РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 41 до 60 от общо 70
доклад Ковачев, Н. Оценка на шума от битова прахосмукачка. В: Сборник с доклади от XI научна конференция с международно участие „Качество и безопасност на стоките”. Икономически Университет, Варна, Издателство “Наука и икономика”, 2010, стр. 196-205
доклад Ковачев, Н. Оценка на шума в купето на лек автомобил. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 48, серия 1.2, Русе, 2009, стр. 150-154
доклад Ковачев, Н. Методично усъвършенстване на измерването на шумови емисии. Част II. Измерване на шума, емитиран от електрически сешоар с използване на усъвършенствана методика. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 47, серия 1.2, Русе, 2008, стр. 186-190
доклад Ковачев, Н. Метод за измерване на шума при етикетиране на битови уреди. Част I. Mетодика за измерване на шума, продължителност и ред на измерванията. В: Научна конференция „Защита на потребителите в ЕС”. Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, Варна, 2008, стр. 207-213
доклад Ковачев, Н. Неопределеност при измерване шумовите имисии в помещение. Част I. Методика за измерване на шума. В: Годишник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, Факултет по природни науки, Tом. ХVIII B4 2008, Варна, Университетско издателство “Епископ Константин Пре, 2008, стр. 108-117
доклад Ковачев, Н. Методично усъвършенстване на измерването на шумови емисии. Част I. Методика за измерване на шума с виртуален инструмент, разработен в LabView 8.5, продължителност и ред на измерванията. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 47, серия 1.2, Русе, 2008, стр. 181-185
доклад Ковачев, Н. Метод за измерване на шума при етикетиране на битови уреди. Част II. Измерване и моделиране на шума на битова прахосмукачка. В: Научна конференция „Защита на потребителите в ЕС”. Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, Варна, 2008, стр. 214-227
доклад Ковачев, Н. Неопределеност при измерване шумовите имисии в помещение. Част II. Критерии, анализ и оценка. В: Годишник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, Факултет по природни науки, Tом. ХVIII B4, Варна, Университетско издателство “Епископ Константин Пре, 2008, стр. 117-128
доклад Ковачев, Н. Сравнително измерване и анализ на шума на вентилационна уредба. В: XV Международна научно-техническа конференция, trans & motauto, IX., Созопол, 2008, стр. 102-105
доклад Ковачев, Н. Изследване диференциалния риск от шума на уредби с водни центробежни помпи. В: Четвърта научна конференция „Пожарната и аварийната безопасност”. 15-16 март, Сборник доклади, София, 2007, стр. 281-286
доклад Ковачев, Н. К. Study of the noise, generated from different car’s tyres. IN: 56та Научна конференция на Русенски университет, FRI-2.209-1-EC-09, Русе, 2017, pp. 154-160
доклад Ковачев, Н. К. Оценка на шума в купето на лек автомобил, в зависимост от вида на пътната настилка. В: Научни трудове на Русенски Университет, Том 55, серия 1.2, Русе, 2016, стр. 231-237
доклад Ковачев, Н., Й. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА ШУМА, ГЕНЕРИРАН ОТ ХИДРАВЛИЧНА УРЕДБА, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ ДВЕ ПАРАЛЕЛНО РАБОТЕЩИ ЦЕНТРОБЕЖНИ ПОМПИ – СТАТИСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА НИВАТА. В: 57-ма годишна научна конференция на русенски Университет и Съюз на учените - Русе: Нови индустрии, дигитална икономика, общество - проекции на бъдещето, Русе, Русенски Университет, 2018
доклад Ковачев, Н., Л. Владимиров. Динамика на неопределеността при измерване на шум в помещения. Част ІІ. Времеви модели. В: Сборник доклади на научна конференция. Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2007, стр. 90-95, ISBN 1311-3321.
доклад Ковачев, Н., Л. Владимиров. Динамика на неопределеността при измерване на шум в помещения. Част І. Закони на разпределение и числени характеристики. В: Сборник доклади на научна конференция. Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2007, стр. 84-89, ISBN 1311-3321.
доклад Попов Г., П. Русев, Н. Ковачев, Кл. Климентов. Експериментално изследване на антикавитационните качества на малкодебитни центробежни помпи.. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 41, сер. 3.2,, Русе, 2004, стр. 132-136.
доклад Томов В., Н. Ковачев. Mетодични аспекти на риска от шума на водни центробежни помпи. В: Национален военен университет «Васил Левски», Военно-научен форум'2006, 26-28.10.2006, Велико Търново, 2006
учебник Василева, Н., В. Томов, Л. Владимиров, П. Мънев, Н. Ковачев. Пречистване на отпадъчни води. Първа част. Русе, Медиатех, 2013, стр. 312, ISBN 978-619-7071-06-1.
учебник Владимиров, Л., М. Кирова, Н. Ковачев, П. Мънев. Екологично индустриално производство. Плевен, Медиатех, 2015, стр. 325, ISBN 978-619-7071-79-5.
учебник Томов, В., Л. Владимиров, В. Добринов, Н. Ковачев, П. Мънев. Техническа безопасност. Второ преработено и допълнено издание. Русе, Медиатех, 2014, стр. 172, ISBN 978-619-7071-24-5.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.