РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 55
доклад Драганова Г.,М.Петрова, И.Петров. Тест по Техническа механика върху раздели „Кинематика” и „Динамика”. В: Научна конференция с международно участие „Стара Загора 2005”, Обществени науки, Том 6, Съюз на учените - Стара Загора, 2005, стр. 70, ISBN 954-9329-24-0(т.6.
доклад Малыгина В., В. Сукманов, Ю. Петрова, К. Кротынова, Д. Афенченко, М. Петрова, И. Костова, Н. Иванова, С. Дамянова. Диалектика потребительских предпочтений населения Болгарии (на примере маркировки продуктов питания). В: Научни трудове том 52, серия 10.2, РУ Ангел Кънчев, Печатна база на РУ Ангел Кънчев, 2013, стр. 101-105, ISBN 1311 -3321.
доклад Петров И., Г.Драганова, М.Петрова. "Показателни уравнения". В: Научни трудове на РУ, Русе, Печатна база при РУ „Ангел Кънчев”, 2006, стр. 186-190, ISBN 1311-3321.
доклад Петров И.,Г.Драганова, М.Петрова. "Някои методи за решаване на тригонометрични уравнения". В: Научни трудове на РУ, Русе, 2003, ISBN 1311-3321.
доклад Петров, И., М. Петрова. Основни методи за решаване на ирационални уравнения. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, Русе, Печатна база при РУ „Ангел Кънчев”, 2001, стр. 225-229, ISBN 1311-3321.
доклад Петров, П., М. Петрова. Ораторското изкуство и неговото значение в преподавателската дейност. В: ВВУАПВО “П.Волов”, Шумен, 1997, ISBN 954-9681-01-7.
доклад Петрова М Д Маринов. СТУДЕНТСКИТЕ ИНИЦИАТИВИ И ПРИЛОЖНАТА КОМПЮТЪРНА ПОДГОТОВКА. В: МК-СУБ-Стара Загора, Стара Загора, 2012, стр. 72 - 77, ISBN 1314-4111.
доклад Петрова М Д Маринов. ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ НА ПРЕПОДАВАНЕ И УЧЕНЕ. В: МК-СУБ-Стара Загора, Стара Загора, 2012, стр. 67 - 71, ISBN 1314-4111.
доклад Петрова М., Г.Драганова, И.Петров. "Решаване на някои диофантови уравнения в часовете по информатика". В: Научни трудове на РУ, Русе, 2003, ISBN 1311-3321.
доклад Петрова М., И. Иванова, С. Дамянова, Н. Иванова, И. Мустафов. Усилватели на вкуса в месни продукти. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т. 55, с. 10.2., Русе, 2016, стр. 90 - 94, ISBN 1311-3321.
доклад Петрова М.,И.Владимиров, Г.Драганова. "Приложение на информатиката за решаване на задачи от теория на числата". В: Научни трудове на РУ, Русе, 2006, стр. 183-185, ISBN 1311-3321.
доклад Петрова, M. Обвързване на обучението по информационни технологии с фирми, предприятия и свободни професии. В: Международно научно on-line списание, „Наука и технологии”, Стара Загора, Съюз на учените Стара Загора, 2014, стр. 57-62, ISBN 1314-4111.
доклад Петрова, M., В. Войноховска. Интердисциплинарна насоченост на обучението по информационни технологии. В: Международно научно on-line списание, „Наука и технологии”, Стара Загора, Съюз на учените Стара Загора, 2014, стр. 63-68, ISBN 1314-4111.
доклад Петрова, M., Д. Димитров. Актуални аспекти в обучението на студенти от професионално направление „Хранителни технологии”. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, Русе, Печатна база РУ „Ангел Кънчев”, 2011, стр. 91-96, ISBN 1311-3321.
доклад Петрова, М. Приложение на някои задачи от аналитичната геометрия в информатиката. В: НК “10 години ИХТБТ”, Разград, 1996
доклад Петрова, М. Координатните представяния в геометрията и програмирането. В: ЮНК, Ямбол, 1995
доклад Петрова, М. Структури от данни в системите за автоматизация на информационните дейности. В: ЮНК, Ямбол, 1995
доклад Петрова, М., В. Цветанов, Й. Чолмехмедова, О. Губеня,. Влияние маркировки пищевых продуктов на потребительский выбор. В: 80 МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ, Україна, Київ НУХТ, Наукові здобутки молоді –вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті,Ч. 2, 2014, стр. 88-90
доклад Петрова, М., И. Костова. Автоматизирано изчисляване на биологична активност. В: Международно научно on-line списание,, Наука и технологии, Съюз на учените Стара Загора, 2013, стр. 104 - 109, ISBN 1314 -4111.
доклад Петрова, М., Н. Русев. Относно функцията на Чебишев и едно нейно приложение. В: Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложни науки, Стара Загора, 1996, стр. 205–210, ISBN 954-661-016-X.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.