РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 50
доклад Сираков К., Св.Захариев, Ив.Палов, Т.Станчев. Стенд за измерване на електрическото съпротивление на посевен материал. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2014, стр. 152-157
доклад Станчев ,Т. Измерване на активна мощност с цифров ватметър WENS GPM60 при нисък фактор на мощността. В: ГОДИШНА УНИВЕРСИТЕТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 23-24 юни 2011, том 6, Велико Търново, 2011
доклад Станчев Т. Подобряване на метрологичните характеристики на преобразувател с уравновесяване на заряда. В: Метрология и метрологично осигуряване, Созопол, 2012, стр. 85-88, ISBN 1313-9126.
доклад Станчев Т. Повишаване чувствителността на диференциалното измерване на мощност с използване на нискокосинусен ватметър. В: НК 2012, РУ”Ангел Кънчев” Русе. (под печат)., РУ Русе, 2012
доклад Станчев Т. И., Мл. Петров. Допълнителен електронен нулев указател към мост за постоянен ток Р333. В: Научни трудове РУ, Научни трудове РУ 2002, РУ, 2002
доклад Станчев Т., И. Цветков. Оценка на топлофизичните характеристики на ограждащите елементи в животновъдни сгради за осигуряване на микроклимата в климатични зони 1 и 7. В: Научна конференция с международно участие, Тракийски униферситет аграрен факултет, (под печат)., Стара Загора., 2012
доклад Станчев Т., Илиян Цветков. Алгоритъм за филтриране на данни от моделиране на процес при прилагане на имитационен планиран експеримент. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, 2011
доклад Станчев Т., М. Петров. Активната мощност като показател за качеството на процесите. В: Научни трудове РУ „Ангел Кънчев”, Русе, 2005
доклад Станчев Т., Св.Захариев, К.Сираков, Ив.Палов, Ил.Цветков. Методика за избор на регулиращи параметри на променливотоков мост за оценка измененията в посевен материал след обработката му в електромагнитно поле. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2014, стр. 158-164
доклад Станчев Т.Й., А.Г. Маринчев, М.Н. Ангелов. Диференциално измерване на мощност. В: Юбилейна научна сесия на ВВОВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 1995
доклад Станчев Т.Й., М.Н. Ангелов, А. Г. Маринчев. Използване на електродинамичния ватметър за диференциално измерване разликата в натоварването на асинхронни двигатели. В: VI-ти НАЦИОНАЛЕН НАУЧЕН СИМПОЗИУМ с международно участие „МЕТРОЛОГИЯ и надеждност ‘95” Созопол., Созопол, 1995
доклад Станчев Т.Й., М.Н. Ангелов, А.Г. Маринчев . Една допълнителна възможност за използване на измервателния комплект QN10. В: VII-ми НАЦИОНАЛЕН НАУЧЕН СИМПОЗИУМ с международно участие „МЕТРОЛОГИЯ и надеждност ‘96”, Созопол, 1996
доклад Станчев, Т. Експериментално изследване стойностите на коефициента на топлопроводност и на специфичния топлинен капацитет на ограждение на животновъдна сграда. В: Студентска научна сесия РУ “А. Кънчев”, Русе, 2009
доклад Станчев, Т. ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ САНИРАНЕТО НА ЖИВОТНОВЪДНИ СГРАДИ И ЦЕНИТЕ НА КВОТИТЕ ЗА ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД. В: Международна научна конференция „UNITECH”, Габрово, 2008
доклад Станчев, Т. Й. Преобразувател на ефективна стойност на електрически ток в цифров вид с използване ефекта на Пелтие. В: 45 години Русенски университет „А. Кънчев”, том 37, сек. V, Русе, 1999, стр. 347-349
доклад Станчев, Т.Й. Комбиниран метод за аналого-цифрово преобразуване. В: Научни трудове ВВУАПВО „ Панайот Волов”, Шумен, 1997, ISBN 954-9681-03-3.
доклад Тошо Станчев, Илиян Цветков. Бърз метод за определяне на транспортно закъснение с оценка резултатите за груби грешки. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 54, серия 3.1, Русе, 2015, стр. 104-107
доклад Цветков И.С., Т.Й.Станчев, Г.Р.Георгиев,. Микропроцесорен модул за измерване параметрите на монофазен електрически ток,. В: НС на РУ, ноемвери 2013г., Русе, РУ "А.Кънчев", 2013
доклад Цветков, И., Т. Станчев. Повишаване точността на ниско-бюджетни GPS приемници, посредством RTK диференциална корекция. В: Научна конференция с международно участие, Тракийски униферситет аграрен факултет, . (под печат)., Стара Загора, 2012
учебник Георгиев Г.Р., Т.Й. Станчев. Електрически измервания. Русе, РУ "А.Кънчев", 2007, стр. 127, ISBN 978-954-712-370-0.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.