E., Mihaylova, L. Organization of Management Accounting Information in the Context of Corporate Strategy.// Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2015, No 213, pp. 309-313, ISSN 1877-0428. (SJR rank: 0.156 /2014, Web of Science)
статия Papazov, E., Mihaylova, L. Approaches to Strategy - Driven Sectoral Competition Analysis of Business Organizations.// Perspectives of Business and Entrepreneurship Development (Selected Papaers), Brno University of Technology (Indexed in Web of Science), 2015, No 1, pp. 80-89, ISSN 978-80-214-5227-5. (SJR rank: 0 /2015, Web of Science)
статия Papazov, E., Mihaylova, L. Using Systematic Planning Tools for Strategy Rethinking of SMEs in Hard Times.// The Annals of “Eftimie Murgu” University - Fascicle Economic Studies, 2012, No 1, Vol. 7, pp. 427-438, ISSN 1584-0972. (SJR rank: 0 /2012, RePec, Index Copernicus)
статия Бебенова-Николова, Д., Попова, Ю., Михайлова, Л. Изследване влиянието на комуникацията върху интеркултурната компетентност на членовете в трансграничен екип.// Реторика и комуникации, 2019, брой 41, стр. 19-33, ISSN 1314-4464.
статия Бебенова-Николова, Д., Попова, Ю., Михайлова, Л. Диалектически подход при синтезиране на „Интегриран процесен модел на интеркултурна компетентност”.// Реторика и комуникации, 2019, брой 40, стр. 105-116, ISSN 1314-4464.
статия Михайлова, Л. Принципи на съчетаване на стратегическото с тактическото фирмено планиране.// Индустриален мениджмънт, 2010, брой 12, стр. 23-26, ISSN 1312-3793.
статия Михайлова, Л. Фирмено планиране и устойчиво развитие.// Управление и устойчиво развитие, 2009, брой 3-4, стр. 54-58, ISSN 1311-4506. (със SJR ранг: 0 /2009, VINITI)
статия Михайлова, Л. Процесната ориентация на вътрешния контрол в управлението на лечебните заведения.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2005, брой 5, Серия 2, стр. 67-72, ISSN 1311- 1094.
статия Михайлова, Л. Насоки на съвременния вътрешен контрол в лечебните заведения.// Финансов контрол, 2005, брой 4, стр. 21-26, ISSN 1311- 9478.
статия Михайлова, Л., С. Рускова. Икономическата реформа и състоянието на лозарството и винарството в България.// Проблемы социалъной рыночной трансформации Росии и Болгарии, 2004, брой 1, стр. 80-91, ISSN 5-85534-857.
статия Папазов, Е., Михайлова Л. Продуктовата диверсификация в МСП като антикризисна реакция.// Известия на Икономически университет – Варна, 2011, брой 2, стр. 122-127, ISSN 1310-0343. (със SJR ранг: 0 /2011, ERIH PLUS, CEEOL)
статия Папазов, Е., Михайлова, Л. Балансът на знанията като управленски инструмент: основни характеристики и анализ на добри практики.// Авангардни научни инструменти в управлението, 2014, брой 2 (9), стр. 325-332, ISSN 1314-0582. (със SJR ранг: 0 /2014, EBSCO and Google Scholar)
доклад Bilgi, I., Mihaylova, L., Papazov, E. Aspects of the Internal Management Control in Turkey. IN: Proceedings of International Scientific Conference: Science and Technology for Sustainable Maritime Development, 13-14 May 2015, Varna, Bulgaria, Nikola Vaptsarov Naval Academy, 2015, pp. 179-182, ISBN 978-954-8991-81-0.
доклад Mihaylova, L., Papazov, E. The Outsourcing as a Strategic Decision in SMEs. IN: Zbornik radova. Šesta majska konferencija o strategijskom menadžmentu – Kladovo, Srbija, Beograd, Univerzitet u Beogradu, 2010, pp. 103-112, ISBN 978-86-80987-77-4.
доклад Mihaylova, L., Papazov, E., Bilgi, I. Evaluation Model of Internal Control Activities in Industrial Enterprises. IN: Contemporary Issues in Economy & Technology - CIET 2018 (Indexed in: EconBiz, EBSCO, ResearchBible), Split, Croatia, University of Split, 2018, pp. 138-148, ISBN 978-953-7220-29-7.
доклад Mihaylova, L., Papazov, E., Kirova, M. Specificities of Strategic Controlling in Innovative Enterprises (After the Example of the Bulgarian Knitwear Industry). IN: 21-st International Scientific Conference, Brno, Czech Republic (Indexed in: Web of Science), 2016, pp. 573-578, ISBN 9788021454132.
доклад Papazov, E., Mihaylova, L. Linking Accounting Information with Business Planning in Bulgarian SMEs. IN: Proceedings of the 8-th International Management Conference, Bucharest, Romania, ASE-Bucharest (Indexed in: Web of Science), 2014, pp. 321-327, ISBN 2286-1440.
доклад Papazov, E., Mihaylova, L. A Quantitative Approach to Identification of Latent Industrial Clusters Within the Regional Planning Process. IN: Proceedings of 8-th Research/Expert International Conference “Quality 2013”, Bosnia and Herzegovina, University of Zenica (Indexed in Index Copernicus), 2013, pp. 603-608, ISBN 1512-9268.
доклад Papazov, E., Mihaylova, L. Sustained and Balanced Growth of a Small Quasi-Diversified Company: Strategic Aspects. IN: Proceedings of 7-th International Management Conference “New Management for the New Economy”, The Bucharest University of Economic Studies, 07-08.11.2013, Bucharest, Romania, ASE (Indexed in: Web of Science), 2013, pp. 441-445, ISBN 2286-1440.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.