РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 102
статия Пометкова, Я. Катедрата по български език, литература и изкуство носител на НАГРАДА РУСЕ 2017.// 50 години Катедра по български език, литература и изкуство - традиции, научни търсения, постижения, 2017, брой 1, стр. 7 - 21, ISSN 978-954-712-735-7.
статия Пометкова, Я. Отглаголните съществителни имена в българския език – развой и употреба.// – В: Известия на Научен център "Св. Дазий Доростолски". Книга V. Изд. РУ., 2013, брой 5, стр. 75-83, ISSN ISSN 1313-7395.
статия Пометкова, Я. Унификация и дублетност на някои пунктуационни правила в Официален правописен речник на българския език.// - В: Изследване речта на носителите на съвременния български език, 2013, брой 1, стр. 36 - 45, ISSN 978-619-7071-30-6.
статия Пометкова, Я. Асиметрия на простото изречение..// Езикът е съдба. Сборник в чест на 75-годишнината на проф. дфн Стефка Петрова., 2013, брой 1, стр. 81 - 87, ISSN 978-954-07-3544-3.
статия Пометкова, Я. Именни изречения с отглаголно съществително име на -не.// Арнаудов сборник, 2010, брой 6, стр. 441 – 446, ISSN 978-954-8190-76-3.
статия Пометкова, Я. Функция девербативов в болгарском языке и их изучение.// Славянские языки: единицы, категории, ценностные константы: сб. науч. статей / Отв. ред. Н.А.Тупикова, 2010, брой 1, стр. 181 - 191, ISSN 978-5-9669-0790-7.
статия Пометкова, Я. Говор (Фонетични особености; Морфологични особености; Синтактични особености; Текстове – илюстрация на диалектните особености.// Бъзовец. Селищно проучване, 2004, брой 1, стр. 229 – 245; 253 – 254, ISSN 954-8190-41-9.
статия Пометкова, Я. И. Център и периферия на зависимия таксис в българския език.// Сборник научных статей к 60-летию профессора В. И. Супруна “У чистого источника родного языка”, 2008, брой 1, стр. 49 – 56, ISSN 978-5-9935-0046-1.
статия Пометкова, Я. И. Мизийское и балканское влияние в говоре села Бызовец(Русенский регион).// Сборник научных статей к 60-летию профессора Р. И. Кудряшовой “Путь к родному слову”, 2006, брой 1, стр. 121 – 130, ISSN 5-88234-864-1.
статия Я. Пометкова (съавт.). Разкриване и ръководство на специалност „Български език и история”, на магистърски и докторски програми към Катедрата.// 50 години Катедра по български език, литература и изкуство - традиции, научни търсения, постижения, 2017, брой 1, стр. 66 - 73, ISSN 978-954-712-735-7.
доклад Pometkova, Y. ANALYTICAL WORD COMBINATIONS, CONSISTING OF VERB AND VERBAL NOUN ENDING IN -NE IN BULGARIAN. IN: Scientifical papers agriculture. XXXІХ. Partea а ІІ – а, Timişoara, Agroprint, 2007, pp. 631 – 636, ISBN 1221-5279.
доклад Гачевска, В. , Я. Пометкова. Лингвометодически аспект на работата върху математически текст в началния етап на обучението по математика на чуждестранни студенти. В: Научни трудове на ВВОВУ "В. Левски", кн. 10, Филологии, В. Търново, ВВОВУ "В. Левски", 1988, стр. 408 - 413
доклад Пометкова Я. Синтактични средства за интелектуализация на езика и обучението по български език. В: Езикът и културата в съвременния свят. Сборник с материали от международна научна конференция Бургас, 2012 г., В. Търново, ИК "Знак'94", 2012, стр. 373 - 383, ISBN 978-954-8305-24-2.
доклад Пометкова Я. Изучаване на прилагателното име в часовете по български език в началното училище. В: Научни трудове на РУ, т. 51, серия 6.3, Русе, 2012, стр. 69-73, ISBN 1311 - 3321.
доклад Пометкова, Я. Графика и правопис на повестта „Кнезъ Иванъ Кулинъ“ от Змей Горянин. В: Научни трудове на РУ, Русе, Унив. изд-во, 2015, ISBN 1311-3321.
доклад Пометкова, Я. Активна употреба на девербативи в един необичаен контекст. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев”. Том 53, серия 6.3, Русе, Издателски център към русенския университет, 2014, стр. 43 - 50, ISBN 1311-3321.
доклад Пометкова, Я. Терминът усложнено просто изречение в граматичната литература. В: Научни трудове на РУ. Том 47, серия 5.3, Русе, РУ, 2008, стр. 34 – 39, ISBN 1311-3321.
доклад Пометкова, Я. Съчетание от глагол и отглаголно съществително име на -не в българския език. В: Научни трудове на Русенския университет. Том 46, серия 7, Русе, РУ "А. Кънчев", 2007, стр. 64 – 68, ISBN 1311-3321.
доклад Пометкова, Я. Вметнати деепричастни конструкции в българския език. В: Известия на Научен център “Св. Дазий Доростолски”. Книга ІІ, Силистра, ТИБО, 2007, стр. 232 – 236, ISBN 954 759 184-3.
доклад Пометкова, Я. Номинализации в обектна позиция към модусни глаголи. В: Научни трудове на Русенския университет “А. Кънчев”. Том 45, серия 5.2, Русе, РУ "А. Кънчев", 2006, стр. 36 – 42, ISBN 1311-3321.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.