РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 57
доклад Ruseva V., S. Stefanov, R. Rusev, N. Mihailov. A Method for Modeling of the Round – the – clock Electrical Load Carts of Private Household Consumers. IN: Energy forum, Varna, 2001, pp. 186-189.
доклад V. Ruseva, St. Stefanov, L. Mihailov, D. Nikolov. Electrical Power Losses Analysis for Household Electrical Supply in Bulgaria (Aнализ на загубите на електрическа енергия при битовото електроснабдяване в България). В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т.40, с. 1.1, Русе, 2003, стр. 120...126
доклад Армянов, Н. К., Ив. Й. Палов, С. Л. Стефанова, С. П. Стефанов, Т. М. Стоянова, К. А. Сираков. Възможност за стимулиране добива от картофи чрез предпосадъчна електроискрова обработка на клубените им. В: СИЕЛА’ 99, Доклади, Том I, Пловдив, 1999, стр. 24-29
доклад Армянов, Н. К., С. Л. Стефанова, Т. М. Стоянова, Т. К. Гачовска, Ст. К. Димитрова. Електроискрова уредба за обработка на тютюневи листа. В: СИЕЛА’ 99, Доклади, Том I, Пловдив, 1999
доклад Армянов, Н. К., И. Й. Палов, Ст. П. Стефанов, Т. М. Стоянова, К. А. Сираков, С. Л. Стефанова. Изследване възможност за повишаване на добива от картофи чрез предпосадъчна електроискрова обработка на клубените им. В: Научна сесия на Военно Научно-Технически институт, София, 18 и 19 декември 1997г., Сборник „Научни трудове” на Военно Научно-Техничес, 1997
доклад Армянов, Н. К., К. А. Сираков, Ив. Й. Палов, Ст. П. Стефанов, Т. М. Стоянова. Честотни характеристики на електрическото съпротивление на кубено и коеноплодни. В: ЮНС’97, ВВОВУ „В. Левски”, В. Търново, 19 и 20 юни 1997г.,, Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, В. Търново, 1997
доклад Армянов, Н. К., К. А. Сираков, Ив. Й. Палов, Ст. П. Стефанов, Т. М. Стоянова. Влияние на електрическите разряди върху съпротивлението на кубени на картофи. В: ЮНС’97, ВВОВУ „В. Левски”, В. Търново, 19 и 20 юни 1997г., Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, В. Търново, 1997
доклад И.Палов, Ст.Стефанов, Ж.Пенчева, Ж.Ганев. Резултати от сравнителни изследвания на озонатори. В: Трета научна конференция "Актуални проблеми по опазване на околната среда" - ЕКО Русе' 92, СНР-Русе, 1992
доклад Михайлов Л. Д., В. С. Русева. Анализ на товаровите графици и проблеми при електроснабдяването на фуражен цех. В: Научнотехническа конференция, Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, т. 44, серия 3.1, 2006
доклад Михайлов Л., В. Русева, Ст. Стефанов. Изследване на техническото състояние и грешките при измерване с еднофазни индукционни електромери. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том. 38, с.9, 2001, стр. 157...162
доклад Палов Ив., К. Сираков, Пл. Даскалов, Ст. Стефанов. Автоматизирана технологична линия за химично делинтиране на памукови семена. В: Сборник доклади на Юбилейна научна сесия “50 години НИМЕСС” том VII, с.4., София, 1999, стр. 51-56
доклад Русева В. С., С. П. Стефанов, Р. И. Русев. Компютърно ориентиран алгоритъм за определяне на техническите загуби в разпределителните мрежи ниско напрежение. В: Научни трудове на Русенския университет, - 2011, том 50, Серия3.1, Русе, Русенски университет, 2011, стр. 14-20, ISBN 1311-3321.
доклад Русева В., К. Сираков, Ст. Стефанов, Ив. Палов. Методика за избор мощността на когенератор. В: Енергиен форум, Доклади, том 1, секция I, Топло – ядрена енергетика, газо и топлоснабдяване, секция IV Екология, възобновяеми източници на енергия, Варна, 2005, стр. cтр. 404-407
доклад Русева В., О. Петров, Ст. Стефанов. Методика за получаване на показателите на усреднени денонощни товарови графици на вятърна електроцентрала. В: Енергиен форум – Сборник доклади, Варна, 2010
доклад Русева В., Р. Русев, Ст. Стефанов. Програмен продукт за обработка и визуализация на данни от статичен електромер. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, т. 44, с.3.1, Русе, 2005, стр. 25-29
доклад Русева В., Р. Русев, Ст. Стефанов. Програмна реализация на аналитичен метод за моделиране на товарови графици на битови електропотребители. В: Енергиен форум с международно участие, Варна, НЕК, НТС, 2002, стр. 183-185
доклад Русева В., С. Стефанов, Р. Русев. Автоматизирана информационна система за баланс на битовото електропотребление. В: Енергиен форум с международно участие, Варна, 1999, стр. 226-229
доклад Русева В., Ст. Стефанов, К. Сираков. Методи за краткосрочно прогнозиране на разходите за битово електропотребление. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т.41, с.3.1., Русе, 2004, стр. 36-41
доклад Сираков К., В. Русева, Ив. Палов, Ст. Стефанов. Работни режими на токоизправителните станции, захранващи тролейбусен транспорт. В: Енергиен форум, Доклади, том 2, секция III Електро – енергийни системи, секция III, Енергийна ефективност, Варна, 2005, стр. 245-248
доклад Сираков К., В. Русева, Ст. Стефанов, Ив. Палов. Структура на електроенергийните връзки и режими на работа на когенераторна инсталация. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т.41, с.3.1., Русе, 2004, стр. 25-29

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.