РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 902
монография Харакчийска, Цв. Когнитивни аспекти на усвояване на глаголните флексии от 9-11-годишните български деца, изучаващи английски език в начален етап. Русе, Академично издателство „Русенски университет”, 2019, стр. 260, ISBN 978-954-712-784-5.
монография Цонева Димитрина. Фонемната система на българския книжовен език (нормативна и практическа фонология). Русе, Русенски университет, 1991, стр. 174, ISBN 954-712-068-0.
монография Цонева, Д., Цв. Харакчийска. Контрастивeн анализ на фонемните системи на съвременния български и английски език. Русе, Русенски университет, 2006, стр. 135, ISBN 10:954-370-014-1.
монография Цонева-Игнатова, Д. Моделиране на фонемната система на съвременния български книжовен език. Русе, Медиатех - Плевен, 2012, стр. 142, ISBN 978-954-8467-52-0.
монография Цонева-Игнатова, Д. Развитие на речевия слух (на децата от предучилищна възраст; на учениците от началното училище; на логопатните деца; на сензорните афатици; при чуждоезиковото обучение). Русе, Русенски университет, 2002, стр. 157, ISBN 954-712-132-4.
студия Harakchiyska, T. A Processability Account of the L2 Article Acquisition by Bulgarian Young Learners of English. Пенза, Русия, Научно-издательский центр, 2012, pp. 31-41, ISBN 2078-7081.
студия Harakchiyska, T. Applying the Processability Theory in Explaining the Development of Plural Marking in Child L2 Acquisition of English by Bulgarian Young Learners. Sandy, Utah (USA), Ecko House Academic Publishing, 2012, pp. 168-184, ISBN 978-1-4276-5388-8.
студия Harakchiyska, T. The Role of Auditory Discrimination Tests in The Evaluation of Bulgarian Primary School Learners of English Phonological Awareness. Universidad del Turabo, Universidad del Turabo, 2010, pp. 27-42, ISBN 1931-7778.
студия Баева Д., Д. Игнатова-Цонева. Фонологични структури в съвременния български книжовен език.// За словото - нови търсения и подходи. Сборник статии в чест на 80 г. чл.-кор. проф. дфн Е. Пернишка, брой 1.. София, БАН, 2016, стр. 310 - 325, ISBN ISBN 978-954-322-.
студия Бенин, Н., Д. Досева. Фолклорни послания от с. Батишница. Русе, Авангард ПРИНТ, 2000, стр. 31 – 39, ISBN ISBN 954-9548-16-.
студия Бенин, Н., И. Бенина. Франсоа Бонивар – затворникът от Шильон и „Шильонският затворник” от Джордж Байрон. Русе, GAIANA, 2016, ISBN 978-954-8633-88-8.
студия Димитрина Игнатова Цонева. За колебанията при правописа на някои сложни думи в съвременния български език. Русе, Издателски център при Русенския университет, 2013, стр. 7 - 27, ISBN 978-619-7071-30-6.
студия Донева, В. Иван Грозев и литературните проекции на библейския текст. Драматургът мистик. Електронно списание LiterNet, 11.10.2014, № 10 (179), LiterNet, 2014, стр. 47, ISBN 1312-2282.
студия Донева, В. Разпятието на Христос и пътят на човека през историята. Проглас, Филологическо списание, год. ХV, бр. 2, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий” (В. Търново), 2006, стр. 83-97, ISBN 9b4-8190-9.
студия Душкова, М. Константин Константинов – хроника на непримиримостта (1944-1970). Сборник НРБ-литературата: история, понятия, подходи. Съст. П. Дойнов. Кн. 5. София, Изд. „Кралица Маб“, изд. „Силуети“, деп. „Нова българистика, 2012, стр. 390-416, ISBN 978-954-533-121-3.
студия Недкова Е. Стереотипност и творчество при превода на фразеология в художествен текст. Нови Сад, Зборник Матице Српске за славистику, 2004, стр. 385-399, ISBN 0352-5007.
студия Пометкова, Я. Прагматичен аспект на адвербиализациите и номинализациите. -В:Форум „Българска граматика.Т.2. Граматика и прагматика. 19 ноември 2015.. В.Търново, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2016, стр. 113 – 126, ISBN 978-619-208-073-0.
студия Русев, Р. Посланията на Михаил Арнаудов. Русе, Сдружение "Брод", сп. Брод, 5, 2008, стр. 59-74, ISBN 1312-1855.
студия Русев, Р. Стихосбирката "Въпроси" и някои черти на езиковата личност на Стефан Гечев. - В:Стефан Гечев отвъд традицията. Русе, Лени-Ан, 2007, стр. 96-123, ISBN 978-954-8190-55-8.
студия Стефанова П. Класификация на бароковите музикални фигури. София, Българско музикознание 3 - 4, БАН, Институт за изследване на изкуствата, 2013, стр. 75 - 98, ISBN 0204 - 823X.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.