РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 111
статия Русев, Р. Словото на Димитър Димов.// Проглас, V, 1996, брой 1, стр. 12-20, ISSN 0861-7902.
статия Русев, Р. Номинация и художествен образ в романа "Снаха".// Родна реч, 1993, брой 9, стр. 6 - 10, ISSN 0204-5117.
статия Русев, Р. Лексикална номинация и художествен текст: Наблюдения върху романа "Тютюн" на Димитър Димов.// Език и литература, 1992, брой 5, стр. 46 - 54, ISSN 0324-1270.
статия Русев, Р. Собственото име в контекста на романа "Тютюн" от Димитър Димов.// Родна реч, 1992, брой 11, стр. 127 - 132, ISSN 0204-5117.
статия Русев, Р. Някои фактори на повторната продуцираща номинация на персонажите посредством собствени имена в романите на Димитър Димов.// Език и литература, 1990, брой 2, стр. 49 - 57, ISSN няма.
доклад Донева В., Р. Русев. Говор. Антропоними. В: Тетово. Теренни материали и проучвания. Под общата редакция на Анчо Калоянов, Русе, НЦФЛ, 1995, стр. 205-226
доклад Русев Р. Стефан Гечев и Змей Горянин като художници на словото. В: Научные наследие академика В.И.Борковского и современная русская словесность. Материалы Международной научной конферпенции г. Волгограда, 8-11 сентебря 2015 г., Волгоград, ВолГУ, 2015, стр. 378-382, ISBN ISBN978-5-9669-.
доклад Русев Р. Художествен текст и авторско съзнание в поезията на Владимир Попов. В: "Тихата лирика" в българската литература. Съставители Пламен Дойнов, Иван Станков, София - Велико Търново, "Кралица Маб", 2015, стр. 323-342, ISBN ISBN 978-954-533-.
доклад Русев Р. "Българете" в "Записки за България и българете" на Любен Каравелов - минало и съвремие в огледалото на себепознанието. - В: Българско възраждане. Идеи. Личности. Събития. Годишник. Том 15.. В: Българско възраждане. Идеи. Личности. Събития. Годишник. Том 15.Общобългарски комитет "Васил Левски", София, "Златен змей", 2014, стр. 158-167, ISBN 1311-1337.
доклад Русев Р. Индивидуален стил и езикова личност. В: Арнаудов сборник.Том 8, Русе, Лени-Ан, 2014, стр. 288-293, ISBN ISBN: 978-619-705.
доклад Русев Р. Анкета с академик Иван Радев. В: Национална памет и личен дълг. При глаголемите на българската литература. Академик Иван Радев на 70 години, София, Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2014, стр. 146-170, ISBN ISBN 978-954-322-.
доклад Русев Р. Учебникът по стилистика на Божан Ангелов. В: Русенски университет "Ангел Кънчев". Научни трудове. Том 52, серия 6.3. Езикознание. Литературознание. Изкуствознание., Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, стр. 39-43, ISBN 1311-3321.
доклад Русев Р. Стефан Гечев в чудния свят на думите,модерната физика и поезията. В: Властта на духа: Алберт Гечев и Стефан Гечев, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, стр. 64 - 74, ISBN 978-619-7071-01-6.
доклад Русев Р. Хипотезите на писателя Йордан Вълчев за глаголицата. В: Научен център "Св. Дазий Доростолски" - Силистра към Русенския университет "Ангел Кънчев". Известия. Книга V., Силистра, 2013, стр. 20-36, ISBN ISSN 1313-7395.
доклад Русев Р. Неосъщественият лексикографски проект на писателя Йордан Вълчев. В: 70 години българска академична лексикография. Доклади от Шестата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология, София, Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2013, стр. 195-202, ISBN 978-954-322-578-1.
доклад Русев Р. "Причастията" на Змей Горянин и Стефан Гечев. В: Да повикаш Бог. Книга за Змей Горянин., Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, стр. 87 - 92, ISBN 978-954-8467-99-5.
доклад Русев Р. Отново за знаковата ситуация в лингвосемиотиката. В: Научни трудове. Том51, серия 6.3 Езикознание, Литературознание, Изкуствознание, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2012, стр. 32 - 35, ISBN 1311-3321.
доклад Русев Р., Д. Иванова, В. Коева. Подбор на учебните текстове в помагалото за интензивно обучение по български език на чуждестранни студенти, завършили първи курс. В: Научни трудове на ВНВУ "Васил Левски", №10, Велико Търново, ВНВУ "Васил Левски", 1988, стр. 391-394
доклад Русев Р., Д. Иванова, В. Коева. Система от упражнения в учебно помагало за интензивно обучение по български език на чуждестранни студенти. В: Научни трудове на ВНВУ "Васил Левски", №10, Велико Търново, ВНВУ "Васил Левски", 1988, стр. 395-400
доклад Русев Р., Д. Иванова, В. Коева. Научна организация на учебния процес по български език с чуждестранните студенти от І и ІІ курс във ВТУ "А. Кънчев". В: Докл. на науч.-практ. конф. "Научна организация на учебния процес и на труда на преподаване на студенти от ВТУЗ, серия 5, Чужди езици и физ. култура, 4-26 февруари 1982, Русе, ВТУ "Ангел кънчев", 1983, стр. 59-64

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.