РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 49
доклад Кр. Гиргинов Кр. Т. Хараланова В. Александрова А. Попова. Определяне абсолютната стойност на ентропията. В: Научни трудове на Русенски университет ”Ангел Кънчев”, Русенски университет ”Ангел Кънчев”, 2015
доклад Пенчева, Т. , Т. Янкова. Тест по физика върху раздел „Термодинамика”. В: Сборник с доклади, РУ, 2003
доклад Станчева М, Т. Хараланова, Ц.Димитров. Определяне енергията на кристалната решетка на селенити на d- и f елементи. В: Международна научна конференция, Стара Загора - 05.06.-06.06., т. Технически науки, 2008, стр. 4, ISBN 978-954-93-2944-5.
доклад Станчева М, Ц. Димитров, В. Матева, Т. Хараланова. Изследване на химическите и термически свойства на селениди на редкоземните елементи. В: Научни трудове РУ ” Ангел Кънчев ”, том 46, серия 2, Русе, Печатна база на РУ, 2007, стр. 48-51, ISBN 1311-3321.
доклад Теменужка Хараланова, Марийка Петрова. Определяне на посоката на химична реакция чрез компютърна обработка на термодинамични данни. В: Научни трудове на Русенския Университет, ру, 2012, стр. 205 -209, ISBN 1311-3321.
доклад Хараланова Т., В. Камбурова, И. Желева,. Изследване на динамиката на корозия в агресивна среда с разтворено органично вещество. В: Трудове на Научната конференция на РУ, Русе, 2004
доклад Хараланова Т., Камбурова В., Желева И. Изследване на тегловните загуби на метал в процеса на корозия на стомана в 0.1 М H2SO4 с добавка на N-(p-толил)малеимид. В: Русенски университет “А. Кънчев” Научни трудове “Трета научна конференция 20 години Технологичен колеж - Разград”, том 45, сер. 1,, Русе, 2006, стр. 88 - 92.
доклад Хараланова Т.,Е.Лазарова,Н.Стоянов. Изследване на инхибиторните свойства на N-H нафталимид на фенилоцетната киселина и N-1-нафтил-1,8-нафталенимид по отношение корозията на стомана в сярнокисела среда. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”, РУ”А.Кънчев”, РУ”А.Кънчев”, 2009, стр. 32-36, ISBN 1311-3321.
доклад Хараланова, Т. Изследване на 4 – ( 1,3- диокси – 1Н – бензо[де]изохинолин – 2(3Н)-yl) арилни киселини. В: Научни трудове на Русенския Университет - 2013, том 52 , серия 10. 1, стр. 203 – 208, ISSN 1311-3321., Русенския Университет, Русенския Университет, 2013, стр. стр. 203-208, ISBN 1311-3321.
доклад Хараланова, Т. Гравиметрично изследване на корозията на стомана в кисел разтвор с добавка на органично вещество. В: конференция, Стара Загора, 2004
доклад Хараланова, Т. , В.Камбурова, И.Желева. Изследване на корозионното отнасяне на стомана 08КП в кисел разтвор с добавка на органично вещество. В: Сборник с доклади, РУ, 2007
доклад Хараланова, Т. , В.Камбурова, И.Желева. Изследване на тегловните загуби на метал в процеса на корозия на стомана в 0.1Мсярна киселина с добавка на N-(p-толил)малеимид. В: Сборник с доклади, РУ, 2006
доклад Хараланова, Т. , Рени Андросик, Небие Реджеб. Лабораторно изследване на корозионното отнасяне на стомана 3 в различни условия на протичане на корозионния процес. В: Сборник с доклади, РУ, 2010
доклад Хараланова, Т. , В.Камбурова, И.Желева. Изследване на тегловните загуби на метал и скоростта на корозия на стомана в 0.1 М разтвор на H2SO4 с добавка на N-(p-толил)малеимид. В: Сборник с доклади, РУ, 2005
доклад Хараланова, Т. , В.Камбурова, И.Желева. Изследване на динамиката на корозия на стомана в агресивна среда с разтворено органично вещество. В: Сборник с доклади, РУ, 2004
доклад Хараланова, Т. , Е.Лазарова. Адсорбция на N-(фенил)малеимид върху железен електрод в кисела среда. В: Сборник с доклади, РУ, 2003
доклад Хараланова, Т. , Е.Лазарова. Тест по физикохимия за проверка знанията на студентите от технологичните колежи. В: Сборник с доклади, РУ, 2003
доклад Хараланова, Т. , Емилия Лазарова,Нейко Стоянов,Рени Андросик. Лабораторно изследване на процеса на корозия на ст.3 в разтвор с добавка на N-(фенил)малеимид. В: Сборник с доклади, РУ, 2008
доклад Хараланова, Т. , И. Желева, В.Камбурова. Инхибиторен ефект на N-(p-толил)малеимид при корозията на желязо в сярно-кисела среда. В: конференция, Стара Загора, 2005
доклад Хараланова, Т. , Р.Андросик. Влияние на малеиновият анхидрид върху процеса на корозия на стомана в кисела среда. В: Сборник с доклади, РУ, 2006

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.