РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 107
статия Кършаков М.К., Н.Георгиева. Динамика на подвижен двуножов блок при разстъргване на отвори.// сп.Машиностроене, 2006, брой 1, стр. 26-29
статия Кършаков М.К., Н.Георгиева. Изследване микротвърдостта на повърхностния слой метал на хидроцилиндри, обработени с комбинирани инструменти.// Сп.Механика на машините, ТУ-Варна, 2005, брой 6, стр. 77-81
статия Кършаков М.К., Н.Георгиева, С.Костадинов. Инструмент за комбинирано обработване на отвори.// сп. Механика на машините, ТУ-Варна, 2005, брой 6, стр. 86-89
статия Кършаков, М. К. Относно напрегнатото състояние на тръбни заготовки при обработване чрез ППД.// сп. „Машиностроене и машинознание”, Варна, 2009, брой 2
статия Кършаков, М. К. Особености при струговане с малки установъчни ъгли и голямо подаване.// сп. „Машиностроене и машинознание”, Варна, 2009, брой 3
статия Кършаков, М. К. Кинематично поведение на подвижен двуножов блок за разстъргване при врязване на пластини с прави и кръгли режещи ръбове.// сп. Машиностроене и машинознание Варна, 2009, брой 1
статия Сакакушев Б., В. Григоров, М. Кършаков. Експериментално изследване на метрологичните характеристики на преносим уред за измерване на грапавост..// Сп. Известия на Съюза на учените - Русе, серия 1 „Технически науки”, 2004, брой том 5, стр. 46 - 49, ISSN 1311 – 106X..
статия Сакакушев Б., М. Кършаков, В. Григоров. Експериментално изследване на силовото и трибомеханичното взаимодействие в системата инструмент-заготовка при инструментите за ППД с радиално подаване..// Сп.Известия на съюза на учените –Русе,серия “Технически науки”, 2000, брой 3, стр. 54 - 58, ISSN 1311-106X.
статия Сакакушев Б., М. Кършаков, Т. Тодоров. Приложение на фотограметричния метод за измерване в машиностроенето..// Сп. „Известия на Съюза на учените – Русе”, серия “Технически науки”, 2009, брой 5, стр. 20 - 24, ISSN 1311-106X.
статия Стефанов, Г. Д., М. К. Кършаков. Прогнозиране на стойностите на параметрите на грапавостта на цилиндрови втулки след ППД.// Сп.”Селскостопанска техника”, 2003, брой 1
статия Стефанов, Г. Д., М. К. Кършаков. Влияние на схемата на обработване чрез ППД върху грапавостта на повърхнините.// Сп.Селскостопанска техника, 2002, брой 6, стр. 35-38
доклад Karshakov M, V. Grigorov, B. Sakakushev. Analusis of tribo-mechanical interactions in sustem an instrument stocking up beside instruments for SPD with radial feeding.. IN: 8th International scientific conference AMME 99’, Poland, 1999, pp. 281-284pp., ISBN 83-908916-5-.
доклад Karshakov М.К. , V. I. Grigorov, S.V. Kostadinov. Influemce of rubbing by sliding of a behavior of a floating cutting block with sizable elastic features. IN: MECHANIKA-2009 Technologija, Kaunas, 2009, pp. 158-162
доклад Suchkov A., V. Kostadinov, М.Karshakov, V. Grigorov. Conditions for `Applying of Instruments for the Finishing Processing of Holes Through Surface Plastic Deformation. IN: MECHANIKA, Technologija, Kaunas, 2007, pp. 158-162
доклад В.Григоров, М.К.Кършаков, С.Костадинов, П.Петров. Плаващ блок със значими еластични свойства и два срещуположни, осово разместени режещи елемента. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2006, стр. 40-42, ISBN 1311-3321.
доклад Георгиева Н., С.Костадинов, В.Костадинов, М.Кършаков. Определяне основните конструктивни параметри на деформиращата част на инструменти за комбинирано обработване на отвори чрез рязане и ППД. В: АДП 2010, Сборник доклади от ХIХ юбилейна национална научно-техническа конференция с международно участие, Созопол, ТУ-София, 2010
доклад Григоров В. И., М. К. Кършаков, С. В. Костадинов, П. П. Петров. Двуредов инструмент за ППД на цилиндрични отвори при съчетаване на конусни ролки с обратни конусности. В: Сб.доклади „XVІІ Национална научно-техническа конференция с международно участие, АДП 2008, Семково - септември 2008, ТУ-София, 2008, стр. 97-101, ISBN 1310-3946.
доклад Григоров В. И., М. К. Кършаков, С. В. Костадинов. Особености на схемните варианти за комбинирано обработване на гладки валове, обусловени от разположението на режещи елементи с праволинейни режещи ръбове в плаващия блок. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”,, Русе, 2004, стр. 139-146
доклад Караджов К.С., М.К.Кършаков. Автоматизирано проектиране на инструменти за ППД на точни отвори. В: Научни трудове на ВТУ”А.Кънчев”,, Русе, 1994, стр. 109-114
доклад Караджов, К.С., М.К.Кършаков. Технически ресурс на инструменти с радиално подаване за обработване на отвори чрез ППД. В: Сб.док. НК по Надеждност, ремонт и експлоатация на техниката на РУ”А.Кънчев”-Русе, сер., Русе, Русе, 1998, стр. 49-54

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.