РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 49
доклад Димитров В., Б. Борисов. Система за позициониране на разстъргващи глави при заточването им.. В: Научни трудове том 37,серия 5, РУ „А. Кънчев”, 1999
доклад Димитров В., Н.Евстатиева. Изследване на влиянието на параметрите на процеса сушене върху температурновлажностния режим в инсталация за производство на яйчен прах. В: Proceedings of the International Conference: Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences, Lozenec, Bulgaria, 6 – 8 June, 2007, стр. 94-98, Vol.2
доклад Димитров В.Б., Б.Д.Сотиров, Й.Ст.Димитров. Относно някои съображения при конструиране на универсални биенемери. В: Управление на качеството, Слънчев бряг, 1986
доклад Димитров В.Б., Б.Н.Борисов. Система за позициониране на разстъргващи глави при заточването им. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, Русе, РУ “А.Кънчев”, 1999, стр. 313-316
доклад Димитров В.Б., В.Д.Дочев. Автоматизирана измервателна система за определяне показателите на редуктори при тяхното изпитване. В: Наука, обучение, производство, Русе, Русе, 1989, стр. 86-89
доклад Димитров В.Б., И.Е.Попов. Преносим автоматизиран хидростатичен нивелир за машиностроенето. В: Механизация и автоматизация на контрола на качеството в машиностроението, Стара Загора, 1987
доклад Димитров В.Б., Т.Т.Тошков. Програмно осигуряване на измервателна система за измерване и контрол на електрически величини. В: Електронна техника - ЕТ'93, Созопол, 1993, стр. 232-235
доклад Димитров, В. Електронна система за измерване, контрол и управление на динамични величини. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, том 41,серия 3.1, Русе, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 2004, стр. 126-129, ISBN 1311-3321.
доклад Димитров, В. Програмируем импулсен генератор. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, том 41,серия 3.1, Русе, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 2004, стр. 119-121, ISBN 1311-3321.
доклад Димитров, В. Б. Интерфейсен модул за персонални компютри за управление на технологични процеси. В: “Научни т р у д о в е” на РУ “А. Кьнчев”-1999, том 37, серия 5, Русе, РУ “А. Кьнчев”, 1999, стр. 322-325
доклад Димитров, В. Б. Програмно осигуряване на електронна система за автоматизация на процеса на измерване на уред за определяне на твърдост ТШ-2М. В: Юбилейна научна сесия с международно участие, посветена на 120 годишнината от създаването на ВВОВУ “В.Левски”, В.Търново, 1998
доклад Димитров, В. Б. Система за автоматизация на измерванията на зъбоизмервателен уред ТА-450 за контрол на зъбни колела. В: Юбилейна научна сесия с международно участие, посветена на 120 годишнината от създаването на ВВОВУ “В.Левски", В.Търново, 1998
доклад Димитров, В. Б. Многоканална автоматизирана система за въвеждане и обработка на измервателна информация. В: Юбилейна научна сесия с международно участие, посветена на 120 годишнината от създаването на ВВОВУ “В.Левски”, В.Търново, 1998
доклад Димитров, В. Б. Електронна система за автоматизация на процеса на измерване на уред за определяне на твърдост Т1П-2М. В: Юбилейна научна сесия с международно участие, посветена на 120 годишнината от създаването на ВВОВУ “В.Левски”, В.Търново, 1998
доклад Димитров, В. Б. Система за автоматичен контрол на редуктори на базата на 16 - разряден персонален компютър. В: Метрология 93, Велико Търново, 1993, стр. 215-218
доклад Димитров, В. Б. Система за автоматизация на процесите на измерванията при контрол и анализ на електрически величини. В: Електронна техника - ЕТ'93 , том първи, Созопол, 1993, стр. 228-231
доклад Димитров, В. Б. Относно апаратно осигуряване на персонален микрокомпютър Правец 8М за измерване и контрол на линейни и ъглови премествания. В: Нови материали и технологии в машиностроенето, Русе, ВТУ "А.Кънчев, 1988
доклад Димитров, В., Сн. Захариева. Анализ на уреди и системи, използвани за измерване и контрол на отклоненията на диаметри и повърхнини от правилната им геометрична форма. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, том 47, серия 3.1, Русе, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 2008, стр. 115-119
доклад Корийков Ц., В.Б.Димитров, Ст.Белев. Микропроцесорна система за зъбоизмервателни уреди. В: Механизация и автоматизация на контрола на качеството в машиностроението, Стара Загора, 1987
доклад Мутков В., В. Димитров, И. Евстатиев. Електронна система за измерване на основните микроклиматични параметри в животновъдни сгради. В: Шеста научно-приложна конференция с международно участие “Електронна техника – ЕТ‘97”, Созопол, Сборник научни трудове, 1997, стр. 124-128

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.