РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 1100
студия Владимиров, Л. Предефиниране на екологичната сигурност. Варна, Годишник на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", 2007, стр. 288-338, ISBN 1310-800 X.
студия Владимиров, Л. Аналитична рискметрия. Плевен, Медиатех, 2015, стр. 70, ISBN 978-619-7071-95-5.
студия Владимиров, Л. Уязвимост в околната среда. Структурно-терминологично изследване. Русе, Медиатех, 2012, стр. 44, ISBN 978-954-8467-69-8.
студия Владимиров, Л., К. Христова. Оценка на риска за околната среда при технологични опасности. Русе, Медиатех, 2014, стр. 63, ISBN 978-619-7071-47-4.
студия Владимиров, Л., М. Тодорова, В. Томов. Замърсяване на атмосферния въздух в населени места по българския участък на р. Дунав. Сборник Образователни и информационни материали за експерти от „Партньорска мрежа за устойчиво развитие". Варна, Международна асоциация за устойчиво развитие МАУР, 2014, стр. 117 – 139, ISBN 1314-4138.
студия Владимиров, Л., М. Тодорова. Моделиране и оценка на екологичната сигурност. Русе, Медиатех, 2014, стр. 68, ISBN 978-619-7071-37-5.
студия Владимиров, Л., Н. Ковачев. Рискове от шум в ергономичните системи. Русе, Медиатех, 2011, pp. 64, ISBN 978-954-8467-28-5.
студия Владимиров, Л., Н. Ковачев. Емисионни и имисионни рискове от шум в производството. Варна, Годишник на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", 2011, pp. 370-404, ISBN 1310-800Х.
студия Желева И.М., Запрянов З.Д., Осипцов А.Н., Стулов В.П. Течения дисперсных смесей в условиях скоростной неравновесности частиц. Успехи механики, 1-2, 1982, стр. 183 – 208, ISBN 123456789.
студия Филипова, М., Димитрова,С. Екологичната кпиза и нейните икономически аспекти. В.Търново, Издателски комплекс при НВУ”В.Левски, 2007, стр. 65, ISBN 10:954-753-042-9;.
статия 139. Сюейменова Н.С., М.Филипова, Акылбекова Р., Абилдаев Е. Энергосберегающая технология возделивания сельскохозяйственых культур в условиях Юго-востока Казахстана.// International scientific and appleid and informational journal, 2015, брой LXI, 6, стр. 14-16
статия 140. Сюлейменова Н.,М.Филипова, В.Добринов, Ел Абилдаев, С. Жараспаева. Современные пестициды для выращивания рапса и сои.// Извистия НАНРК, 2015, брой 5 (29), стр. 42-48
статия 146. Sulejmenova N., M.Filipova, Makhamedova M., Zharaspayeva S., Kuandykova E. Methods of improving soil and productivity of soybean agro- ecosystems in conditions south-east of Kazakhstan.// ECOLOGICA, 2016, No vol.23, ( 8, pp. p.502- 506
статия 166. Stefanova A. M.Filipova. Approaches to Predict the Impact of Air Atmospheric Component in Environmental Impact Assessment Reports in Assessing Extensions to Active Industrial Objects.// International Symposium “The environment and the industry”, SIMI 2018, Proceedings book, 2018, No DOI: http://
статия 170. Hvarchilkova D. M.Filipova I. Zheleva. Study of the possibilities to reuse construction and demolition waste.// INTERNATIONAL SYMPOSIUM “THE ENVIRONMENT AND THE INDUSTRY”, SIMI 2019, ,, 2019, No PROCEEDINGS
статия 172. Tsvetanova, I. Zheleva, I. Filipova, M. Statistical study of the influence of the atmospheric characteristics upon the particulate matter (PM10) air pollutant in the city of Silistra, Bulgaria,.// AIP Conference Proceedings, 2019, No 2164 (SJR rank: 0.161 /2019, Scopus)
статия 7Волков П. К., Желева И. М. Движение деформируемых капель в вертикальных трубах с вязкой жидкостью.// В Сб. Математика и математическо образование – 1990, 1990, брой 1, стр. 332 – 339
статия 8Желева И.М., Стулов В.П. Исследование одного класса винтовых движений запыленного газа.// Известия АН СССР, МЖГ, 1983, брой № 6,, стр. 80 – 85,
статия A. Stefanova I. Zheleva M. Filipova. Deviation analysis using applicable methodologies for impact assessment on the ambient air component from industrial site in Razgrad, Bulgaria.// AIP Conference Proceedings, 2018, No 2025, 040014 (SJR rank: 0.164 /2018, http://www.scimagojr.com)
статия Ahmedov A., Ebrahimi K. M. Numerical modelling of an H-type Darrieus wind turbine performance under turbulent wind.// Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, Под печат, 2016, No 1

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.