РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 41 до 60 от общо 102
доклад Пометкова, Я. Номинализации в обектна позиция към модусни глаголи. В: Научни трудове на Русенския университет “А. Кънчев”. Том 45, серия 5.2, Русе, РУ "А. Кънчев", 2006, стр. 36 – 42, ISBN 1311-3321.
доклад Пометкова, Я. Синонимия симметричных и асимметричных предикативных структур в современном болгарском литературном языке. В: Русская словесность в контексте современных интеграционных процессов (материалы Международной научной конференции г. Волгоград, 24 – 27 апреля 2005г.), Волгоград, Русия, ВолГУ, 2005, стр. 149 – 157, ISBN 5-9669-0022-1.
доклад Пометкова, Я. Адвербиализация на изречения в българския език. В: Научни трудове на Русенския университет “А. Кънчев”. Том 44, серия 6.2, Русе, РУ "А. Кънчев", 2005, стр. 16 – 21, ISBN 1311-3321.
доклад Пометкова, Я. Адвербиализациите и номинализациите като компоненти на таксиса. В: Научни трудове на Русенския университет “А. Кънчев”. Том 41, серия 6.2, Русе, РУ "А. Кънчев", 2004, стр. 21 – 26, ISBN 1311-3321.
доклад Пометкова, Я. Установяването на морфологични норми в българския книжовен език и езикът на Алеко Константинов. В: Научни трудове на Русенския университет “А. Кънчев”. Том 40, серия 10.2. Български език, литература и изкуство, Русе, РУ "А. Кънчев", 2003, стр. 47 – 52, ISBN 1311-3321.
доклад Пометкова, Я. Асиметрични предикативни структури в българския книжовен език. В: Научни трудове на Шуменския университет “Епископ К. Преславски”, Педагогически колеж – Добрич. Том ІІІ, Шумен, УИ "Еп. К. Преславски", 2003, стр. 32 – 36, ISBN 1312-2347.
доклад Пометкова, Я. Правописни и стилистични грешки в учебно-помощната литература по математика за началното училище. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”. Том 38, серия 6. Педагогика и обществознание, Русе, РУ "А. Кънчев", 2001, стр. 110 – 116, ISBN 1311-3321.
доклад Пометкова, Я. По-голяма прецизност при съставянето на учебни помагала по български език за началното училище. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”. Том 38, серия 6. Педагогика и обществознание, Русе, РУ "А. Кънчев", 2001, стр. 116 – 123, ISBN 1311-3321.
доклад Пометкова, Я. Лексикални (семантични) и структурни ограничения на синонимните отношения между подчинени изречения и конструкции с отглаголно съществително име на -не. В: Арнаудов сборник. Том 1, Русе, Лени - Ан, 2000, стр. 176 – 179, ISBN 954-8190-141.
доклад Пометкова, Я. Синонимни изразни средства в творчеството на Д. Маринов.. В: Живата старина. Юбилеен сборник по случай 150 години от рождението на Димитър Маринов, Русе, Лени-Ан, 1999, стр. 69 – 74, ISBN 954-8190-07-9.
доклад Пометкова, Я. Синтактична синонимия на обособени части и подчинени изречения в творчеството на Д. Маринов. В: Научни четения по случай 150-год. от рожд. на Д.Маринов, Русе, 1999
доклад Пометкова, Я. Стилистична функция на синтактичните конструкции с отглаголно съществително име на -не в научната реч. В: Научни трудове на ВВОВУ "В. Левски", кн. 50, Филологии, част I, В. Търново, 1997, стр. 128 - 135
доклад Пометкова, Я. Синонимни синтактични конструкции за изразяване на обстоятелствено отношение за цел в СБЕ. В: Научни трудове на ВВОВУ "В. Левски", кн. 46, Филологии, част I, В. Търново, 1996, стр. 71 - 76
доклад Пометкова, Я. Синонимни синтактични конструкции за изразяване на значението темпорална последователност в СБЕ. В: Научни трудове на ВВОВУ "В. Левски", кн. 46, Филологии, част I, В. Търново, 1996, стр. 77 - 85
доклад Пометкова, Я. За синонимията на служебни думи в научен текст. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, т. 35, серия 9, Русе, 1994, стр. 22 - 29
доклад Пометкова, Я. Някои наблюдения върху синонимията на препинателни знаци в научен текст. В: Научна сесия на кат. "Чужди езици", ВТУ “А. Кънчев”, Русе, 1990
доклад Пометкова, Я. Интонацията – важно звено в системата на обучението по български език като чужд. В: "ЮНС 10 г. ФЧС", Русе, 1989, стр. с. 114 - 117
доклад Пометкова, Я. За необходимостта от работа по интонация в обучението по български език като чужд. В: Пролетен колоквиум на ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий", Велико Търново, 1987
доклад Пометкова, Я. Интерактивност в практическото обучение на студентите педагози. В: : Научни трудове на РУ «А. Кънчев»., т. 52, Серия 6.2., Русе, Русенски университет, 2013, стр. 120 - 124, ISBN 1311-3321.
доклад Пометкова, Я. КОНТЕКСТОВИ ОСОБЕНОСТИ НА ОТГЛАГОЛНОТО СЪЩЕСТВИТЕЛНО ИМЕ НА -НЕ И ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД. В: Сборник от Юбилейна научна конференция, СУ, Унив. изд-во, 2013, стр. 610 - 616, ISBN 978-954-07-3610-5.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.