РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 49
доклад Неделчева Н. Влияние на производствената структура върху финансово-икономическите резултати на стопанството в условията на пазарна икономика. В: Научно-практическа конференция с международно участие "Агробизнесът и селските райони - настояще и бъдещо развитие", Варна, ИК "Геа - Принт" Варна, 2015, ISBN 9786191840168.
доклад Неделчева Н. Социалната уязвимост в България - мит или тенденция за развитие. В: РУ, Русе, 2014, ISBN 1311-3321.
доклад Неделчева Н. Концепцията "икономика на знанието" в управлението на информационните и материално-веществени потоци на бизнеса в хранително-вкусовата индустрия. В: UFT - Plovdiv, Пловдив, 2013
доклад Неделчева Н. Насоки за подобряване на организацията и управлението на селския туризъм в България - концептуални решения и тенденции за практическата им приложимост. В: Предизвикателства пред туризма през 21 век, София, 2012, ISBN 1314 - 7236.
доклад Неделчева Н., М.Петров. Изследване на необходимостта от усъвършенстване на икономическата рамка в сферата на здравеопазването. В: ИУ - Варна, Варна, 2015
доклад Неделчева Н., Х.Коларова. Приложение на SWOT - анализа като оперативен инструмент при управлението на регионалната икономика. В: "Младеж, наука, съвременност", ВСУ - Варна, 2017
доклад Неделчева, Н. Устойчиво развитие на регионите в България чрез инструментариума на регионалната политика. В: МНК - УНСС, София, 2012
доклад Неделчева, Н. Факторна обусловеност на устойчивото развитие на селските райони в България и политиката на промяна - мит или реалност. В: Научно-практическа конференция, Варна, 2012, ISBN приет за печат.
доклад Неделчева, Н. Висшето образование в условията на дигитална икономика - проблеми и насоки за развитие. В: МНК - НВУ "В.Левски", В.Търново, 2012
доклад Неделчева, Н. Приложение на концепцията "икономика на знанието" в теорията и практиката на агробизнеса. В: Научно-практическа конференция, Варна, 2012, ISBN приет за печат.
доклад Неделчева, Н. Насоки за усъвършенстване на организацията на производството в ХВП сектора на примера на производството на разфасовани меса и месни продукти за търговската мрежа. В: МНК - НВУ "В.Левски", В.Търново, 2012
доклад Неделчева, Н. Прилагането на HACCP - системата в производствените предприятия като инструмент за управление на бизнеса и предпоставка за устойчивото му развитие. В: Сборник с научни трудове - УХТ, Пловдив, при УХТ - Пловдив, 2011, ISBN 0477 - 0250.
доклад Неделчева, Н. Идентифициране на възможности за намаляване на корупционните практики в системата на МВР - иновативни подходи за управление на човешките ресурси. В: НК - НВУ, В.Търново, 2011
доклад Неделчева, Н. Диверсификация на дейностите в селските райони - предизвикателство и предпоставка за устойчивото им развитие. В: Сборник с доклади от научно - практическа конференция, В.Търново, Център за евроинтеграция и култура при ВУ "Земедел, 2010, ISBN 978-954-8498-57-8.
доклад Неделчева, Н. Изследване на бизнеса с арония за устойчиво развитие на семейните земеделски стопанства. В: Сборник с научни трудове - Съюз на учените, Русе, 2008
доклад Неделчева, Н. Развитие на българските предприятия чрез използване на капиталовите пазари. В: НК - Съюз на икономистите в България, София, Съюз на икономистите в България, 2008, стр. 10
доклад Неделчева, Н. Проблеми на финансирането и кредитирането на земеделието в България в съвременните условия. В: НК - РУ "Ангел Кънчев", Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2003
доклад Петров М., Неделчева Н. Изследване на необходимостта от усъвършестване на икономическата рамка в сферата на здравеопазването.. В: Сборник с доклади от международна научна конференция "Икономиката в променящия се свят, национални, регионални и глобални измерения" 2015, том 2, Варна, Издателство "Наука и икономика" Варна, 2015, стр. 52-57, ISBN 978-954-210834-4.
учебник Неделчева, Н. Агромениджмънт. Русе, Издателски център при РУ "А..Кънчев", 2012, ISBN 978-954-712-549-0.
учебно пособие Н.Найденов, Неделчева,Н. Ръководство за упражнения по агромениджмънт. Русе, Печатна база при РУ, 2010, ISBN 976-954-712-501-8.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.