РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 41 до 60 от общо 70
доклад Papazov, E., Mihaylova, L. Modern Approach to Strategic Control in SMEs. IN: Proceedings of MIBES International Scientific Conference 2012 – Innovation & Sustainability, 25-27 May, 2012, Larissa, Greece, TEI - Greece (Indexed in: Google Scholar), 2012, pp. 250-260, ISBN 978-960-9510-06-6.
доклад Papazov, E., Mihaylova, L. Quasi-Institutional Formation of a Control Environment (After the Example of the Bulgarian Brewery Industry). IN: Proceedings of 6-th International Conference “Approaches in Organizational Management – AOM 2012”, Te Bucharest University of Economic Studies, 15-16.11.2012, Bucharest, Romania, ASE, Bucharest, Romania (Indexed in Web of Science), 2012, pp. 132-136, ISBN 2286-1440.
доклад Papazov, E., Mihaylova, L. Using Benchmarking for Strategic Analyses in SMEs. IN: Proceedings of International Scientific Conference „The European Entrepreneurship in the Globalizing Economy – Challenges and Opportunities”, Sofia, BAMDE, 2008, pp. 122-135, ISBN 954-9827-09-5.
доклад Бебенова-Николова, Д., Попова, Ю., Михайлова, Л. Кроскултурни знания в китайската “културна раница-невидимка”. В: Научни трудове на Русенския университет, том 56, кн. 11 Майски научни четения, Русе, Русенски университет, 2017, стр. 9-14, ISBN 1311-3321 (НАЦИД).
доклад Михайлов, Л., Михайлова, Л. Анализ на вътрешноконтролни дейности при сухопътен извънгабаритен транспорт. В: Научни трудове Том 59, серия 5.3. Икономика и мениджмънт, Русе, Русенски университет, 2020, ISBN 1311-3321.
доклад Михайлова, Л. Счетоводната информация по бизнес сектори за целите на стратегическото управление. В: Сб. научни трудове на 8-ма Международна научнопрактическа конференция „Мениджмънт на иновациите”, Варна, АПИУИ, 2010, стр. 239-244, ISBN 978-954-635-004-6.
доклад Михайлова, Л. Акценти на проучването и анализа на дейността на фирмите при тяхното бизнес консултиране. В: Сб. доклади на международната научнопрактическа конференция, на тема: „Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция – продължаващата адаптация”, Варна, ИУ-Варна, 2008, стр. 431-435 (НАЦИД), ISBN 978-954-21-0370-7.
доклад Михайлова, Л. Алтернативни форми на вътрешен контрол в бизнес организациите. В: Сб. доклади на Шестата научно-приложна конференция с международно участие “Инвестиции в бъдещето - 2007”, Варна, НТС, 2007, стр. 164-168, ISBN 1314-3719.
доклад Михайлова, Л. Функционалните стратегии в управлението на предприятията. В: Сб. доклади на научнопрактическата конференция с международно участие „Управление развитието на организациите”, Варна, ИУ-Варна, 2007, стр. 329-333 (НАЦИД), ISBN 978-954-21-0346-2.
доклад Михайлова, Л. Адаптиране на управленски средства и способи от корпоративните организации към лечебните заведения. В: Научни трудове на РУ ”А. Кънчев”, серия 5.1, Икономика и мениджмънт, том 44, Русе, ПБ при РУ „Ангел Кънчев”, 2005, стр. 159-163, ISBN 1311-3321 (НАЦИД).
доклад Михайлова, Л. Отражение на здравната реформа в България върху вътрешния управленски контрол на лечебните заведения. В: Научни трудове на РУ ”А. Кънчев”, серия 9, Европеистика, Икономика и мениджмънт, том 40, Русе, ПБ при РУ „Ангел Кънчев”, 2003, стр. 166-170, ISBN 1311-3321 (НАЦИД).
доклад Михайлова, Л. Ролята на вътрешния икономически контрол и регулирането в управлението на предприятията. В: Научни трудове на РУ ”А. Кънчев”, серия 9, Европеистика, Икономика и мениджмънт, том 39, Русе, ПБ при РУ „Ангел Кънчев”, 2002, стр. 172-174, ISBN 1311-3321 (НАЦИД).
доклад Михайлова, Л., Папазов, Е. Стратегически аспекти на финансовата отчетност на публично финансирани проекти в МСП. В: Сб. Доклади на международната научна конференция „Управление на проекти”, София, АПИУИ, 2011, стр. 215-221, ISBN 1314-345Х.
доклад Михайлова, Л., Папазов, Е. Себестойността в стратегически контекст. В: Сборник доклади на Юбилейна международна научна конференция "Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха", Варна, „Наука и икономика”, 2020
доклад Михайлова, Л., Рускова, С. Изследване на разходите за управление на качеството при контролинга на финансовия резултат. В: Сб. на Четвърта международна научна конференция “Инвестиции в бъдещето – 2003”, Варна, НТС, 2003, стр. 187-193, ISBN 1314-3719.
доклад Михайлова, Л., Рускова, С. Атрибутивният анализ – елемент на иновативния инструментариум във винопроизводството. В: Сб. доклади на Научнопрактическа конференция с международно участие „Предприятието на ХХІ век – проблеми и предизвикателства”, Свищов, Изд., 2003, стр. 312-316 (НАЦИД), ISBN 954-23-0135-9.
доклад Михайлова, Л., С. Рускова. Особености на рекламата в областта на винарската промишленост и аспекти на вътрешния икономически контрол. В: Научни трудове, том 39, серия 9, Европеистика, Икономика и мениджмънт, РУ “А. Кънчев’, Русе, 2002, стр. 197-202 (НАЦИД), ISBN 1311 – 3321.
доклад Папазов, Е., Михайлова, Л. Техники за установяване на съществуващи преки бизнес конкуренти. В: Сб. Доклади на МНК “Предизвикателства пред индустриалния растеж в България”, София, УНСС (Indexed in Google Scholar), 2018, стр. 106-118, ISBN 978-619-7009-12-5.
доклад Папазов, Е., Михайлова, Л. Анализ на добри практики по отчитане на устойчивото развитие на организациите. В: Сб. доклади от Международна научна конференция "Перспективи пред индустриалния бизнес", Икономически университет - Варна, Варна, 2013, стр. 61-64, ISBN 978-954-8235-09-9.
доклад Папазов, Е., Михайлова, Л. Възможности за използване на матрични модeли за нуждите на стратегическия контролинг в МСП. В: Сб. научни трудове на 9-та Международна научнопрактическа конференция „Мениджмънт на иновациите - предприятия, банки, университети”, Варна, АПИУИ, 2012, стр. 103-108, ISBN 978-954-635-008-4.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.